ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 324

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

47 årgången
30 december 2004


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Revisionsrätten

2004/C 324/1

Rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2003 samt byråns svar

1

2004/C 324/2

Rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2003 samt byråns svar

9

2004/C 324/3

Rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2003 samt byråns svar

16

2004/C 324/4

Rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2003 samt byråns svar

23

2004/C 324/5

Rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2003 samt myndighetens svar

30

2004/C 324/6

Rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2003 samt myndighetens svar

39

2004/C 324/7

Rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2003 samt centrumets svar

46

2004/C 324/8

Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2003 samt centrumets svar

53

2004/C 324/9

Rapport om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2003 samt Eurojusts svar

61

2004/C 324/0

Rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2003 samt stiftelsens svar

68

2004/C 324/1

Rapport om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2003 samt fondens svar

75

2004/C 324/2

Rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2003 samt centrumets svar

83

2004/C 324/3

Rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2003 samt centrumets svar

91

2004/C 324/4

Rapport om årsredovisningen för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2003 samt myndighetens svar

99

2004/C 324/5

Rapport om årsredovisningen för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) för budgetåret 2003 samt kontorets svar

106

SV

 


I Meddelanden

Revisionsrätten

30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/1


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2003 samt byråns svar

(2003/C 324/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–11

IAKTTAGELSER

Tabell 1–4

Byråns svar

INLEDNING

1.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (nedan kallad byrån) inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 (1). När det gäller arbetsmiljö är byråns uppgift att samla in och sprida information om nationella prioriteringar och gemenskapsprioriteringar, och att stödja berörda nationella instanser och gemenskapsinstanser vid utformningen och genomförandet av arbetsmiljöpolitik samt att upplysa om förebyggande åtgärder. I tabell 1 ges en sammanfattning av byråns behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från byrån.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Detta uttalande riktas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Revisionsrätten har granskat årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 14.1 i rådets förordning (EG) nr 2062/94 har budgeten genomförts under direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (3) i överensstämmelse med de interna finansiella bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 2062/94. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen. Revisionsrätten har granskat bokföringsmaterialet och vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga i sammanhanget.

5.

Genom denna granskning har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. Innehållet i följande iakttagelser innebär inte att det revisionsuttalande som revisionsrätten gör i denna rapport omprövas.

IAKTTAGELSER

6.

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 och av de anslag som förts över från det föregående budgetåret visas i tabell 2. Byråns inkomst- och utgiftsredovisning och balansräkning för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

Överföringarna av anslag gäller främst avdelning III i budgeten och motsvarar, trots en betydande minskning, över 45 % av ingångna åtaganden. Revisionsrätten uppmärksammar återigen byrån på nödvändigheten av att bättre övervaka verksamheten.

8.

För det budgetår som slutade den 31 december 2003 har byrån börjat tillämpa redovisningsprinciperna i sin nya budgetförordning. Eftersom uppgifterna för budgetåret 2002 inte har räknats om är det dock inte möjligt att jämföra de två budgetåren.

9.

I sin rapport om budgetåret 2002 (4) konstaterade revisionsrätten att det fanns brister i kontrollen av ett stödprogram för utarbetande och spridning av goda arbetsmetoder som minskar arbetsmiljöriskerna i små och medelstora företag. Under 2003 betalade byrån 3,1 miljoner euro på grundval av en analys av verksamhetsrapporter och ekonomiska rapporter för 53 projekt inom detta program. Revisionsrätten har granskat utgiftsredovisningarna för 20 av dessa projekt. I takt med att datumet för programmets avslutande närmade sig sänkte byrån sina krav på den ekonomiska dokumentation som utgjorde underlag för ansökningarna om slutbetalning. Härav följde att i fem av de 20 ärenden som undersöktes hade byrån gjort utbetalningar på omkring 348 000 euro på grundval av endast en enkel utgiftsdeklaration utan tillräckligt styrkande underlag, och ibland helt utan underlag (5). I sitt svar på revisionsrättens rapport om budgetåret 2002 svarade byrån att man undersökte möjligheterna att genomföra kontroller på projektnivå (6). Det har inte gjorts några kontroller av detta slag under 2003.

10.

Såsom anges i revisionsrättens uttalande om budgetåret 2002 (7) visade granskningen av räkenskaperna återigen att utformningen och definitionen av finansiella förhandskontroller var bristfällig.

11.

I enlighet med artikel 4 i dess grundförordning skall de nationella myndigheterna underrätta byrån om namnen på de institutioner med vilka byrån har rätt att samarbeta inom ramen för ämnescentrum. Byrån har finansierat två centrum (8) som täcker ett brett spektrum av teman, där det ena centrumet grupperar 14 institutioner och det andra 12 stycken. Det viktigaste mervärdet i de studier som utförs av dessa centrum är att samla ihop uppgifter som ibland kan vara svåra att få fram, och att göra en komparativ analys av dem på europeisk nivå. Byrån bör förstärka sitt system för kontroll av de utgifter som ämnescentrumen deklarerar och särskilt begära att utgifterna intygas av en extern revisor.

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  EGT L 216, 20.8.1994, s. 1. Förordningen ändrades genom rådets förordning (EG) nr 1654/2003 av den 18 juni 2003, EUT L 245, 29.9.2003, s. 38.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  I enlighet med artikel 14.3 i byråns budgetförordning har de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2003 upprättats den 27 juli 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 24 september 2004. En sammanfattning av dessa räkenskaper ges i de tabeller som bifogas denna rapport.

(4)  Se punkt 12 i rapporten om budgetåret 2002, EUT C 319, 30.12.2003, s. 10.

(5)  I fyra ärenden bifogades det inget styrkande underlag alls till ansökan och i ett fall täckte ansökan endast delvis det begärda beloppet.

(6)  Se punkt 13 i svaret på rapporten om budgetåret 2002, EUT C 319, 30.12.2003, s. 14.

(7)  Se punkt 9 i rapporten om budgetåret 2002, EUT C 319, 30.12.2003, s. 9.

(8)  Ett tredje centrum inrättades i juni 2003 för att enbart samla in uppgifter från kandidatländerna. Verksamheten vid detta centrum upphörde i april 2004.


Tabell  1

Europeiska arbetsmiljöbyrå (Bilbao)

Gemenskapens behörighetsområde enligt fördraget

Byråns behörighet enligt definitionen i rådets

förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994

Organisation

Medel till myndighetens förfogande 2003 (uppgifter för 2002 inom parentes)

Produkter och tjänster som tillhandahållits under 2003

Sociala bestämmelser

Gemenskapen och medlemsstaternas mål skall (…) vara (…) att förbättra levnads– och arbetsvillkor och därigenom möjliggöra en harmonisering samtidigt som förbättringarna bibehålls (…).

För att uppnå målen i artikel 136 skall gemenskapen understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet inom följande områden:

a)

förbättringar, särskilt av arbetsmiljön, för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet,

b)

arbetsvillkor, (…).

(Utdrag ur artiklarna 136 och 137 i fördraget)

Mål

Ge gemenskapsorganen, medlemsstaterna och övriga berörda nödvändig information på arbetsmiljöområdet för att främja förbättringar, särskilt i arbetsmiljön, vad gäller arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Uppgift

Samla in och sprida information om prioriteringar på nationell nivå och gemenskapsnivå samt om forskning.

Främja samarbete och utbyte av information, inbegripet information om utbildningsprogram.

Förse gemenskapsorganen och medlemsstaterna med information för att de skall kunna utforma och genomföra arbetsmiljöpolitik, i synnerhet vad gäller inverkan på små och medelstora företag.

Göra information tillgänglig från och till tredje länder och internationella organisationer.

Sprida information om förebyggande åtgärder.

Bidra till utvecklingen av framtida gemensamma handlingsprogram.

Upprätta ett nätverk med nationella kontaktpunkter och ämnescentrum.

1

Styrelse

Sammansättning

1 företrädare från varje medlemsstat,

1 företrädare för arbetsgivarorganisationerna i varje medlemsstat,

1 företrädare för arbetstagarorganisationerna i varje medlemsstat,

3 företrädare för kommissionen.

Uppgift

Anta byråns årliga arbetsprogram och årsberättelse.

2

Direktör

Utses av styrelsen efter förslag från kommissionen.

3

Kommittéer

Samråd med kommissionen och rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor obligatoriskt vad gäller arbetsprogrammet.

4

Extern granskning

Revisionsrätten.

5

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet

Parlamentet efter rådets rekommendation.

Slutlig budget:

14,6 miljoner euro (13,2 miljoner euro)

varav:

gemenskapsbidrag från GD Sysselsättning och socialpolitik: 91,58 % (98,41 %)

gemenskapsbidrag från GD Utvidgning: 7,19 % (0 %)

övriga inkomster: 1,23 % (1,59 %)

Personalstyrka den 31 december 2003:

33 (31) tjänster enligt tjänsteförteckningen,

varav besatta: (29)

25 (21) andra anställningsformer (extraanställda, nationella experter, lokalanställda, korttidsanställda)

Personalstyrka totalt: 54 (50)

varav anställda med uppgifter inom

verksamheten: 34 (32)

administrativa uppgifter: 12 (9)

blandade uppgifter: 8 (9)

Utveckla nätverk

Omkring 600 partnerorganisationer genom de nationella kontaktpunkterna, nio expertgrupper, tre ämnescentrum, deltagande av Phare– och Efta–länderna.

Sprida information

Europaveckan för arbetsmiljö: ”Farliga ämnen”,

Deltagande i 58 mässor/konferenser

Elektroniska medier:nyhetsbrev varannan vecka till 20 000 abonnenter, webbplats (1,7 miljoner besök)

Publikationer: 9 informationsrapporter och arbetsdokument, 11 faktablad, 2 nummer av tidskriften ”Forum”,3 nyhetsbrev – pappersversion, 19 pressmeddelanden

Tredje programmet för små och medelstora företag (2003–2004): 40 projekt har valts ut.

Andra programmet för små och medelstora företag (2002–2003): 51 projekt har slutförts.

Källa:Uppgifter från byrån.


Tabell 2

Europeiska arbetsmiljöbyrån – Budgetgenomförandet för budgetåret 2003

(miljoner euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

Anslag som förts över från det föregående budgetåret

Tillgängliga anslag

(budgeten 2003 och budgetåret 2002)

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Utestående åtaganden

betalda

förfallna

anslag

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Gemenskapsbidrag

13,4

11,6

Avdelning I

Personal

3,7

3,5

3,2

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

3,9

3,6

3,3

0,1

0,5

Egna inkomster

0,0

0,0

Avdelning II

Administration

1,4

1,4

1,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,1

1,6

1,6

1,3

0,2

0,1

Övriga bidrag

0,2

0,1

Avdelning III

Driftsutgifter

8,5

8,3

2,6

5,9

0,0

5,8

5,2

0,6

14,3

14,1

7,8

5,9

0,6

Övriga inkomster

p.m.

0,2

Utgifter för Phare

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

Inkomster från Phare

1,1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

14,6

12,7

Totalt

14,6

14,1

7,5

6,6

0,5

6,2

5,5

0,8

20,8

20,3

13,0

6,6

1,2

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från byrån. I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 3

Europeiska arbetsmiljöbyrån – Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2003 och 2002

(1000 euro)

 

2003

2002

Inkomster

Bidrag från gemenskapen

11 641

12 324

Övriga bidrag

66

252

Övriga inkomster

157

81

Inkomster från Phare

824

0

Inkomster totalt (a)

12 688

12 657

Utgifter

Personal - avdelning I i budgeten

Betalningar

3 245

3 024

Överförda anslag

87

136

Administration - avdelning II i budgeten

Betalningar

1 146

1 140

Överförda anslag

186

247

Drift - avdelning III i budgeten

Betalningar

2 559

2 030

Överförda anslag

5 859

5 623

Utgifter för Phare

Betalningar

548

0

Överförda anslag

502

0

Utgifter totalt (b)

14 131

12 199

Budgetårets resultat (c = a – b) (1)

–1 443

458

Saldo som överförts från det föregående budgetåret

–1 108

–2 185

Överförda anslag från det föregående budgetåret som förfallit

766

609

Belopp för återanvändning som förts över från det föregående budgetåret och som inte utnyttjats

1

0

Betalningar av åtaganden som förföll 2002

– 191

0

Kursdifferens

4

4

Justeringspost

–16

7

Budgetårets resultat före korrigeringar (d)

–1 987

–1 108

Budgetinkomster som skall återvinnas

850

0

Övriga inkomster som skall återvinnas

3

0

Förvärv av fast egendom

207

0

Avskrivningar (2)

– 186

0

Övriga utgifter

–1

0

Korrigeringar (e)

873

0

Budgetårets saldo (d + e) (3)

–1 113

–1 108

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från byrån. I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 4

Europeiska arbetsmiljöbyrån – Balansräkning per den 31 december 2003 och den 31 december 2002

(1000 euro)

Tillgångar

2003

2002

Skulder och eget kapital

2003

2002

Anläggningstillgångar

 

 

Eget kapital

 

 

Dataprogram

95

145

Eget kapital (4)

431

1 229

Datautrustning

136

428

Budgetårets saldo

–1 113

–1 108

Anläggning och inventarier

215

614

Deltotal

– 682

121

Fordon

0

26

Medel- och långfristiga skulder

 

 

Deltotal

445

1 214

Skulder på inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

369

Medel- och långfristiga fordringar

 

 

Deltotal

0

369

Bidrag från gemenskapen

0

369

Kortfristiga skulder

 

 

Deltotal

0

369

Icke-automatiska överföringar

135

193

Lager

 

 

Automatiska överföringar

6 498

5 813

Kontorsmateriel

6

15

Kommissionen

282

7

Deltotal

6

15

Övriga skulder

128

19

Kortfristiga fordringar

 

 

Löneavdrag

73

24

Gemenskapsbidrag

1 035

681

Skulder på inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

736

Övriga kortfristiga fordringar

62

53

Deltotal

7 117

6 791

Momsfordran

0

5

Bevakningskonton och konton för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

Deltotal

1 097

739

Betalningskrav

11

21

Likvida medel

 

 

Inkomster att använda på nytt

0

17

Banktillgodohavanden och kassa

4 889

4 922

Deltotal

11

37

Förskottskonto

1

61

 

 

 

Deltotal

4 890

4 982

 

 

 

Bevakningskonton och konton för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

 

 

 

Förskott

6

0

 

 

 

Deltotal

6

0

 

 

 

Totalt

6 445

7 319

Totalt

6 445

7 319

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från byrån. I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån lagt fram i sina räkenskaper.


(1)  Beräkning enligt principerna i artikel 15 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 (EGT L 130, 31.5.2000, s. 8).

(2)  Byrån har 2003 för första gången gjort avskrivningar på sina anläggningstillgångar.

(3)  Det negativa kontosaldot beror på att överföringarna fortsätter att likställas med utgifter utan att det görs några korrigeringar i bokföringen. En grov beräkning av den korrigering som behöver göras pekar på att budgetårets verkliga saldo borde vara i storleksordningen 1 miljon euro.

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från byrån. I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån lagt fram i sina räkenskaper.

(4)  Kapitalets storlek per den 31 december 2003 motsvarar anläggningstillgångarnas bruttovärde per den 31 december 2002. Vidare tillkommer förändringen av lagervärdet mellan den 31 december 2002 och den 31 december 2003 samt korrigeringar av värdering, bokföring och utrangering av anläggningstillgångar. Avskrivningarna för budgetåret 2003 har tagits med i resultatet och dras alltså inte av direkt från kapitalet.

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från byrån. I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån lagt fram i sina räkenskaper.


BYRÅNS SVAR

7.

Byrån vill bekräfta sitt fortlöpande åtagande att reducera mängden överföringar med hänsyn till principen om budgetens ettårighet. Jämfört med 2002 har byrån avsevärt minskat överföringarna under 2003 (från 60 till 45 procent). Liksom under 2002 gäller överföringarna huvudsakligen det korrekta genomförandet av finansieringsprogrammet för små och medelstora företag, som uppenbart har en genomförandecykel på två år.

8.

Efter diverse möten mellan kommissionen och räkenskapsförarna för samtliga inrättningar togs beslut om att annulleringen av anslag som överfördes i slutet av året krävde särskilda IT-verktyg, som inte fanns tillgängliga men som byrån nu håller på att utveckla.

9.

När det gällde projekten för programmet för små och medelstora företag betalade byrån inte ut hela bidragsbeloppet till mer än hälften av de projektansvariga och sex betalningskrav utfärdades efter den interna bedömningen som byråns personal gjorde av de verksamhetsberättelser, ekonomiska rapporter och underlag som de 53 bidragsmottagarna lämnat. Skillnaden mellan det förutsedda totalbeloppet och det utbetalda totala bidragsbeloppet var 382 377 euro. Byrån vill framhålla att fyra av de fem projektbidragstagarna som revisionsrätten omnämner lämnade ytterligare information, på byråns begäran efter revisionsrättens besök, som bekräftade den information som lämnats tidigare i den ekonomiska redogörelsen och någon justering var inte nödvändig. Den femte projektbidragstagaren lämnade en viss del av den begärda informationen som berättigade en utbetalning på totalt 11 000 euro. Under 2004 anlitade byrån en uppdragstagare för att genomföra fem redovisningsrevisioner i efterhand, däribland inspektioner på plats av räkenskaperna för de projektansvariga för små och medelstora företag. Slutrapporterna skall vara klara i oktober 2004. En oberoende utvärdering av de två första programmen för små och medelstora företag har för övrigt visat på de utvalda projektens hållbarhet och mervärde samt god förvaltning av programmen.

10.

Byrån noterar revisionsrättens kommentarer. I slutet av 2003 blev den interna omstruktureringen av avdelningen för resurser och tjänster klar – alla transaktioner kontrolleras nu på förhand (operationella och finansiella aspekter).

11.

För att förstärka kontrollen av utgifterna vill byrån framhålla att alla avtal som undertecknats med ämnescentrumen från och med september 2003 innehåller en bestämmelse enligt vilken bidragsmottagaren skall genomföra en extern granskning av användningen av de medel som ställts till förfogande enligt bidragsavtalet. Revisorerna skall lämna sakkunniga yttranden, då syftet med granskningen är att kontrollera att de finansiella uppgifter som bidragsmottagaren lämnat till byrån överensstämmer med de finansiella bestämmelserna i avtalet, att de redovisade kostnaderna faktiskt har uppburits och att de redovisade inkomsterna är fullständiga.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/9


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2003 samt byråns svar

(2004/C 324/02)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–10

IAKTTAGELSER

Tabell 1–4

Byråns svar

INLEDNING

1.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) inrättades genom rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 (1). Budgetåret 2003 är det första budgetåret då byrån har börjat utföra sin verksamhet i praktiken. Byråns uppgift är att upprätthålla en hög säkerhetsnivå inom den civila luftfarten, se till att säkerheten för civil luftfart är god och utvecklas samt utfärda certifieringsspecifikationer och certifikat för luftfartsprodukter. I tabell 1 ges en sammanfattning av byråns behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från byrån.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Detta uttalande riktas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Revisionsrätten har granskat byråns årsredovisning för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 49.1 i rådets förordning (EG) nr 1592/2002 har budgeten genomförts under den verkställande direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (3) i överensstämmelse med de interna finansiella bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 52 i samma förordning. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen. Revisionsrätten har granskat bokföringsmaterialet och vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga i sammanhanget.

5.

Genom denna granskning har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. Innehållet i följande iakttagelser innebär inte att det revisionsuttalande som revisionsrätten gör i denna rapport omprövas.

IAKTTAGELSER

6.

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 visas i tabell 2. Byråns inkomst- och utgiftsredovisning och balansräkning för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

Den verkställande direktören är utanordnare och har även befogenhet att underteckna betalningsorder, vilket strider mot bestämmelserna i artikel 37 i byråns budgetförordning.

8.

Enligt artikel 43.1 e i byråns budgetförordning skall räkenskapsföraren godkänna de system som utanordnarna utformar för att leverera eller styrka bokföringsuppgifter. Så har inte skett under budgetåret.

9.

Granskningen av anställningsuppgifter har visat att det finns formella brister och att dokumentationen är bristfällig. Mot bakgrund av det stora antalet planerade anställningar fram till 2006 (ungefär 300 personer) är det viktigt att vidta åtgärder för att se till att fastställda bestämmelser efterlevs i högre grad.

10.

Granskningen av kontrollmiljön för datasystemet visade att denna bör förstärkas inför den planerade utökningen av byråns verksamhet.

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  I enlighet med artikel 83.3 i byråns budgetförordning har de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2003 upprättats den 31 mars 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 20 september 2004. En sammanfattning av dessa räkenskaper ges i de tabeller som bifogas denna rapport.


Tabell 1

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (tillfälligt säte i Bryssel, flytt planerad till Köln)

Gemenskapens behörighetsområde enligt fördraget

Byråns behörighet

(rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002)

Organisation

Medel till byråns förfogande under 2003

Produkter och tjänster som tillhandahållits under budgetåret 2003

Den gemensamma transportpolitiken

”Rådet får med kvalificerad majoritet besluta huruvida, i vilken omfattning och på vilket sätt lämpliga bestämmelser skall kunna meddelas för sjöfart och luftfart.”

(Artikel 80 i fördraget)

Mål

Upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i Europa.

Se till att säkerheten för civil luftfart är god och utvecklas.

Underlätta den fria rörligheten för varor, personer och tjänster.

Gynna kostnadseffektiviteten vid reglerings- och certifieringsförfaranden och undvika dubbelarbete på nationell och europeisk nivå.

Uppgift

Avge yttranden till kommissionen.

Utfärda certifieringsspecifikationer, samt vägledande material för tillämpningen av gemenskapspolitiken.

Certifiera luftfartsprodukter med avseende på luftvärdighets- och miljöskyddskrav.

Genomföra inspektioner i medlemsstaterna avseende efterlevnaden av de säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten som byrån fastställt.

Genomföra nödvändiga utredningar av företag.

På medlemsstaternas vägnar fullgöra de funktioner och uppgifter som de tilldelas genom tillämpliga internationella konventioner, särskilt Chicagokonventionen.

1

Styrelse

Sammansättning

En företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen.

Uppgifter

Anta arbetsprogrammet och se till att det verkställs.

Anta riktlinjer för hur certifieringsuppgifter skall tilldelas medlemsstaterna eller behöriga organ.

Inrätta ett rådgivande organ som består av berörda parter.

2

Verkställande direktör

Utnämns av styrelsen på förslag av kommissionen.

3

Överklagandenämnder

4

Extern granskning

Revisionsrätten.

5

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet

Parlamentet på rådets rekommendation.

Slutlig budget

4,75 miljoner euro varav bidrag från gemenskapen: 100 %

Personalstyrka den 31 december 2003:

80 tjänster enligt tjänsteförteckningen

varav tillsatta: 1

+16 andra tjänster (extraanställda)

Personalstyrka totalt: 17

varav anställda med uppgifter

inom verksamheten: 1

administrativa uppgifter: 4

blandade uppgifter: 12

Antal yttranden: 2

Antal specifikationer och dokument med riktlinjer: 19

Certifieringsbeslut:2 132 (varav 1 606 avseende mindre ändringar)

Inspektioner: inga

Utredningar: inga

Källa:Uppgifler från byrån.


Tabell 2

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(miljoner euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Bidrag från gemenskapen

4,7

3,7

Avdelning I

Personal

0,9

0,7

0,7

0,0

0,2

Övriga bidrag

Avdelning II

Administration

0,8

0,5

0,1

0,4

0,3

Övriga inkomster

Avdelning III

Drift

3,0

2,7

0,2

2,5

0,3

Totalt

4,7

3,7

Totalt

4,7

3,9

1,0

2,9

0,8

Källa:Uppgifter från byrån. I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 3

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåret 2003

(1000 euro)

 

2003

Inkomster

Bidrag från kommissionen

3 725

Inkomster totalt (a)

3 725

Utgifter

Personal – avdelning I i budgeten

Betalningar

680

Överförda anslag

27

Administration – avdelning II i budgeten

Betalningar

153

Överförda anslag

396

Drift – avdelning III i budgeten

Betalningar

197

Överförda anslag

2 486

Utgifter totalt (b)

3 939

Budgetårets saldo (a – b)

– 214

Källa:Uppgifter från byrån.


Tabell 4

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – Balansräkning per den 31 december 2003

(1000 euro)

Tillgångar

2003

Skulder

2003

Anläggningstillgångar

 

Långfristigt kapital

 

Immateriella anläggningstillgångar

10

Eget kapital

16

Datautrustning

11

Budgetårets saldo

– 214

Avskrivningar

–5

Deltotal

– 198

Deltotal

16

Kortfristiga skulder

 

Kortfristiga fordringar

 

Kommissionen

8

Övriga förskott

5

Automatiskt överförda anslag

2 909

Övriga kortfristiga fordringar

1

Övriga skulder

18

Deltotal

6

Löneavdrag

12

Likvida medel

 

Deltotal

2 947

Kassa och banktillgodohavanden

2 727

 

 

Deltotal

2 727

 

 

Totalt

2 749

Totalt

2 749

Källa:Uppgifter från byrån.


BYRÅNS SVAR

7.

Fram till slutet av 2003 var den verkställande direktören den enda tillfälligt anställda som byrån rekryterat. I praktiken har han undertecknat banktransaktioner tillsammans med räkenskapsföraren. Rekrytering av ytterligare tillfälligt anställda har gjort det möjligt att avskaffa denna oförenlighet under andra halvåret 2004.

8.

De finansiella systemen godkändes av räkenskapsföraren i början på februari 2004. Byrån håller på att köpa in ett datasystem för förvaltning av inventarier. Systemet skall införas av utanordnaren och det skall godkännas.

9.

De brister som revisionsrätten konstaterat beror på att byrån är ny. I februari 2004 inrättades en personalavdelning med en specialenhet för rekrytering. Personalavdelningen har fastställt tillvägagångssätt och utvecklat verktyg. Byrån planerar att från och med januari 2005 införa ett datasystem för rekryteringsadministration.

10.

Det faktum att byrån håller till i kommissionens lokaler har i stor omfattning påverkat dess datamiljö. Flytten i november 2004 till nya lokaler i Köln kommer att möjliggöra en rejäl förbättring av datamiljön och utveckling av en ny dataarkitektur.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/16


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2003 samt byråns svar

(2004/C 324/03)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–10

IAKTTAGELSER

Tabell 1–4

Byråns svar

INLEDNING

1.

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (nedan kallad byrån) inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 (1) av den 27 juni 2002. Budgetåret 2003 är det första budgetåret då byrån har börjat utföra sin verksamhet i praktiken. Byråns uppgift är att garantera en hög sjösäkerhetsnivå och en hög nivå på förhindrandet av förorening från fartyg, bistå kommissionen och medlemsstaterna med tekniskt stöd samt kontrollera tillämpningen av gemenskapslagstiftningen och utvärdera dess effektivitet. I tabell 1 ges en sammanfattning av byråns behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från byrån.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Detta uttalande riktas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Revisionsrätten har granskat byråns årsredovisning för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 19.1 i rådets förordning (EG) nr 1406/2002 har budgeten genomförts under direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (3) i överensstämmelse med de interna finansiella bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1406/2002. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen. Revisionsrätten har granskat bokföringsmaterialet och vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga i sammanhanget.

5.

Genom denna granskning har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. Innehållet i följande iakttagelser innebär inte att det revisionsuttalande som revisionsrätten gör i denna rapport omprövas.

IAKTTAGELSER

6.

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 visas i tabell 2. Byråns inkomst- och utgiftsredovisning och balansräkning för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

Den verkställande direktören som är utanordnare har även befogenhet att underteckna betalningsorder, vilket strider mot bestämmelserna i artikel 37 i byråns budgetförordning.

8.

Enligt artikel 43.1 e i byråns budgetförordning skall räkenskapsföraren godkänna de system som utanordnarna utformar för att leverera eller styrka bokföringsuppgifter. Detta godkännande har ännu inte formaliserats.

9.

Byrån bör genomföra systematiska kontroller av löneutbetalningen till sina anställda.

10.

Granskningen av kontrollmiljön för datasystemet visade att denna bör förstärkas inför den planerade utökningen av byråns verksamhet.

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  EGT L 201, 31.7.2002, s. 8.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  I enlighet med artikel 82 i kommissionens förordning (EG) nr 2343/2002 har de slutliga räkenskaperna för byrån för budgetåret 2003 upprättats den 1 mars 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 20 september 2004. En sammanfattning av dessa räkenskaper ges i de tabeller som bifogas denna rapport.


Tabell 1

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (tillfälligt säte i Bryssel, flytt planerad till Lissabon)

Gemenskapens behörighetsområde enligt fördraget

Byråns behörighet enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002

Organisation

Medel till byråns förfogande under 2003

Produkter och tjänster som tillhandahållits under budgetåret 2003 (1)

Den gemensamma transportpolitiken

”Rådet får med kvalificerad majoritet besluta huruvida, i vilken omfattning och på vilket sätt lämpliga bestämmelser skall kunna meddelas för sjöfart och luftfart.”

(Artikel 80 i fördraget)

Mål

Skapa en hög, enhetlig och effektiv sjösäkerhetsnivå och en hög nivå på förhindrandet av förorening från fartyg.

Ge medlemsstaterna och kommissionen tekniskt och vetenskapligt stöd.

Bevaka genomförandet av gemenskapslagstiftningen på området och utvärdera befintliga åtgärders effektivitet.

Uppgift

Bistå kommissionen i utarbetandet av gemenskapslagstiftningen och genomförandet av den.

Kontrollera att gemenskapssystemet för hamnstatskontroll fungerar, bland annat genom besök i medlemsstaterna.

Ge kommissionen tekniskt stöd när det gäller hamnstatskontroll.

Samarbeta med medlemsstaterna i syfte att utveckla tekniska lösningar och ge tekniskt stöd för genomförandet av gemenskapslagstiftningen.

Främja samarbete mellan kuststater i berörda sjöfartsområden.

Utveckla de informationssystem som är nödvändiga.

Underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen vid utarbetandet av en gemensam metod för utredning av olyckor.

Förse kommissionen och medlemsstaterna med tillförlitliga uppgifter om sjösäkerhet och förorening från fartyg.

Bistå kommissionen och medlemsstaterna i identifieringen och lagföringen av fartyg som gjort sig skyldiga till olagliga utsläpp.

1

Styrelse

Sammansättning

En företrädare för varje medlemsstat, fyra företrädare för kommissionen och fyra yrkesverksamma personer från berörda sektorer utan rösträtt.

Uppgift

Anta budgeten och arbetsprogrammet.

Behandla ansökningar från medlemsstater om tekniskt stöd.

2

Verkställande direktör

Utnämns av styrelsen på förslag av kommissionen.

3

Extern granskning

Revisionsrätten.

4

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet

Parlamentet på rekommendation av rådet.

Slutlig budget:

4,5 miljoner euro varav bidrag från gemenskapen: 100 %

Personalstyrka den 31 december 2003:

Uppgifter har inte lämnats

Antal yttranden: 2

Inspektioner: 4

Källa:Uppgifter från byrån.


Tabell 2

Europeiska sjösäkerhetsbyrån – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(1000 euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Bidrag från gemenskapen

4 500

2 630

Avdelning I

Personal

1 552

713

647

66

838

Övriga inkomster

 

2

Avdelning II

Administration

848

553

238

315

295

 

 

 

Avdelning III

Drift

230

167

13

155

63

Totalt

4 500

2 632

Totalt

2 630

1 434

898

536

1 196

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från byrån. I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 3

Europeiska sjösäkerhetsbyrån – Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåret 2003

(1000 euro)

 

2003

Inkomster

Bidrag från gemenskapen

2 630

Övriga inkomster

2

Inkomster totalt (a)

2 632

Utgifter

Personal – avdelning I i budgeten

Betalningar

647

Överförda anslag

66

Administration – avdelning II i budgeten

Betalningar

238

Överförda anslag

315

Drift – avdelning III i budgeten

Betalningar

13

Överförda anslag

155

Utgifter totalt (b)

1 434

Budgetårets saldo (a – b)

1 198

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från byrån.


Tabell 4

Europeiska sjösäkerhetsbyrån – Balansräkning per den 31 december 2003

(1000 euro)

Tillgångar

2003

Skulder och eget kapital

2003

Anläggningstillgångar

 

Eget kapital

 

Dataprogram

11

Eget kapital

8

Avskrivningar

–3

Budgetårets saldo

1 198

Deltotal

8

Deltotal

1 206

Kortfristiga fordringar

 

Kortfristiga skulder

 

Förskott till personalen

17

Automatiskt överförda anslag

536

Övriga kortfristiga fordringar

3

Övriga kortfristiga skulder

29

Deltotal

20

Deltotal

566

Likvida medel

 

 

 

Banktillgodohavanden

1 744

 

 

Deltotal

1 744

 

 

Totalt

1 772

Totalt

1 772

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från byrån.


(1)  Byrån kunde inte inleda sin operativa verksamhet förrän i november 2003.

Källa:Uppgifter från byrån.


BYRÅNS SVAR

7.

Det har inte varit möjligt att skilja de båda funktionerna åt, eftersom byrån saknat personal. Till följd av nyrekryteringen har sedan januari 2004 den interna kontrollen kunnat stärkas, och det är nu två personer som sköter de olika uppgifterna.

8.

Till följd av revisionsrättens iakttagelser godkändes bokförings- och budgetsystemen av räkenskapsföraren i mars 2004.

9.

Det är kommissionens ”Pay Master Office” som räknar ut lönerna för EMSA:s anställda. Till följd av att personalavdelningen fått förstärkning har lönekontrollen skärpts.

10.

IT-personalen har fått avsevärd förstärkning. I slutet av 2003 bestod den av en person och i slutet av 2004 skall den enligt planerna bestå av fem personer. Därmed kan de olika uppgifterna och ansvarsområdena delas upp och kontrollen av IT-systemet förbättras.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/23


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2003 samt byråns svar

(2004/C 324/04)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–8

IAKTTAGELSER

TABELL 1–4

Byråns svar

INLEDNING

1.

Europeiska miljöbyrån (nedan kallad byrån) inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 (1). Byråns uppdrag är att upprätta ett nätverk för övervakning som skall ge kommissionen, medlemsstaterna och allmänheten tillförlitlig information om tillståndet på miljöområdet. Informationen skall i synnerhet göra det möjligt för unionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att skydda miljön och utvärdera hur effektiva dessa är. I tabell 1 ges en sammanfattning av byråns behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från byrån.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Detta uttalande riktas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Revisionsrätten har granskat Europeiska miljöbyråns årsredovisning för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 1210/90 har budgeten genomförts under direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (3) i överensstämmelse med de interna finansiella bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 1210/90. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen. Revisionsrätten har granskat bokföringsmaterialet och vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga i sammanhanget.

5.

Genom denna granskning har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. Innehållet i följande iakttagelser innebär inte att det revisionsuttalande som revisionsrätten gör i denna rapport omprövas.

IAKTTAGELSER

6.

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 och av de anslag som förts över från det föregående budgetåret visas i tabell 2  (4). Byråns inkomst- och utgiftsredovisning och balansräkning för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

I strid med bestämmelserna i byråns budgetförordning (5) utfärdas inte systematiskt betalningskrav när fordringar har konstaterats. Under budgetåret gällde detta för fordringar motsvarande 2 539 000 euro, varav 1 472 000 euro redan hade betalats in.

8.

Under budgetåret 2003 gjordes ingen avstämning mellan utdragen från byråns sju bankkonton och kontosaldot i bokföringen. Avstämningar borde ha gjorts månadsvis och överlämnats till den administrativt ansvarige.

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  EGT L 120, 11.5.1990.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  I enlighet med artikel 13.3 i rådets förordning (EEG) nr 1210/90 har de slutliga räkenskaperna för byråns samtliga inkomster och utgifter för budgetåret 2003 upprättats den 6 augusti 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 22 september 2004. En sammanfattning av dessa räkenskaper ges i de tabeller som bifogas denna rapport.

(4)  Alla tabeller i denna rapport har upprättats utifrån så exakta värden som möjligt för de uppgifter som använts. I uppställningen har siffrorna avrundats, vilket kan ge upphov till smärre skillnader i totalbeloppen. Ett streck anger att värdet saknas eller är lika med noll, och 0,0 anger att värdet är lägre än avrundningsgränsen.

(5)  Artikel 53.2.


Tabell 1

Europeiska miljöbyrån (Köpenhamn)

Gemenskapens behörighetsområden enligt fördraget

Byråns behörighet enligt rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990

Organisation

Medel till byråns förfogande (uppgifter för 2002 inom parentes)

Produkter och tjänster 2003

Miljöpolitik

Gemenskapens miljöpolitik skall syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade förhållandena inom gemenskapens olika regioner. Den skall bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren skall betala. (…) När gemenskapen utarbetar sin miljöpolitik skall den beakta tillgängliga vetenskapliga och tekniska data (…)

(Artikel 174 i fördraget)

Mål

Upprättande av ett europeiskt nätverk för miljöövervakning för att ge gemenskapen och medlemsstaterna tillförlitlig information så att de kan

a)

vidta de nödvändiga åtgärderna för att skydda miljön,

b)

bedöma resultaten av sådana åtgärder, och

c)

se till att allmänheten blir ordentligt informerad om miljösituationen.

Uppgift

Förse gemenskapen och medlemsstaterna med den information som behövs.

Registrera och utvärdera data om miljöförhållandena, och utarbeta rapporter om miljöns kvalitet.

Säkerställa att miljödata på europeisk nivå är jämförbara.

Främja införlivandet av europeisk miljöinformation med internationella miljöövervakningsprogram.

Vart femte år lägga fram en rapport om miljösituationen, dess utveckling och framtidsutsikterna för den.

Främja utvecklingen av metoder för att kunna bedöma kostnaderna för miljöskador och för åtgärder avsedda att förebygga miljöskador samt skydda och återställa miljön, samt att främja utbytet av information om bästa tillgängliga teknik för att förebygga eller minska miljöskador.

1

Styrelse

Sammansättning

En företrädare för varje medlemsstat.

Två företrädare för kommissionen.

Två vetenskapsmän som utses av Europaparlamentet.

Uppgift

Anta arbetsprogrammet och se till att det genomförs.

2

Direktör

Utses av styrelsen efter förslag från kommissionen.

3

Rådgivande grupp

Utgörs av en företrädare från varje medlemsstat och är rådgivande åt direktören.

4

Vetenskaplig kommitté

Utgörs av personer med särskilda kunskaper på miljöområdet utsedda av styrelsen.

5

Extern granskning

Revisionsrätten.

6

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet

Europaparlamentet på rådets rekommendation.

Slutlig budget

27,5 miljoner euro (25,1 miljoner euro) varav bidrag från gemenskapen: 77 % (76 %)

Personalstyrka den 31 december 2003

111 (106) tjänster enligt tjänsteförteckningen,

varav tillsatta: 95 (85)

+16 (26) andra tjänster (extraanställningar, nationella experter, lokalt anställda, korttidsanställda)

Personalstyrka totalt: 111 (111)

Varav anställda med

uppgifter inom verksamheten: 69 (69)

administrativa uppgifter: 41 (41)

blandade uppgifter: 1 (1)

Undersökning till stöd och tillhandahållande av indikatorer för den sammanfattande rapporten om hållbar utveckling.

Indikatorer om miljösituationen 2003.

Analys av och prognos för utsläpp av växthusgaser (1990–2020).

Färdigställande av Kiev-rapporten (État de l'environnement dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale).

Tre seminarier under det grekiska ordförandeskapet.

Tillhandahållande av miljöindikatorer inom särskilda områden (transportsektorn i kandidatländerna, Donau och Svarta havet-regionen).

Stöd för harmonisering av uppgifter.

Förvaltning av informationsnätverket Eionet (European Environment Information and Observation Network).

Källa:Uppgifter från byrån.


Tabell 2

Europeiska miljöbyrån – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(miljoner euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

Anslag som förts över från det föregående budgetåret

Tillgängliga anslag

(budgeten 2003 och budgetåret 2002)

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

budgeten

åtaganden

betalda

som skall föras över

förfallna

tillgängliga

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Bidrag från gemenskapen

21,4

21,4

Avdelning I

Personal

11,5

11,5

11,1

0,3

0,1

1,4

1,4

0,8

0,3

0,3

13,0

13,0

11,9

0,7

0,4

Övriga bidrag

6,1

8,4

Avdelning II

Administration

2,9

2,8

2,4

0,4

0,0

0,3

0,2

0,2

0,0

0,1

3,1

3,1

2,6

0,4

0,1

Övriga inkomster

0,0

0,1

Avdelning III

Drift

13,1

13,0

6,0

7,0

0,1

5,9

5,6

4,9

0,8

0,3

19,0

18,6

10,9

7,8

0,4

Totalt

27,5

29,9

Totalt

27,5

27,4

19,6

7,7

0,2

7,6

7,3

5,8

1,1

0,6

35,1

34,6

25,4

8,9

0,9

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från byrån. I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 3

Europeiska miljöbyrån – Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2003 och 2002

(1000 euro)

 

2003

2002

Inkomster

Bidrag från gemenskapen

21 380

18 749

Övriga bidrag

8 423

1 136

Övriga inkomster

89

198

Totalt inkomster (a)

29 891

20 083

Utgifter

Personal – Avdelning I i budgeten

Betalningar

11 123

9 714

Överförda anslag

315

1 018

Administration – Avdelning II i budgeten

Betalningar

2 447

2 054

Överförda anslag

395

247

Drift – Avdelning III i budgeten

Betalningar

5 997

6 493

Överförda anslag

7 008

5 611

Totalt utgifter (b)

27 284

25 136

Budgetårets resultat (a – b)

2 607

–5 053

Överfört saldo från föregående år

–7 427

–3 275

Överförda anslag som förfallit

617

889

Belopp för återanvändning från det föregående budgetåret som inte utnyttjats

36

8

Kursdifferenser

–4

4

Justeringspost

–18

0

Budgetårets saldo

–4 190

–7 427

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från byrån. I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån har lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 4

Europeiska miljöbyrån – Balansräkning per den 31 december 2003 och den 31 december 2002

(1000 euro)

Tillgångar

2003

2002

Skulder och eget kapital

2003

2002

Anläggningstillgångar

 

 

Eget kapital

 

 

Datautrustning

1 366

1 847

Eget kapital

1 265

1 295

Anläggningar och inventarier

2 302

2 254

Budgetårets saldo

–4 190

–7 427

Finansiella anläggningstillgångar

425

405

Deltotal

–2 925

–6 133

Avskrivningar

–2 860

–3 237

Kortfristiga skulder

 

 

Deltotal

1 232

1 269

Kommissionen

3 124

5 263

Lager

 

 

Övriga bidragsgivare

1 066

2 270

Kontorsmateriel

33

26

Automatiskt överförda anslag

8 852

7 591

Deltotal

33

26

Övriga kortfristiga skulder

0

769

Kortfristiga fordringar

 

 

Löneavdrag

417

111

Bidrag från gemenskapen

3 124

5 263

Deltotal

13 460

16 003

Övriga bidrag

1 066

2 270

Bevakningskonton och konton för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

Betalningskrav

65

226

Inkomster för användning på nytt

212

175

Övriga kortfristiga fordringar

127

153

Betalningskrav

65

226

Momsfordran

232

266

Deltotal

277

400

Deltotal

4 614

8 178

 

 

 

Likvida medel

 

 

 

 

 

Banktillgodohavanden

4 892

740

 

 

 

Förskottskonto

40

40

 

 

 

Deltotal

4 932

780

 

 

 

Bevakningskonton och konton för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

 

 

 

Bevakningskonton

0

18

 

 

 

Deltotal

0

18

 

 

 

Totalt

10 811

10 271

Totalt

10 811

10 271

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från byrån. I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån uppgivit i sina räkenskaper.


BYRÅNS SVAR

7 och 8.

Europeiska miljöbyrån erkänner behovet av att förstärka administrationen av betalningskrav och kravet på regelbundna avstämningar av kontona.

För att råda bot på de resursbegränsningar som har inträffat och för att öka kapaciteten har man beslutat att rekrytera en räkenskapsförare på handläggarnivå som inte är upptagen i tjänsteförteckningen.

På kort sikt upprättas en arbetsgrupp för bokföring inom miljöbyrån för att garantera regelrätta och korrekta transaktioner under hela året, genomföra periodiserad redovisning och för att avsluta räkenskaperna i enlighet med erforderliga standarder och krav.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/30


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2003 samt myndighetens svar

(2004/C 324/05)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–14

IAKTTAGELSER

Tabell 1–5

Myndighetens svar

INLEDNING

1.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 (1). Myndigheten arbetar i ett nätverk och samordnar de vetenskapliga resurser som ställs till dess förfogande av nationella myndigheter för att säkerställa utvärderingen av och tillsynen över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel. I tabell 1 ges en sammanfattning av myndighetens behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från myndigheten.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Detta uttalande riktas till Europaparlamentet och rådet, i enlighet med artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Revisionsrätten har granskat myndighetens årsredovisning för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 57a.1 i rådets förordning (EEG) nr 2309/93 har budgeten genomförts under direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (3) i överensstämmelse med de interna finansiella bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 57a.11 i samma förordning. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen. Revisionsrätten har granskat bokföringsmaterialet och vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga i sammanhanget.

5.

Genom denna granskning har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitlig. Revisionsrätten vill dock rikta uppmärksamheten på de förhållanden som beskrivs i punkt 10. Med reservation för de förhållanden som beskrivs i punkterna 7 och 12 har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

IAKTTAGELSER

6.

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 och av de anslag som förts över från det föregående budgetåret visas i tabell 2. Myndighetens resultaträkning och balansräkning för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

Den 5 juni 2003 antog myndighetens styrelse, med förbehåll för godkännande av kommissionen, en ny budgetförordning med tillhörande genomförandebestämmelser som trädde i kraft från och med andra halvåret budgetåret 2003 (4). I sitt yttrande nr 6/2003 av den 17 juli 2003 fäste revisionsrätten uppmärksamheten på avvikelserna mellan myndighetens budgetförordning och rambudgetförordningen för decentraliserade organ. I punkt 7 i yttrandet betonar revisionsrätten särskilt att de genomförandebestämmelser som byrån antar måste överensstämma med den allmänna budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser. När de allmänna bestämmelserna föreskriver att det skall bildas en kommitté för anbudsutvärdering vid all upphandling som överstiger 13 800 euro har emellertid myndigheten fastställt denna beloppsgräns till 75 000 euro (i tabell 5 redovisas de konstaterade avvikelserna).

8.

Vid avslutandet av sina räkenskaper för 2003 har myndigheten tillämpat redovisningsprinciperna i sin nya budgetförordning (5). Bokföringsposterna för budgetåret 2002 har inte räknats om enligt de redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet av räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2003.

9.

Enligt artikel 43.1 e i myndighetens budgetförordning skall räkenskapsföraren godkänna de system som utanordnarna utformar för att leverera eller styrka bokföringsuppgifter. Så har inte skett.

10.

Under 2003 genomförde myndigheten en fysisk inventering av anläggningstillgångar som baserades på typ av inventerat föremål fastän kontona för anläggningstillgångar redovisas efter vilket år föremålet inköptes. Detta gör det svårt att stämma av de fysiska uppgifterna med uppgifterna i räkenskaperna. Dessutom förekommer det att föremål inte finns upptagna vare sig i inventarieförteckningen eller kontona för anläggningstillgångar. Det totala värdet efter avskrivningar har beräknats till 4 188 000 euro (6) och ingår i posten ”Anläggningstillgångar” i balansräkningen. Myndigheten bör utrusta sig med ett system för förvaltning av anläggningstillgångar där det kan säkerställas att uppgifterna i inventarieförteckningen är fullständiga och överensstämmer med uppgifterna i räkenskaperna.

11.

Det är inte säkerställt att tillämpningen av internkontrollåtgärder är kontinuerlig. I några akter bifogas exempelvis inte samtliga de verifierande underlag som är obligatoriska vid upprättandet av ett åtagande eller en betalningsorder.

12.

Vid några förhandlade förfaranden väljs leverantör utifrån ett kriterium som gäller tidigare erfarenhet av avtalsparten, men något sådant kriterium finns inte i genomförandebestämmelserna till budgetförordningen (7).

13.

Vid undersökningen av ansökningshandlingar framkom ett betydande antal brister i utformning och dokumentation: valet av de kandidater som kallas till samtal saknar motivering eller också upprättas checklistor för att kontrollera kandidaternas tillträdeskvalifikationer men listorna innehåller inte samtliga tillträdesvillkor som angavs när tjänsten utlystes.

14.

Myndighetens enhet för kvalitetssäkring fungerar som internrevisionsenhet. Vid två av de granskningar den genomförde 2002 av införandet av ett system för elektronisk dokumentation framkom att kostnaderna ökat betydligt och att tidsfristerna blivit mycket förskjutna på grund av att kontrollen över projektet var otillräcklig. En senare granskning som genomfördes 2003 av en extern konsult bekräftade de brister som konstaterats av internrevisorn. Projektet som inleddes i slutet av 2000 skulle ha börjat användas i början av 2002 och kostnaden beräknades till 1,2 miljoner euro. År 2003 är systemet ännu inte operativt och hittills uppgår kostnaderna till 1,7 miljoner euro.

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  EGT L 214, 24.8.1993, s. 18. Som en följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1) är myndighetens nya namn Europeiska läkemedelsmyndigheten.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  I enlighet med artikel 83.3 i myndighetens budgetförordning har de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2003 upprättats den 14 maj 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 24 september 2004. En sammanfattning av dessa räkenskaper ges i de tabeller som bifogas denna rapport.

(4)  Kommissionen lämnade sitt yttrande i början av 2004.

(5)  Artikel 78 i myndighetens budgetförordning.

(6)  Beloppet gäller dataprogram och inredning av lokaler.

(7)  Artikel 86 i genomförandebestämmelserna för myndighetens budgetförordning.


Tabell 1

Europeiska läkemedelsmyndigheten (London)

Gemenskapens behörighetsområde enligt fördraget

Myndighetens behörighet enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993

Organisation

Medel till myndighetens förfogande

(uppgifter för 2002 inom parentes)

Produkter och tjänster

(uppgifter för 2002 inom parentes)

En hög hälsoskyddsnivå för människor skall säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder.

Gemenskapens insatser, som skall komplettera den nationella politiken, skall inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor och undanröja faror för människor hälsa. (…)

(Artikel 152 i fördraget.)

Mål

Samordnade vetenskapliga resurser som ställs till dess förfogande av medlemsstaterna för prövning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel.

Ge medlemsstaterna och gemenskapens institutioner vetenskaplig rådgivning om humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel.

Uppgift

Samordna den vetenskapliga värderingen av läkemedel som omfattas av gemenskapens förfaranden för godkännande för försäljning.

Samordna kontrollen av läkemedel som har godkänts av gemenskapen (säkerhetsövervakning).

Yttra sig om maximalt tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung.

Samordna kontrollen av överensstämmelse med principerna för god tillverkningssed, god laboratoriesed och god klinisk sed.

Föra register över läkemedel som godkänts för försäljning.

(1)

Kommittén för farmaceutiska specialiteter består av två ledamöter per medlemsstat och utarbetar yttranden i alla frågor som rör utvärdering av humanläkemedel.

(2)

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel till vilkentvå ledamöter per medlemsstat utses och som utarbetar yttranden i alla frågor som rör utvärdering av veterinärmedicinska läkemedel.

(3)

Styrelsen består av två företrädare för varje medlemsstat, två företrädare för kommissionen och två företrädare som utses av Europaparlamentet. Antar arbetsprogrammet och den årliga verksamhetsrapporten.

(4)

Direktören utses av styrelsen efter förslag från kommissionen.

(5)

Extern granskning: Revisionsrätten.

(6)

Ansvarsfrihet beviljas av parlamentet efter rådets rekommendation.

Slutlig budget:

84,2 miljoner euro (61,3 miljoner euro) varav bidrag från gemenskapen (utan bidrag för särläkemedel): 22,9 % (27,9 %)

Personalstyrka den 31 december 2003:

287 (251) tjänster enligt tjänsteförteckningen,

varav tillsatta: 256 (227)

+48 (37) andra tjänster (extraanställda, nationella experter, lokalt anställda, korttidsanställda)

Personalstyrka totalt: 304 (264)

varav anställda med

uppgifter inom verksamheten: 242 (211)

administrativa uppgifter: 62 (53)

Humanläkemedel

Ansökningar om godkännande för försäljning: 39 (31)

Positivt yttrande: 39 (24)

Genomsnittlig tidsåtgång för värdering: 190 dagar (192 dagar)

Yttrande efter godkännande: 941 (746)

Säkerhetsövervakning: 45 538 rapporter (42 608 rapporter)

Återkommande rapporter om säkerhet: 276 (223)

Tillsynsåtgärder: 1 025 (738)

Vetenskapliga yttranden: 65 (75)

Förfaranden för ömsesidigt godkännande: 4 080 (3 501)

Veterinärläkemedel

Nya ansökningar: 10 (3)

Ansökningar om varianter: 64 (33)

Inspektion: 76 (75)

Källa:Uppgifter från myndigheten.


Tabell 2

Europeiska läkemedelsmyndigheten – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(miljoner euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

Anslag som förts över från det föregående budgetåret

Tillgängliga anslag

(budgeten 2003 och budgetåret 2002)

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

utestående åtaganden

betalda

förfallna

anslag

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Bidrag från gemenskapen (1)

23,0

22,5

Avdelning I

Personal

31,5

29,7

29,2

0,5

1,8

0,4

0,3

0,1

31,9

30,1

29,5

0,5

1,9

Egna inkomster

59,0

60,1

Avdelning II

Administration

19,7

19,2

11,9

7,3

0,5

1,9

1,5

0,4

21,6

21,1

13,4

7,3

0,9

Övriga inkomster

2,2

1,8

Avdelning III

Drift

33,0

32,8

24,5

8,3

0,2

4,5

4,2

0,3

37,5

37,3

28,7

8,3

0,5

Totalt

84,2

84,4

Totalt

84,2

81,7

65,6

16,1

2,5

6,8

6,0

0,8

91,0

88,5

71,6

16,1

3,3

Källa:Uppgifter från myndigheten. I tabellen sammanfattas de uppgifter som myndigheten lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 3

Europeiska läkemedelsmyndigheten – Resultaträkning för budgetåren 2003 och 2002

(1000 euro)

 

2003

2002 (2)

Inkomster

Avgifter i anslutning till godkännande för försäljning på marknaden

58 657

38 372

Bidrag från kommissionen, inklusive bidrag från EES

19 786

14 846

Bidrag från gemenskapen för särläkemedel

2 814

2 407

Bidrag för gemenskapsprogram

1 208

9

Inkomster i anslutning till administrativ verksamhet

2 153

1 688

Övriga inkomster

848

54

Totalt (a)

85 466

57 376

Utgifter (3)

Personal

29 663

26 216

Administration

10 905

10 718

Drift

32 838

21 467

Avskrivningar

2 364

0

Totalt (b)

75 770

58 401

Resultat (c = a – b)

9 696

–1 025

Övrigt

Överförda anslag från det föregående budgetåret som förfallit (d)

823

1 377

Kursdifferenser och andra justeringar (e)

413

– 352

Budgetårets resultat (c + d + e)

10 932

0

Källa:Uppgifter från myndigheten. I tabellen sammanfattas de uppgifter som myndigheten lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 4

Europeiska läkemedelsmyndigheten – Balansräkning per den 31 december 2003 och den 31 december 2002 (4)

(1000 euro)

Tillgångar

2003

2002

Skulder och eget kapital

2003

2002

Immateriella anläggningstillgångar

3 401

0

Eget kapital

 

 

 

 

 

Resultat av genomförandet av budgeten (a)

4 037

Materiella anläggningstillgångar

 

 

Korrigeringar (b)

6 895

Anläggning, maskiner och verktyg

1 635

146

Ekonomiskt resultat (a + b)

10 932

Inventarier och fordon

1 011

991

Resultat som förts över från tidigare budgetår (5)

6 872

2 684

Datautrustning

2 548

1 547

Deltotal

17 804

2 684

Deltotal

5 194

2 684

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Korsfristiga fordringar

 

 

Skulder till gemenskapsorgan och gemenskapsinstitutioner

479

444

Momsfordran

1 105

571

Betalningsbemyndiganden som skall överföras

11 936

6 811

Fordringar på gemenskapsorgan och gemenskapsinstitutioner

107

3 744

Övriga skulder

127

603

Övriga kortfristiga fordringar

1 034

2 854

Förskott från kunder

8 845

9 293

Övriga fordringar

64

0

Deltotal

21 387

17 151

Deltotal

2 310

7 169

 

 

 

Likvida tillgångar

28 286

9 982

 

 

 

Totalt

39 191

19 835

Totalt

39 191

19 835

Källa:Uppgifter från myndigheten. I tabellen sammanfattas de uppgifter myndigheten framlagt i sina räkenskaper.


Tabell 5

Skillnader mellan de allmänna genomförandebestämmelserna och myndighetens genomförandebestämmelser

Kommitté för anbudsutvärdering (6)

 

Artiklarna 145 och 146 i de allmänna genomförandebestämmelserna

Artikel 107 i myndighetens genomförandebestämmelser

Beloppsgräns för anbud:

13 800 euro

75 000 euro

Tillvägagångssätt vid förhandlade förfaranden om kontrakt på låga belopp

Upphandlat belopp

Artikel 129 i de allmänna genomförandebestämmelserna

Artikel 89 i myndighetens genomförandebestämmelser

Understiger 200 euro

Enkel betalning mot faktura

Anges i artikel 82, men beloppsgränsen preciseras inte

Understiger 1 050 euro: förhandlat förfarande …

1 enda anbud möjligt

Understiger 1 500 euro: 1 enda anbud möjligt

Mellan 1 050 och 13 800 euro: förhandlat förfarande med …

minst 3 anbudssökande

Mellan 1 500 och 13 800 euro: minst 3 anbudssökande

Mellan 13 800 och 50 000 euro: selektivt förfarande utan UI (7) med …

minst 5 anbudssökande

minst 3 anbudssökande

Källa:Revisionsrätten.


(1)  Inklusive bidrag från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Källa:Uppgifter från myndigheten. I tabellen sammanfattas de uppgifter som myndigheten lagt fram i sina räkenskaper.

(2)  Uppgifterna för budgetåret 2002 har inte räknats om enligt de redovisningsprinciper som använts för budgetåret 2003 (se punkt 8 i rapporten).

(3)  Värderingen av den andel av överförda anslag som skall betraktas som budgetårets utgifter har utgått från helheten och inte från en undersökning av enskilda transaktioner.

Källa:Uppgifter från myndigheten. I tabellen sammanfattas de uppgifter som myndigheten lagt fram i sina räkenskaper.

(4)  Användningen av den modell kommissionen föreslagit har lett till att saldon omfördelats mellan existerande rubriker.

(5)  För 2002 motsvarar beloppet nettovärdet på totala anläggningstillgångar. För 2003 ingår i beloppet även 4 188 000 euro som motsvarar kapitaliseringen 2003 av tillgångar som har förvärvats under tidigare år (se punkt 10 i rapporten).

Källa:Uppgifter från myndigheten. I tabellen sammanfattas de uppgifter myndigheten framlagt i sina räkenskaper.

(6)  Byråns enda förslag till kommitté för anbudsutvärdering är den rådgivande kommittén för upphandling och avtal, för de kontrakt som överstiger 75 000 euro (artikel 107) fastän beloppsgränsen är 13 800 euro i genomförandebestämmelserna.

(7)  UI: Uppmaning till intresseanmälan.

Källa:Revisionsrätten.


MYNDIGHETEN SVAR

7.

Myndigheten har kontaktat kommissionen för ett slutligt godkännande av budgetförordningen. Ändringar har gjorts för att tillfredsställa kommissionens och revisionsrättens kommentarer. I synnerhet har tröskelvärdena för kontrakt och upphandlingar justerats i genomförandebestämmelserna.

8.

Enligt tredje versionen av den internationella redovisningsstandarden för den offentliga sektorn (International Public Sector Accounting Standard – IPSA) redovisas de justeringar resulterande som en justering av det inledande kapitalet. Jämförande information för år 2002 har inte angivits på nytt eftersom den inte skulle ha tillfört någon ytterligare meningsfull information. Eftersom EU:s institutioner och organ måste redovisa enligt IPSAS för 2005 kommer läkemedelsmyndigheten, i enlighet med den tidsplan som fastställts av Europeiska kommissionens räkenskapsförare, att senast den 1 januari 2005 ha överensstämmande system med jämförbara siffror för 2004.

9.

Revisionsrättens iakttagelse är på ett sätt relevant, men den prioriterades inte av EMEA eftersom läkemedelsmyndigheten visste att de aktuella systemen, innefattande både tillvägagångssätt och programvara, finns sedan 1998 och har tillhandahållit korrekt information som behövts för upprättande av årsredovisningar. Systemen har inte ändrats efter tillämpningen av de nya budgetförordningarna.

De system som valts ut av utanordnaren kommer att godkännas formellt av räkenskapsföraren under 2004.

10.

Under 2003 kapitaliserade myndigheten immateriella tillgångar (främst programvarulicenser och vissa kostnader för utveckling av programvara) enligt standarderna utfärdade av kommittén för redovisningsstandarder. För att upprätta en inventarieförteckning över kostnader för immateriella tillgångar och utrustning under de föregående åren förbreddes en ingående analys av kostnader för immateriella tillgångar och utrustning för 2000 till 2003. Under 2004 förs alla tillgångar, såväl materiella som immateriella tillgångar, in i det nya systemet för förvaltning av tillgångar och bokföringen baseras på typklassificeringen i den harmoniserade bokföringsplanen som fastställts av kommissionens räkenskapsbokförare.

11.

Myndigheten har noterat revisonsrättens kommentarer. Den har tagit åtgärder för att undvika liknande situationer i framtiden.

12.

Myndigheten har noterat revisionsrättens kommentarer om kriterier för val av kontrahenter.

13.

Myndigheten följer urvalsförfarandena noggrant. Sökandes behörighet att delta i urvalsförfarandet kontrolleras konsekvent enlig en checklista i varje enskilt fall. I denna lista finns alla de komponenter som angivits i kungörelsen. Detta anges på varje enskild handling. Utöver den befintliga motiveringen för val av de sökande som valts ut till intervju kommer myndigheten att genomföra åtgärder för att förbättra förfarandet och undvika de problem som revisionsrätten påpekat.

14.

Med hänsyn till de svåra problem myndigheten stött på vid genomförandet av projektet vidtog myndighetens ledning åtgärder och den första åtgärden var att begära en extern granskning början av 2003. Specifikationen har förbättrats och genomförandet av det elektroniska dokumenthanteringssystemet har därefter gjorts med utgångspunkt från den analysen.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/39


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2003 samt myndighetens svar

(2004/C 324/06)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–9

IAKTTAGELSER

Tabell 1–4

Myndighetens svar

INLEDNING

1.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 (1). Under 2002 skötte kommissionen dess ekonomiska förvaltning och den hade ingen egen bokföring. Budgetåret 2003 är alltså första året under vilket myndigheten själv haft det fulla ansvaret för arbetsuppgifterna på det ekonomiska området. Dess viktigaste uppdrag är att tillhandahålla de vetenskapliga uppgifter som behövs för utarbetningen av gemenskapslagstiftning och att samla in och analysera uppgifter för att kunna beskriva och övervaka risker, samt informera om riskerna på ett opartiskt sätt. I tabell 1 ges en sammanfattning av myndighetens behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från myndigheten.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Detta uttalande riktas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Revisionsrätten har granskat årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 44.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (3) har budgeten genomförts under direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (4) i överensstämmelse med de interna finansiella bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 44.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen. Revisionsrätten har granskat bokföringsmaterialet och vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga i sammanhanget.

5.

Genom denna granskning har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. Innehållet i följande iakttagelser innebär inte att det revisionsuttalande som revisionsrätten gör i denna rapport omprövas.

IAKTTAGELSER

6.

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 och av de anslag som förts över från det föregående budgetåret visas i tabell 2. Myndighetens inkomst- och utgiftsredovisning och balansräkning för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

Enligt artikel 43.1 e i myndighetens budgetförordning skall räkenskapsföraren godkänna de system som utanordnarna utformar för att leverera eller styrka bokföringsuppgifter. Så har inte skett.

8.

Personalavdelningen gör inga systematiska kontroller av hur ekonomiska rättigheter och ersättningar fastställs för nyrekryterad personal, särskilt när det gäller deras löneplacering.

9.

Granskningen av kontrollmiljön för datasystemet visade att denna bör förstärkas inför den planerade utökningen av myndighetens verksamhet.

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  I enlighet med artikel 83.3 i myndighetens budgetförordning har de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2003 upprättats den 14 september 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 17 september 2004. En sammanfattning av dessa räkenskaper ges i de tabeller som bifogas denna rapport.


Tabell 1

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (tillfälligt säte i Bryssel, flytt planerad till Parma)

Gemenskapens behörighetsområde enligt fördraget

Myndighetens behörighet

(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002)

Organisation

Medel till myndighetens förfogande under 2003

Produkter och tjänster som tillhandahållits under 2003

Fri rörlighet för varor (Artikel 37 i fördraget.)

När det gäller hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd skall man utgå från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. (Artikel 95 i fördraget.)

Gemensam handelspolitik (Artikel 133 i fördraget.)

Folkhälsa (Artikel 152.4 b i fördraget.)

Mål

Tillhandahålla vetenskaplig rådgivning och vetenskapligt och tekniskt stöd för gemenskapens lagstiftning och politik inom alla områden som har direkt eller indirekt effekt på livsmedels- och fodersäkerhet.

Informera om riskerna när det gäller livsmedelssäkerhet på ett opartiskt sätt.

Bidra till att en hög skyddsnivå för människors liv och hälsa uppnås.

Samla in och analysera uppgifter för att göra det möjligt att beskriva och övervaka risker.

Uppgift

Vetenskapliga yttranden och undersökningar.

Främja enhetliga riskbedömningsmetoder.

Stöd till kommissionen.

Leta fram, analysera och sammanställa nödvändiga vetenskapliga och tekniska uppgifter.

Identifiera och beskriva nya risker.

Inrätta ett nätverk för organisationer som är verksamma inom liknande områden.

Vetenskapligt och tekniskt stöd i samband med krishantering.

Förbättra det internationella samarbetet.

Tillförlitlig, objektiv och begriplig information till allmänheten och berörda parter.

Delta i kommissionens system för snabb varning.

1

Styrelse

Sammansättning

Fjorton ledamöter som utses av rådet (i samarbete med Europaparlamentet och kommissionen) och en företrädare för kommissionen.

Uppgift

Anta arbetsprogrammet och se till att det verkställs.

2

Verkställande direktör

Utses av styrelsen på grundval av en lista över kandidater som kommissionen föreslår och efter en utfrågning i Europaparlamentet.

3

Rådgivande grupp

Sammansättning

En företrädare från varje medlemsstat.

Uppgift

Ge den verkställande direktören råd.

4

Vetenskaplig kommitté och vetenskapliga paneler

Utarbeta myndighetens vetenskapliga yttranden.

5

Extern granskning

Revisionsrätten.

6

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet

Parlamentet efter rådets rekommendation.

Slutlig budget:

12,6 miljoner euro varav bidrag från gemenskapen: 99,7 %

Personalstyrka den 31 december 2003:

49 tjänster enligt tjänsteförteckningen

varav tillsatta: 27

+36 andra tjänster (extraanställda, nationella experter, lokalt anställda och korttidsanställda)

Personalstyrka totalt: 63

varav anställda med uppgifter inom verksamheten: 33,

administrativa uppgifter: 30

Myndigheten inrättade sin vetenskapliga kommitté och alla de vetenskapliga panelerna i juni 2003. Under resten av året avgav myndigheten 23 offentliga yttranden.

I oktober anordnade myndigheten en konferens i Ostende (Belgien) med berörda parter för att besluta om hur dess uppdrag skall utföras i framtiden.

Den rådgivande gruppen har sammanträtt sex gånger i syfte att bilda nätverket för nationella myndigheter. Detta har lett till att informationsutbytet mellan myndigheten och berörda nationella myndigheter har förbättrats.

Källa:Uppgifter från myndigheten.


Tabell 2

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(miljoner euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

Anslag som förts över från det föregående budgetåret (1)

Tillgängliga anslag

(budgeten 2003 och budgetåret 2002)

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

budgeten

betalda

förfallna

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Bidrag från gemenskapen

12,6

10,0

Avdelning I

Personal

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

Övriga bidrag

0,0

0,0

Avdelning II

Administration

2,8

2,2

1,0

1,2

0,6

0,3

0,1

0,2

3,1

2,2

1,1

1,2

0,8

Övriga inkomster

p.m

0,0

Avdelning III

Drift

5,7

4,0

1,1

2,9

1,7

0,1

0,1

0,0

5,8

4,0

1,2

2,9

1,7

Totalt

12,6

10,0

Totalt

12,6

9,9

5,7

4,2

2,7

0,4

0,2

0,2

13,0

9,9

5,9

4,2

2,9

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från myndigheten. I tabellen sammanfattas de uppgifter som myndigheten lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 3

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(1000 euro)

 

2003

Inkomster

Bidrag från kommissionen

10 284

Övriga inkomster

33

Inkomster totalt (a)

10 317

Utgifter

Personal – avdelning I i budgeten

Betalningar

3 567

Överförda anslag

149

Administration – avdelning II i budgeten

Betalningar

1 092

Överförda anslag

1 189

Drift – avdelning III i budgeten

Betalningar

1 278

Överförda anslag

2 895

Utgifter totalt (b)

10 171

Budgetårets resultat (a – b)

146

Kursdifferenser

0

Budgetårets saldo

146

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från myndigheten.


Tabell 4

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(1000 euro)

Tillgångar

2003

Skulder och eget kapital

2003

Anläggningstillgångar

 

Permanent kapital

 

Immateriella anläggningstillgångar

362

Eget kapital

769

Anläggningar och inventarier

106

Budgetårets saldo

146

Datautrustning

701

Deltotal

915

Avskrivningar

– 401

Kortfristiga skulder

 

Deltotal

769

Automatiskt överförda anslag

4 233

Kortfristiga fordringar

 

Löneavdrag

8

Betalningskrav

1

Deltotal

4 241

Övriga kortfristiga fordringar

2

Bevakningskonton

 

Deltotal

3

Inkomster för återanvändning

6

Likvida medel

 

Deltotal

6

Banktillgodohavanden

4 342

 

 

Förskottskonto

15

 

 

Deltotal

4 357

 

 

Bevakningskonton

33

 

 

Totalt

5 162

Totalt

5 162

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från myndigheten.


(1)  Myndigheten har inte tagit upp automatiska överföringar och utnyttjandet av dessa anslag i bokföringen med hänvisning till att kommissionen var dess delegerade utanordnare för budgetåret 2002. Endast de anslag för budgetåret 2002 som blev föremål för icke-automatiska överföringar förvaltades och bokfördes av myndigheten.

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från myndigheten. I tabellen sammanfattas de uppgifter som myndigheten lagt fram i sina räkenskaper.


MYNDIGHETEN SVAR

7.

Beskrivning och godkännande av bokföringssystemen kommer att ske under budgetåret 2004.

8.

Med anledning av revisionsrättens kommentarer har fastställandet av lönegrad och löneklass för nyrekryterad personal kontrollerats och tidsbestämts av chefen för personalavdelningen. Likaså har uppgifterna om personalens individuella rättigheter kontrollerats.

9.

Förstärkningen av datasystemet påbörjades i mars 2004 och omfattar följande huvuddelar:

1)

Skapande av en tillförlitlig dataarkitektur.

2)

Utformning, dokumentering och inrättande av operativa förfaranden.

3)

Rationalisering av programvarusystemen, arbetsprocessen och informationsflödet.

Genom dessa insatser skall myndigheten få tillgång till ett effektivt datasystem som anpassats till utökningen av dess verksamhet.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/46


RAPPORT

om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2003 samt centrumets svar

(2004/C 324/07)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–8

IAKTTAGELSER

Tabell 1–4

Centrumets svar

INLEDNING

1.

Översättningscentrum för Europeiska gemenskapernas organ (nedan kallat centrumet) inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2965/94 (1). Centrumets uppdrag är att utföra det nödvändiga översättningsarbetet för gemenskapsorganen, och eventuellt för de institutioner och andra organ inom gemenskapen som så önskar. I tabell 1 ges en sammanfattning av centrumets behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från centrumet.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Detta uttalande riktas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Revisionsrätten har granskat årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 14.1 i rådets förordning (EG) nr 2965/94 har budgeten genomförts under direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (3) i enlighet med de interna finansiella bestämmelser som avses i artikel 15 i samma förordning. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen. Revisionsrätten har granskat bokföringsmaterialet och vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga i sammanhanget.

5.

Genom denna granskning har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. Innehållet i följande iakttagelser innebär inte att det revisionsuttalande som revisionsrätten gör i denna rapport omprövas.

IAKTTAGELSER

6.

Genomförandet av budgeten för budgetåret 2003 och av de anslag som förts över från det föregående budgetåret visas i tabell 2. Den resultaträkning och balansräkning som centrumet lagt fram för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

Vid avslutandet av sina räkenskaper för 2003 har centrumet tillämpat redovisningsprinciperna i sin nya budgetförordning (4). Centrumet har inte räknat om alla bokföringsposter för budgetåret 2002 enligt de redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003.

8.

Avsättningarna uppgår i slutet av 2003 till 8 601 000 euro, vilket innebär en ökning med 2 195 000 euro jämfört med år 2002. Den större delen (6 071 000 euro) avser belopp som kommissionen krävt in såsom arbetsgivarens andel av avsättningar för pensioner för centrumets anställda, men som centrumet bestrider giltigheten av. Den resterande delen (2 530 000 euro) är avsättningar som skall täcka hyror som skall betalas till de luxemburgska myndigheterna när det slutliga beloppet har fastställts. Centrumet bör öka sina ansträngningar att lösa dessa problem (5).

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  I enlighet med artikel 83.3 i centrumets budgetförordning har de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2003 upprättats den 14 september 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 27 september 2004. En sammanfattning av räkenskaperna ges i de tabeller som bifogas denna rapport.

(4)  Artikel 78 i centrumets budgetförordning.

(5)  Se rapporten om budgetåret 2001 (punkt 7, EGT C 326, 27.12.2002, s. 22).


Tabell 1

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (Luxemburg)

Gemenskapens behörighetsområde enligt fördraget

Centrumets behörighet enligt parlamentets och rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994

Organisation

Medel till centrumets förfogande (uppgifter för 2002 inom parentes)

Produkter och tjänster som tillhandahållits under 2003 (uppgifter för 2002 inom parentes)

Företrädarna för medlemsstaternas regeringar har genom gemensam överenskommelse antagit en förklaring om att ett översättningscentrum för unionens organ skall inrättas inom kommissionens översättningsavdelningar i Luxemburg och tillhandahålla de för verksamheten nödvändiga översättningstjänsterna åt de organ och avdelningar vilkas säte beslutats genom beslutet av den 29 oktober 1993.

(Rådets beslut, fattat på grundval av artikel 235 i fördraget.)

Mål

Utföra det nödvändiga översättningsarbetet för följande organ:

Europeiska miljöbyrån.

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen.

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.

Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Byrån för harmonisering av den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Europol och Europols narkotikaenhet.

Andra organ inrättade av rådet, förutom de ovannämnda, kan också anlita centrumet. Även de EU-institutioner och EU-organ som redan har en egen översättningstjänst kan, på frivillig basis, anlita centrumet.

Uppgift

Utarbeta ordningar för samarbetet med organen och institutionerna.

Delta i Interinstitutionella kommittén i översättningsfrågor.

1

Styrelse

Sammansättning

En representant per medlemsstat.

Två representanter från kommissionen, varav en skall inneha ordförandeposten.

En representant från vart och ett av de organ och de institutioner som kan anlita centrumet.

Uppgift

Anta centrumets årliga arbetsprogram och verksamhetsberättelse.

2

Direktör

Utses av styrelsen efter förslag från kommissionen.

3

Extern granskning

Revisionsrätten.

4

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet

Parlamentet på rådets rekommendation.

Slutlig budget:

29 miljoner euro (24 miljoner euro)

Personalstyrka den 31 december 2003

Tjänster enligt tjänsteförteckningen:158 (158)

varav tillsatta: 132 (136)

+15 (5) övriga tjänster

Personalstyrka totalt: 147 (141)

varav anställda med

uppgifter inom verksamheten: 95 (91)

administrativa uppgifter: 48 (46)

blandade uppgifter: 4 (4)

Antal översatta sidor:

238 399 (227 783)

Antal sidor per språk

Officiella språk: 221 127 (224 190)

Andra språk: 17 272 (3 593)

Antal sidor per typ av kund

Organen: 215 992 (218 532)

Institutionerna och andra kunder: 22 407 (9 521)

Antal kontrakt för frilansöversättning: 245 (215)

Antal sidor översatta på frilans: 94 355 (86 826)

Källa:Uppgifter från centrumet.


Tabell 2

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(miljoner euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

Anslag som förts över från det föregående budgetåret

Tillgängliga anslag

(budgeten 2003 och budgetåret 2002)

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

utestående åtaganden

betalda

förfallna

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Inkomster från organen och institutionerna

20,6

19,8

Avdelning I

Personal

12,5

10,3

10,2

0,1

2,2

0,1

0,1

0,0

12,6

10,4

10,3

0,1

2,2

Finansiella inkomster

0,1

0,4

Avdelning II

Administration

3,2

1,9

1,3

0,6

1,3

0,7

0,6

0,1

3,9

2,6

1,9

0,6

1,4

Övriga inkomster

0,0

0,1

Avdelning III

Drift

7,0

3,9

3,4

0,5

3,1

0,4

0,4

0,0

7,4

4,3

3,8

0,5

3,1

Saldo från det föregående budgetåret

8,3

0,0

Reserver och avsättningar

Avdelning X

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

Totalt

29,0

20,3

Totalt

29,0

16,1

14,9

1,2

12,9

1,2

1,1

0,1

30,2

17,3

16,0

1,2

13,0

Källa:Uppgifter från centrumet. I tabellen sammanfattas de uppgifter som centrumet lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 3

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ – Resultaträkning för budgetåren 2002 och 2003

(1000 euro)

 

2003

2002

Rörelseintäkter

Fakturering under budgetåret

22 075

18 113

Övriga intäkter

223

291

Totalt (a)

22 298

18 404

Rörelsekostnader

Löpande kostnader

18 255

18 446

Totalt (b)

18 255

18 446

Rörelseresultat (c = a – b)

4 043

–42

Finansiella intäkter

Bankräntor

387

495

Valutakursvinster

1

2

Totalt (d)

388

497

Finansiella kostnader

Bankavgifter

10

0

Totalt (e)

10

0

Finansiellt resultat (f = d – e)

378

497

Ordinärt resultat (g = c + f)

4 421

455

Extraordinära intäkter (h)

19

0

Extraordinära kostnader (i)

9

0

Extraordinärt resultat (j = h – i)

10

0

Budgetårets ekonomiska resultat (g + j)

4 431

455

Källa:Uppgifter från centrumet.


Tabell 4

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ – Balansräkning per den 31 december 2003 och den 31 december 2002 (1)

(1000 euro)

Tillgångar

2003

2002

Skulder och eget kapital

2003

2002

Immateriella anläggningstillgångar

760

889

Eget kapital

 

 

 

 

 

Resultat av budgetgenomförandet (a)

4 404

8 330

Materiella anläggningstillgångar

 

 

Resultat av korrigeringar (b)

27

 

Inventarier och fordon

219

267

Ekonomiskt resultat (a + b)

4 431

8 330

Datautrustning

398

486

Resultat som förts över från det föregående budgetåret (2)

1 642

1 642

Pågående nyanläggningar och förskottsbetalningar

35

0

Permanent fond för förfinansiering

8 330

 

Deltotal

652

753

Deltotal

14 403

9 972

Kortfristiga fordringar

 

 

Avsättningar

8 601

6 406

Inbetald moms och momsfordran på medlemsstaterna

3

25

Kortfristiga skulder

 

 

Fordringar på institutioner och gemenskapsorgan

2 676

3 360

Skulder till institutioner och gemenskapsorgan

0

3 360

Övriga kortfristiga fordringar

10

26

Betalningsbemyndiganden som skall föras över till nästa budgetår

784

1 247

Deltotal

2 689

3 411

Övriga kortfristiga skulder

162

15

Likvida medel

20 354

16 126

Övriga skulder

5

15

 

 

 

Förskott från kunder

500

164

 

 

 

Deltotal

1 451

4 801

Totalt

24 455

21 179

Totalt

24 455

21 179

Källa:Uppgifter från centrumet. I tabellen sammanfattas de uppgifter som centrumet lagt fram i sina räkenskaper.


(1)  Användningen av den modell kommissionen föreslagit har medfört att vissa saldon flyttats mellan befintliga rubriker.

(2)  Detta belopp utgörs av anläggningstillgångarnas nettovärde efter avskrivningar per den 31 december 2002 (se tabell 3 i rapporten för budgetåret 2002, EUT C 319, 30.12.2003, s. 29).

Källa:Uppgifter från centrumet. I tabellen sammanfattas de uppgifter som centrumet lagt fram i sina räkenskaper.


CENTRUMETS SVAR

7.

Då ändrade metoder införs skall i princip de föregående budgetårens räkenskaper upprättas enligt den nya metoden. Det har dock inte varit möjligt för centrumet att göra en objektiv beräkning av förändringens effekter för de föregående åren. Konsekvensanalysen av övergången till periodiserad redovisning för 2003 finns i bilagorna till centrumets årsredovisning.

8.

I juli 2004 undertecknade centrumet ett samförståndsavtal med de luxemburgska myndigheterna som löser problemet med hyran för byggnaden Nouvel Hémicycle. I fråga om avsättningar för pensioner för centrumets anställda diskuteras på nytt åtgärder för att hitta en lösning.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/53


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2003 samt centrumets svar

(2004/C 324/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–12

IAKTTAGELSER

Tabell 1–4

Centrumets svar

INLEDNING

1.

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (nedan kallat centrumet) inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 337/75 (1). Centrumets huvuduppgift är att bidra till utvecklingen av yrkesutbildning inom gemenskapen. Det innebär att centrumet skall sammanställa och sprida dokumentation om olika system för yrkesutbildning. I tabell 1 ges en sammanfattning av centrumets behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från centrumet.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Detta uttalande riktas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Revisionsrätten har granskat årsredovisningen för centrumet för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 12a.1 i rådets förordning (EEG) nr 337/75 har budgeten genomförts under direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (3) i enlighet med de interna finansiella bestämmelser som avses i artikel 12 i samma förordning. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen. Revisionsrätten har granskat bokföringsmaterialet och vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga i sammanhanget.

5.

Genom denna granskning har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. Innehållet i följande iakttagelser innebär inte att det revisionsuttalande som revisionsrätten gör i denna rapport omprövas.

IAKTTAGELSER

6.

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 och av de anslag som förts över från det föregående budgetåret visas i tabell 2. Centrumets inkomst– och utgiftsredovisning och balansräkning för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

År 2003 mottog centrumet Phare-bidrag och bidrag från tredjeländer (4) till ett belopp på 791 844 euro. I strid med principen om budgetens enhet och principen om riktighet i budgeten har centrumet inte fört in dessa bidragsbelopp för 2003 i sin budget genom en ändringsbudget.

8.

Centrumets nya budgetförordning och dess genomförandebestämmelser antogs av styrelsen den 31 mars 2003. I dessa bestämmelser (5) fastställs att ett nytt internkontrollsystem skall införas. Anpassningen av centrumets ekonomiska organisation och bokföringssystem hade ännu inte avslutats vid budgetårets slut.

9.

Enligt artikel 28.2 e i centrumets budgetförordning skall räkenskapsföraren godkänna de system som utanordnarna utformar för att leverera eller styrka bokföringsuppgifter. Så har inte skett.

10.

Centrumet har inrättat en kontraktsenhet med uppgift att se till att kontrakt som upprättas för de undersökningar man låter göra är korrekta, men enheten informeras inte om vilka ärenden som är på gång förrän efter det att rapporten om urvalsförfarandet har undertecknats. Enheten kan inte förhindra oriktigheter på ett tidigt stadium (val av förfarande, granskning av anbudsförfaranden och annonsering). En utvidgning av enhetens befogenheter framstår som så mycket nödvändigare eftersom det vid granskningen av olika ärenden har visat sig att det finns inkonsekvenser och formella fel i förvaltningen av förfarandena för upphandling av kontrakt.

11.

Under 2003 hade centrumet en förteckning över potentiella kontraktsparter som upprättats efter en uppmaning att inkomma med intresseanmälningar som gjordes 2000. Denna förteckning upprättades och centraliserades under ansvar av den ständiga ordföranden i utvärderingskommittéerna. Med hjälp av den kunde centrumet tillämpa ett begränsat förfarande för de potentiella kontraktsparter som finns med i förteckningen, utan offentliggörande eller uppgivande av urvalskriterier, och detta upp till ett belopp på omkring 163 000 euro (6). Fem ärenden med begränsade förfaranden på grundval av förteckningen över intresseanmälningar har granskats. I tre fall (med ett totalt kontraktsbelopp på 79 800 euro), som gav upphov till utbetalningar under 2003, hade man valt ut kontraktsparter som inte fanns med på förteckningen utan att motivera detta. Med hänsyn till detta konstaterande skulle man kunna ifrågasätta om en sådan förteckning över kontraktsparter är befogad. Revisionsrätten har för övrigt gjort iakttagelsen att centrumets urvalsförfaranden framstår som osammanhängande på grund av att förteckningen inte har uppdaterats.

12.

Vid granskningen av rekryteringsärendena och vissa enskilda ärenden upptäcktes formella brister i dokumentationen vilket förhindrar nödvändig insyn i beslut om rekrytering och deras ekonomiska inverkan på beräkningen av löner.

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  I enlighet med artikel 63 i centrumets budgetförordning har de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2003 upprättats den 1 september 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 17 september 2004. En sammanfattning av dessa räkenskaper ges i tabellerna som bifogas denna rapport.

(4)  Norges medverkan.

(5)  Artikel 25 i centrumets nya budgetförordning.

(6)  Se artikel 128.1 i förordningen om genomförandebestämmelser för budgetförordningen.


Tabell 1

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Thessaloniki)

Gemenskapens behörighetsområde enligt fördraget

Centrumets behörighet enligt artiklarna 2 och 3 i rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975

Organisation

Medel till centrumets förfogande

(uppgifter för 2002 inom parentes)

Produkter och tjänster som tillhandahållits 2003

Gemenskapen skall genomföra en yrkesutbildningspolitik som skall understödja och komplettera medlemsstaternas insatser.

Målen för insatserna skall vara att

stimulera samarbete i fråga om yrkesutbildning mellan undervisningsanstalter och företag,

utveckla informations– och erfarenhetsutbyte i frågor som är gemensamma för medlemsstaternas yrkesutbildningssystem.

(Utdrag ur artikel 150 i fördraget)

Centrumets uppdrag

Att bistå kommissionen med att på gemenskapsnivå främja och utveckla yrkesutbildning och personalutbildning och genomföra en gemensam politik i fråga om yrkesutbildning.

Uppgift

Sammanställa utvald dokumentation.

Bidra till forskningen.

Sprida information.

Uppmuntra och stödja initiativ som sannolikt underlättar en gemensam hantering.

Tillhandahålla ett forum för alla berörda.

1

Styrelse

Per medlemsstat:

En företrädare för regeringen.

En företrädare för arbetsgivarorganisationerna.

En företrädare för arbetstagarorganisationerna.

Tre ledamöter skall företräda kommissionen.

2

Direktör

Centrumets direktör skall utses av kommissionen enligt den förteckning över kandidater som överlämnats av styrelsen. Han skall verkställa styrelsens beslut och skall ansvara för den dagliga ledningen av centrumet.

3

Extern granskning:

Revisionsrätten.

4

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet

Parlamentet på rådets rekommendation.

Slutlig budget:

14,7 miljoner euro (14,2 miljoner euro), varav bidrag från gemenskapen: 98,6 % (96,5 %):

Personalstyrka den 31 december 2003:

83 (83) tjänster enligt tjänsteförteckningen, varav tillsatta: 77 + 2 (79)

+46 (32) andra tjänster (extraanställda, nationella experter, lokalt anställda, korttidsanställda)

Personalstyrka totalt: 125 (111),

varav anställda med

uppgifter inom verksamheten: 66 (59) administrativa uppgifter: 38 (33)

blandade uppgifter: 21 (19)

Konferenser och seminarier: 72

Undersökningar: 65

Projekt: 23

Medverkan:

Köpenhamnsprocessen,

e–learning–programmet,

Leonardo da Vinci–programmet, gemensam handlingsram för arbetsmarknadens parter.

Publikationer:

68 publikationer, Cedefop info, elektroniskt nyhetsbrev.

Spridning av dokument:

10 244 på förfrågan, 2 346 abonnemang på det elektroniska nyhetsbrevet, 8 523 abonnemang på Cedefop info.

Underhåll och utveckling av Electronic Training Village.

Deltagare i programmet för studiebesök: 773

Källa:Uppgifter från centrumet.


Tabell 2

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(miljoner euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

Anslag som förts över från det föregående budgetåret

Tillgängliga anslag

(budgeten 2003 och budgetåret 2002)

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

ursprungliga anslag

betalda

skall överföras

förfallna

anslag

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Bidrag från gemenskapen

14,5

14,5

Avdelning I

Personal

8,0

8,0

7,6

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

8,3

8,3

7,8

0,4

0,1

Finansiella och övriga inkomster

0,2

0,0

Avdelning II

Administration

1,2

1,1

0,8

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

1,5

1,5

1,1

0,4

0,0

Bidrag från tredjeland

pm

0,2

Avdelning III

Drift

5,5

5,5

2,4

3,1

0,0

2,2

1,8

0,0

0,3

7,7

7,7

4,2

3,1

0,3

Inkomster avsatta för Phare

 (1)

0,6

Inkomster avsatta för Phare och tredjeländer

 (1)

0,8

0,5

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2

1,0

0,6

0,4

0,0

Totalt

14,7

15,3

Totalt

14,7

15,4

11,3

4,2

0,0

3,1

2,5

0,1

0,4

17,8

18,5

13,8

4,3

0,4

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från centrumet. I tabellen sammanfattas de uppgifter som centrumet lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 3

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning – Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2003 och 2002

(1000 euro)

 

2003

2002

Inkomster

Bidrag från kommissionen

14 500

12 135

Inkomster från föregående budgetår

0

25

Övriga inkomster

3

3

Inkomster avsatta för särskilda ändamål (Phare + tredje part)

792

333

Finansiella inkomster

0

50

Inkomster totalt (a)

15 295

12 546

Budgetutgifter under budgetåret

Personal – avdelning I i budgeten

Betalningar

7 554

7 570

Överförda anslag

443

298

Administration – avdelning II i budgeten

Betalningar

778

767

Överförda anslag

358

345

Drift – avdelning III i budgeten (förutom inkomster avsatta för särskilda ändamål)

Betalningar

2 381

2 491

Överförda anslag

3 138

2 189

Inkomster avsatta för särskilda ändamål (Phare + tredje part)

Betalningar

546

0

Överförda anslag

246

187

Utgifter totalt (b)

15 444

13 847

Budgetårets resultat (a – b)

– 149

–1 301

Saldo som förts över från det föregående budgetåret

– 545

532

Överförda anslag som har förfallit

399

215

Belopp för återanvändning som förts över från det föregående budgetåret och inte utnyttjats

10

8

Återbetalning till kommissionen

– 716

0

Kursdifferenser

8

1

Budgetårets saldo

– 993

– 545

Källa:Uppgifter från centrumet. I tabellen sammanfattas de uppgifter som centrumet lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 4

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning – Balansräkning per den 31 december 2003 och 2002

(1000 euro)

Tillgångar

2003

2002

Skulder och eget kapital

2003

2002

Anläggningstillgångar  (2)

 

 

Långfristigt kapital

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

14

Eget kapital

5 704

6 007

Fastigheter

5 179

5 351

Budgetårets saldo

– 993

– 545

Utrustning och inventarier

471

616

Deltotal

4 711

5 462

Finansiella anläggningstillgångar, garanti

5

5

Långfristiga skulder

 

 

Deltotal

5 669

5 972

Skulder på inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

277

Lager

 

 

Deltotal

0

277

Kontorsmateriel

35

35

Kortfristiga skulder

 

 

Deltotal

35

35

Skulder på inkomster avsatta för särskilda ändamål som inte uppburits

315

661

Långfristiga fordringar

 

 

Anslag som förts över avseende avdelningarna I, II och III

3 939

2 832

Lån till personalen

3

9

Anslag som förts över avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

382

238

Bidrag från kommissionen

0

277

Belopp som återstår att återkräva

0

1 615

Deltotal

3

286

Övriga kortfristiga skulder

86

121

Kortfristiga fordringar

 

 

Moms/övriga skatter

90

73

Kommissionen

315

2 276

Bankräntor att återbetala till EU

64

0

Övriga förskott

37

94

Deltotal

4 876

5 540

Momsfordran

34

23

Bevakningskonton

 

 

Övriga kortfristiga fordringar

81

124

Betalningar på väg

0

226

Deltotal

467

2 517

Inkomster för användning på nytt

157

229

Likvida medel

 

 

Deltotal

157

455

Banktillgodohavanden (3)

3 532

2 830

 

 

 

Kassa

5

4

 

 

 

Förskottskonto

33

90

 

 

 

Deltotal

3 570

2 924

 

 

 

Totalt

9 744

11 734

Totalt

9 744

11 734

Källa:Uppgifter från centrumet. I tabellen sammanfattas de uppgifter som centrumet lagt fram i sina räkenskaper.


(1)  Inkomster avsatta för Phare har inte tagits upp i centrumets ursprungliga budget och har inte varit föremål för någon ändringsbudget (se punkt 7 i rapporten).

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från centrumet. I tabellen sammanfattas de uppgifter som centrumet lagt fram i sina räkenskaper.

(2)  Anläggningstillgångarna presenteras i nettovärde. Uppgifterna för 2002 har räknats om för att de skall vara jämförbara.

(3)  De betydande bankmedlen i slutet av budgetåret beror på betalningar som gjorts av kommissionen för att finansiera verksamhet för vilken anslagen har förts över till det påföljande budgetåret.

Källa:Uppgifter från centrumet. I tabellen sammanfattas de uppgifter som centrumet lagt fram i sina räkenskaper.


CENTRUMETS SVAR

7.

Centrumet borde naturligtvis ha formaliserat mottagandet av medel avseende bidrag från tredjeländer och Phare–kontraktet genom en tilläggs- och ändringsbudget.

8.

Den nödvändiga ekonomiska anpassningen till följd av budgetreformen inleddes 2003 och skall vara genomförd 2005. Vad gäller anpassningen av bokföringssystemet gör centrumet de nödvändiga ändringarna i enlighet med fastställda prioriteringar.

9.

Det är riktigt att bokföringssystemet ännu inte har godkänts. Detta beror på de förändringar som återstår att göra för att helt och hållet genomföra bokföringsreformen. Godkännandet skall ske under 2005.

10.

Reformen och komplexiteten hos frågor rörande upphandling och kontraktsadministration i kombination med de svårigheter som hör samman med ett decentraliserat modus operandi förstärkte behovet av ett centraliserat system för upphandling och kontraktsadministration. I detta hänseende och efter direktörens beslut 2004/1 ansvarar avdelningen för rättstjänst och kontraktsadministration endast för direkt centraliserad upphandling och kontraktsadministration vid Cedefop och i denna egenskap sköter och verkställer den alla formella, rättsliga och administrativa uppgifter i samband med samtliga steg och aspekter av upphandling vid Cedefop. Slutligen, och som visas av den dokumentation som lämnats till revisionsrätten, vill centrumet understryka att samtliga förfaranden som lett fram till tilldelning av kontrakt i samtliga fall skett i enlighet med tillämpliga regler.

11.

Beträffande kontrakt 2002/0117 (22 483 euro), 2002/0143 (25 000 euro) och 2003/0069 (32 257,50 euro) vill Cedefop påpeka att a) kontrakten 2002/0117 och 2002/0143 rör år 2002, b) kontrakten 2002/0117 och 2003/0069 tilldelades samma uppdragstagare, och c) samtliga här berörda kontrakt är kontrakt med lågt värde.

Förteckningen över de som inbjudits att lämna anbud och som ledde fram till tilldelningen av de tre nämnda kontrakten baserades på den fullständiga förteckningen över möjliga kvalificerade uppdragstagare som blev resultatet av intresseanmälan Cedefop nr. AMI/VET/2001–1. I enlighet med vad som bestyrks av uppgifter som lämnats till revisorerna var dessa inbjudningar till att lämna anbud adresserade till organisationer/enskilda som valts ut på grundval av objektiva och icke-diskriminerade kriterier, kriterierna var särskilda för varje kontrakts egenskaper, allt i enlighet med tillämpliga regler. Inbjudan att lämna anbud skickades alltså inte ut till samtliga möjliga uppdragstagare på den nämnda förteckningen. De här berörda uppdragstagarna, enligt vad som bestyrks av uppgifter som lämnats till revisionsrätten, godtogs som möjliga kvalificerade uppdragstagare inom ramen för den nämnda intresseanmälan. Även om deras namn inte var upptagna på den förteckning som las fram för revisorerna (som ett resultat av svårigheter med den decentraliserade driften vid den tiden) kan deras status som möjliga kvalificerade uppdragstagare inte ifrågasättas. Centrumet vill understryka att förfarandena som ledde fram till tilldelningen av de berörda kontrakten var i enlighet med tillämpliga regler.

12.

Iakttagelserna kommer att beaktas när interna förfaranden utarbetas och antas av administrationen.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/61


RAPPORT

om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2003 samt Eurojusts svar

(2004/C 324/09)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–9

IAKTTAGELSER

Tabell 1–4

Eurojusts svar

INLEDNING

1.

Eurojust, som började sin verksamhet i slutet av 2002, inrättades genom rådets beslut nr 2002/187/RIF (1) för att stärka kampen mot grov organiserad brottslighet. Dess uppdrag är att förbättra samordningen av utredningar och åtal som omfattar flera medlemsstaters territorium samt även tredje land. I tabell 1 ges en sammanfattning av Eurojusts behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från Eurojust.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Detta uttalande riktas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 36 i rådets beslut nr 2002/187/RIF (2).

3.

Revisionsrätten har granskat Eurojusts årsredovisning för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 36 i rådets beslut nr 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 (), har Eurojusts budget genomförts under den administrativa direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (3) i enlighet med de interna finansiella bestämmelser som avses i artikel 37 i rådets beslut. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen. Revisionsrätten har granskat bokföringsmaterialet och vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga i sammanhanget.

5.

Genom denna granskning har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. Innehållet i följande iakttagelser innebär inte att det revisionsuttalande som revisionsrätten gör i denna rapport omprövas.

IAKTTAGELSER

6.

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 och av de anslag som förts över från det föregående budgetåret visas i tabell 2. Eurojusts resultaträkning och balansräkning för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

Eurojust har inte kunnat anta sin nya budgetförordning under budgetåret. I avvaktan på denna tillämpar Eurojust rambudgetförordningen för de decentraliserade organen (4). Dokumentationen som beskriver de roller och uppgifter som tillkommer olika aktörer i internkontrollsystemet är fortfarande otydlig. De verifikationer som borde finnas som underlag för beställningar eller mottagande av varor och tjänster sparas inte alltid.

8.

Enligt artikel 43.1 e i rambudgetförordningen skall räkenskapsföraren godkänna de system som utanordnarna utformar för att leverera eller styrka bokföringsuppgifter. Så har inte skett under budgetåret.

9.

Hanteringen av anslagsöverföringar bör övervakas noggrannare. Eurojustkollegiet informerades om en överföring på 349 500 euro trots att denna redan ingick i den ändringsbudget som lagts fram några veckor tidigare. En överföring på 8 500 euro togs upp i budgeträkenskaperna utan att kollegiet informerades om den.

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  Beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust (EGT L 63, 6.3.2002, s. 1).

(2)  Beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust (EGT L 63, 6.3.2002, s. 1).

(3)  I enlighet med artikel 36 i beslutet om inrättande av Eurojust har de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2003 upprättats den 7 september 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 24 september 2004. En sammanfattning av dessa räkenskaper ges i de tabeller som bifogas denna rapport.

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 2343/2002 av den 19 december 2002 (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72).


Tabell 1

Eurojust (Haag) — Rådets beslut av den 28 februari 2002 (2002/187/RIF)

Behörighetsområde enligt Fördraget om Europeiska unionen

Eurojusts behörighet enligt rådets beslut av den 28 februari 2002 (2002/187/RIF)

Organisation

Medel till Eurojusts förfogande

(uppgifter för 2002 inom parentes)

Verksamhet och tjänster

(uppgifter för 2002 inom parentes)

Unionens mål skall vara att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Rådet skall uppmuntra till samarbete genom Eurojust och möjliggöra för Eurojust att underlätta en god samordning mellan medlemsstaternas nationella åklagarmyndigheter. (Utdrag ur artiklarna 29 och 31.)

Eurojusts viktigaste behörighetsområden är samma som Europols, det vill säga bekämpning av terrorism, organiserad brottslighet och i synnerhet narkotikahandel, illegala nätverk för invandring, handel med stulna fordon, människohandel, penningförfalskning, handel med radioaktiva ämnen, databrott, angrepp på EU:s ekonomiska intressen och penningtvätt.

Mål

Främja och förbättra samordningen mellan behöriga nationella myndigheter i medlemsstaterna av utredningar och åtal, särskilt genom att underlätta informationsutbyte, ömsesidig rättslig hjälp och verkställande av framställningar om utlämning.

Stödja medlemsstaternas behöriga myndigheter för att effektivisera deras utredningar och åtal.

Bistå vid utredningar eller åtal som berör en medlemsstat och en tredje stat.

Bistå vid utredningar eller åtal som berör en medlemsstat och gemenskapen.

Uppgift

För att organisera samarbetet mellan de olika nationella domstolarna skall Eurojust agera

genom sina nationella medlemmar

eller som ett kollegium.

Om de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten beslutar att inte efterkomma en begäran från Eurojust som kollegium, skall de underrätta Eurojust om sitt beslut och om skälen till detta.

1.

Kollegiet skall ansvara för Eurojusts organisation och funktion.

2.

Eurojust skall bestå av nationella medlemmar från varje medlemsstat, som har sänts ut i enlighet med medlemsstatens rättsliga system och som är åklagare, domare eller polistjänsteman med motsvarande behörighet.

3.

Kollegiet skall bland de nationella medlemmarna välja en ordförande.

4.

Den gemensamma tillsynsmyndigheten skall kontrollera behandlingen av personuppgifter.

5.

Den administrativa direktören skall utses enhälligt av kollegiet.

6.

Extern granskning: Revisionsrätten.

7.

Ansvarsfrihet beviljas av parlamentet på rekommendation av rådet.

Slutlig budget:

8 miljoner euro (2,8 miljoner euro) varav bidrag från gemenskapen: 100 % (100 %):

Personalstyrka den 31 december 2003:

Tjänster enligt tjänsteförteckningen: 53 (46)

varav tillsatta: 28 (5)

+15 (7) andra tjänster (extraanställda, nationella experter, lokalt anställda, korttidsanställda)

Personalstyrka totalt: 43 (12)

Varav anställda med

uppgifter inom verksamheten: 18 (3)

administrativa uppgifter: 20 (6)

blandade uppgifter: 5 (3)

Antal sammanträden: 26 (20)

Bilaterala fall: 222 (144)

Multilaterala fall: 78 (70)

Totalt antal fall: 300 (214)

Bedrägeri: 22 % (30 %)

Narkotikahandel: 22 % (16 %)

Terrorism: 6 % (9 %)

Mord: 4 % (7 %)

Smuggling: 3 % (6 %)

Människohandel: 4 % (6 %)

Penningtvätt: 8 % (2 %)

Övrigt: 31 % (24 %)

Källa:Uppgifter från Eurojust.


Tabell 2

Eurojust – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(miljoner euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

Anslag som förts över från det föregående budgetåret

Tillgängliga anslag

(budgeten 2003 och budgetåret 2002)

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

utestående åtaganden

betalda

förfallna

anslag

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Bidrag från gemenskapen

8,0

7,2

Avdelning I

Personal

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

Finansiella inkomster

0,0

0,0

Avdelning II

Administration

4,0

3,0

2,3

1,0

0,7

0,3

0,3

0,0

4,3

3,3

2,6

1,0

0,7

Övriga inkomster

0,1

0,0

Avdelning III

Drift

1,6

1,0

0,9

0,1

0,6

0,1

0,1

0,0

1,7

1,1

1,0

0,1

0,6

Totalt

8,1

7,2

Totalt

8,1

6,2

5,2

1,3

1,6

0,4

0,4

0,0

8,5

6,6

5,6

1,3

1,6

Källa:Uppgifter från Eurojust. I tabellen sammanfattas de uppgifter som Eurojust lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 3

Eurojust – Resultaträkning för budgetåren 2003 och 2002

(1000 euro)

 

2003

2002

Rörelseintäkter

Bidrag från gemenskapen

7 125

1 478

Övriga intäkter

12

0

Totalt (a)

7 137

1 478

Rörelsekostnader

Inköp av varor och tjänster

3 228

378

Personalkostnader

2 112

256

Avskrivningar

211

29

Total (b)

5 551

663

Budgetårets ekonomiska resultat (a – b)

1 586

815

Källa:Uppgifter från Eurojust.


Tabell 4

Eurojust – Balansräkning per den 31 december 2003 och den 31 december 2002

(1000 euro)

Tillgångar

2003

2002

Skulder och eget kapital

2003

2002

Immateriella anläggningstillgångar  (1)

62

6

Eget kapital

 

 

 

 

 

Budgetårets resultat (a)

778

–80

Materiella anläggningstillgångar  (1)

 

 

Resultat av korrigeringar (b)

808

895

Anläggningar, maskiner och verktyg

114

20

Ekonomiskt resultat (a + b)

1 586

815

Inventarier och fordon

492

207

Resultat som förts över från det föregående budgetåret

815

0

Datautrustning

460

451

Deltotal

2 401

815

Deltotal

1 066

678

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

396

0

Finansiella anläggningstillgångar

1

0

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

Löpande skulder

24

173

Löpande fordringar

232

158

Övriga skulder

305

125

Övriga fordringar

34

30

Deltotal

329

298

Deltotal

266

188

 

 

 

Likvida medel

1 731

241

 

 

 

Totalt

3 126

1 113

Totalt

3 126

1 113

Källa:Uppgifter från Eurojust. I tabellen sammanfattas de uppgifter som Eurojust lagt fram i sina räkenskaper.


(1)  Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av månadsvis.

Källa:Uppgifter från Eurojust. I tabellen sammanfattas de uppgifter som Eurojust lagt fram i sina räkenskaper.


EUROJUSTS SVAR

7.

Den 11 november 2003 godkände Eurojusts kollegium förslaget till en ny budgetförordning som lämnats in av den administrativa direktören. Förordningstexten överlämnades sedan till kommissionen för godkännande.

Eurojust granskade sina riktlinjer om ekonomihanteringsprocessen och ansvarsfördelning och utarbetade specifika kontrollistor för varje finansiell sektor.

För att undvika risker i samband med spridning av styrkande handlingar i de operativa avdelningarna har Eurojust beslutat att centralisera dem till den avdelning som handlägger budgetfrågor och finansiella frågor.

8.

Eurojusts revisor tillträdde sin tjänst i september 2003. Eftersom det behövts tid för att utarbeta och testa redovisningssystemen godkändes de inte förrän 2004.

9.

Redovisningsåret 2003 var Eurojusts första avslutade redovisningsår och erfarenheterna från detta visade på att budgettransaktionerna inte kontrollerats tillräckligt. Kontrollen har skärpts så att de problem revisionsrätten konstaterat inte upprepas.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/68


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2003 samt stiftelsens svar

(2003/C 324/10)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–11

IAKTTAGELSER

Tabell 1–4

Stiftelsens svar

INLEDNING

1.

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (nedan kallad stiftelsen) inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990 (1). Stiftelsens syfte är att stödja reformen av yrkesutbildning i Europeiska unionens partnerländer. Den bistår kommissionen i genomförandet av olika program (Phare, Tacis, Cards och Meda). I tabell 1 ges en sammanfattning av stiftelsens behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från stiftelsen.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Detta uttalande riktas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Revisionsrätten har granskat stiftelsens årsredovisning för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 11.1 i rådets förordning (EEG) nr 1360/90 har budgeten genomförts under direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (3) i enlighet med de interna finansiella bestämmelser som antagits på grundval av artikel 12 i samma förordning. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen.

5.

Genom denna granskning har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. Innehållet i följande iakttagelser innebär inte att det revisionsuttalande som revisionsrätten gör i denna rapport omprövas.

IAKTTAGELSER

6.

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 och av de anslag som förts över från det föregående budgetåret visas i tabell 2. Stiftelsens inkomst- och utgiftsredovisning och balansräkning för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

Genom avtal med kommissionen förvaltar stiftelsen Tempus-program, vilket även omfattar tekniskt stöd. År 2003 betalade stiftelsen ut 23,1 miljoner euro för kommissionens räkning för programmen, och den 31 december 2003 uppgick saldot på de aktuella bankkontona till 24,2 miljoner euro. Omkring 20 % av personalen som är anställd vid stiftelsen arbetar heltid med programmen. Som revisionsrätten påpekade i tidigare rapporter (4) finns det inga uppgifter om dessa program i budgeten eller balansräkningen, utan stiftelsen redogör för de tillämpliga finansiella uppgifterna i en bilaga till årsredovisningen. Detta är inte i överensstämmelse med principerna om budgetens enhet och om riktighet i budgeten (5).

8.

År 2003 slöt stiftelsen två avtal med bidragsgivare (totalt belopp 0,5 miljoner euro). Dessa avtal är korrekt redovisade i räkenskaperna men stiftelsen har inte upprättat någon tilläggs- och ändringsbudget.

9.

På grund av försenade betalningar från kommissionen kunde stiftelsen inte uppfylla sina ekonomiska åtaganden. Stiftelsen var i november 2003 tvungen att göra en tillfällig överföring på en miljon euro från bankkonton avsedda för Tempus-programmet till sina egna bankkonton. Denna transaktion gjordes utan att vare sig styrelsen eller kommissionen informerades.

10.

I enlighet med artikel 43.1 i stiftelsens budgetförordning skall räkenskapsföraren godkänna de system som utanordnaren inrättat för bokföringsuppgifter. Så har inte skett under budgetåret.

11.

En analys av fem urvalsförfaranden visade att processen för att välja ut kandidater till intervju (det förberedande urvalet) inte är formaliserat på ett sätt som medger insyn. I många fall fastställs inte urvalskriterierna före intervjun och de dokumenteras inte heller i akterna.

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  EGT L 131, 23.5.1990.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  I enlighet med artikel 83.3 i stiftelsens budgetförordning har de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2003 upprättats den 8 september 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 20 september 2004. En sammanfattning av dessa räkenskaper ges i de tabeller som bifogas denna rapport.

(4)  Punkt 9 i rapporten för budgetåret 2002 (EGT C 319, 30.12.2003, s. 48), se även punkt 8 i rapporten för budgetåret 2001 (EUT C 326, 27.12.2002, s. 51) och punkt 11 i rapporten för budgetåret 1999 (EGT C 373, 27.12.2000, s. 34).

(5)  Artikel 6 i stiftelsens budgetförordning.


Tabell 1

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (Turin)

Behörighetsområde enligt fördraget

Behörighetsområde enligt rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990

Organisation

Medel till stiftelsens förfogande (uppgifter för 2002 inom parentes)

Produkter

Gemenskapen skall inom ramen för sin behörighet bedriva ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredje land. Dessa åtgärder skall komplettera medlemsstaternas åtgärder och vara samstämmiga med gemenskapens utvecklingspolitik.

(Artikel 181a)

Mål

Bidra till att tillhandahålla utbildningsbistånd till länderna i Central- och Östeuropa och Mongoliet, till några länder på Balkan och till länder och områden som är berättigade till stöd inom Meda-programmen.

Bidra till samordning av bistånd till stödberättigade länder.

Uppgift

Bistå vid definitionen av utbildningsbehov och prioriteringar.

Informera om pågående initiativ och framtida behov.

Finansiera pilotprojekt.

Genomföra kommissionens program för de stödberättigade länderna.

Styrelse

En företrädare för varje medlemsstat.

Två representanter för kommissionen.

Direktör

Utses av styrelsen på förslag av kommissionen.

Rådgivande grupp

Utses av styrelsen.

Två experter från varje medlemsstat.

Två experter från varje stödberättigat land.

Två experter från arbetsmarknadens parter på europeisk nivå.

Extern granskning

Europeiska revisionsrätten.

Beviljande av ansvarsfrihet

Europaparlamentet på rådets rekommendation.

Budget:

17,2 miljoner euro (16,8 miljoner euro), helt finansierad av kommissionen.

Personalstyrka den 31 december 2003

104 (130) tjänster enligt tjänsteförteckningen varav 99 (94) tillsatta tjänster.

31 (35) andra tjänster (extraanställda, nationella experter, korttidsanställda). Personalstyrka totalt: 130 (129) varav anställda med

uppgifter inom verksamheten: 80 (78)

administrativa uppgifter: 35 (33)

blandade uppgifter: 15 (18).

Bistånd till kommissionen

Stiftelsens stöd täcker ett stort antal områden såsom grundläggande yrkesutbildning, livslångt lärande, vidareutbildning, personalutveckling på företag, sysselsättningspolitik, utbildning av arbetslösa, fattigdomsbekämpning, social integration och yrkesutbildning för att uppmuntra lokal utveckling.

Nätverk av observatorier i stödberättigade länder.

Nationella sektorstudier, utbildningsstatistik, politisk rådgivning till länder.

Överenskommelser om tekniskt stöd med Cards, Meda och Tacis för täckande av Tempus-programmet.

Gemensamma europeiska projekt (JEP): mottagna ansökningar: 507; finansierade: 129

Strukturåtgärder och kompletterande åtgärder, mottagna ansökningar 36; finansierade 12

Individuella utbytesstipendier, mottagna ansökningar: 1 246; finansierade: 286.

Förvaltning av Tempus-verksamhet omfattar standardfunktionerna när det gäller avtalsförvaltning, skrivbordskontroller och generellt stöd till pågående projekt. 1 149 årliga stipendier delades ut för genomförandet av Tempus-program och 255 rapporter granskades. Flera hundra Tempus-projekt fick stöd och råd.

Källa:Uppgifter från stiftelsen.


Tabell 2

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(miljoner euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

Anslag som förts över från det föregående budgetåret

Tillgängliga anslag

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

utestående åtaganden

betalda

förfallna

anslag

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Bidrag från gemenskapen

17,2

18,1

Avdelning I

Personal

11,2

11,1

10,8

0,3

0,1

0,2

0,2

0,0

11,4

11,3

11,0

0,3

0,1

Övriga bidrag

0,0

0,5

Avdelning II

Administration

1,4

1,4

1,1

0,3

0,0

0,6

0,5

0,1

2,0

2,0

1,6

0,3

0,1

Övriga inkomster

 (1)

0,0

Avdelning III

Drift

4,6

4,5

3,4

1,1

0,1

2,6

2,3

0,3

7,2

7,1

5,7

1,1

0,4

 

 

 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål (1)

0,5

0,5

0,2

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,8

0,5

0,5

0,3

0,0

Totalt

17,2

18,6

Totalt

17,7

17,5

15,5

2,0

0,2

3,7

3,3

0,4

21,4

20,9

18,8

2,0

0,6

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från stiftelsen. I tabellen sammanfattas de uppgifter som stiftelsen lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 3

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2003 och 2002 (2)

(1000 euro)

 

2003

2002

Inkomster

Bidrag från kommissionen

18 100

13 179

Övriga bidragsgivare

523

Diverse inkomster

17

23

Finansiella inkomster

140

Inkomster totalt (a)

18 640

1 342

Utgifter

Personal – avdelning I i budgeten

Betalningar

10 771

10 153

Överförda anslag

329

215

Administration – avdelning II i budgeten

Betalningar

1 076

805

Överförda anslag

310

559

Drift – avdelning III i budgeten

Betalningar

3 396

2 307

Överförda anslag

1 087

2 591

Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Betalningar

237

Överförda anslag

286

Utgifter totalt (b)

17 492

16 631

Budgetårets resultat (a – b)

1 148

–3 289

Saldo som förts över från det föregående budgetåret

–2 155

4 055

Överförda anslag från det föregående budgetåret som förfallit

375

424

Återbetalningar till kommissionen

– 703

–3 352

Kursdifferenser

17

6

Budgetårets saldo

–1 318

–2 155

Källa:Uppgifter från stiftelsen. I tabellen sammanfattas de uppgifter som stiftelsen lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 4

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – Balansräkning per den 31 december 2003 och den 31 december 2002 (3)

(1000 euro)

Tillgångar

2003

2002

Skulder och eget kapital

2003

2002

Immateriella anläggningstillgångar  (4)

 

 

Långfristigt kapital

 

 

Användarrättigheter

5 000

5 000

Eget kapital

3 852

4 059

Programvarulicenser

146

Budgetårets saldo

–1 318

–2 155

Avskrivningar

–1 611

–1 333

Deltotal

2 534

1 904

Deltotal

3 535

3 667

Kortfristiga skulder

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

Automatiskt överförda anslag

1 726

3 366

Anläggningar och inventarier

273

618

Automatiskt överförda inkomster avsatta för särskilda ändamål

286

273

Datautrustning

1 438

1 235

Andra bidragsgivare

30

85

Avskrivningar

–1 444

–1 521

Övriga skulder

1

28

Deltotal

267

332

Förutbetalda intäkter

83

3 537

Lager

 

 

Deltotal

2 126

7 289

Kontorsmaterial

50

60

 

 

 

Deltotal

50

60

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

Bidrag som skall erhållas från kommissionen

0

3 366

 

 

 

Övriga förskott

4

2

 

 

 

Betalningskrav

43

171

 

 

 

Övriga fordringar

39

30

 

 

 

Deltotal

86

3 569

 

 

 

Likvida medel

 

 

 

 

 

Banktillgodohavanden

719

1 524

 

 

 

Förskottskonto

3

41

 

 

 

Deltotal

722

1 565

 

 

 

Totalt

4 660

9 193

Totalt

4 660

9 193

Källa:Uppgifter från stiftelsen. I tabellen sammanfattas de uppgifter som stiftelsen lagt fram i sina räkenskaper.


(1)  Inkomster avsatta för särskilda ändamål har inte tagits upp i budgeten (se punkt 8 i rapporten).

Anm.:Eventuella differenser i totalbeloppen beror på avrundning.

Källa:Uppgifter från stiftelsen. I tabellen sammanfattas de uppgifter som stiftelsen lagt fram i sina räkenskaper.

(2)  Inkomst- och utgiftsredovisningen och balansräkningen beaktar endast stiftelsens specifika verksamhet och inbegriper inte de program som stiftelsen förvaltar för kommissionen.

Källa:Uppgifter från stiftelsen. I tabellen sammanfattas de uppgifter som stiftelsen lagt fram i sina räkenskaper.

(3)  Inkomst- och utgiftsredovisningen och balansräkningen beaktar endast den verksamhet som direkt berör stiftelsen och inbegriper inte de program som stiftelsen förvaltar för kommissionen.

(4)  Stiftelsen har betalat fem miljoner euro till ägaren av dess byggnad för renovering. Detta ger stiftelsen rätten att använda byggnaden för en euro per år i 30 år från och med 1995. Denna budgetpost har tagits med i beräkningen för första gången 2003. Sifferuppgiften för 2002 har ändrats i överensstämmelse med detta.

Källa:Uppgifter från stiftelsen. I tabellen sammanfattas de uppgifter som stiftelsen lagt fram i sina räkenskaper.


STIFTELSEN SVAR

7.

När årsredovisningen för 2003 upprättades i år, var det inte klart enligt vilka regler Tempus-avtalen skulle rapporteras i budgeten och de övriga redovisningshandlingarna. Stiftelsen beslöt att redovisa beloppen utförligt i en bilaga, i väntan på ett tydligt avtal med kommissionen om hur redovisningen för 2005 skall ske.

Den 11 juni 2004 anordnade kommissionen ett möte i Bryssel för gemenskapsinrättningarnas räkenskapsförare. Vid mötet gavs konkret vägledning om de nya redovisningsmetoder som skall tillämpas från och med den 1 januari 2005 för de medel som förvaltas på kommissionens vägnar.

8.

Stiftelsen noterar revisionrättens kommentar. Konkret vägledning gavs om de nya redovisningsmetoder som skall tillämpas från och med den 1 januari 2005 för de medel som förvaltas på kommissionens vägnar.

9.

Stiftelsen noterar revisionsrättens kommentar. För andra gången hände det i januari 2004 att den första tranchen av stiftelsens subventionering inte kunde betalas till stiftelsen i tid. Stiftelsen maste igen lita på en temporär överföring av pengar ifrån TEMPUS-fonderna för att klara sig igenom en tillfällig finansiell nödsituaiton.

Kommissionen och styrelsens ordförande har genom ett brev av den 16 januari 2004 formellt underrättats om situationen och den nödlösning som krävdes eftersom den första delen av stiftelsens subvention för 2004 betalades in så sent. Sedan dess har ett avtal med kommissionen ingåtts för att undvika sådana situationer i framtiden.

10.

Räkenskapsföraren godkände systemen genom ett meddelande i juni 2004.

11.

Sedan april 2004 lagras ansökningarna i en datoriserad databas, där gallringen av sökande enligt kriterierna för stödberättigande registreras. Därefter gör var och en av urvalskommitténs ledamöter en oberoende bedömning av de stödberättigade sökande mot fördefinierade kriterier. Det är genomsnittspoängen för dessa oberoende bedömningar som avgör vilka sökande som skall föras upp på intervjulistan. Var och en av urvalskommitténs ledamöter gör en självständig poängbedömning av de sökandes prestationer under intervjun, mot fördefinierade kriterier. En mer systematisk och heltäckande dokumentation om samtliga steg i processen arkiveras.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/75


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2003 samt fondens svar

(2003/C 324/11)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–12

IAKTTAGELSER

Tabell 1–4

Fondens svar

INLEDNING

1.

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallad fonden) inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 (1). Fonden skall bidra till planering och förverkligande av bättre levnads- och arbetsvillkor inom Europeiska unionen genom att öka och sprida kunskap om detta område. I tabell 1 ges en sammanfattning av fondens behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från fonden.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Denna rapport riktas till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Revisionsrätten har granskat årsredovisningen för fonden för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 16 i rådets förordning (EEG) nr 1365/75 har budgeten genomförts under den verkställande direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (3) i enlighet med de interna finansiella bestämmelser som avses i samma artikel. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen. Revisionsrätten har granskat bokföringsmaterialet och vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga i sammanhanget.

5.

Genom denna granskning har revisionsrätten uppnått rimlig säkerhet om att årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. Innehållet i följande iakttagelser innebär inte att det revisionsuttalande som revisionsrätten gör i denna rapport omprövas.

IAKTTAGELSER

6.

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 och av de anslag som förts över från det föregående budgetåret visas i tabell 2. Fondens inkomst- och utgiftsredovisning och balansräkning för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

Fonden har ingått en överenskommelse med kommissionen inom ramen för Phare-programmet. Därigenom har fonden tilldelats en miljon euro, varav 639 000 euro har tagits emot under 2003. Dessa medel har förvaltats utanför budgeten. En ändringsbudget borde ha upprättats.

8.

Inkomst- och utgiftsredovisningen visar en förlust som har ackumulerats under flera budgetår och som fonden har bett kommissionen att täcka. Kommissionen har betraktat denna utbetalning som en del av bidraget för budgetåret 2003, vilket innebär att förlusten inte har betalats. Enligt de nya bestämmelserna i fondens budgetförordning skall ett negativt resultat i budgetgenomförandet för ett år bli föremål för en ändringsbudget (4) det påföljande året.

9.

Fondens nya budgetförordning och dess genomförandebestämmelser antogs av styrelsen den 28 mars 2003. I dessa bestämmelser (5) fastställs att ett nytt internkontrollsystem (inbegripet internrevision) skall införas, vilket inte stod färdigt förrän i början av 2004.

10.

Enligt artikel 43.1 e i fondens budgetförordning skall räkenskapsföraren godkänna de system som utanordnaren utformar för att leverera eller styrka bokföringsuppgifter. Så har inte skett under budgetåret.

11.

Enligt fondens grundförordning från 1975 är fondens främsta syfte att bidra till förverkligande av bättre levnads- och arbetsvillkor genom att öka och sprida kunskap om detta område. I synnerhet skall fonden analysera villkoren på arbetsplatser, organiseringen av arbetet, problem som är specifika för vissa kategorier av arbetstagare, långsiktiga aspekter på förbättringar på miljöområdet och fördelning i tid och rum av mänsklig verksamhet. I praktiken hanteras vissa av dessa frågor av andra organ som har bildats sedan dess (Europeiska miljöbyrån och Europeiska arbetsmiljöbyrån). I stället har fonden utvecklat sin analys av mer specifika frågor som till exempel arbetsmarknadsrelationer.

12.

Fondens verksamhet ingår i fyraåriga program, varav det senaste omfattar perioden 2001-2004. Även om huvudsyftet med detta senaste program var att ytterligare koncentrera verksamheten på några viktiga områden, lade fonden 2002 ett nytt område till de tre som redan gällde. Utformningen av fondens arbetsprogram bör ses över i samråd med de övriga organ som ägnar sig åt frågor som tangerar fondens behörighetsområde för att se till att de viktigaste frågorna täcks, möjliga synergieffekter utvecklas och dubbelarbete undviks. Den översyn av fondens grundförordning som kommissionen har föreslagit borde vara rätt tillfälle att göra detta.

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  I enlighet med artikel 83.3 i fondens budgetförordning har de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2003 upprättats den 3 september 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 24 september 2004. En sammanfattning av dessa räkenskaper ges i de tabeller som bifogas denna rapport.

(4)  Artikel 16 i den nya budgetförordningen.

(5)  Artikel 38 i fondens nya budgetförordning.


Tabell 1

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Dublin)

Gemenskapens behörighetsområde enligt fördraget

Fondens behörighet enligt rådets förordning

(EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975

Organisation

Medel till fondens förfogande(uppgifter för 2002 inom parentes)

Produkter och tjänster

”Gemenskapens och medlemsstaternas mål skall under beaktande av (…) grundläggande sociala rättigheter (…) vara att (…) förbättra levnads- och arbetsvillkor (…). (…) Gemenskapen (skall) understödja och komplettera medlemsstaternas verksamhet inom följande områden: (…) b) Arbetsvillkor. c) Social trygghet och socialt skydd för arbetstagarna. d) Skydd för arbetstagarna då deras anställningsavtal slutar gälla. e) Information till och samråd med arbetstagarna. f) Företrädande och kollektivt tillvaratagande av arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen, inbegripet medbestämmande (…). g) Anställningsvillkor för medborgare i tredje land (…). h) Integrering av personer som står utanför arbetsmarknaden (…). i) Jämställdhet mellan kvinnor och män (…).”

(Utdrag ur artiklarna 136 och 137 i EG-fördraget)

Syfte

Fondens syfte är att bidra till förverkligande av bättre levnads- och arbetsvillkor genom att öka och sprida kunskap om detta område. Den skall särskilt behandla följande ämnen:

Villkoren på arbetsplatser.

Organisering av arbetet och särskilt arbetsutformning.

Problem som är specifika för vissa kategorier av arbetstagare.

Långsiktiga aspekter på förbättringar på miljöområdet.

Fördelning i tid och rum av mänsklig verksamhet.

Uppgift

Främja utbyte av information och erfarenheter på dessa områden.

Underlätta kontakter mellan universitet, undersöknings- och forskningsinstitut, förvaltningsorgan och ekonomiska och sociala organisationer.

Göra eller låta göra undersökningar och främja pilotprojekt.

Samarbeta så nära som möjligt med befintliga organ.

1

Styrelse

Per medlemsstat: en företrädare för regeringen, en företrädare för arbetsgivarorganisationerna och en företrädare för arbetstagar-organisationerna.

Tre företrädare för kommissionen.

2

Verkställande direktör

Utses av kommissionen på grundval av en kandidatlista som lagts fram av styrelsen. Den verkställande direktören skall genomföra styrelsens beslut och leda fonden.

3

Expertkommittén Består av 15 medlemmar som utses av rådet på förslag från kommissionen och avger yttranden, i synnerhet om arbetsprogrammet.

4

Extern granskning

Revisionsrätten.

5

Beslut om ansvarsfrihet Beviljas av parlamentet på rekommendation av rådet.

Slutlig budget:

16,8 miljoner euro (17,39 miljoner euro) varav bidrag från gemenskapen: 98,2 % (98,3 %):

Personalstyrka den 31 december 2003:

Tjänster enligt tjänsteförteckningen: 88 (88)

varav tillsatta: 76 (77)

+16 (20) andra tjänster (extraanställda, nationella experter, lokalt anställda och korttidsanställda).

Personalstyrka totalt: 92 (97)

varav anställda med uppgifter inom verksamheten:

60 (61)

administrativa uppgifter: 28 (32)

blandade uppgifter: 4 (4)

Levnadsvillkor

Undersökning om livskvaliteten i Europa (28 medverkande länder, 26 000 intervjuer).

Underhåll och utökning av en databas med jämförbara uppgifter (medlemsstater och kandidatländer).

Undersökning av sysselsättningen inom hälsovård- och omsorgssektorn.

Undersökning av tidsanvändningen under hela arbetslivet.

Arbetsvillkor

Rapport om arbetsvillkoren i de framtida nya medlemsstaterna.

Upprättande av ett nätverk av sakkunniga för det nya europeiska övervakningscentret för arbetsvillkor (”European Working Conditions Observatory”, EWCO).

Undersökningar av hotell- och restaurangsektorn och vägtransportsektorn.

Inventering av befintliga studier om levnads- och arbetsvillkor.

Arbetsmarknadsrelationer

Utveckling av indikatorer inom området medfinansiering.

Studier om migration och sysselsättning.

Utvidgning av nätverket för det europeiska övervakningscentret för arbetsmarknadsrelationer (”European Industrial Relation Observatory”, EIRO).

Rapport tillsammans med kommissionen om utveckling av arbetsmarknadsrelationer 2002.

Fallstudier av europeiska företagsråd vid 37 multinationella företag.

Europeiska övervakningscentret för förändringar (EMCC)

Utveckling av elektroniska publikationer.

Anordnande av fyra seminarier och två workshops.

Gränsöverskridande projekt

Rapport om företagens sociala ansvar.

Information

Kommunikationsåtgärder mellan medlemsstater och kandidatländer.

Upprättande av sju nationella kontaktpunkter för samordning.

91 publikationer (översättningar inte medräknade).

Källa:Uppgifter från fonden.


Tabell 2

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(miljoner euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

Anslag som förts över från det föregående budgetåret

Tillgängliga anslag

(anslag för budgetåret och anslag som förts över från det föregående budgetåret)

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

utestående åtaganden

betalda

förfallna

anslag

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Bidrag från gemenskapen

16,5

17,1

Avdelning I

Personal

9,0

9,0

8,9

0,1

0,0

0,2

0,2

0,0

9,2

9,2

9,1

0,1

0,0

Övriga bidrag

Avdelning II

Administration

1,2

1,2

1,0

0,2

0,0

0,7

0,7

0,0

1,9

1,9

1,7

0,2

0,0

Övriga inkomster

0,3

0,1

Avdelning III

Drift

6,6

6,6

3,8

2,8

0,0

3,1

3,0

0,1

9,7

9,7

6,8

2,8

0,1

Totalt

16,8

17,2

Totalt

16,8

16,8

13,7

3,1

0,0

4,0

3,9

0,1

20,8

20,8

17,6

3,1

0,1

Källa:Uppgifter från fonden. I tabellen sammanfattas de uppgifter som fonden har lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 3

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor – Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2003 och 2002

(1000 euro)

 

2003

2002

Inkomster

Bidrag från kommissionen

17 090

16 500

Övriga inkomster

47

62

Finansiella inkomster

35

57

Inkomster totalt (a)

17 172

16 619

Utgifter

Personal – avdelning I i budgeten

Betalningar

8 927

9 111

Överförda anslag

109

216

Administration – avdelning II i budgeten

Betalningar

968

938

Överförda anslag

224

683

Drift – avdelning III i budgeten

Betalningar

3 733

3 290

Överförda anslag

2 817

3 105

Utgifter totalt (b)

16 778

17 343

Budgetårets resultat (a – b)

394

– 724

Saldo som förts över från det föregående budgetåret

–1 836

–1 209

Överförda anslag som har förfallit

118

81

Belopp för återanvändning som förts över från det föregående budgetåret och inte utnyttjats

19

13

Erhållna inkomster från Phare

639

0

Ännu ej erhållna inkomster från Phare

361

0

Utgifter Phare

–1 000

0

Kursdifferenser

9

3

Budgetårets saldo

–1 296

–1 836

Källa:Uppgifter från fonden. I tabellen sammanfattas de uppgifter som fonden lagt fram i sina räkenskaper.


Tabell 4

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor – Balansräkning per den 31 december 2003 och 2002

(1000 euro)

Tillgångar

2003

2002

Skulder och eget kapital

2003

2002

Anläggningstillgångar  (1)

 

 

Långfristigt kapital

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

27

31

Eget kapital

4 389

4 294

Fastigheter (2)

15 682

3 826

Uppskrivningsfond

12 094

0

Inventarier och fordon

142

139

Budgetårets saldo

–1 296

–1 836

Datautrustning

107

149

Deltotal

15 187

2 458

Teknisk och annan utrustning

518

105

Kortfristiga skulder

 

 

Anläggningstillgångar under uppförande

0

31

Automatiskt överförda anslag

3 150

3 940

Deltotal

16 476

4 281

Ej automatiskt överförda anslag

0

64

Lager

 

 

Skulder avseende Phare

329

0

Kontorsmateriel

7

13

Löneavdrag

0

139

Deltotal

7

13

Deltotal

3 479

4 143

Kortfristiga fordringar

 

 

Bevakningskonton

 

 

Fordringar på kommissionen för Phare

361

0

Inkomster för återanvändning

22

150

Förskott

2

11

Förutbetalda intäkter

2

1 840

Momsfordran

281

274

Betalningar på väg

0

30

Utestående betalningskrav

5

1 840

Deltotal

24

2 020

Övriga kortfristiga fordringar

41

13

 

 

 

Deltotal

690

2 138

 

 

 

Likvida medel

 

 

 

 

 

Banktillgodohavanden

1 331

1 960

 

 

 

Kassa

3

1

 

 

 

Förskottskonto

183

228

 

 

 

Deltotal

1 517

2 189

 

 

 

Totalt

18 690

8 621

Totalt

18 690

8 621

Källa:Uppgifter från fonden. I tabellen sammanfattas de uppgifter som fonden lagt fram i sina räkenskaper.


(1)  Anläggningstillgångarna presenteras i nettovärde. Uppgifterna för 2002 har räknats om för att de skall vara jämförbara.

(2)  Fonden har beslutat att göra en uppskrivning av sina anläggningstillgångar (12,1 miljoner euro).

Källa:Uppgifter från fonden. I tabellen sammanfattas de uppgifter som fonden lagt fram i sina räkenskaper.


FONDENS SVAR

7.

Eftersom Phare-verksamheten inte tas upp uttryckligen i fondens inrättandeförordning, gjordes bedömningen att den inte skulle tas med i budgeten. Fonden noterar revisionsrättens iakttagelser och kommer i framtiden att ta upp Phare-medlen i budgeten.

8.

Fonden står i kontakt med kommissionens tjänsteavdelningar för att reda ut frågan om det ackumulerade underskottet och hanteringen av kommande under- eller överskott.

9.

Den interna kontrollfunktionen blev klar i och med att en funktion för ekonomisk och operationell kontroll infördes i november 2003. En särskild enhet sköter denna funktion och annat kontrollarbete. Funktionen för internrevision tillhandahålls av kommissionens internrevisionstjänst.

10.

Räkenskapsföraren stöder sig på de godkännanden som getts av kommissionen, eftersom fonden använder kommissionens redovisningssystem.

12.

Fonden samverkar med andra organ, vilket innebär att var och en tar hand om kompletterande aspekter inom de gemensamma temaområdena för att undvika dubbelarbete. Detta har formaliserats i gemensamma deklarationer t.ex. med Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao.


30.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/83


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2003 samt centrumets svar

(2003/C 324/12)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

INLEDNING

2–5

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

6–11

IAKTTAGELSER

Tabell 1–4

Centrumets svar

INLEDNING

1.

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (nedan kallat centrumet) inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 302/93 av den 8 februari 1993 (1). Centrumets viktigaste uppgift är att samla in information om narkotika och narkotikamissbruk för att kunna utarbeta och sprida tillförlitlig och jämförbar information på europeisk nivå. Informationen skall användas för att analysera efterfrågan på narkotika och hur denna kan minskas liksom narkotikahandeln i allmänt. I tabell 1 ges en sammanfattning av centrumets behörighet och verksamhet som baseras på uppgifter från centrumet.

REVISIONSRÄTTENS UTTALANDE

2.

Detta uttalande riktas till Europaparlamentet och rådet, i enlighet med artikel 185.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Revisionsrätten har granskat centrumets årsredovisning för det budgetår som slutade den 31 december 2003. I enlighet med artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 302/93 har budgeten genomförts under direktörens ansvar. I detta ansvar ingår att upprätta och lägga fram räkenskaperna (3) i överensstämmelse med de interna finansiella bestämmelser som antagits i enlighet med samma artikel. Enligt artikel 248 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall revisionsrätten granska dessa räkenskaper.

4.

Revisionsrätten har utfört granskningen i enlighet med sina riktlinjer och normer för revision. Dessa baseras på internationellt erkänd god revisionssed och har anpassats till de särskilda förhållandena inom gemenskapen. Revisionsrätten har granskat bokföringsmaterialet och vidtagit de granskningsåtgärder som ansetts nödvändiga i sammanhanget.

5.

Revisionsrätten har uppnått rimlig säkerhet om att årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2003 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. Innehållet i följande iakttagelser innebär inte att det revisionsuttalande som revisionsrätten gör i denna rapport omprövas.

IAKTTAGELSER

6.

Utnyttjandet av anslagen för budgetåret 2003 och av de anslag som förts över från det föregående budgetåret visas i tabell 2. Centrumets inkomst- och utgiftsredovisning och balansräkning för budgetåret 2003 sammanfattas i tabellerna 3 och 4.

7.

Uppgiften som utanordnare för större delen av centrumets budget (avdelning I och II) och uppgifterna vid förhandskontroll när det gäller hela budgeten sköts av en och samma person som dessutom är chef med ansvar för administration och kvalitetskontroll. En sådan kumulering av befogenheter försvagar avsevärt den interna kontrollen som ju särskilt bygger på principen om åtskillnad mellan funktioner.

8.

Till följd av att centrumet har antagit en ny budgetförordning (4) har det utfärdat interna instruktioner för kontrollen av åtaganden, betalningar och återbetalningar. Men till akterna hör inget dokument med vars hjälp utanordnaren kan försäkra sig om att samtliga instruktioner verkligen har följts.

9.

Enligt artikel 42.1 e i centrumets budgetförordning skall räkenskapsföraren godkänna de system som utanordnarna utformar för att leverera eller styrka bokföringsuppgifter. Så hade ännu inte skett i slutet av budgetåret 2003.

10.

Inom ramen för sitt årliga arbetsprogram ingår centrumet kontrakt med nationella enheter där tidsfristen för genomförandet är satt till den 31 december. Kontrakten för 2003 års program (på sammanlagt 1,5 miljoner euro) ingicks inte förrän i juli 2003. I maj 2004 hade det ännu inte gjorts någon slutbetalning för de planerade arbetena och det hade inte ingåtts några tilläggsavtal för att förlänga kontraktens löptid. Dessutom hade kontrakten för 2004 års program redan ingåtts. När denna typ av kontrakt skall förnyas bör man ta hänsyn till hur långt det arbete som begärdes året innan har kommit och även utvärdera dess kvalitet.

11.

I sitt svar (5) på revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2002 angav centrumet att en fysisk inventering skulle verkställas före utgången av 2003. I slutet av första kvartalet 2004 hade det ännu inte gjorts någon sådan inventering. Dessutom saknas det fortfarande ett dokument som klart anger ansvarsområden och förfaranden i fråga om inventeringar.

Denna rapport har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 och 30 september 2004.

För revisionsrätten

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Ordförande


(1)  EGT L 36, 12.2.1993. Denna förordning har ändrats genom förordning (EG) nr 3294/94 av den 22 december 1994, EGT L 341, 30.12.1994, s. 7 och förordning (EG) nr 1651/2003 av den 18 juni 2003, EUT L 245, 29.9.2003.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  I enlighet med artikel 82 i kommissionens förordning (EG) nr 2343/2002 har centrumets slutliga räkenskaper för budgetåret 2003 upprättats den 15 september 2004 och därefter överlämnats till revisionsrätten. Revisionsrätten mottog räkenskaperna den 21 september 2004. En sammanfattning av räkenskaperna ges i de tabeller som bifogas denna rapport.

(4)  Antagen av styrelsen vid sammanträdet den 15–17 januari 2003.

(5)  EGT C 319, 14.11.2001, punkt 11, s. 68.


Tabell 1

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (Lissabon)

Gemenskapens behörighets-område enligt fördraget

Centrumets behörighet enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 302/93

Organisation

Medel till myndighetens förfogande

(uppgifter för 2002 inom parentes)

Produkter och tjänster 2003

Gemenskapen skall komplettera medlemsstaternas insatser för att minska narkotika-relaterade hälsoskador, inklusive upplysning och förebyggande verksamhet.

(Artikel 152 i fördraget)

Mål

Förse unionen och dess medlemsstater med tillförlitlig information på europisk nivå om narkotika och narkotikamissbruk och konsekvenser av detta.

Centrumet skall prioritera analys av

(1)

efterfrågan på narkotika och begränsning av denna,

(2)

politik och strategier för gemenskapen och medlemsstaterna,

(3)

internationellt samarbete och geopolitik som rör utbudet,

(4)

kontroll av handeln med narkotika, psykotropa ämnen och prekursorer, och

(5)

arkotikaproblemets inverkningar på produktions-, förbrukar- och transitländer, inbegripet tvättning av pengar.

Uppgift

(1)

Samla in och analysera uppgifter.

(2)

Genomföra enkäter och pilotprojekt.

(3)

Förbättra tillförlitligheten hos data på europisk nivå.

(4)

Sprida tillförlitlig information.

(5)

Förbättra samordningen av medlemsstaternas och gemenskapens åtgärder.

(6)

Arbeta för en integrering av data om narkotika i internationella program.

1

Styrelse:

består av en företrädare för varje medlemsstat, två företrädare för kommissionen och två forskare med specialisering inom narkotikaområdet som utses av Europaparlamentet. Den antar centrumets årliga arbetsprogram och årsrapport samt budgeten.

2

Direktör: utses av styrelsen på förslag från kommissionen.

3

Vetenskaplig kommitté: avger yttranden. Består av en företrädare för varje medlemsstat. Styrelsen får utse upp till sex ytterligare medlemmar på grundval av deras särskilda kvalifikationer.

4

Extern granskning: Revisionsrätten.

5

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet: Parlamentet på rådets rekommendation.

Budget

10,45 miljoner euro (10,36 miljoner euro) varav bidrag från gemenskapen:

89 % (87 %)

Personalstyrka den 31 december 2003:

63 (59) tjänster enligt tjänsteförteckningen

varav tillsatta: 54 (57)

+18 (16) andra tjänster (extraanställda, nationella experter, lokalt anställda och korttidsanställda)

Personalstyrka totalt: 72 (73)

varav anställda med

uppgifter inom verksamheten: 46,5 (46)

administrativa uppgifter: 18 (19)

blandade uppgifter: 7,5 (8)

Nätverk

Centrumet leder ett datanätverk för utbyte av information och dokumentation som benämns REITOX, Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk. Detta nätverk länkar samman de nationella informationsnäten på narkotikaområdet, de specialiserade enheterna i medlemsstaterna och de informationssystem som de internationella organisationer man samarbetar med förfogar över.

Publikationer:

Årsrapport om narkotikasituationen i EU.

Verksamhetsrapport (årlig).

Informationsblad varannan månad (Drugnet Europe).

Sammanfattningar varannan månad (”Fokus på narkotika”).

Källa:Uppgifter från centrumet.


Tabell 2

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk – Budgetgenomförande för budgetåret 2003

(miljoner euro)

Inkomster

Utgifter

Inkomsternas ursprung

Inkomster i den slutliga budgeten för budgetåret

Faktiska inkomster

Utgiftsfördelning

Anslag i den slutliga budgeten

Anslag som förts över från det föregående budgetåret

Tillgängliga anslag(budgeten 2003 och budgetåret 2002)

budgeten

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

utestående åtaganden

betalda

förfallna

anslag

åtaganden

betalda

överförda

förfallna

Bidrag från gemenskapen

9,3

9,3

Avdelning I

Personal

5,4

5,3

5,2

0,1

0,0

0,1

0,1