16.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/334


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 17 април 2013 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие Artemis за финансовата 2011 година

(2013/614/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие Artemis за финансовата 2011 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие Artemis за финансовата 2011 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2013 г. (05755/2013 — C7-0040/2013),

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (3), и по-специално член 208 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие Artemis за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи (4), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0087/2013),

1.

Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Съвместното предприятие Artemis във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за финансовата 2011 година.

2.

Представя своите забележки в резолюцията по-долу.

3.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Съвместното предприятие Artemis, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Martin SCHULZ

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 6, 10.1.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 17 април 2013 година

съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие Artemis за финансовата 2011 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Съвместното предприятие Artemis за финансовата 2011 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Съвместното предприятие Artemis за финансовата 2011 година, придружен от отговорите на Съвместното предприятие (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2013 г. (05755/2013 — C7-0040/2013),

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (3), и по-специално член 208 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие Artemis за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи (4), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0087/2013),

А.

като има предвид, че Съвместното предприятие Artemis („Съвместното предприятие“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да определя и изпълнява „научноизследователска програма“ за разработване на ключови технологии за вградени компютърни системи в различни области на приложение, с цел да се повиши европейската конкурентоспособност и устойчивост, както и да се позволи появата на нови пазари и обществени приложения;

Б.

като има предвид, че Съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през октомври 2009 г.;

В.

като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Съвместното предприятие за финансовата 2011 година са надеждни;

Г.

като има предвид, че Сметната палата изрази становище с резерви относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети на Съвместното предприятие;

Д.

като има предвид, че максималната вноска на Съюза в Съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 420 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научноизследователска дейност,

Бюджетно и финансово управление

1.

Отбелязва, че първоначалния бюджет за 2011 г. включва бюджетни кредити за оперативни разходи в размер на 46,6 милиона евро и че е приет коригиращ бюджет, който намалява бюджетните кредити за оперативни разходи до 18 600 000 EUR; отбелязва също, че степента на усвояване на оперативните бюджетни кредити за поети задължения е била 100 % в резултат на намаляването на бюджетните кредити за оперативни разходи до 18 600 000 EUR, докато степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 51 %.

2.

Изразява загриженост, че годишните отчети на Съвместното предприятие са получили от Сметната палата становище с резерви относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети, тъй като Съвместното предприятие не е било в състояние да прецени дали стратегията за последващ одит предоставя достатъчно увереност по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции; приканва Съвместното предприятие да предостави на органа по освобождаване от отговорност план за действие с цел преодоляване на евентуалната липса на увереност; очаква, че чрез своите независими одити Сметната палата ще бъде в състояние да предостави на органа по освобождаване от отговорност собственото си становище относно ефективността на стратегията за последващ одит на Съвместното предприятие.

3.

Припомня, че през 2010 г. Съвместното предприятие е приело стратегия за последващ одит, която представлява ключов инструмент за оценяване на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции, и че прилагането ѝ е започнало през 2011 г.; отбелязва, че одитът на заявленията за възстановяване на разходи по проектите е делегиран на националните финансиращи органи на държавите членки, но въпреки това подписаните с тях административни споразумения не съдържат практически разпоредби за тези одити; отбелязва също, че според Съвместното предприятие схемите на финансиране и действащите национални правила в различните държави членки се различават, поради което извършването на последващ одит е възможно само при приключени проекти, и изисква да бъде информиран относно резултатите от извършените одити; отново заявява, че Съвместното предприятие следва да повиши незабавно качеството на своите предварителни проверки, по-конкретно във връзка с управлението на безвъзмездните средства; изисква органът по освобождаване от отговорност да бъде информиран относно резултатите от процесите на последващ одит, проведени впоследствие от Съвместното предприятие.

4.

Отбелязва, че в нарушение на финансовите правила на Съвместното предприятие в бюджета му за 2011 г. не се посочват многогодишните бюджетни кредити за плащания във връзка с оперативните разходи.

5.

Изразява съжаление поради относително ниската степен на усвояване на бюджетните кредити за плащания в размер на 86 %, 53 % и 18 % за поканите за представяне на предложения през 2008, 2009 и 2010 г.; отбелязва забавянията на равнището на държавите членки при подписването на националните споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ; изразява загриженост относно ниската степен на изпълнение на бюджета, както и относно свързаните с това дейности на Съвместното предприятие; призовава за подробен доклад за напредъка, който съдържа конкретни предложения за постепенно подобряване на степента на изпълнение.

6.

Осъжда факта, че Гърция използва структурните фондове на Съюза, за да покрие своите национални вноски за гръцките бенефициенти по проекти на Artemis, вместо да осигури национално финансиране, и че Съвместното предприятие прие Гърция да продължи участието си в проекти на Artemis, но не предоставя финансиране на гръцките бенефициенти, тъй като съфинансираните разходи от структурните фондове на Съюза не получават помощ от друг финансов инструмент на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (6); изисква Комисията възможно най-бързо да информира органа по освобождаване относно законосъобразността на това положение.

7.

Отбелязва констатацията на Сметната палата, че Съвместното предприятие извършва неавтоматичен пренос на бюджетни кредити за плащания за следващата финансова година, без обаче да има решение на управителния съвет, както се изисква съгласно член 10, параграф 1 от финансовите правила, и че не се прави разграничение между пренесените от предишни години бюджетни кредити за плащания и бюджетните кредити за плащания от текущата година.

Покани за представяне на предложения

8.

Отбелязва, че действителната степен на изпълнение и предвидената стойност на поканите за представяне на предложения възлиза на едва 244 000 000 EUR, или 58 % от предвидения бюджет в размер на 420 000 000 EUR за покриване на оперативните разходи;

Системи за вътрешен контрол

9.

Потвърждава, че през 2011 г. Съвместното предприятие засили работата си по въвеждане и прилагане на ефективни финансови, счетоводни и управленски процедури за контрол; отбелязва, че счетоводителят на Съвместното предприятие е заверил използваните финансови и счетоводни системи, но все още не е заверил съответните работни процеси, които осигуряват финансова информация, по-специално работния процес, който осигурява финансова информация относно заверяването и извършването на плащания по получените от националните органи заявления за възстановяване на разходи; припомня, че е необходима допълнителна работа, по-специално по отношение на стандартите за вътрешен контрол, и че Съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през октомври 2009 г.

Вътрешен одит

10.

Отбелязва, че в края на 2011 г. структурата за вътрешен одит на Съвместното предприятие все още не е била създадена; припомня, че Службата за вътрешен одит на Комисията е вътрешният одитор на Съвместното предприятие от 2010 г. и че тя е извършила оценка на риска, както и че на управителния съвет на Съвместното предприятие е представен стратегически одитен план за периода 2012—2014 г.; потвърждава, като се има предвид размерът на Съвместното предприятие, че Службата за вътрешен одит на Комисията ще изпълнява също ролята на структурата за вътрешен одит.

11.

Отбелязва, че финансовите правила на Съвместното предприятие все още не са официално изменени с оглед включването на разпоредбата относно правомощията на вътрешния одитор на Комисията във връзка с общия бюджет като цяло.

Годишен отчет за дейността

12.

Отбелязва, че годишният отчет за дейността предоставя информация за резултатите от операциите на Съвместното предприятие, но въпреки това не включва оценка на ефикасността и ефективността на системата за вътрешен контрол и съдържа следните слабости:

липса на информация относно изпълнението на стратегията за последващ одит, като поради това не е възможно да се заключи дали този ключов контрол функционира ефективно, а по този въпрос би следвало да е изразена резерва,

липса на информация относно частичната заверка на финансовите и счетоводните системи от страна на счетоводителя,

съществуват необосновани разлики между данните за изпълнението на бюджета, включени в раздел „Изпълнение на бюджетните кредити за плащане“ на годишния отчет за дейността, и данните за изпълнението на бюджета, включени в окончателните отчети.

Други въпроси, свързани с управлението

13.

Отбелязва, че през 2011 г. Съвместното предприятие е изготвило план за непрекъснатост на работата и е постигнало напредък по отношение на установяването на официални политики в областта на ИТ сигурността, но въпреки това е необходима допълнителна работа за финализирането на плана за възстановяване при бедствия.

14.

Изразява съжаление, че в нарушение на финансовите правила на Съвместното предприятие националните финансиращи органи все още не са декларирали банковите лихви от плащанията по предварителното финансиране.

15.

Приветства факта, че на 3 февруари 2012 г. е подписано приемното споразумение между Съвместното предприятие и белгийските органи относно помещенията за служебно ползване, привилегиите и имунитетите, както и другите видове подпомагане, което се предоставя.

Други въпроси

Евентуално сливане с ENIAC

16.

Счита, че следва да се извърши анализ на разходите и ползите от сливането с ENIAC и че Европейският парламент следва да бъде уведомен за резултатите от тази оценка; този доклад следва да подчертае евентуалните предимства и недостатъци от подобно сливане.

17.

Отново призовава Сметната палата да представи на Парламента в разумен срок специален доклад относно общите проблеми, които възникват поради естеството на съвместните предприятия и които следва да бъдат разгледани от съвместните предприятия заедно с техните партньори, за да се гарантират тяхната добавена стойност и ефективното осъществяване на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза; отбелязва също така, че същият доклад следва да включи оценка на ефективността на създаването и структурата на съвместните предприятия.


(1)  ОВ C 6, 10.1.2013 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стp. 25.