16.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 308/334


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

zo 17. apríla 2013

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011

(2013/614/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami spoločného podniku (1),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2013 (05755/2013 – C7-0040/2013),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a najmä na jeho článok 208,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku Artemis, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy (4), a najmä jeho článok 11 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5), a najmä na jeho článok 94,

so zreteľom na článok 77 rokovacieho poriadku a prílohu VI k nemu,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0087/2013),

1.

udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Artemis absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2011;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Artemis, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

Predseda

Martin SCHULZ

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ C 6, 10.1.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(5)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

zo 17. apríla 2013

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami spoločného podniku (1),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2013 (05755/2013 – C7-0040/2013),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a najmä na jeho článok 208,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku Artemis, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy (4), a najmä jeho článok 11 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5), a najmä na jeho článok 94,

so zreteľom na článok 77 rokovacieho poriadku a prílohu VI k nemu,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0087/2013),

A.

keďže spoločný podnik Artemis (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom vymedziť a realizovať plán výskumu v oblasti vývoja kľúčových technológií pre zabudované počítačové systémy v rôznych oblastiach použitia, aby sa posilnila konkurencieschopnosť a udržateľnosť Európy a umožnil vznik nových trhov a spoločenských aplikácii;

B.

keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v októbri 2009;

C.

keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu v tom, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rozpočtový rok 2011 je spoľahlivá;

D.

keďže Dvor audítorov vyjadril výhrady k zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou spoločného podniku;

E.

keďže maximálna výška príspevku Únie na obdobie 10 rokov pre spoločný podnik je 420 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu,

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.

konštatuje, že pôvodný rozpočet na rok 2011 zahŕňal operačné rozpočtové prostriedky vo výške 46,6 milióna EUR a že bol prijatý opravný rozpočet, v ktorom sa operačné rozpočtové prostriedky znížili na 18 600 000 EUR; ďalej konštatuje, že v dôsledku zníženia operačných rozpočtových prostriedkov na 18 600 000 EUR sa dosiahla 100 % miera čerpania operačných viazaných rozpočtových prostriedkov, pričom miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola 51 %;

2.

je znepokojený skutočnosťou, že Dvor audítorov vyjadril výhrady voči zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou spoločného podniku, keďže spoločný podnik nemohol posúdiť, či stratégia auditov ex post poskytuje dostatočnú záruku, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných operácií; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil akčný plán na prekonanie tejto potenciálne nedostatočnej záruky; očakáva, že Dvor audítorov bude môcť prostredníctvom svojich nezávislých auditov poskytnúť orgánu udeľujúcemu absolutórium vlastné stanovisko k účinnosti stratégie auditov ex post spoločného podniku;

3.

pripomína, že spoločný podnik prijal v roku 2010 stratégiu auditov ex post, ktorá je kľúčovým nástrojom na posúdenie zákonnosti a správnosti príslušných operácií, a že táto stratégia sa začala vykonávať v roku 2011; konštatuje, že auditom žiadostí o preplatenie nákladov na projekty boli poverené vnútroštátne finančné orgány členských štátov, hoci sa v administratívnych dohodách podpísaných s týmito orgánmi neuvádzajú praktické ustanovenia týkajúce sa týchto auditov; na základe informácií od spoločného podniku ďalej konštatuje, že z rozličných systémov financovania a platných vnútroštátnych pravidiel v jednotlivých členských štátoch vyplýva, že audit ex post možno vykonať iba v prípade, že projekt je ukončený, a žiada, aby bol informovaný o výsledkoch vykonaných auditov; opätovne zdôrazňuje, že spoločný podnik by mal bezodkladne zvýšiť kvalitu svojich kontrol ex ante, najmä pokiaľ ide o riadenie grantov, a žiada, aby bol orgán udeľujúci absolutórium informovaný o výsledkoch nadchádzajúcich procesov auditov ex post vykonávaných spoločným podnikom;

4.

berie na vedomie, že v rozpočte spoločného podniku na rok 2011 sa neuvádzajú diferencované platobné rozpočtové prostriedky na operačné výdavky, čo je v rozpore s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku;

5.

vyjadruje poľutovanie nad pomerne nízkou mierou čerpania operačných platobných rozpočtových prostriedkov, ktorá predstavovala v rámci výzev na predkladanie návrhov 86 % v roku 2008, 53 % v roku 2009 a 18 % v roku 2010, a berie na vedomie omeškania členských štátov pri podpisovaní národných dohôd o grante; vyjadruje znepokojenie nad nízkou mierou plnenia rozpočtu, a tým aj vykonávania súvisiacich činností spoločného podniku; požaduje, aby Európskemu parlamentu bola predložená podrobná správa o pokroku v súvislosti s uvedenými nedostatkami spolu s konkrétnymi návrhmi na postupné zlepšovanie miery plnenia;

6.

odsudzuje skutočnosť, že Grécko využíva štrukturálne fondy Únie na pokrytie svojich vnútroštátnych príspevkov pre gréckych príjemcov projektov podniku Artemis namiesto toho, aby poskytlo vnútroštátne finančné prostriedky, a že spoločný podnik akceptoval, že Grécko sa naďalej zúčastňuje na projektoch podniku Artemis, ale gréckym príjemcom neposkytuje žiadne finančné prostriedky, keďže podľa nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (6) sa nemôže na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov Únie poskytovať pomoc z iného finančného nástroja Únie; žiada Komisiu, aby čo najskôr informovala orgán udeľujúci absolutórium o tom, či je táto situácia zákonná;

7.

berie na vedomie zistenia Dvora audítorov, že spoločný podnik vykonáva neautomatické prenosy platobných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho rozpočtového roku bez toho, aby o tom rozhodla správna rada, ako sa to vyžaduje v článku 10 ods. 1 nariadenia rozpočtových pravidlách, a že sa vôbec nerozlišuje medzi platobnými rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predchádzajúcich rokov a platobnými rozpočtovými prostriedkami v príslušnom roku;

Výzvy na predkladanie návrhov

8.

berie na vedomie, že skutočné plnenie a plánovaná hodnota výzev na predkladanie návrhov predstavuje iba 244 000 000 EUR, t. j. 58 % celkového rozpočtu vo výške 420 000 000 EUR určeného na pokrytie operačných výdavkov;

Systémy vnútornej kontroly

9.

berie na vedomie, že v roku 2011 spoločný podnik zintenzívnil snahu o stanovenie a zavedenie účinných postupov v oblasti kontroly financií, účtovníctva a riadenia; konštatuje, že účtovník validoval použité finančné a účtovné systémy, nevalidoval však ešte príslušné podnikové procesy, ktoré poskytujú finančné informácie, a to najmä proces, ktorý poskytuje finančné informácie o validácii a úhrade žiadostí o preplatenie nákladov, ktoré boli prijaté od vnútroštátnych orgánov; pripomína, že je potrebné vyvinúť dodatočné úsilie, najmä pokiaľ ide o normy vnútornej kontroly, a že spoločný podnik začal samostatne fungovať v októbri 2009;

Vnútorný audit

10.

berie na vedomie, že na konci roka 2011 ešte neexistovalo oddelenie vnútorného auditu spoločného podniku; pripomína, že útvar pre vnútorný audit Komisie, ktorý je od roku 2010 vnútorným audítorom spoločného podniku, vykonal hodnotenie rizík a že strategický plán auditov na roky 2012 – 2014 bol predložený správnej rade spoločného podniku; berie na vedomie, že vzhľadom na veľkosť spoločného podniku bude útvar pre vnútorný audit Komisie tiež zohrávať úlohu oddelenia vnútorného auditu;

11.

berie na vedomie, že rozpočtové pravidlá spoločného podniku zatiaľ neboli oficiálne zmenené a doplnené tak, aby zahrnuli ustanovenie týkajúce sa právomocí vnútorného audítora Komisie vo vzťahu k všeobecnému rozpočtu ako celku;

Výročná správa o činnosti

12.

berie na vedomie, že hoci sa vo výročnej správe o činnosti uvádzajú informácie o výsledkoch operácií spoločného podniku, správa neobsahuje posúdenie efektívnosti a účinnosti systému vnútornej kontroly, pričom má tieto nedostatky:

nedostatok informácií o implementácii stratégie auditov ex post, ktoré nie sú dostatočné na stanovenie, či táto kľúčová kontrola funguje účinne, a mali viesť k vyjadreniu výhrady,

účtovník neposkytol žiadne informácie o čiastočnej validácii finančných a účtovných systémov,

v správe sa nevysvetľujú rozdiely medzi údajmi o plnení rozpočtu uvedenými vo výkaze týkajúcom sa platobných rozpočtových prostriedkov vo výročnej správe o činnosti a údajmi o plnení rozpočtu zahrnutými do konečnej účtovnej závierky;

Ďalšie otázky týkajúce sa riadenia

13.

berie na vedomie, že spoločný podnik v roku 2011 vypracoval plán na zabezpečenie pokračovania činnosti a zaznamenal pokrok v oblasti formálneho schválenia politík bezpečnosti IT, ale je potrebné ďalej pracovať na dokončení plánu obnovy systému po havárii;

14.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že vnútroštátne finančné orgány zatiaľ nedeklarovali žiadne bankové úroky z platieb predbežného financovania, čo je v rozpore s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku;

15.

víta skutočnosť, že 3. februára 2012 bola podpísaná hostiteľská dohoda medzi spoločným podnikom a belgickými orgánmi týkajúca sa kancelárskych priestorov, výsad a imunít a inej podpory, ktorá sa má poskytnúť;

Ďalšie otázky

Možné zlúčenie so spoločným podnikom ENIAC

16.

domnieva sa, že by sa mala vykonať analýza nákladov a prínosov zlúčenia so spoločným podnikom ENIAC a že Európsky parlament by mal byť o výsledkoch tohto hodnotenia informovaný; takáto správa by mala zdôrazniť možné výhody a nevýhody uvedeného zlúčenia;

17.

opätovne vyzýva Dvor audítorov, aby v primeranej lehote predložil Európskemu parlamentu osobitnú správu o spoločných problémoch, ktoré vznikajú v súvislosti s povahou spoločných podnikov a ktoré by mali tieto podniky riešiť spolu so svojimi partnermi s cieľom zabezpečiť svoju pridanú hodnotu a efektívne vykonávanie programov Únie v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností; ďalej konštatuje, že uvedená správa by mala zahŕňať posúdenie účinnosti zriadenia spoločných podnikov a ich štruktúry.


(1)  Ú. v. EÚ C 6, 10.1.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(5)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.