14.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 75/6


Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/06/12

Program „Młodzież w działaniu”

Działanie 3.2 – „Młodzi w świecie”: Współpraca z państwami niesąsiadującymi z Unią Europejską

2012/C 75/04

1.   Cele

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie projektów promujących współpracę na rzecz młodzieży między państwami uczestniczącymi w programie „Młodzież w działaniu” i państwami partnerskimi niesąsiadującymi z Unią Europejską (państwami, które podpisały z Unią Europejską porozumienie w sprawie młodzieży). W ramach niniejszego zaproszenia przewidziane są dotacje na projekty.

Zaproszenie kierowane jest do organizacji działających na rzecz młodzieży, które są zainteresowane prowadzeniem projektów promujących współpracę w tej dziedzinie z udziałem liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, jak również samej młodzieży i innych podmiotów zaangażowanych w organizacje i struktury młodzieżowe.

Niniejsze zaproszenie ma na celu:

zwiększenie mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, jak również szans zatrudnienia młodzieży,

wspieranie zwiększonego zaangażowania i aktywności młodzieży,

sprzyjanie budowaniu potencjału młodzieżowych organizacji i struktur, aby mogły one wnieść wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie problematyki młodzieży i edukacji „pozaformalnej”,

udział w kształtowaniu polityki młodzieżowej, pracy z młodzieżą i wolontariatu, oraz

rozwijanie długoterminowych relacji partnerskich i sieci organizacji młodzieżowych.

Priorytety

Pierwszeństwo będą miały projekty, które najlepiej odzwierciedlają następujące priorytety:

(i)

stałe założenia priorytetowe programu „Młodzież w działaniu”:

udział młodzieży,

różnorodność kulturowa,

obywatelstwo europejskie,

włączenie mniej uprzywilejowanej młodzieży;

(ii)

roczne założenia priorytetowe programu „Młodzież w działaniu”:

bezrobocie, ubóstwo i marginalizacja osób młodych,

duch inicjatywy, kreatywności i przedsiębiorczości, szanse zatrudnienia,

sport dla wszystkich i aktywność na świeżym powietrzu,

ogólnoświatowe wyzwania środowiskowe i zmiany klimatu;

(iii)

współpraca z konkretnymi regionami lub krajami partnerskimi:

W ramach działań następczych unijno-chińskiego Roku Młodzieży 2011 oraz w kontekście ogłoszenia roku 2012 unijno-chińskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego pod uwagę będą brane projekty służące promowaniu dialogu, wymiany i współpracy w zakresie problematyki młodzieży między UE a Chinami. Szczególna uwaga zostanie poświęcona projektom mającym na celu rozwinięcie i utrwalenie współpracy zapoczątkowanej w 2011 r. lub projektom skupiającym się na promowaniu dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z UE i Chin.

2.   Kwalifikujący się wnioskodawcy

Wnioski składają organizacje nienastawione na zysk. Mogą nimi być:

organizacje pozarządowe (NGO),

organy publiczne na poziomie regionalnym lub lokalnym, lub

krajowe rady młodzieżowe.

To samo dotyczy organizacji partnerskich.

Kandydaci muszą – w wyznaczonym terminie składania wniosków – co najmniej od dwóch (2) lat posiadać oficjalną siedzibę w jednym z państw uczestniczących w programie.

Państwa uczestniczące w programie:

państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo (1),

następujące państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria,

kraje kandydujące będące beneficjentami strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz ogólnymi warunkami i ustaleniami określonymi w umowach ramowych zawartych z tymi krajami w celu ich uczestnictwa w programach UE: Chorwacja, Turcja.

Organy posiadające siedzibę w następujących państwach mogą uczestniczyć jako partnerzy, ale nie mogą składać wniosków w ramach zaproszenia. Państwa będące stronami umów z Unią Europejską w dziedzinie pracy z młodzieżą są uznawane za państwa partnerskie. Są to:

Ameryka Łacińska: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Salwador, Urugwaj, Wenezuela,

Afryka: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Republika Zielonego Przylądka, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Komory, Kongo (Brazzaville), Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Gwinea Równikowa, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea Bissau, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Republika Gwinei, Rwanda, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Republika Południowej Afryki, Sudan, Suazi, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe,

Karaiby: Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikana, Grenada, Gujana, Haiti, Jamajka, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Surinam, Trynidad i Tobago,

Ocean Spokojny: Wyspy Cooka, Timor Wschodni, Fidżi, Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nowa Gwinea, Samoa, Wyspy Salomona, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,

Azja: Afganistan, Bangladesz, Kambodża, Chińska Republika Ludowa (w tym Hongkong i Makau), Indie, Indonezja, Kazachstan, Kirgistan, Laos, Malezja, Nepal, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Uzbekistan, Wietnam, Jemen,

państwa uprzemysłowione (2): Australia, Brunei, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Republika Korei, Stany Zjednoczone Ameryki.

W projektach muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej czterech różnych państw (w tym organizacja wnioskująca), w tym z co najmniej dwóch państw uczestniczących w programie, z których co najmniej jedno jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, oraz z dwóch państw partnerskich.

Wyjątek stanowią projekty, w których uczestniczy Chińska Republika Ludowa jako państwo partnerskie w związku z działaniami następczymi w ramach unijno-chińskiego Roku Młodzieży 2011 lub w związku z unijno-chińskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego 2012. W takich przypadkach projekty mogą obejmować jedno państwo partnerskie (Chiny) oraz jedno lub więcej państw uczestniczących w programie, z których co najmniej jedno jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

3.   Kwalifikujące się działania

Projekt musi obejmować działania nienastawione na zysk oraz dotyczyć problematyki młodzieży i edukacji „pozaformalnej”.

Wykaz działań wdrażanych w ramach wniosków

Działania kwalifikujące się do wsparcia w ramach niniejszego zaproszenia obejmują między innymi:

wydarzenia, seminaria, konferencje dla młodzieży na dużą skalę,

działania promujące rozwój partnerstw i sieci,

działania promujące dialog polityczny w zakresie problematyki młodzieży,

kampanie informacyjne i kampanie mające na celu podnoszenie świadomości, prowadzone przez młodzież i na jej rzecz,

szkolenia i budowanie potencjału osób pracujących z młodzieżą, organizacji młodzieżowych oraz osób odpowiedzialnych za rozpowszechnianie informacji,

obserwację stanowiska pracy (ang. job-shadowing) i długoterminową mobilność dla osób pracujących z młodzieżą.

Rozpoczęcie projektów musi nastąpić obowiązkowo w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Czas trwania projektów wynosi minimalnie 6 miesięcy i maksymalnie 12 miesięcy.

4.   Kryteria przyznania dotacji

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

istotność projektu w odniesieniu do celów i założeń priorytetowych zaproszenia (30 %),

jakość projektu i ujętych w nim metod pracy (50 %),

profil i liczba uczestników oraz promotorów biorących udział w projekcie (20 %).

Choć dążenie do zrównoważonej reprezentacji geograficznej będzie uwzględniane przy wyborze projektów, głównym czynnikiem determinującym liczbę sfinansowanych projektów przypadających na dane państwo będzie ich jakość.

5.   Budżet

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków szacuje się na 3 000 000 EUR.

Pomoc finansowa Agencji nie może przekroczyć 80 % całkowitych kwalifikujących się kosztów projektu. Maksymalna dotacja nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

6.   Składanie wniosków

Należy zwrócić uwagę, że każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

Formularze dostępne są w Internecie pod następującym adresem:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Wnioski o dotację muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE i przesłane najpóźniej do dnia 15 maja 2012 r. na następujący adres:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

pocztą, decyduje data stempla pocztowego,

przesyłką kurierską, decyduje data odebrania przesyłki przez firmę kurierską, uznawana za dowód wysłania (do formularza należy dołączyć kopię potwierdzenia nadania).

Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

7.   Informacje dodatkowe

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w wytycznych dla wnioskodawców dotyczących zaproszenia do składania wniosków EACEA/06/12, muszą być złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu i zawierać wszystkie stosowne załączniki.

Powyższe dokumenty można znaleźć w Internecie pod następującym adresem:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Osoby pochodzące z krajów i terytoriów zamorskich oraz, w stosownych przypadkach, instytucje publiczne lub prywatne mające tam siedzibę, kwalifikują się do udziału w programie „Młodzież w działaniu” według zasad określonych w programie i ustaleń obowiązujących państwo członkowskie, z którym są związane. Wykaz krajów i terytoriów zamorskich znajduje się w załączniku IA do decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („Decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim”) (Dz.U. L 314 z 30.11.2001): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:PL:PDF

(2)  Jeśli projekt odbywa się z udziałem państw uprzemysłowionych, dotacja UE nie może obejmować kosztów poniesionych przez partnerów lub uczestników z takich państw.