ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 324

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 47
30. december 2004


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Računsko sodišče

2004/C 324/1

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

1

2004/C 324/2

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

9

2004/C 324/3

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

16

2004/C 324/4

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

23

2004/C 324/5

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

30

2004/C 324/6

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost živil za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

39

2004/C 324/7

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2003 z odgovori Centra

46

2004/C 324/8

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2003 z odgovori Centra

53

2004/C 324/9

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Eurojusta za proračunsko leto 2003 z odgovori Eurojusta

61

2004/C 324/0

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2003 z odgovori Fundacije

68

2004/C 324/1

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2003 z odgovori Fundacije

75

2004/C 324/2

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2003 z odgovori Centra

83

2004/C 324/3

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za proračunsko leto 2003 z odgovori Centra

91

2004/C 324/4

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2003 z odgovori Urada

99

2004/C 324/5

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Urada za usklajevanje na notranjem trgu za proračunsko leto 2003 z odgovori Urada

106

SL

 


I Informacije

Računsko sodišče

30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/1


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

(2004/C 324/01)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–11

UGOTOVITVE

Tabele 1 do 4

Odgovori Agencije

UVOD

1.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu „Agencija“) je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 (1). Naloga Agencije je zbiranje in razširjanje informacij o prednostnih nalogah držav članic in Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, spodbujanje organizacij držav članic in Skupnosti, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politike na tem področju ter zagotavljanje informacij o preventivnih ukrepih. V tabeli 1 je povzetek pooblastil in dejavnosti Agencije, pripravljen na podlagi informacij, ki jih je zagotovila.

MNENJE SODIŠČA

2.

To mnenje je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2).

3.

Sodišče je pregledalo letne računovodske izkaze Agencije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 14(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 je bil za izvrševanje proračuna odgovoren njen direktor. V okviru tega je bil prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami iz člena 15 Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (3). Sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze pregledati.

4.

Sodišče je opravilo revizijo v skladu s svojimi revizijskimi usmeritvami in standardi, ki temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti. Sodišče je pregledalo računovodsko dokumentacijo in uporabilo revizijske postopke, za katere je menilo, da so v danih razmerah potrebni.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Zaradi ugotovitev, ki sledijo, revizijsko mnenje, ki ga podaja Sodišče v tem poročilu, ni vprašljivo.

UGOTOVITVE

6.

Poraba proračunskih sredstev, odobrenih za proračunsko leto 2003 in sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta je prikazana v tabeli 2. Izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja, ki ju je pripravila Agencija za proračunsko leto 2003, sta povzeta v tabelah 3 in 4.

7.

Prenosi sredstev so povezani predvsem z naslovom III proračuna in kljub precejšnjemu zmanjšanju predstavljajo več kot 45 % prevzetih obveznosti. Sodišče je Agencijo še enkrat opozorilo, da mora nujno izboljšati spremljanje svojih dejavnosti.

8.

Agencija je za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, začela uporabljati računovodska načela, določena v njeni novi finančni uredbi. Kljub temu podatki za proračunsko leto 2002 niso bili ponovno obdelani, zato primerjava obeh proračunskih let ni mogoča.

9.

Sodišče je v svojem poročilu za proračunsko leto 2002 (4) opozorilo na pomanjkljivosti pri preverjanju programa subvencij za oblikovanje in razširjanje dobrih praks za zmanjšanje tveganj za zdravje in varnost v malih in srednje velikih podjetjih. Agencija je leta 2003 plačala 3,1 milijona EUR na podlagi analize poročil o dejavnostih in finančnih poročil v zvezi s 53 projekti v okviru tega programa. Sodišče je revidiralo izjave o izdatkih za 20 teh projektov. Ko se je bližal datum zaključka programa, je Agencija zmanjšala svoje zahteve glede finančne dokumentacije, ki mora spremljati zahtevke za končno plačilo. Zaradi tega so bila pri petih od dvajsetih pregledanih dosjejev izplačana plačila v višini 348 000 EUR samo na podlagi izjave o izdatkih in brez ustreznih spremljevalnih dokumentov, pri nekaterih pa celo brez nje (5). Agencija je v svojem odgovoru na poročilo Sodišča v zvezi s proračunskim letom 2002 (6), predvidela možnost uvedbe izvajanja preverjanj na ravni upravičencev. V letu 2003 ni bilo izvedeno nobeno takšno preverjanje.

10.

Kot je poudarilo Sodišče v svojem mnenju za proračunsko leto 2002 (7), je revizija proračunskega računovodstva znova pokazala pomanjkljivosti pri opredelitvi predhodnih finančnih kontrol in ustreznih formalnih postopkih.

11.

V skladu s členom 4 temeljne uredbe o ustanovitvi Agencije morajo državni organi Agenciji sporočiti nazive institucij, s katerimi lahko sodeluje in so lahko tematski centri. Agencija je financirala dva centra (8), ki pokrivata številne teme. Eden od njiju sodeluje s 14 ustanovami, drugi pa z 12. Glavna dodana vrednost študij, ki jih izvajata centra, je dejstvo, da zbirata podatke, ki jih je včasih težko zbrati in analizirati na evropski ravni. Agencija bi morala okrepiti svoj sistem preverjanja izdatkov, ki jih prijavita centra, zlasti z zahtevo, da mora njuno poslovanje potrditi zunanji revizor.

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  UL L 216, 20.8.1994, str. 1. Uredba je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1654/2003 z dne 18. junija 2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 38).

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  V skladu s členom 14(3) finančne uredbe Agencije je bil zaključni račun za proračunsko leto 2003 pripravljen 27. julija 2004 in poslan Računskemu sodišču, ki ga je prejelo 24. septembra 2004. Povzetek zaključnega računa je v tabelah, priloženih temu poročilu.

(4)  Glej odstavek 12 Poročila za proračunsko leto 2002 (UL C 319, 30.12.2003, str. 10).

(5)  V štirih primerih zahtevku niso bili priloženi nobeni spremljevalni dokumenti, v enem primeru pa so se spremljevalni dokumenti nanašali samo na del zahtevanega zneska.

(6)  Glej odstavek 13 odgovora na Poročilo za proračunsko leto 2002 (UL C 319, 30.12.2003, str. 14).

(7)  Glej odstavek 9 Poročila za proračunsko leto 2002 (UL C 319, 30.12.2003, str. 9).

(8)  Tretji center je bil ustanovljen junija 2003 izključno za zbiranje podatkov v državah kandidatkah in je prenehal delovati aprila 2004.


Tabela 1

Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu (Bilbao)

Področja pristojnosti Skupnosti, ki izhajajo iz Pogodbe

Pristojnosti Agencije, kot so opredeljene v Uredbi Sveta

(Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994)

Vodenje Agencije

Sredstva, ki so bila na voljo Agenciji v letu 2003 (podatki za leto 2002)

Izdelki in storitve, pripravljeni v letu 2003

Socialne določbe

Cilji

Naloge

1.

Upravni odbor

Končni proračun:

Razvijanje mreže

Skupnost in države članice si (…) prizadevajo za naslednje cilje (…) izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev, tako da se ob ohranjanju izboljšav omogoči njihova uskladitev (…).

Z namenom doseči cilje iz člena 136 Skupnost podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic na naslednjih področjih:

(a)

izboljšanje zlasti delovnega okolja za varovanje zdravja in varnosti delavcev;

(b)

delovni pogoji; (…)

(Odlomki iz členov 136 in 137 Pogodbe)

Organom Skupnosti, državam članicam in tistim, ki jih to področje zadeva, zagotoviti uporabne informacije s področja varnosti in zdravja pri delu, da bi spodbudila izboljšave, zlasti delovnega okolja, v zvezi z varovanjem zdravja in varnosti delavcev

Zbiranje in razširjanje informacij o prednostnih nalogah držav članic in Skupnosti ter o raziskavah

Spodbujanje sodelovanja in izmenjave informacij, vključno z informacijami o programih usposabljanja

Organom Skupnosti in državam članicam zagotavljati informacije, ki jih potrebujejo za oblikovanje in izvajanje politik, zlasti v zvezi z vplivom na mala in srednje velika podjetja

Zbirati informacije pri tretjih državah in mednarodnih organizacijah, ter jim hkrati tudi dajati na voljo razpoložljive informacije

Zagotavljanje informacij o preventivnih dejavnostih

Sodelovanje pri pripravi prihodnjih akcijskih programov Skupnosti

Vzpostavitev mreže, ki vključuje nacionalne kontaktne točke in tematske centre

Sestava

Po en predstavnik vsake države članice

Po en predstavnik organizacije delodajalcev iz vsake države članice

Po en predstavnik organizacije delojemalcev iz vsake države članice

Trije predstavniki Komisije

Naloga

Upravni odbor sprejme delovni program Agencije in splošno letno poročilo

2.

Direktor

Imenuje ga upravni odbor na predlog Komisije

3.

Odbori

Glede delovnega programa je obvezno posvetovanje s Komisijo in Svetovalnim odborom za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu

4.

Zunanja revizija

Evropsko računsko sodišče

5.

Organ za razrešnico

Parlament na predlog Sveta

14,6 milijona EUR (13,2 milijona EUR),

od tega:

Subvencija Skupnosti, GD za zaposlovanje: 91,58 % (98,41 %)

Subvencija Skupnosti, GD za širitev: 7,19 % (0 %)

Drugi prihodki: 1,23 % (1,59 %)

Število zaposlenih 31. decembra 2003:

33 (31) delovnih mest v kadrovskem načrtu,

od tega zasedenih: 29 (29)

25 (21) drugih delovnih mest (pomožni uslužbenci, dodeljeni nacionalni strokovnjaki, lokalni uslužbenci, začasni uslužbenci)

Skupno število uslužbencev: 54 (50)

ki izvajajo:

operativne naloge: 34 (32)

upravne naloge: 12 (9)

razne naloge: 8 (9)

približno 600 partnerjev, povezanih z nacionalnimi kontaktnimi točkami, devetimi strokovnimi skupinami, tremi tematskimi centri; sodelovanje držav PHARE in EFTA

Širjenje informacij

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu „nevarne snovi“;

Udeležba na 58 razstavah/konferencah,

Elektronski mediji:

glasilo, ki izhaja vsaka dva tedna, za 20 000 naročnikov, spletna stran (1,7 milijona obiskovalcev)

Publikacije: 9 informacijskih poročil in delovnih dokumentov, 11 listov s podatki, 1 izdaja revije „Forum“, 3 glasila v tiskani obliki,

19 obvestil za javnost

Tretji program za mala in srednje velika podjetja (2003–2004): 40 izbranih projektov

Drugi program za mala in srednje velika podjetja (2002–2003): 51 dokončanih projektov

Vir: Informacije, ki jih je posredovala Agencija.


Tabela 2

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – Izvrševanje proračuna za proračunsko leto 2003

(v milijonih EUR)

Prihodki

Odhodki

Vir prihodkov

Prihodki, predvideni v končnem proračunu za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev odhodkov

Končna odobrena proračunska sredstva

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

Razpoložljiva sredstva

(proračun 2003 in proračunsko leto 2002)

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

neporavnane obveznosti

plačana

razveljavljena

proračunska sredstva

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Subvencije Skupnosti

13,4

11,6

Naslov I

Zaposleni

3,7

3,5

3,2

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

3,9

3,6

3,3

0,1

0,5

Lastni prihodki

0,0

0,0

Naslov II

Uprava

1,4

1,4

1,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,1

1,6

1,6

1,3

0,2

0,1

Druge subvencije

0,2

0,1

Naslov III

Poslovanje

8,5

8,3

2,6

5,9

0,0

5,8

5,2

0,6

14,3

14,1

7,8

5,9

0,6

Drugi prihodki

p.m.

0,2

Odhodki PHARE

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

Prihodki PHARE

1,1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

14,6

12,7

Skupaj

14,6

14,1

7,5

6,6

0,5

6,2

5,5

0,8

20,8

20,3

13,0

6,6

1,2

NB: Razlike v skupnih vrednostih so posledica zaokroževanja.

Vir: Podatki Agencije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.


Tabela 3

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunski leti 2003 in 2002

(v tisočih EUR)

 

2003

2002

Prihodki

Subvencije Skupnosti

11 641

12 324

Druge subvencije

66

252

Drugi prihodki

157

81

Prihodki PHARE

824

0

Prihodki skupaj (a)

12 688

12 657

Odhodki

Zaposleni – Naslov I proračuna

Plačila

3 245

3 024

Prenesena sredstva

87

136

Uprava – Naslov II proračuna

Plačila

1 146

1 140

Prenesena sredstva

186

247

Poslovanje – Naslov III proračuna

Plačila

2 559

2 030

Prenesena sredstva

5 859

5 623

Odhodki PHARE

Plačila

548

0

Prenesena sredstva

502

0

Odhodki skupaj (b)

14 131

12 199

Rezultat proračunskega leta (c = a – b) (1)

–1 443

458

Saldo, prenesen iz prejšnjega proračunskega leta

–1 108

–2 185

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta in razveljavljena

766

609

Zneski, namenjeni ponovni uporabi iz prejšnjega proračunskega leta, ki niso bili uporabljeni

1

0

Plačila za obveznost, razveljavljeno v letu 2002

– 191

0

Tečajne razlike

4

4

Izravnalne postavle

–16

7

Rezultat proračunskega leta pred ekonomskimi uskladitvami (d)

–1 987

–1 108

Proračunski prihodki za izterjavo

850

0

Drugi prihodki za izterjavo

3

0

Pridobitve osnovnih sredstev

207

0

Amortizacija (2)

– 186

0

Razni odhodki

–1

0

Ekonomske uskladitve (e)

873

0

Bilanca proračunskega leta (d + e) (3)

–1 113

–1 108

NB: Razlike v skupnih vrednostih so posledica zaokroževanja.

Vir: Podatki Agencije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.


Tabela 4

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – Bilanca stanja 31. decembra 2003 in 31. decembra 2002

(v tisočih EUR)

Aktiva

2003

2002

Pasiva

2003

2002

Osnovna sredstva

 

 

Lastni kapital

 

 

Računalniška programska oprema

95

145

Lastni kapital (4)

431

1 229

Informacijska in računalniška oprema

136

428

Saldo za proračunsko leto

–1 113

–1 108

Naprave in pohištvo

215

614

Vmesni seštevek

– 682

121

Transportna oprema

0

26

Srednje- in dolgoročne obveznosti

 

 

Vmesni seštevek

445

1 214

Obveznosti glede na pripisan dohodek

0

369

Srednje- in dolgoročna sredstva

 

 

Vmesni seštevek

0

369

Subvencije Skupnosti

0

369

Kratkoročne obveznosti

 

 

Vmesni seštevek

0

369

Neavtomatični prenosi

135

193

Zaloge

 

 

Avtomatični prenosi

6 498

5 813

Pisarniški material

6

15

Komisija

282

7

Vmesni seštevek

6

15

Razne obveznosti

128

19

Gibljiva sredstva

 

 

Odbitki pri plačah

73

24

Subvencije Skupnosti

1 035

681

Obveznosti glede na pripisan dohodek

0

736

Razne terjatve

62

53

Vmesni seštevek

7 117

6 791

Izterljiv DDV

0

5

Prehodne postavke

 

 

Vmesni seštevek

1 097

739

Nalogi za izterjavo

11

21

Gotovina

 

 

Prihodek za ponovno uporabo

0

17

Gotovina na bančnih računih in v blagajni

4 889

4 922

Vmesni seštevek

11

37

Blagajniška knjiga predplačil

1

61

 

 

 

Vmesni seštevek

4 890

4 982

 

 

 

Prehodne postavke

 

 

 

 

 

Predujmi

6

0

 

 

 

Vmesni seštevek

6

0

 

 

 

Skupaj

6 445

7 319

Skupaj

6 445

7 319

NB: Razlike v skupnih vrednostih so posledica zaokroževanja.

Vir: Podatki Agencije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.


(1)  Izračun v skladu z načeli člena 15 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 (UL L 130, 31.5.2000, str. 8).

(2)  Agencija je leta 2003 prvič opravila amortizacijo svojih osnovnih sredstev.

(3)  Negativno stanje je posledica dejstva, da se prenosi še vedno obravnavajo kot odhodki, brez vsake ekonomske uskladitve. Ob upoštevanju grobe ocene uskladitve, ki bi morala biti izvedena, bi moralo dejansko stanje ob koncu proračunskega leta znašati milijon EUR.

NB: Razlike v skupnih vrednostih so posledica zaokroževanja.

Vir: Podatki Agencije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.

(4)  Skupna vrednost kapitala na dan 31. decembra 2003 ustreza znesku bruto vrednosti osnovnih sredstev na dan 31. decembra 2002 minus skupna amortizacija za obdobje 1996 do 2002 plus sprememba vrednosti zalog med 31.12.2002 in 31.12.2003 ter uskladitve za valorizacijo, priznanje in degradacijo osnovnih sredstev. Amortizacija za leto 2003 je zajeta v rezultat proračunskega leta in zato ni bila neposredno odšteta od kapitala.

NB: Razlike v skupnih vrednostih so posledica zaokroževanja.

Vir: Podatki Agencije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.


ODGOVORI agencije

7.

Agencija bi rada potrdila svoja stalna prizadevanja za zmanjšanje količine prenosov v skladu z načelom enoletnosti proračuna. V primerjavi z letom 2002 je Agencija v letu 2003 občutno zmanjšala prenose (s 60 na 45 odstotkov). Enako kot v letu 2002 so prenosi večinoma posledica pravilnega izvajanja programa financiranja malih in srednje velikih podjetij z jasnim dveletnim obdobjem izvajanja.

8.

Na podlagi različnih sestankov med Komisijo in računovodji vseh agencij je bilo odločeno, da so za zajemanje posojil, prenesenih ob koncu leta, potrebna posebna orodja informacijske tehnologije, ki tedaj še niso bila na voljo, a jih Agencija že razvija.

9.

Agencija pri projektih programa za mala in srednje velika podjetja več kot polovici nosilcev projektov ni izplačala celotne donacije in na podlagi notranje presoje delovanja, ki jo je izvedlo osebje Agencije, ter finančnih poročil in dokazne dokumentacije, ki jih je predložilo 53 upravičencev, izdala šest nalogov za izterjavo. Razlika med predvidenim skupnim zneskom in skupnim zneskom izplačanih donacij je 382 377 eurov. Agencija želi poudariti, da so dodatni podatki, ki so jih na njeno zahtevo po obisku revizorjev predložili štirje od petih nosilcev projektov, ki jih navaja Sodišče, potrdili prejšnje podatke iz finančnega poročila, zato popravki niso bili potrebni. Peti nosilec projekta je predložil nekatere od zahtevanih podatkov, ki so upravičili skupno plačilo v višini 11 000 eurov. Agencija je leta 2004 pooblastila izvajalca za izvedbo petih naknadnih finančnih revizij, vključno s pregledi na kraju samem računov nosilcev projektov za mala in srednje velika podjetja. Zaključna poročila se pričakujejo v oktobru 2004, poleg tega pa sta bila z neodvisno oceno prvih dveh programov za mala in srednje velika podjetja ugotovljena trajnost in dodana vrednost odobrenih projektov, pa tudi dobro upravljanje programov.

10.

Agencija upošteva pripombe Računskega sodišča. Konec leta 2003 se je končalo notranje prestrukturiranje Centra za vire in storitve – vsi postopki so sedaj predmet predhodnega preverjanja (poslovni in finančni vidiki).

11.

Agencija želi dodati, da za okrepitev nadzora nad odhodki vse pogodbe, podpisane s tematskimi centri od septembra 2003 naprej, vključujejo določbo, po kateri bo upravičenec izvedel zunanjo revizijo porabe sredstev, ki jih je prejel s sporazumom o donaciji. Revizorji bodo oblikovali svoje strokovno mnenje, namen revizije je namreč potrditi, da so finančni dokumenti, ki jih upravičenec predloži Agenciji, v skladu s finančnimi določbami pogodbe, da so navedeni stroški dejanski stroški in da so bili vsi prejemki prijavljeni.


30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/9


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

(2004/C 324/02)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–10

UGOTOVITVE

Tabele 1 do 4

Odgovori Agencije

UVOD

1.

Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu „Agencija“) je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 (1). Proračunsko leto 2003 je bilo prvo leto, v katerem je Agencija dejansko začela izvajati svoje operativne naloge. Naloge Agencije so ohranjanje visoke stopnje varnosti civilnega letalstva, zagotavljanje ustreznega delovanja in razvoja varnosti civilnega letalstva, določitev certifikacijskih specifikacij ter zagotavljanje certificiranja letalskih proizvodov. V tabeli 1 so povzete pristojnosti in dejavnosti Agencije, in sicer na podlagi podatkov, ki jih je posredovala.

MNENJE SODIŠČA

2.

To mnenje je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2).

3.

Sodišče je pregledalo letne računovodske izkaze Agencije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 49(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 je bil za izvrševanje proračuna odgovoren izvršni direktor. V okviru tega je prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami, sprejetimi na podlagi člena 52 iste uredbe, pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (3). Računsko sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze pregledati.

4.

Sodišče je revizijo opravilo v skladu s svojimi revizijskimi politikami in standardi. Ti temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti. Sodišče je pregledalo računovodsko dokumentacijo in uporabilo revizijske postopke, za katere je menilo, da so v danih razmerah potrebni.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Zaradi naslednjih ugotovitev revizijsko mnenje, ki ga je Sodišče podalo v tem poročilu, ni vprašljivo.

UGOTOVITVE

6.

V tabeli 2 je prikazano izvrševanje proračunskih sredstev za proračunsko leto 2003. Izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja Agencije za proračunsko leto 2003 sta povzeta v tabelah 3 in 4.

7.

Izvršni direktor, ki je odredbodajalec, je pooblaščen tudi za podpisovanje bančnih nalogov. To je v nasprotju s členom 37 nove finančne uredbe Agencije.

8.

V členu 43(1)(e) finančne uredbe Agencije je določeno, da mora računovodja potrditi sisteme, ki jih predpiše odredbodajalec in katerih namen je zagotavljati ali utemeljiti računovodske informacije. Ti sistemi so bili potrjeni šele med proračunskim letom.

9.

Pregled spisov v zvezi z zaposlovanjem je pokazal formalne pomanjkljivosti, nekateri dokumenti pa so celo manjkali. Glede na obseg zaposlovanja, predvidenega do leta 2006 (okoli 300 oseb), je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovljena večja skladnost z zakonskimi določbami.

10.

Analiza okolja za nadzor informacijskega sistema je pokazala, da ga je treba okrepiti glede na predvideno povečanje obsega dejavnosti Agencije.

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  V skladu s členom 83(3) finančne uredbe Agencije je bil zaključni račun za proračunsko leto 2003 pripravljen 31. marca 2004 in poslan Računskemu sodišču, ki ga je prejelo 20. septembra 2004. Povzetek zaključnega računa je v tabelah, priloženih temu poročilu.


Tabela 1

Evropska agencija za varnost v letalstvu (začasni sedež v Bruslju, načrtovana preselitev v Köln)

Področja pristojnosti Skupnosti, ki izhajajo iz Pogodbe

Pristojnosti Agencije

(Uredba Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002)

Vodenje Agencije

Viri, ki so bili na voljo Agenciji za leto 2003

Izdelki in storitve, zagotovljeni v proračunskem letu 2003

Skupna prometna politika

Cilji

Naloge

1.

Upravni odbor

Končni proračun

Število izdanih mnenj: 2

„Svet lahko s kvalificirano večino odloči, ali, v kolikšnem obsegu in po kakšnem postopku je treba sprejeti ustrezne predpise za pomorski in zračni promet.“

(Člen 80 Pogodbe)

Ohranjanje visoke stopnje varnosti civilnega letalstva v Evropi

Zagotavljanje ustreznega delovanja in razvoja varnosti civilnega letalstva

Lajšanje prostega pretoka blaga, oseb in storitev

Spodbujanje stroškovne učinkovitosti regulativnih in certifikacijskih postopkov ter preprečevanje podvajanja na nacionalni in evropski ravni

Izdajanje mnenj, naslovljenih na Komisijo

Izdajanje certifikacijskih zahtev pa tudi vseh navodil za izvajanje politike Skupnosti na tem področju

Certificiranje plovnosti in vpliva na okolje pri letalskih proizvodih

Izvajanje inšpekcijskih pregledov v državah članicah v zvezi z upoštevanjem predpisov, ki jih je za varnost civilnega letalstva določila Agencija

Izvajanje potrebnih preiskav v podjetjih

V imenu držav članic izvajati tiste funkcije in naloge, ki jih državam članicam pripisujejo veljavne mednarodne konvencije, zlasti Čikaška konvencija (Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu, podpisana 7. decembra 1944)

Sestava

Po en predstavnik vsake države članice in predstavnik Komisije

Naloge

Sprejetje delovnega programa in nadziranje njegovega izvajanja

Sprejemanje smernic za dodelitev certifikacijskih nalog nacionalnim letalskim organom ali usposobljenim subjektom

Ustanovitev svetovalnega organa zainteresiranih strank

2.

Izvršni direktor

Imenuje ga upravni odbor na predlog Komisije.

3.

Odbori za pritožbe

4.

Zunanja revizija

Evropsko računsko sodišče

5.

Organ za razrešnico

Parlament na priporočilo Sveta.

4,75 milijona evrov. Prispevek Skupnosti: 100 %

Število zaposlenih 31. decembra 2003:

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu: 80

Število zasedenih delovnih mest: 1

Drugi uslužbenci: 16 (pomožni uslužbenci)

Skupno število uslužbencev: 17

Ki opravljajo naslednje naloge:

operativne: 1

upravne: 4

razne: 12

Število specifikacij in navodil: 19

Število certifikacijskih odločb: 2 132 (1 606 se jih nanaša na manjše spremembe)

Število inšpekcijskih pregledov: nič

Število preiskav: nič

Vir: Informacije, ki jih je posredovala Agencija.


Tabela 2

Evropska agencija za varnost v letalstvu – Izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2003

(v milijonih EUR)

Prihodki

Odhodki

Vir prihodkov

Prihodki, predvideni v končnem proračunu za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev odhodkov

Končna odobrena proračunska sredstva

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Subvencije Skupnosti

4,7

3,7

Naslov I

Zaposleni

0,9

0,7

0,7

0,0

0,2

Druge subvencije

Naslov II

Uprava

0,8

0,5

0,1

0,4

0,3

Drugi prihodki

Naslov III

Poslovanje

3,0

2,7

0,2

2,5

0,3

Skupaj

4,7

3,7

Skupaj

4,7

3,9

1,0

2,9

0,8

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih računovodskih izkazih.


Tabela 3

Evropska agencija za varnost v letalstvu – Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2003

(v tisočih EUR)

 

2003

Prihodki

Subvencije Komisije

3 725

Prihodki skupaj (a)

3 725

Odhodki

Zaposleni – Naslov I proračuna

Plačila

680

Prenesena sredstva

27

Uprava – Naslov II proračuna

Plačila

153

Prenesena sredstva

396

Poslovanje – Naslov III proračuna

Plačila

197

Prenesena sredstva

2 486

Odhodki skupaj (b)

3 939

Saldo proračuna za proračunsko leto (a – b)

– 214

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.


Tabela 4

Evropska agencija za varnost v letalstvu – Bilanca stanja 31. decembra 2003

(v tisočih EUR)

Aktiva

2003

Pasiva

2003

Osnovna sredstva

 

Stalni kapital

 

Neopredmetena sredstva

10

Lastni kapital

16

Računalniška programska oprema

11

Saldo proračunskega leta

– 214

Amortizacija

–5

Vmesni seštevek

– 198

Vmesni seštevek

16

Kratkoročne obveznosti

 

Gibljiva sredstva

 

Komisija

8

Drugi predujmi

5

Avtomatični prenosi proračunskih sredstev

2 909

Razne terjatve

1

Razne obveznosti

18

Vmesni seštevek

6

Odbitki od plač

12

Gotovina

 

Vmesni seštevek

2 947

Gotovina na računih in v blagajni

2 727

 

 

Vmesni seštevek

2 727

 

 

Skupaj

2 749

Skupaj

2 749

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.


ODGOVORI AGENCIJE

7.

Izvršni direktor je bil do konca leta 2003 edini član začasno zaposlenega osebja Agencije. Običajno je skupaj z računovodjo podpisoval bančne posle. Drugo začasno zaposleno osebje je bilo najeto v drugi polovici leta 2004, da bi tako odpravili neskladnost.

8.

Računovodja je v začetku februarja 2004 potrdil finančne sisteme. Računalniški sistem za upravljanje osnovnih sredstev, ki ga bo uvedel pooblaščeni uradnik Agencije, je trenutno v fazi pridobivanja in ga bo Agencija potrdila v kasnejši fazi postopka.

9.

Pomanjkljivosti, ki jih je odkrilo Sodišče, so povezane z dejstvom, da je bila Agencija v začetni fazi delovanja. V februarju 2004 je bil ustanovljen Oddelek za kadrovske zadeve s posebno enoto za zaposlovanje. Oddelek je že uvedel postopke in delovne pripomočke. Agencija premišljuje o vzpostavitvi računalniškega sistema za upravljanje zaposlovanja, z januarjem 2005.

10.

Dejstvo, da je sedež Agencije v prostorih Komisije, je močno vplivalo na področje informacijske tehnologije Agencije. Agencija se bo novembra 2004 preselila v svoje nove prostore v Kölnu, zaradi česa se bo informacijska tehnologija Agencije močno izboljšala, uvedena pa bo tudi nova računalniška arhitektura.


30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/16


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

(2004/C 324/03)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–10

UGOTOVITVE

Tabele 1 do 4

Odgovori Agencije

UVOD

1.

Evropska agencija za pomorsko varnost (v nadaljnjem besedilu „Agencija“) je bila ustanovljena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 1406/2002 z dne 27. junija 2002 (1). Proračunsko leto 2003 je bilo prvo leto, v katerem je Agencija dejansko začela izvajati svoje operativne naloge. Naloge Agencije so zagotavljanje visoke stopnje varnosti v pomorskem prometu in preprečevanje onesnaževanja z ladjami, zagotavljanje tehnične pomoči Komisiji in državam članicam, spremljanje izvajanja ustrezne zakonodaje Skupnosti in ocenjevanje njene učinkovitosti. V tabeli 1 so povzete pristojnosti in dejavnosti Agencije, in sicer na podlagi podatkov, ki jih je posredovala.

MNENJE SODIŠČA

2.

To mnenje je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2).

3.

Sodišče je pregledalo letne računovodske izkaze Agencije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 1406/2002 je bil za izvrševanje proračuna odgovoren njen izvršni direktor. V okviru tega je prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami, sprejetimi na podlagi člena 21 Uredbe Sveta (ES) št. 1406/2002, pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (3). Računsko sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze pregledati.

4.

Sodišče je opravilo revizijo v skladu s svojimi revizijskimi usmeritvami in standardi, ki temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti. Sodišče je pregledalo računovodsko dokumentacijo in uporabilo revizijske postopke, za katere je menilo, da so v danih razmerah potrebni.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Zaradi naslednjih ugotovitev revizijsko mnenje, ki ga je Sodišče podalo v tem poročilu, ni vprašljivo.

UGOTOVITVE

6.

V tabeli 2 je prikazano izvrševanje proračunskih sredstev za proračunsko leto 2003. Izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja Agencije za proračunsko leto 2003 sta povzeta v tabelah 3 in 4.

7.

Izvršni direktor, ki je odredbodajalec, je prav tako pooblaščen za podpisovanje bančnih nalogov, kar je v nasprotju s členom 37 finančne uredbe Agencije.

8.

V členu 43(1)(e) finančne uredbe Agencije je določeno, da mora računovodja potrditi sisteme, ki jih predpiše odredbodajalec in katerih namen je zagotavljati ali utemeljiti računovodske informacije. To potrjevanje še ni formalizirano.

9.

Agencija bi morala sistematično preverjati izplačila nadomestil svojim uslužbencem.

10.

Analiza okolja za nadzor informacijskega sistema je pokazala, da ga je treba okrepiti glede na predvideno povečanje obsega dejavnosti Agencije.

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  UL L 201, 31.7.2002, str. 8.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  V skladu s členom 82 Uredbe Komisije (ES) št. 2343/2002 je bil zaključni račun za vse prihodke in odhodke Agencije za proračunsko leto 2003 pripravljen 1. marca 2004 in poslan Računskemu sodišču, ki ga je prejelo 20. septembra 2004. Povzetek tega zaključnega računa je v tabelah, priloženih temu poročilu.


Tabela 1

Evropska agencija za pomorsko varnost (začasni sedež v Bruslju, načrtovana preselitev v Lizbono)

Področja pristojnosti Skupnosti, ki izhajajo iz Pogodbe

Pristojnosti Agencije

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1406/2002 z dne 27. junija 2002)

Vodenje Agencije

Viri, ki so bili na voljo Agenciji za leto 2003

Izdelki in storitve, zagotovljeni v proračunskem letu 2003 (1)

Skupna prometna politika

Cilji

Naloge

1.

Upravni odbor

Končni proračun:

Število izdanih mnenj: 2

„Svet lahko s kvalificirano večino odloči, ali, v kolikšnem obsegu in po kakšnem postopku je treba sprejeti ustrezne predpise za pomorski in zračni promet.“

(Člen 80 Pogodbe)

Zagotavljati visoko, enotno in učinkovito stopnjo varnosti v pomorskem prometu in preprečevanje onesnaževanja z ladij

Zagotavljati državam članicam in Komisiji potrebno tehnično in znanstveno podporo

Spremljati izvajanje ustrezne zakonodaje Skupnosti in ocenjevati učinkovitost obstoječih ukrepov

Pomagati Komisiji pri pripravi in izvajanju zakonodaje Skupnosti

Spremljati delovanje režima pomorske inšpekcije v Skupnosti, kar zajema tudi obiske v državah članicah

Zagotoviti Komisiji tehnično pomoč pri nadzoru ladij, ki ga opravlja pomorska inšpekcija

Skupaj z državami članicami pripravljati tehnične rešitve in zagotavljati tehnično podporo v zvezi z uporabo zakonodaje Skupnosti

Spodbujati sodelovanje med državami, ki mejijo na zadevna pomorska območja

Razvijati potrebne informacijske sisteme

Lajšati sodelovanje med državami članicami in Komisijo pri oblikovanju skupne metodologije za preiskavo pomorskih nesreč

Zagotoviti Komisiji in državam članicam zanesljive informacije o pomorski varnosti in onesnaževanju z ladij

Pomagati Komisiji in državam članicam pri identifikaciji in zasledovanju ladij, ki so izvedle nezakonite izpuste

Sestava

Po en predstavnik vsake države članice, štirje predstavniki Komisije in štirje predstavniki zadevnih poklicnih sektorjev brez pravice do glasovanja.

Naloge

Sprejemanje proračuna in delovnega programa;

Obravnavanje zahtevkov držav članic za pomoč

2.

Izvršni direktor

Imenuje ga upravni odbor na predlog Komisije.

3.

Zunanja revizija

Evropsko računsko sodišče

4.

Organ za razrešnico

Parlament na priporočilo Sveta.

4,5 milijona EUR, od tega prispevek Skupnosti: 100 %

Število zaposlenih 31. decembra 2003:

Podatki niso na voljo.

Število inšpekcijskih pregledov: 4

Vir: Informacije, ki jih je posredovala Agencija.


Tabela 2

Evropska agencija za pomorsko varnost – Izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2003

(v 1000 EUR)

Prihodki

Odhodki

Vir prihodkov

Prihodki, predvideni v končnem proračunu za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev odhodkov

Končna odobrena proračunska sredstva

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Subvencije Skupnosti

4 500

2 630

Naslov I

Zaposleni

1 552

713

647

66

838

Drugi prihodki

 

2

Naslov II

Uprava

848

553

238

315

295

 

 

 

Naslov III

Poslovanje

230

167

13

155

63

Skupaj

4 500

2 632

Skupaj

2 630

1 434

898

536

1 196

NB: Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih računovodskih izkazih.


Tabela 3

Evropska agencija za pomorsko varnost – Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2003

(v tisočih EUR)

 

2003

Prihodki

Subvencije Komisije

2 630

Drugi prihodki

2

Prihodki skupaj (a)

2 632

Odhodki

Zaposleni – Naslov I proračuna

Plačila

647

Prenesena sredstva

66

Uprava – Naslov II proračuna

Plačila

238

Prenesena sredstva

315

Poslovanje – Naslov III proračuna

Plačila

13

Prenesena sredstva

155

Odhodki skupaj (b)

1 434

Rezultat proračunskega leta (a – b)

1 198

NB: Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.


Tabela 4

Evropska agencija za pomorsko varnost – Bilanca stanja 31. decembra 2003

(v tisočih EUR)

Aktiva

2003

Pasiva

2003

Osnovna sredstva

 

Lastni kapital

 

Računalniška programska oprema

11

Lastni kapital

8

Amortizacija

–3

Saldo proračunskega leta

1 198

Vmesni seštevek

8

Vmesni seštevek

1 206

Gibljiva sredstva

 

Kratkoročne obveznosti

 

Predujmi zaposlenim

17

Avtomatični prenosi proračunskih sredstev

536

Razne terjatve

3

Razne obveznosti

29

Vmesni seštevek

20

Vmesni seštevek

566

Gotovina

 

 

 

Gotovina na bančnih računih

1 744

 

 

Vmesni seštevek

1 744

 

 

Skupaj

1 772

Skupaj

1 772

NB: skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.


(1)  Agencija je lahko začela delovati šele novembra 2003.

Vir: Informacije, ki jih je posredovala Agencija.


ODGOVORI AGENCIJE

7.

Delitev nalog se ni mogla zagotoviti zaradi nezadostnega števila zaposlenih, ki jih je imela Agencija. Od januarja 2004 dalje se je lahko po zaposlitvi drugih uradnikov okrepil notranji nadzor in zagotovila delitev nalog.

8.

Po ugotovitvah Sodišča je računovodske in proračunske sisteme računovodja potrdil marca 2004.

9.

Urad Komisije „Pay Master Office“ (PMO) je zadolžen za izračunavanje plač uradnikov Evropske agencije za pomorsko varnost. Po povečanju števila zaposlenih v kadrovskem oddelku je bila okrepljena kontrola plač.

10.

Agencija je občutno okrepila svojo računalniško ekipo, ki bi se morala povečati z ene (zaposlene) osebe (konec leta 2003) na pet (zaposlenih konec leta 2004), kar bo omogočalo razdelitev nalog in pristojnosti ter tako izboljšanje nadzora računalniškega sistema.


30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/23


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

(2004/C 324/04)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–8

UGOTOVITVE

Tabele 1 to 4

Odgovori Agencije

UVOD

1.

Evropska agencija za okolje (v nadaljnjem besedilu „Agencija“) je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 (1). Agencija je odgovorna za vzpostavitev opazovalnega omrežja, ki Komisiji, državam članicam in na splošno javnosti zagotavlja zanesljive informacije o stanju okolja. Informacije bi morale Evropski uniji in državam članicam zlasti omogočiti, da sprejmejo ukrepe za zaščito okolja in ocenijo njihovo uspešnost. V tabeli 1 so povzete pristojnosti in dejavnosti Agencije in sicer na podlagi podatkov, ki jih je posredovala.

MNENJE SODIŠČA

2.

To mnenje je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2).

3.

Sodišče je pregledalo letne računovodske izkaze Agencije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 13 Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90 je bil za izvrševanje proračuna odgovoren direktor. V okviru tega je prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami, sprejetimi na podlagi člena 14 Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90, pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (3) Računsko sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze pregledati.

4.

Sodišče je opravilo revizijo v skladu s svojimi revizijskimi usmeritvami in standardi, ki temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti. Sodišče je opravilo vse preizkuse računovodske dokumentacije in vse druge revizijske postopke, za katere je menilo, da so v danih okoliščinah potrebni.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Zaradi naslednjih ugotovitev revizijsko mnenje, ki ga je Sodišče podalo v tem poročilu, ni vprašljivo.

UGOTOVITVE

6.

Poraba proračunskih sredstev, odobrenih za leto 2003 in sredstev, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta, je prikazana v tabeli 2  (4). Izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja Agencije za proračunsko leto 2003 sta povzeta v tabelah 3 in 4.

7.

V nasprotju z določbami finančne uredbe Agencije (5), se nalogi za izterjavo ne izdajajo redno po prejetju zahtevkov. Tako v proračunskem letu niso bili takoj izdani nalogi za zahtevke v višini 2 539 000 EUR, od katerih je bilo 1 472 000 EUR že pobranih.

8.

Izkazi za sedem bančnih računov Agencije v letu 2003 niso bili usklajeni z ustreznimi bilancami v računovodskih izkazih. To usklajevanje bi se moralo izvajati vsak mesec, podrobnosti pa bi bilo treba posredovati odgovorni osebi v upravi.

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  UL L 120, 11.5.1990.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  V skladu z določbami člena 13(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90 je bil zaključni račun za vse prihodke in odhodke Agencije za proračunsko leto 2003 pripravljen 6. avgusta 2004 in poslan Računskemu sodišču. Sodišče ga je prejelo 22. septembra 2004. Povzetek tega zaključnega računa je v prilogah k temu poročilu.

(4)  Vse tabele v tem poročilu so bile pripravljene na podlagi čimbolj natančnih vrednosti za uporabljene podatke. Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja v prikazu v tabelah. Pomišljaj pomeni neobstoječo vrednost ali vrednost nič, številka 0,0 pa pomeni vrednost, nižjo od mejne vrednosti za zaokrožitev.

(5)  Člen 53(2).


Tabela 1

Evropska agencija za okolje (Koebenhaven)

Področja pristojnosti Skupnosti, ki izhajajo iz Pogodbe

Pristojnosti Agencije, kot so opredeljene v Uredbi Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990

Vodenje Agencije

Viri, ki so na voljo Agenciji (podatki za leto 2002)

Izdelki in storitve, pripravljeni v letu 2003

Okoljska politika

Cilji

Naloge

1.

Upravni odbor

Končni proračun:

 

Cilj okoljske politike Skupnosti je doseči visoko raven varstva, pri čemer se upošteva raznolikost razmer v posameznih regijah Skupnosti. Politika temelji na previdnostnem načelu in na načelih, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru in da mora plačati povzročitelj obremenitve. (…) Pri oblikovanju svoje okoljske politike Skupnost upošteva razpoložljive znanstvene in tehnične podatke (…)

(Člen 174 Pogodbe)

Vzpostaviti evropsko opazovalno omrežje, ki bo Skupnosti in državam članicam zagotavljalo zanesljive informacije, ki jim bodo omogočale:

(a)

sprejem potrebnih ukrepov za varstvo okolja;

(b)

oceno rezultatov takšnih ukrepov;

(c)

zagotovitev ustrezne obveščenosti javnosti o stanju okolja.

Zagotoviti Skupnost in državam članicam potrebne informacije

Evidentirati in oceniti podatke o stanju okolja in poročati o njegovi kakovosti

Zagotoviti primerljivost podatkov na evropski ravni

Pospeševati vključevanje evropskih okoljskih informacij v mednarodne programe

Vsaka tri leta mora objaviti poročilo o stanju in spremembah okolja ter o napovedih za prihodnost

Spodbujati razvoj tehnik za napovedovanje stanja okolja, metod za ocenjevanje škode, povzročene okolju ter izmenjavo informacij v zvezi s tehnologijo za preprečevanje škode

Sestava

Po en predstavnik iz vsake države članice

Dva predstavnika Komisije

Dva znanstvenika, ki ju imenuje Evropski parlament

Naloge

Sprejme delovni program in zagotavlja njegovo izvajanje

2.

Direktor

Imenuje ga upravni odbor na predlog Komisije.

3.

Posvetovalni forum

Sestavljen je iz po enega ali dveh predstavnikov držav članic; svetuje izvršnemu direktorju.

4.

Znanstveni odbor

Sestavljajo ga posamezniki, ki so posebej usposobljeni za področje okolja, imenuje pa jih upravni odbor.

5.

Zunanja revizija

Evropsko računsko sodišče

6.

Organ za razrešnico

Parlament na priporočilo Sveta.

27,5 milijona EUR (25,1 milijona EUR), prispevek Skupnosti: 77 % (76 %)

Število zaposlenih 31. decembra 2003

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu: 111 (106)

Število zasedenih delovnih mest: 95 (85)

+16 (26) drugih uslužbencev (pomožni uslužbenci, dodeljeni nacionalni izvedenci, lokalni uslužbenci, začasni uslužbenci)

Skupno število uslužbencev: 111 (111)

ki opravljajo naslednje naloge:

operativne: 69 (69)

upravne: 41 (41)

razne: 1 (1)

Podpora in zagotovitev kazalcev za Sintezno poročilo o trajnostnem razvoju

Kazalci v zvezi s stanjem okolja v letu 2003

Analiza in ocena emisij toplogrednih plinov (1990–2020)

Dokončanje Kijevskega poročila (stanje okolja v državah kandidatkah iz Srednje in Vzhodne Evrope)

Organizacija treh seminarjev v času grškega predsedovanja Svetu

Zagotavljanje okoljskih kazalcev na posameznih področjih (transportni sektor v državah kandidatkah, donavska regija – Črno morje)

Pomoč pri usklajevanju podatkov

Upravljanje omrežja EIONET (Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje)

Vir: Informacije, ki jih je posredovala Agencija.


Tabela 2

Evropska agencija za okolje – Izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2003

(v milijonih EUR)

Prihodki

Odhodki

Vir prihodkov

Prihodki, predvideni v končnem proračunu za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev izdatkov

Končna odobrena proračunska sredstva

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

Razpoložljiva sredstva

(proračun 2003 in proračunsko leto 2002)

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

za prenos

razveljavljena

razpoložljiva

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Subvencije Skupnosti

21,4

21,4

Naslov I

Zaposleni

11,5

11,5

11,1

0,3

0,1

1,4

1,4

0,8

0,3

0,3

13,0

13,0

11,9

0,7

0,4

Druge subvencije

6,1

8,4

Naslov II

Uprava

2,9

2,8

2,4

0,4

0,0

0,3

0,2

0,2

0,0

0,1

3,1

3,1

2,6

0,4

0,1

Drugi prihodki

0,0

0,1

Naslov III

Poslovanje

13,1

13,0

6,0

7,0

0,1

5,9

5,6

4,9

0,8

0,3

19,0

18,6

10,9

7,8

0,4

Skupaj

27,5

29,9

Skupaj

27,5

27,4

19,6

7,7

0,2

7,6

7,3

5,8

1,1

0,6

35,1

34,6

25,4

8,9

0,9

NB: Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala agencija. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih računovodskih izkazih.


Tabela 3

Evropska agencija za okolje – Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunski leti 2003 in 2002

(v tisočih EUR)

 

2003

2002

Prihodki

Subvencije Skupnosti

21 380

18 749

Druge subvencije

8 423

1 136

Drugi prihodki

89

198

Prihodki skupaj (a)

29 891

20 083

Odhodki

Zaposleni – Naslov I proračuna

Plačila

11 123

9 714

Prenesena sredstva

315

1 018

Uprava – Naslov II proračuna

Plačila

2 447

2 054

Prenesena sredstva

395

247

Poslovanje – Naslov III proračuna

Plačila

5 997

6 493

Prenesena sredstva

7 008

5 611

Skupni izdatki (b)

27 284

25 136

Saldo proračunskega leta (a – b)

2 607

–5 053

Saldo, prenesen iz prejšnjega proračunskega leta

–7 427

–3 275

Prenesena in razveljavljena sredstva

617

889

Neporabljeni zneski za ponovno porabo iz prejšnjega pr. leta

36

8

Tečajne razlike

–4

4

Uskladitve

–18

0

Bilanca proračunskega leta

–4 190

–7 427

NB: Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih računovodskih izkazih.


Tabela 4

Evropska agencija za okolje – Bilanca stanja 31. decembra 2003 in 31. decembra 2002

(v tisočih EUR)

Aktiva

2003

2002

Pasiva

2003

2002

Osnovna sredstva

 

 

Lastni kapital

 

 

Računalniška oprema

1 366

1 847

Lastni kapital

1 265

1 295

Oprema in pohištvo

2 302

2 254

Saldo proračunskega leta

–4 190

–7 427

Finančna osnovna sredstva

425

405

Vmesni seštevek

–2 925

–6 133

Amortizacija

–2 860

–3 237

Kratkoročne obveznosti

 

 

Vmesni seštevek

1 232

1 269

Komisija

3 124

5 263

Zaloge

 

 

Drugi

1 066

2 270

Pisarniški material

33

26

Avtomatični prenosi

8 852

7 591

Vmesni seštevek

33

26

Razne obveznosti

0

769

Gibljiva sredstva

 

 

Odbitki od plač

417

111

Subvencije Skupnosti

3 124

5 263

Vmesni seštevek

13 460

16 003

Druge subvencije

1 066

2 270

Prehodne in izravnalne postavke

 

 

Nalogi za izterjavo

65

226

Zneski za ponovno uporabo

212

175

Razne terjatve

127

153

Nalogi za izterjavo

65

226

Izterljiv DDV

232

266

Vmesni seštevek

277

400

Vmesni seštevek

4 614

8 178

 

 

 

Gotovina

 

 

 

 

 

Gotovina na bančnih računih

4 892

740

 

 

 

Blagajniška knjiga predplačil

40

40

 

 

 

Vmesni seštevek

4 932

780

 

 

 

Prehodne in izravnalne postavke

 

 

 

 

 

Prehodne postavke

0

18

 

 

 

Vmesni seštevek

0

18

 

 

 

Skupaj

10 811

10 271

Skupaj

10 811

10 271

NB: Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih računovodskih izkazih.


ODGOVORI AGENCIJE

7. in 8.

Evropska agencija za okolje priznava, da je potrebno okrepiti upravljanje izterjav in upošteva zahtevo za redno usklajevanje računovodskih izkazov.

Da bi Agencija odpravila omejitve virov in povečala svojo sposobnost, je kljub kadrovskemu načrtu za leto 2004 sprejela odločitev, da na administrativni ravni zaposli računovodjo.

V kratkem bo Agencija vzpostavila delovno skupino za računovodstvo, da bi zagotovila redno in pravilno delovanje skozi vso leto, da bi izvajala računovodstvo na podlagi nastanka poslovnih dogodkov in da bi se pripravila za oblikovanje računovodskih izkazov, v skladu s potrebnimi standardi in zahtevami.


30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/30


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

(2004/C 324/05)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–14

UGOTOVITVE

Tabele 1 do 5

Odgovori Agencije

UVOD

1.

Evropska agencija za zdravila (v nadaljnjem besedilu „Agencija“) je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2309/93 z dne 22. julija 1993 (1). Agencija deluje prek mreže in usklajuje obstoječe znanstvene vire, ki jih ji dajo na razpolago pristojni organi držav članic za vrednotenje in nadzor zdravil za uporabo v humani medicini in v veterini. V tabeli 1 je povzetek pristojnosti in odgovornosti Agencije, pripravljen na podlagi podatkov, ki jih je posredovala.

MNENJE SODIŠČA

2.

To mnenje je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2).

3.

Sodišče je pregledalo letne računovodske izkaze Agencije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 57a(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2309/93 je bil za izvrševanje proračuna odgovoren izvršni direktor. V okviru tega je prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami, sprejetimi na podlagi istega člena, pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (3). Računsko sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze pregledati.

4.

Sodišče je opravilo revizijo v skladu s svojimi revizijskimi usmeritvami in standardi, ki temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti. Sodišče je pregledalo računovodsko dokumentacijo in uporabilo revizijske postopke, za katere je menilo, da so v danih razmerah potrebni.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi. Sodišče želi kljub temu opozoriti na stanje, opisano v odstavku 10. Z izjemo razmer, opisanih v odstavkih 7 in 12, je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi, kot celota zakonite in pravilne.

UGOTOVITVE

6.

Poraba proračunskih sredstev, odobrenih za proračunsko leto 2003 in sredstev, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta, je prikazana v tabeli 2. Izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja Agencije za proračunsko leto 2003 sta v povzeti obliki prikazana v tabelah 3 in 4.

7.

Upravni svet Agencije je 5. junija 2003, po odobritvi Komisije, sprejel novo finančno uredbo in ustrezna izvedbena pravila, ki so začela veljati od druge polovice proračunskega leta 2003 (4). Sodišče je v svojem Mnenju št. 6/2003 z dne 17. julija 2003 opozorilo na razlike med finančno uredbo Agencije in okvirno finančno uredbo, ki se uporablja za agencije na splošno. Sodišče je v odstavku 7 tega mnenja zlasti poudarilo, da morajo biti izvedbena pravila za oddajanje naročil, ki jih je pripravila Agencija, skladna s splošno finančno uredbo in splošnimi izvedbenimi pravili. Tako na primer splošna pravila predpisujejo ustanovitev odbora za ocenjevanje ponudb za vsako naročilo, ki presega vrednost 13 800 EUR, Agencija pa je kot mejno vrednost določila znesek 75 000 EUR (ugotovljene razlike so navedene v tabeli 5).

8.

Računovodski izkazi Agencije za leto 2003 so bili pripravljeni na podlagi računovodskih načel, določenih v njeni novi finančni uredbi (5). Računovodski podatki, ki se nanašajo na leto 2002, niso bili na novo obdelani v skladu z računovodskimi pravili, uporabljenimi pri pripravi izkazov za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003.

9.

Člen 43(1)(e) finančne uredbe Agencije določa, da mora računovodja potrditi sisteme, ki jih predpiše odredbodajalec in katerih namen je zagotavljati ali utemeljiti računovodske informacije. Ti sistemi niso bili potrjeni.

10.

Leta 2003 je Agencija popisala fizični inventar osnovnih sredstev in sicer glede na vrsto sredstev, čeprav se knjiga osnovnih sredstev vodi glede na leto, v katerem so bila ta sredstva pridobljena. Zaradi takšnega stanja je težko uskladiti fizične podatke z računovodskimi podatki. Razen tega nekatera sredstva niso zajeta niti v popisu inventarja niti v knjigi osnovnih sredstev. Njihova skupna vrednost po amortizaciji je bila ocenjena na 4 188 000 EUR (6) in je bila zajeta v bilanco stanja pod postavko „osnovna sredstva“. Agencija bi morala vzpostaviti sistem za upravljanje osnovnih sredstev, ki zagotavlja, da so podatki o inventarju izčrpni in hkrati skladni z računovodskimi podatki.

11.

Pri uporabi nekaterih ukrepov notranje kontrole ni zagotovljene kontinuitete. Tako na primer nekateri spisi ne vsebujejo vseh spremljevalnih listin, potrebnih za nastanek obveznosti ali izdajo plačilnega naloga.

12.

Pri nekaterih postopkih s pogajanji temelji izbira dobavitelja na merilu „predhodnih izkušenj z izvajalcem“, kar v izvedbenih pravilih (7) za finančno uredbo ni predpisano.

13.

Pregled spisov v zvezi z zaposlovanjem je pokazal precejšnje število pomanjkljivosti pri formalizaciji in dokumentaciji: razlogi za izbor kandidatov, povabljenih na razgovor, niso navedeni ali v seznamih, po katerih se preverja, ali kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje, pa niso navedena vsa izbirna merila, določena v razpisih prostih delovnih mest.

14.

Enota Agencije za „zagotavljanje kakovosti“ hkrati izvaja tudi naloge notranjega revizorja. Dve od revizij, opravljenih v letu 2002 v zvezi z organizacijo elektronskega dokumentacijskega sistema, sta pokazali, da je prišlo zaradi nezadostnega spremljanja projekta do precejšnjega povečanja stroškov in porabljenega časa. Naknadna revizija, ki jo je v letu 2003 opravil zunanji svetovalec, je potrdila pomanjkljivosti, ki jih je odkril notranji revizor. Projekt, začet ob koncu leta 2000, bi moral začeti delovati na začetku leta 2002, stroški pa so bili ocenjeni na 1,2 milijona EUR. Sistem v letu 2003 še vedno ni deloval, nastali stroški pa so znašali že 1,7 milijona EUR.

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  UL L 214, 24.8.1993, str. 18; po sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004 z dne 31. marca 2004 (UL L 136, 30.4.2004, str. 1) se Agencija po novem imenuje Evropska agencija za zdravila.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  V skladu s členom 83(3) finančne uredbe Agencije je bil zaključni račun za proračunsko leto 2003 pripravljen 14. maja 2004 in poslan Računskemu sodišču, ki ga je prejelo 24. septembra 2004. Povzetek zaključnega računa je v tabelah, priloženih temu poročilu.

(4)  Komisija je podala svoje mnenje na začetku leta 2004.

(5)  Člen 78 nove finančne uredbe Agencije.

(6)  Znesek se nanaša na programsko opremo in spremembe prostorov.

(7)  Člen 86 podrobnih pravil za izvajanje finančne uredbe Agencije.


Tabela 1

Evropska agencija za zdravila (London)

Področja pristojnosti Skupnosti, ki izhajajo iz Pogodbe

Pristojnosti Agencije, kot so opredeljene v Uredbi Sveta (ES) št. 2309/93 z dne 22. julija 1993

Vodenje Agencije

Viri, ki so na voljo Agenciji

(podatki za leto 2002)

Izdelki in storitve, pripravljeni v letu 2003

(podatki za leto 2002)

Pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Skupnosti se zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi.

Dejavnost Skupnosti, ki dopolnjuje nacionalne politike, je usmerjena k izboljševanju javnega zdravja, preprečevanju človekovih obolenj in bolezni ter odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje ljudi.

(Odlomek iz člena 152 Pogodbe)

Cilji

Usklajevanje obstoječih znanstvenih virov, ki jih ji dajo na razpolago pristojni organi držav članic za vrednotenje in nadzor zdravil za uporabo v humani medicini in v veterini

Zagotoviti državam članicam in institucijam Unije znanstvene nasvete glede zdravil za uporabo v humani medicini ali veterini

Naloge

Usklajevanje znanstvenega ocenjevanja zdravil, za katera veljajo postopki za pridobitev dovoljenja Skupnosti za promet

Usklajevanje nadzora zdravil, odobrenih v Skupnosti (farmakovigilanca)

Svetovanje o najvišjih dovoljenih količinah ostankov zdravil za uporabo v veterini, ki so lahko sprejemljivi v živilih živalskega izvora

Usklajevanje preverjanja skladnosti z načeli dobre proizvodne prakse, dobre laboratorijske prakse in dobre klinične prakse

Vodenje statusa dovoljenj za promet z zdravili

1.

Odbor za lastniška zdravila, ki ga sestavljata po dva člana iz vsake države članice, pripravlja mnenja o vseh vprašanjih, povezanih z vrednotenjem zdravil za uporabo v humani medicini.

2.

Odbor za zdravila za uporabo v veterini, ki ga sestavljata po dva člana iz vsake države članice, pripravlja mnenja o vseh vprašanjih, povezanih z vrednotenjem zdravil za uporabo v veterini.

3.

Upravni svet, ki je sestavljen iz dveh predstavnikov vsake države članice, dveh predstavnikov Komisije in dveh predstavnikov, ki ju imenuje Evropski parlament. Upravni svet sprejme delovni program in letno poročilo.

4.

Izvršnega direktorja imenuje upravni svet na predlog Komisije.

5.

Zunanja revizija:

Evropsko računsko sodišče

6.

Razrešnico da Parlament na predlog Sveta.

Končni proračun:

84,2 milijona EUR (61,3 milijona EUR), od tega prispevek Skupnosti (brez subvencije za malo iskana in nedonosna zdravila): 22,9 % (27,9 %)

Število zaposlenih 31. decembra 2003:

287 (251) delovnih mest, določenih v kadrovskem načrtu

Število zasedenih delovnih mest: 256 (227)

+48 (37) drugih delovnih mest (pomožni uslužbenci, dodeljeni nacionalni izvedenci, lokalni uslužbenci, začasni uslužbenci)

Skupno število uslužbencev: 304 (264)

ki opravljajo naslednje naloge:

operativne: 242 (211)

upravne: 62 (53)

Zdravila za uporabo v humani medicini

Vloge za izdajo dovoljenj za trženje: 39 (31)

Pozitivna mnenja: 39 (24)

Povprečni čas ovrednotenja: 190 dni (192 dni)

Mnenja po izdaji dovoljenja: 941 (746)

Farmakovigilanca: 45 538 poročil (42 608 poročil)

Redna poročila o zanesljivosti: 276 (223)

Nadzorni ukrepi: 1 025 (738)

Znanstvena mnenja: 65 (75)

Postopki za vzajemno priznavanje: 4 080 (3 501)

Zdravila za uporabo v medicini

Nove vloge: 10 (3)

Vloge za različice: 64 (33)

Inšpekcije: 76 (75)

Vir: Informacije, ki jih je posredovala Agencija.


Tabela 2

Evropska agencija za zdravila – Izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2003

(v milijonih EUR)

Prihodki

Odhodki

Vir prihodkov

Prihodki, vneseni v končni proračun za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev odhodkov

Končna odobrena proračunska sredstva

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

Razpoložljiva sredstva

(proračun 2003 in proračunsko leto 2002)

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

neplačane obveznosti

plačana

razveljavljena

sredstva

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Subvencije Skupnosti (1)

23,0

22,5

Naslov I

Zaposleni

31,5

29,7

29,2

0,5

1,8

0,4

0,3

0,1

31,9

30,1

29,5

0,5

1,9

Lastni prihodki

59,0

60,1

Naslov II

Uprava

19,7

19,2

11,9

7,3

0,5

1,9

1,5

0,4

21,6

21,1

13,4

7,3

0,9

Drugi prihodki

2,2

1,8

Naslov III

Poslovanje

33,0

32,8

24,5

8,3

0,2

4,5

4,2

0,3

37,5

37,3

28,7

8,3

0,5

Skupaj

84,2

84,4

Skupaj

84,2

81,7

65,6

16,1

2,5

6,8

6,0

0,8

91,0

88,5

71,6

16,1

3,3

Vir: Podatki Agencije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.


Tabela 3

Evropska agencija za zdravila – Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunski leti 2003 in 2002

(v tisočih EUR)

 

2003

2002 (2)

Prihodki

Pristojbine v zvezi z dovoljenji za promet

58 657

38 372

Subvencija Komisije, vključno s prispevki iz naslova EGP

19 786

14 846

Subvencija skupnosti za malo iskana in nedonosna zdravila

2 814

2 407

Prispevki za programe Skupnosti

1 208

9

Upravni prihodki

2 153

1 688

Drugi prihodki

848

54

Skupaj (a)

85 466

57 376

Odhodki (3)

Odhodki za zaposlene

29 663

26 216

Upravni odhodki

10 905

10 718

Odhodki za poslovanje

32 838

21 467

Amortizacija

2 364

0

Skupaj (b)

75 770

58 401

Rezultat (c = a – b)

9 696

–1 025

Drugi dejavniki

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta in razveljavljena (d)

823

1 377

Tečajne razlike in druge uskladitve (e)

413

– 352

Bilanca za proračunsko leto (c + d + e)

10 932

0

Vir: Podatki Agencije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih računovodskih izkazih.


Tabela 4

Evropska agencija za zdravila – Bilanci stanja 31. decembra 2003 in 31. decembra 2002 (4)

(v tisočih EUR)

Aktiva

2003

2002

Pasiva

2003

2002

Neopredmetena sredstva

3 401

0

Lastni kapital

 

 

 

 

 

Rezultat izvrševanja proračuna (a)

4 037

Osnovna sredstva

 

 

Rezultat uskladitev (b)

6 895

Naprave, stroji in orodja

1 635

146

Poslovni izid (a + b)

10 932

Pohištvo in vozni park

1 011

991

Stanje, preneseno iz prejšnjih proračunskih let (5)

6 872

2 684

Računalniška oprema

2 548

1 547

Vmesni seštevek

17 804

2 684

Vmesni seštevek

5 194

2 684

 

 

 

 

 

 

Kratkoročne obveznosti

 

 

Gibljiva sredstva

 

 

Zneski, dolgovani institucijam in organom Skupnosti

479

444

Plačani DDV, ki bo povrnjen

1 105

571

Odobritve za plačila, ki jih je treba prenesti

11 936

6 811

Terjatve do institucij in organov Skupnosti

107

3 744

Drugi dolgovi

127

603

Razni dolžniki

1 034

2 854

Predujmi, prejeti od strank

8 845

9 293

Druge terjatve

64

0

Vmesni seštevek

21 387

17 151

Vmesni seštevek

2 310

7 169

 

 

 

Razpoložljiva sredstva

28 286

9 982

 

 

 

Skupaj

39 191

19 835

Skupaj

39 191

19 835

Vir: Podatki Agencije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih računovodskih izkazih.


Tabela 5

Razlike med splošnimi izvedbenimi pravili in izvedbenimi pravili Agencije

Odbor za oceno ponudb (6)

 

Člena 145 in 146 splošnih izvedbenih pravil

Člen 107 zvedbenih pravil Agencije

Mejna vrednost pri naročilih:

13 800 EUR

75 000 EUR

Pravila za postopke s pogajanji pri naročilh nizke vrednosti

Vrednost naročil

Člen 129 splošnih izvedbenih pravil

Člen 89 izvedbenih pravil Agencije

manj kot 200 EUR

plačilo zneska na računu

predpisano v členu 82, vendar mejna vrednost ni določena

manj kot 1 050 EUR: postopek s pogajanji

dodelitev na podlagi ene ponudbe

manj kot 1 500 EUR: dodelitev na podlagi ene ponudbe

med 1 050 in 13 800 EUR: postopek s pogajanji z:

vsaj trije ponudniki

med 1 500 in 13 800 EUR: vsaj trije ponudniki

med 13 800 in 50 000 EUR, omejen postopek, vendar brez RPI (7) z:

vsaj pet ponudnikov

vsaj trije ponudniki

Vir: Računsko sodišče


(1)  Zajema subvencije, prejete iz naslova Evropskega gospodarskega prostora.

Vir: Podatki Agencije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.

(2)  Podatki za proračunsko leto 2002 niso bili ponovno obdelani v skladu z računovodskimi načeli, ki so se uporabljala za leto 2003 (glej odstavek 8 poročila).

(3)  Delež prenesenih proračunskih sredstev, ki ga je treba obravnavati kot izdatke za proračunsko leto, je bil ocenjen na splošno in ne na podlagi pregleda posameznih transakcij.

Vir: Podatki Agencije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih računovodskih izkazih.

(4)  Zaradi uporabe modela, ki ga je predlagala Komisija, so bile bilance prerazporejene med obstoječimi postavkami.

(5)  Znesek za leto 2002 ustreza skupni neto vrednosti osnovnih sredstev. Znesek za leto 2003 vključuje tudi 4 188 000 EUR, kar ustreza aktiviranju sredstev, pridobljenih v prejšnjih letih, v letu 2003 (glej odstavek 10 poročila).

Vir: Podatki Agencije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih računovodskih izkazih.

(6)  Edini odbor za oceno ponudb, ki ga je predlagala Agencija, je Svetovalni odbor za javna naročila in pogodbe, ki mora podati svoje mnenje o naročilih, pri katerih so zneski višji od 75 000 EUR (člen 107), medtem ko je ta mejna vrednost v splošnih izvedbenih pravilih 13 800 EUR.

(7)  RPI: Razpis za prijavo interesa.

Vir: Računsko sodišče


ODGOVORI AGENCIJE

7.

Agencija se je obrnila na Komisijo, da bi dokončala Finančno uredbo. Do sprememb je prišlo zato, da bi se upoštevale pripombe tako Komisije kot tudi Računskega sodišča. V pravilih za izvajanje so se zlasti uskladili pragovi za pogodbe in javna naročila.

8.

V skladu z mednarodnim računovodskim standardom javnega sektorja (IPSA) številka 3 se posledične prilagoditve navajajo kot prilagoditev začetnemu kapitalu. Primerljivi podatki za leto 2002 niso bili ponovno navedeni, ker ne bi dali pomembnejših dodatnih informacij. Ker morajo evropske ustanove in agencije predstaviti računovodske izkaze za leto 2005 v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi javnega sektorja, bo Agencija v skladu s časovnim razporedom, ki ga je določil računovodja Evropske komisije, imela na voljo sisteme, ki bodo do 1. januarja 2005 zagotovili skladnost, vključno s predstavitvijo primerljivih številk za leto 2004.

9.

Pripomba Sodišča je sicer ustrezna, vendar pa to ni bila prednostna naloga Evropske agencije za zdravila, saj je vedela, da sedanji sistemi, vključno s postopki in programsko opremo, obstajajo že od leta 1998 in da zagotavljajo potrebne in natančne podatke za izdelavo računovodskih izkazov. Ti sistemi se niso spreminjali od uporabe novih finančnih uredb.

Sisteme, ki jih je določil odredbodajalec, bo uradno potrdil računovodja med letom 2004.

10.

Leta 2003 je Agencija kapitalizirala neopredmetena sredstva (predvsem licence za programsko opremo in nekatere stroške razvoja programske opreme) v skladu s standardi, ki jih je izdal Odbor za računovodske standarde. Da bi se izdelal popis neopredmetenih sredstev in stroškov opremljanja v prejšnjih letih, je bila pripravljena podrobna analiza stroškov računalniške opreme in opremljanja za obdobje od 2000 do 2003. V letu 2004 se vsa sredstva, opredmetena in neopredmetena, vnašajo v nov sistem upravljanja sredstev, računovodstvo pa temelji na razvrstitvi po vrstah, kot je navedeno v usklajenem računovodskem načrtu, ki ga je določil računovodja Komisije.

11.

Agencija je upoštevala pripombe Sodišča in sprejela korektivne ukrepe, da bi se v prihodnosti izognila takemu položaju.

12.

Agencija je upoštevala pripombe Sodišča glede meril izbire pogodbenikov.

13.

Agencija skrbno upošteva izbirni postopek. Sprejemljivost kandidatov za sodelovanje v izbirnem postopku, se za vsak posamezni primer opravi na podlagi kontrolnega seznama, ki zajema vse v objavi navedene elemente. To je dokumentirano v vsaki posamezni datoteki. Poleg obstoječe obrazložitve izbire posameznega kandidata za povabilo na razgovor bo Agencija izvedla ukrepe za izboljšanje postopka in za odpravo težav, ki jih navaja Sodišče.

14.

Ob priznavanju resnih težav, ki so se pojavile pri izvajanju tega projekta, je vodstvo Agencije ukrepalo tako, da je na začetku leta 2003 najprej naročilo zunanjo revizijo. Ta specifikacija se je izpopolnila in izvedba sistema upravljanja elektronskih dokumentov od takrat poteka ob upoštevanju navedene analize.


30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/39


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost živil za proračunsko leto 2003 z odgovori Agencije

(2004/C 324/06)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–9

UGOTOVITVE

Tabele 1 do 4

Odgovori Agencije

UVOD

1.

Evropska agencija za varnost živil (v nadaljnjem besedilu „Agencija“) je bila ustanovljena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 z dne 28. januarja 2002 (1). V letu 2002 je finančno upravljanje Agencije izvajala Komisija in Agencija ni imela svojega knjigovodstva. Tako je bilo proračunsko leto 2003 prvo, v katerem je bila Agencija v celoti odgovorna za svoje finančno upravljanje. Njene glavne naloge so zagotavljanje znanstvenih informacij, ki so potrebne za pripravo zakonodaje Skupnosti, zbiranje in analiziranje podatkov, ki omogočajo opredeljevanje in nadziranje tveganj ter zagotavljanje neodvisnih informacij o teh tveganjih. V tabeli 1 je povzetek pristojnosti in odgovornosti Agencije, pripravljen na podlagi podatkov, ki jih je posredovala.

MNENJE SODIŠČA

2.

To mnenje je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2).

3.

Računsko sodišče je pregledalo letne računovodske izkaze Agencije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 44(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 je bil za izvrševanje proračuna odgovoren njen izvršni direktor. V okviru tega je prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami, sprejetimi na podlagi člena 44(3) Uredbe (ES) št. 178/2002, pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (3). Računsko sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze pregledati.

4.

Sodišče je opravilo revizijo v skladu s svojimi revizijskimi usmeritvami in standardi, ki temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti. Sodišče je pregledalo računovodsko dokumentacijo in uporabilo revizijske postopke, za katere je menilo, da so v danih razmerah potrebni.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Zaradi naslednjih ugotovitev revizijsko mnenje, ki ga je Sodišče podalo v tem poročilu, ni vprašljivo.

UGOTOVITVE

6.

Poraba proračunskih sredstev, odobrenih za proračunsko leto 2003 in sredstev, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta, je prikazana v tabeli 2. Izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja Urada za proračunsko leto 2003 sta povzeta v tabelah 3 in 4.

7.

Člen 43(1)(e) finančne uredbe Agencije določa, da mora računovodja potrditi sisteme, ki jih predpiše odredbodajalec in katerih namen je zagotavljati ali utemeljiti računovodske informacije. Ti sistemi niso bili potrjeni.

8.

Kadrovski oddelek ni sistematično preverjal določitve osebnih prejemkov (zlasti plač) in finančnih pravic na novo zaposlenega osebja.

9.

Pregled okolja za nadzor informacijskega sistema je pokazal, da ga je treba okrepiti glede na predvideno povečanje obsega dejavnosti Agencije.

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  V skladu z določbami člena 83(3) finančne uredbe Agencije je bil zaključni račun za proračunsko leto 2003 pripravljen 14. septembra 2004 in posredovan Računskemu sodišču, ki ga je prejelo 17. septembra 2004. Povzetek tega zaključnega računa je v prilogah k temu poročilu.


Tabela 1

Evropska agencija za varnost živil (začasni sedež: Bruselj, predvidena selitev v Parmo)

Področja pristojnosti Skupnosti, ki izhajajo iz Pogodbe

Pristojnosti Agencije

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 z dne 28. januarja 2002)

Vodenje Agencije

Viri, ki so bili na voljo Agenciji za leto 2003

Izdelki in storitve, pripravljeni v letu 2003

Prost pretok živil (Člen 37 Pogodbe)

Visoka raven zaščite zdravja, varnosti in varstva okolja ter potrošnikov ob upoštevanju novih dognanj na podlagi znanstvenih dejstev (Člen 95 Pogodbe)

Skupna trgovinska politika (Člen 133 Pogodbe)

Javno zdravje (Člen 152(4)(b) Pogodbe)

Cilji

Zagotavljanje znanstvenih mnenj ter znanstvene in tehnične podpore zakonodaji in politikam Skupnosti na področjih, ki imajo neposreden ali posreden vpliv na varnost živil in krme

Zagotavljanje neodvisnih informacij o tveganjih, povezanih z varnostjo živil

Prispevanje k doseganju visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi

Zbiranje in analiziranje podatkov, potrebnih za ugotavljanje in spremljanje tveganj

Naloge

Izdajanje znanstvenih mnenj in študij

Pospeševanje enotnih metodologij za ocenjevanje tveganj

Pomoč Komisiji

Iskanje, analiziranje in povzemanje potrebnih znanstvenih in tehničnih podatkov

Opredeljevanje in določanje nastajajočih tveganj

Vzpostavljanje mreže organizacij, ki delujejo na sorodnih področjih

Zagotavljanje znanstvene in tehnične pomoči v kriznih situacijah

Izboljšanje mednarodnega sodelovanja

Zagotavljanje zanesljivih, objektivnih in lahko razumljivih informacij javnosti in zainteresiranim stranem

Sodelovanje pri sistemu hitrega opozarjanja, ki ga upravlja Komisija

1.

Upravni odbor

Sestava

14 članov, ki jih imenuje Svet (v sodelovanju z Evropskim parlamentom in Komisijo) in en predstavnik Komisije

Naloge

Sprejme delovni program in zagotovi, da se izvaja

2.

Izvršni direktor

Imenuje ga upravni odbor na podlagi seznama kandidatov, ki ga predloži Komisija po zaslišanju pred Evropskim parlamentom.

3.

Posvetovalni forum

Sestava

Po en predstavnik na državo članico.

Naloge

Svetovanje izvršnemu direktorju

4.

Znanstveni odbori in znanstveni sveti

Pripravljajo znanstvena mnenja., ki jih izdaja Agencija.

5.

Zunanja revizija

Evropsko računsko sodišče.

6.

Organ za razrešnico

Parlament na priporočilo Sveta.

Končni proračun:

12,6 milijona EUR, od tega prispevek Skupnosti: 99,7 %

Število zaposlenih 31. decembra 2003:

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu: 49

Število zasedenih delovnih mest: 27

+36 drugih uslužbencev (pomožni uslužbenci, dodeljeni nacionalni izvedenci, lokalni uslužbenci, začasni uslužbenci)

Skupno število uslužbencev: 63

ki opravljajo naslednje naloge:

operativne: 33

upravne: 30

Agencija je svoj znanstveni odbor in vse znanstvene svete ustanovila junija 2003. Do konca leta je izdala 23 javnih mnenj.

Oktobra je Agencija organizirala konferenco v Ostendeu (Belgija) za vse zainteresirane strani, katere namen je bil določiti, kako naj izvaja svoja pooblastila v prihodnosti.

Posvetovalni forum se je sestal šestkrat in sicer z namenom ustanovitve mreže, ki bo povezovala pristojne nacionalne organe. Zaradi tega se je povečala izmenjava informacij med Agencijo in zadevnimi nacionalnimi oddelki.

Vir: Informacije, ki jih je posredovala Agencija.


Tabela 2

Evropska agencija za varnost živil – Izvrševanje proračuna za proračunsko leto 2003

(v milijonih EUR)

Prihodki

Odhodki

Vir prihodkov

Prihodki, predvideni v končnem proračunu za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev odhodkov

Končna odobrena proračunska sredstva

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta (1)

Razpoložljiva sredstva (proračun 2003 in prenos iz proračunskega leta 2002)

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

predvidena

plačana

razveljavljena

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Subvencije Skupnosti

12,6

10,0

Naslov I

Zaposleni

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

Druge subvencije

0,0

0,0

Naslov II

Uprava

2,8

2,2

1,0

1,2

0,6

0,3

0,1

0,2

3,1

2,2

1,1

1,2

0,8

Drugi prihodki

p.m.

0,0

Naslov III

Poslovanje

5,7

4,0

1,1

2,9

1,7

0,1

0,1

0,0

5,8

4,0

1,2

2,9

1,7

Skupaj

12,6

10,0

Skupaj

12,6

9,9

5,7

4,2

2,7

0,4

0,2

0,2

13,0

9,9

5,9

4,2

2,9

NB: Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih računovodskih izkazih.


Tabela 3

Evropska agencija za varnost živil – Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2003

(v tisočih EUR)

 

2003

Prihodki

Subvencije Komisije

10 284

Drugi prihodki

33

Prihodki skupaj (a)

10 317

Odhodki

Zaposleni – Naslov I proračuna

Plačila

3 567

Prenesena sredstva

149

Uprava – Naslov II proračuna

Plačila

1 092

Prenesena sredstva

1 189

Poslovanje – Naslov III proračuna

Plačila

1 278

Prenesena sredstva

2 895

Odhodki skupaj (b)

10 171

Rezultat proračunskega leta (a – b)

146

Tečajne razlike

0

Saldo proračunskega leta

146

NB: Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Informacije, ki jih je posredovala Agencija.


Tabela 4

Evropska agencija za varnost živil – Bilanca stanja 31. decembra 2003

(v tisočih EUR)

Aktiva

2003

Pasiva

2003

Osnovna sredstva

 

Osnovni kapital

 

Neopredmetena sredstva

362

Lastni kapital

769

Oprema in pohištvo

106

Saldo proračunskega leta

146

Računalniška oprema

701

Vmesni seštevek

915

Amortizacija

– 401

Kratkoročne obveznosti

 

Vmesni seštevek

769

Avtomatični prenosi proračunskih sredstev

4 233

Gibljiva sredstva

 

Odbitki pri plačah

8

Nalogi za izterjavo

1

Vmesni seštevek

4 241

Razne terjatve

2

Prehodne postavke

 

Vmesni seštevek

3

Zneski za ponovno uporabo

6

Gotovina

 

Vmesni seštevek

6

Gotovina na bančnih računih

4 342

 

 

Blagajniška knjiga predplačil

15

 

 

Vmesni seštevek

4 357

 

 

Vmesni seštevek

33

 

 

Skupaj

5 162

Skupaj

5 162

NB: Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Informacije, ki jih je posredovala Agencija.


(1)  Agencija v svojih izkazih ni zajela avtomatičnih prenosov in njihove porabe, z utemeljitvijo, da je bila za leto 2002 pooblaščeni odredbodajalec Komisija. Tako je Agencija za leto 2002 upravljala in vknjižila samo tista proračunska sredstva, ki niso bila avtomatično prenesena.

NB: Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Agencija navedla v svojih računovodskih izkazih.


ODGOVORI AGENCIJE

7.

Opis in potrjevanje računovodskih sistemov bodo opravljeni v proračunskem letu 2004.

8.

V odgovor na podane ugotovitve je vodja kadrovskega oddelka potrdil in datiral preverjanja določitve razredov in kategorij, dodeljenih na novo zaposlenemu osebju. Prav tako so bili potrjeni podatki v zvezi z individualnimi pravicami zaposlenih.

9.

Marca 2004 se je začela nadgradnja informacijskega sistema. Glavni cilji so:

1)

zagotovitev zanesljivosti informacijske infrastrukture;

2)

oblikovanje, dokumentiranje in vzpostavitev operativnih postopkov;

3)

racionalizacija programske opreme informacijskih sistemov, delovnih postopkov in pretoka informacij.

Namen teh prizadevanj je Agencijo oskrbeti z učinkovitim informacijskim sistemom, prilagojenim povečevanju njenih dejavnosti.


30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/46


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2003 z odgovori Centra

(2004/C 324/07)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–8

UGOTOVITVE

Tabele 1 do 4

Odgovori Centra

UVOD

1.

Prevajalski center za organe Evropske unije (v nadaljnjem besedilu „Center“) je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (EGS) št. 2965/94 (1). Naloga Centra je organom EU ter vsem drugim institucijam in telesom EU, ki zaprosijo za njegove storitve, zagotoviti prevajalske storitve, potrebne za opravljanje njihovih dejavnosti. V tabeli 1 je povzetek pooblastil in dejavnosti Centra, pripravljen na podlagi informacij, ki jih je zagotovil.

MNENJE SODIŠČA

2.

To mnenje je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2).

3.

Sodišče je pregledalo letne računovodske izkaze Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 14(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 je bil za izvrševanje proračuna odgovoren direktor. V okviru tega je prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami iz člena 15 iste uredbe pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (3). Računsko sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze pregledati.

4.

Sodišče je revizijo opravilo v skladu s svojimi revizijskimi politikami in standardi. Ti temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti. Sodišče je pregledalo računovodsko dokumentacijo in uporabilo revizijske postopke, za katere je menilo, da so v danih razmerah potrebni.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Zaradi naslednjih ugotovitev revizijsko mnenje, ki ga je Sodišče podalo v tem poročilu, ni vprašljivo.

UGOTOVITVE

6.

Izvrševanje proračuna za leto 2003 in sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta, je prikazano v tabeli 2. Izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja, ki ju je predložil Center za proračunsko leto 2003, sta povzeta v tabelah 3 in 4.

7.

Računovodski izkazi Centra za leto 2003 so bili sprejeti na podlagi računovodskih načel, določenih v njegovi novi finančni uredbi (4). Center vseh računovodskih podatkov za proračunsko leto 2002 ni na novo obdelal v skladu z računovodskimi pravili, uporabljenimi pri pripravi letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003.

8.

Rezervacije za tveganja in stroške so ob koncu leta 2003 skupaj znašale 8 601 000 EUR, kar pomeni, da so se v primerjavi z letom 2002 zvišale za 2 195 000 EUR. Večina tega zneska (6 071 000 EUR) se je nanašala na zneske, ki jih je terjala Komisija iz naslova Centrovega deleža pokojninskih prispevkov za njegove uslužbence, vendar pa Center temu znesku oporeka. Preostanek (2 530 000 EUR) je bil namenjen za plačilo najemnine luksemburškim oblastem, in sicer takoj ko bo določen dokončen znesek. Center mora okrepiti svoja prizadevanja za rešitev teh težav (5).

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  V skladu s členom 83(3) finančne uredbe Centra je bil zaključni račun za proračunsko leto 2003 pripravljen 14. septembra 2004 in poslan Računskemu sodišču, ki ga je prejelo 27. septembra 2004. Povzetek zaključnega računa je v tabelah, priloženih temu poročilu.

(4)  Člen 78 nove finančne uredbe Centra.

(5)  Glej poročilo za proračunsko leto 2001 (odstavek 7, UL C 326, 27.12.2002, str. 22).


Tabela 1

Prevajalski center za organe Evropske unije Luxembourg)

Obseg pristojnosti EU, določen v Pogodbi

Pristojnosti Centra, kot so opredeljene v Uredbi Parlamenta in Sveta – Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994

Uprava

Viri, ki so na voljo Centru (podatki za leto 2002)

Izdelki in storitve, pripravljeni v letu 2003 (podatki za leto 2002)

Predstavniki vlad držav članic so soglasno sprejeli izjavo o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Unije v okviru prevajalskega oddelka Komisije v Luxembourgu za zagotovitev potrebnih prevajalskih storitev za delo organov, katerih sedeži so bili določeni s Sklepom z dne 29. oktobra 1993.

(Sklep Sveta, sprejet na podlagi člena 235 Pogodbe)

Cilji

Zagotavljanje potrebnih prevajalskih storitev za delo naslednjih

Evropske agencije za okolje

Evropske fundacije za usposabljanje

Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti

Evropske agencije za vrednotenje zdravil

Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

Urada za usklajevanje na notranjem trgu (blagovne znamke in modeli)

Evropskega policijskega urada (Europol) in Europolove enote za droge.

Razen navedenih organov lahko prevajalske storitve Centra uporabljajo tudi drugi organi, ki jih je ustanovil Svet. Prav tako lahko prevajalske storitve Centra po potrebi uporabijo Institucije in organi Evropske unije, ki imajo svoje prevajalske oddelke.

Naloge

Sklenitev dogovorov o sodelovanju z organi in institucijami

Sodelovanje pri delu medinstitucionalnega odbora za prevajanje

1.

Uprava

Sestava

po en predstavnik iz vsake države članice

dva predstavnika Komisije, od katerih je eden predsednik uprave

predstavnik iz vsakega organa ali institucije, ki uporablja storitve Centra

Naloga

Uprava sprejme letni delovni program Centra in letno poročilo.

2.

Direktor

Imenuje ga uprava na predlog Komisije

3.

Zunanja revizija

Evropsko računsko sodišče

4.

Organ za razrešnico

Parlament na priporočilo Sveta.

Končni proračun

29 milijonov EUR (24 milijonov EUR)

Število zaposlenih 31. decembra 2003:

158 (158) delovnih mest, navedenih v kadrovskem načrtu;

število zasedenih delovnih mest: 132 (136)

+15 (5) drugih delovnih mest

Skupno število zaposlenih: 147 (141),

ki opravljajo:

operativne naloge: 95 (91)

upravne naloge: 48 (46)

mešane naloge: 4 (4)

Število prevedenih strani:

238 399(227 783)

Število strani po jezikih:

uradni jeziki: 221 127 (224 190)

drugi jeziki: 17 272 (3 593)

Število strani po vrsti strank:

organi: 215 992 (218 532)

institucije in drugi: 22 407 (9 521)

Število pogodb, sklenjenih s svobodnimi prevajalci: 245 (215)

Število strani, ki so jih prevedli svobodni prevajalci: 94 355 (86 826)

Vir: informacije, ki jih je posredoval Center.


Tabela 2

Prevajalski center za organe Evropske unije – Izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2003

(v milijonih EUR)

Prihodki

Odhodki

Vir prihodkov

Prihodki, predvideni v končnem proračunu za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev odhodkov

Končna odobrena proračunska sredstva

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

Razpoložljiva sredstva

(proračun 2003 in proračunsko leto 2002)

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

neporavnane obveznosti

plačana

razveljavljena

sredstva

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Prihodki, prejeti od organov in institucij

20,6

19,8

Naslov I

Zaposleni

12,5

10,3

10,2

0,1

2,2

0,1

0,1

0,0

12,6

10,4

10,3

0,1

2,2

Prihodki iz financiranja

0,1

0,4

Naslov II

Uprava

3,2

1,9

1,3

0,6

1,3

0,7

0,6

0,1

3,9

2,6

1,9

0,6

1,4

Razni prihodki

0,0

0,1

Naslov III

Poslovanje

7,0

3,9

3,4

0,5

3,1

0,4

0,4

0,0

7,4

4,3

3,8

0,5

3,1

Saldo prejšnjega proračunskega leta

8,3

0,0

Naslov X

Rezerve in rezervacije

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

Skupaj

29,0

20,3

Skupaj

29,0

16,1

14,9

1,2

12,9

1,2

1,1

0,1

30,2

17,3

16,0

1,2

13,0

Vir: Podatki, ki jih je zbral Center. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Center navedel v svojih letnih računovodskih izkazih.


Tabela 3

Prevajalski center za organe Evropske unije – Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunski leti 2003 in 2002

(v tisočih EUR)

 

2003

2002

Prihodki iz poslovanja

Fakturiranje za proračunsko leto

22 075

18 113

Razni prihodki

223

291

Skupaj (a)

22 298

18 404

Odhodki poslovanja

Tekoči stroški

18 255

18 446

Skupaj (b)

18 255

18 446

Rezultat poslovanja (c = a – b)

4 043

–42

Prihodki iz financiranja

Bančne obresti

387

495

Prihodki od tečajnih razlik

1

2

Skupaj (d)

388

497

Finančni stroški

Bančni stroški

10

0

Skupaj (e)

10

0

Finančni rezultat (f = d – e)

378

497

Rezultat običajnih dejavnosti (g = c + f)

4 421

455

Izredni prihodki (h)

19

0

Izredni odhodki (i)

9

0

Izredni rezultat (j = h – i)

10

0

Saldo proračunskega leta (g + j)

4 431

455

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Center.


Tabela 4

Prevajalski center za organe Evropske unije – Bilanca stanja 31. decembra 2003 in 31. decembra 2002 (1)

(v tisočih EUR)

Aktiva

2003

2002

Pasiva

2003

2002

Neopredmetena sredstva

760

889

Lastni kapital

 

 

 

 

 

Rezultat izvrševanja proračuna (a)

4 404

8 330

Opredmetena sredstva

 

 

Rezultat uskladitev (b)

27

 

Pohištvo in vozni park

219

267

Poslovni rezultat (a + b)

4 431

8 330

Informacijska in računalniška oprema

398

486

Rezultati, preneseni iz prejšnjih proračunskih let (2)

1 642

1 642

Osnovna sredstva v izgradnji in plačani predujmi

35

0

Stalna sredstva za vnaprejšnje financiranje

8 330

 

Vmesni seštevek

652

753

Vmesni seštevek

14 403

9 972

Gibljiva sredstva

 

 

Rezervacije za tveganja in stroške

8 601

6 406

Plačani DDV, ki bo izterjan v državah članicah

3

25

Kratkoročne obveznosti

 

 

Zneski, ki jih dolgujejo institucije in organi Skupnosti

2 676

3 360

Zneski, dolgovani institucijam in organom Skupnosti

0

3 360

Druge terjatve

10

26

Odobritve za plačila, ki jih je treba prenesti

784

1 247

Vmesni seštevek

2 689

3 411

Razna posojila

162

15

Razpoložljiva sredstva

20 354

16 126

Razne obveznosti

5

15

 

 

 

Predujmi strankam

500

164

 

 

 

Vmesni seštevek

1 451

4 801

Skupaj

24 455

21 179

Skupaj

24 455

21 179

Vir: Podatki, ki jih je zbral Center. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Center navedel v svojih letnih računovodskih izkazih.


(1)  Zaradi uporabe modela, ki ga je predlagala Komisija, so bile bilance prerazporejene med obstoječimi postavkami.

(2)  Ta znesek dejansko ustreza vrednosti osnovnih sredstev po amortizaciji na dan 31. decembra 2002 (glej tabelo 3 poročila za proračunsko leto 2002, UL C 319, 30.12.2003, str. 29).

Vir: Podatki, ki jih je zbral Center. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Center navedel v svojih letnih računovodskih izkazih.


ODGOVORI CENTRA

7.

Kadar se uporabljene metode spremenijo, naj bi se izkazi za prejšnja proračunska leta sestavili na osnovi nove metode. Vendar je bilo za Center nemogoče, da objektivno oceni učinek spremembe za prejšnja leta. Analiza vpliva spremembe na računovodstvo za proračunsko leto 2003 je razvidna iz prilog računovodskim izkazom Centra.

8.

V juliju 2004 je Center s podpisom Memoranduma o soglasju z Luksemburškimi organi oblasti rešil vprašanje stroškov uporabe stavbe Nouvel Hémicycle. Kar pa se tiče prispevkov za pokojninski sistem za uslužbence Centra, se bodo obnovila prizadevanja za rešitev vprašanja.


30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/53


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2003 z odgovori Centra

(2004/C 324/08)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–12

UGOTOVITVE

Tabele 1 do 4

Odgovori Centra

UVOD

1.

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu „Center“) je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (EGS) št. 337/75 (1). Njegova temeljna naloga je spodbujati razvoj poklicnega usposabljanja na ravni Skupnosti. V okviru tega je pristojen za zbiranje in razširjanje dokumentacije o sistemih poklicnega usposabljanja. Dejavnosti in pristojnosti Centra so povzete v tabeli 1 in sicer na podlagi informacij, ki jih je posredoval.

MNENJE SODIŠČA

2.

To mnenje je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2).

3.

Sodišče je pregledalo letne računovodske izkaze Centra za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 12(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 je bil za izvrševanje proračuna Centra odgovoren njegov direktor. V okviru tega je prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami iz člena 12 iste uredbe pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (3). Računsko sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze revidirati.

4.

Sodišče je opravilo revizijo v skladu s svojimi revizijskimi usmeritvami in standardi, ki temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti. Sodišče je pregledalo računovodsko dokumentacijo in uporabilo revizijske postopke, za katere je menilo, da so v danih razmerah potrebni.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Zaradi naslednjih ugotovitev revizijsko mnenje, ki ga je Sodišče podalo v tem poročilu, ni vprašljivo.

UGOTOVITVE

6.

Poraba proračunskih sredstev, odobrenih za proračunsko leto 2003 in sredstev, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta, je prikazana v tabeli 2. Izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja Centra za proračunsko leto 2003 sta povzeta v tabelah 3 in 4.

7.

Center je leta 2003 prejel subvencije PHARE in prispevke iz tretjih držav (4) v skupni višini 791 844 EUR. Center v nasprotju s proračunskima načeloma enotnosti in točnosti ni uporabil spremembe proračuna, s katero bi ta sredstva, prejeta v letu 2003, vnesel v svoj proračun.

8.

Upravni odbor je novo finančno uredbo Centra in podrobna pravila za njeno izvajanje sprejel 31. marca 2003. Ta pravila (5) določajo, da je treba vzpostaviti nov sistem notranje revizije. Finančna organiziranost Centra in njegov računovodski sistem ob koncu leta še nista bila dokončno reorganizirana.

9.

V skladu s členom 28(2)(e) finančne uredbe Centra mora računovodja potrditi sisteme, ki jih predpiše odredbodajalec in katerih namen je zagotavljati ali utemeljiti računovodske informacije. Ta potrditev ni bila opravljena.

10.

Center je ustanovil „oddelek za pogodbe“, s katerim je želel zagotoviti, da so pogodbe, sklenjene za izvedbo študij, pravilne, vendar ta oddelek ni obveščen o postopkih, ki potekajo, dokler niso podpisana poročila o izbiranju. Zaradi tega ne more storiti ničesar, da bi preprečil nepravilnosti na začetnih stopnjah (izbira postopka, pregled javnega razpisa in obveščanje javnosti). Ker je pregled različnih spisov pokazal nedoslednosti in formalne napake pri izvajanju postopkov za sklenitev pogodb, je še zlasti nujno povečati pristojnosti tega oddelka.

11.

Center je imel v letu 2003 seznam potencialnih pogodbenikov, ki ga je oblikoval po objavi razpisa za prijavo interesa (RPI), objavljenega leta 2000. Ta seznam je bil sestavljen in centraliziran pod vodstvom stalnega predsednika odborov za ocenjevanje. Center je na podlagi tega seznama lahko izvedel omejen postopek za potencialne pogodbenike, navedene na seznamu, ne da bi moral objaviti ali navesti izbirna merila, in sicer do najvišjega zneska okoli 163 000 EUR (6). Pregledanih je bilo pet spisov v zvezi z omejenimi postopki, pri katerih so bili uporabljeni RPI. V treh primerih (skupna pogodbena vrednost: 79 800 EUR), ki so privedli do plačil v letu 2003, izbrani kandidati niso bili na tem seznamu in za to stanje ni bilo podano nobeno pojasnilo. Glede na to ugotovitev je lahko pomembnost obstoja takšnega seznama pogodbenikov vprašljiva. Poleg tega Sodišče ugotavlja, da ta seznam ni bil posodobljen in zaradi tega kaže, da so izbirni postopki Centra dokaj nedosledni.

12.

Pri pregledu so bile pri številnih spisih o zaposlitvi in nekaterih osebnih spisih ugotovljene formalne in dokumentacijske pomanjkljivosti, ki so onemogočile potrebno preglednost v zvezi z odločitvam, sprejetimi pri zaposlovanju in finančnim učinkom teh odločitev pri izračunavanju osebnih prejemkov.

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  UL L 39, 13.2.1975, str. 1.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  V skladu z določbami člena 63 finančne uredbe Centra je bil zaključni račun za proračunsko leto 2003 pripravljen 1. septembra 2004 in posredovan Računskemu sodišču, ki ga je prejelo 17. septembra 2004. Povzetek tega zaključnega računa je v prilogah k temu poročilu.

(4)  Sodelovanje Norveške.

(5)  Člen 25 nove finančne uredbe Centra.

(6)  Glej člen 128(1) uredbe o določitvi podrobnih pravil za izvajanje finančne uredbe.


Tabela 1

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Solun)

Področja pristojnosti Skupnosti, ki izhajajo iz Pogodbe

Pristojnosti Centra, kot so opredeljene v členih 2 in 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975

Vodenje Centra

Viri, ki so bili na voljo Centru

(podatki za leto 2002)

Izdelki in storitve, pripravljeni v letu 2003

Skupnost izvaja politiko poklicnega usposabljanja, s katero podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic.

Cilj ukrepanja je:

spodbujati sodelovanje na področju usposabljanja med izobraževalnimi ustanovami in podjetji,

krepiti izmenjavo informacij in izkušenj pri skupnih vprašanjih glede sistemov usposabljanja v državah članicah

(Iz člena 150 Pogodbe)

Mandat Centra

Pomagati Komisiji pri spodbujanju pospeševanja in razvoja poklicnega usposabljanja ter stalnega strokovnega izpopolnjevanja na ravni Skupnosti ter prispevati k izvajanju skupne politike na področju poklicnega usposabljanja.

Naloge

Zbrati izbrano dokumentacijo;

Prispevati k raziskavam

Razširjati informacije

Spodbujati in podpirati vse pobude, ki bodo verjetno omogočile skupen pristop

Vsem prizadetim zagotoviti forum za razpravo

1.

Upravni odbor

Na državo članico:

En predstavnik vlade

En predstavnik organizacij delodajalcev

En predstavnik organizacij delojemalcev

Trije predstavniki Komisije

2.

Direktor

Imenuje ga Komisija s seznama kandidatov, ki ga predloži upravni odbor, skrbi za izvajanje sklepov upravnega odbora in je odgovoren za vsakodnevno vodenje Centra.

3.

Zunanja revizija

Evropsko računsko sodišče

4.

Razrešnica

Parlament na priporočilo Sveta

Končni proračun:

14,7 (14,2) milijona EUR, od tega prispevek Skupnosti: 98,6 % (96,5 %)

Število zaposlenih 31. decembra 2003:

83 (83) delovnih mest v kadrovskem načrtu, od tega zasedenih: 77 + 2 (79)

+46 (32) drugih uslužbencev (pomožni uslužbenci, dodeljeni nacionalni izvedenci, lokalni uslužbenci, začasni uslužbenci)

Skupno število uslužbencev: 125 (111),

ki opravljajo naslednje naloge:

operativne: 66 (59)

upravne: 38 (33)

razne: 21 (19)

Konference in seminarji: 72

Študije: 65

Projekti: 23

Sodelovanje pri:

Kopenhagenskem procesu,

programu učenja na daljavo,

programu Leonardo da Vinci, skupnem akcijskem okvirju socialnih partnerjev

Publikacije:

68 publikacij,

Cedefop Info, elektronski bilten

Razširjanje dokumentov:

10 244 na zahtevo, 2 346 naročnikov na elektronski bilten, 8 523 naročnikov na Cedefop Info

Vzdrževanje in razvijanje elektronskega centra za usposabljanje

Število udeležencev v programu študijskih obiskov: 773

Vir: Informacije, ki jih je posredoval Center.


Tabela 2

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – Izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2003

(v milijonih EUR)

Prihodki

Odhodki

Vir prihodkov

Prihodki, predvideni v končnem proračunu za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev odhodkov

Odobrena sredstva v končnem proračunu

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

Razpoložljiva sredstva

(proračun 2003 in proračunsko leto 2002)

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

začetna

plačana

ki bodo prenesena

razveljavljena

proračunska sredstva

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Subvencije Skupnosti

14,5

14,5

Naslov I

Zaposleni

8,0

8,0

7,6

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

8,3

8,3

7,8

0,4

0,1

Finančni in drugi prihodki

0,2

0,0

Naslov II

Uprava

1,2

1,1

0,8

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

1,5

1,5

1,1

0,4

0,0

Subvencije iz držav nečlanic

predvideno (1)

0,2

Naslov III

Poslovanje

5,5

5,5

2,4

3,1

0,0

2,2

1,8

0,0

0,3

7,7

7,7

4,2

3,1

0,3

Namenski prejemki PHARE

 (2)

0,6

Namenski prejemki PHARE in iz držav nečlanic

 (2)

0,8

0,5

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2

1,0

0,6

0,4

0,0

Skupaj

14,7

15,3

Skupaj

14,7

15,4

11,3

4,2

0,0

3,1

2,5

0,1

0,4

17,8

18,5

13,8

4,3

0,4

NB: Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Podatki, ki jih je zbral Center. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Center navedel v svojih letnih računovodskih izkazih.


Tabela 3

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunski leti 2003 in 2002

(v tisočih EUR)

 

2003

2002

Prihodki

Subvencije Komisije

14 500

12 135

Prihodki iz prejšnjih proračunskih let

0

25

Razni prihodki

3

3

Namenski prejemki (PHARE in tretje države)

792

333

Finančni prihodki

0

50

Prihodki skupaj (a)

15 295

12 546

Proračunski odhodki za proračunsko leto

Zaposleni – Naslov I proračuna

Plačila

7 554

7 570

Prenesena sredstva

443

298

Uprava – Naslov II proračuna

Plačila

778

767

Prenesena sredstva

358

345

Poslovanje – Naslov III proračuna (razen namenskih prejemkov)

Plačila

2 381

2 491

Prenesena sredstva

3 138

2 189

Namenski prejemki (PHARE in tretje države)

Plačila

546

0

Prenesena sredstva

246

187

Odhodki skupaj (b)

15 444

13 847

Rezultat proračunskega leta (a – b)

– 149

–1 301

Saldo, prenesen iz prejšnjega proračunskega leta

– 545

532

Prenesena in razveljavljena sredstva

399

215

Neporabljeni zneski za ponovno uporabo iz prejšnjega pror. leta

10

8

Vračila Komisiji

– 716

0

Tečajne razlike

8

1

Saldo proračunskega leta

– 993

– 545

Vir: Podatki, ki jih je zbral Center. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Center navedel v svojih letnih računovodskih izkazih.


Tabela 4

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – Bilanca stanja dne 31. decembra 2003 in 31. decembra 2002

(v tisočih EUR)

Aktiva

2003

2002

Pasiva

2003

2002

Osnovna sredstva (3)

 

 

Osnovni kapital

 

 

Neopredmetena osnovna sredstva

14

0

Lastni kapital

5 704

6 007

Zgradbe

5 179

5 351

Saldo proračunskega leta

– 993

– 545

Oprema in pohištvo

471

616

Vmesni seštevek

4 711

5 462

Finančna osnovna sredstva, jamstvo

5

5

Dolgoročne obveznosti

 

 

Vmesni seštevek

5 669

5 972

Obveznosti pri namenskih prejemkih

0

277

Zaloge

 

 

Vmesni seštevek

0

277

Pisarniška oprema

35

35

Kratkoročne obveznosti

 

 

Vmesni seštevek

35

35

Obveznosti pri neprejetih namenskih prejemkih

315

661

Dolgoročna sredstva

 

 

Sredstva, prenesena v okviru naslovov I, II in III

3 939

2 832

Posojila zaposlenim

3

9

Sredstva, prenesena pri namenskih prejemkih

382

238

Subvencija Komisije

0

277

Izterljivi zneski

0

1 615

Vmesni seštevek

3

286

Razne obveznosti

86

121

Gibljiva sredstva

 

 

DDV/drugi davki

90

73

Komisija

315

2 276

Bančne obresti, ki bodo vrnjene EU

64

0

Drugi predujmi

37

94

Vmesni seštevek

4 876

5 540

Izterljiv DDV

34

23

Prehodne postavke

 

 

Razne terjatve

81

124

Tekoča plačila

0

226

Vmesni seštevek

467

2 517

Zneski za ponovno uporabo

157

229

Gotovina

 

 

Vmesni seštevek

157

455

Gotovina na bančnih računih (4)

3 532

2 830

 

 

 

Gotovina v blagajni

5

4

 

 

 

Blagajniška knjiga predplačil

33

90

 

 

 

Vmesni seštevek

3 570

2 924

 

 

 

Skupaj

9 744

11 734

Skupaj

9 744

11 734

Vir: Podatki, ki jih je zbral Center. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Center navedel v svojih letnih računovodskih izkazih.


(1)  Predvideno: predvidena postavka.

(2)  Namenski prejemki PHARE niso bili vneseni v prvotni proračun Centra in zaradi tega zanje ni bila sprejeta sprememba proračuna (glej odstavek 7 poročila).

NB: Skupne vrednosti se lahko razlikujejo zaradi zaokroževanja.

Vir: Podatki, ki jih je zbral Center. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Center navedel v svojih letnih računovodskih izkazih.

(3)  Osnovna sredstva so prikazana z neto vrednostjo. Zneski za leto 2002 so bili torej zaradi primerjave na novo izračunani.

(4)  Precej visoka sredstva na bančnih računih ob koncu proračunskega leta so posledica plačil, s katerimi je Komisija financirala transakcije, za katere so bila proračunska sredstva prenesena v naslednje proračunsko leto.

Vir: Podatki, ki jih je zbral Center. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Center navedel v svojih letnih računovodskih izkazih.


ODGOVORI CENTRA

7.

Center bi v resnici moral z dopolnitvijo in spremembo proračuna formalizirati prejem sredstev povezanih s subvencijami iz držav nečlanic in s „Phare“ pogodbo.

8.

Finančne prilagoditve, potrebne zaradi finančne reforme, so se začele leta 2003 in bi morale biti končane do leta 2005. Kar se tiče prilagoditve računovodskih sistemov, Center že uvaja potrebne spremembe v skladu s zastavljenimi prednostnimi nalogami.

9.

Res je, da računovodski sistemi še niso bili potrjeni. Vzrok temu so spremembe, ki jih je še treba uvesti, da bi lahko v celoti izvršili računovodsko reformo. Potrditev bo izvedena v teku leta 2005.

10.

Reforma in zahtevnost javnih naročil ter vprašanja upravljanja s pogodbami skupaj s težavami, ki jih prinaša decentralizirani modus operandi, so okrepili potrebo po centraliziranem sistemu javnih naročil in postopkov v zvezi z upravljanjem pogodb. V zvezi s tem in v skladu z Direktorjevo odločbo 204/1, je pri Cedefopu izključno Pravna služba za upravljanje s pogodbami odgovorna za neposredna centralizirana javna naročila in upravljanje s pogodbami in skladno s temi pristojnostmi skrbi za vse uradne, pravne in administrativne naloge povezane z različnimi stopnjami in vidiki javnih naročil ter za njihovo izvrševanje. Nazadnje bi Center rad poudaril, da so bili vsi postopki v zvezi z sklepanjem pogodb v skladu z veljavnimi pravili, kot dokazuje dokumentacija predložena Računskemu sodišču.

11.

Kar se tiče pogodb 2002/0117 (22 483 eurov), 2002/0143 (25 000 eurov) in 2003/0069 (32 257,50 eurov) bi Center rad opozoril da (a) se pogodbi 2002/0117 in 2002/0143 nanašata na leto 2002, (b) sta bili pogodbi 2002/0117 in 2003/0069 sklenjeni z istim ponudnikom, in (c) so vse tu omenjene pogodbe sklenjene za nizke vsote.

Seznami tistih, ki so bili povabljeni, da predstavijo svoje ponudbe, čemur je sledil podpis zgoraj omenjenih treh pogodb, so temeljili na celotni skupini strokovnih potencialnih pogodbenikov, oblikovani na podlagi razpisa za zbiranje ponudb Cedefop št. AMI/VET/2000-1. Kot dokazujejo podatki, predloženi revizorjem, so bila ta povabila za predstavitev ponudb naslovljena na organizacije/posameznike, izbrane na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril, glede na naravo vsake pogodbe, kot je predvideno v veljavnih pravilih, in ne na vse potencialne pogodbenike iz zgoraj omenjene skupine. Ponudniki, o katerih je govora tukaj, so bili sprejeti kot strokovni potencialni pogodbeniki v okviru zgoraj omenjenega razpisa za zbiranje ponudb, kot jure et facto dokazujejo podatki, predloženi Računskemu sodišču. Čeprav se njihova imena niso pojavila na seznamu, predloženemu revizorjem (kar je bila posledica težav povezanih z decentraliziranimi postopki v tistem času), o njihovem statusu strokovnih potencialnih pogodbenikov ne more biti dvoma. Center bi rad poudaril, da so bili postopki, katerih rezultat je bila sklenitev zadevnih pogodb, v skladu z veljavnimi pravili.

12.

Uprava bo upoštevala ugotovitve pri sestavi ali prilagajanju notranjih postopkov.


30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/61


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Eurojusta za proračunsko leto 2003 z odgovori Eurojusta

(2004/C 324/09)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–9

UGOTOVITVE

Tabele 1 do 4

Odgovori Eurojusta

UVOD

1.

Eurojust, ki je začel delovati konec leta 2002, je bil ustanovljen s Sklepom Sveta št. 2002/187/PNZ (1) za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala. Njegov cilj je izboljševati koordinacijo preiskav in pregonov, ki potekajo na ozemlju več držav članic Evropske unije, ter na ozemlju tretjih držav. V tabeli 1 je povzetek Eurojustovih pooblastil in dejavnosti, pripravljen na podlagi informacij, ki jih je zagotovil Eurojust.

MNENJE SODIŠČA

2.

To mnenje je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 36 Sklepa Sveta št. 2002/187/PNZ ().

3.

Sodišče je pregledalo letne računovodske izkaze Eurojusta za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 36 Sklepa Sveta št. 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 () je bil za izvrševanje proračuna odgovoren upravni direktor. V okviru tega je prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami iz člena 37 Sklepa Sveta pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (2). Računsko sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze revidirati.

4.

Sodišče je revizijo opravilo v skladu s svojimi revizijskimi politikami in standardi. Ti temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti. Sodišče je pregledalo računovodsko dokumentacijo in uporabilo revizijske postopke, za katere je menilo, da so v danih razmerah potrebni.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Zaradi naslednjih ugotovitev revizijsko mnenje, ki ga podaja Sodišče v tem poročilu, ni vprašljivo.

UGOTOVITVE

6.

Poraba proračunskih sredstev, odobrenih za proračunsko leto 2003 in sredstev, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta, je prikazana v tabeli 2. Izkaza poslovnega izida in bilanca stanja Eurojusta za proračunsko leto 2003 sta povzeta v tabelah 3 in 4.

7.

Eurojust v danem proračunskem letu ni mogel sprejeti svoje nove finančne uredbe. Do sprejetja nove uredbe uporablja okvirno finančno uredbo za decentralizirane organe Skupnosti (3). Dokumentacija, ki opisuje vlogo in naloge odgovornih za sistem notranje kontrole, je še vedno nejasna. Vse spremljevalne listine za naročila ali za prejem blaga in storitev niso shranjene.

8.

Člen 43(1)(e) okvirne finančne uredbe določa, da mora računovodja potrditi sisteme, ki jih predpiše odredbodajalec in katerih namen je zagotavljati ali utemeljiti računovodske informacije. Ti sistemi v proračunskem letu niso bili potrjeni.

9.

Upravljanje prenosov odobrenih sredstev mora biti bolje nadzorovano. V enem primeru je bil kolegij Eurojusta obveščen o prenosu zneska v višini 349 500 EUR, čeprav je bil znesek že vnesen v popravek proračuna, ki je bil predstavljen nekaj tednov pred tem. Prenos zneska v višini 8 500 EUR je bil vnesen v proračunsko računovodstvo ne da bi bil o tem obveščen kolegij.

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  Sklep z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta (UL L 63, 6.3.2002, str. 1).

(2)  V skladu s členom 36 Sklepa o ustanovitvi Eurojusta je bil zaključni račun za proračunsko leto 2003 pripravljen 7. septembra 2004 in posredovan Parlamentu, Komisiji in Računskemu sodišču. Sodišče ga je prejelo 24. septembra 2004. Povzetek tega zaključnega računa je v tabelah, priloženih temu poročilu.

(3)  Uredba komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. decembra 2002 (UL L 357, 31.12.2002, str. 72).


Tabela 1

Eurojust (Haag) Sklep Sveta z dne 28. februarja 2002 (2002/187/PNZ)

Področja pristojnosti, določena v Pogodbi o Evropski uniji

Eurojustova pooblastila, določena v Sklepu Sveta z dne 28. februarja 2002 (2002/187/PNZ)

Vodenje Eurojusta

Viri, ki so na voljo Eurojustu

(podatki za leto 2002 so v oklepajih)

Dejavnosti in storitve, ki jih je zagotovil

(podatki za leto 2002 so v oklepajih)

Cilj Unije je zagotoviti državljanom visoko stopnjo varstva na območju svobode, varnosti in pravice.

Svet spodbuja sodelovanje prek Eurojusta s tem, da Eurojustu omogoča prispevati k ustrezni koordinaciji med organi kazenskega pregona držav članic. (člena 29 in 31)

Eurojust je v glavnem pristojen za enaka področja kot Europol, se pravi boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, zlasti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami, nezakonitemu tihotapljenju imigrantov, kriminalu, povezanem z motornimi vozili, trgovini z ljudmi, ponarejanju denarja, kriminalu, povezanemu z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi, računalniškemu kriminalu, dejanjem, ki škodujejo finančnim interesom Unije in pranju denarja.

Cilji

Spodbujati in izboljševati koordinacijo med pristojnimi organi držav članic pri preiskavah in pregonih in izboljšati sodelovanje, predvsem z olajševanjem izmenjave informacij, izvajanja vzajemne pravne pomoči in izvrševanjem zaprosil za izročitev

Podpirati pristojne organe držav članic, s ciljem povečati učinkovitost njihovih preiskav in pregonov

Pomagati pri postopkih, v katere sta vpleteni država članica in država nečlanica

Pomagati pri postopkih, v katere sta vpleteni država članica in Skupnost

Naloge

Eurojust organizira sodelovanje med različnimi pravnimi sistemi držav članic prek:

svojih nacionalnih članov

ali kot kolegij.

Če se pristojni organi zadevne države članice odločijo, da se ne bodo odzvali na zaprosila, ki jih je Eurojust izdal kot kolegij, morajo o razlogih za to obvestiti Eurojust.

1.

Kolegij je odgovoren za organizacijo in delovanje Eurojusta.

2.

Kolegij sestavljajo nacionalni člani, ki jih dodelijo posamezne države članice v skladu s svojim pravnim sistemom, in so lahko tožilci, sodniki ali policijski uradniki z enakovrednimi pristojnostmi.

3.

Kolegij za svojega predsednika izvoli enega od nacionalnih članov.

4.

Skupni nadzorni organ preverja obdelavo osebnih podatkov.

5.

Upravnega direktorja soglasno imenuje kolegij.

6.

Zunanja revizija: Evropsko računsko sodišče

7.

Razrešnico da Parlament na priporočilo Sveta.

Končni proračun:

8 milijonov EUR (2,8 milijona EUR), ki jih v celoti (100 %) (100 %) prispeva EU:

Število zaposlenih 31. decembra 2003:

53 (46) delovnih mest, navedenih v kadrovskem načrtu

Število zasedenih delovnih mest: 28 (5)

+15 (7) drugih delovnih mest (pomožni uslužbenci, dodeljeni nacionalni izvedenci, lokalni uslužbenci, uslužbenci, zaposleni preko agencij)

Skupno št. uslužbencev: 43 (12)

ki izvajajo

operativne naloge: 18 (3)

upravne naloge: 20 (6)

razne naloge: 5 (3)

Število sestankov: 26 (20)

Dvostranski primeri: 222 (144)

Večstranski primeri: 78 (70)

Skupno število primerov: 300 (214)

Goljufije: 22 % (30 %)

Trgovina z drogami: 22 % (16 %)

Terorizem: 6 % (9 %)

Umori: 4 % (7 %)

Tihotapljenje: 3 % (6 %)

Trgovina z ljudmi: 4 % (6 %)

Pranje denarja: 8 % (2 %)

Drugo: 31 % (24 %)

Vir: Informacije, ki jih je posredoval Eurojust.


Tabela 2

Eurojust – Izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2003

(v milijonih EUR)

Prihodki

Odhodki

Vir prihodkov

Prihodki, predvideni v končnem proračunu za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev odhodkov

Končna odobrena proračunska sredstva

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

Razpoložljiva sredstva

(proračun 2003 in proračunsko leto 2002)

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

neporavnane obveznosti

plačana

razveljavljena

proračunska sredstva

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Subvencije Skupnosti

8,0

7,2

Naslov I

Zaposleni

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

Finančna udeležba

0,0

0,0

Naslov II

Uprava

4,0

3,0

2,3

1,0

0,7

0,3

0,3

0,0

4,3

3,3

2,6

1,0

0,7

Razni prihodki

0,1

0,0

Naslov III

Poslovanje

1,6

1,0

0,9

0,1

0,6

0,1

0,1

0,0

1,7

1,1

1,0

0,1

0,6

Skupaj

8,1

7,2

Skupaj

8,1

6,2

5,2

1,3

1,6

0,4

0,4

0,0

8,5

6,6

5,6

1,3

1,6

Vir: Podatki Eurojusta. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Eurojust navedel v svojih letnih računovodskih izkazih.


Tabela 3

Eurojust – Izkaz poslovnega izida za proračunski leti 2003 in 2002

(v tisočih EUR)

 

2003

2002

Prihodki iz poslovanja

Subvencije Skupnosti

7 125

1 478

Razni prihodki

12

0

Skupaj (a)

7 137

1 478

Odhodki iz poslovanja

Nakupi blaga in storitev

3 228

378

Odhodki za zaposlene

2 112

256

Amortizacija

211

29

Skupaj (b)

5 551

663

Stanje za proračunsko leto (a – b)

1 586

815

Vir: Podatki Eurojusta.


Tabela 4

Eurojust – Bilanca stanja 31. decembra 2003 in 31. decembra 2002

(v tisočih EUR)

Aktiva

2003

2002

Pasiva

2003

2002

Neopredmetena sredstva (1)

62

6

Lastni kapital

 

 

 

 

 

Rezultat izvrševanja proračuna (a)

778

–80

Osnovna sredstva (1)

 

 

Rezultat uskladitev (b)

808

895

Oprema, stroji in orodja

114

20

Poslovni izid (a + b)

1 586

815

Pohištvo in vozila

492

207

Stanje, preneseno iz prejšnjih proračunskih let

815

0

Računalniška oprema

460

451

Vmesni seštevek

2 401

815

Vmesni seštevek

1 066

678

 

 

 

 

 

 

Rezervacije za tveganja in stroške

396

0

Sredstva iz financiranja

1

0

 

 

 

 

 

 

Kratkoročne obveznosti

 

 

Gibljiva sredstva

 

 

Tekoče obveznosti

24

173

Tekoče terjatve

232

158

Druge obveznosti

305

125

Razne terjatve

34

30

Vmesni seštevek

329

298

Vmesni seštevek

266

188

 

 

 

Razpoložljiva sredstva

1 731

241

 

 

 

Skupaj

3 126

1 113

Skupaj

3 126

1 113

Vir: Podatki Eurojusta. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Eurojust navedel v svojih letnih računovodskih izkazih.


(1)  Neopredmetena in osnovna sredstva se vsak mesec amortizirajo.

Vir: Podatki Eurojusta. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Eurojust navedel v svojih letnih računovodskih izkazih.


ODGOVORI EUROJUSTA

7.

Dne 11. novembra 2003 je kolegij Eurojust-a sprejel predlog nove Finančne uredbe, ki mu ga je predložil direktor uprave in čigar vsebina je bila posredovana Komisiji v odobritev.

Eurojust je ponovno pregledal smernice v zvezi z finančnim kroženjem in ločevanjem nalog ter dokončno oblikoval posebne sezname preverjanja za vsak finančni sektor.

Eurojust se je odločil, da vso dodatno dokumentacijo zbira v enoti, odgovorni za proračun in finance, da se tako izogne tveganju, povezanem z raznašanjem dokumentov po vseh oddelkih poslovanja.

8.

Eurojust-ov računovodja je začel z delom septembra 2003. Zaradi časa, potrebnega za ureditev in preskušanje računovodskih sistemov, so bili le-ti potrjeni v letu 2004.

9.

Izkušnje iz proračunskega leta 2003, prvega celotnega proračunskega leta Eurojust-a, so pokazale nekaj slabosti pri nadzoru proračunskih transakcij. Ta je bil okrepljen v izogib ponovnemu pojavljanju problemov, ki jih je zabeležilo Sodišče.


30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/68


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2003 z odgovori Fundacije

(2004/C 324/10)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–11

UGOTOVITVE

Tabele 1 do 4

Odgovori Fundacije

UVOD

1.

Evropska fundacija za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu „Fundacija“) je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1360/90 z dne 7. maja 1990 (1). Namen Fundacije je podpiranje reforme poklicnega usposabljanja v državah partnerkah Evropske unije. V okviru tega Komisiji pomaga pri izvajanju različnih programov (PHARE, TACIS, CARDS, MEDA). V tabeli 1 so povzete pristojnosti in dejavnosti Fundacije, in sicer na podlagi podatkov, ki jih je posredovala.

MNENJE SODIŠČA

2.

To mnenje je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2).

3.

Sodišče je pregledalo letne izkaze o izvrševanju proračuna Fundacije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 11(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1360/90 je bil za izvrševanje proračuna odgovoren njen direktor. V okviru tega je prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami, sprejetimi na podlagi člena 12 iste uredbe, pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (3). Računsko sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze pregledati.

4.

Sodišče je opravilo revizijo v skladu s svojimi revizijskimi usmeritvami in standardi, ki temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Zaradi naslednjih ugotovitev revizijsko mnenje, ki ga podaja Sodišče v tem poročilu, ni vprašljivo.

UGOTOVITVE

6.

V tabeli 2 je prikazana poraba proračunskih sredstev, odobrenih za leto 2003 in sredstev, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta. Izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja Fundacije za proračunsko leto 2003 sta povzeta v tabelah 3 in 4.

7.

Fundacija v skladu s sporazumi, sklenjenimi s Komisijo, upravlja program TEMPUS, ki vključuje tudi tehnično pomoč. Leta 2003 je Fundacija v imenu Komisije za te programe izplačala 23,1 milijona EUR, 31. decembra 2003 pa je stanje na ustreznih bančnih računih znašalo 24,2 milijona EUR. Približno 20 odstotkov zaposlenih v Fundaciji dela na teh programih s polnim delovnim časom. Kot je Sodišče navedlo v prejšnjih poročilih (4), niso v proračunu ali v bilanci stanja navedeni nobeni podatki v zvezi s temi programi, ampak Fundacija ustrezne finančne podatke navede v prilogi k svojim letnim računovodskim izkazom. To ni v skladu s proračunskima načeloma enotnosti in točnosti (5).

8.

Leta 2003 je Fundacija sklenila dve pogodbi z donatorji (v skupnem znesku 0,5 milijona EUR). Obe pogodbi sta pravilno prikazani v izkazih, vendar pa Fundacija ni sprejela ustrezne spremembe proračuna.

9.

Ker je Komisija zamujala s plačili, Fundacija ni mogla izpolniti svojih finančnih obveznosti. Fundacija je morala novembra 2003 začasno prenesti milijon EUR z računov, namenjenih programu TEMPUS, na svoje bančne račune. To transakcijo je izvedla, ne da bi o tem obvestila upravni odbor ali Komisijo.

10.

V skladu s členom 43(1) finančne uredbe Fundacije mora računovodja potrditi sisteme o računovodskih podatkih, ki jih uvede odredbodajalec. Ti sistemi med proračunskim letom niso bili potrjeni.

11.

Analiza petih izbirnih postopkov je pokazala, da uradni postopek izbiranja kandidatov za razgovor (predizbirna stopnja) ni pregleden. V številnih primerih izbirna merila pred pogovorom niso določena, prav tako pa njihova uporaba ni dokumentirana v spisih.

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  UL L 131, 23.5.1990.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  V skladu s členom 83(3) finančne uredbe Fundacije je bil zaključni račun za proračunsko leto 2003 pripravljen 8. septembra 2004 in poslan Računskemu sodišču, ki ga je prejelo 20. septembra 2004. Povzetek zaključnega računa je v tabelah, priloženih temu poročilu.

(4)  Odstavek 9 poročila za proračunsko leto 2002 (UL C 319, 30.12.2003, str. 48), glej tudi odstavek 8 poročila za proračunsko leto 2001 (UL C 326, 27.12.2002, str. 51) in odstavek 11 poročila za proračunsko leto 1999 (UL C 373, 27.12.2000, str. 34).

(5)  Člen 6 finančne uredbe Fundacije.


Tabela 1

Evropska fundacija za usposabljanje (Torino)

Pristojnosti, ki izhajajo iz Pogodbe

Pristojnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1360/90 z dne 7. maja 1990

Vodenje Fundacije

Sredstva, ki so na voljo Fundaciji (podatki za leto 2002)

Izdelki

Skupnost v okviru svojih pristojnosti izvaja ukrepe, ki se nanašajo na gospodarsko, finančno in tehnično sodelovanje s tretjimi državami. Takšni ukrepi dopolnjujejo ukrepe, ki jih izvajajo države članice in so skladni z razvojno politiko Skupnosti.

(Člen 181 A)

Cilji

Prispevati k zagotavljanju pomoči za usposabljanje državam srednje in vzhodne Evrope ter Mongolije, nekaterim državam na Balkanu in ozemljem, upravičenim do sodelovanja v programih MEDA

Spodbujati usklajevanje pomoči, zagotovljene državam upravičenkam

Naloge

Pomoč pri opredelitvi potreb in prednostnih nalog na področju usposabljanja

Zagotavljanje informacij o pobudah in prihodnjih potrebah

Financiranje poskusnih projektov

Izvrševanje programov Komisije v državah upravičenkah

Upravni odbor

En predstavnik vsake države članice;

Dva predstavnika Komisije.

Direktor

Imenuje ga upravni odbor na predlog Komisije

Svetovalni forum

Imenuje ga upravni odbor

Dva strokovnjaka iz vsake država članice

Dva strokovnjaka iz vsake države upravičenke

Dva strokovnjaka, ki ju imenujejo socialni partnerji na evropski ravni

Zunanji finančni nadzor

Evropsko računsko sodišče

Razrešnica

Evropski parlament na priporočilo Sveta EU.

Proračun:

17,2 milijona EUR (16,8 milijona EUR), ki ga v celoti financira Komisija.

Število zaposlenih dne 31. decembra 2003:

104 (130) delovnih mest v kadrovskem načrtu, od tega 99 (94) zasedenih,

31 (35) drugih uslužbencev (pomožni uslužbenci, dodeljeni nacionalni izvedenci, agencijski uslužbenci). Skupno število zaposlenih: 130 (129), ki opravljajo:

operativne naloge: 80 (78)

upravne naloge: 35 (33)

razne naloge: 15 (18).

Pomoč Komisiji:

Pomoč, ki jo nudi ETF, pokriva številna področja, med katerimi so: usposabljanje za prvi poklic, doživljenjsko učenje, stalno poklicno usposabljanje (za odrasle), kadrovski razvoj v podjetjih, politike zaposlovanja, usposabljanje za brezposelne, odpravljanje revščine, socialna vključenost in usposabljanje za spodbujanje lokalnega razvoja.

Mreža opazovalnic v državah upravičenkah:

sektorske študije po državah, statistični podatki o izobraževanju, svetovanje državam glede politik.

Konvencije o tehnični pomoči pri Cards, Meda in Tacis za pokrivanje programa Tempus

Skupni evropski projekti (JEP): 507 prejetih vlog, financiranih 129

Strukturni in dopolnilni ukrepi: 36 prejetih vlog, financiranih 12

Štipendije iz naslova mobilnosti posameznikov: 1 246 prejetih vlog, 286 financiranih.

Upravljanje dejavnosti TEMPUS zajema standardne naloge vodenja pogodb, spremljanja in celotne podpore projektom, ki so v teku. Za izvajanje projektov TEMPUS je bilo izdanih 1 149 letnih dotacij, ocenjenih pa je bilo 255 poročil. Več sto projektov TEMPUS je dobilo podporo in svetovanje.

Vir: Informacije, ki jih je posredovala Fundacija.


Tabela 2

Evropska fundacija za usposabljanje – Izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2003

(v milijonih evuov)

Prihodki

Odhodki

Vir prihodkov

Prihodki, predvideni v končnem proračunu za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev odhodkov

Končna odobrena proračunska sredstva

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

Razpoložljiva sredstva

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

neporavnane obveznosti

plačana

razveljavljena

Sredstva

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Subvencije Skupnosti

17,2

18,1

Naslov I

Zaposleni

11,2

11,1

10,8

0,3

0,1

0,2

0,2

0,0

11,4

11,3

11,0

0,3

0,1

Druge subvencije

0,0

0,5

Naslov II

Uprava

1,4

1,4

1,1

0,3

0,0

0,6

0,5

0,1

2,0

2,0

1,6

0,3

0,1

Drugi prihodki

 (1)

0,0

Naslov III

Poslovanje

4,6

4,5

3,4

1,1

0,1

2,6

2,3

0,3

7,2

7,1

5,7

1,1

0,4

 

 

 

Namenski prihodki (1)

0,5

0,5

0,2

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,8

0,5

0,5

0,3

0,0

Skupaj

17,2

18,6

Skupaj

17,7

17,5

15,5

2,0

0,2

3,7

3,3

0,4

21,4

20,9

18,8

2,0

0,6

NB: Razlike v skupnih vrednostih so posledica zaokroževanja.

Vir: Podatki Fundacije. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Fundacija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.


Tabela 3

Evropska fundacija za usposabljanje – Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunski leti 2003 in 2002 (2)

(v tisočih EUR)

 

2003

2002

Prihodki

Subvencije Komisije

18 100

13 179

Drugi donatorji

523

Razni prihodki

17

23

Finančni prihodki

140

Prihodki skupaj (a)

18 640

13 342

Odhodki

Zaposleni – Naslov I proračuna

Plačila

10 771

10 153

Prenesena sredstva

329

215

Uprava – Naslov II proračuna

Plačila

1 076

805

Prenesena sredstva

310

559

Poslovanje – Naslov III proračuna

Plačila

3 396

2 307

Prenesena sredstva

1 087

2 591

Namenski prihodki

Plačila

237

Prenesena sredstva

286

Odhodki skupaj (b)

17 492

16 631

Rezultat za proračunsko leto (a – b)

1 148

–3 289

Saldo, prenesen iz prejšnjega proračunskega leta

–2 155

4 055

Prenesena in razveljavljena sredstva

375

424

Povračila Komisiji

– 703

–3 352

Tečajne razlike

17

6

Saldo proračunskega leta

–1 318

–2 155

Vir: Podatki Fundacije. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Fundacija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.


Tabela 4

Evropska fundacija za usposabljanje – Bilanca stanja dne 31. decembra 2003 in 31. decembra 2002 (3)

(v tisočih EUR)

Aktiva

Aktiva

2002

Pasiva

2003

2002

Neopredmetena osnovna sredstva (4)

 

 

Osnovni kapital

 

 

Stroški, povezani s prostori

5 000

5 000

Lastni kapital

3 852

4 059

Programske licence

146

Saldo proračunskega leta

–1 318

–2 155

Amortizacija

–1 611

–1 333

Vmesni seštevek

2 534

1 904

Vmesni seštevek

3 535

3 667

Kratkoročne obveznosti

 

 

Osnovna sredstva

 

 

Avtomatični prenosi proračunskih sredstev

1 726

3 366

Oprema in pohištvo

273

618

Avtomatični prenosi namenskih prihodkov

286

273

Računalniška oprema

1 438

1 235

Drugi vlagatelji

30

85

Amortizacija

–1 444

–1 521

Razne obveznosti

1

28

Vmesni seštevek

267

332

Odloženi prihodki

83

3 537

Zaloge

 

 

Vmesni seštevek

2 126

7 289

Pisarniška oprema

50

60

 

 

 

Vmesni seštevek

50

60

 

 

 

Gibljiva sredstva

 

 

 

 

 

Subvencije, ki morajo biti prejete od Komisije

0

3 366

 

 

 

Drugi predujmi

4

2

 

 

 

Nalogi za izterjavo

43

171

 

 

 

Razne terjatve

39

30

 

 

 

Vmesni seštevek

86

3 569

 

 

 

Gotovina

 

 

 

 

 

Gotovina na bančnih računih

719

1 524

 

 

 

Blagajniška knjiga predplačil

3

41

 

 

 

Vmesni seštevek

722

1 565

 

 

 

Skupaj

4 660

9 193

Skupaj

4 660

9 193

Vir: Podatki Fundacije. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Fundacija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.


(1)  Namenski prihodki niso bili zajeti v proračun (glej odstavek 8 poročila).

NB: Razlike v skupnih vrednostih so posledica zaokroževanja.

Vir: Podatki Fundacije. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Fundacija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.

(2)  V izkazu prihodkov in odhodkov in v bilanci stanja so upoštevane samo specifične dejavnosti Fundacije: programi, ki jih upravlja v imenu Komisije, niso zajeti.

Vir: Podatki Fundacije. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Fundacija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.

(3)  V izkazu prihodkov in odhodkov in v bilanci stanja so upoštevane samo matične dejavnosti Fundacije – programi, ki jih upravlja v imenu Komisije, niso zajeti.

(4)  Fundacija je plačala lastniku zgradbe, v kateri deluje, pet milijonov EUR za njeno obnovo. To daje Fundaciji pravico, da od leta 1995 trideset let uporablja stavbo za 1 euro na leto. Ta postavka je prvič upoštevana v letu 2003. Znesek za leto 2002 je bil naveden v skladu s tem.

Vir: Podatki Fundacije. V tej tabeli so povzeti podatki, ki jih je Fundacija navedla v svojih letnih računovodskih izkazih.


ODGOVORI FUNDACIJE

7.

V času, ko je bil prvič sestavljen zaključni račun za leto 2003, še ni bilo jasno, pod kakšnimi pravili se morajo Tempus konvencije navajati v proračunu in drugih finančnih poročilih. Evropska fundacija za usposabljanje (European Training Foundation, ETF) se je odločila, da o teh zneskih podrobno poroča v prilogi, dokler ne doseže jasnega sporazuma s službami Komisije glede predstavitve računa za leto 2005.

Komisija je dne 11. junija 2004 v Bruslju organizirala srečanje računovodij agencij, na katerem so bile podane konkretne smernice za nove računovodske metodologije, ki se uporabljajo za sklade, ki se jih upravlja v imenu Komisije, in ki se bodo izvajale od prvega januarja leta 2005 dalje.

8.

Fundacija upošteva pripombo Sodišča. Od leta 2004 dalje se vsaka donacija vključi v dopolnitev proračuna, ki se ga predloži v odobritev upravnemu odboru in nato objavi.

9.

Fundacija upošteva pripombo Sodišča. Drugi dogodek se je pripetil januarja 2004, ko prvega obroka subvencije za leto 2004 Fundaciji ni bilo mogoče pravočasno plačati. Fundacija se je morala ponovno zanesti na začasni prenos sredstev izven TEMPUS skladov, da je odpravila nujen finančni primanjkljaj.

Na podlagi preteklih izkušenj je Fundacija dne 16. januarja 2004 o tem uradno obvestila Komisijo in predsednika upravnega odbora. Od tega datuma je sklenjen dogovor s Komisijo o zmanjšanju tveganj za nastajanje takšnih razmer v prihodnje.

10.

Računovodja je v juniju 2004 z notico potrdil sisteme.

11.

Od aprila 2004 se prijave hranijo v računalniški podatkovni bazi, kjer je ob upoštevanju kriterijev primernosti zabeležen ožji izbor kandidatov. Primerni kandidati so, ob upoštevanju predhodno določenih kriterijev, nato neodvisno ocenjeni s strani vsakega člana izbirne komisije. Seznam kandidatov, povabljenih na razgovor, je sestavljen na podlagi povprečnega rezultata teh neodvisnih ocen. Vsak član izbirne komisije ob upoštevanju predhodno določenih kriterijev oceni tudi predstavitve kandidatov, povabljenih na razgovor. Bolj sistematična in obširna dokumentacija o vseh postopkih se nahaja v dosjejih.


30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/75


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2003 z odgovori Fundacije

(2004/C 324/11)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–12

UGOTOVITVE

Tabele 1 do 4

Odgovori Fundacije

UVOD

1.

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (v nadaljnjem besedilu „Fundacija“) je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 (1). Njen cilj je prispevati k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer v Evropski uniji s povečevanjem in širjenjem znanja na tem področju. V tabeli 1 so povzete pristojnosti in dejavnosti Fundacije, in sicer na podlagi podatkov, ki jih je posredovala.

MNENJE SODIŠČA

2.

To poročilo je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2).

3.

Sodišče je pregledalo letne računovodske izkaze Fundacije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 16 Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 je bil za izvrševanje proračuna odgovoren njen direktor. V okviru tega je prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami, sprejetimi na podlagi istega člena, pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (3). Računsko sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze pregledati.

4.

Sodišče je revizijo opravilo v skladu s svojimi revizijskimi politikami in standardi. Ti temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti. Sodišče je pregledalo računovodsko dokumentacijo in uporabilo revizijske postopke, za katere je menilo, da so v danih razmerah potrebni.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Zaradi ugotovitev, ki sledijo, revizijsko mnenje, ki ga podaja Sodišče v tem poročilu, ni vprašljivo.

UGOTOVITVE

6.

V tabeli 2 je prikazana poraba proračunskih sredstev, odobrenih za leto 2003 in sredstev, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta. Izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja Fundacije za proračunsko leto 2003 sta povzeta v tabelah 3 in 4.

7.

Fundacija je v okviru programa PHARE podpisala sporazum s Komisijo. Fundaciji je bilo v skladu s tem sporazumom dodeljenih milijon EUR, od katerih je v letu 2003 prejela 639 000 EUR. Ta sredstva so bila upravljana zunaj proračuna. Zaradi tega bi bilo treba pripraviti popravek proračuna.

8.

Izkaz prihodkov in odhodkov kaže izgubo, ki se je nakopičila v več proračunskih letih in za katero je Fundacija zaprosila Komisijo, da jo povrne. Komisija je štela ustrezno plačilo kot del subvencije za proračunsko leto 2003, kar pomeni, da izguba ni bila odpisana. Določbe nove finančne uredbe Fundacije določajo, da mora biti v primeru negativnega rezultata pri izvrševanju proračuna v danem letu za naslednje leto pripravljen popravek proračuna (4).

9.

Upravni odbor je novo finančno uredbo Fundacije in izvedbena pravila zanjo sprejel 28. marca 2003. V teh pravilih (5) je predvidena uvedba novega sistema notranje kontrole (skupaj z notranjo revizijo), kar je bilo dokončano šele na začetku leta 2004.

10.

Člen 43(1)(e) finančne uredbe Fundacije določa, da mora računovodja potrditi sisteme, ki jih predpiše odredbodajalec in katerih namen je zagotavljati ali utemeljiti računovodske informacije. Ti sistemi med proračunskim letom niso bili potrjeni.

11.

V skladu s temeljno uredbo iz leta 1975 je glavni cilj Fundacije prispevati k vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer s povečevanjem in širjenjem znanja na tem področju. Fundacija se mora posebej posvetiti naslednjim področjem: posameznik pri delu, organizacija dela, težave, značilne za nekatere kategorije delavcev, dolgoročne možnosti izboljšave okolja in razporeditev človeških dejavnosti v prostoru in času. Z nekaterimi vidiki teh področij se v praksi ukvarjajo tudi druge agencije, ki so bile ustanovljene kasneje (Evropska agencija za okolje, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu). Fundacija je po drugi strani začela pripravljati analize drugih, podrobnejših vidikov, kot so industrijski odnosi.

12.

Dejavnosti Fundacije urejajo štiriletni delovni programi in najnovejši pokriva obdobje od 2001 do 2004. Čeprav je bil glavni cilj najnovejšega programa doseči večjo koncentracijo na nekaterih ključnih področjih, je Fundacija leta 2002 trem že izbranim področjem dodala še eno. Pri načrtovanju delovnega programa Fundacije bi se bilo treba posvetovati še z drugimi agencijami, ki se ukvarjajo s podobnimi področji kot Fundacija, da se zagotovi dobra pokritost temeljnih prednostnih nalog, da se razvijejo morebitne sinergije in da se prepreči podvajanje dela, ki ga že opravlja nekdo drug. Pregled temeljne uredbe o ustanovitvi Fundacije, ki ga je predlagala Komisija, bi moral biti priložnost za to.

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  V skladu s členom 83(3) finančne uredbe Fundacije je bil zaključni račun za proračunsko leto 2003 pripravljen 3. septembra 2004 in poslan Računskemu sodišču, ki ga je prejelo 24. septembra 2004. Povzetek zaključnega računa je v tabelah, priloženih temu poročilu.

(4)  Člen 16 nove finančne uredbe.

(5)  Člen 38 nove finančne uredbe Fundacije.


Tabela 1

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Dublin)

Področja pristojnosti Skupnosti, ki izhajajo iz Pogodbe

Pristojnosti Fundacije, kot so opredeljene v Uredbi Sveta

(ES) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975

Vodenje Fundacije

Viri, ki so na razpolago Fundaciji (podatki za leto 2002)

Proizvodi in storitve

Skupnost in države članice si ob upoštevanju temeljnih socialnih pravic, (…) prizadevajo za naslednje cilje (…) izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev, (…) Skupnost podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic na naslednjih področjih (…) (b) delovni pogoji; (c) socialna varnost in socialna zaščita delavcev; (d) varstvo delavcev v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi; (e) obveščanje delavcev in posvetovanje z njimi; (f) zastopanje in kolektivna obramba interesov delavcev in delodajalcev, vključno s soodločanjem; (g) pogoji za zaposlitev državljanov tretjih držav; (h) vključevanje oseb, ki so izključene iz trga dela; i) enakost moških in žensk …

(Odlomki iz členov 136 in 137 Pogodbe)

Cilji

Cilj Fundacije je prispevati k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih pogojev v Evropski uniji s povečevanjem in širjenjem znanja na tem področju. Fundacija se mora posebej posvetiti naslednjim področjem:

posameznik pri delu

organizacija dela in zlasti zasnove delovnih mest

težave, značilne za nekatere kategorije delavcev

dolgoročne možnosti izboljšave okolja

razporeditev človeških dejavnosti v prostoru in času

Naloge

Spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj na teh področjih

Omogočanje povezave med univerzami, študijskimi in raziskovalnimi inštituti, gospodarskimi in socialnimi upravami in organizacijami

Izvajanje študij ali sklepanje študijskih pogodb ter zagotavljanje pomoči pri vzorčnih projektih

Čim tesnejše sodelovanje z obstoječimi specializiranimi inštituti

1.

Upravni odbor

Iz vsake država članice: en predstavnik vlade, en predstavnik združenj delodajalcev in en predstavnik delojemalcev,

Trije predstavniki Komisije.

2.

Direktor

Imenuje ga Komisija s seznama kandidatov, ki ga predloži Upravni odbor, skrbi za izvajanje sklepov Upravnega odbora in vodi Fundacijo.

3.

Odbor strokovnjakov

Sestavlja 15 članov, ki jih imenuje Svet na predlog Komisije, njegova naloga pa je dajanje mnenja zlasti v zvezi z delovnim programom.

4.

Zunanja revizija

Evropsko računsko sodišče

5.

Razrešnico

Da Parlament na predlog Sveta.

Končni proračun:

16,8 milijona EUR (17,39 milijona EUR) skupaj s prispevkom Skupnosti: 98,2 % (98,3%)

Število zaposlenih 31. decembra 2003:

88 (88) delovnih mest v kadrovskem načrtu

Število zasedenih delovnih mest: 76 (77)

+16 (20) drugih delovnih mest (pomožni uslužbenci, dodeljeni nacionalni izvedenci, lokalni uslužbenci, uslužbenci, zaposleni preko agencij)

Skupno število uslužbencev: 92 (97)

ki opravljajo naslednje naloge:

operativne: 60 (61)

upravne: 28 (32)

razne: 4 (4)

Življenjski pogoji

Pregled kakovosti življenja v Evropi (pokritih 28 držav, 26 000 pogovorov)

Vzdrževanje in širjenje baze primerljivih podatkov (države članice in države kandidatke)

Študija zaposlovanja v zdravstvenih storitvah

Študija v zvezi z novo organizacijo časa med delovno dobo.

Delovni pogoji

Poročilo o delovnih razmerah v državah pristopnicah in državah kandidatkah

Ustvarjanje mreže strokovnjakov za Evropsko opazovalnico delovnih pogojev (EWCO)

Študije v zvezi s hotelskim, gostinskim in cestnoprometnim sektorjem

Zbirka obstoječih raziskav na področju življenjskih in delovnih razmer.

Industrijski odnosi

Razvoj kazalcev na področju finančne udeležbe

Študija na področju migracij in zaposlovanja

Širitev mreže „Evropske opazovalnice industrijskih odnosov“ (EIRO)

Skupno poročilo Fundacije in Komisije: „Razvoj industrijskih odnosov v letu 2002“

Študije primerov Oborov za povezovanje delavcev na evropski ravni v 37 multinacionalnih družbah

Evropski center za spremljanje sprememb (EMCC)

Priprava elektronskih publikacij

Organizacija štirih seminarjev in dveh delavnic.

Transverzalni projekti

Poročilo o socialni odgovornosti družb (CSR).

Informacije in obveščanje

Komunikacijske dejavnosti v državah članicah in državah kandidatkah

Ustanovitev sedmih nacionalnih centrov za zvezo

91 publikacij (ta številka ne zajema prevodov).

Vir: Informacije, ki jih je posredovala Fundacija.


Tabela 2

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer – Izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2003

(v milijonih EUR)

Prihodki

Odhodki

Vir prihodkov

Prihodki, predvideni v končnem proračunu za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev odhodkov

Končna odobrena proračunska sredstva

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

Razpoložljiva sredstva

(proračunska sredstva za tekoče proračunsko leto in sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta)

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

neporavnane obveznosti

plačana

razveljavljena

proračunska sredstva

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Subvencije Skupnosti

16,5

17,1

Naslov I

Zaposleni

9,0

9,0

8,9

0,1

0,0

0,2

0,2

0,0

9,2

9,2

9,1

0,1

0,0

Druge subvencije

Naslov II

Uprava

1,2

1,2

1,0

0,2

0,0

0,7

0,7

0,0

1,9

1,9

1,7

0,2

0,0

Drugi prihodki

0,3

0,1

Naslov III

Poslovanje

6,6

6,6

3,8

2,8

0,0

3,1

3,0

0,1

9,7

9,7

6,8

2,8

0,1

Skupaj

16,8

17,2

Skupaj

16,8

16,8

13,7

3,1

0,0

4,0

3,9

0,1

20,8

20,8

17,6

3,1

0,1

Vir: Podatki Fundacije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Fundacija navedla v svojih računovodskih izkazih.


Tabela 3

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer – Izkaz prihodkov in odhodkov za proračunski leti 2003 in 2002

(v tisočih EUR)

 

2003

2002

Prihodki

Subvencije Komisije

17 090

16 500

Razni prihodki

47

62

Prihodki iz financiranja

35

57

Prihodki skupaj (a)

17 172

16 619

Odhodki

Zaposleni – Naslov I proračuna

Plačila

8 927

9 111

Prenesena sredstva

109

216

Uprava – Naslov II proračuna

Plačila

968

938

Prenesena sredstva

224

683

Poslovanje – Naslov III proračuna

Plačila

3 733

3 290

Prenesena sredstva

2 817

3 105

Odhodki skupaj (b)

16 778

17 343

Rezultat proračunskega leta (a – b)

394

– 724

Saldo, prenesen iz prejšnjega proračunskega leta

–1 836

–1 209

Razveljavljena prenesena sredstva

118

81

Neporabljeni zneski iz prejšnjega pr. leta za ponovno uporabo

19

13

Prejeti prihodki PHARE

639

0

Prihodki PHARE, ki še niso prejeti

361

0

Odhodki PHARE

–1 000

0

Tečajne razlike

9

3

Saldo proračunskega leta

–1 296

–1 836

Vir: Podatki Fundacije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Fundacija navedla v svojih računovodskih izkazih.


Tabela 4

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer – Bilanca stanja 31. decembra 2003 in 31. decembra 2002

(v tisočih EUR)

Aktiva

2003

2002

Pasiva

2003

2002

Osnovna sredstva (1)

 

 

Stalni kapital

 

 

Neopredmetena osnovna sredstva

27

31

Lastni kapital

4 389

4 294

Poslopja (2)

15 682

3 826

Revalorizacijska rezerva

12 094

0

Pohištvo in transportni material za vozila

142

139

Saldo proračunskega leta

–1 296

–1 836

Računalniška oprema

107

149

Vmesni seštevek

15 187

2 458

Tehnična in druga oprema

518

105

Kratkoročne obveznosti

 

 

Osnovna sredstva v izgradnji

0

31

Avtomatski prenosi proračunskih sredstev

3 150

3 940

Vmesni seštevek

16 476

4 281

Neavtomatski prenosi pror. sredstev

0

64

Zaloge

 

 

Obveznosti PHARE

329

0

Pisarniški material

7

13

Odbitki pri plačah

0

139

Vmesni seštevek

7

13

Vmesni seštevek

3 479

4 143

Gibljiva sredstva

 

 

Prehodne postavke

 

 

Terjatve Komisije PHARE

361

0

Zneski za ponovno uporabo

22

150

Predujmi

2

11

Odloženi prihodki

2

1 840

Izterljiv DDV

281

274

Plačila v teku

0

30

Nerealizirani nalogi za izterjavo

5

1 840

Vmesni seštevek

24

2 020

Razne terjatve

41

13

 

 

 

Vmesni seštevek

690

2 138

 

 

 

Gotovina

 

 

 

 

 

Gotovina na bančnih računih

1 331

1 960

 

 

 

Gotovina v blagajni

3

1

 

 

 

Blagajniška knjiga predplačil

183

228

 

 

 

Vmesni seštevek

1 517

2 189

 

 

 

Skupaj

18 690

8 621

Skupaj

18 690

8 621

Vir: Podatki Fundacije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Fundacija navedla v svojih računovodskih izkazih.


(1)  Prikazana je neto vrednost osnovnih sredstev. Podatki za leto 2002 so bili ponovno obdelani zaradi primerjave.

(2)  Fundacija je sklenila, da na novo ovrednoti svoja osnovna sredstva (12,1 milijona eurov).

Vir: Podatki Fundacije. V teh tabelah so povzeti podatki, ki jih je Fundacija navedla v svojih računovodskih izkazih.


ODGOVORI FUNDACIJE

7.

Uredba o ustanovitvi Fundacije dejavnosti PHARE ne pokriva izrecno, zato so bile presojene kot neprimerne za uvrstitev v njen proračun. Fundacija upošteva ugotovitve Sodišča in bo v svoje prihodnje proračune vključila financiranje PHARE.

8.

Fundacija je v stiku s službami Komisije, da bi razjasnila vprašanje doseženega primankljaja in način ravnanja s prihodnjimi primankljaji ali presežki.

9.

Zagotavljanje dejavnosti notranjega nadzora je bilo dokončno oblikovano novembra 2003, ko je bila uvedena dejavnost finančnega in operativnega preverjanja. To dejavnost in drugo nadzorno delo opravlja specializirana enota. Delovanje notranje revizije zagotovlja Služba za notranjo revizijo Komisije.

10.

Računovodja se opira na validacije, opravljene s strani služb Komisije, ki so priskrbele računovodske sisteme, ki jih uporablja Fundacija.

12.

Pri razvijanju svojih programov je Fundacija dosegla vzajemno sodelovanje z drugimi agencijami do take stopnje, da se vsaka ukvarja z dopolnilnimi vidiki znotraj skupnih tematskih pristojnosti in se tako izogiba podvajanju dela. To je bilo uradno potrjeno v skupnih izjavah npr. z Evropsko agencijo za zdravje in varnost pri delu iz Bilbaa.


30.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/83


POROČILO

o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2003 z odgovori Centra

(2004/C 324/12)

KAZALO

1

UVOD

2–5

MNENJE SODIŠČA

6–11

UGOTOVITVE

Tabele 1 do 4

Odgovori Centra

UVOD

1.

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljnjem besedilu „Center“) je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (EGS) št. 302/93 z dne 8. februarja 1993 (1). Njegov glavni cilj je zbiranje podatkov o drogah in zasvojenosti, na podlagi katerih lahko pripravlja in objavlja objektivne, zanesljive in na evropski ravni primerljive informacije. Te so namenjene zagotavljanju osnove za analiziranje povpraševanja po drogah in načinov zmanjševanja porabe drog ter splošnih dogodkov povezanih s trgom mamil. V tabeli 1 so povzete pristojnosti in dejavnosti Centra, in sicer na podlagi podatkov, ki jih je posredoval.

MNENJE SODIŠČA

2.

To mnenje je naslovljeno na Evropski parlament in Svet, v skladu s členom 185(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2).

3.

Sodišče je pregledalo letne računovodske izkaze Centra za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003. V skladu s členom 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 302/93 je bil za izvrševanje proračuna odgovoren direktor. V okviru tega je bil prav tako odgovoren, da v skladu z notranjimi finančnimi določbami, sprejetimi na podlagi istega člena, pripravi in predstavi letne računovodske izkaze (3). Računsko sodišče mora v skladu s členom 248 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti te računovodske izkaze revidirati.

4.

Sodišče je opravilo revizijo v skladu s svojimi revizijskimi usmeritvami in standardi, ki temeljijo na splošno sprejetih mednarodnih revizijskih standardih in so prilagojeni tako, da odražajo posebni značaj Skupnosti. Sodišče je preizkusilo računovodske evidence in opravilo vse druge revizijske postopke, za katere je menilo, da so v danih okoliščinah potrebni.

5.

Na ta način je Sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2003, zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne. Zaradi ugotovitev, ki sledijo, revizijsko mnenje, ki ga podaja Sodišče v tem poročilu, ni vprašljivo.

UGOTOVITVE

6.

Poraba proračunskih sredstev, odobrenih za proračunsko leto 2003 in sredstev, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta je prikazana v tabeli 2. Izkaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja Centra za proračunsko leto 2003 sta povzeta v tabelah 3 in 4.

7.

Naloge odredbodajalca za glavnino proračuna Centra (naslova I in II) ter predhodno revizijo za celoten proračun izvaja ena sama oseba, ki hkrati opravlja tudi naloge vodje uprave in nadzora kakovosti. To združevanje odgovornosti močno slabi notranjo kontrolo, ki temelji predvsem na načelu ločevanja nalog.

8.

Center je po sprejetju svoje nove finančne uredbe (4), izdal notranja navodila za preverjanje obveznosti, plačil in izterjav. Vendar pa v dosjejih ni dokumentov, ki bi odredbodajalcu omogočili pridobiti zagotovilo, da so bila vsa ta navodila dejansko upoštevana.

9.

Člen 42(1)(e) finančne uredbe Centra določa, da mora računovodja potrditi sisteme, ki jih predpiše odredbodajalec in katerih namen je zagotavljati ali utemeljiti računovodske informacije. Ta potrditev ob koncu proračunskega leta 2003 še ni bila opravljena.

10.

Center v skladu s svojim letnim delovnim načrtom sklepa pogodbe z nacionalnimi centri. Rok za izvršitev teh pogodb je 31. december. Pogodbe za program za leto 2003 (skupaj 1,5 milijona EUR) so bile podpisane šele julija 2003. Maja 2004 niso bila izvršena še nobena končna plačila za predvidena dela, prav tako pa niso bile podpisane nobene klavzule, s katerimi bi se podaljšala veljavnost pogodb. Poleg tega pa so bile tudi že sklenjene pogodbe v okviru programa za leto 2004. V zvezi s podaljšanjem te vrste pogodb je treba ustrezno upoštevati dejanski napredek, dosežen pri delu, zahtevanem v prejšnjem letu in oceno kakovosti tega dela.

11.

Center je v svojem odgovoru (5) na letno poročilo Sodišča v zvezi s proračunskim letom 2002 navedel, da bo fizični inventar uresničen do konca leta 2003. To še vedno ni bilo opravljeno ob koncu prvega četrtletja leta 2004. Poleg tega še vedno ni dokumenta, v katerem bi bile jasno opredeljene odgovornosti in postopki v zvezi z inventarjem.

To poročilo je sprejelo Računsko sodišče v Luxembourgu na svojem zasedanju 29. in 30. septembra 2004.

Za Računsko sodišče

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Predsednik


(1)  UL L 36, 12.2.1993. Ta uredba je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3294/94 z dne 22. decembra 1994 (UL L 341, 30.12.1994, str. 7) in Uredbo (ES) št. 1651/2003 z dne 18. junija 2003 (UL L 245, 29.9.2003).

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  V skladu z določbami člena 82 Uredbe Komisije (ES) št. 2343/2002 je bil zaključni račun Centra za proračunsko leto 2003 pripravljen 15. septembra 2004 in posredovan Računskemu sodišču. Sodišče ga je prejelo 21. septembra 2004. Povzetek tega zaključnega računa je v prilogah k temu poročilu.

(4)  Sprejel ga je upravni odbor na zasedanju med 15. in 17. januarjem 2003.

(5)  UL C 319, 30.12.2003, str. 68, odstavek 11.


Tabela 1

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (Lizbona)

Področja pristojnosti Skupnosti, ki izhajajo iz Pogodbe

Pristojnosti Centra, kot so opredeljene v uredbi Sveta (ES) št. 302/93

Vodenje Centra

Viri, s katerimi je center razpolagal v letu 2003

(podatki za leto 2002)

Izdelki in storitve, pripravljeni v letu 2003

Skupnost dopolnjuje ukrepe držav članic za zmanjševanje škode za zdravje zaradi uživanja drog, vključno z obveščanjem in preprečevanjem.

(Člen 152 Pogodbe)

Cilji

Zagotavljati Evropski uniji in državam članicam na evropski ravni zanesljive informacije o drogah in zasvojenosti z njimi ter o njihovih posledicah.

Center daje prednost analiziranju naslednjih področij:

(1)

povpraševanje in zmanjševanje povpraševanja po drogah

(2)

nacionalne strategije in politike ter strategije in politike Skupnosti

(3)

mednarodno sodelovanje in geopolitika ponudbe

(4)

kontrola trgovine z mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami

(5)

posledice fenomena mamil za države proizvajalke, države potrošnice in prehodne države, vključno s pranjem denarja.

Naloge

(1)

Zbiranje in analiziranje podatkov

(2)

Izvajanje raziskav in pripravljalnih študij

(3)

Zagotavljanje večje zanesljivosti podatkov na evropski ravni

(4)

Objavljanje zanesljivih podatkov

(5)

Izboljšanje usklajevanja nacionalnih ukrepov in ukrepov Skupnosti

(6)

Spodbujanje vključevanja podatkov o drogah in zasvojenosti v mednarodne programe

1.

Upravni odbor

Sestavljajo po en predstavnik iz vsake države članice, dva predstavnika Komisije in dva usposobljena znanstvenika, ki ju imenuje Evropski parlament. Upravni odbor sprejme delovni program in splošno letno poročilo ter potrdi proračun.

2.

Direktor:

Imenuje ga upravni odbor na predlog Komisije.

3.

Znanstveni odbor:

Podaja mnenja. Sestavljen je iz enega predstavnika iz vsake države članice. Upravni odbor lahko imenuje še največ šest drugih članov ob upoštevanju njihovih posebnih kvalifikacij.

4.

Zunanja revizija:

Evropsko računsko sodišče

5.

Razrešnica:

Evropski parlament na priporočilo Sveta EU.

Proračun:

10,45 milijona EUR (10,36 milijona EUR), subvencija Skupnosti: 89 % (87 %)

Število zaposlenih 31. decembra 2003:

Število delovnih mest v organizacijski shemi: 63 (59)

Število zasedenih delovnih mest: 54 (57)

+18 (16) drugih uslužbencev (pomožni uslužbenci, dodeljeni nacionalni izvedenci, lokalni uslužbenci, uslužbenci, zaposleni preko agencij)

Skupno število uslužbencev: 72 (73)

ki opravljajo naslednje naloge:

operativne: 46,5 (46)

upravne: 18 (19)

razne: 7,5 (8)

Mreža

Center upravlja informacijsko omrežje za zbiranje in izmenjavo informacij, imenovano „Evropsko informacijsko omrežje za droge in zasvojenost z drogami“ (Reitox); to omrežje povezuje nacionalna informacijska omrežja za droge, specializirane centre v državah članicah in informacijske sisteme mednarodnih organizacij, ki sodelujejo s Centrom.

Publikacije:

Letno poročilo o problemu drog v Evropski uniji

Splošno poročilo o dejavnostih (letno)

Glasilo, ki izhaja vsaka dva meseca (Drugnet Europe)

Bilten, ki izhaja vsaka dva meseca (Drugnet Europe)

Vir: Informacije, ki jih je posredoval Center.


Tabela 2

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami – Izvrševanje proračuna v proračunskem letu 2003

(v milijonih EUR)

Prihodek

Izdatki

Vir prihodkov

Prihodek, predviden v končnem proračunu za proračunsko leto

Realizirani prihodki

Dodelitev odhodkov

Končna odobrena proračunska sredstva

Sredstva, prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

Razpoložljiva sredstva (proračun 2003 in proračunsko leto 2002)

predvidena

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

neporavnane obveznosti

plačana

razveljavljena

sredstva

prevzete obveznosti

plačana

prenesena

razveljavljena

Subvencije Skupnosti

9,3

9,3

Naslov I

Zaposleni

5,4

5,3

5,2

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

5,5

5,4

5,3

0,1

0,0

Subvencije PHARE

0,5

0,3

Naslov II

Uprava

0,9

0,9

0,6

0,3

0,1

0,5

0,5

0,0

1,4

1,4