16.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/334


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 17 d.

dėl bendrosios įmonės Artemis 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2013/614/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į bendrosios įmonės Artemis 2011 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės Artemis 2011 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2013 m. vasario 12 d. rekomendaciją (05755/2013 – C7-0040/2013),

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (3), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės Artemis įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą (4), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (5), ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0087/2013),

1.

patvirtina bendrosios įmonės Artemis vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2011 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės Artemis vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 6, 2013 1 10, p. 1.

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 30, 2008 2 4, p. 52.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA

2013 m. balandžio 17 d.

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės Artemis 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į bendrosios įmonės Artemis 2011 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės Artemis 2011 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2013 m. vasario 12 d. rekomendaciją (05755/2013 – C7-0040/2013),

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (3), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės Artemis įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą (4), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (5) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0087/2013),

A.

kadangi 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji įmonė Artemis (toliau – Bendroji įmonė), kurios paskirtis – apibrėžti ir įgyvendinti pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, vystymo mokslinių tyrimų darbotvarkę siekiant skatinti Europos konkurencingumą ir tvarumą ir sudaryti sąlygas naujų rinkų atsiradimui bei visuomenei naudingam technologijų taikymui,

B.

kadangi Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2009 m. spalio mėn.,

C.

kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Bendrosios įmonės 2011 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos,

D.

kadangi Audito Rūmai pateikė sąlyginę nuomonę dėl Bendrosios įmonės finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo,

E.

kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą sudaro 420 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš septintosios mokslinių tyrimų bendrosios programos biudžeto,

Biudžeto ir finansų valdymas

1.

pažymi, kad pradiniame 2011 m. biudžete buvo 46,6 milijono EUR veiklos asignavimų ir kad buvo priimtas taisomasis biudžetas, kuriuo veiklos asignavimai buvo sumažinti iki 18 600 000 EUR; taip pat pažymi, kad veiklos įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 100 % (dėl to, kad veiklos asignavimai buvo sumažinti iki 18 600 000 EUR), o mokėjimų asignavimų lygis buvo tik 51 %;

2.

yra susirūpinęs dėl to, kad Bendroji įmonė gavo Audito Rūmų sąlyginę nuomonę dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo remiantis tuo, kad ji negalėjo įvertinti, ar ex post audito strategija suteikia pakankamą patikinimą dėl atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; ragina Bendrąją įmonę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti veiksmų planą, kaip ji ketina įveikti minėtą galimą patikinimo trūkumą; tikisi, kad Audito Rūmai, atlikę nepriklausomus auditus, galės biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti nuomonę apie Bendrosios įmonės ex post audito strategijos veiksmingumą;

3.

primena, kad Bendroji įmonė 2010 m. priėmė ex post audito strategiją, kuri yra pagrindinė atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo kontrolės priemonė, ir kad jos įgyvendinimas pradėtas 2011 m.; pažymi, kad projektų išlaidų deklaracijų auditas buvo perduotas valstybių narių nacionalinėms finansavimo institucijoms (NFI), tačiau su NFI pasirašytuose administraciniuose susitarimuose nėra nustatytos su šiais auditais susijusios praktinio pobūdžio priemonės; taip pat atkreipia dėmesį į Bendrosios įmonės atsakymą, kad dėl įvairių finansinių planų ir nacionalinių taisyklių, kurie taikomi įvairiose valstybėse narėse, ex post auditą galima atlikti tik baigtų projektų atveju; ji taip pat prašo informuoti apie atliktų auditų rezultatus; dar kartą ragina Bendrąją įmonę nedelsiant padidinti ex ante kontrolės kokybę, ypač dotacijų valdymo srityje; reikalauja informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių Bendrosios įmonės atliktų ex post auditų rezultatus;

4.

atkreipia dėmesį į tai, kad priešingai nei nustatyta Bendrosios įmonės finansinėse taisyklėse, Bendrosios įmonės 2011 m. biudžete nėra atspindėti veiklos išlaidų diferencijuoti mokėjimų asignavimai;

5.

apgailestauja dėl palyginti žemo veiklos mokėjimų asignavimų įvykdymo lygio: pagal 2008, 2009 ir 2010 m. kvietimus teikti pasiūlymus metų pabaigoje jis siekė atitinkamai 86 %, 53 % ir 18 %; pažymi, kad valstybių narių lygmeniu buvo vėluojama pasirašyti nacionalinius susitarimus dėl dotacijų; yra susirūpinęs dėl žemo biudžeto įvykdymo lygio ir dėl susijusios Bendrosios įmonės veiklos; ragina Europos Parlamentui pateikti išsamią išvardytų trūkumų šalinimo pažangos ataskaitą su konkrečiais pasiūlymais, kaip palaipsniui būtų galima pagerinti įvykdymo lygį;

6.

neigiamai vertina tai, kad Graikija, užuot suteikusi nacionalinį finansavimą, savo nacionalinius įnašus graikų Artemis projektų naudos gavėjams finansuoja iš Sąjungos struktūrinių fondų ir kad Bendroji įmonė patvirtino Graikijos tolesnį dalyvavimą Artemis projektuose, tačiau ji nefinansuoja Graikijos naudos gavėjų, kadangi remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006 (6) gaunant bendrą finansavimą iš Sąjungos struktūrinių fondų negalima gauti paramos iš kitų Sąjungos finansinių priemonių; prašo, kad Komisija kuo greičiau informuotų biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją dėl šios padėties teisėtumo;

7.

pažymi, kad Audito Rūmai pastebėjo, jog Bendroji įmonė naudoja neautomatišką mokėjimų asignavimų perkėlimą į kitus finansinius metus, tačiau tai daroma neturint Valdybos sprendimo, kaip to reikalaujama finansinių taisyklių 10 straipsnio 1 dalyje, taip pat kad iš ankstesnių metų perkelti mokėjimų asignavimai nėra skiriami nuo einamųjų metų mokėjimų asignavimų;

Kvietimai teikti pasiūlymus

8.

atsižvelgia į tai, kad faktinis įgyvendinimas ir numatytoji kvietimų teikti pasiūlymus vertė sudaro 244 000 000 EUR arba 58 % bendro veiklos išlaidoms padengti numatyto 420 000 000 EUR biudžeto;

Vidaus kontrolės sistemos

9.

pripažįsta, kad 2011 m. Bendroji įmonė dėjo dar daugiau pastangų diegdama ir vykdydama veiksmingas finansų, apskaitos ir valdymo kontrolės procedūras; pažymi, kad apskaitos pareigūnas patvirtino naudojamas finansines ir apskaitos sistemas, bet dar nepatvirtino susijusių veiklos procedūrų, kuriomis remiantis yra gaunama finansinė informacija, visų pirma procedūros, pagal kurią teikiama informacija apie išlaidų deklaracijų, gautų iš nacionalinių institucijų, patvirtinimą ir apmokėjimą; primena, kad būtinos papildomos pastangos, ypač įgyvendinant vidaus kontrolės standartus, taip pat primena, kad Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2009 m. spalio mėn.;

Vidaus auditas

10.

pažymi, kad 2011 m. pabaigoje dar nebuvo įsteigtas Bendrosios įmonės vidaus audito skyrius; primena, kad nuo 2010 m. Komisijos vidaus audito tarnyba yra Bendrosios įmonės vidaus auditorius ir kad ji atliko rizikos vertinimą bei Bendrosios įmonės valdybai pateikė 2012–2014 m. strateginį audito planą; pripažįsta, kad steigiant vidaus audito skyrių taip pat reikia atsižvelgti į Bendrosios įmonės dydį;

11.

pažymi, kad Bendrosios įmonės finansų taisyklės oficialiai dar nebuvo pakeistos siekiant įtraukti nuostatą dėl Komisijos vidaus auditoriaus įgaliojimų, susijusių su visu bendru biudžetu;

Metinė veiklos ataskaita

12.

pažymi, kad informacija apie Bendrosios įmonės operacijų rezultatus metinėje veiklos ataskaitoje yra pateikta, tačiau joje nėra vidaus kontrolės sistemos efektyvumo ir veiksmingumo vertinimo. Be to, nustatyti šie metinės veiklos ataskaitos trūkumai:

su ex post audito strategijos įgyvendinimu susijusi turima informacija nėra pakankama, kad būtų galima padaryti išvadą, ar ši pagrindinė kontrolės priemonė yra veiksminga, todėl turėjo būti pateikta išlyga,

nebuvo pateikta informacijos apie apskaitos pareigūno atliekamą finansinių ir apskaitos sistemų dalinį patvirtinimą,

nustatyta nepaaiškinamų skirtumų tarp biudžeto vykdymo skaičių, įtrauktų į metinės veiklos ataskaitos mokėjimų įsipareigojimų rezultatus, ir į galutines finansines ataskaitas įtrauktų biudžeto vykdymo skaičių;

Kiti valdymo klausimai

13.

pažymi, kad 2011 m. Bendroji įmonė parengė veiklos tęstinumo planą ir padarė pažangą formalizuodama IT saugumo politiką, tačiau darbas turi būti tęsiamas toliau siekiant užbaigti veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą;

14.

apgailestauja dėl to, kad, priešingai nei nustatyta bendrosios įmonės Artemis finansinėse taisyklėse, nacionalinės finansavimo institucijos dar nedeklaravo jokių išankstinio finansavimo mokėjimų banko palūkanų;

15.

palankiai vertina tai, kad Bendrosios įmonės ir Belgijos institucijų susitarimas su priimančia valstybe dėl administracinių patalpų, privilegijų ir imunitetų ir kitos teiktinos pagalbos buvo pasirašytas 2012 m. vasario 3 d.;

Kiti klausimai

Galimas sujungimas su ENIAC

16.

mano, kad reikėtų atlikti sujungimo su bendrąja įmone ENIAC ekonominės naudos analizę ir Europos Parlamentą informuoti apie šio vertinimo rezultatus; šiame pranešime turėtų būti išdėstyti galimi šio sujungimo privalumai ir trūkumai;

17.

pakartoja savo raginimą Audito Rūmams per pagrįstą laikotarpį Parlamentui pateikti specialiąją ataskaitą bendrais klausimais, kurių kyla dėl bendrųjų įmonių pobūdžio ir kuriuos turėtų spręsti tos organizacijos kartu su savo partneriais tam, kad užtikrintų papildomą šių įmonių naudą ir efektyvų Sąjungos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programų vykdymą; be to, pažymi, kad į tą ataskaitą reikėtų įtraukti bendrųjų įmonių steigimo ir struktūros veiksmingumo vertinimą.


(1)  OL C 6, 2013 1 10, p. 1.

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 30, 2008 2 4, p. 52.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.