16.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/334


EUROOPA PARLAMENDI OTSUS,

17. aprill 2013,

ühisettevõtte Artemis 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2013/614/EL)

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse ühisettevõtte Artemis 2011. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Artemis eelarveaasta 2011 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega (1),

võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2013. aasta soovitust (05755/2013 – C7-0040/2013),

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (2) eriti selle artiklit 185,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, (3) eriti selle artiklit 208,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte ARTEMIS ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides, (4) eriti selle artikli 11 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, (5) eriti selle artiklit 94,

võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0087/2013),

1.

annab heakskiidu ühisettevõtte Artemis tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2011. aasta eelarve täitmisel;

2.

esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte Artemis tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

President

Martin SCHULZ

Peasekretär

Klaus WELLE


(1)  ELT C 6, 10.1.2013, lk 1.

(2)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)  ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.

(5)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOON,

17. aprill 2013,

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Artemis 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse ühisettevõtte Artemis 2011. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Artemis eelarveaasta 2011 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega (1),

võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2013. aasta soovitust (05755/2013 – C7-0040/2013),

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (2) eriti selle artiklit 185,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, (3) eriti selle artiklit 208,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte ARTEMIS ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides, (4) eriti selle artikli 11 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185, (5) eriti selle artiklit 94,

võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0087/2013),

A.

arvestades, et ühisettevõte Artemis (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 2007. aasta detsembris kümneks aastaks, selleks et määrata kindlaks ja rakendada teadusuuringute kava manussüsteemide põhitehnoloogiate arendamiseks eri kohaldamisvaldkondades eesmärgiga tugevdada Euroopa konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ning võimaldada uute turgude ja sotsiaalsete rakenduste tekkimist;

B.

arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt töötamist 2009. aasta oktoobris;

C.

arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse ühisettevõtte 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta;

D.

arvestades, et kontrollikoda esitas märkusega arvamuse ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

E.

arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele on kümne aasta jooksul 420 000 000 eurot, mis makstakse välja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest;

Eelarvehaldus ja finantsjuhtimine

1.

märgib, et 2011. aasta esialgne eelarve sisaldas tegevuskulusid summas 46,6 miljonit eurot ning paranduseelarvega vähendati tegevuskulusid 18,6 miljoni euroni; lisaks märgib, et kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli tegevuskulude 18 600 000 euroni vähendamise tõttu 100 %, aga maksete assigneeringute kasutusmäär oli vaid 51 %;

2.

tunneb muret, et kontrollikoda esitas märkusega arvamuse ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, kuna ühisettevõte ei olnud võimeline hindama, kas järelauditite strateegia annab piisava kindluse aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; palub ühisettevõttel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tegevuskava, mis aitaks nimetatud võimalikust kindlusetusest üle saada; ootab, et kontrollikoda suudab oma sõltumatute auditite tulemusel esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile oma arvamuse ühisettevõtte järelauditite strateegia mõju kohta;

3.

tuletab meelde, et ühisettevõte võttis 2010. aastal vastu järelauditite strateegia, mis on aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ning korrektsuse hindamise peamine kontrollivahend ja mille rakendamist alustati 2011. aastal; märgib, et projektidega seotud väljamaksetaotluste audit delegeeriti liikmesriikide riiklikele rahastamisasutustele, kuid riiklike rahastamisasutustega sõlmitud halduslepingud ei hõlma järelaudititeid puudutavat tegutsemiskorda; märgib ühtlasi ühisettevõtte andmete põhjal, et eri liikmesriikides kehtivad erinevad rahastamiskavad ja riiklikud eeskirjad tähendavad seda, et järelaudit on teostatav vaid lõpetatud projektide puhul, ning nõuab, et teda tehtud auditite tulemustest teavitataks; kordab, et ühisettevõte peaks viivitamata tugevdama eelkontrolli, eriti toetuste haldamise osas, ning nõuab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni teavitataks ühisettevõttes teostatavate järgmiste eelkontrolliprotsesside tulemustest;

4.

märgib, et vastupidiselt ühisettevõtte finantseeskirjadele ei kajasta ühisettevõtte 2011. aasta eelarve tegevuskuludeks mõeldud liigendatud maksete assigneeringuid;

5.

peab kahetsusväärseks põhitegevuse maksete assigneeringute suhteliselt madalat kasutusmäära, mis oli 2008., 2009. ja 2010. aasta projektikonkursside puhul vastavalt 86 %, 53 % ja 18 %; võtab teadmiseks viivitused liikmesriikide tasandil riiklike toetuslepingutele allakirjutamisel; väljendab muret eelarve madala täitmismäära pärast ja eelkõige ühisettevõtte põhitegevuse pärast; nõuab üksikasjalikku arenguaruannet nimetatud puuduste kohta, milles on esitatud konkreetsed ettepanekud täitmismäära järkjärguliseks suurendamiseks;

6.

mõistab hukka asjaolu, et Kreeka kasutab ELi struktuurifonde, et katta oma osa Artemise projektidest toetuse saajatele Kreekas makstavatest toetustest, selle asemel, et katta need kohustused riiklikest vahenditest, ning et ühisettevõte nõustus Kreeka osaluse jätkumisega Artemise projektides, kuid ühisettevõte ei eralda Kreeka abisaajatele mingit toetust, sest nõukogu määruses (EÜ) nr 1083/2006 (6) on sätestatud, et ELi struktuurifondidest kaasrahastatud kulud ei saa toetust liidu teistest rahastamisvahenditest; nõuab, et komisjon teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni võimaikult kiiresti selle olukorra seaduslikkusest;

7.

võtab teadmiseks kontrollikoja auditileiu, et ühisettevõte kasutab mitteautomaatset maksete assigneeringute ülekandmist järgmisse eelarveaastasse, kuid ilma ühisettevõtte finantseeskirjade artikli 10 lõikes 1 nõutud juhatuse otsuseta, ka ei ole eristatud eelnevatest aastatest üle kantud maksete assigneeringuid ja käesoleva aasta maksete assigneeringuid;

Projektikonkursid

8.

märgib, et projektikonkursside tegelik elluviimine ja prognoositav väärtus oli ainult 244 000 000 eurot ehk 58 % tegevuskuludeks kavandatud 420 000 000 euro suurusest eelarvest;

Sisekontrollisüsteemid

9.

võtab teadmiseks, et ühisettevõte suurendas 2011. aastal pingutusi mõjusate finants-, raamatupidamis- ja halduskontrollimenetluste loomiseks ja rakendamiseks; märgib, et ühisettevõtte peaarvepidaja on kinnitanud kasutatavad finants- ja raamatupidamissüsteemid, kuid ei ole veel kinnitanud süsteemide aluseks olevaid finantsteavet andvaid tööprotsesse, eelkõige protsessi, mis annab finantsteavet riigiasutuste esitatud väljamaksetaotluste tõendamise ja väljamaksmise kohta; tuletab meelde, et tööd on vaja jätkata, eelkõige sisekontrollistandardite osas, ning et ühisettevõte alustas iseseisvalt töötamist 2009. aasta oktoobris;

Siseaudit

10.

märgib, et 2011. aasta lõpuks ei olnud ühisettevõtte siseauditi üksust veel loodud; tuletab meelde, et alates 2010. aastast teeb komisjoni siseauditi talitus ühisettevõtte siseauditit ning teostati riskihindamine ja ühisettevõtte juhatusele esitati ajavahemiku 2012–2014 strateegiline auditikava; võtab teadmiseks, et ühisettevõtte suurust arvestades täidab komisjon samuti siseauditi üksuse rolli;

11.

võtab teadmiseks, et ühisettevõtte finantseeskirju ei ole veel ametlikult muudetud, nii et need sisaldaksid viidet komisjoni siseaudiitori pädevusele üldeelarve kui terviku suhtes;

Aasta tegevusaruanne

12.

võtab teadmiseks, et aasta tegevusaruanne annab teavet ühisettevõtte töö tulemuste kohta; see ei sisalda aga hinnangut sisekontrollisüsteemi tõhususe ja mõju kohta ning seal esinevad järgmised puudused:

ühisettevõtte järelauditite strateegia rakendamise kohta saadaolev teave ei ole piisav, et teha järeldusi selle olulise kontrolli mõju kohta, ning selle kohta oleks tulnud esitada reservatsioon;

puudub teave finants- ja raamatupidamissüsteemide osalise kinnitamise kohta peaarvepidaja poolt;

aasta tegevusaruande maksete assigneeringute täitmist kirjeldavas osas esitatud eelarve täitmise näitajate ja lõplikus raamatupidamise aastaaruandes sisalduvate eelarve täitmise näitajate vahel on põhjendamatud erinevused;

Muud juhtimisküsimused

13.

märgib, et ühisettevõte koostas 2011. aastal talitluspidevuse kava ja tegi edusamme infotehnoloogiaalase turvalisuse poliitika vormistamisel, kuid avariitaastekava lõpuleviimiseks tuleb tööd jätkata;

14.

peab kahetsusväärseks, et vastupidiselt ühisettevõtte finantseeskirjadele ei ole riiklikud rahastamisasutused veel deklareerinud ettemaksetest saadud intresse;

15.

väljendab heameelt asjaolu üle, et ühisettevõtte ja Belgia ametiasutuste vahel sõlmiti 3. veebruaril 2012 asukohaleping, milles käsitletakse tööruume, privileege ja immuniteete ning Belgia poolt ühisettevõttele antavat muud toetust;

Muud küsimused

Võimalik ühinemine ENIACiga

16.

on seisukohal, et tuleks teha tasuvusanalüüs ühinemise kohta ENIACiga ning Euroopa Parlamenti tuleks selle analüüsi tulemustest teavitada; selles aruandes tuleks esitada ühinemise võimalikud head ja halvad küljed;

17.

kordab oma üleskutset kontrollikojale esitada mõistliku tähtaja jooksul Euroopa Parlamendile eriaruanne ühiste küsimuste kohta, mis tekivad ühisettevõtete eripära tõttu ja mida ühisettevõtted peaksid koos oma partneritega käsitlema, et tagada oma tegevuse lisandväärtus ja liidu teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse programmide tulemuslik elluviimine; märgib ühtlasi, et samas aruandes tuleks esitada ka hinnang ühisettevõtete asutamise ja struktuuri tulemuslikkuse kohta.


(1)  ELT C 6, 10.1.2013, lk 1.

(2)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)  ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.

(5)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.