ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 324

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 47
30 grudnia 2004


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Trybunał Obrachunkowy

2004/C 324/1

Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

1

2004/C 324/2

Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

9

2004/C 324/3

Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

16

2004/C 324/4

Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

23

2004/C 324/5

Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

30

2004/C 324/6

Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Urzędu

39

2004/C 324/7

Sprawozdanie na temat rozliczeń Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Centrum

46

2004/C 324/8

Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Centrum

53

2004/C 324/9

Sprawozdanie na temat rozliczeń Eurojustu za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Eurojustu

61

2004/C 324/0

Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Fundacji

68

2004/C 324/1

Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Fundacji

75

2004/C 324/2

Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Centrum

83

2004/C 324/3

Sprawozdanie na temat rozliczeń Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Centrum

91

2004/C 324/4

Sprawozdanie na temat rozliczeń Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Urzędu

99

2004/C 324/5

Sprawozdanie na temat rozliczeń Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Urzędu

106

PL

 


I Informacje

Trybunał Obrachunkowy

30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/1


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

(2004/C 324/01)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–11

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Agencji

WSTĘP

1.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (zwana dalej Agencją) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. (1). W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy zadaniem Agencji jest gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących priorytetów krajowych i wspólnotowych, wspieranie odnośnych organów krajowych i wspólnotowych przy określaniu i wdrażaniu polityk oraz informowanie o działaniach prewencyjnych. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Agencji na podstawie przekazanych przez nią informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Agencji za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2062/94 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 15 tegoż rozporządzenia. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Agencji za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Przeniesienia środków dotyczą w większości tytułu III budżetu i pomimo znacznego zmniejszenia stanowią ponad 45 % zaciągniętych zobowiązań. Trybunał ponownie zwraca Agencji uwagę na konieczność sprawowania lepszej kontroli nad podejmowanymi przez nią działaniami.

8.

W odniesieniu do roku obrachunkowego zamkniętego dnia 31 grudnia 2003 r. Agencja zaczęła stosować zasady księgowe określone w swoim nowym rozporządzeniu finansowym. Jednakże dane za rok obrachunkowy 2002 nie zostały ponownie przetworzone, co uniemożliwia porównanie obu lat obrachunkowych.

9.

W swoim sprawozdaniu na temat rozliczeń za rok obrachunkowy 2002 (4) Trybunał wykazał braki w kontroli programu dotacji przeznaczonych na wypracowanie i rozpowszechnianie dobrej praktyki zmniejszającej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w małych i średnich przedsiębiorstwach. W 2003 r. Agencja wypłaciła 3,1 mln euro na podstawie analizy sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych dotyczących 53 projektów w ramach tego programu. Spośród tych projektów Trybunał skontrolował 20 deklaracji wydatków. W miarę zbliżania się końca programu Agencja zmniejszała swoje wymagania dotyczące dokumentacji finansowej dotyczącej końcowych wniosków o płatności. W efekcie w pięciu na 20 skontrolowanych spraw płatności w wysokości 348 000 euro zostały zrealizowane na podstawie zwykłej deklaracji wydatków niepopartej odpowiednią dokumentacją lub nawet bez jakiejkolwiek dokumentacji (5). W odpowiedzi na sprawozdanie Trybunału za rok obrachunkowy 2002 (6) Agencja przewidywała możliwość przeprowadzenia kontroli u beneficjentów. W 2003 r. nie przeprowadzono żadnej kontroli tego rodzaju.

10.

Jak wskazano w opinii Trybunału dotyczącej roku obrachunkowego 2002 (7), kontrola rozliczeń budżetowych ponownie wykazała braki w formalizacji i określeniu weryfikacji finansowych ex ante.

11.

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia bazowego władze krajowe przekazują nazwy instytucji, do współpracy z którymi Agencja jest uprawniona w ramach współpracy z jednostkami wyspecjalizowanymi. Agencja sfinansowała dwa obejmujące szerokie spektrum specjalizacji centra (8), z których jedno grupuje 14, a drugie 12 organizacji. Najważniejszym atutem badań prowadzonych przez centra jest gromadzenie danych, czasem trudno dostępnych, i sporządzanie analizy porównawczej tych danych na poziomie europejskim. Agencja powinna wzmocnić swój system kontroli wydatków zadeklarowanych przez jednostki wyspecjalizowane, w szczególności wymagając ich zatwierdzania przez kontrolera zewnętrznego.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1. Rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1654/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 38).

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 14 ust. 3 rozporządzenia finansowego Agencji końcowe sprawozdania za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 27 lipca 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 24 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(4)  Patrz: punkt 12 sprawozdania dotyczącego roku obrachunkowego 2002 (Dz.U. C 319 z 30.12.2003, str. 10).

(5)  W czterech przypadkach do wniosku nie załączono żadnego dokumentu, zaś w jednym przypadku dokumenty te jedynie częściowo pokrywały wnioskowaną kwotę.

(6)  Patrz: punkt 13 sprawozdania dotyczącego roku obrachunkowego 2002 (Dz.U. C 319 z 30.12.2003, str. 14).

(7)  Patrz: punkt 9 sprawozdania za roku obrachunkowego 2002 (Dz.U. C 319 z 19.12.2002, str. 9).

(8)  Trzecie centrum utworzono w czerwcu 2003 r. wyłącznie w celu zbierania danych w krajach kandydujących; centrum to zakończyło swoją działalność w kwietniu 2004 r.


Tabela 1

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Bilbao)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Agencji

określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r.

Zarządzanie

Środki udostępnione Agencji w 2003 r. (dane za 2002 r.)

Produkty i usługi świadczone w 2003 r.

Postanowienia dotyczące zagadnień społecznych

Cele

Zadania

1.

Zarząd

Budżet ostateczny:

Rozwój sieci

Wspólnota i Państwa Członkowskie (…) mają na celu (…) poprawę warunków życia i pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postępu (…).

Mając na względzie urzeczywistnienie celów określonych w artykule 136, Wspólnota wspiera i uzupełnia działania Państw Członkowskich w następujących dziedzinach:

a)

polepszanie w szczególności środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;

b)

warunki pracy; (…)

(Fragmenty art. 136 i 137 Traktatu)

Zapewnienie instytucjom Wspólnoty, Państwom Członkowskim i zainteresowanym środowiskom, użytecznych informacji w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, w celu poprawy, w szczególności w miejscu pracy, ochrony bezpieczeństwa i higieny.

Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących priorytetów krajowych i wspólnotowych jak i informacji w zakresie badań

Wspieranie współpracy i wymiany informacji, włącznie z informację o programach szkoleniowych

Zapewnianie instytucjom Wspólnoty i Państwom Członkowskim informacji potrzebnych im do określania i realizacji polityki w szczególności dotyczącej wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa

Udostępnianie informacji pozyskiwanych z i dla państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Udostępnianie informacji na temat działań prewencyjnych

Przyczynianie się do rozwoju przyszłych wspólnotowych programów działań

Ustanowienie sieci obejmującej krajowe centra koordynacji informacji i jednostki wyspecjalizowane.

Skład

Po 1 przedstawicielu z każdego Państwa Członkowskiego;

po 1 przedstawicielu organizacji pracodawców z każdego Państwa Członkowskiego;

po 1 przedstawicielu organizacji pracowniczych z każdego Państwa Członkowskiego;

3 przedstawicieli Komisji.

Zadanie

Przyjmuje program prac i ogólne sprawozdanie roczne Agencji.

2.

Dyrektor

Mianowany przez Zarząd na wniosek Komisji

3.

Komitety

Obowiązkowa konsultacja Komisji z Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy odnośnie do programu pracy

4.

Kontrola zewnętrzna

Trybunał Obrachunkowy

5.

Absolutorium

Udzielane przez Parlament na wniosek Rady.

14,6 mln euro (13,2 mln euro)

Z czego:

wkład wspólnotowy DG ds. Zatrudnienia: 91,58 % (98,41 %)

wkład wspólnotowy DG ds. Rozszerzenia: 7,19 % (0 %)

inne dochody: 1,23 % (1,59 %)

Zatrudnienie na 31 grudnia 2003 r.

33 (31) stanowisk w planie zatrudnienia,

Z czego obsadzonych: 29 (29)

25 (21) innych stanowisk (kontrakty pomocnicze, oddelegowani eksperci narodowi, personel lokalny, zewnętrzny personel czasowy)

Personel ogółem: 54 (50)

Z czego wykonujący

zadania operacyjne: 34 (32)

zadania administracyjne: 12 (9)

zadania mieszane: 8 (9)

ok. 600 partnerów poprzez krajowe centra koordynacji informacji, dziewięć grup eksperckich, trzy jednostki wyspecjalizowane, udział krajów objętych programem PHARE i wchodzących w skład EFTA.

Rozpowszechnianie informacji

Europejski Tydzień na rzecz Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy: „substancje niebezpieczne”;

Udział w 58 wystawach/konferencjach

Media elektroniczne:

dwutygodnik prenumerowany przez 20 000 czytelników, strona internetowa (1,7 mln odwiedzin)

Publikacje: 9 sprawozdań informacyjnych i dokumentów roboczych, 11 fiszek dokumentalnych, 1 numer magazynu „Forum”, 3 biuletyny — wydanie drukarskie, 19 komunikatów prasowych.

Trzeci program dla małych i średnich przedsiębiorstw (2003–2004): 40 wyselekcjonowanych projektów

Drugi program dla małych i średnich przedsiębiorstw (2002–2003): 51 zrealizowanych projektów

Źródło: Informacje przekazane przez Agencję.


Tabela 2

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Pochodzenie dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

Środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

Dostępne środki

(budżet 2003 i rok obrachunkowy 2002)

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

zalegle zobowiązania

wypłacone

anulowane

środki

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

13,4

11,6

Tytuł I

Personel

3,7

3,5

3,2

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

3,9

3,6

3,3

0,1

0,5

Dochody własne

0,0

0,0

Tytuł II

Administracja

1,4

1,4

1,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,1

1,6

1,6

1,3

0,2

0,1

Inne dotacje

0,2

0,1

Tytuł III

Działania operacyjne

8,5

8,3

2,6

5,9

0,0

5,8

5,2

0,6

14,3

14,1

7,8

5,9

0,6

Inne dochody

p.m.

0,2

Wydatki na Phare

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

Dochody z Phare

1,1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

14,6

12,7

Ogółem

14,6

14,1

7,5

6,6

0,5

6,2

5,5

0,8

20,8

20,3

13,0

6,6

1,2

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy — Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2003 i 2002

(w tys. euro)

 

2003

2002

Dochody

Dotacje wspólnotowe

11 641

12 324

Inne dotacje

66

252

Inne dochody

157

81

Dochody z PHARE

824

0

Dochody ogółem (a)

12 688

12 657

Wydatki

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

3 245

3 024

Środki przeniesione

87

136

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

1 146

1 140

Środki przeniesione

186

247

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu

Płatności

2 559

2 030

Środki przeniesione

5 859

5 623

Wydatki na Phare

Płatności

548

0

Środki przeniesione

502

0

Wydatki ogółem (b)

14 131

12 199

Wynik roku obrachunkowego (c = a – b) (1)

–1 443

458

Saldo przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

–1 108

–2 185

Anulowane środki przeniesione

766

609

Niezagospodarowane środki do ponownego wykorzystania z poprzedniego roku obrachunkowego

1

0

Płatności z tytułu zobowiązania anulowanego w 2002 r.

– 191

0

Różnice kursowe

4

4

Korekty

–16

7

Wynik roku obrachunkowego bez korekt ekonomicznych (d)

–1 987

–1 108

Dochody budżetowe do odzyskania

850

0

Inne dochody budżetowe

3

0

Zakup aktywów trwałych

207

0

Umorzenia (2)

– 186

0

Wydatki różne

–1

0

Korekty ekonomiczne (e)

873

0

Saldo roku obrachunkowego (d + e) (3)

–1 113

–1 108

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 4

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 i 2002

(w tys. euro)

Aktywa

2003

2002

Pasywa

2003

2002

Środki trwałe

 

 

Kapitał własny

 

 

Oprogramowanie komputerowe

95

145

Kapitał własny (4)

431

1 229

Sprzęt komputerowy

136

428

Saldo roku obrachunkowego

–1 113

–1 108

Urządzenia i majątek ruchomy

215

614

Suma

– 682

121

Środki transportu

0

26

Zobowiązania średnio- i długoterminowe

 

 

Suma

445

1 214

Zobowiązania z tytułu dochodów przypisanych na określony cel

0

369

Należności średnio- i długoterminowe

 

 

Suma

0

369

Dotacje wspólnotowe

0

369

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

Suma

0

369

Środki przeniesione nieautomatycznie

135

193

Zapasy

 

 

Środki przeniesione automatycznie

6 498

5 813

Materiały biurowe

6

15

Komisja

282

7

Suma

6

15

Dłużnicy różni

128

19

Należności krótkoterminowe

 

 

Potrącenia z uposażeń

73

24

Dotacje wspólnotowe

1 035

681

Zobowiązania z tytułu dochodów przypisanych na określony cel

0

736

Różni dłużnicy

62

53

Suma

7 117

6 791

VAT do odzyskania

0

5

Rozliczenia międzyokresowe i korekty

 

 

Suma

1 097

739

Zlecenia windykacji

11

21

Środki pieniężne

 

 

Dochody do ponownego użycia

0

17

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie

4 889

4 922

Suma

11

37

Konto zaliczkowe

1

61

 

 

 

Suma

4 890

4 982

 

 

 

Rozliczenia międzyokresowe i korekty

 

 

 

 

 

Zaliczki

6

0

 

 

 

Suma

6

0

 

 

 

Ogółem

6 445

7 319

Ogółem

6 445

7 319

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


(1)  Obliczenie zgodnie z art. 15 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. (Dz.U. L 130 z 31.5.2000, str. 8).

(2)  W 2003 r. Agencja dokonała pierwszy raz umorzenia swoich środków trwałych.

(3)  Ujemne saldo księgowe wynika z traktowania przeniesień środków jako wydatków, bez dokonania korekty ekonomicznej. Na podstawie orientacyjnego szacunku korekty, którą należy zastosować, faktyczne saldo za rok budżetowy wynosi około miliona euro.

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.

(4)  Całkowita wartość kapitału na dzień 31 grudnia 2003 r. odpowiada wartości brutto aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2002 r. pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne za okres od 1996 r. do 2002 r. Do tego należy doliczyć wartość zapasów między 31 grudnia 2002 r. a 31 grudnia 2003 r. oraz aktualizację wyceny wraz ze zmianą w zakresie księgowania i klasyfikacji aktywów trwałych. Umorzenia za rok obrachunkowy 2003 zostały ujęte w wyniku, w związku z czym nie są odejmowane bezpośrednio od kapitału.

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


ODPOWIEDZI AGENCJI

7.

Agencja pragnie potwierdzić przestrzeganie swojego stałego zobowiązania do zmniejszania kwot z przeniesienia, zgodnie z zasadą jednoroczności budżetu. W porównaniu z rokiem 2002 w roku 2003 Agencja znacznie zmniejszyła wysokość kwot z przeniesienia (z 60 % do 45 %). Podobnie jak w roku 2002 przenoszenie kwot jest przede wszystkim spowodowane prawidłowym wdrażaniem programu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, którego pełny cykl wprowadzenia w życie wynosi dwa lata.

8.

W rezultacie różnych spotkań Komisji z księgowymi wszystkich agencji zadecydowano, że wycofanie środków przenoszonych pod koniec roku wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych. Narzędzia te nie były dostępne, jednakże w chwili obecnej są opracowywane przez Agencję.

9.

W kwestii projektów w ramach programu dla małych i średnich przedsiębiorstw, po przeprowadzeniu wewnętrznej oceny przez pracowników Agencji dotyczącej działalności, sprawozdań finansowych oraz dodatkowych dokumentów przedstawionych przez 53 beneficjentów, Agencja nie wypłaciła pełnej dotacji więcej niż połowie projektodawców, ponadto wydano sześć nakazów zwrotu wypłaconej kwoty. Różnica pomiędzy całkowitą przewidywaną kwotą a całkowitą wypłaconą kwotą dotacji wyniosła 382 377 EUR. Agencja pragnie pokreślić, że dodatkowe informacje, dostarczone na żądanie Agencji po inspekcji rewidentów księgowych przez czterech z pięciu projektodawców wspomnianych przez Trybunał, potwierdziły informacje przedstawione uprzednio w sprawozdaniu finansowym i żadne poprawki nie były konieczne. Piąty projektodawca przedstawił część wymaganych informacji, uzasadniającą całkowitą kwotę płatności w wysokości 11 tys. EUR. W 2004 r. Agencja zleciła niezależnemu wykonawcy przeprowadzenie pięciu audytów finansowych ex-post, obejmujących inspekcję ksiąg rachunkowych w siedzibie projektodawców uczestniczących w programie dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Definitywne raporty są oczekiwane w październiku 2004 r. Co więcej, niezależna ocena pierwszych dwóch programów skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw pozwoliła wyciągnąć wnioski świadczące o ciągłości i wartości dodanej nagrodzonych projektów, jak również o rozsądnym zarządzaniu programami.

10.

Agencja przyjmuje do wiadomości komentarze Trybunału Obrachunkowego. Pod koniec roku 2003 zakończono wewnętrzną restrukturyzację Centrum Zasobów i Usług — wszystkie operacje są teraz poddawane kontroli weryfikacyjnej ex-ante (funkcjonowanie i aspekty finansowe).

11.

Agencja pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w celu wzmocnienia kontroli wydatków wszystkie kontrakty podpisywane od września 2003 r. z Centrami Tematycznymi zawierają klauzulę mówiącą o tym, że beneficjent przeprowadzi zewnętrzny audyt dotyczący wykorzystania funduszy oddanych mu do dyspozycji na podstawie umowy o dotację. Rewidenci księgowi będą zobowiązani przedstawić swoją profesjonalną opinię. Celem audytu będzie potwierdzenie tego, że dokumenty finansowe dostarczone Agencji przez beneficjenta są zgodne z finansowymi postanowieniami umowy, że zadeklarowane koszty są kosztami rzeczywistymi oraz że wszystkie wpływy zostały wykazane.


30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/9


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

(2004/C 324/02)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–10

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Agencji

WSTĘP

1.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (zwana dalej Agencją) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1592/2002 z dnia 15 sierpnia 2002 r. (1). Rok obrachunkowy 2003 jest rokiem, w którym Agencja rozpoczęła swoją działalność operacyjną. Misją Agencji jest utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie lotnictwa cywilnego, zapewnienie sprawnego funkcjonowania i poprawy bezpieczeństwa w zakresie lotnictwa cywilnego oraz ustanowienie warunków technicznych certyfikacji i certyfikacja produktów lotniczych. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Agencji na podstawie przekazanych przez nią informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Agencji za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1592/2002 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor wykonawczy. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 52 tegoż rozporządzenia. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Agencji za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Dyrektor wykonawczy, będący zarazem urzędnikiem zatwierdzającym, posiada również uprawnienia do podpisywania zleceń bankowych, co pozostaje w sprzeczności z art. 37 rozporządzenia finansowego Agencji.

8.

Artykuł 43 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego Agencji stanowi, że księgowy zatwierdza systemy określone przez urzędnika zatwierdzającego służące dostarczaniu lub uzasadnianiu informacji księgowych. Zatwierdzenie to nie miało miejsca w trakcie roku obrachunkowego.

9.

Badanie dokumentacji związanej z rekrutacją wykazało braki formalne oraz brak niektórych dokumentów. Biorąc pod uwagę skalę rekrutacji przewidywanej do końca 2006 r. (ok. 300 osób), należy podjąć działania mające na celu poprawę kontroli przestrzegania odpowiednich przepisów.

10.

Badanie środowiska kontroli systemu informatycznego wykazało, że powinno ono zostać wzmocnione w związku z przewidywanym rozszerzeniem zakresu działań Agencji.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 83 ust. 3 rozporządzenia finansowego Agencji końcowe sprawozdania za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 31 marca 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 20 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.


Tabela 1

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (siedziba tymczasowa: Bruksela, przewidywane przeniesienie do Kolonii)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Agencji

(rozporządzenie Rady (WE) nr 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r.)

Zarządzanie

Środki udostępnione Agencji w 2003 r.

Produkty i usługi świadczone w 2003 r.

Wspóna polityka transportowa

Cele

Zadania

1.

Zarząd

Budżet ostateczny

Liczba wydanych opinii: 2

„Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zadecydować, czy, w jakim zakresie i w jakim trybie właściwe przepisy mogą być przyjęte dla transportu morskiego i lotniczego.”

(Art. 80 Traktatu)

Utrzymanie wysokiego, ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa w zakresie lotnictwa cywilnego w Europie

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i poprawy bezpieczeństwa w zakresie lotnictwa cywilnego

Ułatwienie swobodnego przepływu osób, towarów i usług

Promowanie efektywności kosztowej w procesie regulacyjnym i certyfikacji oraz unikanie dublowania działań na poziomie narodowym i europejskim

Wydawanie opinii skierowanych do Komisji

Wydawanie warunków technicznych certyfikacji, jak również wszelkich materiałów poradnikowych na temat realizacji polityki wspólnotowej

Certyfikacja produktów lotniczych w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska

Przeprowadzanie w Państwach Członkowskich inspekcji w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w dziedzinie lotnictwa cywilnego, ustalonych przez Agencję

Przeprowadzanie niezbędnych kontroli w przedsiębiorstwach

Spełnianie na rzecz Państw Członkowskich funkcji i zadań, które zostały im powierzone na mocy wiążących je konwencji międzynarodowych, w szczególności Konwencji chicagowskiej (Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana dnia 7 grudnia 1944 r.)

Skład

Po jednym przedstawicielu każdego Państwa Członkowskiego i jeden przedstawiciel Komisji

Zadania

Przyjęcie programu pracy i nadzór nad jego realizacją

Przyjmowanie wytycznych w sprawie przydzielania zadań certyfikacyjnych Państwom Członkowskim lub uprawnionym organom

Powołanie organu doradczego, złożonego z przedstawicieli zainteresowanych stron

2.

Dyrektor wykonawczy

Mianowany przez zarząd na wniosek Komisji

3.

Komisje odwoławcze

4.

Kontrola zewnętrzna

Trybunał Obrachunkowy

5.

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament na wniosek Rady

4,75 mln euro, z czego wkład wspólnotowy: 100 %

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

80 stanowisk w planie zatrudnienia,

Z czego obsadzonych: 1

+16 innych stanowisk (kontrakty pomocnicze)

Całkowite zatrudnienie: 17

Z czego wykonujący zadania

operacyjne: 1

administracyjne: 4

mieszane: 12

Liczba wydanych warunków technicznych certyfikacji oraz materiałów poradnikowych: 19

Decyzje w sprawie certyfikacji: 2 132 (z czego 1 606 dotyczyło drobnych modyfikacji)

Kontrole: brak

Kontrole: brak

Źródło: Informacje przekazane przez Agencję.


Tabela 2

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

4,7

3,7

Tytuł I

Personel

0,9

0,7

0,7

0,0

0,2

Inne dotacje

Tytuł II

Administracja

0,8

0,5

0,1

0,4

0,3

Inne dochody

Tytuł III

Działania operacyjne

3,0

2,7

0,2

2,5

0,3

Ogółem

4,7

3,7

Ogółem

4,7

3,9

1,0

2,9

0,8

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego — Rachunek dochodów i wydatków za rok obrachunkowy 2003

(w tys. euro)

 

2003

Dochody

Dotacje Komisji

3 725

Ogółem dochody (a)

3 725

Wydatki

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

680

Środki przeniesione

27

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

153

Środki przeniesione

396

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu

Płatności

197

Środki przeniesione

2 486

Wydatki ogółem (b)

3 939

Saldo roku obrachunkowego (a – b)

– 214

Źródło: Dane Agencji.


Tabela 4

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 r.

(w tys. euro)

Aktywa

2003

Pasywa

2003

Aktywa trwałe

 

Kapitał stały

 

Wartości niematerialne i prawne

10

Kapitał własny

16

Sprzęt komputerowy

11

Saldo roku obrachunkowego

– 214

Umorzenia

–5

Suma

– 198

Suma

16

Zobowiązania krótkoterminowe

 

Należności krótkoterminowe

 

Komisja

8

Inne zaliczki

5

Środki przeniesione automatycznie

2 909

Dłużnicy różni

1

Wierzyciele różni

18

Suma

6

Potrącenia z uposażeń

12

Środki pieniężne

 

Suma

2 947

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

2 727

 

 

Suma

2 727

 

 

Ogółem

2 749

Ogółem

2 749

Źródło: Dane Agencji.


ODPOWIEDZI AGENCJI

7.

Do końca roku 2003 dyrektor wykonawczy był jedynym pracownikiem czasowym zatrudnionym przez Agencję. W rzeczywistości dyrektor podpisywał dokumenty dotyczące operacji bankowych razem z księgowym. Zatrudnienie innych pracowników czasowych w ciągu drugiego półrocza 2004 r. pozwoliło na usunięcie tej nieścisłości.

8.

Systemy finansowe zostały zatwierdzone przez księgowego na początku lutego 2004 r. Informatyczny system do zarządzania środkami trwałymi, który ma zostać wprowadzony przez urzędnika zatwierdzającego, jest w fazie zakupu i zostanie zatwierdzony w późniejszym terminie.

9.

Braki wskazane przez Trybunał wynikają z faktu, że Agencja znajdowała się w początkowej fazie istnienia. W lutym 2004 r. powstał departament zasobów ludzkich, w którym znajduje się jednostka specjalizująca się w naborze nowych pracowników. Departament już wprowadził niezbędne procedury i narzędzia. Od stycznia 2005 r. Agencja zamierza wprowadzić informatyczny system zarządzania rekrutacją.

10.

Umiejscowienie Agencji w budynkach zajmowanych przez Komisję w dużym stopniu wpłynęło na jej środowisko informatyczne. Przeniesienie Agencji w listopadzie 2004 r. do jej nowej siedziby w Kolonii pozwoli na usprawnienie w znaczący sposób środowiska informatycznego i na wprowadzenie nowej architektury informatycznej.


30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/16


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

(2004/C 324/03)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–10

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Agencji

WSTĘP

1.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (zwana dalej Agencją) została ustanowiona na mocy rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. (1). Rok obrachunkowy 2003 jest pierwszym rokiem, w którym Agencja faktycznie rozpoczęła swoje działania operacyjne. Zadania Agencji obejmują zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na morzu i zapobieganie zanieczyszczeniom spowodowanym przez statki, zapewnienie pomocy technicznej Komisji i Państwom Członkowskim oraz kontrolę stosowania ustawodawstwa Wspólnoty i ocenę jego skuteczności. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Agencji, na podstawie przekazanych przez nią informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Agencji za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor wykonawczy. Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań finansowych (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 21 rozporządzenia Rady (WE) nr 1406/2002. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Agencji za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Dyrektor wykonawczy, pełniący funkcję urzędnika zatwierdzającego, ma także prawo do podpisywania zleceń bankowych, co pozostaje w sprzeczności z przepisami art. 37 rozporządzenia finansowego Agencji.

8.

Artykuł 43 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego Agencji stanowi, że księgowy zatwierdza systemy określone przez urzędnika zatwierdzającego służące dostarczaniu lub uzasadnianiu informacji księgowych. Zatwierdzanie to musi zostać jeszcze sformalizowane.

9.

Agencja powinna przeprowadzać systematyczne kontrole wypłat wynagrodzeń dla swoich pracowników.

10.

Badanie środowiska kontroli systemu informatycznego wykazało, że powinien on zostać wzmocniony w perspektywie przewidzianego wzrostu działań Agencji.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 8.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 82 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2343/2002 sprawozdanie dotyczące całości dochodów i wydatków Agencji za rok obrachunkowy 2003 zostało sporządzone dnia 1 marca 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 20 września 2004 r. Wersja skrócona sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.


Tabela 1

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (siedziba tymczasowa: Bruksela, przewidziane przeniesienie siedziby do Lizbony)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Agencji

rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r.

Zarządzanie

Środki udostępnione Agencji w 2003 r.

Działania i usługi świadczone w 2003 r. (1)

Wspólna polityka transportowa

Cele

Zadania

1.

Rada Administracyjna

Budżet ostateczny:

Liczba wydanych opinii: 2

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zadecydować, czy, w jakim zakresie i w jakim trybie właściwe przepisy mogą być przyjęte dla transportu morskiego i lotniczego

(Art. 80 Traktatu)

Zapewnienie wysokiego, jednolitego i skutecznego poziomu bezpieczeństwa morskiego i zapobieganie zanieczyszczeniom spowodowanym przez statki

Zapewnianie pomocy technicznej i naukowej Komisji i Państwom Członkowskim

Kontrola stosowania ustawodawstwa wspólnotowego w tym zakresie oraz ocena skuteczności podejmowanych działań.

Wspomaganie Komisji w tworzeniu i stosowaniu ustawodawstwa wspólnotowego

Monitorowanie funkcjonowania wspólnotowego systemu kontroli państwa portu oraz wizyty w Państwach Członkowskich

Zapewnianie Komisji pomocy technicznej w zakresie kontroli statków prowadzonych przez państwo portu

Współpraca z Państwami Członkowskimi w celu tworzenia rozwiązań technicznych i dostarczania pomocy technicznej w zakresie stosowania ustawodawstwa wspólnotowego

Promowanie współpracy pomiędzy państwami nadbrzeżnymi w danych rejonach żeglugi

Doskonalenie każdego niezbędnego systemu informacji

Ułatwianie współpracy między Państwami Członkowskimi i Komisją w celu opracowania wspólnej metodologii prowadzenie dochodzeń dotyczących wypadków

Dostarczanie Komisji i Państwom Członkowskim wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa na morzu i zanieczyszczeń spowodowanych przez statki

Pomoc Komisji i Państwom Członkowskim w identyfikacji i prowadzeniu dochodzeń w zakresie statków dokonujących nielegalnych zrzutów

Skład

Jeden przedstawiciel na każde Państwo Członkowskie, czterech przedstawicieli Komisji, czterech przedstawicieli bez prawa głosu właściwych sektorów zawodowych.

Zadanie

Przyjęcie budżetu i programu pracy.

Badanie wniosków Państw Członkowskich o pomoc techniczną.

2.

Dyrektor wykonawczy

Mianowany przez Radę Administracyjną na wniosek Komisji

3.

Kontrola zewnętrzna

Trybunał Obrachunkowy

4.

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament na wniosek Rady

4,5 mln euro, z czego wkład wspólnotowy: 100 %

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

Brak danych

Inspekcje: 4

Źródło: Informacje przekazane przez Agencję.


Tabela 2

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w tys. euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

4 500

2 630

Tytuł I

Personel

1 552

713

647

66

838

Inne dochody

 

2

Tytuł II

Administracja

848

553

238

315

295

 

 

 

Tytuł III

Działania operacyjne

230

167

13

155

63

Ogółem

4 500

2 632

Ogółem

2 630

1 434

898

536

1 196

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w tys. euro)

 

2003

Dochody

Dotacje wspólnotowe

2 630

Inne dochody

2

Ogółem dochody (a)

2 632

Wydatki

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

647

Środki przeniesione

66

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

238

Środki przeniesione

315

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu

Płatności

13

Środki przeniesione

155

Wydatki ogółem (b)

1 434

Saldo roku obrachunkowego (a – b)

1 198

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji.


Tabela 4

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 r.

(w tys. euro)

Aktywa

2003

Pasywa

2003

Aktywa trwałe

 

Kapitał własny

 

Oprogramowanie komputerowe

11

Kapitał własny

8

Umorzenia

–3

Saldo roku obrachunkowego

1 198

Suma

8

Suma

1 206

Należności krótkoterminowe

 

Zobowiązania krótkoterminowe

 

Zaliczki dla personelu

17

Przeniesienia automatyczne

536

Dłużnicy różni

3

Wierzyciele różni

29

Suma

20

Suma

566

Środki pieniężne

 

 

 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

1 744

 

 

Suma

1 744

 

 

Ogółem

1 772

Ogółem

1 772

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji.


(1)  Agencja zdołała rozpocząć swoje działania operacyjne w listopadzie 2003 r.

Źródło: Informacje przekazane przez Agencję.


ODPOWIEDZI AGENCJI

7.

Rozdzielenie funkcji nie mogło zostać przeprowadzone z powodu niedoborów kadrowych Agencji. Od stycznia 2004 r., w wyniku zatrudnienia kolejnych osób, wzmocniono kontrolę wewnętrzną i zapewniono rozdzielenie funkcji.

8.

W wyniku uwag przedstawionych przez Trybunał księgowy zatwierdził systemy księgowe i budżetowe w marcu 2004 r.

9.

„Pay Master Office” Komisji (PMO) oblicza płace pracowników Agencji. W wyniku zwiększenia personelu departamentu kadr wzmocniono kontrolę wynagrodzeń.

10.

Agencja w znaczący sposób wzmocniła swoją ekipę informatyczną, która z jednej osoby (stan w 2003 r.) zwiększyła się do pięciu osób (stan w 2004 r.). Pozwoli to rozdzielić funkcje, a tym samym polepszyć kontrolę systemu informatycznego.


30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/23


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

(2004/C 324/04)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–8

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Agencji

WSTĘP

1.

Europejska Agencja Ochrony Środowiska (zwana dalej Agencją) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. (1). Misją Agencji jest stworzenie sieci obserwacyjnej dostarczającej Komisji, Państwom Członkowskim i opinii publicznej wiarygodnych informacji na temat stanu środowiska. W szczególności informacje te pozwolą Unii i Państwom Członkowskim na podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz na ocenę ich skuteczności. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Agencji na podstawie przekazanych przez nią informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Agencji za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor wykonawczy. Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań finansowych (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90. Trybunał jest odpowiedzialny za kontrolę tych sprawozdań zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku obrachunkowego zostało przedstawione w tabeli 2  (4). Wersja skrócona rachunku wyników oraz bilansu Agencji za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Wbrew przepisom rozporządzenia finansowego Agencji (5), zlecenia windykacji nie są wystawiane systematycznie po stwierdzeniu powstania należności. W badanym roku obrachunkowym miało to miejsce w przypadku należności na sumę 2 539 000 euro, z czego 1 472 000 euro zostało już pobrane.

8.

W ciągu 2003 r. nie dokonano żadnych uzgodnień stanu siedmiu rachunków bankowych Agencji z saldami kont w systemie księgowym. Uzgodnienia powinny być dokonywane co miesiąc i przekazywane odpowiedniej osobie w administracji.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 120 z 11.5.1990.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90, sprawozdanie dotyczące całości dochodów i wydatków Agencji za rok obrachunkowy 2003 zostało sporządzone dnia 6 sierpnia 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 22 września 2004 r. Wersja skrócona sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(4)  Wszystkie tabele w niniejszym sprawozdaniu zostały sporządzone w oparciu o możliwie najdokładniejsze wartości wykorzystanych danych. Podane sumy mogą nie być dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami. Myślnik oznacza wartość nieistniejącą lub zerową, a 0,0 oznacza wartość mniejszą niż próg zaokrąglenia.

(5)  Artykuł 53 ust. 2.


Tabela 1

Europejska Agencja Ochrony Środowiska (Kopenhaga)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Agencji określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r.

Zarządzanie

Środki udostępnione Agencji (dane za 2002 r.)

Produkty i usługi świadczone w 2003 r.

Polityka w dziedzinie środowiska naturalnego

Cele

Zadania

1.

Zarząd

Budżet ostateczny

 

Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty. Opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. (…) Przy opracowywaniu polityki (…) Wspólnota uwzględnia dostępne dane naukowo-techniczne (…)

(Art. 174 Traktatu)

Utworzenie Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska w celu dostarczania Wspólnocie i Państwom Członkowskim wiarygodnych informacji pozwalających na:

a)

podjęcie niezbędnych środków na rzecz ochrony środowiska;

b)

ocenę wyników tych działań;

c)

odpowiednie informowanie opinii publicznej o stanie środowiska.

Dostarczanie Wspólnocie i Państwom Członkowskim niezbędnych informacji

Rejestrowanie i ocena danych o stanie środowiska oraz sporządzanie sprawozdań na temat jego jakości

Zapewnienie porównywalności danych na temat środowiska w skali Europy

Wspieranie włączania europejskich informacji środowiskowych do programów międzynarodowych

Publikowanie, co pięć lat, sprawozdania o stanie, ewolucji i perspektywach w zakresie ochrony środowiska

Stymulowanie rozwoju technik prognozowania środowiska oraz metod oceny kosztów szkód w środowisku i wymiany informacji o technologiach zapobiegania tym szkodom.

Skład

Po jednym przedstawicielu z każdego Państwa Członkowskiego

Dwóch przedstawicieli Komisji

Dwóch wybitnych naukowców mianowanych przez Parlament Europejski

Zadania

Przyjęcie programu pracy i nadzór nad jego realizacją

2.

Dyrektor

Mianowany przez zarząd na wniosek Komisji

3.

Forum doradcze

Skład: po jednym przedstawicielu z każdego Państwa Członkowskiego, doradza dyrektorowi zarządzającemu

4.

Komitet naukowy

Złożony z osób o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie ochrony środowiska, mianowanych przez zarząd

5.

Kontrola zewnętrzna

Trybunał Obrachunkowy

6.

Absolutorium z wykonania budżetu

Udzielane przez Parlament na wniosek Rady

27,5 mln euro (25,1 mln euro), z czego dotacje wspólnotowe: 77 % (76 %):

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

111 (106) stanowisk w planie zatrudnienia

Z czego obsadzonych: 95 (85)

+16 (26) innych stanowisk (kontrakty pomocnicze, oddelegowani eksperci krajowi, personel lokalny, zewnętrzny personel czasowy)

Całkowite zatrudnienie: 111 (111)

Z czego wykonujący:

zadania operacyjne: 69 (69)

zadania administracyjne: 41 (41)

zadania mieszane: 1 (1)

Działania wspierające oraz dostarczanie wskaźników na potrzeby Raportu syntetycznego nt. zrównoważonego rozwoju

Wskaźniki dotyczące stanu środowiska w 2003 r.

Analiza i oszacowanie emisji gazów cieplarnianych (1990–2020)

Finalizacja Raportu kijowskiego (Stan środowiska w krajach kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej)

Trzy seminaria zorganizowane w ramach programu prezydencji greckiej w Radzie

Dostarczenie wskaźników środowiskowych w poszczególnych obszarach (sektor transportu w krajach kandydujących, rejon Dunaju — Morza Czarnego)

Pomoc w harmonizacji danych

Zarządzanie siecią informacyjną EIONET (Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska).

Źródło: Informacje przekazane przez Agencję.


Tabela 2

Europejska Agencja Ochrony Środowiska — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

Środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

Dostępne środki

(budżet 2003 i rok obrachunkowy 2002)

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

do przeniesienia

anulowane

dostępne

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

21,4

21,4

Tytuł I

Personel

11,5

11,5

11,1

0,3

0,1

1,4

1,4

0,8

0,3

0,3

13,0

13,0

11,9

0,7

0,4

Inne dotacje

6,1

8,4

Tytuł II

Administracja

2,9

2,8

2,4

0,4

0,0

0,3

0,2

0,2

0,0

0,1

3,1

3,1

2,6

0,4

0,1

Inne dochody

0,0

0,1

Tytuł III

Działania operacyjne

13,1

13,0

6,0

7,0

0,1

5,9

5,6

4,9

0,8

0,3

19,0

18,6

10,9

7,8

0,4

Ogółem

27,5

29,9

Ogółem

27,5

27,4

19,6

7,7

0,2

7,6

7,3

5,8

1,1

0,6

35,1

34,6

25,4

8,9

0,9

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejska Agencja Ochrony Środowiska — Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2003 i 2002

(w tys. euro)

 

2003

2002

Dochody

Dotacje wspólnotowe

21 380

18 749

Inne dotacje

8 423

1 136

Inne dochody

89

198

Ogółem dochody (a)

29 891

20 083

Wydatki

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

11 123

9 714

Środki przeniesione

315

1 018

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

2 447

2 054

Środki przeniesione

395

247

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu

Płatności

5 997

6 493

Środki przeniesione

7 008

5 611

Wydatki ogółem (b)

27 284

25 136

Wynik roku obrachunkowego (a – b)

2 607

–5 053

Saldo przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

–7 427

–3 275

Anulowane środki przeniesione

617

889

Niezagospodarowane środki do ponownego wykorzystania z poprzedniego roku obrachunkowego

36

8

Różnice kursowe

–4

4

Korekta

–18

0

Saldo roku obrachunkowego

–4 190

–7 427

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji — Niniejsze tabele przedstawiają skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 4

Europejska Agencja Ochrony Środowiska — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 r. i 31 grudnia 2002 r.

(w tys. euro)

Aktywa

2003

2002

Pasywa

2003

2002

Aktywa trwałe

 

 

Kapitał własny

 

 

Sprzęt komputerowy

1 366

1 847

Kapitał własny

1 265

1 295

Urządzenia techniczne i majątek ruchomy

2 302

2 254

Saldo roku obrachunkowego

–4 190

–7 427

Finansowe aktywa trwałe

425

405

Suma

–2 925

–6 133

Umorzenia

–2 860

–3 237

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

Suma

1 232

1 269

Komisja

3 124

5 263

Zapasy

 

 

Inne instytucje finansujące

1 066

2 270

Materiały biurowe

33

26

Środki przeniesione automatycznie

8 852

7 591

Suma

33

26

Wierzyciele różni

0

769

Należności krótkoterminowe

 

 

Potrącenia z uposażeń

417

111

Dotacje wspólnotowe

3 124

5 263

Suma

13 460

16 003

Inne dotacje

1 066

2 270

Rozliczenia międzyokresowe i korekty

 

 

Zlecenia windykacji

65

226

Dochody do ponownego wykorzystania

212

175

Dłużnicy różni

127

153

Zlecenia windykacji

65

226

VAT do odzyskania

232

266

Suma

277

400

Suma

4 614

8 178

 

 

 

Środki pieniężne

 

 

 

 

 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

4 892

740

 

 

 

Konto zaliczkowe

40

40

 

 

 

Suma

4 932

780

 

 

 

Rozliczenia międzyokresowe i korekty

 

 

 

 

 

Rozliczenia międzyokresowe

0

18

 

 

 

Suma

0

18

 

 

 

Ogółem

10 811

10 271

Ogółem

10 811

10 271

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Agencji — Niniejsze tabele przedstawiają skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


ODPOWIEDZI AGENCJI

7. i 8.

Europejska Agencja Środowiska uznaje konieczność usprawnienia zarządzania zwrotami oraz wymóg regularnego stwierdzania stanu rachunków.

Aby zrekompensować pojawiające się braki dotyczące zasobów oraz aby zwiększyć możliwości działania, zadecydowano zatrudnić księgowego w kategorii administratora, w ramach planu zatrudnienia na rok 2004.

W najbliższym czasie zostanie utworzona grupa zadaniowa EEA, która zajmie się księgowością, w celu zapewnienia regularnego i prawidłowego przeprowadzania operacji na przestrzeni całego roku, w celu wprowadzenia rachunkowości memoriałowej i w celu przygotowania do zamknięcia rachunków, zgodnie z odpowiednimi normami i wymogami.


30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/30


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Agencji

(2004/C 324/05)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–14

UWAGI

Tabele 1–5

Odpowiedzi Agencji

WSTĘP

1.

Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych (zwana dalej Agencją) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93 z dnia 22 lipca 1993 r. (1). Agencja funkcjonuje jako sieć i koordynuje zasoby naukowe udostępnione przez władze krajowe w celu zapewnienia oceny i nadzoru nad produktami leczniczymi stosowanymi u ludzi i do celów weterynaryjnych. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Agencji na podstawie przekazanych przez nią informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Agencji za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 57a ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2309/93 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor wykonawczy. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 57a ust. 11 tegoż rozporządzenia. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

Trybunał uzyskał w ten sposób uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne. Trybunał zwraca jednak uwagę na sytuację przedstawioną w pkt 10. Z zastrzeżeniem sytuacji przedstawionych w pkt 7 i 12, Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że transakcje leżące u podstaw rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Agencji za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Dnia 5 czerwca 2003 r. zarząd Agencji, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji, przyjął nowe rozporządzenie finansowe oraz odpowiednie przepisy wykonawcze, które weszły w życie z początkiem drugiej połowy 2003 r. (4). W swojej opinii nr 6/2003 z dnia 17 lipca 2003 r. Trybunał sygnalizował różnice pomiędzy rozporządzeniem finansowym Agencji a ramowym rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do agencji. W pkt 7 swojej opinii Trybunał podkreślił w szczególności, że przepisy wykonawcze ustanowione przez Agencję w zakresie udzielania zamówień muszą być zgodne z przepisami ogólnego rozporządzenia finansowego oraz przepisami wykonawczymi do tego rozporządzenia. Przykładowo, ogólne zasady przewidują ustanowienie komitetu ds. oceny ofert w przypadku wszystkich zamówień przekraczających kwotę 13 800 euro, podczas gdy Agencja ustanowiła taki pułap na poziomie 75 000 euro (tabela 5 przedstawia ujawnione różnice).

8.

Rozliczenia Agencji za 2003 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami księgowymi określonymi w jej nowym rozporządzeniu finansowym (5). Dane księgowe dotyczące roku obrachunkowego 2002 nie zostały ponownie przetworzone zgodnie z zasadami księgowymi zastosowanymi do sporządzenia rozliczeń za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r.

9.

Artykuł 43 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego Agencji stanowi, że księgowy zatwierdza systemy określone przez urzędnika zatwierdzającego, służące dostarczaniu lub uzasadnianiu informacji księgowych. Takie zatwierdzenie nie miało miejsca.

10.

W 2003 r. Agencja przeprowadziła fizyczną inwentaryzację aktywów trwałych na podstawie charakteru inwentaryzowanych środków, podczas gdy aktywa trwałe powinny być inwentaryzowane zgodnie z rokiem ich nabycia. Sytuacja ta uniemożliwia zestawienie danych fizycznych z danymi księgowymi. Ponadto niektóre aktywa nie zostały wykazane ani przy inwentaryzacji, ani na rachunkach aktywów trwałych. Ich ogólna wartość po uwzględnieniu amortyzacji została oceniona na 4 188 000 euro (6) i zawarta w pozycji „Aktywa trwałe” bilansu. Agencja powinna utworzyć system zarządzania aktywami trwałymi, zapewniający, że dane inwentaryzacyjne są wyczerpujące i zbieżne z danymi księgowymi.

11.

W zastosowaniu środków kontroli wewnętrznej nie została zapewniona ciągłość. Przykładowo, niektóre akta nie zawierały wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do utworzenia zobowiązania lub polecenia płatności.

12.

W przypadku niektórych postępowań negocjacyjnych wybór dostawcy opiera się na kryterium „poprzedniego doświadczenia ze zleceniodawcą”, którego nie zawierają przepisy wykonawcze (7) do rozporządzenia finansowego.

13.

Badanie dokumentacji rekrutacyjnej wykazało znaczną liczbę braków w formalizacji i dokumentach: brakowało uzasadnienia wyboru kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną lub też sporządzone listy sprawdzające warunki dopuszczalności kandydatów nie zawierały wszystkich kryteriów selekcji wymienionych w ogłoszeniach o pracę.

14.

Jednostka „Zapewnienie jakości” Agencji pełni rolę biura kontroli wewnętrznej. Dwie z kontroli przeprowadzonych w 2002 r. w zakresie uruchomienia elektronicznego systemu obiegu dokumentów ujawniły znaczny wzrost kosztów oraz istotne wydłużenie terminów spowodowane niewystarczającą znajomością projektu. Późniejsza kontrola przeprowadzona w 2003 r. przez zewnętrznego konsultanta potwierdziła braki wskazane przez wewnętrznego kontrolera. Projekt rozpoczęty pod koniec 2000 r. powinien zacząć działać na początku 2002 r. kosztem ocenianym na około 1,2 mln euro. W 2003 r. system wciąż nie był operacyjny, a związane z nim wydatki sięgnęły już 1,7 mln euro.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 214 z 24.8.1993, str. 18; oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1), nowa nazwa agencji to Europejska Agencja Leków.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 83 ust. 3 rozporządzenia finansowego Agencji końcowe sprawozdania za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 14 maja 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 24 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(4)  Komisja wydała opinię na początku 2004 r.

(5)  Artykuł 78 rozporządzenia finansowego Agencji.

(6)  Kwota odnosi się do sprzętu komputerowego oraz przebudowy siedziby.

(7)  Artykuł 86 przepisów wykonawczych do rozporządzenia finansowego Agencji.


Tabela 1

Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych (Londyn)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Fundacji określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2309/93 z dnia 22 lipca 1993 r.

Zarządzanie

Środki udostępnione Agencji

(dane za 2002 r.)

Produkty i usługi

(dane za 2002 r.)

Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Wspólnoty zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

Działanie Wspólnoty, które uzupełnia polityki krajowe, nakierowane jest na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. (…)

(Art. 152 Traktatu)

Cele

Koordynowanie istniejących środków naukowych przekazanych jej do dyspozycji przez właściwe władze Państw Członkowskich w celu oceny i kontroli produktów leczniczych stosowanych u ludzi i w celach weterynaryjnych

Zapewnienie Państwom Członkowskim i instytucjom Wspólnoty porad naukowych w zakresie produktów leczniczych stosowanych u ludzi i w celach weterynaryjnych

Zadania

Koordynacja oceny naukowej produktów leczniczych, które podlegają procedurom wspólnotowym wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Koordynacja kontroli produktów leczniczych dopuszczonych we Wspólnocie (nadzór farmakologiczny)

Wydawanie opinii na temat maksymalnego limitu pozostałości leczniczych produktów weterynaryjnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Koordynowanie weryfikacji zgodności z zasadami dobrej praktyki wytwarzania, dobrej praktyki laboratoryjnej i dobrej praktyki klinicznej

Rejestrowanie statusu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych

1.

Komitet ds. Leków Gotowych, złożony z dwóch członków z każdego Państwa Członkowskiego, przygotowuje opinie na temat wszelkich kwestii dotyczących oceny produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

2.

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, złożony z dwóch członków z każdego Państwa Członkowskiego, przygotowuje opinie na temat wszelkich kwestii dotyczących oceny produktów leczniczych stosowanych w celach weterynaryjnych.

3.

Zarząd składa się z dwóch przedstawicieli z każdego Państwa Członkowskiego, Komisji oraz dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Parlament Europejski. Przyjmuje program prac i sprawozdanie roczne.

4.

Dyrektor jest powoływany przez zarząd na wniosek Komisji.

5.

Kontrola zewnętrzna:

Trybunał Obrachunkowy

6.

Absolutorium udzielane przez Parlament na wniosek Rady.

Budżet ostateczny

84,2 mln euro (61,3 mln euro), z czego dotacje wspólnotowe (bez dotacji dla sierocych produktów leczniczych): 22,9 % (27,9 %)

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

287 (251) stanowisk w planie zatrudnienia,

z czego obsadzonych: 256 (227)

+48 (37) innych stanowisk (kontrakty pomocnicze, oddelegowani eksperci narodowi, personel lokalny, zewnętrzny personel tymczasowy)

Całkowite zatrudnienie: 304 (264)

Z czego wykonujący:

zadania operacyjne: 242 (211)

zadania administracyjne: 62 (53)

Produkty lecznicze stosowane u ludzi

Wnioski o wydanie pozwolenia na sprzedaż: 39 (31)

Pozytywne opinie: 39 (24)

Średni czas oceny: 190 dni (192 dni)

Opinia po wydaniu pozwolenia: 941 (746)

Nadzór farmakologiczny: 45 538 raportów (42 608 raportów)

Okresowe raporty dotyczące niezawodności: 276 (223)

Działania następcze: 1 025 (738)

Opinie naukowe: 65 (75)

Procedury wzajemnego uznawania: 4 080 (3 501)

Produkty lecznicze stosowane do celów weterynaryjnych

Nowe wnioski: 10 (3)

Wnioski w zakresie wariantów: 64 (33)

Kontrola: 76 (75)

Źródło: Informacje przekazane przez Agencję.


Tabela 2

Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych (Londyn) — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

Środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

Dostępne środki

(budżet 2003 i rok obrachunkowy 2002)

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

zaległe zobowiązanie

wypłacone

anulowane

środki

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe (1)

23,0

22,5

Tytuł I

Personel

31,5

29,7

29,2

0,5

1,8

0,4

0,3

0,1

31,9

30,1

29,5

0,5

1,9

Dochody własne

59,0

60,1

Tytuł II

Administracja

19,7

19,2

11,9

7,3

0,5

1,9

1,5

0,4

21,6

21,1

13,4

7,3

0,9

Inne dochody

2,2

1,8

Tytuł III

Działania operacyjne

33,0

32,8

24,5

8,3

0,2

4,5

4,2

0,3

37,5

37,3

28,7

8,3

0,5

Ogółem

84,2

84,4

Ogółem

84,2

81,7

65,6

16,1

2,5

6,8

6,0

0,8

91,0

88,5

71,6

16,1

3,3

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych (Londyn) — Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2003 i 2002

(w tys. euro)

 

2003

2002 (2)

Dochody

Opłaty związane z decyzji na dopuszczenie do obrotu

58 657

38 372

Dotacja Komisji wraz z dotacjami z EOG

19 786

14 846

Dotacja wspólnotowa dla sierocych produktów leczniczych.

2 814

2 407

Wkład w programy wspólnotowe

1 208

9

Dochody związane z działaniami administracyjnymi.

2 153

1 688

Dochody różne

848

54

Ogółem (a)

85 466

57 376

Wydatki (3)

Koszty personalne

29 663

26 216

Koszty administracyjne

10 905

10 718

Koszty operacyjne

32 838

21 467

Umorzenia

2 364

0

Ogółem (a)

75 770

58 401

Wynik (c = a – b)

9 696

–1 025

Inne elementy

Anulowane środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego (d)

823

1 377

Różnice kursowe i inne korekty (e)

413

– 352

Wynik roku obrachunkowego (c + d + e)

10 932

0

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 4

Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych (Londyn) — Bilans na dzień 31 grudnia 2002 r. i na dzień 31 grudnia 2003 r. (4)

(w tys. euro)

Aktywa

2003

2002

Pasywa

2003

2002

Wartości niematerialne i prawne

3 401

0

Kapitał własny

 

 

 

 

 

Wynik wykonania budżetu (a)

4 037

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

Wynik korekt (b)

6 895

Urządzenia techniczne, maszyny i narzędzia

1 635

146

Wynik ekonomiczny (a + b)

10 932

Majątek ruchomy i środki transportu

1 011

991

Wyniki przeniesione z poprzednich lat obrachunkowych (5)

6 872

2 684

Sprzęt komputerowy

2 548

1 547

Suma

17 804

2 684

Suma

5 194

2 684

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

Należności krótkoterminowe

 

 

Zobowiązania wobec instytucji i organów wspólnotowych

479

444

VAT zapłacony i do odzyskania

1 105

571

Środki na pokrycie płatności do przeniesienia

11 936

6 811

Należności od instytucji i organów wspólnotowych

107

3 744

Inne zobowiązania

127

603

Dłużnicy różni

1 034

2 854

Zaliczki pobrane od klientów

8 845

9 293

Należności różne

64

0

Suma

21 387

17 151

Suma

2 310

7 169

 

 

 

Dostępne środki

28 286

9 982

 

 

 

Ogółem

39 191

19 835

Ogółem

39 191

19 835

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 5

Różnice pomiędzy ogólnymi przepisami wykonawczymi a przepisami wykonawczymi Agencji

Komitet ds. Oceny Ofert (6)

 

Artykuły 145 i 146 ogólnych przepisów wykonawczych

Artykuł 107 przepisów wykonawczych Agencji

Próg zamówienia:

13 800 euro

75 000 euro

Zasady procedur negocjacyjnych zamówień o niskiej wartości

Kwoty zamówień:

Artykuł 129 ogólnych przepisów wykonawczych

Artykuł 89 przepisów wykonawczych Agencji

poniżej 200 euro

płatność kosztów na podstawie faktury

określone w art. 82, brak jednak sprecyzowanego progu

poniżej 1 050 euro: procedura negocjacyjna…

możliwość udzielenia zamówienia nawet na podstawie tylko jednej oferty

poniżej 1 500 euro: możliwość udzielenia zamówienia nawet na podstawie tylko jednej oferty

od 1 050 do 13 800 euro: procedura negocjacyjna z…

co najmniej 3 oferentami

między 1 500 a 13 800 euro: co najmniej 3 oferentami

od 13 800 do 50 000 euro procedura ograniczona bez wezwania do okazania zainteresowania zamówieniem (7) z…

co najmniej 5 oferentami

co najmniej 3 oferentami

Źródło: Trybunał Obrachunkowy.


(1)  Wraz z dotacjami otrzymanymi od Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.

(2)  Dane za rok obrachunkowy 2002 nie zostały przetworzone zgodnie z zasadami księgowymi zastosowanymi w 2003 r. (patrz: pkt 8 sprawozdania).

(3)  Ocena części środków przeniesionych uważanych za wydatki dotyczące danego roku obrachunkowego została przeprowadzona na ogólnej podstawie, a nie na podstawie badania indywidualnych transakcji.

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.

(4)  Wykorzystanie modelu proponowanego przez Komisję spowodowało przeniesienie sald pomiędzy istniejącymi pozycjami.

(5)  Kwota za 2002 r. odpowiada całości aktywów trwałych netto. Kwota za rok 2003 obejmuje również 4 188 000 euro odpowiadające aktywacji w tym roku dóbr nabytych w latach poprzednich (patrz: pkt 10 sprawozdania).

Źródło: Dane Agencji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnych sprawozdaniach finansowych.

(6)  Komitet ds. Oceny Ofert proponowany przez agencję jest komisją konsultacyjną ds. zakupów i zamówień w przypadku zamówień przekraczających kwotę 75 000 euro (art. 107), podczas gdy próg taki w przepisach wykonawczych wynosi 13 800 euro.

(7)  (EN) Call for expressions of interest.

Źródło: Trybunał Obrachunkowy.


ODPOWIEDZI AGENCJI

7.

Agencja skontaktowała się z Komisją w celu sfinalizowania rozporządzenia finansowego. Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie się do uwag Komisji, jak również uwag Trybunału Obrachunkowego. W szczególności, przepisy wykonawcze wyrównały progi dla kontraktów i zaopatrzenia.

8.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS), standard nr 3, wynikające z tego korekty są zgłaszane jako korekty do kapitału początkowego. Nie przedstawiono ponownie informacji porównawczych za rok 2002, ponieważ nie dostarczyłoby to znaczących informacji dodatkowych. Ponieważ europejskie instytucje i agencje muszą przedstawić sprawozdania finansowe zgodne z standardami IPSAS za rok 2005, Agencja, zgodnie z kalendarzem ustalonym przez Głównego Księgowego Komisji Europejskiej, przed dniem 1 stycznia 2005 r. będzie posiadała gotowe systemy zapewniające zgodność z przepisami, obejmujące prezentację kwot porównawczych za rok 2004.

9.

Spostrzeżenie Trybunału jest zasadne, jednakże EMEA nie traktowała tej sprawy priorytetowo, wiedząc, że obecne systemy, w tym zarówno procedury, jak i oprogramowanie, istniały od roku 1998 i dostarczały niezbędnych oraz dokładnych danych do sporządzania sprawozdań finansowych. Systemy te nie były modyfikowane od wprowadzenia nowych przepisów finansowych.

Systemy zdefiniowane przez urzędnika ds. finansowych zostaną formalnie zatwierdzone przez księgowego w trakcie roku 2004.

10.

W roku 2003 Agencja skapitalizowała aktywa niematerialne (przede wszystkim licencje na oprogramowanie i pewne koszty związane z opracowaniem oprogramowania), zgodnie ze standardami wydanymi przez Komitet Standardów Rachunkowości. W celu sporządzenia wykazu aktywów niematerialnych oraz kosztów wyposażenia za poprzednie lata, została przygotowana szczegółowa analiza kosztów oprogramowania i wyposażenia za lata 2000-2003. W trakcie roku 2004 wszystkie aktywa materialne i niematerialne są wprowadzane do nowego systemu zarządzania aktywami, a księgowość jest oparta na klasyfikacji według typu, zgodnie z zaleceniami zharmonizowanego planu księgowania wyznaczonego przez Głównego Księgowego Komisji.

11.

Agencja przyjęła do wiadomości uwagi Trybunału. Podjęła środki korygujące mające na celu uniknięcie takich sytuacji w przyszłości.

12.

Agencja przyjęła do wiadomości uwagi Trybunału dotyczące kryteriów wyboru kontrahentów.

13.

Agencja starannie przestrzega procedury rekrutacyjnej. Dopuszczalność kandydatów do procedury rekrutacyjnej w każdym indywidualnym przypadku jest sprawdzana według listy kontrolnej, obejmującej wszystkie elementy zawarte w ogłoszeniu. Jest to udokumentowane w aktach, dla każdego indywidualnego przypadku. Oprócz istniejącego uzasadnienia wyboru każdego z kandydatów do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, Agencja wdroży środki mające na celu usprawnienie procedury i uniknięcie problemów wskazanych przez Trybunał.

14.

Mając na uwadze poważne trudności napotkane podczas wdrażania tego projektu, zarząd Agencji podjął odpowiednie kroki, począwszy od zlecenia wykonania audytu zewnętrznego na początku roku 2003. W świetle tej analizy uszczegółowiono wymogi i wdrożono elektroniczny system zarządzania dokumentacją.


30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/39


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Urzędu

(2004/C 324/06)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–9

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Urzędu

WSTĘP

1.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej „Urzędem”, został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. (1). W 2002 r. zarządzanie finansowe Urzędem podlegało Komisji i nie prowadzono oddzielnej rachunkowości. Rok obrachunkowy 2003 był więc pierwszym rokiem obrachunkowym, w którym Urząd przejął pełną odpowiedzialność za swoje zarządzanie finansowe. Do głównych zadań Urzędu należy dostarczanie informacji naukowych będących podstawą do przygotowywania prawodawstwa wspólnotowego oraz zbieranie i analizowanie danych pozwalających na charakterystykę i kontrolę zagrożenia, a także informowanie o nim w sposób niezależny. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Urzędu na podstawie przekazanych przez niego informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Urzędu za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor wykonawczy. Dyrektor wykonawczy jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań finansowych (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku obrachunkowego zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Urzędu za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Artykuł 43 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego Urzędu stanowi, że księgowy zatwierdza systemy określone przez urzędnika zatwierdzającego służące dostarczaniu lub uzasadnianiu informacji księgowych. Takie zatwierdzenie nie miało miejsca.

8.

Dział personalny nie kontroluje systematycznie ustalania wysokości wynagrodzeń (w szczególności pensji) ani uprawnień finansowych nowo przyjętych pracowników.

9.

Badanie środowiska kontroli systemu informatycznego wykazało, że system ten powinien zostać wzmocniony w związku z planowanym rozszerzeniem działalności Urzędu.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniach w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 83 ust. 3 rozporządzenia finansowego Urzędu, końcowe sprawozdania za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 14 września 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 17 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.


Tabela 1

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (siedziba tymczasowa: Bruksela, planowane przeniesienie do Parmy)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Urzędu

(rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.)

Zarządzanie

Środki udostępnione Urzędowi w 2003 r.

Produkty i usługi świadczone w 2003 r.

Swobodny przepływ środków spożywczych (Art. 37 Traktatu)

Wysoki poziom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i ochrony konsumentów, uwzględniający wszelkie zmiany oparte na faktach naukowych (Art. 95 Traktatu)

Wspólna polityka handlowa (Art. 133 Traktatu)

Zdrowie publiczne (Art. 152 ust. 4 lit. b Traktatu)

Cele

Zapewnienie doradztwa naukowego i wsparcia naukowo-technicznego w zakresie prawodawstwa i polityki Wspólnoty mającego bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz

Informowanie w sposób niezależny o ryzyku w zakresie bezpieczeństwa żywności

Przyczynianie się do utrzymania wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzkiego

Zbieranie i analiza danych, które umożliwiają charakterystykę i monitorowanie ryzyka

Zadania

Doradztwo i badania naukowe

Wspieranie rozwoju jednolitych metodologii oceny ryzyka

Udzielanie wsparcia Komisji

Poszukiwanie, analiza i podsumowywanie niezbędnych danych naukowo-technicznych

Identyfikacja i charakterystyka powstającego ryzyka

Stworzenie sieci organizacji działających w podobnych obszarach

Pomoc naukowo-techniczna w zarządzaniu kryzysami

Umacnianie współpracy międzynarodowej

Dostarczanie opinii publicznej i zainteresowanym stronom wiarygodnych, obiektywnych i zrozumiałych informacji

Uczestnictwo w systemie wczesnego ostrzegania prowadzonym przez Komisję

1.

Zarząd

Skład

14 członków wyznaczonych przez Radę (w porozumieniu z Parlamentem Europejskim i z Komisją) oraz 1 przedstawiciel Komisji

Zadanie

Przyjęcie programu pracy i nadzór nad jego wykonaniem

2.

Dyrektor wykonawczy

Mianowany przez zarząd w oparciu o listę kandydatów zaproponowanych przez Komisję oraz po przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim

3.

Forum doradcze

Skład

Po jednym przedstawicielu każdego Państwa Członkowskiego

Zadanie

Doradzanie dyrektorowi wykonawczemu

4.

Komitet naukowy i panele naukowe:

Przygotowywanie opinii naukowych Urzędu

5.

Kontrola zewnętrzna

Trybunał Obrachunkowy

6.

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament na wniosek Rady

Budżet ostateczny

12,6 mln euro, z czego wkład wspólnotowy: 99,7 %

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

49 stanowisk w planie zatrudnienia

Z czego obsadzonych: 27

+36 innych stanowisk (kontrakty pomocnicze, oddelegowani eksperci narodowi, personel lokalny, zewnętrzny personel tymczasowy)

Całkowite zatrudnienie: 63

Z czego:

zadania operacyjne: 33

administracyjne: 30

Urząd powołał komitet naukowy oraz wszystkie panele naukowe w czerwcu 2003 r. Od tego czasu do końca roku Urząd wydał 23 opinie publiczne.

W październiku Urząd zorganizował w Ostendzie (Belgia) seminarium z udziałem zainteresowanych stron, w celu ustalenia przyszłego sposobu realizacji przez Urząd postawionych przed nim zadań.

Forum doradcze odbyło 6 spotkań dotyczących utworzenia sieci organów krajowych. Spotkania miały na celu poprawę sytuacji w zakresie wymiany informacji z Urzędem oraz między Urzędem a odpowiednimi organami krajowymi.

Źródło: Informacje przekazane przez Urząd.


Tabela 2

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

Środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego (1)

Dostępne środki (budżet 2003 i rok obrachunkowy 2002)

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

wpisane

wypłacone

anulowane

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

12,6

10,0

Tytuł I

Personel

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

Inne dotacje

0,0

0,0

Tytuł II

Administracja

2,8

2,2

1,0

1,2

0,6

0,3

0,1

0,2

3,1

2,2

1,1

1,2

0,8

Inne dochody

p.m

0,0

Tytuł III

Działania operacyjne

5,7

4,0

1,1

2,9

1,7

0,1

0,1

0,0

5,8

4,0

1,2

2,9

1,7

Ogółem

12,6

10,0

Ogółem

12,6

9,9

5,7

4,2

2,7

0,4

0,2

0,2

13,0

9,9

5,9

4,2

2,9

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Urzędu. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Urząd w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności — Rachunek dochodów i wydatków za rok obrachunkowy 2003

(w tys. euro)

 

2003

Dochody

Dotacje Komisji

10 284

Inne dochody

33

Ogółem dochody (a)

10 317

Wydatki

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

3 567

Środki przeniesione

149

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

1 092

Środki przeniesione

1 189

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu

Płatności

1 278

Środki przeniesione

2 895

Wydatki ogółem (b)

10 171

Wynik roku obrachunkowego (a – b)

146

Różnice kursowe

0

Saldo roku obrachunkowego

146

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Urzędu.


Tabela 4

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 r.

(w tys. euro)

Aktywa

2003

Pasywa

2003

Aktywa trwałe

 

Kapitał stały

 

Wartości niematerialne i prawne

362

Kapitał własny

769

Urządzenia techniczne i majątek ruchomy

106

Saldo roku obrachunkowego

146

Sprzęt komputerowy

701

Suma

915

Umorzenia

– 401

Zobowiązania krótkoterminowe

 

Suma

769

Środki przeniesione automatycznie

4 233

Należności krótkoterminowe

 

Potrącenia z uposażeń

8

Zlecenia windykacji

1

Suma

4 241

Dłużnicy różni

2

Rozliczenia międzyokresowe

 

Suma

3

Kwoty do ponownego wykorzystania

6

Środki pieniężne

 

Suma

6

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

4 342

 

 

Konto zaliczkowe

15

 

 

Suma

4 357

 

 

Rozliczenia międzyokresowe

33

 

 

Ogółem

5 162

Ogółem

5 162

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Urzędu.


(1)  Urząd nie uwzględnił w swoich sprawozdaniach środków przeniesionych automatycznie i sposobu ich wykorzystania, argumentując, że funkcję urzędnika zatwierdzającego w odniesieniu do roku obrachunkowego 2002 pełniła Komisja. Jedynie środki z roku obrachunkowego 2002 podlegające przeniesieniu nieautomatycznemu były zarządzane i księgowane przez Urząd.

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Urzędu. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Urząd w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


ODPOWIEDZI URZĘDU

7.

Opis i zatwierdzenie systemów księgowości przeprowadzone zostanie w toku roku finansowego 2004.

8.

W wyniku dokonanych uwag, po dokonaniu sprawdzenia, kierownik wydziału kadr zatwierdził i opatrzył datą kategorie i stopnie zaszeregowania nowo zatrudnionych pracowników. Zatwierdzono również dane dotyczące indywidualnych praw pracowników.

9.

W marcu 2004 r. rozpoczęto wzmocnienie systemu informatycznego. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest:

1)

zapewnienie niezawodności infrastruktury informatycznej,

2)

stworzenie, udokumentowanie i wprowadzenie procedur operacyjnych,

3)

racjonalizacja systemów oprogramowania informatycznego, procesów roboczych i przepływu informacji.

Działania te mają na celu umożliwić Urzędowi uzyskanie skutecznego systemu informatycznego przystosowanego do wzmożonej działalności.


30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/46


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Centrum

(2004/C 324/07)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–8

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Centrum

WSTĘP

1.

Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej (zwane dalej Centrum) zostało ustanowione na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 (1). Zadaniem Centrum jest zapewnienie usług w zakresie tłumaczeń niezbędnych dla potrzeb działania organów wspólnotowych oraz, w razie konieczności, instytucji i innych organów wspólnotowych, które zwrócą się o taką pomoc. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Centrum na podstawie przekazanych przez nie informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Centrum za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 15 tegoż rozporządzenia. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Centrum za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Rozliczenia Centrum za 2003 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami księgowymi określonymi w jego nowym rozporządzeniu finansowym (4). Centrum nie przetworzyło całości danych księgowych dotyczących 2002 r. zgodnie z zasadami księgowymi zastosowanymi do sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r.

8.

Rezerwy na pokrycie ryzyka i kosztów na koniec 2003 r. wyniosły 8 601 000 euro, co stanowi wzrost o 2 195 000 euro w stosunku do 2002 r. Główna część (6 071 000 euro) dotyczy sum będących przedmiotem roszczeń Komisji z tytułu jej wkładu w zakresie składek emerytalnych dla pracowników Centrum. Centrum kwestionuje tę kwotę. Pozostała część (2 530 000 euro) została ustanowiona w celu pokrycia kosztów czynszów należnych władzom luksemburskim, w momencie ustalenia ostatecznej wysokości tych czynszów. Centrum musi zintensyfikować swoje starania, aby rozwiązać te problemy (5).

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 314 z 7.12.1994, str. 1.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 83 ust. 3 rozporządzenia finansowego Centrum, końcowe sprawozdania za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 14 września 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 27 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(4)  Artykuł 78 rozporządzenia finansowego Centrum.

(5)  Patrz: sprawozdanie za rok obrachunkowy 2001 (pkt 7, Dz.U. C 326 z 27.12.2002, str. 22).


Tabela 1

Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej (Luksemburg)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Centrum określone w rozporządzeniu Rady i Parlamentu — rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r.

Administracja

Środki udostępnione Centrum (dane za 2002 r.)

Działania i świadczone usługi (dane za 2002 r. w nawiasach)

Przedstawiciele rządów Państw Członkowskich przyjęli za wspólnym porozumieniem deklarację w sprawie utworzenia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, w ramach departamentów tłumaczeń Komisji mieszczących się w Luksemburgu w celu zapewnienia niezbędnych usług w zakresie tłumaczeń dla potrzeb działania organów, których siedziby zostały określone decyzją z dnia 29 października 1993 r.

(Decyzja Rady podjęta na podstawie art. 235 Traktatu).

Cele

Zapewnienie usług w zakresie tłumaczeń niezbędnych do funkcjonowania następujących organów:

Europejska Agencja Ochrony Środowiska

Europejska Fundacja Kształcenia

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Europejski Urząd Policji (Europol) i Jednostka Europolu ds. Narkotyków.

Organy utworzone przez Radę, inne niż te wymienione powyżej, mogą mieć dostęp do usług Centrum; instytucje i organy Unii Europejskiej, które posiadają własne departamenty tłumaczeń, mogą, w razie konieczności, fakultatywnie korzystać z pomocy Centrum.

Zadania

Zawieranie ustaleń w celu współpracy z organami i instytucjami

Uczestnictwo w pracach Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń

1.

Zarząd

Skład

Po jednym przedstawicielu z każdego Państwa Członkowskiego

Dwóch przedstawicieli Komisji, z których jeden przewodniczy Zarządowi

Przedstawiciel każdej instytucji lub organu, który korzysta z usług Centrum

Zadanie

Przyjmuje roczny program prac i sprawozdanie roczne Centrum

2.

Dyrektor

Mianowany przez Zarząd na wniosek Komisji

3.

Kontrola zewnętrzna

Trybunał Obrachunkowy

4.

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament na wniosek Rady

Budżet ostateczny

29 mln euro (24 mln euro)

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

158 (158) stanowisk w planie zatrudnienia,

z czego obsadzonych: 132 (136)

+15 (5) innych stanowisk

Całkowite zatrudnienie 147 (141)

Z czego wykonujący:

zadania operacyjne: 95 (91)

zadania administracyjne: 48 (46)

zadania mieszane: 4 (4)

Liczba przetłumaczonych stron

238 399 (227 783)

Liczba przetłumaczonych stron na języki

języki urzędowe: 221 127 (224 190)

inne języki: 17 272 (3 593)

Liczba stron w przeliczeniu na rodzaj klienta

organy: 215 992 (218 532)

instytucje i inne: 22 407 (9 521)

Liczba umów o tłumaczenie zewnętrzne: 245 (215)

Liczba stron przetłumaczonych przez tłumaczy zewnętrznych 94 355 (86 826)

Źródło: Informacje przekazane przez Centrum.


Tabela 2

Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej (Luksemburg)

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

Środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

Dostępne środki

(budżet 2003 i rok obrachunkowy 2002)

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

zaległe zobowiązania

wypłacone

anulowane

środki

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dochody wpłacone przez organy i instytucje

20,6

19,8

Tytuł I

Personel

12,5

10,3

10,2

0,1

2,2

0,1

0,1

0,0

12,6

10,4

10,3

0,1

2,2

Przychody finansowe

0,1

0,4

Tytuł II

Administracja

3,2

1,9

1,3

0,6

1,3

0,7

0,6

0,1

3,9

2,6

1,9

0,6

1,4

Dochody różne

0,0

0,1

Tytuł III

Działania operacyjne

7,0

3,9

3,4

0,5

3,1

0,4

0,4

0,0

7,4

4,3

3,8

0,5

3,1

Saldo poprzedniego roku obrachunkowego

8,3

0,0

Tytuł X

Rezerwy

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

Ogółem

29,0

20,3

Ogółem

29,0

16,1

14,9

1,2

12,9

1,2

1,1

0,1

30,2

17,3

16,0

1,2

13,0

Źródło: Dane Centrum. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej — Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2003 i 2002

(w tys. euro)

 

2003

2002

Dochody operacyjne

Kwoty zafakturowane w roku obrachunkowym

22 075

18 113

Dochody różne

223

291

Ogółem (a)

22 298

18 404

Wydatki operacyjne

Bieżące koszty

18 255

18 446

Ogółem (b)

18 255

18 446

Wynik operacyjny (c = a – b)

4 043

–42

Przychody finansowe

Odsetki bankowe

387

495

Różnice kursowe

1

2

Ogółem (d)

388

497

Koszty finansowe

Opłaty bankowe

10

0

Ogółem (e)

10

0

Wynik finansowy (f = d – e)

378

497

Wynik działań zwykłych (g = c + f)

4 421

455

Przychody nadzwyczajne (h)

19

0

Koszty nadzwyczajne (i)

9

0

Wynik działań nadzwyczajnych (j = h – i)

10

0

Wynik roku obrachunkowego (g + j)

4 431

455

Źródło: Dane Centrum.


Tabela 4

Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej (Luksemburg) — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 r. i 31 grudnia 2002 r. (1)

(w tys. euro)

Aktywa

2003

2002

Pasywa

2003

2002

Wartości niematerialne i prawne

760

889

Kapitał własny

 

 

 

 

 

Wynik wykonania budżetu (a)

4 404

8 330

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

Wynik korekt (b)

27

 

Majątek ruchomy i środki transportu

219

267

Wynik ekonomiczny (a + b)

4 431

8 330

Sprzęt komputerowy

398

486

Wyniki przeniesione z poprzednich lat obrachunkowych (2)

1 642

1 642

Środki trwałe w budowie i wypłacone zaliczki

35

0

Stały fundusz prefinansowania

8 330

 

Suma

652

753

Suma

14 403

9 972

Należności krótkoterminowe

 

 

Rezerwy na pokrycie ryzyka i kosztów

8 601

6 406

VAT zapłacony i do odzyskania z Państw Członkowskich

3

25

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

Należności od instytucji i organów wspólnotowych

2 676

3 360

Zobowiązania wobec instytucji i organów wspólnotowych

0

3 360

Należności różne

10

26

Środki na pokrycie płatności do przeniesienia

784

1 247

Suma

2 689

3 411

Wierzyciele różni

162

15

Środki pieniężne

20 354

16 126

Zobowiązania różne

5

15

 

 

 

Zaliczki od klientów

500

164

 

 

 

Suma

1 451

4 801

Ogółem

24 455

21 179

Ogółem

24 455

21 179

Źródło: Dane Centrum. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


(1)  Wykorzystanie modelu proponowanego przez Komisję spowodowało przeniesienie sald pomiędzy istniejącymi pozycjami.

(2)  Kwota ta odpowiada w rzeczywistości wartości aktywów trwałych netto (po amortyzacji) na dzień 31 grudnia 2002 r. (Patrz: tabela 3 sprawozdania za rok obrachnukowy 2002 (Dz.U. C 319 z 30.12.2003, str. 29).

Źródło: Dane Centrum. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


ODPOWIEDZI CENTRUM

7.

W praktyce, kiedy wprowadzane są zmiany do stosowanych metod, sprawozdania finansowe za minione roczne okresy finansowe należy przedstawić wg nowej metody. Jednakże Centrum nie miało możliwości obiektywnego oszacowania wpływu wprowadzonych zmian na wcześniejsze lata. Analiza wpływu wprowadzonej zmiany na system księgowania zastosowany w roku finansowym 2003 ujęto w załącznikach do sprawozdań finansowych Centrum.

8.

W lipcu 2004 r. Centrum podpisało protokół ustaleń z władzami Luksemburga, który rozwiązuje problem kosztów związanych z zajmowaniem budynku Nouvel Hémicycle. W kwestii składek emerytalnych dla pracowników Centrum, zostaną na nowo podjęte kroki w celu uzyskania rozwiązania.


30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/53


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Centrum

(2004/C 324/08)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–12

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Centrum

WSTĘP

1.

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (zwane dalej Centrum) zostało ustanowione na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 337/75 (1). Misją Centrum jest przyczynianie się do rozwoju szkolenia zawodowego na poziomie wspólnotowym. Mając to na uwadze, należy opracować i rozpowszechnić dokumentację dotyczącą systemów szkolenia zawodowego. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Centrum na podstawie przekazanych przez nie informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Centrum za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 12 a, ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 337/75 za wykonanie budżetu Centrum odpowiada dyrektor. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 12 wymienionego rozporządzenia. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku obrachunkowego zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Centrum za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

W 2003 r. Centrum otrzymało dotacje Phare oraz wpłaty z państw trzecich (4) na sumę 791 844 euro. Wbrew zasadom jednolitości i rzetelności budżetowej, Centrum nie ujęło tych wpływów na rok 2003 w swoim budżecie w drodze budżetu korygującego.

8.

Dnia 31 marca 2003 r. zarząd przyjął nowe rozporządzenie finansowe Centrum wraz z przepisami wykonawczymi. Rozporządzenie (5) to przewiduje stworzenie nowego systemu kontroli wewnętrznej. Do końca roku obrachunkowego nie dokonano dostosowań w organizacji finansowej Centrum ani w jego systemie rachunkowości.

9.

Artykuł 28 ust. 2 lit. e) rozporządzenia finansowego Centrum stanowi, że księgowy zatwierdza systemy określone przez urzędnika zatwierdzającego służące dostarczaniu lub uzasadnianiu informacji księgowych. Takie zatwierdzenia nie miało miejsca.

10.

Centrum powołało jednostkę ds. zamówień, której zadaniem jest zapewnienie prawidłowości zamówień, które będą udzielane na przeprowadzenie badań. Jednostka ta jest jednak informowana o trwających postępowaniach dopiero po podpisaniu protokołu wyboru ofert. W związku z tym nie może ona w żadnym stopniu zapobiegać nieprawidłowościom na początkowym etapie postępowania (wybór procedury, kontrola zaproszenia do składania ofert i ogłoszeń). Zwiększenie zakresu kompetencji tej jednostki wydaje się tym bardziej uzasadnione, że kontrola dokumentacji wykazała niekonsekwencje i błędy formalne w zarządzaniu postępowaniami o udzielenie zamówień.

11.

W 2003 r. w wyniku ogłoszonego w 2000 r. zaproszenia do składania zgłoszeń wyrażających zainteresowanie udziałem Centrum dysponowało listą potencjalnych wykonawców. Lista ta została utworzona i scentralizowana pod nadzorem stałego przewodniczącego komisji oceniających. Pozwalała ona Centrum na stosowanie procedury negocjacyjnej wobec umieszczonych na niej potencjalnych wykonawców, bez konieczności publikacji i ogłaszania kryteriów oceny ofert, dla zamówień o wartości do ok. 163 000 euro (6). Skontrolowano dokumentację pięciu przetargów ograniczonych z zastosowaniem zaproszenia do składania zgłoszeń wyrażających zainteresowanie udziałem. W trzech przypadkach (całkowita wartość zamówień: 79 800 euro), będących podstawą do płatności w 2003 r., wybrani wykonawcy nie znajdowali się na liście i nie uzyskano na ten temat wyjaśnień. W związku z powyższymi ustaleniami można podważyć sens istnienia takiej listy wykonawców. Trybunał zwraca również uwagę na fakt, że brak aktualizacji listy stwarza wrażenie niekonsekwencji w procedurach wyboru ofert stosowanych przez Centrum.

12.

Zbadanie dokumentacji rekrutacyjnej i niektórych akt osobowych wykazało braki formalne oraz brak części dokumentów, co nie pozwala na uzyskanie koniecznej przejrzystości w odniesieniu do decyzji rekrutacyjnych i ich konsekwencji finansowych na etapie ustalania wynagrodzeń.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 63 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do Centrum końcowe sprawozdania za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 1 września 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 17 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(4)  Dotacje otrzymane z Norwegii.

(5)  Artykuł 25 rozporządzenia finansowego Centrum.

(6)  Patrz: art. 128 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia finansowego.


Tabela 1

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Saloniki)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Centrum, określone w art. 2 i 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r.

Zarządzanie

Środki udostępnione Centrum

(dane za 2002 r.)

Produkty i usługi świadczone w 2003 r.

Wspólnota urzeczywistnia politykę kształcenia zawodowego, która wspiera i uzupełnia działanie Państw Członkowskich

Działanie Wspólnoty zmierza do:

pobudzania współpracy w dziedzinie kształcenia między instytucjami edukacyjnymi lub kształcenia zawodowego a przedsiębiorstwami,

rozwoju wymiany informacji i doświadczeń w kwestiach wspólnych dla systemów kształcenia Państw Członkowskich.

(Art. 150 Traktatu)

Misja Centrum

Wspieranie Komisji w promocji i rozwoju szkolenia zawodowego oraz ustawicznego na poziomie Wspólnoty, a także w stworzeniu wspólnej polityki w dziedzinie szkolenia zawodowego.

Zadania

Przygotowanie wyboru dokumentów

Przyczynianie się do rozwoju badań

Zapewnienie przepływu informacji

Promowanie i wspieranie inicjatyw ułatwiających uzgadnianie działań

Stworzenie miejsc spotkań dla zainteresowanych stron

1.

Zarząd

Z każdego Państwa Członkowskiego:

jeden przedstawiciel każdego rządu

jeden przedstawiciel organizacji pracodawców

jeden przedstawiciel organizacji pracowniczych

trzech przedstawicieli Komisji

2.

Dyrektor

Mianowany przez Komisję spośród kandydatów znajdujących się na liście przesłanej przez zarząd. Dyrektor wykonuje decyzje zarządu i jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Centrum

3.

Kontrola zewnętrzna:

Trybunał Obrachunkowy

4.

Absolutorium

Parlament na wniosek Rady

Budżet ostateczny

14,7 mln euro (14,2 mln euro), z czego dotacje wspólnotowe: 98,6 % (96,5 %):

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.:

83 (83) stanowisk w planie zatrudnienia, z czego obsadzonych: 77 + 2 (79)

+46 (32) innych stanowisk (kontrakty pomocnicze, oddelegowani eksperci narodowi, personel lokalny, zewnętrzny personel tymczasowy)

Całkowite zatrudnienie: 125 (111)

Z czego wykonujący:

zadania operacyjne: 66 (59)

zadania administracyjne: 38(33)

zadania mieszane: 21 (19)

Konferencje i seminaria: 72

Badania: 65

Projekty: 23

Uczestnictwo w programach:

proces kopenhaski,

program E-learning,

program Leonardo da Vinci wspólne ramy działania partnerów społecznych

Publikacje:

68 publikacji, biuletyn

Cedefop info, biuletyn elektroniczny

Rozpowszechnianie dokumentów:

10 244 na żądanie, 2 346 subskrypcji biuletynu elektronicznego, 8 523 subskrypcji biuletynu Cedefop info

Utrzymanie i rozwijanie witryny Electronic Training Village

Liczba uczestników programu wizyt studyjnych: 773

Źródło: Informacje przekazane przez Centrum.


Tabela 2

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

Środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

Dostępne środki

(budżet 2003 i rok obrachunkowy 2002)

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

początkowe

wypłacone

do przeniesienia

anulowane

środki

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

14,5

14,5

Tytuł I

Personel

8,0

8,0

7,6

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

8,3

8,3

7,8

0,4

0,1

Dochody finansowe i inne

0,2

0,0

Tytuł II

Administracja

1,2

1,1

0,8

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

1,5

1,5

1,1

0,4

0,0

Wpłaty z państw trzecich

pm (1)

0,2

Tytuł III

Działania operacyjne

5,5

5,5

2,4

3,1

0,0

2,2

1,8

0,0

0,3

7,7

7,7

4,2

3,1

0,3

Dochody przydzielone z tytułu Phare

 (2)

0,6

Dochody przydzielone z tytułu Phare i z państw trzecich

 (2)

0,8

0,5

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2

1,0

0,6

0,4

0,0

Ogółem

14,7

15,3

Ogółem

14,7

15,4

11,3

4,2

0,0

3,1

2,5

0,1

0,4

17,8

18,5

13,8

4,3

0,4

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Centrum. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego — Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2002 i 2003

(w tys. euro)

 

2003

2002

Dochody

Dotacje Komisji

14 500

12 135

Wydatki z poprzednich lat obrachunkowych

0

25

Dochody różne

3

3

Dochody przydzielone (z tytułu Phare + wpłaty państw trzecich)

792

333

Przychody finansowe

0

50

Ogółem dochody (a)

15 295

12 546

Wydakti budżetowe w roku obrachunkowym

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

7 554

7 570

Środki przeniesione

443

298

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

778

767

Środki przeniesione

358

345

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu (bez dochodów przydzielonych)

Płatności

2 381

2 491

Środki przeniesione

3 138

2 189

Dochody przydzielone (z tytułu Phare + wpłaty państw trzecich)

Płatności

546

0

Środki przeniesione

246

187

Wydatki ogółem (b)

15 444

13 847

Wynik roku obrachunkowego (a – b)

– 149

–1 301

Saldo przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

– 545

532

Anulowane środki przeniesione

399

215

Niezagospodarowane kwoty do ponownego wykorzystania z poprzedniego roku obrachunkowego

10

8

Kwoty zwrócone Komisji

– 716

0

Różnice kursowe

8

1

Saldo roku obrachunkowego

– 993

– 545

Źródło: Dane Centrum. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 4

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 i na dzień 31 grudnia 2002 r.

(w tys. euro)

Aktywa

2003

2002

Pasywa

2003

2002

Aktywa trwałe (3)

 

 

Kapitał stały

 

 

Wartości niematerialne i prawne

14

Kapitał własny

5 704

6 007

Grunty i budynki

5 179

5 351

Saldo roku obrachunkowego

– 993

– 545

Urządzenia techniczne i majątek ruchomy

471

616

Suma

4 711

5 462

Finansowy majątek trwały, gwarancja

5

5

Zobowiązania długoterminowe

 

 

Suma

5 669

5 972

Zobowiązania z tytułu dochodów przydzielonych

277

Zapasy

 

 

Suma

277

Materiały biurowe

35

35

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

Suma

35

35

Zobowiązania z tytułu nieotrzymanych dochodów przydzielonych

315

661

Należności długoterminowe

 

 

Środki przeniesione w ramach tytułów I, II i III

3 939

2 832

Pożyczki udzielane pracownikom

3

9

Środki przeniesione w ramach dochodów przydzielonych

382

238

Dotacje Komisji

277

Środki zaległe

0

1 615

Suma

3

286

Wierzyciele różni

86

121

Należności krótkoterminowe

 

 

VAT/Inne podatki

90

73

Komisja

315

2 276

Odsetki bankowe do zwrotu do UE

64

0

Pozostałe zaliczki

37

94

Suma

4 876

5 540

VAT do odzyskania

34

23

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

Dłużnicy różni

81

124

Płatności bieżące

0

226

Suma

467

2 517

Kwoty do ponownego wykorzystania

157

229

Środki pieniężne

 

 

Suma

157

455

Środki na rachunkach bankowych (4)

3 532

2 830

 

 

 

Gotówka

5

4

 

 

 

Konto zaliczkowe

33

90

 

 

 

Suma

3 570

2 924

 

 

 

Ogółem

9 744

11 734

Ogółem

9 744

11 734

Źródło: Dane Centrum. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


(1)  pm: pour mémoire.

(2)  Dochody przydzielone z tytułu Phare nie zostały ujęte w początkowym budżecie Centrum, nie zostały też włączone do budżetu w drodze budżetu korygującego (patrz pkt 7 sprawozdania).

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Centrum. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnych sprawozdaniach finansowych.

(3)  Środki trwałe zostały przedstawione w wartości netto. Dane za 2002 r. zostały przytoczone dla porównania.

(4)  Znaczna ilość środków na rachunkach bankowych pod koniec roku obrachunkowego jest wynikiem płatności dokonanych przez Komisję w celu sfinansowania transakcji, związane z którymi środki zostały przeniesione do następnego roku obrachunkowego.

Źródło: Dane Centrum. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Centrum w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


ODPOWIEDZI CENTRUM

7.

Centrum powinno było sformalizować przyjęcie funduszy związanych z subsydium z państw nieczłonkowskich i kontraktem „Phare” w drodze uzupełniającego i korygującego budżetu.

8.

Niezbędna finansowa adaptacja spowodowana reformą finansową rozpoczęła się w 2003 r. i powinna zakończyć się w 2005 r. Jeśli chodzi o adaptację systemu rachunkowego, Centrum przeprowadza niezbędne zmiany zgodnie z wyznaczonymi priorytetami.

9.

Nie ma w tym nieprawidłowości, że system rachunkowy nie został jeszcze zalegalizowany. Ten stan rzeczy spowodowany jest zmianami, których należy dokonać w celu pełnego wdrożenia reformy rachunkowości. Legalizacja powinna mieć miejsce w roku 2005.

10.

Reforma i złożoność kwestii związanych z dostawą i zarządzaniem kontraktem w połączeniu z trudnościami przedstawionymi przez zdecentralizowany modus operandi, wzmocniły potrzebę scentralizowanego systemu dostawy i działań związanych z zarządzaniem kontraktem. W tym sensie, i na podstawie decyzji Dyrektora 2004/1, Służba ds. Prawnych i Zarządzania Kontraktami jest jedynie odpowiedzialna za bezpośrednie scentralizowane dostawy i zarządzanie kontraktami w Cedefop i, w ramach swoich uprawnień, zajmuje się wszystkimi formalnymi, prawnymi i administracyjnymi zadaniami związanymi z wszystkimi etapami i aspektami dostaw w Cedefop. W końcu, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez Trybunał Obrachunkowy, Centrum chciałoby podkreślić, że procedury, które doprowadziły do przyznania wszystkich kontraktów, były zgodne z obowiązującymi przepisami.

11.

Odnośnie do kontraktów 2002/0117 (22 483 EUR), 2002/0143 (25 000 EUR) i 2003/0069 (32 257,50 EUR), Cedefop chciałby zwrócić uwagę na to, że: a) kontrakty 2002/0117 i 2002/0143 dotyczą roku 2002, b) kontrakty 2002/0117 i 2003/0069 zostały przyznane temu samemu wykonawcy, oraz c) wszystkie kontrakty, o których mowa powyżej, są kontraktami o niskiej wartości.

Lista podmiotów wezwanych do składania ofert na podstawie, której przyznano trzy wyżej wymienione kontrakty, była oparta na całej puli wykwalifikowanych potencjalnych wykonawców, którzy przystąpili do zaproszenia do składania ofert Cedefop nr AMI/VET/2000-1. Zgodnie z danymi dostarczonymi przez audytorów wezwania do składania ofert były skierowane do organizacji/osób fizycznych wybranych na podstawie obiektywnych i antydyskryminacyjnych kryteriów typowych dla każdego poszczególnego kontraktu, w sposób przewidziany w obowiązujących przepisach, a nie do wszystkich potencjalnych wykonawców znajdujących się w ww. puli. Wykonawcy, o których tutaj mowa, co mogą potwierdzić jure et facto dane dostarczone przez Trybunał Obrachunkowy, zostali zaakceptowani jako wykwalifikowani wykonawcy w ramach ww. zaproszenia do składania ofert. Pomimo że ich nazwy (imiona i nazwiska) nie pojawiły się na liście dostarczonej audytorom (w wyniku trudności związanych ze zdecentralizowanymi działaniami w tym czasie), ich status jako wykwalifikowanych potencjalnych wykonawców jest niepodważalny. Centrum chciałoby podkreślić, że procedury, które doprowadziły do przyznania ww. kontraktów, były zgodne z obowiązującymi przepisami.

12.

Administracja będzie miała na względzie uwagi przy opracowywaniu wewnętrznych procedur lub ich zmian.


30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/61


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Eurojustu za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Eurojustu

(2004/C 324/09)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–9

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Eurojustu

WSTĘP

1.

Eurojust, który rozpoczął swoją działalność pod koniec 2002 r., został ustanowiony na mocy decyzji Rady nr 2002/187/WSiSW (1) w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością zorganizowaną. Jego celem jest poprawa koordynacji dochodzenia i ścigania na terytorium wielu Państw Członkowskich Unii Europejskiej, jak również państw trzecich. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Eurojust na podstawie przekazanych przez niego informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 36 decyzji Rady nr 2002/187/WSiSW ().

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Eurojustu za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 36 rozporządzenia Rady nr 2002/187/WSiSW () z dnia 28 lutego 2002 r. za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor administracyjny. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (2), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 37 decyzji Rady. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Eurojust za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Eurojust nie zdołał przyjąć swojego nowego rozporządzenia finansowego w trakcie roku obrachunkowego. Do czasu jego przyjęcia stosowane jest ramowe rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do organów zdecentralizowanych (3). Dokumenty określające rolę i zadania poszczególnych uczestników systemu kontroli wewnętrznej są nadal niejasne. Nie zachowano stosownych dokumentów, będących dowodami zamówienia lub odbioru towarów bądź usług.

8.

Artykuł 43 ust. 1 lit. e) ramowego rozporządzenia finansowego stanowi, że księgowy zatwierdza systemy określone przez urzędnika zatwierdzającego służące dostarczaniu lub uzasadnianiu informacji księgowych. Zatwierdzenie to nie miało miejsca w trakcie roku obrachunkowego.

9.

Należy dokładniej kontrolować procedurę przesuwania środków w budżecie. W jednym przypadku Kolegium Eurojust zostało powiadomione o przesunięciu kwoty 349 500 euro, podczas gdy kwota ta już została ujęta w korekcie budżetu przedstawionej kilka tygodni wcześniej. Zaś przesunięcie w wysokości 8 500 euro zostało zarejestrowane w rachunkowości budżetowej bez powiadamiania Kolegium.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Decyzja z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust (Dz.U. L 63 z 6.3.2002, str. 1).

(2)  Na podstawie art. 36 decyzji ustanawiającej Eurojust końcowe sprawozdania za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 7 września 2004 r. i przekazane Parlamentowi, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 24 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72).


Tabela 1

Eurojust (Haga) Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2002 r. (2002/187/WSiSW)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Eurojust określone w decyzji Rady z dnia 28 lutego 2002 r. (2002/187/WSiSW)

Zarządzanie

Środki udostępnione Eurojust

(dane za 2002 r. w nawiasach)

Działania i świadczone usługi

(dane za 2002 r. w nawiasach)

Celem Unii jest zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobistego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Rada wspiera współpracę za pośrednictwem Eurojust przez umożliwienie Eurojust właściwej koordynacji działań pomiędzy krajowymi organami ścigania Państw Członkowskich. (Fragmenty art. 29 i 31)

Podstawowy zakres kompetencji Eurojustu odpowiada zakresowi kompetencji Europolu, w szczególności obejmuje on zwalczanie terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, a zwłaszcza handlu narkotykami, nielegalnej imigracji, handlu skradzionymi samochodami, handlu żywym towarem, fałszowania pieniędzy, handlu substancjami radioaktywnymi, przestępczości komputerowej, działań ze szkodą dla interesów finansowych Unii i prania brudnych pieniędzy.

Cele

Stymulowanie i poprawa koordynacji między właściwymi władzami Państw Członkowskich, dochodzenia i ścigania w Państwach Członkowskich, poprawa współpracy, w szczególności ułatwianie wymiany informacji, wzajemnej pomocy w sprawach karnych i realizacji wniosków o ekstradycję

Wspieranie właściwych władz Państw Członkowskich w celu usprawnienia ich dochodzenia i ścigania

Udzielanie pomocy w przypadku procedur dotyczących Państwa Członkowskiego i państwa trzeciego

Udzielanie pomocy w przypadku procedur dotyczących Państwa Członkowskiego i Wspólnoty

Zadania

Aby zorganizować współpracę między różnymi krajowymi systemami prawnymi, Eurojust wypełnia swoje zadania:

za pośrednictwem swoich przedstawicieli krajowych

lub jako Kolegium.

Jeżeli właściwe władze danego Państwa Członkowskiego postanowią nie spełnić próśb wydanych przez Eurojust jako Kolegium, informują Eurojust o przyczynach podjęcia takiej decyzji.

1.

Kolegium odpowiada za organizację i funkcjonowanie Eurojustu.

2.

Kolegium składa się z przedstawicieli krajowych oddelegowanych przez każde Państwo Członkowskie zgodnie z przepisami krajowymi; osoby te powinny być prokuratorami, sędziami lub oficerami policji o równoważnych kompetencjach.

3.

Kolegium wybiera swojego przewodniczącego spośród przedstawicieli krajowych.

4.

Wspólny organ nadzorczy kontroluje przetwarzanie danych osobowych.

5.

Dyrektor administracyjny jest mianowany przez Kolegium stanowiące jednomyślnie.

6.

Kontrola zewnętrzna: Trybunał Obrachunkowy

7.

Absolutorium udzielane przez Parlament na wniosek Rady.

Budżet ostateczny

8 mln euro (2,8 mln euro), z czego dotacje wspólnotowe: 100 % (100 %):

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

53 (46) stanowisk w planie zatrudnienia,

z czego obsadzonych: 28 (5)

+15 (7) innych stanowisk (kontrakty pomocnicze, oddelegowani eksperci narodowi, personel lokalny, zewnętrzny personel czasowy)

Całkowite zatrudnienie: 43 (12)

Z czego wykonujący:

zadania operacyjne: 18 (3)

zadania administracyjne: 20 (6)

zadania mieszane: 5 (3)

Liczba spotkań: 26 (20)

Sprawy dwustronne: 222 (144)

Sprawy wielostronne: 78 (70)

Całkowita liczba spraw: 300 (214)

Nadużycia finansowe: 22 % (30 %)

Handel narkotykami: 22 % (16 %)

Terroryzm: 6 % (9 %)

Zabójstwa: 4 % (7 %)

Przemyt: 3 % (6 %)

Handel żywym towarem: 4 % (6 %)

Pranie brudnych pieniędzy: 8 % (2 %)

Inne: 31 % (24 %)

Źródło: Informacje przekazane przez Eurojust.


Tabela 2

Eurojust — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Żródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

Środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

Dostępne środki

(budżet 2003 i rok obrachunkowy 2002)

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

zaległe zobowiązania

wypłacone

anulowane

środki

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

8,0

7,2

Tytuł I

Personel

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

Przychody finansowe

0,0

0,0

Tytuł II

Administracja

4,0

3,0

2,3

1,0

0,7

0,3

0,3

0,0

4,3

3,3

2,6

1,0

0,7

Dochody różne

0,1

0,0

Tytuł III

Działania operacyjne

1,6

1,0

0,9

0,1

0,6

0,1

0,1

0,0

1,7

1,1

1,0

0,1

0,6

Ogółem

8,1

7,2

Ogółem

8,1

6,2

5,2

1,3

1,6

0,4

0,4

0,0

8,5

6,6

5,6

1,3

1,6

Źródło: Dane Eurojust. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Eurojust w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Eurojust — Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2003 i 2002

(w tys euro)

 

2003

2002

Dochody operacyjne

Dotacje wspólnotowe

7 125

1 478

Dochody różne

12

0

Ogółem (a)

7 137

1 478

Wydatki operacyjne

Zakup towarów i usług

3 228

378

Koszty personalne

2 112

256

Umorzenia

211

29

Ogółem (b)

5 551

663

Wynik roku obrachunkowego (a – b)

1 586

815

Żródło: Dane Eurojust.


Tabela 4

Eurojust — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 i 31 grudnia 2002 r.

(w tys euro)

Aktywa

2003

2002

Pasywa

2003

2002

Wartości niematerialne i prawne (1)

62

6

Kapitał własny

 

 

 

 

 

Wynik wykonania budżetu (a)

778

–80

Rzeczowe aktywa trwałe (1)

 

 

Wynik korekt (b)

808

895

Urządzenia techniczne, maszyny i narzędzia

114

20

Wynik ekonomiczny (a + b)

1 586

815

Majątek ruchomy i środki transportu

492

207

Wyniki przeniesione z poprzednich lat obrachunkowych

815

0

Sprzęt komputerowy

460

451

Suma

2 401

815

Suma

1 066

678

 

 

 

 

 

 

Rezerwy na pokrycie ryzyka i kosztów

396

0

Aktywa finansowe

1

0

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

Należności krótkoterminowe

 

 

Zobowiązania bieżące

24

173

Należności bieżące

232

158

Inne zobowiązania

305

125

Należności różne

34

30

Suma

329

298

Suma

266

188

 

 

 

Środki pieniężne

1 731

241

 

 

 

Ogółem

3 126

1 113

Ogółem

3 126

1 113

Źródło: Dane Eurojust. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Eurojust w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


(1)  Dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje się comiesięczne odpisy amortyzacyjne.

Źródło: Dane Eurojust. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Eurojust w jego własnych sprawozdaniach finansowych.


ODPOWIEDZI EUROJUSTU

7.

Dnia 11 listopada 2003 r. Kolegium Eurojustu przyjęło propozycję nowego rozporządzenia finansowego, przedłożoną mu przez dyrektora administracyjnego, którego treść następnie została przekazana Komisji do aprobaty.

Eurojust zweryfikował swoje wytyczne dotyczące obiegów finansowych i rozdziału zadań oraz przygotował ostateczną wersję wykazu specjalnych weryfikacji dla każdego sektora finansowego.

W celu uniknięcia ryzyka związanego z rozmieszczeniem dokumentów uzupełniających w różnych działach operacyjnych, Eurojust powziął decyzję odnośnie ich zgrupowania w dziale zajmującym się kwestiami budżetowymi i finansowymi.

8.

Księgowy Eurojustu rozpoczął pracę we wrześniu 2003 r. Ze względu na długi okres czasu niezbędny do opracowania i przetestowania systemów księgowych, ich zatwierdzenie nastąpiło dopiero w 2004 r.

9.

Doświadczenia zdobyte w roku finansowym 2003, który był pierwszym pełnym rokiem finansowym Eurojustu, uwydatniły braki w kontroli operacji budżetowych. Kontrole zostały wzmocnione w celu uniknięcia ponownego pojawienia się problemów dostrzeżonych przez Trybunał.


30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/68


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Fundacji

(2004/C 324/10)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–11

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Fundacji

WSTĘP

1.

Europejska Fundacja Kształcenia (zwana dalej Fundacją) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1360/90 z dnia 7 maja 1990 r. (1). Zadaniem Fundacji jest wspieranie reformy szkolenia zawodowego w krajach partnerskich Unii Europejskiej. Wspiera ona także Komisję w realizacji różnych programów (Phare, Tacis, Cards i Meda). Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Fundacji na podstawie przekazanych przez nią informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Fundacji za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1360/90 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie art. 12 tegoż rozporządzenia. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są jako całość legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków za rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Fundacji za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Na podstawie umów zawartych z Komisją Fundacja zarządza programami Tempus, które obejmują także pomoc techniczną. W 2003 r. Fundacja dokonała płatności w wysokości 23,1 mln euro w imieniu Komisji z tytułu tych programów, a na dzień 31 grudnia 2003 r. saldo odpowiednich rachunków bankowych wynosiło 24,2 mln euro. Około 20 % pracowników zatrudnionych przez Fundację zajmuje się tymi programami w pełnym wymiarze czasu. Zgodnie z uwagami sformułowanymi przez Trybunał w poprzednich sprawozdaniach (4) żadne dane dotyczące tych programów nie pojawiają się w budżecie i w bilansie; Fundacja zamieszcza odpowiednią informację finansową w załączniku do swoich rocznych sprawozdań finansowych. Nie jest to zgodne z zasadami jedności i dokładności budżetowej (5).

8.

W 2003 r. Fundacja zawarła dwie umowy z ofiarodawcami (na łączną kwotę 0,5 mln euro). Wspomniane umowy są prawidłowo ujęte w sprawozdaniach finansowych, ale Fundacja nie przedstawiła budżetu korygującego i uzupełniającego.

9.

Z powodu opóźnień w płatnościach ze strony Komisji Fundacja nie była w stanie dotrzymać swoich zobowiązań finansowych. W efekcie w listopadzie 2003 r. została zmuszona do wykonania tymczasowego przelewu na kwotę 1 mln euro z rachunków bankowych przeznaczonych dla programów Tempus na rzecz swoich rachunków bankowych. Operację tę przeprowadzono, nie informując Rady Administracyjnej ani Komisji.

10.

Na mocy art. 43 ust. 1 rozporządzenia finansowego Fundacji księgowy zatwierdza systemy informacji księgowej ustanowione przez urzędnika zatwierdzającego. Zatwierdzenie to nie miało miejsca w trakcie roku obrachunkowego.

11.

Analiza pięciu procedur rekrutacyjnych wykazała, że tryb selekcji kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej (etap selekcji wstępnej) nie jest przejrzysty. Kryteria selekcji często nie są ustalane przed rozmową kwalifikacyjną, a akta nie zawierają żadnej informacji o ich stosowaniu.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniach w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz. U. L 131 z 23.5.1990 r.

(2)  Dz. U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 83 ust. 3 rozporządzenia finansowego Fundacji końcowe sprawozdania za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 8 września 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 20 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(4)  Punkt 9 sprawozdania na temat rozliczeń za rok obrachunkowy 2002 (Dz.U. C 319 z 30.12.2003, str. 48), punkt 8 sprawozdania na temat rozliczeń za rok obrachunkowy 2001 (Dz.U. C 326 z 27.12.2002, str. 51) oraz punkt 11 sprawozdania na temat rozliczeń za rok obrachunkowy 1999 (Dz.U. C 373 z 27.12.2000, str. 34).

(5)  Artykuł 6 rozporządzenia finansowego Fundacji.


Tabela 1

Europejska Fundacja Kształcenia (Turyn)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Fundacji określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1360/90 z 7 maja 1990 r.

Zarządzanie

Środki udostępnione Fundacji (dane za 2002 r.)

Produkty

Wspólnota prowadzi w zakresie swoich kompetencji współpracę gospodarczą, finansową i techniczną z państwami trzecimi. Działania takie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez Państwa Członkowskie i są zgodnie z polityką Wspólnoty na rzecz rozwoju.

(Art. 181a)

Cele

Przyczynianie się do rozwoju systemów kształcenia zawodowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w Mongolii, niektórych krajach bałkańskich i obszarach kwalifikujących się do Programów MEDA

Wspieranie koordynacji pomocy przyznawanej krajom kwalifikującym się

Zadania

Pomoc w określaniu potrzeb i priorytetów w dziedzinie kształcenia

Dostarczanie informacji o przyszłych inicjatywach i potrzebach

Finansowanie projektów pilotażowych

Wdrażanie programów Komisji w niektórych kwalifikujących się krajach

Rada Zarządzająca

Po jednym przedstawicielu z każdego Państwa Członkowskiego

Dwóch przedstawicieli Komisji

Dyrektor

Mianowany przez Radę Zarządzającą na wniosek Komisji

Forum doradcze

Członkowie mianowani przez Radę Zarządzającą

Dwóch ekspertów z każdego Państwa Członkowskiego

Dwóch ekspertów z każdego kraju kwalifikującego się

Dwóch ekspertów — partnerów społecznych — na poziomie europejskim

Zewnętrzna kontrola finansowa

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu

Parlament Europejski na wniosek Rady

Budżet

17,2 mln euro (16,8 mln euro) w całości pokryte ze środków Komisji.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

104 (130) stanowisk w planie zatrudnienia, z czego 99 (94) obsadzonych,

31 (35) innych stanowisk (kontrakty pomocnicze, oddelegowani eksperci narodowi, zewnętrzny personel tymczasowy). Całkowite zatrudnienie: 130 (129), z czego wykonujący:

zadania operacyjne: 80 (78)

zadania administracyjne: 35 (33)

zadania mieszane: 15 (18).

Pomoc na rzecz Komisji

Pomoc udzielana przez Fundację obejmuje szeroki wachlarz dziedzin, takich jak początkowe szkolenie zawodowe, kształcenie przez całe życie, kształcenie ustawiczne (dla dorosłych), rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, polityka zatrudnienia, kształcenie bezrobotnych, walka z ubóstwem, integracja społeczna i kształcenie przyczyniające się do rozwoju lokalnego.

Sieć obserwatoriów w krajach kwalifikujących się:

badania sektorów krajowych, statystyki w zakresie edukacji, doradztwo dla krajów w zakresie obieranych strategii

Umowy o świadczenie pomocy technicznej z programów CARDS, MEDA i Tacis na rzecz programu Tempus obejmujące:

wspólne projekty europejskiej: 507 otrzymanych wniosków; 129 sfinansowanych

działania strukturalne i uzupełniające: 36 otrzymanych wniosków; 12 sfinansowanych

stypendia indywidualne: 1 246 otrzymanych wniosków; 286 sfinansowanych.

Zarządzanie działaniami w ramach programu Tempus obejmuje typowe formy zarządzania umowami, kontroli działalności biur i ogólne wsparcie przy realizacji projektów. 1 149 stypendiów zostało przyznanych na zarządzanie projektami Tempus i 255 raportów zostało ocenionych. Setki projektów Tempus skorzystały ze wsparcia i doradztwa.

Źródło: informacje przekazane przez Fundację.


Tabela 2

Europejska Fundacja Kształcenia — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

Środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

Dostępne środki

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

zaległe zobowiązania

wypłacone

anulowane

środki

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

17,2

18,1

Tytuł I

Personel

11,2

11,1

10,8

0,3

0,1

0,2

0,2

0,0

11,4

11,3

11,0

0,3

0,1

Inne dotacje

0,0

0,5

Tytuł II

Administracja

1,4

1,4

1,1

0,3

0,0

0,6

0,5

0,1

2,0

2,0

1,6

0,3

0,1

Inne dochody

 (1)

0,0

Tytuł III

Działania operacyjne

4,6

4,5

3,4

1,1

0,1

2,6

2,3

0,3

7,2

7,1

5,7

1,1

0,4

 

 

 

Dochody celowe (1)

0,5

0,5

0,2

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,8

0,5

0,5

0,3

0,0

Ogółem

17,2

18,6

Ogółem

17,7

17,5

15,5

2,0

0,2

3,7

3,3

0,4

21,4

20,9

18,8

2,0

0,6

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Fundacji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Fundację w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejska Fundacja Kształcenia — Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2003 i 2002 (2)

(w tys. euro)

 

2003

2002

Dochody

Dotacje Komisji

18 100

13 179

Inne instytucje finansujące

523

Dochody różne

17

23

Przychody finansowe

140

Ogółem dochody (a)

18 640

13 342

Wydatki

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

10 771

10 153

Środki przeniesione

329

215

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

1 076

805

Środki przeniesione

310

559

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu

Płatności

3 396

2 307

Środki przeniesione

1 087

2 591

Dochody celowe

Płatności

237

Środki przeniesione

286

Wydatki ogółem (b)

17 492

16 631

Wynik roku obrachunkowego (a – b)

1 148

–3 289

Saldo przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

–2 155

4 055

Anulowane środki przeniesione

375

424

Kwoty zwrócone Komisji

– 703

–3 352

Różnice kursowe

17

6

Saldo roku obrachunkowego

–1 318

–2 155

Źródło: Dane Fundacji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Fundację w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 4

Europejska Fundacja Kształcenia — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 i 2002 r. (3)

(w tys. euro)

Aktywa

2003

2002

Pasywa

2003

2002

Wartości niematerialne i prawne (4)

 

 

Kapitał stały

 

 

Prawa lokalowe

5 000

5 000

Kapitał własny

3 852

4 059

Licencje komputerowe

146

Saldo roku obrachunkowego

–1 318

–2 155

Umorzenia

–1 611

–1 333

Suma

2 534

1 904

Suma

3 535

3 667

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe

 

 

Środki przeniesione automatycznie

1 726

3 366

Urządzenia i majątek ruchomy

273

618

Dochody celowe przeniesione automatycznie

286

273

Sprzęt komputerowy

1 438

1 235

Inne instytucje finansujące

30

85

Umorzenia

–1 444

–1 521

Wierzyciele różni

1

28

Suma

267

332

Dochody przyszłych okresów

83

3 537

Zapasy

 

 

Suma

2 126

7 289

Materiały biurowe

50

60

 

 

 

Suma

50

60

 

 

 

Należności krótkoterminowe

 

 

 

 

 

Należne dotacje od Komisji

0

3 366

 

 

 

Inne zaliczki

4

2

 

 

 

Polecenia odzyskania

43

171

 

 

 

Dłużnicy różni

39

30

 

 

 

Suma

86

3 569

 

 

 

Środki pieniężne

 

 

 

 

 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

719

1 524

 

 

 

Konto zaliczkowe

3

41

 

 

 

Suma

722

1 565

 

 

 

Ogółem

4 660

9 193

Ogółem

4 660

9 193

Źródło: Dane Fundacji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Fundacje w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


(1)  Budżet nie obejmuje dochodów celowych (patrz: punkt 8 sprawozdania).

Uwaga: Podane sumy nie są dokładne w związku z zastosowanymi zaokrągleniami.

Źródło: Dane Fundacji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Fundację w jej własnych sprawozdaniach finansowych.

(2)  Rachunek dochodów i wydatków oraz bilans uwzględniają jedynie działania właściwe dla Fundacji, nie obejmują one programów zarządzanych w imieniu Komisji.

Źródło: Dane Fundacji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Fundację w jej własnych sprawozdaniach finansowych.

(3)  Rachunek dochodów i wydatków oraz bilans uwzględniają jedynie działania właściwe dla Fundacji, nie obejmują one programów zarządzanych w imieniu Komisji.

(4)  Fundacja przekazała właścicielowi zajmowanego przez siebie budynku 5 mln euro za jego odnowienie. Płatność ta uprawnia Fundację do korzystania z budynku za jedno euro rocznie przez 30 lat, począwszy od 1995 r. Fakt ten został wzięty pod uwagę pierwszy raz w 2003 r. Dane za rok obrachunkowy 2002 zostały odpowiednio zmienione.

Źródło: Dane Fundacji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Fundacje w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


ODPOWIEDZI FUNDACJI

7.

W czasie sporządzania Rocznych Deklaracji Finansowych za rok 2003 nie było jasne, wg jakich zasad Umowy Tempus miałyby zostać ujęte w budżecie i innych deklaracjach finansowych. ETF zdecydowała, że zda sprawozdanie z wydatkowania tych kwot w sposb szczegółowy w załączniku; dochodząc jednocześnie do jasnego porozumienia z Komisją co do sposobu prezentacji sprawozdan finansowych w 2005.

Wynikiem zorganizowanego przez Komisję spotkania księgowych agencji, które odbyło się dnia 11 czerwca 2004 r. w Brukseli, było uzyskanie konkretnych wytycznych odnośnie do nowej metodologii księgowania, którą należy stosować wobec funduszy zarządzanych w imieniu Komisji, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.

8.

ETF przyjmuje do wiadomości uwagi Sądu. Począwszy od 2004 roku wszelkie donacje będa włączone do poprawionego budżetu, który będzie przedłożony Radie Zarządząjacej do zatwierdzenia, a następnie opublikowany:

9.

ETF przyjmuje do wiadomości uwagę Sądu. Drugi wypadek niemożności wypłacenia ETF na czas pierwszej raty subwencji na 2004 rok zanotowano w styczniu 2004. Fundacja ponownie musiała polegać na tymczasowym przelewie z funduszy Tempus by zaradzić deficytowi finansowemu.

Wyciągajac naukę z poprzedniego przypadku, ETF udzielila formalnej informacji Komisji i przewodniczacemu Rady Zarzadzającej listem z 16 stycznia 2004. Od tego czasu zawarto porozumienie z Komisją w sprawie redukcji ryzyka zajścia podobnych sytuacji w przyszłości.

10.

Urzędnik księgowy zatwierdził systemy notą z czerwca 2004 r.

11.

Od kwietnia 2004 r. zgłoszenia kandydatów przechowywane są w skomputeryzowanej bazie danych, gdzie rejestruje się wyniki przeglądu zgłoszeń w odniesieniu do ustalonych dla stanowiska kryteriów. Kwalifikujący się kandydaci są następnie oceniani osobno przez każdego członka komisji selekcyjnej w odniesieniu do uprzednio zdefiniowanych kryteriów. Listę najlepszych kandydatów, którzy mają przejść rozmowę kwalifikacyjną, sporządza się na podstawie średniej uzyskanej z ocen z tych niezależnych osądów. Również wystąpienie kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest oceniane indywidualnie przez każdego członka komisji selekcyjnej w odniesieniu do uprzednio zdefiniowanych kryteriów. Bardziej systematyczna i obszerniejsza dokumentacja odnośnie do wszystkich etapów selekcji przechowywana jest w aktach.


30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/75


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Fundacji

(2004/C 324/11)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–12

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Fundacji

WSTĘP

1.

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (zwana dalej Fundacją) została ustanowiona na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. (1). Fundacja ma przyczyniać się do tworzenia i zapewnienia lepszych warunków życia i pracy w Unii Europejskiej poprzez rozwój i rozpowszechnienie wiedzy na ten temat. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Fundacji na podstawie przekazanych przez nią informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Fundacji za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1365/75 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie tegoż artykułu. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków na rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Fundacji za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Fundacja podpisała umowę z Komisją w ramach programu Phare. Z tego tytułu Fundacja otrzymała dotację w wysokości jednego miliona euro, z czego 639 000 euro wpłynęło w 2003 r. Funduszami tymi zarządzano poza budżetem. Należało sporządzić poprawkę budżetową.

8.

Rachunek dochodów i wydatków przedstawia stratę poniesioną na przestrzeni kilku lat obrachunkowych, o której pokrycie Fundacja zwróciła się do Komisji. Komisja uznała odpowiadającą jej płatność za część dotacji na rok obrachunkowy 2003, co oznacza, że strata ta nie została pokryta. Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia finansowego Fundacji, jeżeli wykonanie budżetu w danym roku przyniosło wynik ujemny, w kolejnym roku musi zostać sporządzona poprawka budżetowa (4).

9.

Nowe rozporządzenie finansowe Fundacji oraz jego przepisy wykonawcze zostały przyjęte przez zarząd dnia 28 marca 2003 r. Rozporządzenie (5) to przewiduje wprowadzenie nowego systemu kontroli wewnętrznej (wraz z audytem wewnętrznym), co nie zostało zakończone przed rozpoczęciem 2004 r.

10.

Artykuł 43 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego Fundacji stanowi, że księgowy zatwierdza systemy określone przez urzędnika zatwierdzającego, służące dostarczaniu lub uzasadnianiu informacji księgowych. Zatwierdzenie to nie miało miejsca w trakcie roku obrachunkowego.

11.

Zgodnie z rozporządzeniem podstawowym sporządzonym w 1975 r. głównym celem Fundacji jest przyczynianie się do zapewniania lepszych warunków życia i pracy poprzez rozwój i rozpowszechnienie wiedzy na ten temat. W szczególności zadaniem Fundacji jest analiza warunków pracy, organizacji pracy, problemów specyficznych dla pewnych kategorii pracowników, długofalowych aspektów poprawy środowiska oraz czasowej i przestrzennej dystrybucji działalności ludzkiej. W praktyce niektórymi aspektami tych tematów zajmują się inne, później utworzone agencje (Europejska Agencja Ochrony Środowiska, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). Z drugiej strony, Fundacja opracowała analizę pewnych szczególnych aspektów np. stosunków pracy.

12.

Działania Fundacji określone są programami czteroletnimi, z których ostatni obejmuje lata 2001–2004. Głównym celem ostatniego programu było skoncentrowanie się na kilku głównych dziedzinach, jednak w 2002 r. Fundacja dodała nową dziedzinę do trzech uprzednio wybranych. Założenia programu pracy Fundacji powinny zostać przeanalizowane w porozumieniu z innymi agencjami, które zajmują się kwestiami związanymi z jej zakresem kompetencji, tak aby zapewnić, właściwe uwzględnienie głównych priorytetów, osiągnięcie efektu synergii oraz uniknięcie dublowania prac. Okazją do tego powinien być przegląd podstawowego rozporządzenia Fundacji proponowany przez Komisję.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str. 1.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 83 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do Fundacji końcowe sprawozdania za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 3 września 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 24 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(4)  Artykuł 16 nowego rozporządzenia finansowego.

(5)  Artykuł 38 nowego rozporządzenia finansowego Fundacji.


Tabela 1

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dublin)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Fundacji

określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r.

Zarządzanie

Środki udostępnione Fundacji (dane za 2002 r.)

Produkty i usługi

Wspólnota i Państwa Członkowskie świadome podstawowych praw socjalnych mają na celu (…) poprawę warunków życia i pracy, (…) Wspólnota wspiera i uzupełnia działania Państw Członkowskich w następujących dziedzinach: (…) b) warunki pracy; c) zabezpieczenie społeczne i ochrona socjalna pracowników; d) ochrona pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę; e) informacja i konsultacja z pracownikami; f) reprezentacja i obrona zbiorowa interesów pracowników i pracodawców, w tym współzarządzanie; g) warunki zatrudnienia obywateli państw trzecich; h) integracja osób wyłączonych z rynku pracy; i) równość mężczyzn i kobiet (…).

(Ustępy z art. 136 i 137 Traktatu)

Misja

Celem Fundacji jest przyczynianie się do zapewnienia lepszych warunków życia i pracy poprzez rozwój i rozpowszechnienie wiedzy na ten temat. W szczególności, zajmuje się ona:

warunkami pracy

organizacją pracy, a w szczególności urządzeniem miejsc pracy

problemami specyficznymi dla pewnych kategorii pracowników

długofalowymi aspektami poprawy środowiska

czasową i przestrzenną dystrybucją działalności ludzkiej

Zadania

Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń w tych obszarach

Ułatwianie kontaktów między uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, organami administracji oraz organizacjami gospodarczymi i społecznymi

Wykonywanie lub zlecanie wykonywania badań oraz zapewnianie wsparcia dla projektów pilotażowych

Jak najbliższa współpraca z istniejącymi specjalistycznymi organami

1.

Zarząd

Każde Państwo Członkowskie: po jednym przedstawicielu rządu, organizacji pracodawców oraz organizacji pracowniczych

Trzech przedstawicieli Komisji

2.

Dyrektor

Mianowany przez Komisję spośród kandydatów przedstawionych przez zarząd; dyrektor wykonuje decyzje zarządu i kieruje Fundacją

3.

Komitet Ekspertów

Składa się z 15 członków mianowanych przez Radę na wniosek Komisji; wydaje opinie dotyczące zwłaszcza programu pracy.

4.

Kontrola zewnętrzna:

Trybunał Obrachunkowy

5.

Absolutorium

Udzielane przez Parlament na wniosek Rady.

Budżet ostateczny

16,8 mln euro (17,39 mln euro), z czego dotacje wspólnotowe: 98,2 % (98,3 %):

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2003 r.

88 (88) stanowisk w planie zatrudnienia,

z czego obsadzonych: 76 (77)

+16 (20) innych stanowisk (kontrakty pomocnicze, oddelegowani eksperci krajowi, personel lokalny, zewnętrzny personel czasowy)

Całkowite zatrudnienie 92 (97)

Z czego pracownicy wykonujący zadania:

operacyjne: 60 (61)

zadania administracyjne: 28 (32)

zadania mieszane: 4 (4)

Warunki życia

Badanie na temat jakości życia w Europie (w 28 krajach, 26 000 wywiadów)

Utrzymanie i rozszerzenie porównawczej bazy danych (Państwa Członkowskie i państwa kandydujące)

Badanie na temat zatrudnienia w sektorze usług w zakresie opieki zdrowotnej

Badanie na temat zarządzania czasem w życiu pracownika

Warunki pracy

Raport na temat warunków pracy w przyszłych nowych Państwach Członkowskich

Stworzenie sieci ekspertów dla nowego Europejskiego Centrum Monitorowania Warunków Pracy (EWCO)

Badanie dotyczące sektorów hotelarskiego/restauracyjnego i transportu drogowego

Spis istniejących badań na temat warunków życia i pracy

Stosunki pracy

Opracowanie wskaźników w zakresie udziału finansowego

Badanie na temat migracji i zatrudnienia

Rozszerzenie sieci Europejskiego Centrum Monitorowania Stosunków Pracy (EIRO)

Wspólny raport z Komisją: „Rozwój stosunków pracy w 2002 r.”

Studium przypadku na temat europejskich komitetów zakładowych w 37 przedsiębiorstwach międzynarodowych

Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (EMCC)

Rozwój publikacji elektronicznych

Organizacja czterech seminariów i dwóch warsztatów

Projekty horyzontalne

Raport na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (RSE)

Informacje

Działania w zakresie komunikacji w Państwach Członkowskich i kandydujących

Ustanowienie siedmiu krajowych centrów kontaktowych

91 publikacji (liczba ta nie uwzględnia tłumaczeń)

Źródło: informacje przekazane przez Fundację.


Tabela 2

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dublin) — Wykonanie budżetu za rok obrachunkowy 2003

(w mln euro)

Dochody

Wydatki

Źródło dochodów

Dochody wpisane w ostateczny budżet roku obrachunkowego

Dochody pobrane

Przeznaczenie wydatków

Środki w ramach budżetu ostatecznego

Środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

Dostępne środki

(środki na dany rok obrachunkowy i środki przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego)

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

zaległe zobowiązania

wypłacone

anulowane

środki

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

16,5

17,1

Tytuł I

Personel

9,0

9,0

8,9

0,1

0,0

0,2

0,2

0,0

9,2

9,2

9,1

0,1

0,0

Inne dotacje

Tytuł II

Administracja

1,2

1,2

1,0

0,2

0,0

0,7

0,7

0,0

1,9

1,9

1,7

0,2

0,0

Inne dochody

0,3

0,1

Tytuł III

Działania operacyjne

6,6

6,6

3,8

2,8

0,0

3,1

3,0

0,1

9,7

9,7

6,8

2,8

0,1

Ogółem

16,8

17,2

Ogółem

16,8

16,8

13,7

3,1

0,0

4,0

3,9

0,1

20,8

20,8

17,6

3,1

0,1

Źródło: Dane Fundacji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Fundację w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 3

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dublin) — Rachunek dochodów i wydatków za lata obrachunkowe 2003 i 2002

(w tys. euro)

 

2003

2002

Dochody

Dotacje Komisji

17 090

16 500

Dochody różne

47

62

Przychody finansowe

35

57

Ogółem dochody (a)

17 172

16 619

Wydatki

Personel — Tytuł I budżetu

Płatności

8 927

9 111

Środki przeniesione

109

216

Administracja — Tytuł II budżetu

Płatności

968

938

Środki przeniesione

224

683

Działania operacyjne — Tytuł III budżetu

Płatności

3 733

3 290

Środki przeniesione

2 817

3 105

Ogółem wydatki (b)

16 778

17 343

Wynik roku obrachunkowego (a – b)

394

– 724

Saldo przeniesione z poprzedniego roku obrachunkowego

–1 836

–1 209

Anulowane środki przeniesione

118

81

Kwoty z poprzedniego roku obrachunkowego do ponownego wykorzystania, które nie zostały zagospodarowane

19

13

Pobrane dochody z tytułu Phare

639

0

Dochody z tytułu Phare do pobrania

361

0

Wydatki Phare

–1 000

0

Różnice kursowe

9

3

Saldo roku obrachunkowego

–1 296

–1 836

Źródło: Dane Fundacji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Fundację w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


Tabela 4

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dublin) — Bilans na dzień 31 grudnia 2003 i 2002 r.

(w tys. euro)

Aktywa

2003

2002

Pasywa

2003

2002

Aktywa trwałe (1)

 

 

Kapitał stały

 

 

Wartości niematerialne i prawne

27

31

Kapitał własny

4 389

4 294

Grunty i budynki (2)

15 682

3 826

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

12 094

0

Majątek ruchomy i środki transportu

142

139

Saldo roku obrachunkowego

–1 296

–1 836

Sprzęt komputerowy

107

149

Suma

15 187

2 458

Urządzenia techniczne i inne

518

105

Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

Środki trwałe w budowie

0

31

Środki przeniesione automatycznie

3 150

3 940

Suma

16 476

4 281

Środki przeniesione nieautomatycznie

0

64

Zapasy

 

 

Zobowiązania z tytułu Phare

329

0

Materiały biurowe

7

13

Potrącenia z uposażeń

0

139

Suma

7

13

Suma

3 479

4 143

Należności krótkoterminowe

 

 

Rozliczenia międzyokresowe

 

 

Komisja — należności z tytułu Phare

361

0

Kwoty do ponownego wykorzystania

22

150

Zaliczki

2

11

Dochody przyszłych okresów

2

1 840

VAT do odzyskania

281

274

Płatności bieżące

0

30

Zlecenia windykacji do realizacji

5

1 840

Suma

24

2 020

Dłużnicy różni

41

13

 

 

 

Suma

690

2 138

 

 

 

Środki pieniężne

 

 

 

 

 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

1 331

1 960

 

 

 

Środki pieniężne w kasie

3

1

 

 

 

Konto zaliczkowe

183

228

 

 

 

Suma

1 517

2 189

 

 

 

Ogółem

18 690

8 621

Ogółem

18 690

8 621

Źródło: Dane Fundacji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Fundację w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


(1)  Środki trwałe zostały przedstawione wg wartości netto. Dla celów porównawczych, dane za 2002 r. zostały przetworzone.

(2)  Fundacja zdecydowała się przeprowadzić aktualizację wyceny gruntów i budynków (12,1 mln euro), których jest właścicielem.

Źródło: Dane Fundacji. Niniejsza tabela przedstawia skróconą wersję danych dostarczonych przez Fundację w jej własnych sprawozdaniach finansowych.


ODPOWIEDZI FUNDACJI

7.

Działalność PHARE, nieujęta wyraźnie w rozporządzeniu ustanawiającym Fundację, została wyłączona z budżetu Fundacji. Fundacja przyjęła do wiadomości uwagi Trybunału i włączy finansowanie PHARE do swoich przyszłych budżetów.

8.

Fundacja pozostaje w kontakcie ze służbami Komisji w celu wyjaśnienia kwestii skumulowanego deficytu i rozwiązania przyszłych deficytów lub nadwyżek.

9.

Wprowadzenie funkcji weryfikacji finansowej i operacyjnej w listopadzie 2003 r. przewidywało finalizację wewnętrznej funkcji kontrolnej. Tę funkcję i inne prace kontrolne przeprowadza wyspecjalizowana jednostka. Służba wewnętrznego audytu Komisji odpowiedzialna jest za funkcję wewnętrznego audytu.

10.

Księgowy opiera się na zatwierdzeniach dokonanych przez służby Komisji, które dostarczyły systemy księgowości używane przez Fundację.

12.

Przy opracowywaniu swoich programów Fundacja doprowadziła do współdziałania z innymi agencjami, tak aby każda z nich zajmowała się dopełniającymi aspektami w ramach wspólnych zadań tematycznych w celu uniknięcia duplikacji prac. Działanie to przybrało formalny kształt w postaci wspólnych deklaracji, np. z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao.


30.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/83


SPRAWOZDANIE

na temat rozliczeń Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok obrachunkowy 2003, wraz z odpowiedziami Centrum

(2004/C 324/12)

SPIS TREŚCI

1

WSTĘP

2–5

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

6–11

UWAGI

Tabele 1–4

Odpowiedzi Centrum

WSTĘP

1.

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zwane dalej Centrum) zostało ustanowione na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. (1). Głównym zadaniem Centrum jest zbieranie informacji dotyczących narkotyków i zjawiska narkomanii, tak aby możliwe było opracowanie i rozpowszechnienie na szczeblu europejskim wiarygodnych i porównywalnych danych. Informacje te powinny służyć jako podstawa do analizy popytu na narkotyki oraz sposobów jego obniżenia, jak również, w bardziej ogólnym ujęciu, badania zjawisk związanych z rynkiem narkotyków. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Centrum na podstawie przekazanych przez nie informacji.

OPINIA TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

2.

Niniejsza opinia jest przedstawiana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2).

3.

Trybunał zbadał roczne sprawozdania finansowe Centrum za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 302/93 za wykonanie budżetu odpowiada dyrektor. Dyrektor jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie sprawozdań (3), zgodnie z wewnętrznymi przepisami finansowymi przyjętymi na podstawie tegoż artykułu. Trybunał jest odpowiedzialny za ich kontrolę zgodnie z art. 248 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie ze swoimi standardami i strategiami kontroli. Opierają się one na ogólnie przyjętych międzynarodowych standardach kontroli przystosowanych do specyfiki Wspólnoty. Trybunał zbadał dokumentację księgową i zastosował procedury kontroli, które uznał za niezbędne w danych okolicznościach.

5.

W ten sposób Trybunał uzyskał uzasadnione zapewnienie, że rozliczenia za rok obrachunkowy zamknięty dnia 31 grudnia 2003 r. są wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw tych rozliczeń są, jako całość, legalne i prawidłowe. Uwagi przedstawione poniżej nie podważają opinii z kontroli wyrażonej przez Trybunał w niniejszym sprawozdaniu.

UWAGI

6.

Wykorzystanie środków na rok obrachunkowy 2003 oraz środków przeniesionych z poprzedniego roku zostało przedstawione w tabeli 2. Wersja skrócona rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Centrum za rok obrachunkowy 2003 została przedstawiona w tabelach 3 i 4.

7.

Funkcja urzędnika zatwierdzającego dla znacznej części budżetu Centrum (tytuły I oraz II) pełniona jest przez tę samą osobę, która piastuje również funkcję kontrolera ex ante dla całości budżetu. Ponadto osoba ta pełni również funkcje dyrektora administracyjnego i kieruje działem kontroli jakości. Zgromadzenie tak szerokiego zakresu kompetencji w rękach jednej osoby znacząco osłabia kontrolę wewnętrzną, która oparta jest przecież na zasadzie rozdziału funkcji.

8.

W następstwie przyjęcia nowego rozporządzenia finansowego (4) Centrum wydało instrukcje wewnętrzne dotyczące weryfikacji zobowiązań, płatności i kwot odzyskiwanych. Niemniej jednak prowadzona dokumentacja nie zawiera żadnych elementów pozwalających urzędnikowi zatwierdzającemu na upewnienie się, że wszystkie te instrukcje zostały właściwie wypełnione.

9.

Artykuł 42 ust. 1 lit. e) rozporządzenia finansowego Centrum stanowi, że księgowy zatwierdza systemy określone przez urzędnika zatwierdzającego, służące dostarczaniu lub uzasadnianiu informacji księgowych. Na koniec roku obrachunkowego 2003 zatwierdzenie to nie miało jeszcze miejsca.

10.

W ramach swojego rocznego programu prac Centrum zawiera umowy z centrami krajowymi, z ostatecznym terminem realizacji ustalonym na dzień 31 grudnia. Umowy dotyczące programu na rok 2003 (opiewające na łączną kwotę 1,5 mln euro) zostały podpisane dopiero w lipcu 2003 r. W maju 2004 r. ostateczna płatność za przewidziane prace nie została jeszcze zrealizowana, nie podpisano również jakichkolwiek aneksów przedłużających okres realizacji umów. Co więcej, umowy dotyczące programu na rok 2004 zostały już zawarte. W przypadku odnawiania tego rodzaju umów należałoby brać pod uwagę rzeczywisty stopień zaawansowania prac zamówionych w roku ubiegłym, a także ocenę ich jakości.

11.

W swojej odpowiedzi (5) na sprawozdanie roczne Trybunału za rok obrachunkowy 2002 Centrum stwierdziło, że na koniec 2003 r. zostanie przeprowadzona fizyczna inwentaryzacja majątku. Tymczasem na koniec pierwszego trymestru 2004 r. inwentaryzacja ta nie została jeszcze wykonana. Ponadto wciąż brak jest dokumentu określającego w jasny sposób podział obowiązków i procedury obowiązujące w zakresie inwentaryzacji.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniach 29 i 30 września 2004 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Prezes


(1)  Dz.U. L 36 z dnia 12.2.1993 r. Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniami (WE) nr 3294/94 z dnia 22.12.1994 (Dz.U. L 341 z 30.12.1994, str. 7) oraz (WE) 1651/2003 z dnia 18.6.2003 (Dz. U. L 245 z 29.9.2003).

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3)  Na podstawie art. 82 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2343/2002 końcowe sprawozdania Centrum za rok obrachunkowy 2003 zostały sporządzone dnia 15 września 2004 r. i przekazane Trybunałowi Obrachunkowemu, który otrzymał je dnia 21 września 2004 r. Wersja skrócona tych sprawozdań jest przedstawiona w tabelach załączonych do niniejszego sprawozdania.

(4)  Przyjętego przez zarząd na posiedzeniu w dniach od 15 do 17 stycznia 2003 r.

(5)  Dz.U. C 319 z 30.12.2003, pkt 11, str. 68.


Tabela 1

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (Lizbona)

Zakres kompetencji wspólnotowych według Traktatu

Kompetencje Centrum określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 302/93

Zarządzanie

Środki udostępnione Centrum w 2003 r.

(dane za 2002 r.)

Produkty i usługi zapewnione w 2003 r.

Wspólnota uzupełnia działanie Państw Członkowskich w celu zmniejszenia szkodliwych dla zdrowia skutków narkomanii, włącznie z informacją i profilaktyką.

(Art. 152 Traktatu)

Cele

Dostarczanie Unii i Państwom Członkowskim wiarygodnych informacji dotyczących narkotyków i zjawiska narkomanii oraz jego konsekwencji.

W swoich analizach Centrum powinno w pierwszej kolejności skupiać się na:

1)

popycie na narkotyki i obniżaniu tego popytu;

2)

strategiach i politykach krajowych i wspólnotowych;

3)

współpracy międzynarodowej oraz geopolityce podaży;

4)

kontroli handlu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz produktami nowowprowadzanymi;

5)

konsekwencjach zjawiska handlu narkotykami dla krajów produkujących, konsumujących i krajów tranzytowych, w tym na praniu brudnych pieniędzy.

Zadania

1.

Zbieranie i analizowanie danych.

2.

Prowadzenie dochodzeń i działań przygotowawczych.

3.

Zapewnianie większej wiarygodności danych na szczeblu europejskim.

4.

Rozpowszechnianie wiarygodnych informacji.

5.

Poprawa koordynacji pomiędzy działaniami na szczeblu krajowym i wspólnotowym

6.

Promowanie integracji danych o narkotykach w ramach programów międzynarodowych.

1.

Zarząd składa się z przedstawicieli Państw Członkowskich, po jednym z każdego z nich, a także z dwóch przedstawicieli Komisji i z dwóch przedstawicieli świata naukowego, dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami, mianowanych przez Parlament Europejski. Zarząd przyjmuje program prac, ogólne sprawozdanie roczne i zatwierdza budżet.

2.

Dyrektor:

Mianowany przez Zarząd na wniosek Komisji.

3.

Komitet naukowy:

Pełni funkcję doradczą. W jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z Państw Członkowskich. Ponadto Zarząd ma możliwość mianowania do sześciu dodatkowych członków, w uznaniu ich szczególnych kompetencji.

4.

Kontrola zewnętrzna:

Trybunał Obrachunkowy.