16.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/334


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 17. dubna 2013

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Artemis na rozpočtový rok 2011

(2013/614/EU)

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na roční účetní závěrku společného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011,

s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011, spolu s odpověďmi společného podniku (1),

s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2013 (05755/2013 - C7-0040/2013),

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku Artemis pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy (4), a zejména na čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0087/2013),

1.

uděluje výkonnému řediteli společného podniku Artemis absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2011;

2.

předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku Artemis, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

Předseda

Martin SCHULZ

Generální tajemník

Klaus WELLE


(1)  Úř. věst. C 6, 10.1.2013, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.

(5)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 17. dubna 2013

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Artemis na rozpočtový rok 2011

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na roční účetní závěrku společného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011,

s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011, spolu s odpověďmi společného podniku (1),

s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2013 (05755/2013 - C7-0040/2013),

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku Artemis pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy (4), a zejména na čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0087/2013),

A.

vzhledem k tomu, že společný podnik Artemis (dále jen „společný podnik“) byl založen v prosinci 2007 na období 10 let s cílem vymezit a provádět program výzkumu pro rozvoj klíčových technologií v oblasti vestavěných počítačových systémů v různých oblastech využití s cílem posílit evropskou konkurenceschopnost a udržitelnost a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací;

B.

vzhledem k tomu, že společný podnik začal samostatně fungovat v říjnu 2009;

C.

vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2011 je spolehlivá;

D.

vzhledem k tomu, že Účetní dvůr vydal své stanovisko s výhradou k legalitě a správnosti operací, na nichž se účetní závěrka společného podniku zakládá;

E.

vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie společnému podniku na dobu 10 let představuje 420 000 000 EUR, které budou vyplaceny z rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum;

Rozpočtové a finanční řízení

1.

bere na vědomí, že původní rozpočet na rok 2011 zahrnoval provozní prostředky ve výši 46,6 milionů EUR a že byl přijat opravný rozpočet, který tuto částku snížil na 18 600 000 EUR; dále bere na vědomí, že zatímco míra čerpání provozních prostředků na závazky dosáhla 100 % (díky uvedenému snížení provozních prostředků na 18,6 milionu EUR), míra čerpání prostředků na platby byla pouze 51 %;

2.

je znepokojen tím, že Účetní dvůr vydal k roční účetní závěrce společného podniku výrok s výhradou o legalitě a správnosti operací, na nichž se účetní závěrka zakládá, a to z toho důvodu, že společný podnik nebyl schopen posoudit, zda jeho strategie auditu prováděného ex post nabízí dostatečnou jistotu ohledně legálnosti a správnosti uskutečněných operací; vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělování absolutoria předložila akční plán, na jehož základě se tato případná nejistota odstraní; očekává, že Účetní dvůr bude na základě svých nezávislých auditů schopen orgánu příslušnému pro udělování absolutoria poskytnout své vlastní stanovisko k účinnosti strategie společného podniku pro provádění auditu ex post;

3.

připomíná, že společný podnik přijal v roce 2010 strategii auditu prováděného ex post, která je klíčovým nástrojem pro posuzování legálnosti a správnosti uskutečněných operací, a že tato strategie začala být uplatňována v roce 2011; konstatuje, že provádění auditu žádostí o úhradu projektových nákladů bylo postoupeno vnitrostátním orgánům příslušným pro financování v jednotlivých členských státech, ačkoli administrativní dohody s nimi podepsané praktická ustanovení o těchto auditech neobsahují; dále se z informací společného podniku dozvídá, že v důsledku různých systémů financování a vnitrostátních pravidel v jednotlivých členských státech je audit ex post uskutečnitelný pouze v případě dokončených projektů, a žádá, aby byl o výsledcích provedených auditů informován; opakuje, že společný podnik by měl bezodkladně zvýšit kvalitu svých kontrol ex-ante, zejména pokud jde o řízení grantů, a žádá, aby orgán příslušný k udělování absolutoria byl informován o výsledcích následných auditů ex post, které společný podnik provede;

4.

konstatuje, že v rozpočtu společného podniku na rok 2011 nejsou uvedeny diferencované rozpočtové prostředky na provozní výdaje, což je v rozporu s finančními předpisy společného podniku;

5.

vyjadřuje politování nad relativně nízkou mírou čerpání provozních prostředků na platby u výzev k podávání návrhů, která v roce 2008 dosahovala 86 %, v roce 2009 53 % a v roce 2010 18 %; všímá si opožděného uzavírání vnitrostátních grantových dohod ze strany členských států; je znepokojen nízkou mírou plnění rozpočtu a také činnostmi uskutečněnými společným podnikem; žádá v této souvislosti, aby byla Evropskému parlamentu předložena podrobná zpráva o pokroku dosaženém v odstraňování uvedených nedostatků, která bude obsahovat i konkrétní návrhy na postupné zvyšování míry čerpání rozpočtových prostředků;

6.

odsuzuje skutečnost, že Řecko využívá strukturálních fondů Unie pro zaplacení svých vnitrostátních příspěvků řeckým příjemcům projektů Artemis, místo aby pro tyto účely poskytlo své vnitrostátní finanční prostředky, a že společný podnik souhlasil s další účastí Řecka na projektech Artemis, ovšem neposkytuje řeckým příjemcům žádné finanční prostředky, jelikož podle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (6) nelze na výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů Unie získat pomoc z jiného jejího finančního nástroje; žádá Komisi, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria co nejdříve informovala o legálnosti této situace;

7.

bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že společný podnik využívá neautomatického přenosu prostředků na platby do příštího rozpočtového roku, což však činí bez rozhodnutí správní rady, které je vyžadováno podle čl. 10 odst. 1 finančních předpisů, a že není činěn rozdíl mezi prostředky na platby přenesenými z předchozích let a prostředky na platby v rámci stávajícího roku;

Výzvy k podávání návrhů

8.

všímá si toho, že skutečné plnění a předpokládaná hodnota výzev k podávání návrhů představuje pouze 244 000 000 EUR neboli 58 % z rozpočtu ve výši 420 000 000 EUR, který byl pro pokrytí provozních výdajů naplánován;

Systémy vnitřní kontroly

9.

bere na vědomí, že v roce 2011 zintenzivnil společný podnik své úsilí o vytváření a provádění účinných finančních, účetních a řídicích kontrolních postupů; všímá si rovněž toho, že finanční a účetní systémy již účetní ověřil, ale související provozní postupy pro zajišťování finančních informací nikoliv, zejména postup, kterým se zprostředkovávají finanční informace o ověření platnosti žádostí o proplacení nákladů obdržených od vnitrostátních orgánů a o jejich úhradě; připomíná, že je třeba učinit další kroky, zejména s ohledem na normy vnitřní kontroly, a že společný podnik začal samostatně fungovat v říjnu 2009;

Interní audit

10.

konstatuje, že na konci roku 2011 nebyla dosud kapacita společného podniku zajišťující jeho interní audit zřízena; připomíná, že útvar interního auditu Komise je interním auditorem společného podniku od roku 2010 a že provedl posouzení rizik, na základě jehož výsledků byl správní radě společného podniku předložen strategický plán pro audit na období 2012–2014; bere na vědomí, že vzhledem k velikosti společného podniku bude útvar Komise provádět i úlohu interního auditora;

11.

konstatuje, že finanční předpisy společného podniku nebyly dosud formálně upraveny tak, aby zahrnovaly ustanovení o pravomocích interního auditora Komise, pokud jde o souhrnný rozpočet jako celek;

Výroční zpráva o činnosti

12.

všímá si toho, že výroční zpráva o činnosti sice poskytuje informace o výsledcích operací společného podniku, nicméně nezahrnuje posouzení efektivity systému vnitřní kontroly a má následující nedostatky:

nedostatek informací o plnění strategie pro audity ex post, v jehož důsledku nelze stanovit, zda tato klíčová kontrola funguje účelně, a na nějž mělo být poukázáno výhradou,

zpráva neposkytuje žádné informace o tom, že platnost finančních a účetních systémů byla účetním potvrzena částečně,

mezi údaji o plnění rozpočtu uvedenými ve výkazu prostředků na platby, který je součástí výroční zprávy o činnosti, a údaji o plnění rozpočtu uvedenými v konečné účetní závěrce jsou nevysvětlené rozdíly;

Ostatní záležitosti týkající se řízení

13.

bere na vědomí, že společný podnik v roce 2011 vypracoval plán kontinuity činnosti a pokročil ve formalizaci politik v oblasti zabezpečení informačních technologií, ovšem je třeba vyvinout více úsilí k dokončení strategie pro obnovení provozu po kolapsu;

14.

vyjadřuje politování nad tím, že v rozporu s finančními předpisy společného podniku zatím vnitrostátní orgány příslušné pro financování nevykázaly žádné bankovní úroky z plateb předběžného financování;

15.

vítá skutečnost, že dne 3. února 2012 byla mezi společným podnikem a belgickými orgány uzavřena hostitelská dohoda o umístění kancelářských prostor, výsadách a imunitách a další podpoře, již bude Belgie poskytovat;

Další otázky

Případné sloučení se společným podnikem ENIAC

16.

domnívá se, že sloučení se společným podnikem ENIAC je nutno posoudit z hlediska nákladů a přínosů a že Evropský parlament by měl být o výsledcích této analýzy informován. Uvedená zpráva by měla poukázat na případné výhody a nevýhody takového sloučení;

17.

opakuje svou žádost vůči Účetnímu dvoru, aby Parlamentu v přiměřené lhůtě poskytl zvláštní zprávu o záležitostech, které se obecně objevují v souvislosti s charakterem společných podniků a které by měly společné podniky řešit spolu se svými partnery, aby se zajistil jejich přínos a účinné uskutečňování programů Unie v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací; dále poznamenává, že tatáž zpráva by měla zahrnovat hodnocení účinnosti zakládání společných podniků a jejich struktury.


(1)  Úř. věst. C 6, 10.1.2013, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.

(5)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.