16.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/334


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013,

vastuuvapauden myöntämisestä Artemis-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011

(2013/614/EU)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Artemis-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2011,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Artemis-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011 sekä yhteisyrityksen vastaukset (1),

ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2013 antaman suosituksen (05755/2013 – C7-0040/2013),

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

ottaa huomioon Artemis-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008 (4) ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0087/2013),

1.

myöntää Artemis-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011;

2.

esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Artemis-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

Puhemies

Martin SCHULZ

Pääsihteeri

Klaus WELLE


(1)  EUVL C 6, 10.1.2013, s. 1.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.

(5)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMA,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013,

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Artemis-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Artemis-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2011,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Artemis-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011 sekä yhteisyrityksen vastaukset (1),

ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2013 antaman suosituksen (05755/2013 – C7-0040/2013),

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

ottaa huomioon Artemis-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 74/2008 (4) ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0087/2013),

A.

ottaa huomioon, että Artemis-yhteisyritys, jäljempänä ’yhteisyritys’, perustettiin joulukuussa 2007 kymmeneksi vuodeksi määrittelemään ja toteuttamaan tutkimusohjelma sulautettujen tietotekniikkajärjestelmien avainteknologioiden kehittämiseksi eri sovellusaloilla Euroopan kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen lujittamiseksi sekä mahdollistamaan uusien markkinoiden ja yhteiskunnallisten sovellusten syntyminen;

B.

ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa lokakuussa 2009;

C.

ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2011 tilit ovat luotettavat;

D.

ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin antoi huomautuksia sisältävän lausuman yhteisyrityksen tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

E.

ottaa huomioon, että unioni osarahoittaa yhteisyritystä kymmenen vuoden ajan enintään 420 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.

panee merkille, että alkuperäisessä varainhoitovuoden 2011 talousarviossa toimintamäärärahoja oli 46 600 000 euroa ja että niitä vähennettiin lisätalousarviolla 18 600 000 euroon; panee merkille myös, että toimintaa koskevien maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 100 prosenttia, koska toimintamäärärahoja vähennettiin 18 600 000 euroon, kun taas maksumäärärahojen käyttöaste oli 51 prosenttia;

2.

on huolissaan siitä, että yhteisyrityksen tilinpäätös sai tilintarkastustuomioistuimelta huomautuksia sisältävän lausuman yhteisyrityksen tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta sillä perusteella, että yhteisyritys ei pystynyt arvioimaan, saadaanko jälkitarkastusstrategian perusteella riittävä varmuus tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta; kehottaa yhteisyritystä toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän mahdollisen epävarmuuden hälventämistä koskevan toimintasuunnitelman; odottaa, että tilintarkastustuomioistuin voi riippumattomien tarkastustensa perusteella antaa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle oman lausunnon yhteisyrityksen jälkitarkastusstrategian tehokkuudesta;

3.

muistuttaa, että yhteisyritys hyväksyi vuonna 2010 jälkitarkastusstrategian, joka on keskeinen väline arvioitaessa toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta, ja että strategian täytäntöönpano alkoi vuonna 2011; panee merkille, että hankkeita koskevien menoilmoitusten tarkastukset on annettu osakasvaltioiden kansallisten rahoitusviranomaisten tehtäväksi, mutta viranomaisten kanssa tehdyissä hallinnollisissa sopimuksissa ei täsmennetä kyseisiin tarkastuksiin liittyviä käytännön järjestelyjä; panee lisäksi merkille yhteisyrityksen antamista tiedoista, että eri jäsenvaltioissa käytössä olevista rahoitusjärjestelmistä ja kansallisista säännöistä johtuu, että jälkitarkastus voidaan suorittaa ainoastaan toteutetuista hankkeista, ja pyytää saada tiedot toteutettujen tarkastusten tuloksista; toistaa, että yhteisyrityksen olisi parannettava viipymättä erityisesti avustusten hallinnointia koskevien ennakkotarkastustensa laatua, ja pyytää, että vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ilmoitetaan yhteisyrityksen toteuttamien myöhempien jälkitarkastusten tulokset;

4.

panee merkille, että yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten vastaisesti sen varainhoitovuoden 2011 talousarviossa ei ilmoiteta jaksotettuja maksumäärärahoja toimintamenojen osalta;

5.

pitää valitettavana toimintaa koskevien maksumäärärahojen suhteellisen alhaista käyttöastetta, joka oli ehdotuspyyntöjen osalta 86 prosenttia vuonna 2008, 53 prosenttia vuonna 2009 ja 18 prosenttia vuonna 2010; panee merkille, että kansallisten avustussopimusten tekeminen on viivästynyt osakasvaltioissa; on huolestunut talousarvion alhaisesta toteutusasteesta ja sen perustana olevista yhteisyrityksen toimista; pyytää laatimaan yksityiskohtaisen kertomuksen, jossa tarkastellaan kyseisten puutteiden korjaamisen edistymistä ja jossa annetaan konkreettisia ehdotuksia toteutusasteen nostamiseksi asteittain;

6.

ei hyväksy sitä, että Kreikka käyttää unionin rakennerahastovaroja kattamaan kansallisia maksuosuuksiaan Artemis-hankkeiden kreikkalaisille edunsaajille sen sijaan, että tarjoaisi kansallista rahoitusta, ja että yhteisyritys on hyväksynyt Kreikan osallistumisen jatkumisen Artemis-hankkeissa, mutta ei tarjoa rahoitusta kreikkalaisille edunsaajille, koska neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (6) mukaisesti unionin rakennerahastoista yhteisrahoitetut menot eivät voi saada tukea unionin muista rahoitusvälineistä; vaatii komissiota tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän tilanteen laillisuudesta mahdollisimman pikaisesti;

7.

panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, että yhteisyritys käyttää erikseen esitettäviä maksumäärärahasiirtoja seuraavalle varainhoitovuodelle, vaikka tästä käytännöstä ei ole varainhoitoa koskevien säännösten 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua hallintoneuvoston päätöstä, ja että yhteisyritys ei erottele toisistaan edellisiltä varainhoitovuosilta siirrettyjä maksumäärärahoja ja kuluvan vuoden maksumäärärahoja;

Ehdotuspyyntömenettelyt

8.

panee merkille, että tosiasiallisesti toteutuneiden ehdotuspyyntömenettelyjen arvioitu arvo on vain 244 000 000 euroa eli 58 prosenttia toimintamenoihin tarkoitetuista 420 000 000 eurosta;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

9.

toteaa, että yhteisyritys tehosti vuonna 2011 vaikuttavien varainhoidon, kirjanpidon ja hallinnon valvontamenettelyjen kehittämistä ja täytäntöönpanoa; panee merkille, että tilinpitäjä validoi käytössä olevat taloushallinto- ja kirjanpitojärjestelmät mutta ei ole vielä validoinut järjestelmien perustana olevia toimintaprosesseja, joiden kautta saadaan taloudellisia tietoja; toteaa, että validoimatta oli muun muassa toimintaprosessi, jonka avulla kansallisilta rahoitusviranomaisilta saadaan taloudellisia tietoja hyväksytyistä menoilmoituksista ja menoilmoitusten perusteella suoritetuista maksuista; muistuttaa, että tehostamista on jatkettava erityisesti sisäisen valvonnan standardien kohdalla, ja ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa lokakuussa 2009;

Sisäinen tarkastus

10.

panee merkille, että vuoden 2011 lopussa yhteisyrityksen sisäisen tarkastuksen yksikkö oli vielä perustamatta; muistuttaa, että komission sisäisen tarkastuksen osasto on ollut yhteisyrityksen sisäinen tarkastaja vuodesta 2010 ja että se suoritti riskinarvioinnin ja että yhteisyrityksen hallintoneuvostolle on esitetty strateginen tarkastussuunnitelma kaudelle 2012–2014; toteaa, että kun otetaan huomioon yhteisyrityksen koko, komissio huolehtii myös sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävistä;

11.

panee merkille, että yhteisyrityksen varainhoitoa koskeviin säännöksiin ei ole vielä virallisesti sisällytetty säännöstä koko yleistä talousarviota koskevista komission sisäisen tarkastajan toimivaltuuksista;

Vuotuinen toimintakertomus

12.

panee merkille, että vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetään tietoja yhteisyrityksen toiminnan tuloksista mutta siinä ei arvioida sisäisen valvonnan järjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta; toteaa, että vuotuisessa toimintakertomuksessa on seuraavia puutteita:

jälkitarkastusstrategian täytäntöönpanosta ei ole annettu riittävästi tietoja; tietojen perusteella ei voida päätellä, toimiiko kyseinen keskeinen valvontamenettely vaikuttavalla tavalla; tästä olisi ollut syytä esittää varauma,

toimintakertomus ei sisällä tietoja tilinpitäjän suorittamasta taloushallinto- ja kirjanpitojärjestelmien osittaisesta validoinnista,

vuotuisessa toimintakertomuksessa maksumäärärahojen käyttöasteen osalta esitettyjen ja lopulliseen tilinpäätökseen sisältyvien talousarvion toteuttamista koskevien lukujen välillä on selittämättömiä eroavaisuuksia;

Muut hallintokysymykset

13.

panee merkille, että yhteisyritys laati vuonna 2011 toiminnan jatkuvuutta koskevan suunnitelman ja edistyi tietotekniikkaa koskevien turvallisuusperiaatteiden vakioinnissa; panee merkille, että palautussuunnitelman loppuunsaattaminen vaatii vielä lisätyötä;

14.

pitää valitettavana, että yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten vastaisesti kansalliset rahoitusviranomaiset eivät ole vielä ilmoittaneet ennakkomaksuista kertynyttä pankkikorkotuottoa;

15.

suhtautuu myönteisesti siihen, että yhteisyrityksen ja isäntävaltiona toimivan Belgian välillä tehtiin 3. helmikuuta 2012 sopimus toimistotiloista, erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta Belgian yhteisyritykselle antamasta tuesta;

Muut asiat

Mahdollinen sulautuminen ENIAC-yhteisyrityksen kanssa

16.

katsoo, että olisi toteutettava sulautumista ENIAC-yhteisyrityksen kanssa koskeva kustannus-hyötyanalyysi ja että tämän analyysin tulokset olisi ilmoitettava Euroopan parlamentille; toteaa, että kyseisessä raportissa olisi tuotava esiin sulautumisen mahdolliset edut ja haitat;

17.

muistuttaa tilintarkastustuomioistuimelle esittämästään kehotuksesta toimittaa kohtuullisessa määräajassa parlamentille erityiskertomus yhteisyritysten luonteesta johtuvista yhteisistä ongelmista, jotka yhteisyritysten olisi ratkaistava yhdessä kumppaneidensa kanssa, jotta varmistetaan yhteisyritysten tuottama lisäarvo sekä unionin tutkimusta, teknologista kehitystyötä ja esittelyä koskevien ohjelmien tehokas täytäntöönpano; panee lisäksi merkille, että kyseisessä kertomuksessa olisi esitettävä myös arvio yhteisyritysten ja niiden rakenteiden tehokkuudesta.


(1)  EUVL C 6, 10.1.2013, s. 1.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUVL L 30, 4.2.2008, s. 52.

(5)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.