14.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 75/6


Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/06/12

Program Mladi v akciji

Akcija 3.2 – Mladi v svetu: Sodelovanje z državami, ki niso sosednje države Evropske unije

2012/C 75/04

1.   Cilji

Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti projekte, ki pospešujejo sodelovanje na področju mladine med državami programa Mladi v akciji in partnerskimi državami, ki niso sosednje države Evropske unije (države, ki so z Evropsko unijo podpisale sporazum na področju mladine). Ta razpis zagotavlja dotacije za projekte.

Namenjen je organizacijam, ki delujejo v sektorju mladih in jih zanima vodenje projektov, ki spodbujajo sodelovanje na tem področju, vključujejo pa mladinske delavce, mladinske voditelje, same mlade in druge akterje, ki so vključeni v mladinske organizacije in strukture.

Njegovi cilji so:

izboljšanje mobilnosti mladih in mladinskih delavcev ter zaposljivosti mladih;

spodbujanje večje vloge in dejavne udeležbe mladih;

spodbujanje krepitve zmogljivosti za mladinske organizacije in strukture, tako da bodo lahko prispevale k razvoju civilne družbe;

pospeševanje sodelovanja ter izmenjave izkušenj in dobrih praks s področja mladine in neformalnega izobraževanja;

prispevanje k razvoju mladinskih politik, mladinskega in prostovoljnega dela ter

razvoj trajnih partnerskih odnosov in omrežnih povezovanj med mladinskimi organizacijami.

Prednostne naloge

Prednost bodo imeli projekti, v katerih so najbolj izražene naslednje prednostne naloge.

(i)

Trajne prednostne naloge programa Mladi v akciji:

sodelovanje mladih,

kulturna raznolikost,

evropsko državljanstvo,

vključevanje mladih z manj priložnostmi.

(ii)

Letne prednostne naloge programa Mladi v akciji:

brezposelnost, revščina in marginalizacija mladih;

duh samoiniciativnosti, ustvarjalnost in podjetništvo, zaposljivost;

množičen šport in dejavnosti na prostem;

svetovni okoljski izzivi in podnebne spremembe.

(iii)

Sodelovanje s posebnimi partnerskimi regijami ali državami:

Po letu 2011, ki je bilo Evropsko-kitajsko leto mladih, in v letu 2012, ki je Evropsko-kitajsko leto medkulturnega dialoga, bo pozornost posvečena projektom, usmerjenim v spodbujanje dialoga, izmenjave in sodelovanja na področju mladine med EU in Kitajsko. Posebna pozornost bo posvečena projektom, usmerjenim v zagotavljanje nadaljevanja in trajnosti sodelovanja, ki je bilo vzpostavljeno v letu 2011, in/ali projektom, usmerjenim v spodbujanje medkulturnega dialoga med mladimi v EU in na Kitajskem.

2.   Upravičeni kandidati

Predloge morajo prijaviti nepridobitne organizacije. Te organizacije so lahko:

nevladne organizacije (NVO),

javni organi na regionalni ali lokalni ravni oziroma

nacionalni mladinski sveti.

To velja tudi za partnerske organizacije.

Kandidati morajo biti – na določeni datum roka za predložitev predlogov – že vsaj dve (2) leti pravno registrirani v eni od držav programa.

Države programa so:

države članice Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (1);

navedene države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA): Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica;

države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji ter načeli, določenimi v okvirnih sporazumih, sprejetih s temi državami glede njihove udeležbe v programih EU: Hrvaška, Turčija.

Organi s sedežem v naslednjih državah lahko sodelujejo kot partnerji, ne morejo pa se prijaviti na razpis. Za partnerske države se štejejo države, ki so z Evropsko unijo podpisale sporazume na področju mladine. Te države so:

Latinska Amerika: Argentina, Bolivija, Brazilija, Čile, Ekvador, Gvatemala, Honduras, Kolumbija, Kostarika, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Salvador, Urugvaj, Venezuela;

Afrika: Angola, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratična republika Kongo, Džibuti, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Gabon, Gambija, Gana, Gvineja Bissau, Južna Afrika, Kamerun, Kenija, Komori, Kongo (Brazzaville), Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mavretanija, Mauritius, Mozambik, Namibija, Niger, Nigerija, Republika Gvineja, Ruanda, Sao Tome in Principe, Senegal, Sejšeli, Sierra Leone, Slonokoščena obala, Srednjeafriška republika, Sudan, Svazi, Tanzanija, Togo, Uganda, Zambija, Zelenortski otoki, Zimbabve;

Karibi: Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Dominika, Dominikanska republika, Grenada, Gvajana, Haiti, Jamajka, Saint Kitts in Nevis, Sveta Lucija, Saint Vincent in Grenadine, Surinam, Trinidad in Tobago;

Oceanija: Cookovi otoki, Fidži, Kiribati, Marshallovi otoki, Mikronezija, Nauru, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Samoa, Salomonovi otoki, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vzhodni Timor;

Azija: Afganistan, Bangladeš, Filipini, Indija, Indonezija, Jemen, Kambodža, Kazahstan, Kirgizistan, Ljudska republika Kitajska (skupaj s Hongkongom in Makaom), Laos, Malezija, Nepal, Singapur, Tajska, Uzbekistan, Vietnam;

industrializirane države (2): Avstralija, Brunej, Japonska, Kanada, Nova Zelandija, Republika Koreja, Združene države Amerike.

V projektih morajo biti udeležene partnerske organizacije iz vsaj štirih različnih držav (vključno z organizacijo, ki prijavlja projekt), med katerimi morata biti vsaj dve državi programa, od katerih je vsaj ena država članica Evropske unije, dve pa sta partnerski državi.

V zvezi z nadaljnjimi dejavnostmi v okviru leta 2011, Evropsko-kitajskega leta mladih, ali dejavnostmi v okviru leta 2012, Evropsko-kitajskega leta medkulturnega dialoga, je dovoljena izjema za projekte, v katere je vključena Ljudska republika Kitajska kot partnerska država. V takšnih primerih je lahko v projektih udeležena ena sama partnerska država (Kitajska) in ena ali več programskih držav, od katerih je vsaj ena država članica Evropske unije.

3.   Upravičene dejavnosti

Projekti morajo biti pripravljeni tako, da vključujejo dejavnosti, ki niso namenjene ustvarjanju dobička ter spadajo na področje mladinskega in neformalnega izobraževanja.

Okvirni seznam dejavnosti, ki se izvedejo v okviru predlogov

Dejavnosti, ki se bodo podprle, lahko med drugim vključujejo:

velike mladinske dogodke, seminarje, konference;

dejavnosti, ki spodbujajo razvoj partnerskih odnosov in omrežnih povezovanj;

dejavnosti, ki spodbujajo politični dialog na področju mladine;

kampanje za informiranje in ozaveščanje, ki jih organizirajo mladi in so namenjene mladim;

usposabljanje in krepitev zmogljivosti mladinskih delavcev, mladinskih organizacij in multiplikatorjev;

izobraževalne obiske na delovnem mestu in dolgoročno mobilnost mladinskih delavcev.

Projekti se morajo začeti med 1. septembrom 2012 in 31. decembrom 2012, trajajo pa lahko najmanj 6 in največ 12 mesecev.

4.   Merila za dodelitev

Prijave, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

ustreznost projekta glede na cilje in prednostne naloge razpisa (30 %);

kakovost projekta in metode dela, ki jih vključuje (50 %);

profil in število udeležencev in nosilcev, vključenih v projekt (20 %).

Čeprav bo pri izbranih projektih pomembno vlogo imela uravnotežena geografska zastopanost, bo poglavitni dejavnik pri odločanju o številu sofinanciranih projektov na državo kakovost.

5.   Proračun

Celoten proračun za sofinanciranje projektov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov znaša približno 3 000 000 EUR.

Finančna pomoč agencije ne sme presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta. Največji znesek dotacije ne sme presegati 100 000 EUR.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

6.   Oddaja prijav

Opozarjamo, da lahko v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov en kandidat pošlje največ en predlog za projekt.

Obrazci so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Prijave za dotacijo morajo biti sestavljene v enem od uradnih jezikov EU. Poslati jih je treba najpozneje do 15. maja 2012 na naslednji naslov:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

po pošti, velja datum poštnega žiga,

z ekspresno kurirsko pošto; datum, ko je kurirska družba prevzela pošiljko, se šteje kot dokazilo oddaje (prijavnemu obrazcu priložite kopijo izvirnega potrdila o datumu oddaje pošiljke).

Prijave, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, bodo zavrnjene.

7.   Dodatne informacije

Prijave morajo ustrezati določbam v navodilih za prijavo (Razpis za zbiranje predlogov EACEA/06/12), predložene morajo biti na v ta namen predvidenem prijavnem obrazcu ter vsebovati vse ustrezne priloge.

Navedena dokumentacija je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Posamezniki iz čezmorskih držav in ozemelj in, če je primerno, javne ali zasebne ustanove s teh območij izpolnjujejo pogoje programa „Mladi v akciji“, ob upoštevanju pravil programa in pravil, ki veljajo v državah članicah, s katerimi so povezani. Seznam teh čezmorskih držav in ozemelj je naveden v Prilogi 1A k Sklepu Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti („Sklep o pridružitvi čezmorskih držav“). (UL L 314, 30.11.2001): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:SL:PDF

(2)  Če projekti vključujejo industrializirane države, dotacija EU ne more pokrivati stroškov, ki jih imajo partnerji ali udeleženci iz teh držav.