14.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 75/6


Výzva k předkládání návrhů – EACEA/06/12

Program Mládež v akci

Akce 3.2 – Mládež ve světě: spolupráce s jinými než sousedními zeměmi Evropské unie

2012/C 75/04

1.   Cíle

Účelem této výzvy k předkládání návrhů je podporovat projekty, jež posilují spolupráci v oblasti mládeže mezi zeměmi účastnícími se programu Mládež v akci a partnerskými zeměmi jinými, než jsou sousední země Evropské unie (země, které podepsaly s Evropskou unií dohodu v oblasti mládeže). Tato výzva poskytuje granty projektům.

Je určena organizacím, které pracují v oblasti mládeže a mají zájem o uskutečňování projektů, které prosazují spolupráci v této oblasti a do kterých jsou zapojeni pracovníci s mládeží a vedoucí organizací mládeže, samotní mladí lidé a jiní aktéři působící v mládežnických organizacích a strukturách.

Jejím cílem je:

zlepšit mobilitu mladých lidí a pracovníků s mládeží, jakož i zaměstnatelnost mládeže,

podporovat samostatnost mladých lidí a jejich aktivní účast,

posílit vytváření kapacit mládežnických organizací a struktur s cílem přispět k rozvoji občanské společnosti,

podporovat spolupráci a výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti mládeže a neformálního vzdělávání,

přispívat k rozvoji politik v oblasti mládeže, práce s mládeží a dobrovolných činností a

vytvářet udržitelná partnerství a sítě mezi mládežnickými organizacemi.

Priority

Přednost budou mít projekty, které nejlépe zohledňují tyto priority:

i)

Trvalé priority programu Mládež v akci

účast mladých lidí,

kulturní rozmanitost,

evropské občanství,

začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi,

ii)

Roční priority programu Mládež v akci

nezaměstnanost mládeže, chudoba a marginalizace,

duch iniciativnosti, kreativity a podnikání, zaměstnatelnost,

místní sport a činnosti v přírodě,

celosvětové výzvy v oblasti životního prostředí a změna klimatu,

iii)

Spolupráce s konkrétními partnerskými regiony či zeměmi:

V návaznosti na Rok mládeže EU-Čína 2011 a v rámci Roku mezikulturního dialogu mezi EU a Čínou 2012 bude pozornost věnována projektům podporujícím dialog, výměny a spolupráci v oblasti mládeže mezi EU a Čínou. Pozornost bude věnována zejména projektům, jejichž cílem je zajistit návazná opatření a udržitelnost spolupráce zahájené v roce 2011, anebo projektům, které se zaměřují na prosazování mezikulturního dialogu mezi mladými lidmi z EU a Číny.

2.   Způsobilí žadatelé

Návrhy musí být předkládány neziskovými organizacemi. Těmi mohou být:

nevládní organizace,

veřejné subjekty na regionální nebo místní úrovni, nebo

národní rady mládeže.

Stejné pravidlo platí i pro partnerské organizace.

Žadatelé musí být v den lhůty stanovené pro předložení návrhu řádně a podle práva registrováni alespoň dva (2) roky v jedné ze zemí účastnících se programu.

Země účastnící se programu jsou:

členské státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko (1),

země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO): Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko,

kandidátské země, pro které byla vytvořena předvstupní strategie v souladu s obecnými zásadami, podmínkami a postupy stanovenými v rámcových dohodách uzavřených s těmito zeměmi s cílem jejich účasti na programech Evropské unie: Chorvatsko, Turecko.

Subjekty usazené v následujících zemích se mohou zúčastnit jako partneři, ale nesmějí předkládat návrhy v rámci této výzvy. Státy, které podepsaly dohody s Evropskou unií týkající se oblasti mládeže, jsou považovány za partnerské země. Jsou to:

v Latinské Americe: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela,

v Africe: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinejská republika, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe,

v karibské oblasti: Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago,

v tichomořské oblasti: Cookovy ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Samoa, Šalamounovy ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu Východní Timor,

v Asii: Afghánistán, Bangladéš, Čínská lidová republika (včetně Hongkongu a Macaa), Filipíny, Indie, Indonésie, Jemen, Kambodža, Kazachstán, Kyrgyzstán, Laos, Malajsie, Nepál, Singapur, Thajsko, Uzbekistán, Vietnam,

mezi průmyslovými zeměmi (2): Austrálie, Brunej, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Spojené státy americké.

Na projektech se musí podílet partneři z nejméně čtyř různých zemí (včetně subjektu předkládajícího návrh), a to nejméně ze dvou zemí účastnících se programu, z nichž alespoň jedna je členským státem Evropské unie, a ze dvou partnerských zemí.

Výjimka je udělena projektům zahrnujícím Čínskou lidovou republiku jakožto partnerskou zemi v souvislosti s kroky navazujícími na Rok mládeže EU-Čína 2011 nebo Rok mezikulturního dialogu mezi EU a Čínou 2012. V těchto případech mohou projekty zahrnovat pouze jednu partnerskou zemi (Čínu) a jednu nebo více zemí účastnících se programu, z nichž alespoň jedna musí být členským státem Evropské unie.

3.   Způsobilé činnosti

Projekt musí zahrnovat činnosti neziskové povahy, které se týkají oblasti mládeže a neformálního vzdělávání.

Orientační výčet činností, které se mají podle návrhů realizovat

Činnosti podporované v rámci této výzvy mohou mimo jiné zahrnovat:

rozsáhlé mládežnické akce, semináře a konference,

činnosti podporující vytváření partnerství a sítí,

činnosti podporující politický dialog v oblasti mládeže,

informační a osvětové kampaně pořádané mladými lidmi a pro mladé lidi,

vzdělávání a vytváření kapacit pracovníků s mládeží, mládežnických organizací a multiplikátorů,

získávání zkušeností pozorováním zkušených pracovníků a dlouhodobou mobilitu pro pracovníky s mládeží.

Projekty musí být zahájeny v době od 1. září 2012 do 31. prosince 2012 a musí trvat minimálně šest měsíců a maximálně dvanáct měsíců.

4.   Kritéria pro udělení grantu

Způsobilé žádosti budou vyhodnoceny na základě těchto kritérií:

Význam projektu s ohledem na cíle a priority výzvy (30 %)

Kvalita projektu a pracovních metod, které zahrnuje (50 %)

Profil a počet účastníků a propagátorů zapojených do projektu (20 %)

I když ve vybraných projektech bude žádoucí dosáhnout vyváženého geografického zastoupení, bude pro počet projektů financovaných v jednotlivých zemích rozhodujícím faktorem jejich kvalita.

5.   Rozpočet

Celkový rozpočet vyčleněný na spolufinancování projektů v rámci této výzvy se odhaduje na 3 000 000 EUR.

Finanční podpora agentury nepřesáhne 80 % celkových způsobilých nákladů projektu. Maximální výše grantu je stanovena na 100 000 EUR.

Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.

6.   Podávání žádostí

Upozorňujeme, že tentýž žadatel nesmí v rámci této výzvy k předkládání návrhů předložit více než jeden návrh projektu.

Formuláře lze získat na této internetové adrese:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Žádosti o grant musí být vyhotoveny v jednom z úředních jazyků Evropské unie a zaslány nejpozději dne 15. května 2012 na tuto adresu:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

poštou, přičemž datem odeslání je datum, které je uvedeno na poštovním razítku,

expresní kurýrní službou, přičemž za datum odeslání se považuje datum přijetí zásilky kurýrní službou (k formuláři žádosti musí být přiložena kopie originálního potvrzení o přijetí zásilky k přepravě).

Žádosti zaslané faxem nebo elektronickou poštou nebudou přijaty.

7.   Doplňující informace

Žádosti musí splňovat ustanovení uvedené v dokumentu Pokyny pro žadatele – výzva k předkládání návrhů EACEA/06/12, musí být podány na formuláři žádosti určeném k tomuto účelu a musí obsahovat příslušné přílohy.

Uvedené dokumenty lze nalézt na této internetové adrese:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Způsobilými žadateli jsou i osoby ze zámořských zemí či území a případně i veřejné a soukromé instituce se sídlem v zámořských zemích či územích, a to v souladu s programem „Mládež v akci“ a v závislosti na pravidlech programu a předpisech členských států, ke kterým jsou přidruženy. Seznam těchto zámořských zemí a území je uveden v příloze 1A rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“), (Úř. věst. L 314, 30.11.2001): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:CS:PDF

(2)  Jestliže projekty zahrnují průmyslové země, nemůže grant EU krýt náklady vzniklé partnerům nebo účastníkům z těchto zemí.