14.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 75/6


Inbjudan att lämna förslag – EACEA/06/12

Programmet Aktiv ungdom

Programområde 3.2 – Ung i världen: Samarbete med andra länder än Europeiska unionens grannländer

2012/C 75/04

1.   Mål

Syftet med denna inbjudan att lämna förslag är att stödja projekt som främjar samarbete på ungdomsområdet mellan länder inom programmet Aktiv ungdom/Ung och aktiv i Europa och partnerländer som inte är grannländer till Europeiska unionen (länder som har undertecknat ett avtal med EU som rör ungdomsområdet). Denna inbjudan att lämna förslag gäller bidrag till projekt.

Inbjudan riktar sig till organisationer som arbetar inom ungdomssektorn och som vill driva projekt för att främja samarbete inom detta område tillsammans med ungdsomarbetare och ungdomsledare, ungdomar och andra aktörer som deltar i organisationer och strukturer inom ungdomsområdet.

Målen är följande:

Öka rörligheten för ungdomar och ungdomsarbetare/-ledare och förbättra ungdomars anställbarhet.

Främja ungdomars möjligheter till inflytande och aktivt deltagande.

Stärka kapaciteten hos organisationer och strukturer inom ungdomsområdet för att bidra till civilsamhällets utveckling.

Främja samarbete och utbyte av erfarenheter och god praxis på ungdomsområdet och området för icke- formell utbildning.

Bidra till att utveckla ungdomspolitik, arbete med ungdomar samt frivilligsektorn.

Bygga upp varaktiga partnerskap och nätverk mellan ungdomsorganisationer.

Prioriteringar

De projekt som bäst återspeglar följande prioriteringar kommer att ges företräde:

i)

Ständiga prioriteringar i programmet Aktiv ungdom

ungdomars delaktighet,

kulturell mångfald,

europeiskt medborgarskap,

integration av ungdomar med sämre förutsättningar.

ii)

Årliga prioriteringar i programmet Aktiv ungdom

arbetslöshet, fattigdom och marginalisering av ungdomar,

initiativförmåga, kreativitet och entreprenörskap, anställbarhet,

gräsrotsidrott och friluftsverksamhet,

globala miljömässiga utmaningar och klimatförändringar.

iii)

Samarbete med specifika partnerregioner eller partnerländer:

Som en uppföljning av EU-Kina-ungdomsåret 2011 och inom ramen för EU-Kina året 2012 for interkulturell dialog, kommer uppmärksamhet att riktas mot projekt som främjar dialog, utbyte och samarbetet inom ungdomsområdet mellan EU och Kina. Särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot projekt för att skapa uppföljning av och varaktighet för det samarbete som inleddes 2011 och/eller mot projekt för att främja interkulturell dialog mellan ungdomar från EU och Kina.

2.   Vem kan söka?

Förslag kan lämnas in av ideella organisationer. Dessa kan vara

icke-statliga organisationer,

offentliga organ på regional eller lokal nivå,

nationella ungdomsråd.

Detsamma gäller för partnerorganisationerna.

De sökande måste – vid den angivna tidsfristen för inlämnande av ansökan – ha varit lagligen etablerade sedan minst två (2) år i något av programländerna.

Följande länder är programländer:

EU:s medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike (1).

Efta-länderna (Europeiska frihandelssammanslutningen): Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi i enlighet med de allmänna principer och villkor som fastställt i de ramavtal som ingåtts med dessa länder med avseende på deras deltagande i EU:s program: Kroatien och Turkiet.

Organ etablerade i följande länder får delta som partnerorgan men får inte lämna in förslag enligt denna inbjudan. Partnerländer är länder som har undertecknat avtal med Europeiska unionen inom ungdomsområdet. Dessa länder är följande:

Latinamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela.

Afrika: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kamerun, Kap Verde, Kenya, Komorerna, Kongo (Brazzaville), Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republiken Guinea, Rwanda, Sao Tome och Príncipe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Sudan, Sydafrika, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

Västindien: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Surinam, Trinidad och Tobago.

Stillahavsområdet: Cooköarna, Fiji, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Papua Nya Guinea, Samoa, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu, Vanuatu och Östtimor.

Asien: Afghanistan, Bangladesh, Filippinerna, Indien, Indonesien, Jemen, Kambodja, Kazakstan, Kina (inbegripet Hongkong och Macao), Kirgizistan, Laos, Malaysia, Nepal, Singapore, Thailand, Uzbekistan och Vietnam.

Industriländer (2): Australien, Brunei, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Republiken Korea, Amerikas förenta stater.

Projektet måste samla partner från minst fyra olika länder (inklusive den organisation som lämnar in ansökan) och omfatta minst två programländer, varav minst en EU-medlemsstat, samt två partnerländer.

När det gäller uppföljning av EU-Kina-ungdomsåret 2011 och EU:s år för interkulturell dialog med Kina 2012, beviljas undantag för projekt där Kina är partnerland. I dessa fall får projekten omfatta endast ett partnerland (Kina) och ett eller fler programländer, varav minst ett måste vara EU-medlemsstat.

3.   Bidragsberättigande aktiviteter

Projektet måste innehålla aktiviteter med icke-vinstdrivande syfte och ligga inom området ungdomar och icke-formell utbildning.

Vägledande förteckning över aktiviteter som förslagen kan omfatta

Aktiviteterna kan till exempel vara

större evenemang, seminarier eller konferenser för ungdomar,

aktiviteter som uppmuntrar till uppbyggnad av partnerskap och nätverk,

aktiviteter som uppmuntrar till politisk dialog inom ungdomsområdet,

informationskampanjer och kampanjer för att öka medvetenheten, avsedda för och skapade av ungdomar,

utbildning och kapacitetshöjande åtgärder för ungdomsarbetare, ungdomsorganisationer och informationsförmedlare,

besök på arbetsplatser och långsiktig rörlighet för ungdomsarbetare.

Projekten måste påbörjas mellan den 1 september 2012 och den 31 december 2012, och projekttiden ska vara minst sex och högst 12 månader.

4.   Tilldelningskriterier

Giltiga ansökningar kommer att bedömas enligt följande kriterier:

Hur väl projektet stämmer överens med mål och prioriteringar i inbjudan (30 %).

Kvaliteten på projektet och de ingående arbetsmetoderna (50 %).

Projektets profil, antal deltagare och initiativtagare (20 %).

Även om en balanserad geografisk fördelning bland de utvalda projekten eftersträvas kommer projektens kvalitet att vara den främsta faktor som avgör hur många projekt i respektive land som beviljas bidrag.

5.   Budget

Den totala budget som avsatts för medfinansiering av projekt inom ramen för denna inbjudan att lämna förslag är 3 000 000 EUR.

Det finansiella stödet från genomförandeorganet uppgår till högst 80 % av projektets totala bidragsberättigade kostnader. Det högsta bidragsbeloppet är 100 000 EUR.

Genomförandeorganet förbehåller sig rätten att inte dela ut alla tillgängliga medel.

6.   Lämna in ansökan

Tänk på att en och samma sökande endast får lämna in ett projektförslag inom ramen för denna inbjudan att lämna förslag.

Ansökningsblanketterna kan hämtas på internet på följande adress:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Ansökningar måste göras på något av de officiella EU-språken och ska skickas senast den 15 maj 2012 till följande adress:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

med post, poststämpelns datum gäller,

med bud, datum då budfirman mottar försändelsen gäller som avsändningsdag (kopia på inlämningskvittot måste bifogas ansökan).

Ansökningar skickade via fax eller e-post godtas inte.

7.   Ytterligare upplysningar

Ansökningarna måste följa bestämmelserna i anvisningarna för ansökan (Application Guidelines — Call for proposals EACEA/06/12). De måste göras på angiven ansökningsblankett och innehålla de bilagor som krävs.

Anvisningarna för ansökan och ansökningsblanketterna kan hämtas på internet på följande adress:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Personer från utomeuropeiska länder och territorier samt, i tillämpliga fall, offentliga eller privata institutioner i ett utomeuropeiskt land eller territorium, får delta i programmet Aktiv ungdom/Ung och aktiv i Europa i enlighet med reglerna för programmet och de bestämmelser som gäller i den medlemsstat de är knutna till. En förteckning över dessa utomeuropeiska länder och territorier finns i bilaga 1A till rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (”ULT-beslutet”) (EGT L 314, 30.11.2001): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:SV:PDF

(2)  Om projektet omfattar industriländer får EU:s bidrag inte täcka kostnader för partner eller deltagare från dessa länder.