ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 324

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

47. sējums
2004. gada 30. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Revīzijas palāta

2004/C 324/1

Ziņojums par Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā 2003. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm

1

2004/C 324/2

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2003. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm

9

2004/C 324/3

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2003. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm

16

2004/C 324/4

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2003. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm

23

2004/C 324/5

Ziņojums par Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras 2003. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm

30

2004/C 324/6

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2003. finanšu gada pārskatiem ar Iestādes atbildēm

39

2004/C 324/7

Ziņojums par Eiropas Savienības organizāciju Tulkošanas centra 2003. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm

46

2004/C 324/8

Ziņojums par Eiropas Arodizglītības attīstības centra 2003. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm

53

2004/C 324/9

Ziņojums par Eurojust 2003. finanšu gada pārskatiem ar Eurojust atbildēm

61

2004/C 324/0

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2003. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildēm

68

2004/C 324/1

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2003. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildēm

75

2004/C 324/2

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2003. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm

83

2004/C 324/3

Ziņojums par Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2003. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm

91

2004/C 324/4

Ziņojums par Kopienas augu šķirņu biroja 2003. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

99

2004/C 324/5

Ziņojums par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja 2003. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

106

LV

 


I Informācija

Revīzijas palāta

30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/1


ZIŅOJUMS

par Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā 2003. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm

(2004/C 324/01)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-11.

APSVĒRUMI

1.-4. tabula

Aģentūras atbildes

IEVADS

1.

Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā, turpmāk tekstā – “Aģentūra” tika izveidota saskaņā ar Padomes 1994. gada 18. jūlija Regulu (EK) Nr 2062/94 (1). Aģentūras uzdevums ir vākt un izplatīt informāciju par valstu un Kopienas prioritātēm attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā, kā arī atbalstīt tās dalībvalstu un Kopienas organizācijas, kas ir iesaistītas politikas izstrādē un ieviešanā, un sniegt informāciju par profilaktoriskiem pasākumiem. Pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, 1. tabula sniedz kopsavilkumu par Aģentūras pienākumiem un darbībām.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir adresēts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2) 185. panta 2. punktu.

3.

Palāta ir izskatījusi Aģentūras pārskatu par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2062/94 14. panta 1. punktu par budžeta izpildi atbild Aģentūras direktors. Atbildība par budžeta izpildi ietver finanšu pārskatu (3) sagatavošanu un izklāstīšanu saskaņā ar iekšējiem finanšu noteikumiem, kas ir pieņemti atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 2062/94 15. pantam. Palātai šie finanšu pārskati jārevidē saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu.

4.

Palāta revīziju veica saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem, kas ir balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem. Palāta pārbaudīja grāmatvedības dokumentus un piemēroja citas revīzijas procedūras, ko tā uzskatīja par vajadzīgām konkrētajā gadījumā.

5.

Palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada uzskaite ir ticama un ka pakārtotie darījumi ir kopumā likumīgi un pareizi. Turpmāk izklāstītie apsvērumi nav pretrunā šajā ziņojumā sniegtajam Palātas atzinumam.

APSVĒRUMI

6.

Apropriāciju izpilde 2003. finanšu gadā un apropriāciju pārnešana no iepriekšējā gada ir parādīta 2. tabulā. Aģentūras pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem un bilance 2003. finanšu gadam apkopotā veidā sniegta 3. un 4. tabulā.

7.

Apropriāciju pārnesumi galvenokārt attiecas uz budžeta III sadaļu un, lai gan tie ir krietni samazinājušies, tie veido vairāk nekā 45 % no iegrāmatotajām saistībām. Palāta atkārtoti vērš Aģentūras uzmanību vajadzībai uzlabot Aģentūras darbību uzraudzību.

8.

Grāmatvedības principus, kas izklāstīti Aģentūras jaunajos finanšu noteikumos, Aģentūra sāka piemērot 2003. gada 31. decembrī slēgtajam finanšu gadam. Tomēr dati par 2002. finanšu gadu netika atkārtoti apstrādāti, tādējādi nav iespējams salīdzināt abus finanšu gadus.

9.

Palāta savā ziņojumā par 2002. finanšu gadu (4) norādīja uz trūkumiem, kas pastāv pārbaudēs par subsīdiju programmām attiecībā uz labas prakses apkopošanu un izplatīšanu, lai samazinātu veselības un drošības riskus mazos un vidējos uzņēmumos. 2003. gadā Aģentūra izmaksāja 3,1 miljonu euro, pamatojoties uz darbības ziņojumu analīzi un finanšu pārskatiem par šīs programmas 53 projektiem. Palāta revidēja 20 šo projektu izdevumu deklarācijas. Tā kā tuvojās programmas beigu datums, Aģentūra samazināja tās prasības par finanšu dokumentiem attiecībā uz galīgo maksājumu pieteikumiem. Tādējādi piecās no 20 revidētajām lietām maksājumi 348 000 euro apmērā tika veikti, pamatojoties tikai uz izdevumu deklarācijām, bez pienācīgiem papildu dokumentiem, un dažos gadījumos tādu vispār nebija (5). Atbildot uz Palātas ziņojumu par 2002. finanšu gadu (6), Aģentūra meklēja iespēju veikt pārbaudes projektu īpašnieku līmenī. 2003. gadā šādas pārbaudes netika veiktas.

10.

Kā jau Palāta norādīja savā atzinumā par 2002. finanšu gadu (7), revidējot budžeta uzskaiti tika atkārtoti konstatēti trūkumi ex ante finanšu pārbaužu un to attiecīgo oficiālo procedūru jomā.

11.

Saskaņā ar Aģentūras pamatregulas 4. pantu valsts iestādēm jāinformē Aģentūra par iestādēm, ar kurām Aģentūra var sadarboties un kuras var darboties kā tematiskie centri. Aģentūra ir finansējusi divus centrus (8), kas ietver plašu tematiku. Viens no tiem sadarbojas ar 14 iestādēm, bet otrs – ar 12 iestādēm. Šo centru veikto pētījumu galvenā pievienotā vērtība ir tāda, ka tajos tiek savākti dati, kurus dažkārt ir grūti iegūt un analizēt Eiropas līmenī. Aģentūrai jāstiprina sava pārbaužu sistēma tematisko centru deklarēto izdevumu pārbaudīšanai, jo īpaši prasot, lai centru izdevumu deklarācijas apstiprinātu ārējais revidents.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp. Regulu grozīja ar Padomes 2003. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1654/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 38. lpp.).

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  Atbilstīgi Aģentūras finanšu noteikumu 14. panta 3. punktam pārskati par 2003. finanšu gadu tika pabeigti 2004. gada 27. jūlijā un nosūtīti Palātai, kas tos saņēma 2004. gada 24. septembrī. Šo pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.

(4)  Sk. 2002. finanšu gada ziņojuma 12. punktu (OV C 319, 30.12.2003., 10. lpp.).

(5)  Četros gadījumos pieteikumam nebija pievienoti papildu dokumenti, un vienā gadījumā papildu dokumenti attiecās tikai uz daļu no pieprasītas summas.

(6)  Sk. 2002. finanšu gada ziņojumam sniegtās atbildes13. punktu (OV C 319, 30.12.2003., 14. lpp.).

(7)  Sk. 2002. finanšu gada ziņojuma 9. punktu (OV C 319, 30.12.2002., 9. lpp.).

(8)  Trešo centru izveidoja 2003. gada jūnijā, lai tikai vāktu datus kandidātvalstīs, šis centrs pārtrauca darbību 2004. gada aprīlī.


1. tabula

Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā (Bilbao)

Kopienas kompetences jomas saskaņā ar Līgumu

Aģentūras kompetence, kā noteikts Padomes

1994. gada 18. jūlija Regulā (EK) Nr. 2062/94)

Pārvaldība

Aģentūrai pieejamie resursi 2003. gadā(2002. gada dati)

2003. gada produkti un pakalpojumi

Noteikumi sociālajā jomā

Mērķi

Uzdevumi

1.

Administratīvā valde

Galīgais budžets:

Tīkla izveide

Kopiena un dalībvalstis (...) par saviem mērķiem izvirza (...) dzīves un darba apstākļu uzlabošanu nolūkā tos saskaņot (...).

Lai sasniegtu 136. pantā izvirzītos mērķus, Kopiena atbalsta un papildina dalībvalstu darbības šādās jomās:

a)

uzlabojumi, jo īpaši darba vidē, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību;

b)

darba apstākļi;(...)

(Izraksti no Līguma 136. un 137. panta)

Nodrošināt Kopienas iestādes, dalībvalstis un šajā jomā iesaistītos ar drošības un veselības aizsardzības darbā jomā izmantojamo tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju, lai veicinātu uzlabojumus, īpaši darba vidē, attiecībā uz darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību

Savākt un izplatīt informāciju par valstu un Kopienas prioritātēm un zinātnisko izpēti

Veicināt sadarbību un informācijas un pieredzes apmaiņu, ietverot informāciju par mācību programmām

Nodrošināt Kopienas iestādes un dalībvalstis ar informāciju, kas tām vajadzīga, lai izstrādātu un ieviestu politiku, jo īpaši attiecībā uz tiesību aktu ietekmi uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Padarīt pieejamu trešām valstīm un starptautiskām organizācijām informāciju par drošības un veselības aizsardzības jautājumiem un savākt šādu informāciju no tām

Sniegt informāciju par profilakses pasākumiem

Dot ieguldījumu turpmāko Kopienas rīcības programmu attīstībā

Izveidot tīklu, kas ietver valstu galvenos punktus un tematiskos centrus.

Sastāvs

1 loceklis no katras dalībvalsts;

1 loceklis no katras dalībvalsts darba devēju organizācijas;

1 loceklis no katras dalībvalsts darba ņēmēju organizācijas;

3 locekļi no Komisijas.

Uzdevums

Pieņemt Aģentūras ikgadējo darba programmu un gada pārskatu

2.

Direktors

Ieceļ Administratīvā valde pēc Komisijas priekšlikuma

3.

Komitejas

Obligātas konsultācijas ar Komisiju un Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēja komiteju par darba programmu

4.

Ārējais revidents

Revīzijas palāta

5.

Budžeta izpildes apstiprinātāja iestāde

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma

14,6 milj. EUR (13,2 milj.EUR)

tostarp:

Kopienas subsīdijas, Nodarbinātības ģenerāldirektorāts: 91,58 % (98,41 %)

Kopienas subsīdijas, Paplašināšanās ģenerāldirektorāts: 7,19 % (0 %)

pārējie ieņēmumi: 1,23 % (1,59 %)

Darbinieku skaits 2003. gada 31. decembrī:

Plānotais štata vietu skaits 33 (31),

no tā aizņemtās štata vietas: 29 (29)

25 (21) pārējie darbinieki (palīgdarbinieku līgumi, darba norīkotie valstu eksperti, vietējie darba ņēmēji un pagaidu darbinieki)

Kopējais darbinieku skaits: 54 (50)

norīkoti šādu pienākumu izpildei:

pamatdarbībām: 34 (32)

administrācijā:12 (9)

dažādiem uzdevumiem: 8 (9)

aptuveni 600 partneru piesaistīti ar valstu centru starpniecību, deviņas ekspertu grupas, trīs tematiskie centri , PHARE un EFTA valstu dalība

Informācijas izplatīšana

Eiropas nedēļa drošībai un veselības aizsardzībai darbā: “bīstamās vielas”;

Dalība 58 izstādēs/konferencēs

Elektroniskie mediji:

divas reizes nedēļā publicēts periodisks biļetens 20 000 abonentiem, mājas lapa (1,7 milj. apmeklētāju)

Publikācijas: 9 informatīvie ziņojumi un darba dokumenti, 11 informatīvās lapas, 1 žurnāla

“Forum” izdevums, 3 periodiskie biļeteni papīra formātā, 19 preses relīzes

3. programma MVU (2003.–2004. g.): 40 izvēlēti projekti

2. programma MVU (2002.–2003. g.): 51 pabeigts projekts

Avots: Aģentūras sniegtā informācija.


2. tabula

Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā – budžeta izpilde 2003. finanšu gadā

(milj. EUR)

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumu avots

Finanšu gada galīgajā budžetā iegrāmatotie ieņēmumi

Iekasētie ieņēmumi

Izdevumu sadalījums

Galīgā budžeta apropriācijas

No iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas

Pieejamās apropriācijas

(2003. g. budžets un 2002. finanšu gads)

iegrāmatotas

paredzētas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

neizpildītās saistības

izmaksātas

atceltas

apropriācijas

paredzētas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

Kopienas subsīdijas

13,4

11,6

I sadaļa

Personāls

3,7

3,5

3,2

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

3,9

3,5

3,3

0,1

0,5

Pašu ieņēmumi

0,0

0,0

II sadaļa

Administrācija

1,4

1,4

1,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,1

1,6

1,4

1,3

0,2

0,1

Citas subsīdijas

0,2

0,1

III sadaļa

Pamatdarbības

8,5

8,3

2,6

5,9

0,0

5,8

5,2

0,6

14,3

8,3

7,8

5,9

0,6

Citi ieņēmumi

p.m.

0,2

PHARE izdevumi

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

PHARE ieņēmumi

1,1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

14,6

12,7

Kopā

14,6

14,1

7,5

6,6

0,5

6,2

5,5

0,8

20,8

14,1

13,0

6,6

1,2

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Aģentūras sniegtie dati – Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


3. tabula

Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā – ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2003. un 2002. finanšu gadu

(EUR 1000)

 

2003

2002

Ieņēmumi

Kopienas subsīdijas

11 641

12 324

Citas subsīdijas

66

252

Citi ieņēmumi

157

81

PHARE ieņēmumi

824

0

Ieņēmumi kopā (a)

12 688

12 657

Izdevumi

Personāls – budžeta I sadaļa

Maksājumi

3 245

3 024

Pārnestās apropriācijas

87

136

Administrācija – budžeta II sadaļa

Maksājumi

1 146

1 140

Pārnestās apropriācijas

186

247

Pamatdarbības – budžeta III sadaļa

Maksājumi

2 559

2 030

Pārnestās apropriācijas

5 859

5 623

PHARE izdevumi

Maksājumi

548

0

Pārnestās apropriācijas

502

0

Izdevumi kopā (b)

14 131

12 199

Finanšu gada rezultāti (c = a – b) (1)

–1 443

458

No iepriekšēja finanšu gada pārnestais atlikums

–1 108

–2 185

No iepriekšējā finanšu gada pārnestās un atceltās apropriācijas

766

609

Pārnestās un atkārtoti izlietojamās summas, kuras nav izlietotas iepriekšējā finanšu gadā

1

0

Maksājumi sakarā ar 2002.gadā atceltajām saistībām

– 191

0

Valūtas kursa atšķirības

4

4

Korekciju grāmatojumi

–16

7

Finanšu gada rezultāti pirms ekonomiskām korekcijām (d)

–1 987

–1 108

Atgūstamie budžeta ieņēmumi

850

0

Pārējie atgūstamie ieņēmumi

3

0

Pamatlīdzekļu iegāde

207

0

Amortizācija (2)

– 186

0

Dažādi izdevumi

–1

0

Ekonomiskās korekcijas (e)

873

0

Finanšu gada atlikums (d + e) (3)

–1 113

–1 108

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Aģentūras sniegtie dati. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


4. tabula

Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā – bilances pārskats 2003. gada 31. decembrī un 2002. gada 31. decembrī

(EUR 1000)

Aktīvi

2003

2002

Pasīvi

2003

2002

Pamatlīdzekļi

 

 

Pašu kapitāls

 

 

Datorprogrammatūra

95

145

Pašu kapitāls (4)

431

1 229

IT tehnika

136

428

Finanšu gada atlikums

–1 113

–1 108

Aprīkojums un mēbeles

215

614

Starpsumma

– 682

121

Transportlīdzekļi

0

26

Vidēja un ilgtermiņa saistības

 

 

Starpsumma

445

1 214

Saistības sakarā ar piešķirtajiem ieņēmumiem

0

369

Vidēja un ilgtermiņa aktīvi

 

 

Starpsumma

0

369

Kopienas subsīdijas

0

369

Īstermiņa saistības

 

 

Starpsumma

0

369

Neautomātiski pārnesumi

135

193

Krājumi

 

 

Automātiski pārnesumi

6 498

5 813

Biroja piederumi

6

15

Komisijas maksa

282

7

Starpsumma

6

15

Pārējie kreditori

128

19

Apgrozāmie līdzekļi

 

 

Atvilkumi no algām

73

24

Kopienas subsīdijas

1 035

681

Saistības sakarā ar piešķirtajiem ieņēmumiem

0

736

Pārējie debitori

62

53

Starpsumma

7 117

6 791

Atgūstamais PVN

0

5

Pagaidu konti

 

 

Starpsumma

1 097

739

Iekasēšanas rīkojumi

11

21

Likvīdie līdzekļi

 

 

Ieņēmumi atkārtotai izmantošanai

0

17

Bankas konti un skaidra nauda

4 889

4 922

Starpsumma

11

37

Avansu konts

1

61

 

 

 

Starpsumma

4 890

4 982

 

 

 

Pagaidu konti

 

 

 

 

 

Avansi

6

0

 

 

 

Starpsumma

6

0

 

 

 

Kopā

6 445

7 319

Kopā

6 445

7 319

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Aģentūras sniegtie dati – Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, kurus Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


(1)  Aprēķini veikti saskaņā ar Padomes 2000.gada 22..maija Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 15.pantā minētajiem principiem (OV L 130, 31.5.2000., 8. lpp.).

(2)  Aģentūra pirmo reizi amortizēja savus pamatlīdzekļus 2003. finanšu gadā.

(3)  Negatīvais atlikums pastāv tādēļ, ka pārnesumi vēl joprojām tiek uzskatīti par izdevumiem, neveicot nekādas ekonomiskas korekcijas. Piemērojamo korekciju provizoriskās aplēses liecina, ka finanšu gada faktiskais atlikums ir aptuveni 1 miljons EUR.

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Aģentūras sniegtie dati. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.

(4)  Kopējais kapitāls 2003. gada 31. decembrī atbilst pamatlīdzekļu bruto vērtībai 2003. gada 31. decembrī, atskaitot no tās vēsturisko amortizāciju par periodu no 1996. līdz 2002. gadam un pieskaitot krājumu vērtības izmaiņas laika posmā no 31.12.2002. līdz 31.12.2003. un korekcijas saistībā ar pamatlīdzekļu vērtēšanu, atzīšanu un to vērtības samazināšanu. Amortizācija 2003. gadā ir iekļauta finanšu gada rezultātos, un tādēļ tā nav atskaitīta tieši no kapitāla.

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Aģentūras sniegtie dati – Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, kurus Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


ATBILDE UZ REVĪZIJAS PALĀTAS PIEZĪMĒM PAR 2003. GADA PĀRSKATIEM

7.

Aģentūra apliecina, ka tā nepārtraukti cenšas samazināt pārnesumu summu saskaņā ar gada budžeta principu. Salīdzinājumā ar 2002. gada pārskatiem 2003. gadā aģentūra ir ievērojami samazinājusi pārnesumus (no 60 līdz 45%). 2002. gadā pārnesumi saistīti galvenokārt ar tādas MVU finansēšanas sistēmas pareizu īstenošanu, kuras pilns cikls ir 2 gadi.

8.

Pēc dažādām Komisijas un visu aģentūru grāmatvežu sanāksmēm tika nolemts, ka pārnesto kredītu atskaitīšanai gada beigās ir vajadzīgi īpaši IT rīki, kuru nav, bet kurus aģentūra pašlaik izstrādā.

9.

Attiecībā uz MVU programmas projektiem aģentūra neizmaksāja pilnu subsīdiju vairāk kā pusei projektu pieteicēju un, vadoties pēc darbības iekšējās vērtēšanas, ko veica aģentūras personāls, un finanšu pārskatiem, un apliecinājuma dokumentiem, kurus iesniedza 53 saņēmēji, izdeva sešus iekasēšanas rīkojumus. Starpība starp paredzēto kopējo summu un kopējo izmaksātās subsīdijas summu bija EUR 382 377. Aģentūra uzsver, ka papildu informācija, ko pēc aģentūras pieprasījuma pēc revidentu apmeklējuma snieguši četri vai pieci Revīzijas palātas minētie projektu pieteicēji, apstiprina informāciju, kura agrāk sniegta finanšu pārskatā, un labojumi nav vajadzīgi. Piektais projekta pieteicējs pieprasīto informāciju sniedza daļēji, pamatojot EUR 11 000 kopējo maksājumu. 2004. gadā aģentūra līgumdarba izpildītājam uzdeva veikt piecas retrospektīvas finanšu revīzijas, pārbaudot MVU projektu pieteicēju pārskatus uz vietas. Galīgie pārskati jāiesniedz 2004. gada oktobrī, turklāt pēc neatkarīga pirmo divu MVU finansēšanas sistēmu vērtējuma ir secināms, ka piešķirtie projekti ir noturīgi un dod papildu vērtību, un sistēmu vadība ir nevainojama.

10.

Aģentūra ņem vērā Revīzijas palātas atsauksmes. 2003. gada beigās tika pabeigta Resursu un pakalpojumu centra pārstrukturēšana: tagad visas operācijas (darbības un finansiālos aspektus) pārbauda pirms un pēc to izpildes.

11.

Aģentūra norāda, ka izdevumu kontroles pastiprināšanas nolūkā visos līgumos ar tematiskajiem centriem, kas parakstīti 2003. gada septembrī vai vēlāk, ir iekļauta klauzula, saskaņā ar ko saņēmējs veic to finanšu ārējo revīziju, kuras pieejamas saskaņā ar subsīdiju līgumu. Revidenti dod profesionālu atzinumu, un revīzijas nolūks ir apliecināt, ka finanšu dokumenti, ko saņēmējs iesniedzis aģentūrai, atbilst līguma finanšu noteikumiem, ka deklarētās izmaksas atbilst faktiskajām izmaksām un ka visi ieņēmumi ir deklarēti.


30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/9


ZIŅOJUMS

par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2003. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm

(2004/C 324/02)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-10.

APSVĒRUMI

1.-4. tabula

Aģentūras atbildes

IEVADS

1.

Eiropas Aviācijas drošības aģentūru, turpmāk tekstā – “Aģentūra”, ir izveidota saskaņā ar Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 (1). Aģentūra faktiski uzsāka savu darbību 2003. finanšu gadā. Aģentūras uzdevumi ir nodrošināt augstu civilās aviācijas drošību, tās funkcionēšanu un attīstību, kā arī izstrādāt sertifikācijas specifikācijas un sertificēt aeronavigācijas produktus. Pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, 1. tabula apkopotā veidā sniedz pārskatu par Aģentūras pilnvarām un darbībām.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir adresēts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 2. punktu (2).

3.

Palāta ir izskatījusi Aģentūras pārskatus par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu. Saskaņā ar Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulas (EK) Nr. 1592/2002 49. panta 1. punktu par Aģentūras budžeta izpildi atbild tās izpilddirektors. Viņa pienākumos ietilpst sagatavot un izklāstīt finanšu pārskatus (3) atbilstīgi iekšējiem finanšu noteikumiem, kas pieņemti, piemērojot iepriekš minētās regulas 52. pantu. Palātai šie gada pārskati ir jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu.

4.

Palāta revīziju veica saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem. Šī politika un standarti ir balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem. Palāta pārbaudīja grāmatvedības dokumentus un piemēroja revīzijas procedūra, ko tā uzskatīja par vajadzīgām konkrētajā gadījumā.

5.

Tādējādi Palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi. Turpmāk izklāstītie apsvērumi nav pretrunā šajā ziņojumā sniegtajam Palātas atzinumam.

APSVĒRUMI

6.

Apropriāciju izpilde 2003. finanšu gadā ir parādīta 2. tabulā. Aģentūras pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem un bilance 2003. finanšu gadam apkopotā veidā sniegta 3. un 4. tabulā.

7.

Izpilddirektors, kas ir kredītrīkotājs, ir pilnvarots arī parakstīt rīkojumus bankai. Tas ir pretrunā Aģentūras finanšu noteikumu 37. pantam.

8.

Aģentūras finanšu noteikumu 43. panta 1. punkta e) apakšpunkts nosaka, ka grāmatvedis apstiprina kredītrīkotāja izveidotās sistēmas grāmatvedības uzskaites informācijas sniegšanai vai tās pamatošanai. Šajā finanšu gadā apstiprinājums nav sniegts.

9.

Izskatot personāla atlases lietas, tika konstatētas formālas nepilnības un atsevišķu dokumentu neesamība. Ņemot vērā personāla atlases prognozētos apjomus pašlaik un līdz 2006. gadam (aptuveni 300 darbinieki), jāveic pasākumi, lai nodrošinātu stingrāku tiesību aktu ievērošanu.

10.

Datorsistēmas kontroles vides analīzē tika konstatēts, ka tā jāpilnveido, ņemot vērā prognozēto Aģentūras darbību paplašināšanos.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002, 1. lpp.

(3)  Atbilstīgi Aģentūras finanšu noteikumu 83. panta 3. punktam 2003. finanšu gada pārskati tika pabeigti 2004. gada 31. martā. Tie tika nosūtīti Revīzijas palātai, kura tos saņēma 2004. gada 20. septembrī. Šo pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.


1. tabula

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (pagaidu birojs atrodas Briselē, plānota pārcelšanās uz Ķelni)

Kopienas kompetences jomas saskaņā ar Līgumu

ģentūras kompetence, kā noteikts Padomes 2002. gada 15. jūlija

A Regulā (EK) Nr. 1592/2002

Pārvaldība

Aģentūrai pieejamie resursi 2003. gadā

2003. finanšu gadā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi

Kopējā transporta politika

Mērķi

Uzdevumi

1.

Valde

Galīgais budžets

Sniegto atzinumu skaits: 2

“Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt, vai ciktāl un saskaņā ar kādu procedūru var pieņemt attiecīgus noteikumus par jūras transportu un gaisa transportu.”

(Līguma 80. pants)

Saglabāt augstu, vienādu civilās aviācijas drošības līmeni Eiropā

Nodrošināt civilās aviācijas drošības pienācīgu funkcionēšanu

Veicināt brīvu preču, personu un pakalpojumu apriti

Sekmēt reglamentēšanas un sertifikācijas procesu rentabilitāti un nepieļaut dublēšanos valsts un Eiropas līmenī

Sniegt Komisijai adresētus atzinumus

Izdot sertifikācijas specifikācijas un norādes par Kopienas politikas piemērošanu

Izdot sertifikātus par aeronavigācijas ražojumu lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām

Veikt pārbaudes dalībvalstīs par Aģentūras noteikto civilās aviācijas drošības noteikumu ievērošanu

Veikt vajadzīgās izmeklēšanas uzņēmumos

Palīdzēt dalībvalstīm pildīt funkcijas un uzdevumus, ko nosaka tām saistošās starptautiskās konvencijas, jo īpaši Čikāgas Konvencija (1944. gada 7. decembrī Čikāgā parakstītā Konvencija par starptautisko civilo aviāciju)

Sastāvs

Viens pārstāvis no katras dalībvalsts un viens pārstāvis no Komisijas.

Pienākumi

Pieņemt darba programmu un uzrauga tās izpildi

Pieņem pamatnostādnes attiecībā uz sertifikācijas uzdevumu uzticēšanu, valstu aeronavigācijas atbildīgajām institūcijām vai kvalificētām iestādēm

Izveidot no ieinteresētajām personām padomdevēju iestādi.

2.

Izpilddirektors

Ieceļ Valde pēc Komisijas priekšlikuma

3.

Apelāciju padome

4.

Ārējais revidents

Eiropas Revīzijas palāta

5.

Budžeta apstiprinātāja iestāde

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma

4,75 miljoni EUR. Kopienas ieguldījums: 100 %

Darbinieku skaits 2003. gada 31. decembrī:

Plānotais štata vietu skaits: 80

Aizņemtās štata vietas: 1

Pārējie darbinieki: 16 (palīgdarbinieku līgumi)

Kopējais darbinieku skaits: 17

Norīkoti šādu pienākumu izpildei:

pamatdarbībām: 1

administrācijā: 4

dažādiem uzdevumiem: 12

Specifikāciju un pamatnostādņu skaits: 19

Sertifikācijas lēmumi:2 132 (1 606 par nelielām modifikācijām)

Pārbaudes: neviena

Izmeklēšanas: neviena

Avots: Aģentūras sniegtā informācija.


2. tabula

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra – budžeta izpilde 2003. finanšu gadā

(milj. EUR)

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumu avots

Finanšu gada galīgajā budžetā iegrāmatotie ieņēmumi

Iekasētie ieņēmumi

Izdevumu sadalījums

Galīgā budžeta apropriācijas

iegrāma – totas

piešķirtas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

Kopienas subsīdijas

4,7

3,7

I sadaļa

Darbinieki

0,9

0,7

0,7

0,0

0,2

Citas subsīdijas

II sadaļa

Administrācija

0,8

0,5

0,1

0,4

0,3

Citi ieņēmumi

III sadaļa

Pamatdarbības izdevumi

3,0

2,7

0,2

2,5

0,3

Kopā

4,7

3,7

Kopā

4,7

3,9

1,0

2,9

0,8

Avots: Aģentūras sniegtie dati. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, kurus Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


3. tabula

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra – ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2003. finanšu gadu

(EUR 1000)

 

2003

Ieņēmumi

Komisijas subsīdijas

3 725

Ieņēmumi kopā (a)

3 725

Izdevumi

Personāls – budžeta I sadaļa

Maksājumi

680

Pārnestās apropriācijas

27

Administrācija – budžeta II sadaļa

Maksājumi

153

Pārnestās apropriācijas

396

Pamatdarbības izdevumi – budžeta III sadaļa

Maksājumi

197

Pārnestās apropriācijas

2 486

Izdevumi kopā (b)

3 939

Finanšu gada atlikums (a – b)

– 214

Avots: Aģentūras sniegtie dati.


4. tabula

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra – bilance 2003. gada 31. decembrī

(EUR 1000)

Aktīvi

2003

Pasīvi

2003

Pamatlīdzekļi

 

Pamatkapitāls

 

Nemateriālie aktīvi

10

Pašu kapitāls

16

Datorprogrammatūra

11

Finanšu gada atlikums

– 214

Amortizācija

–5

Starpsumma

– 198

Starpsumma

16

Īstermiņa saistības

 

Apgrozāmie līdzekļi

 

Komisija

8

Citi avansa maksājumi

5

Automātiski apropriāciju pārnesumi

2 909

Pārējie debitori

1

Pārējie kreditori

18

Starpsumma

6

Algu atvilkumi

12

Likvīdie līdzekļi

 

Starpsumma

2 947

Banku konti un skaidra nauda

2 727

 

 

Starpsumma

2 727

 

 

Kopā

2 749

Kopā

2 749

Avots: Aģentūras sniegtie dati.


EIROPAS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS AĢENTŪRA GALĪGĀ ATBILDE UZ REVĪZIJAS PALĀTAS PIEZĪMĒM PAR 2003. FINANŠU GADU

7.

Līdz 2003. gada beigām izpilddirektors bija vienīgais pagaidu darbinieks, kas tika pieņemts darbā aģentūrā. Faktiski viņš kopā ar grāmatvedi parakstīja bankas dokumentus. Pieņemot citus pagaidu darbiniekus 2004. gada otrajā pusgadā, šī nepilnība tika novērsta.

8.

Finanšu shēmas grāmatvedis apstiprināja 2004. gada februāra sākumā. Pašlaik tiek ieviesta datorizēta sistēma pamatlīdzekļu pārvaldīšanai, ko paredzēts apstiprināt vēlākā laika posmā.

9.

Revīzijas palātas konstatētie trūkumi attiecas uz aģentūras dibināšanas posmu. Personāla nodaļa, kurā ietilpst struktūrvienība, kas nodarbojas ar darbinieku atlasi, nodibināta 2004. gada februārī; tā jau izstrādājusi attiecīgās procedūras un dokumentus. Sākot ar 2005. gada janvāri, aģentūra paredz ieviest datorizētu sistēmu, kas pārvaldīs darbinieku pieņemšanu darbā.

10.

Aģentūras atrašanās Komisijas telpās ievērojami ietekmē tās IT nodrošinājumu. Aģentūras pārcelšanās uz jaunajām telpām Ķelnē 2004. gada novembrī ļaus uzlabot tās IT nodrošinājumu un izveidot jaunu IT infrastruktūru.


30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/16


ZIŅOJUMS

par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2003. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm

(2004/C 324/03)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-10.

APSVĒRUMI

Tabulas 1.-4.

Aģentūras atbildes

IEVADS

1.

Eiropas Jūras drošības aģentūra (še turpmāk – “Aģentūra”) tika izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 (1). Aģentūra faktiski uzsāka darbu tikai 2003. finanšu gadā. Aģentūras uzdevumi ir nodrošināt augsta līmeņa kuģošanas drošību un novērst kuģu radīto piesārņojumu, sniegt tehnisko palīdzību Komisijai un dalībvalstīm, pārraudzīt attiecīgo Kopienas tiesību aktu īstenošanu un novērtēt to efektivitāti. Pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, tās pilnvaras un darbības ir apkopotas 1. tabulā.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir izsniegts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1605/2002 (2) (EK, Euratom) 185. panta 2. punktu.

3.

Palāta ir izskatījusi Aģentūras finanšu pārskatus par finanšu gadu, kas noslēdzās 2003. gada 31. decembrī. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1406/2002 19. panta 1. punktu par budžeta izpildi atbild Aģentūras izpilddirektors. Atbildība par budžeta izpildi ietver finanšu pārskatu (3) sagatavošanu un izklāstīšanu saskaņā ar starptautiskajiem finanšu noteikumiem, kas ir pieņemti, balstoties uz Regulas (EK) Nr. 1406/2002 21. pantu. Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. punktu Revīzijas palātai ir pienākums revidēt šos finanšu pārskatus.

4.

Palāta revīziju veica saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem, kas ir balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem. Palāta pārbaudīja grāmatvedības dokumentus un piemēroja citas revīzijas procedūras, ko tā uzskatīja par vajadzīgām konkrētajā gadījumā.

5.

Tādējādi Palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi. Turpmāk izklāstītie apsvērumi nav pretrunā šajā ziņojumā sniegtajam Palātas revīzijas atzinumam.

APSVĒRUMI

6.

Apropriāciju izpilde 2003. finanšu gadā parādīta 2. tabulā. Aģentūras pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem un bilance 2003. gadam apkopotā veidā sniegta 3. un 4. tabulā.

7.

Izpilddirektoram, kurš ir kredītrīkotājs, ir tiesības parakstīt bankas rīkojumus, kas ir pretrunā Aģentūras finanšu noteikumu 37. pantam.

8.

Aģentūras finanšu noteikumu 43. panta 1. punkta e) apakšpunkts nosaka, ka grāmatvedim ir jāapstiprina sistēmas, ko izveidojis kredītrīkotājs un kas paredzētas, lai sniegtu vai pamatotu grāmatvedības uzskaites informāciju. Šī apstiprināšana vēl ir formalizējama.

9.

Aģentūrai sistemātiski jāpārbauda algas izmaksas saviem darbiniekiem.

10.

Datorsistēmas kontroles vides analīze parādīja, ka tā ir jāpastiprina saistībā ar prognozējamo Aģentūras darbības paplašināšanos.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  OV L 201, 31.7.2002., 8. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 2343/2002 82. panta prasībām gala pārskati par visiem Aģentūras ieņēmumiem un izdevumiem 2003. finanšu gadam tika sagatavoti 2004. gada 1. martā un nosūtīti Palātai, kura tos saņēma 2004. gada 20. septembrī. Pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.


1. tabula

Eiropas Jūras drošības aģentūra (pagaidu mītne Briselē, plānota pārcelšanās uz Lisabonu)

Kopienas kompetences jomas saskaņā ar Līgumu

Aģentūras kompetence

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 1406/2002)

Organizācija

Aģentūrai pieejamie resursi 2003. gadā

Produkti un pakalpojumi, kas sniegti 2003. finanšu gada laikā (1)

Kopējā transporta politika

Mērķi

Uzdevumi

1.

Administratīvā padome

Galīgais budžets:

Sniegto atzinumu skaits: 2

“Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt, vai, ciktāl un saskaņā ar kādu procedūru var pieņemt attiecīgus noteikumus par jūras transportu un gaisa transportu.”

(Līguma 80. pants)

Nodrošināt augstu, vienveidīgu un efektīvu kuģošanas drošības un kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanas līmeni

Sniegt dalībvalstīm un Komisijai tehnisko un zinātnisko palīdzību

Uzraudzīt attiecīgo Kopienas tiesību aktu īstenošanu un novērtēt veikto pasākumu efektivitāti

Palīdzēt Komisijai izstrādāt un īstenot Komisijas tiesību aktus

Veikt Kopienas līmeņa ostas valsts režīma ievērošanas uzraudzību, ietverot dalībvalstu apmeklējumus

Sniegt Komisijai tehnisko palīdzību kuģu valsts kontrolei ostā

Kopā ar dalībvalstīm izstrādāt tehniskos risinājumus un sniegt tehnisko palīdzību saistībā ar Kopienas tiesību aktu īstenošanu

Veicināt sadarbību starp piekrastes valstīm attiecīgajos kuģošanas rajonos

Izstrādāt piemērotu informācijas sistēmu;

Veicināt sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju, izstrādājot vienotu metodoloģiju avāriju izmeklēšanai

Sniegt Komisijai un dalībvalstīm ticamu informāciju par kuģošanas drošību un par kuģu izraisīto piesārņojumu

Palīdzēt Komisijai un dalībvalstīm identificēt un vajāt kuģus, kuri veic nelikumīgas noplūdes

Sastāvs

Viens pārstāvis no katras dalībvalsts, četri pārstāvji no Komisijas un četri pārstāvji bez balsstiesībām no attiecīgajām nozarēm.

Pienākumi

Pieņemt budžetu un darba programmu;

izskatīt dalībvalstu palīdzības pieprasījumus

2.

Izpilddirektors

Ieceļ Administratīvā padome pēc Komisijas priekšlikuma

3.

Ārējais revidents

Eiropas Revīzijas palāta

4.

Budžeta izpildes apstiprinātāja iestāde

Parlaments pēc Padomes ieteikuma

4,5 miljoni EUR. Kopienas ieguldījums: 100 %

Štata vietu skaits 2003. gada 31. decembrī

Dati nav sniegti

Pārbaudes: 4

Avots: Aģentūras sniegtā informācija.


2. tabula

Eiropas Jūras drošības aģentūra – budžeta izpilde 2003. finanšu gadā

(EUR 1000)

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumu avots

Finanšu gada galīgaja budžetā iegrāmatotie ieņēmumi

Iekasētie ieņēmumi

Izdevumu sadalījums

Galīgā budžeta apropriācijas

Iegrāmatotas

Paredzētas

Izmaksātas

Pārnestas

Atceltas

Kopienas subsīdijas

4 500

2 630

I sadaļa

Personāls

1 552

713

647

66

838

Citas subsīdijas

 

2

II sadaļa

Administrācija

848

553

238

315

295

 

 

 

III sadaļa

Pamatdarbības izdevumi

230

167

13

155

63

Kopā

4 500

2 632

Kopā

2 630

1 434

898

536

1 196

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Aģentūras sniegtie dati. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, kurus Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


3. tabula

Eiropas Jūras drošības aģentūra – ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2003. finanšu gadu

(EUR 1000)

 

2003

Ieņēmumi

Komisijas subsīdijas

2 630

Citi ieņēmumi

2

Ieņēmumi kopā (a)

2 632

Izdevumi

Personāls – budžeta I sadaļa

Maksājumi

647

Pārnestās apropriācijas

66

Administrācija – budžeta II sadaļa

Maksājumi

238

Pārnestās apropriācijas

315

Pamatdarbības – budžeta III sadaļa

Maksājumi

13

Pārnestās apropriācijas

155

Kopā (b)

1 434

Finanšu gada izpilde (a – b)

1 198

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.


4. tabula

Eiropas Jūras drošības aģentūra – bilance 2003. gada 31. decembrī

(EUR1000)

Aktīvi

2003

Pasīvi

2003

Pamatlīdzekļi

 

Pašu kapitāls

 

Datorprogrammatūra

11

Pašu kapitāls

8

Amortizācija

–3

Finanšu gada atlikums

1 198

Starpsumma

8

Starpsumma

1 206

Apgrozāmie līdzekļi

 

Īstermiņa saistības

 

Avansi personālam

17

Apropriāciju automātiski pārnesumi

536

Pārējie debitori

3

Pārējie kreditori

29

Starpsumma

20

Starpsumma

566

Likvīdie līdzekļi

 

 

 

Bankas konti

1 744

 

 

Starpsumma

1 744

 

 

Kopā

1 772

Kopā

1 772

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.


(1)  Aģentūra spēja sākt darbību tikai 2003. gada novembrī.

Avots: Aģentūras sniegtā informācija.


EIROPAS JŪRAS DROŠĪBAS AĢENTŪRA AĢENTŪRAS ATBILDE

7.

Funkciju dalīšanu nevarēja nodrošināt sakarā ar nepietiekamiem cilvēkresursiem Aģentūrā. No 2004. gada janvāra pēc jaunu darbinieku pieņemšanas darbā varēja pastiprināt iekšējo kontroli un nodrošināt funkciju dalīšanu.

8.

Pēc Tiesas norādījumiem grāmatvedis 2004. gada martā apstiprina grāmatvedības un budžeta sistēmas.

9.

Komisija “Pay Master Office” (PMO) ir atbildīga par EJDA darbinieku algu aprēķināšanu. Sakarā ar cilvēkresursu departamenta darbinieku skaita pieaugumu ir pastiprināta algu kontrole.

10.

Aģentūra ir ievērojami palielinājusi savu informātikas darbinieku skaitu, kam jāpieaug no viena cilvēka (2003. gada beigās) līdz pieciem cilvēkiem (2004. gada beigās), kas ļaus sadalīt funkcijas un atbildību, un tādējādi uzlabot informātikas sistēmas kontroli.


30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/23


ZIŅOJUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2003. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm

(2004/C 324/04)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-8.

APSVĒRUMI

1.-4. tabula

Aģentūras atbildes

IEVADS

1.

Eiropas Vides aģentūra, turpmāk tekstā – “Aģentūra”, tika izveidota saskaņā ar Padomes 1990. gada 7. maija Regulu (EEK) Nr. 1210/90 (1). Aģentūra atbild par uzraudzības tīkla izveidi, kas sniedz Komisijai, dalībvalstīm un plašākai sabiedrībai ticamu informāciju par vides situāciju. Aģentūras sniegtajai informācijai ir jo īpaši jādod iespēja Eiropas Savienībai un dalībvalstīm veikt pasākumus, lai nosargātu apkārtējo vidi un izvērtētu veikto pasākumu efektivitāti. Pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, tās kompetences un darbības ir apkopotā veidā izklāstītas 1. tabulā.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir adresēts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002  (2) 185. panta 2. punktu.

3.

Palāta ir izskatījusi Aģentūras pārskatu par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 1210/90 13. pantu par budžeta izpildi atbild Aģentūras direktors. Atbildība par budžeta izpildi ietver finanšu pārskatu (3) sagatavošanu un izklāstīšanu saskaņā ar iekšējiem finanšu noteikumiem, kas ir pieņemti atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 1210/90 14. pantam. Palātai šie finanšu pārskati jārevidē saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu.

4.

Palāta revīziju veica saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem, kas ir balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem. Palāta pārbaudīja grāmatvedības dokumentus un piemēroja citas revīzijas procedūras, ko tā uzskatīja par vajadzīgām konkrētajā gadījumā.

5.

Tādējādi Palāta ir guvusi pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir kopumā likumīgi un pareizi. Turpmāk izklāstītie apsvērumi nav pretrunā šajā ziņojumā sniegtajam Palātas atzinumam.

APSVĒRUMI

6.

Apropriāciju izpilde 2003. finanšu gadā un apropriāciju pārnešana no iepriekšējā gada ir parādīta 2. tabulā  (4). Aģentūras pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem un bilance 2003. finanšu gadam apkopotā veidā sniegta 3. un 4. tabulā.

7.

Pretēji Aģentūras finanšu noteikumiem (5), iekasēšanas rīkojumi netika izsniegti sistemātiski, konstatējot prasījumus. Tas ir attiecināms uz finanšu gada prasījumiem par summu 2 539 000 EUR, no kuriem jau iekasēti 1 472 000 EUR.

8.

Aģentūras septiņu bankas kontu atlikumu pārskati nebija salīdzināti ar attiecīgajiem kontu atlikumiem 2003. gada laikā. Kontu atlikumu salīdzināšana ir jāveic ik mēnesi, un dati jānosūta administrācijas atbildīgajai personai.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  OV L 120, 11.5.1990.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  Atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 1210/90 13. panta 3. punktam pārskati par visiem Aģentūras ieņēmumiem un izdevumiem 2003. finanšu gadā tika pabeigti 2004. gada 6. augustā un nosūtīti Palātai, kura tos saņēma 2004. gada 22. septembrī. Šo pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.

(4)  Visas šā ziņojuma tabulas ir izveidotas, pamatojoties uz visprecīzākajām vērtībām, kas iespējamas izmantotajiem datiem. Izklāstīšanas nolūkos kopsummas var nedaudz atšķirties noapaļošanas dēļ. Svītriņa norāda uz to, ka vērtība nepastāv vai ir vienāda ar nulli, bet 0,0 norāda, ka vērtība ir mazāka par noapaļošanas robežlielumu.

(5)  53. panta, 2. punkts.


1. tabula

Eiropas Vides aģentūra (Kopenhāgena)

Kopienas kompetences jomas saskaņā ar Līgumu

Aģentūras kompetence, kā noteikts Padomes 1990. gada 7. maija Regulā (EEK) Nr.1210/90

Pārvaldība

Aģentūrai pieejamie resursi (2002. gada dati)

2003. gada produkti un pakalpojumi

Vides politika

Mērķi

Uzdevumi

1.

Valde

Galīgais budžets

 

Kopienas politika attiecībā uz vidi tiecas panākt augsta līmeņa aizsardzību, ievērojot dažādu Kopienas reģionu stāvokļa atšķirības. Tā pamatojas uz piesar-dzības un preventīvās darbības principu, uz principu, ka videi nodarīts kaitējums jālabo, pirmām kārtām novēršot tā cēloni, un uz principu, ka maksā piesārņotājs. (…) Izstrā-dājot politiku attiecībā uz vidi, Kopiena ņem vērā pieejamos zinātnes un tehnikas datus (…).

(Līguma 174. pants)

Izveidot Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu un tādējādi nodrošināt Kopienu un dalībvalstis ar uzticamu informāciju, lai tās varētu:

a)

veikt vajadzīgos pasākumus vides aizsardzībā;

b)

izvērtēt tā izpildi;

c)

nodrošināt to, ka sabiedrība ir labi informēta par vides stāvokli.

Nodrošināt Kopienu un dalībvalstis ar vajadzīgo informāciju

Reģistrēt un izvērtēt datus, kas raksturo vides stāvokli, sagatavot pārskatus par vides kvalitāti

Nodrošināt, lai Eiropas līmenī vides dati būtu salīdzināmi

Sekmēt Eiropas vides informācijas iekļaušanu starptautiskās vides pārraudzības programmās

Reizi piecos gados publicēt pārskatu par vides stāvokli, tā izmaiņām un nākotni

Veicināt vides stāvokļa prognozēšanas paņēmienu izstrādi, kā arī veicināt metožu izstrādi videi nodarīto zaudējumu novērtēšanai un informācijas apmaiņu par labākajām tehnoloģijām, ar ko novērš vai samazina videi nodarītos zaudējumus

Sastāvs

Viens pārstāvis no katras dalībvalsts

Divi pārstāvji no Komisijas

Divi zinātnieki, kurus norīkojis Eiropas Parlaments

Uzdevumi

Pieņemt darba programmu un nodrošināt tās izpildi

2.

Direktors

Ieceļ Valde pēc Komisijas priekšlikuma

3.

Konsultatīvais forums

Viens pārstāvis no katras dalībvalsts, konsultē Izpilddirektoru

4.

Zinātniskā komiteja

Valdes iecelti vides jautājumos kompetenti speciālisti

5.

Ārējais revidents

Revīzijas palāta

6.

Budžeta izpildes apstiprinātāja iestāde

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma

27,5 milj. EUR(25,1milj. EUR)Kopienas ieguldījums: 77 % (76 %):

Darbinieku skaits 2003. gada 31. decembrī

Plānotais štata vietu skaits: 111 (106)

Aizņemtās štata vietas: 95 (85)

+16 (26) pārējie darbinieki (palīgdarbinieku līgumi, darbā norīkotie valstu eksperti, vietējie darba ņēmēji un pagaidu darbinieki)

Kopējais darbinieku skaits: 111 (111)

norīkoti šādu pienākumu izpildei:

pamatdarbības: 69 (69)

administrācija: 41 (41)

dažādi: 1 (1)

Atbalsts un informācijas par vides rādītājiem sniegšana Kopsavilkuma ziņojumā par ilgtspējīgu attīstību

Informācija par vides stāvokļa rādītājiem 2003. gadā

Siltumnīcefekta gāzu emisijas (1990. – 2020. g.) analīze un aprēķini

Kijevas ziņojuma pabeigšana (vides stāvoklis Viduseiropas un Austrumeiropas ES kandidātvalstīs

Trīs semināri Grieķijas prezidentūras laikā

Informācijas sniegšana par vides rādītājiem konkrētās jomās (transporta sektors kandidātvalstīs, Donavas – Melnās jūras reģions)

Palīdzība datu saskaņošanā

Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkla vadība

Avots: Aģentūras sniegtā informācija.


2. tabula

Eiropas Vides aģentūra – 2003. finanšu gada budžeta izpilde

(milj. EUR)

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumu avots

Finanšu gada galīgajā budžetā iegrāmatotie ieņēmumi

Iekasētie ieņēmumi

Izdevumu sadalījums

Finanšu gada apropriācijas

No iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas

Pieejamās apropriācijas (2003. g. budžets un 2002. finanšu gads)

iegrāmatotas

piešķirtas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

iegrāmatotas

piešķirtas

izmaksātas

pārnesamās

atceltas

available

piešķirtas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

Kopienas subsīdijas

21,4

21,4

I sadaļa

Darbinieki

11,5

11,5

11,1

0,3

0,1

1,4

1,4

0,8

0,3

0,3

13,0

13,0

11,9

0,7

0,4

Citas subsīdijas

6,1

8,4

II sadaļa

Administrācija

2,9

2,8

2,4

0,4

0,0

0,3

0,2

0,2

0,0

0,1

3,1

3,1

2,6

0,4

0,1

Citi ieņēmumi

0,0

0,1

III sadaļa

Pamatdarbība

13,1

13,0

6,0

7,0

0,1

5,9

5,6

4,9

0,8

0,3

19,0

18,6

10,9

7,8

0,4

Kopā

27,5

29,9

Kopā

27,5

27,4

19,6

7,7

0,2

7,6

7,3

5,8

1,1

0,6

35,1

34,6

25,4

8,9

0,9

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Aģentūras sniegtā informācija. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, kurus Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


3. tabula

Eiropas Vides aģentūra – Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2003. un 2002. finanšu gadu

(EUR 1000)

 

2003

2002

Ieņēmumi

Kopienas subsīdijas

21 380

18 749

Citas subsīdijas

8 423

1 136

Citi ieņēmumi

89

198

Kopā (a)

29 891

20 083

Izdevumi

Darbinieki – budžeta I sadaļa

Maksājumi

11 123

9 714

Pārnestās apropriācijas

315

1 018

Administrācija – budžeta II sadaļa

Maksājumi

2 447

2 054

Pārnestās apropriācijas

395

247

Pamatdarbība – budžeta III sadaļa

Maksājumi

5 997

6 493

Pārnestās apropriācijas

7 008

5 611

Kopā (b)

27 284

25 136

Finanšu gada rezultāts (a – b)

2 607

–5 053

No iepriekšējā finanšu gada pārnestais atlikums

–7 427

–3 275

Pārnestās un atceltās apropriācijas

617

889

Iepriekšējā gada neizlietotās atkārtoti izmantojamās summas

36

8

Valūtas kursa atšķirības

–4

4

Korekcijas

–18

0

Finanšu gada atlikums

–4 190

–7 427

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Aģentūras sniegtā informācija. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, kurus Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


4. tabula

Eiropas Vides aģentūra – Bilance uz 2003. gada 31. decembri un 2002. gada 31. decembri

(EUR 1000)

Aktīvi

2003

2002

Pasīvi

2003

2002

Pamatlīdzekļi

 

 

Pašu kapitāls

 

 

Datortehnika

1 366

1 847

Pašu kapitāls

1 265

1 295

Aprīkojums un mēbeles

2 302

2 254

Finanšu gada atlikums

–4 190

–7 427

Finanšu pamatlīdzekļi

425

405

Starpsumma

–2 925

–6 133

Amortizācija

–2 860

–3 237

Īstermiņa saistības

 

 

Starpsumma

1 232

1 269

Komisija

3 124

5 263

Krājumi

 

 

Citi ieguldītāji

1 066

2 270

Biroja piegādes

33

26

Automātiski pārnesumi

8 852

7 591

Starpsumma

33

26

Pārējie kreditori

0

769

Apgrozāmie līdzekļi

 

 

Atvilkumi no algām

417

111

Kopienas subsīdijas

3 124

5 263

Starpsumma

13 460

16 003

Citas subsīdijas

1 066

2 270

Pagaidu konti un uzkrājumi

 

 

Maksājumu prasījumi

65

226

Atkārto izmantojamās summas

212

175

Pārējie debitori

127

153

Maksājumu prasījumi

65

226

Atgūstamais PVN

232

266

Starpsumma

277

400

Starpsumma

4 614

8 178

 

 

 

Kase

 

 

 

 

 

Bankas konti

4 892

740

 

 

 

Avansu konts

40

40

 

 

 

Starpsumma

4 932

780

 

 

 

Pagaidu konti un uzkrājumi

 

 

 

 

 

Pagaidu konti

0

18

 

 

 

Starpsumma

0

18

 

 

 

Kopā

10 811

10 271

Kopā

10 811

10 271

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Aģentūras sniegtā informācija. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, kurus Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


EIROPAS VIDES AĢENTŪRA ATBILDE UZ REVĪZIJAS PALĀTAS PIEZĪMĒM PAR 2003. FINANŠU GADU

7. un 8.

Eiropas Vides aģentūra atzīst, ka ir jāuzlabo līdzekļu piedzīšanas pārvaldība un sistemātiski jāveic pārskatu sabalansēšana.

Ņemot vērā esošos resursu ierobežojumus un nepieciešamību palielināt darbspēju, tika nolemts pieņemt darbā grāmatvedi pārvaldnieku un iekļaut viņu 2004. gada štatu sarakstā.

Tuvākajā laikā tiks izveidota EVA grāmatvedības darba grupa, lai nodrošinātu sistemātisku un pareizu darbu visu gadu, veiktu uzkrājumu uzskaiti un sagatavotu pārskatus saskaņā ar vajadzīgajiem standartiem un prasībām.


30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/30


ZIŅOJUMS

par Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras 2003. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm

(2004/C 324/05)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-14.

APSVĒRUMI

1.-5. tabula

Aģentūras atbildes

IEVADS

1.

Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra, turpmāk tekstā – “Aģentūra”, ir izveidota saskaņā ar Padomes 1993. gada 22. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2309/93 (1). Aģentūra strādā tīklā un koordinē valstu iestāžu piešķirtos resursus zinātnei, lai novērtētu un uzraudzītu cilvēku ārstēšanai un veterinārijai paredzētās zāles. Pamatojoties uz Aģentūras sniegto informāciju, 1. tabula sniedz kopsavilkumu par Aģentūras pilnvarām un pienākumiem.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir adresēts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2) 185. panta 2. punktu.

3.

Palāta ir izskatījusi Aģentūras pārskatus par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2309/93 57. a panta 1. punktu par budžeta īstenošanu atbild Aģentūras izpilddirektors. Atbildība par budžeta izpildi ietver finanšu pārskatu (3) sagatavošanu un izklāstīšanu saskaņā ar iekšējiem finanšu noteikumiem, kas ir pieņemti atbilstīgi iepriekš minētās regulas 57. a panta 11. punktam. Palātai šie finanšu pārskati jārevidē saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu.

4.

Palāta revīziju veica saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem, kas ir balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem. Palāta pārbaudīja grāmatvedības dokumentus un piemēroja citas revīzijas procedūras, ko uzskatīja par vajadzīgām konkrētajā gadījumā.

5.

Tādējādi Palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskats ir ticams un ka pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi. Palāta tomēr vēlētos pievērst uzmanību 10. punktā aprakstītajam gadījumam. Izņemot 7. un 12. punktā aprakstītos gadījumus, Palāta guva pamatotu pārliecību par to, ka pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi.

APSVĒRUMI

6.

Apropriāciju izpilde 2003. finanšu gadā un apropriāciju pārnešana no iepriekšējiem gadiem ir parādīta 2. tabulā. Aģentūras pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem un bilance 2003. finanšu gadam apkopotā veidā sniegta 3. un 4. tabulā.

7.

2003. gada 5 jūnijā Aģentūras Valde apstiprināšanai Komisijā pieņēma jaunos finanšu noteikumus un to īstenošanas kārtību, kas stājās spēkā 2003. finanšu gada otrajā pusē (4). Palāta savā 2003. gada 17. jūlija atzinumā Nr. 6/2003 uzsvēra konstatētās atšķirības starp Aģentūras finanšu noteikumiem un galveno Finanšu regulu, kas ir piemērojama visām aģentūrām. Palātas atzinuma 7. pantā tā jo īpaši uzsvēra, ka Aģentūras finanšu noteikumu īstenošanas kārtībai par konkursu organizēšanu ir jābūt saskaņā ar galveno Finanšu regulu un tās īstenošanas kārtību. Piemēram, lai gan vispārīgie noteikumi nosaka, ka piedāvājumu izvērtēšanas komiteja jāizveido attiecībā uz jebkuru līgumu, kas pārsniedz 13 800 EUR, Aģentūra ir noteikusi šo robežlielumu 75 000 EUR apmērā (konstatētās atšķirības ir parādītas 5. tabulā).

8.

Aģentūras 2003. gada pārskati tika sagatavoti, balstoties uz Aģentūras jaunajos finanšu noteikumos izstrādātajiem grāmatvedības uzskaites principiem (5). Grāmatvedības dati par 2002. finanšu gadu vēl nav apstrādāti saskaņā ar grāmatvedības uzskaites noteikumiem, kurus piemēroja, kad tika sagatavoti pārskati par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu.

9.

Aģentūras finanšu noteikumu 43. panta 1. e) punkts paredz, ka grāmatvedis apstiprina sistēmas, ko izveidojis kredītrīkotājs, lai sniegtu vai pamatotu grāmatvedības datus. Apstiprinājums vēl nav sniegts.

10.

2003. gadā Aģentūra veica savu pamatlīdzekļu fizisku inventarizāciju, kas bija balstīta uz aktīvu veidu, lai gan pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti to iegādes gadā. Šī situācija sarežģī fizisko datu un grāmatvedības datu salīdzināšanu. Turklāt daži no aktīviem nav uzrādīti ne inventarizācijas, ne pamatlīdzekļu uzskaitē. To kopējā vērtība pēc amortizācijas tika novērtēta EUR 4 188 000 (6) apmērā un tika uzrādīta bilances postenī “Pamatlīdzekļi”. Aģentūrai jāizveido sistēma pamatlīdzekļu pārvaldīšanai, kas nodrošinātu to, ka inventarizācijas uzskaites dati ir gan izsmeļoši, gan sakrīt ar grāmatvedības uzskaites datiem.

11.

Veicot iekšējās kontroles pasākumus, to nepārtrauktība nav nodrošināta. Piemēram, atsevišķās lietās nav pieejami visi papildu dokumenti, kas vajadzīgi, lai radītu saistības vai maksājuma uzdevumu.

12.

Atsevišķu pārrunu procedūru gadījumā piegādātāja izvēle pamatojas uz kritēriju “iepriekšēja pieredze ar līgumslēdzēju”, ko neparedz finanšu noteikumu īstenošanas kārtība (7).

13.

Pārbaudot darbinieku atlases lietas, tika konstatēti vairāki trūkumi saistībā ar atlases procesa organizēšanu un dokumentēšanu: nav sniegti iemesli izvēles pamatošanai uz interviju uzaicinātajiem kandidātiem vai kandidātu atlases saraksti, kas ir izveidoti, lai pārbaudītu kandidātu piemērojamību atlasei, neietver visus atlases kritērijus, kas minēti vakances paziņojumā.

14.

Aģentūras kvalitātes nodrošināšanas struktūrvienība darbojas kā iekšējais revidents. Divās no tās 2002. gadā veiktajām revīzijām par elektronisko dokumentu sistēmas darba organizāciju tika norādīts uz izmaksu un laika resursu ievērojamu palielināšanos sakarā ar nepietiekamu projektu uzraudzību. Vēlāk ārēja konsultanta veiktā revīzija 2003. gadā apstiprināja iekšējā revidenta konstatētos trūkumus. 2000. gada beigās uzsāktajam projektam vajadzēja tikt realizētam 2002. gada sākumā, ņemot vērā prognozētās projekta izmaksas 1,2 miljonu EUR apmērā. Sistēma vēl nedarbojās 2003. gadā, un tās izmaksas jau sasniedza 1,7 miljonus EUR.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  OV L 214, 24.8.1993., 18. lpp.; pēc Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulas (EK) Nr. 726/2004 pieņemšanas (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp) jaunais Aģentūras nosaukums ir Eiropas Zāļu aģentūra.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  Atbilstīgi Aģentūras finanšu noteikumu 83. panta 3. punktam pārskati par 2003. finanšu gadu tika pabeigti 2004. gada 14. maijā un nosūtīti Palātai, kurus tā saņēma 2004. gada 24. septembrī. Šo pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.

(4)  Komisija sniedza savu atzinumu 2004. gada sākumā.

(5)  Aģentūras finanšu noteikumu 78. pants.

(6)  Šī summa attiecas uz programmatūru un telpu izmaiņām.

(7)  Aģentūras finanšu noteikumu īstenošanas kārtības 86. pants.


1. tabula

Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra (Londona)

Kopienas kompetences jomas saskaņā ar Līgumu

Aģentūras kompetences, kā noteikts Padomes 1993. gada 22. jūlija Regulā (EK) Nr. 2309/93

Pārvaldība

Aģentūrai pieejamie resursi

(2002. gada dati)

Produkti un pakalpojumi

(2002. gada dati)

Nosakot un īstenojot visu Kopienas politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis.

Kopienas rīcība papildina dalībvalstu politiku un ir vērsta uz to, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību, veiktu slimību profilaksi un novērstu draudus cilvēku veselībai.

(Līguma 152. panta izraksts)

Mērķi

Koordinēt esošos zinātniskos resursus, ko tās rīcībā nodevušas dalībvalstu iestādes, lai veiktu cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu novērtēšanu un uzraudzību

Sniegt dalībvalstīm un Kopienas iestādēm zinātniskus atzinumus par cilvēkiem paredzētām un veterinārajām zālēm

Uzdevumi

Koordinēt zinātnisku novērtēšanu attiecībā uz zālēm, kas pakļautas Kopienas tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtībai

Koordinēt Kopienā atļauto zāļu uzraudzību (farmakoloģiskā uzraudzība)

Sniegt atzinumu par maksimālo daudzumu attiecībā uz veterināro zāļu paliekām, kas ir pieļaujamas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

Koordinēt uzraudzību attiecībā uz to, kā tiek ievērota laba ražošanas prakse, laba laboratorijas prakse un laba klīniskā prakse

Reģistrēt saskaņā ar Kopienas kārtību izsniegto zāļu tirdzniecības atļauju statusu

1.

Patentēto zāļu komiteja, kurā ir divi locekļi no katras dalībvalsts, konsultē par visiem jautājumiem, kas attiecas uz cilvēkiem paredzēto zāļu novērtēšanu.

2.

Veterināro zāļu komiteja, kurā ir divi locekļi no katras dalībvalsts, konsultē par visiem jautājumiem, kas attiecas uz veterināro zāļu novērtēšanu.

3.

Valdē ietilpst divi pārstāvji no katras dalībvalsts, divi Komisijas pārstāvji un divi Eiropas Parlamenta iecelti pārstāvji. Valde pieņem darba programmu un gada pārskatu.

4.

Izpilddirektoru ieceļ Valde pēc Komisijas priekšlikuma.

5.

Ārējais revidents

Revīzijas palāta

6.

Budžeta izpildes apstiprinātāja iestāde Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma

Galīgais budžets

84,2 milj. EUR (61,3 milj. EUR) no kuriem Kopienas subsīdijas (izņemot subsīdijas zālēm ar nemainīgu sastāvu): 22,9 % (27,9 %)

Darbinieku skaits 2003. gada 31. decembrī:

Plānotais štata vietu skaits iestādē 287 (251),

Aizņemtās štata vietas: 256 (227)

+48 (37) pārējie darbinieki (palīgdarbinieku līgumi, darbā norīkotie valstu eksperti, vietējie darba ņēmēji un pagaidu darbinieki)

Kopējais darbinieku skaits: 304 (264)

norīkoti šādu pienākumu izpildei:

pamatdarbībām: 242 (211)

administrācijā: 62 (53)

Cilvēkiem paredzētās zāles

Tirdzniecības atļauju pieteikumi: 39 (31)

Apstiprinoši atzinumi: 39 (24)

Vidējais vērtēšanas laiks: 190 dienas (192 dienas)

Atzinumi pēc zāļu atļaušanas: 941 (746)

Farmakoloģiskā uzraudzība: 45 538 ziņojumi (42 608 ziņojumi)

Periodiski ticamības ziņojumi: 276 (223)

Uzraudzības pasākumi: 1 025 (738)

Zinātniskie atzinumi: 65 (75)

Savstarpējās atzīšanas procedūras: 4 080 (3 501)

Veterinārās zāles

Jauni pieteikumi: 10 (3)

Zāļu variantu pieteikumi: 64 (33)

Pārbaudes: 76 (75)

Avots: Aģentūras sniegtā informācija.


2. tabula

Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra – budžeta izpilde 2003. finanšu gadā

(milj. EUR)

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumu avots

Finanšu gada galīgajā budžetā iegrāmatotie ieņēmumi

Iekasētie ieņēmumi

Izdevumu sadalījums

Galīgā budžeta apropriācijas

No iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas

Pieejamās apropriācijas

(2003. g. budžets un 2002. finanšu gads)

Iegrāmatotas

Paredzētas

Izmaksātas

Pārnestas

Atceltas

Neizpildītās saistības

Izmaksātas

Atceltas

Apropriācijas

Paredzētas

Izmaksātas

Pārnestas

Atceltas

Kopienas subsīdijas (1)

23,0

22,5

I sadaļa

Personāls

31,5

29,7

29,2

0,5

1,8

0,4

0,3

0,1

31,9

30,1

29,5

0,5

1,9

Pašu ieņēmumi

59,0

60,1

II sadaļa

Administrācija

19,7

19,2

11,9

7,3

0,5

1,9

1,5

0,4

21,6

21,1

13,4

7,3

0,9

Citi ieņēmumi

2,2

1,8

III sadaļa

Pamatdarbības izdevumi

33,0

32,8

24,5

8,3

0,2

4,5

4,2

0,3

37,5

37,3

28,7

8,3

0,5

Kopā

84,2

84,4

Kopā

84,2

81,7

65,6

16,1

2,5

6,8

6,0

0,8

91,0

88,5

71,6

16,1

3,3

Avots: Aģentūras sniegtie dati. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, kurus Aģentūra norādījusi savos finanšu pārskatos.


3. tabula

Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra – ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2003. un 2002. finanšu gadu

(EUR 1000)

 

2003

2002 (2)

Ieņēmumi

Komisijas maksas no tirdzniecības atļauju izsniegšanas

58 657

38 372

Komisijas subsīdijas, tostarp subsīdijas no EEZ

19 786

14 846

Kopienas subsīdijas zālēm ar nemainīgu sastāvu

2 814

2 407

Ieguldījumi Kopienas programmās

1 208

9

Administratīvie ieņēmumi

2 153

1 688

Pārējie ieņēmumi

848

54

Kopā (a)

85 466

57 376

Izdevumi (3)

Personāla izdevumi

29 663

26 216

Administratīvie izdevumi

10 905

10 718

Darbības izdevumi

32 838

21 467

Amortizācija

2 364

0

Kopā (b)

75 770

58 401

Rezultāts (c = a – b)

9 696

–1 025

Citi faktori

No iepriekšējā finanšu gada pārnestās un atceltās apropriācijas (d)

823

1 377

Valūtas kursa atšķirības un citas korekcijas (e)

413

– 352

Finanšu gada atlikums (c + d + e)

10 932

0

Avots: Aģentūras sniegtie dati. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, kurus Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


4. tabula

Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra – bilance 2003. gada 31. decembrī un 2002. gada 31. decembrī (4)

(EUR 1000)

Aktīvi

2003

2002

Pasīvi

2003

2002

Nemateriālie aktīvi

3 401

0

Pašu kapitāls

 

 

 

 

 

Budžeta izpildes rezultāts (a)

4 037

Pamatlīdzekļi

 

 

Izlietojums pēc korekcijām (b)

6 895

Ēka, iekārtas un ierīces

1 635

146

Ekonomiskais rezultāts (a + b)

10 932

Mēbeles un transporta līdzekļi

1 011

991

No iepriekšējiem finanšu gadiem pārnestais rezultāts (5)

6 872

2 684

Datortehnika

2 548

1 547

Starpsumma

17 804

2 684

Starpsumma

5 194

2 684

 

 

 

 

 

 

Īstermiņa saistības

 

 

Apgrozāmie līdzekļi

 

 

Parādsummas Kopienas iestādēm un struktūrām

479

444

Samaksātais un atgūstamais PVN

1 105

571

Pārnesamās maksājumu apropriācijas

11 936

6 811

No Kopienas iestādēm un struktūrām saņemamās summas

107

3 744

Pārējie kreditori

127

603

Pārējie īstermiņa debitori

1 034

2 854

Avansi no klientiem

8 845

9 293

Pārējie debitori

64

0

Starpsumma

21 387

17 151

Starpsumma

2 310

7 169

 

 

 

Pieejamie aktīvi

28 286

9 982

 

 

 

Kopā

39 191

19 835

Kopā

39 191

19 835

Avots: Aģentūras sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


5. tabula

Atšķirības starp vispārīgo īstenošanas kārtību un Aģentūras īstenošanas kārtību

Piedāvājumu novērtēšanas komisija (6)

 

Vispārīgās īstenošanas kārtības 145. un 146. pants

Aģentūras īstenošanas kārtības 107. pants

Līguma robežlielums

13 800 EUR

75 000 EUR

Pārrunu procedūru noteikumi attiecībā uz līgumiem ar zemu vērtību

Līgumu vērtība

Vispārīgās īstenošanas kārtības 129. pants

Aģentūras īstenošanas kārtības 89.pants

mazāk nekā 200 EUR

izmaksu apmaksa pret faktūrrēķiniem

paredzēts 82. pantā, taču nenosakot robežlielumu

mazāk nekā 1 050 EUR: pārrunu procedūra

tiesību piešķiršana slēgt līgumu pamatojoties uz atsevišķu konkursu

mazāk kā 1 500 EUR: pamatojoties uz atsevišķu konkursu

no 1 050 EUR līdz 13 800 EUR: pārrunu procedūra:

vismaz 3 kandidāti

no 1 500 EUR līdz 13 800 EUR: vismaz 3 kandidāti

no 13 800 EUR līdz 50 000 EUR, ierobežota procedūra, taču bez CEI (7) ar:

vismaz 5 kandidāti

vismaz 3 kandidāti

Avots: Revīzijas palāta.


(1)  Ietver no Eiropas Ekonomikas zonas saņemtās subsīdijas.

Avots: Aģentūras sniegtie dati. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, kurus Aģentūra norādījusi savos finanšu pārskatos.

(2)  Dati par 2002. finanšu gadu nav apstrādāti atbilstīgi grāmatvedības uzskaites principiem, kas piemēroti 2003. finanšu gadā (sk. ziņojuma 8. punktu).

(3)  Pārnesto apropriāciju daļa, kas uzskatāma par finansu gada izdevumiem, ir novertēta vispārīgi nevis izvērtētojot katru operāciju atsevišķi.

Avots: Aģentūras sniegtie dati. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, kurus Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.

(4)  Komisijas piedāvātā modeļa izmantošanas rezultātā finanšu līdzekļi tika pārgrupēti esošajās iedaļās.

(5)  Attiecībā uz 2002. gadu summa atbilst neto pamatlīdzekļu kopsummai. Attiecībā uz 2003. gadu šī summa ietver arī EUR 4 188 000 kapitalizāciju 2003. gadā par aktīviem, kas iegādāti iepriekšējos gados (sk. ziņojuma 10. punktu).

Avots: Aģentūras sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Aģentūra ir norādījusi savos finanšu pārskatos.

(6)  Aģentūras ieteiktā Piedāvājumu novērtēšanas komisija ir Valsts iepirkuma un līgumu konsultatīvā komisija, kurai jāsniedz savs atzinums par līgumiem, kuru summas pārsniedz 75 000 EUR (107. pants), kaut gan vispārīgā īstenošanas kārtība nosaka šo robežlielumu 13 800 EUR apmērā.

(7)  CEI: paziņojums par uzaicinājumu paust ieinteresētību.

Avots: Revīzijas palāta.


EMEA ATBILDE UZ REVĪZIJAS PALĀTAS ZIŅOJUMU PAR FINANŠU GADU, KAS BEIDZIES 2003. GADA 31. DECEMBRĪ

7.

Aģentūra ir sazinājusies ar Komisiju, lai pabeigtu finanšu regulas izstrādi. Izmaiņas izdarītas, ņemot vērā Komisijas un Revīzijas palātas piezīmes. Īstenošanas noteikumos jo īpaši vienādoti līgumu un iepirkumu maksimālās summas.

8.

Saskaņā ar valsts sektora grāmatvedības standartu (IPSA) Nr. 3 izdarītos pielāgojumus uzskata par sākumkapitāla pielāgošanu. Salīdzināmā informācija par 2002. gadu nav pārveidota, jo šādi vienalga netiktu iegūta nozīmīga papildinformācija. Tā kā Eiropas iestādēm un aģentūrām ir jāsniedz pārskats, kas atbilst 2005. gadamnoteiktajiem standartiem (IPSA), aģentūra saskaņā ar grafiku, ko noteicis Eiropas Komisijas grāmatvedis, ieviesīs sistēmas, kas nodrošinās šo atbilstību līdz 2005. gada 1. janvārim, kā arī sniegs pārskatu par salīdzināmiem 2004. gada datiem.

9.

Revīzijas palātas piezīme ir savā ziņā būtiska, tomēr tā nebija EMEA prioritāte, ņemot vērā to, ka pašreizējās sistēmas, ieskaitot gan procedūras, gan programmatūru, pastāv kopš 1998. gada un ir sniegušas vajadzīgus un precīzus datus finanšu pārskatu sagatavošanai. Šis sistēmas nav mainītas kopš jauno finanšu regulu piemērošanas.

Kredītrīkotāja noteiktās sistēmas 2004. gadā oficiāli apstiprinās grāmatvedis.

10.

Aģentūra 2003. gadā kapitalizējusi nemateriālos aktīvus (galvenokārt programmatūru licences un konkrētas programmatūras izstrādes izmaksas) saskaņā ar Grāmatvedības standartu komitejas izdotajiem standartiem. Lai veiktu nemateriālo aktīvu un aprīkojuma izmaksu uzskaiti iepriekšējos gados, tika sagatavota sīki izstrādāta programmatūras un aprīkojuma 2000. – 2003. gada izmaksu analīze. Visus aktīvus, gan materiālos, gan nemateriālos, 2004. gadā reģistrē jaunajā aktīvu pārvaldības sistēmā, un uzskaite pamatojas uz klasifikāciju pēc veidiem, kā norādīts Komisijas grāmatveža noteiktajā saskaņotajā uzskaites plānā.

11.

Aģentūra ir ņēmusi vērā Revīzijas palātas piezīmes. Tā ir veikusi koriģējošus pasākumus, lai turpmāk šāda situācija neatkārtotos.

12.

Aģentūra ir ņēmusi vērā Revīzijas palātas komentārus par līgumslēdzēju izvēles kritērijiem.

13.

Aģentūra rūpīgi ievēro atlases procedūras. Pretendenti atlases procedūrai tiek izraudzīti, katrā atsevišķā gadījumā ievērojot pārbaudes punktu sarakstu, kurā ietverti visi paziņojumā minētie faktori. To ikreiz dokumentē katrā atsevišķā lietā. Papildus esošajam pamatojumam, kādēļ katru pretendentu izvēlas intervijai, aģentūra īstenos pasākumus, lai uzlabotu procedūru un novērstu Revīzijas palātas minētās problēmas.

14.

Atzīstot nopietnās grūtības, kas rodas, īstenojot šo projektu, aģentūras vadība savu rīcību uzsāka ar ārējo revīziju 2003. gada pirmajos mēnešos. Ir precizēta specifikācija, un kopš tā laika ir uzsākta elektroniskās dokumentu pārvaldes sistēmas ieviešana, pamatojoties uz minēto analīzi.


30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/39


ZIŅOJUMS

par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2003. finanšu gada pārskatiem ar Iestādes atbildēm

(2004/C 324/06)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-9.

APSVĒRUMI

1.–4. tabula

Iestādes atbildes

IEVADS

1.

Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde, turpmāk tekstā – “Iestāde”, tika izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002 (1). Komisija nodeva Iestādes finanšu pārvaldību 2002. gadā, un Iestādei pirms tam nebija savu atsevišķu finanšu pārskatu. Tādējādi 2003. finanšu gads bija pirmais gads, kad Iestāde bija pilnībā atbildīga par savu finanšu pārvaldību. Tās galvenie pienākumi ir sniegt zinātnisko informāciju, kas vajadzīga Kopienas tiesību aktu izstrādei, vākt un analizēt datus, kas ļauj kategorizēt un kontrolēt riskus, ka arī sniegt neatkarīgu informāciju par šiem riskiem. Pamatojoties uz Iestādes sniegto informāciju, 1. tabulā sniegts kopsavilkums par Iestādes pienākumiem un darbībām.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir adresēts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 2. punktu (2).

3.

Palāta ir izskatījusi Iestādes gada pārskatus par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 () 44. panta 1. punktu par Iestādes budžeta izpildi atbild tās izpilddirektors. Viņa pienākumos ietilpst sagatavot un izklāstīt finanšu pārskatus (3) atbilstīgi iekšējiem finanšu noteikumiem, kas pieņemti, piemērojot iepriekš minētās regulas 44. panta 3. punktu. Palātai šie gada pārskati jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu.

4.

Palāta revīziju veica saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem. Šī politika un standarti ir balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem. Palāta pārbaudīja grāmatvedības dokumentus un piemēroja revīzijas procedūras, ko tā uzskatīja par vajadzīgām konkrētajā gadījumā.

5.

Tādējādi Palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi. Turpmāk izklāstītie apsvērumi nav pretrunā šajā ziņojumā sniegtajam Palātas atzinumam.

APSVĒRUMI

6.

Apropriāciju izpilde 2003. finanšu gadā un apropriāciju pārnešana no iepriekšējā finanšu gada ir parādīta 2. tabulā. Iestādes pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem un bilance 2003. finanšu gadam apkopotā veidā sniegta 3. un 4. tabulā.

7.

Iestādes finanšu noteikumu 43. panta 1. punkta e) apakšpunkts paredz, ka grāmatvedis apstiprina sistēmas, ko izveido kredītrīkotājs, lai sniegtu vai pamatotu grāmatvedības uzskaites datus. Apstiprinājums vēl nav sniegts.

8.

Personāla nodaļa neveica sistemātiskas pārbaudes par atalgojuma noteikšanu (jo īpaši attiecībā uz algām) un jauno darbinieku finansiālajām tiesībām.

9.

Veicot IT sistēmu kontroles vides pārbaudi, tika konstatēts, ka tā ir jāpilnveido, ņemot vērā paredzamo Iestādes darbības paplašināšanos.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  OV L 31, 1.2.2002, 1. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002, 1. lpp.

(3)  Atbilstīgi Iestādes finanšu noteikumu 83. panta 3. punktam 2003. finanšu gada pārskati tika pabeigti 2004. gada 14. septembrī. Tie tika nosūtīti Revīzijas palātai, kura tos saņēma 2004. gada 17. septembrī. Šo pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.


1. tabula

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (pašreiz centrālais birojs atrodas Briselē, paredzēta pārcelšanās uz Parmu)

Kopienas kompetences jomas saskaņā ar Līgumu

Iestādes kompetence

(Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002)

Pārvaldība

2003. gadā Iestādei pieejamie resursi

2003. gada produkti un pakalpojumi

Pārtikas produktu brīva aprite (Līguma 37. pants)

Augsts veselības aizsardzības, drošības, vides aizsardzības un patērētāju tiesību aizsardzības līmenis, īpašu uzmanību pievēršot visiem atklājumiem, kas pamatojas uz zinātnes faktiem (Līguma 95. pants)

Kopējā tirdzniecības politika (Līguma 133. pants)

Veselības aizsardzība (Līguma 152. panta 4. punkta b) apakšpunkts)

Mērķi

Sniegt zinātniskus atzinumus un zinātnisku un tehnisku atbalstu Kopienas tiesību aktu un politikas izstrādē, kurai ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un dzīvnieku barības drošību

Sniegt neatkarīgu informāciju par riskiem attiecībā uz pārtikas drošību

Sniegt ieguldījumu cilvēku dzīvības un veselības augstas aizsardzības līmeņa sasniegšanā

Vākt un analizēt datus, kas vajadzīgi, lai kategorizētu un uzraudzītu riskus

Uzdevumi

Sniegt zinātniskus atzinumus un veikt zinātniskus pētījumus

Veicināt vienotu risku vērtēšanas metodoloģiju

Palīdzēt Komisijai

Pētīt, analizēt un sagatavot kopsavilkumus par vajadzīgajiem zinātniskajiem un tehniskajiem datiem

Noteikt un raksturot esošos riskus

Izveidot līdzīgā jomā strādājošo organizāciju sadarbības tīklu

Sniegt zinātnisko un tehnisko palīdzību krīzes situāciju pārvaldīšanā

Uzlabot starptautisku sadarbību

Sniegt sabiedrībai un ieinteresētajām pusēm ticamu, objektīvu un visaptverošu informāciju

Piedalīties Komisijas ātrās reaģēšanas sistēmā

1.

Valde

Sastāvs

14 Padomes (sadarbībā ar Eiropas Parlamentu un Komisiju) iecelti locekļi un viens Komisijas pārstāvis

Pienākumi:

pieņemt darba programmu un nodrošināt tās izpildi

2.

Izpilddirektors

Ieceļ Valde, izvēloties no Komisijas ierosināto kandidātu saraksta pēc noklausīšanās Eiropas Parlamentā

3.

Konsultatīvais forums

Sastāvs

Viens pārstāvis no katras dalībvalsts

Pienākumi

Konsultēt izpilddirektoru.

4.

Zinātniskā komiteja un Zinātnes ekspertu komisijas

Izstrādāt Iestādes zinātniskos atzinumus.

5.

Ārējais revidents

Eiropas Revīzijas palāta

6.

Budžeta apstiprinātāja iestāde

Eiropas Parlaments pēc Padomes priekšlikuma.

Galīgais budžets:

2,6 milj. EUR. Kopienas ieguldījums: 99,7 %

Darbinieku skaits 2003. gada 31. decembrī

Plānotais štata vietu skaits: 49

Aizņemtās štata vietas: 27

+36 pārējie darbinieki (palīgdarbinieku līgumi, darba norīkotie valstu eksperti, vietējie darba ņēmēji un pagaidu darbinieki)

Kopējais darbinieku skaits: 63

norīkoti šādu pienākumu izpildei:

pamatdarbībām: 33

administratīviem uzdevumiem: 30

Iestāde izveidoja tās zinātnisko komiteju un visas zinātnes ekspertu komisijas 2003. gada jūnijā. Tā līdz gada beigām izdeva 23 publiskus atzinumus.

Oktobrī Iestāde organizēja konferenci Ostendē (Beļģija), kurā piedalījās ieinteresētās personas un kuras mērķis bija noteikt, kā pildīt tās uzdevumu nākotnē.

Konsultatīvais forums sanāca kopā sešas reizes, lai izveidotu tīklu, kas aptvertu valstu iestādes. Tas veicināja informācijas apmaiņu Iestādes un attiecīgo valsts iestāžu starpā.

Avots: Iestādes sniegtā informācija.


2. tabula

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde – budžeta izpilde 2003. finanšu gadā

(milj. EUR)

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumu avots

Finanšu gada galīgajā budžetā iegrāmatotie ieņēmumi

Iekasētie ieņēmumi

Izdevumu sadalījums

Galīgās budžeta apropriācijas

No iepriekšejā finanšu gada pārnestās apropriācijas (1)

Pieejamās apropriācijas (2003. g. budžets un pārnesumi no 2002. finanšu gada)

iegrāmatotas

paredzētas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

iegrāmatotas

izmaksātas

atceltas

iegrāmatotas

paredzētas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

Kopienas subsīdijas

12,6

10,0

I sadaļa

Personāls

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

Citas subsīdijas

0,0

0,0

II sadaļa

Administrācija

2,8

2,2

1,0

1,2

0,6

0,3

0,1

0,2

3,1

2,2

1,1

1,2

0,8

Citi ieņēmumi

p.m.

0,0

III sadaļa

Pamatdarbības izdevumi

5,7

4,0

1,1

2,9

1,7

0,1

0,1

0,0

5,8

4,0

1,2

2,9

1,7

Kopā

12,6

10,0

Kopā

12,6

9,9

5,7

4,2

2,7

0,4

0,2

0,2

13,0

9,9

5,9

4,2

2,9

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Iestādes sniegtā informācija. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Iestāde ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


3. tabula

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde – ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2003. finanšu gadu

(EUR 1000)

 

2003

Ieņēmumi

Komisijas subsīdijas

10 284

Citi ieņēmumi

33

Ieņēmumi kopā (a)

10 317

Izdevumi

Personāls – budžeta I sadaļa

Maksājumi

3 567

Pārnestās apropriācijas

149

Administrācija – budžeta II sadaļa

Maksājumi

1 092

Pārnestās apropriācijas

1 189

Pamatdarbības izdevumi – budžeta III sadaļa

Maksājumi

1 278

Pārnestās apropriācijas

2 895

Izdevumi kopā (b)

10 171

Finanšu gada rezultāti (a – b)

146

Valūtas kursa atšķirības

0

Finanšu gada atlikums

146

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Iestādes sniegtā informācija.


4. tabula

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde – bilance 2003. gada 31. decembrī

(EUR 1000)

Aktīvi

2003

Pasīvi

2003

Pamatlīdzekļi

 

Pamatkapitāls

 

Nemateriālie aktīvi

362

Pašu kapitāls

769

Aprīkojums un mēbeles

106

Finanšu gada atlikums

146

Datortehnika

701

Starpsumma

915

Amortizācija

– 401

Īstermiņa saistības

 

Starpsumma

769

Automātiski apropriāciju pārnesumi

4 233

Apgrozāmie līdzekļi

 

Atvilkumi no algām

8

Iekasēšanas rīkojumi

1

Starpsumma

4 241

Pārējie debitori

2

Pagaidu konti

 

Starpsumma

3

Atkārtoti izmantojamās summas

6

Likvīdie līdzekļi

 

Starpsumma

6

Banku konti

4 342

 

 

Avansu konts

15

 

 

Starpsumma

4 357

 

 

Pagaidu konti

33

 

 

Kopā

5 162

Kopā

5 162

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Iestādes sniegtā informācija.


(1)  Iestāde nav iekļāvusi automātiskos pārnesumus un to izlietojumu savos pārskatos, pamatojoties uz to, ka Komisija ir bijusi tās kredītrīkotājs, kas deleģēts 2002. finanšu gadam. Iestāde ir pārvaldījusi un iekļāvusi pārskatos tikai tās 2002.gada apropriācijas, kuras netika automātiski pārnestas.

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Iestādes sniegtā informācija. Šīs tabulas sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Iestāde ir norādījusi savos finanšu pārskatos.


IESTĀDES ATBILDES

7.

Grāmatvedības sistēmu aprakstu sagatavos un to apstiprināšanu veiks 2004. finanšu gadā.

8.

Jauniem darbiniekiem piešķiramās pakāpes un kategorijas noteikšanas pārbaudi apstiprina un datē personāla daļas vadītājs, pamatojoties uz veiktajām piezīmēm. Apstiprina arī datus, kas attiecas uz katra atsevišķa darbinieka tiesībām.

9.

IT sistēmas pilnveidošana tika uzsākta 2004. gada martā. Tās pilnveidošanas galvenie mērķi ir

1)

panākt IT infrastruktūras izturību;

2)

radīt, dokumentāri apstiprināt un ieviest lietošanas procedūras;

3)

racionalizēt programmatūras sistēmas, darba procedūras un informācijas plūsmu.

Veicot šos pasākumus, šī iestāde jānodrošina ar efektīvu IT sistēmu, kas atbilst tās paplašinātajai darbībai.


30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/46


ZIŅOJUMS

par Eiropas Savienības organizāciju Tulkošanas centra 2003. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm

(2004/C 324/07)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-8.

APSVĒRUMI

1.-4. tabula

Centra atbildes

IEVADS

1.

Eiropas Savienības organizāciju Tulkošanas centrs, turpmāk tekstā – “Centrs”, ir izveidots saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2965/94 (1). Centra uzdevums ir sniegt ES struktūrām un citām iestādēm un organizācijām to darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus. Pamatojoties uz Centra sniegto informāciju, 1. tabulā sniegts pārskats par Centra pienākumiem un darbībām.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir adresēts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2) 185. panta 2. punktu.

3.

Palāta ir izskatījusi Eiropas Savienības organizāciju Tulkošanas centra pārskatu par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2965/94 14. panta 1. punktu par budžeta izpildi atbild Centra direktors. Atbildība par budžeta izpildi ietver finanšu pārskatu (3) sagatavošanu un izklāstīšanu saskaņā ar iekšējiem finanšu noteikumiem, kas ir pieņemti atbilstīgi iepriekš minētās regulas 15. pantam. Palātai šie finanšu pārskati ir jārevidē saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu.

4.

Palāta revīziju veica saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem, kas ir balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem. Palāta pārbaudīja grāmatvedības dokumentus un piemēroja citas revīzijas procedūras, ko tā uzskatīja par vajadzīgām konkrētajā gadījumā.

5.

Tādējādi Palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir kopumā likumīgi un pareizi. Turpmāk izklāstītie apsvērumi nav pretrunā šajā ziņojumā sniegtajam Palātas atzinumam.

APSVĒRUMI

6.

Budžeta izpilde par 2003. finanšu gadu un no iepriekšējā gada pārnesto apropriāciju izpilde ir parādīta 2. tabulā. Centra ieņēmumu un izdevumu pārskats un bilances pārskats 2003. finanšu gadam apkopotā veidā ir sniegti 3. un 4. tabulā.

7.

Centra pārskati par 2003. gadu tika sagatavoti, pamatojoties uz Centra jaunajos finanšu noteikumos izstrādātajiem grāmatvedības uzskaites principiem (4). Centrs atkārtoti neapstrādāja visus grāmatvedības uzskaites datus par 2002. finanšu gadu saskaņā ar grāmatvedības uzskaites noteikumiem, kas piemēroti, lai sagatavotu gada pārskatus par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu.

8.

Uzkrājumi riskiem un maksājumiem 2003. gada beigās bija 8 601 000 EUR jeb par 2 195 000 EUR vairāk nekā 2002. gadā. Lielākā daļa šīs summas (6 071 000 EUR) attiecas uz Komisijas pieprasītajām summām, kas atbilst tās veiktajām pensiju iemaksām par Centra darbiniekiem. Centrs šo summu apstrīd. Uzkrājumi par atlikušo summu (2 530 000 EUR) tika izveidoti, lai segtu nomas maksu Luksemburgas iestādēm, tiklīdz būs noteikta konkrēta summa. Centram jādara viss iespējamais, lai atrisinātu šīs problēmas (5).

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  Atbilstīgi Centra finanšu noteikumu 83. panta 3. punktam pārskati par 2003. finanšu gadu tika pabeigti 2004. gada 14. septembrī un nosūtīti Palātai, kura tos saņēma 2004. gada 27. septembrī. Šo pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.

(4)  Centra finanšu noteikumu 78. pants.

(5)  Sk. ziņojumu par 2001. finanšu gadu (7. punkts, OV C 326, 27.12.2002., 22. lpp.).


1. tabula

Eiropas Savienības organizāciju Tulkošanas centrs (Luksemburga)

Kopienas kompetences jomas saskaņā ar Līgumu

Centra kompetence, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 28. novembra Regulā (EK) Nr. 2965/94

Pārvaldība

Centram pieejamie resursi (2002. gada dati)

2003. gada produkti un pakalpojumi (2002. gada dati norādīti iekavās)

Dalībvalstu valdību pārstāvji, savstarpēji par to vienojoties, pieņēma deklarāciju par Eiropas Savienības organizāciju Tulkošanas centra izveidi Komisijas tulkošanas nodaļu (Luksemburga) paspārnē, lai sniegtu tulkošanas pakalpojumus, kas vajadzīgi to iestāžu un dienestu darbībai, kuru atrašanās vieta noteikta 1993. gada 29. oktobra lēmumā.

(Padomes lēmums, pamatojoties uz Līguma 235. pantu).

Mērķi

Sniegt tulkošanas pakalpojumus, kas ir vajadzīgi šādu turpmāk minēto iestāžu darbībai

Eiropas Vides aģentūra

Eiropas Izglītības fonds

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra

Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Eiropas Policijas birojs (Eiropols) un Eiropola narkotiku apkarošanas vienība.

Iestādes, ko izveidojusi Padome un kas nav minētas iepriekš, arī var izmantot Centra pakalpojumus. ES iestādes un struktūras, kurām ir savi Tulkošanas dienesti, vajadzības gadījumā pēc savas izvēles var izmantot Centra pakalpojumus.

Uzdevumi

Veikt pasākumus sadarbībai ar ES struktūrām un iestādēm

Piedalīties Starpiestāžu tulkošanas komitejas darbā.

1.

Administratīvā valde

Sastāvs

Viens pārstāvis no katras ES dalībvalsts,

Divi Komisijas pārstāvji, viens no kuriem ir priekšsēdētājs,

Viens pārstāvis no katras iestādes vai struktūras, kam vajadzīgi Centra pakalpojumi.

Uzdevums

Pieņemt Centra darba programmu un gada pārskatu

2.

Direktors

Ieceļ Administratīvā valde pēc Komisijas priekšlikuma

3.

Ārējais revidents

Revīzijas palāta

4.

Budžeta izpildes apstiprinātāja iestāde

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma

Galīgais budžets

29 mij. EUR (24 milj. EUR)

Darbinieku skaits 2003. gada 31. decembrī

Plānotais štata vietu skaits: 158 (158)

aizņemtās štata vietas: 132 (136)

+15 (5) pārējie darbinieki

Kopējais darbinieku skaits: 147 (141)

Norīkoti šādu pienākumu izpildei:

pamatdarbībām: 95 (91)

administrācijā: 48 (46)

dažādiem uzdevumiem: 4 (4)

Iztulkoto lapu skaits

238 399 (227 783)

Lapu skaits valodu sadalījumā

oficiālajās ES valodās: 221 127 (224 190)

citās valodās: 17 272 (3 593)

Lapu skaits pēc klientu veida

struktūras: 215 992 (218 532)

iestādes un citi: 22 407 (9 521)

Ārštata līgumu skaits: 245 (215)

Ārštata tulkotāju iztulkoto lapu skaits: 94 355 (86 826)

Avots: Centra sniegtā informācija.


2. tabula

Eiropas Savienības organizāciju Tulkošanas centrs – 2003. finanšu gada budžeta izpilde

(milj. EUR)

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumu avots

Finanšu gada galīgajā budžetā iegrāmatotie ieņēmumi

Saņemtie ieņēmumi

Izdevumu sadalījums

Galīga budžeta apropriācijas

No iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas

Pieejamās apropriācijas

(2003. g. budžets un 2002. finanšu gads)

Iegrāmatotas

Paredzētas

Izmaksātas

Pārnestas

Atceltas

Neizpildītās saistības

Izmaksātas

Atceltas

Apropriācijas

Paredzētas

Izmaksātas

Pārnestas

Atceltas

Ieņēmumi no ES struktūrām un iestādēm

20,6

19,8

I sadaļa

Personāls

12,5

10,3

10,2

0,1

2,2

0,1

0,1

0,0

12,6

10,4

10,3

0,1

2,2

Finanšu ieņēmumi

0,1

0,4

II sadaļa

Administrācija

3,2

1,9

1,3

0,6

1,3

0,7

0,6

0,1

3,9

2,6

1,9

0,6

1,4

Dažādi ieņēmumi

0,0

0,1

III sadaļa

Pamatdarbības

7,0

3,9

3,4

0,5

3,1

0,4

0,4

0,0

7,4

4,3

3,8

0,5

3,1

Iepriekšējā finanšu gada bilance

8,3

0,0

X sadaļa

Rezerves un uzkrājumi

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

Kopā

29,0

20,3

Kopā

29,0

16,1

14,9

1,2

12,9

1,2

1,1

0,1

30,2

17,3

16,0

1,2

13,0

Avots: Centra sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Centrs ir norādījis savos finanšu pārskatos.


3. tabula

Eiropas Savienības organizāciju Tulkošanas centrs – ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2003. un 2002. finanšu gadu

(EUR 1000)

 

2003

2002

Darbības ieņēmumi

Finanšu gada fakturēšana

22 075

18 113

Dažādi ieņēmumi

223

291

Kopā (a)

22 298

18 404

Darbības izdevumi

Kārtējie izdevumi

18 255

18 446

Kopā (b)

18 255

18 446

Darbības rezultāts (c = a – b)

4 043

–42

Finanšu ieņēmumi

Banku procenti

387

495

Ienākumi no valūtas kursa svārstībām

1

2

Kopā (d)

388

497

Finanšu komisijas

Banku komisijas maksas

10

0

Kopā (e)

10

0

Finanšu rezultāti (f = d – e)

378

497

Pamatdarbības rezultāti (g = c + f)

4 421

455

Ārkārtas ienākumi (h)

19

0

Ārkārtas izdevumi (i)

9

0

Ārkārtas rezultāts (j = h – i)

10

0

Finanšu gada rezultāti (g + j)

4 431

455

Avots: Centra sniegtie dati.


4. tabula

Eiropas Savienības organizāciju Tulkošanas centrs – bilance 2003. gada 31. decembrī un 2002. gada 31. decembrī (1)

(EUR 1000)

Aktīvi

2003

2002

Pasīvi

2003

2002

Nemateriālie aktīvi

760

889

Pašu kapitāls

 

 

 

 

 

Budžeta rezultāts (a)

4 404

8 330

Materiālie aktīvi

 

 

Korekciju rezultāts (b)

27

 

Mēbeles un transporta līdzekļi

219

267

Ekonomiskais rezultāts (a + b)

4 431

8 330

IT tehnika

398

486

No iepriekšējiem finanšu gadiem pārnestie rezultāti (2)

1 642

1 642

Topošie pamatlīdzekļi un izmaksātie avansi

35

0

Pastāvīgais priekšfinansēšanas fonds

8 330

 

Starpsumma

652

753

Starpsumma

14 403

9 972

Apgrozāmie līdzekļi

 

 

Uzkrājumi riskiem un saistībām

8 601

6 406

Samaksātais un no dalībvalstīm atgūstamais PVN

3

25

Īstermiņa saistības

 

 

Prasījumi pret Kopienas iestādēm un struktūrām

2 676

3 360

Parādi Kopienas iestādēm un struktūrām

0

3 360

Citi kreditori

10

26

Pārnesamās maksājumu apropriācijas

784

1 247

Starpsumma

2 689

3 411

Pārējie kreditori

162

15

Likvīdie līdzekļi

20 354

16 126

Dažādas saistības

5

15

 

 

 

Avansi no klientiem

500

164

 

 

 

Starpsumma

1 451

4 801

Kopā

24 455

21 179

Kopā

24 455

21 179

Avots: Centra sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Centrs ir norādījis savos finanšu pārskatos.


(1)  Komisijas piedāvātā modeļa izmantošanas rezultātā finanšu līdzekļi tika pārgrupēti esošajās iedaļās.

(2)  Šī summa faktiski atbilst pamatlīdzekļiem pēc amortizācijas piemērošanas uz 2002. gada 31. decembri (sk. 2002. finanšu gada pārskata 3. tabulu, OV C 319, 30.12.2003., 29. lpp.

Avots: Centra sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Centrs ir norādījis savos finanšu pārskatos.


TULKOŠANAS CENTRA ATBILDE UZ PROVIZORISKAJIEM NOVĒROJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU TULKOŠANAS CENTRA FINANŠU PĀRSKATU ZIŅOJUMU PAR 2003. FINANŠU GADU

7.

Principā, ja tiek mainītas izmantotās metodes, iepriekšējo finanšu gadu pārskati ir jāsastāda, izmantojot jauno metodi. Tomēr centram nav bijis iespējams objektīvi izvērtēt izmaiņu ietekmi uz iepriekšējiem gadiem. Izmaiņu ietekmes uz 2003. finanšu gadu analīze ir atrodama centra finanšu pārskatu pielikumos.

8.

2004. gada jūlijā centrs ar Luksemburgas atbildīgajām iestādēm parakstīja saprašanās memorandu, atrisinot izmaksu problēmu saistībā ar Nouvel Hemicycle ēkas lietošanu. Attiecībā uz centra darbinieku pensiju iemaksām risinājuma meklēšanā tiks ieguldītas jaunas pūles.


30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/53


ZIŅOJUMS

par Eiropas Arodizglītības attīstības centra 2003. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm

(2004/C 324/08)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-12.

APSVĒRUMI

1.–4. tabula

Centra atbilde

IEVADS

1.

Eiropas Arodizglītības attīstības centrs (“Centrs”) ir izveidots ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75 (1). Tā pamatuzdevums ir Kopienas līmenī sekmēt arodizglītības attīstību. Šā mērķa sasniegšanai tam ir uzdots apkopot un izplatīt dokumentāciju par arodizglītības sistēmām. Pamatojoties uz Centra sniegto informāciju, Centra pilnvaras un darbības ir apkopotas 1. tabulā.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir adresēts Padomei un Eiropas Parlamentam saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2) 185. panta 2. punktu.

3.

Palāta ir izskatījusi Centra pārskatus par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 337/75 12. a panta 1. punktu par Centra budžeta izpildi atbild tā direktors. Atbildība par budžeta izpildi ietver pārskatu (3) sagatavošanu un prezentēšanu saskaņā ar iekšējiem finanšu noteikumiem, kas ir pieņemti atbilstīgi iepriekš minētās regulas 12. pantam. Palātai šie pārskati jārevidē saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu.

4.

Palāta veica revīziju saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem, kas ir balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem. Palāta pārbaudīja grāmatvedības dokumentus un piemēroja citas revīzijas procedūras, ko tā uzskatīja par vajadzīgām konkrētajā gadījumā.

5.

Tādējādi Palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi. Turpmāk izklāstītie apsvērumi nav pretrunā šajā ziņojumā sniegtajam Palātas atzinumam.

APSVĒRUMI

6.

Apropriācijas 2003. finanšu gadam un no iepriekšējā gada pārnestās apropriācijas tika izpildītas tā, kā tas parādīts 2. tabulā. Centra ieņēmumu un izdevumu pārskats un bilance 2003. finanšu gadam apkopotā veidā ir sniegti 3. un 4. tabulā.

7.

Centra 2003. gadā saņemtās PHARE subsīdijas un trešo valstu (4) ieguldījums sasniedza 791 844 EUR. Pretēji budžeta vienotības un precizitātes principiem Centrs neizmantoja budžeta grozījumus, lai šo 2003. gada subsīdiju summu iekļautu savā budžetā.

8.

Centra jaunos finanšu noteikumus un sīki izstrādātu to īstenošanas kārtību Valde pieņēma 2003. gada 31. martā. Šī kārtība (5) paredz jaunas iekšējās revīzijas sistēmas izveidošanu. Gada beigās izmaiņas Centra finanšu organizācijā un tā grāmatvedības sistēmā vēl nebija pabeigtas.

9.

Saskaņā ar Centra finanšu noteikumu 28. panta 2. punkta e) apakšpunktu grāmatvedim ir jāapstiprina kredītrīkotāja noteiktās sistēmas, lai sniegtu vai pamatotu uzskaites informāciju. Šāda apstiprināšana nav notikusi.

10.

Lai nodrošinātu izpētēm piešķirto līgumu pareizību, Centrs ir izveidojis “līgumu vienību”, bet šī vienība par kārtējām procedūrām tiek informēta tikai pēc atlases ziņojumu parakstīšanas. Tā nespēj darīt neko, lai novērstu pārkāpumus sākumposmos (procedūras izvēle, uzaicinājumu uz konkursu un publicitātes pasākumu izvērtēšana). Šīs vienības pilnvaru paplašināšana šķiet īpaši nepieciešama, ņemot vērā to, ka dažādu dokumentu izpētē ir atklājušās neatbilstības un formālas kļūdas līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas pārvaldībā.

11.

Centrā 2003. gadā bija potenciālo darbuzņēmēju saraksts, kas izveidots pēc 2000. gada aicinājuma paziņot par ieinteresētību. Šis saraksts bija sagatavots un centralizēts Vērtēšanas komitejas pastāvīgā priekšsēdētāja vadībā. Ar šo sarakstu Centrs varēja ieviest saīsinātu procedūru, kas attiecās tikai uz potenciālajiem darbuzņēmējiem sarakstā, nepublicējot un neizsludinot atlases kritērijus; līdz pat maksimālajai līgumu vērtībai ap 163 000 EUR (6). Tika pārbaudītas piecas lietas par saīsinātajām procedūrām pēc ieinteresētības paziņošanas. Trijos gadījumos (kopējā līgumu vērtība: 79 800 EUR), saistībā ar kuriem 2003. gadā tika izdarīti maksājumi, konkursos uzvarējušie darbuzņēmēji šajā sarakstā neparādījās, un tas arī nebija nekādi paskaidrots. Ņemot vērā šo konstatējumu, ir apšaubāma šāda darbuzņēmēju saraksta pastāvēšanas nozīme. Turklāt Palāta atzīmē, ka šis saraksts nebija atjaunināts un Centrs sniedz nedaudz neatbilstošu priekšstatu par savām atlases procedūrām.

12.

Izskatot dokumentāciju par pieņemšanu darbā un virkni atsevišķu lietu, tika konstatēti formāli un dokumentāri trūkumi, kas traucē sasniegt caurredzamību, kura vajadzīga attiecībā uz lēmumiem par pieņemšanu darbā un šo lēmumu finansiālo ietekmi, aprēķinot atalgojumu.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  Atbilstīgi Centra finanšu noteikumu 63. pantam pārskati par 2003. finanšu gadu tika pabeigti 2004. gada 1. septembrī un nosūtīti Palātai, kurus tā saņēma 2004. gada 17. septembrī. Šo pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.

(4)  Norvēģijas līdzdalība.

(5)  Centra jauno finanšu noteikumu 25. pants.

(6)  Sk. 128. panta 1. punktu noteikumos, ar ko nosaka sīki izstrādātu finanšu noteikumu izpildes kārtību.


1. tabula

Eiropas Arodizglītības attīstības centrs (Saloniki)

Kopienas kompetences jomas saskaņā ar Līgumu

Centra kompetence, kā noteikts Padomes 1975. gada 10. februāra Regulas (EEK) Nr. 337/75 2. un 3. pantā

Pārvaldība

Centram pieejamie resursi

(2002. gada dati)

2003. gada produkti un pakalpojumi

Kopiena īsteno arodmācību politiku, kas atbalsta un papildina dalībvalstu rīcību.

Rīcības mērķis ir:

veicināt izglītības vai arodmācību iestāžu sadarbību ar uzņēmumiem;

attīstīt informācijas un pieredzes apmaiņu par jautājumiem, kas ir kopīgi dalībvalstu izglītības sistēmām

(no Līguma 150. panta)

Centra misija

Palīdzēt Komisijai, Kopienas līmenī atbalstot arodmācību un stažēšanās popularizēšanu un attīstību, kā arī sniegt ieguldījumu kopējas arodmācību politikas īstenošanā.

Uzdevumi

Apkopot atlasīto dokumentāciju

Veikt pētījumus

Izplatīt informāciju

Sekmēt un atbalstīt iniciatīvas, kas varētu veicināt saskaņotu pieeju

Nodrošināt forumu visām ieinteresētajām personām

1.

Valde

No dalībvalsts:

viens valdības pārstāvis;

viens darba devēju organizāciju pārstāvis;

viens darba ņēmēju organizāciju pārstāvis;

trīs locekļi, kas pārstāv Komisiju.

2.

Direktors

Ieceļ Komisija no kandidātu saraksta, ko iesniegusi Valde; izpilda Valdes lēmumus un atbild par Centra ikdienas vadīšanu

3.

Ārējais revidents

Eiropas Revīzijas palāta

4.

Budžeta izpildes apstiprinātāja institūcija

Parlaments pēc Padomes ieteikuma

Galīgais budžets

14,7 (14,2) miljoni EUR. Kopienas ieguldījums: 98,6 % (96,5 %)

Darbinieku skaits 2003. gada 31. decembrī:

Plānotais štata vietu skaits iestādē: 83 (83) Aizņemtās štata vietas: 77+2 (79)

+46 (32) pārējie darbinieki (palīgdarbinieku līgumi, valstu eksperti norīkojumā, vietējie darba ņēmēji un pagaidu darbinieki)

Kopējais darbinieku skaits: 125 (111)

norīkoti šādu pienākumu izpildei:

pamatdarbībām: 66 (59)

administrācijas darbam: 38 (33)

dažādi: 21 (19)

Konferences un semināri: 72

Izpētes: 65

Projekti: 23

Piedalīšanās:

Kopenhāgenas procesā;

e-mācību programmā, Leonardo da Vinci

programmā, sociālo partneru vienotās rīcības programmā.

Publikācijas:

68 publikācijas,

Cedefop Info, elektronisks ziņu izlaidums.

Dokumentu cirkulācija:

10 244 pēc pieprasījuma, 2 346 elektroniskā ziņu izlaiduma abonementi, 8 523Cedefop Info abonementi.

Vortāla “The Electronic Training Village” uzturēšana un attīstība

Dalība mācību apmeklējumu programmā: 773

Avots: Centra sniegtā informācija.


2. tabula

Eiropas Arodizglītības attīstības centrs – budžeta izpilde 2003. finanšu gadā

(milj. EUR)

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumu avots

Finanšu gada galīgajā budžetā iegrāmatotie ieņēmumi

Iekasētie ieņēmumi

Izdevumu sadalījums

Galīgā budžeta apropriācijas

No iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas

Pieejamās apropriācijas

(2003. gada budžets un 2002. finanšu gads)

iegrāmatotas

piešķirtas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

sākotnējās

izmaksātas

pārnesamas

atceltas

apropriācijas

piešķirtas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

Kopienas subsīdijas

14,5

14,5

I sadaļa

Personāls

8,0

8,0

7,6

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

8,3

8,3

7,8

0,4

0,1

Finanšu un citi ieņēmumi

0,2

0,0

II sadaļa

Administrācija

1,2

1,1

0,8

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

1,5

1,5

1,1

0,4

0,0

Subsīdija no ārpuskopienas valstīm

pm (1)

0,2

III sadaļa

Pamatdarbības

5,5

5,5

2,4

3,1

0,0

2,2

1,8

0,0

0,3

7,7

7,7

4,2

3,1

0,3

PHARE piešķirtie ieņēmumi

 (2)

0,6

PHARE un ārpuskopienas valstu piešķirtie ieņēmumi

 (2)

0,8

0,5

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2

1,0

0,6

0,4

0,0

Kopā

14,7

15,3

Kopā

14,7

15,4

11,3

4,2

0,0

3,1

2,5

0,1

0,4

17,8

18,5

13,8

4,3

0,4

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Centra sniegtā informācija. Šajā tabulā apkopoti dati, ko Centrs sniedzis savos gada pārskatos.


3. tabula

Eiropas Arodizglītības attīstības centrs – Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2003. un 2002. finanšu gadu

(EUR 1000)

 

2003

2002

Ieņēmumi

Komisijas subsīdijas

14 500

12 135

Ieņēmumi no iepriekšējiem finanšu gadiem

0

25

Dažādi ieņēmumi

3

3

Piešķirtie ieņēmumi (PHARE un trešās valstis)

792

333

Finanšu ieņēmumi

0

50

Kopējie ieņēmumi (a)

15 295

12 546

Budžeta izdevumi finanšu gadam

Personāls – budžeta I sadaļa

Maksājumi

7 554

7 570

Pārnestās apropriācijas

443

298

Administrācija – budžeta II sadaļa

Maksājumi

778

767

Pārnestās apropriācijas

358

345

Pamatdarbības – budžeta III sadaļa (izņemot piešķirtos ieņēmumus)

Maksājumi

2 381

2 491

Pārnestās apropriācijas

3 138

2 189

Piešķirtie ieņēmumi (PHARE un trešās valstis)

Maksājumi

546

0

Pārnestās apropriācijas

246

187

Kopējie izdevumi (b)

15 444

13 847

Izpilde par finanšu gadu (a – b)

– 149

–1 301

No iepriekšējā finanšu gada pārnestais atlikums

– 545

532

Pārnestās un atceltās apropriācijas

399

215

Atkārtoti izlietojamās summas, kuras nav izlietotas iepriekšējā finanšu gadā

10

8

Komisijai atlīdzināmās summas

– 716

0

Valūtas kursa atšķirības

8

1

Atlikums par finanšu gadu

– 993

– 545

Avots: Centra sniegtā informācija. Šajā tabulā apkopoti dati, ko centrs sniedzis savos gada pārskatos.


4. tabula

Eiropas Arodizglītības attīstības centrs – bilance 2003. gada 31. decembrī un 2002. gada 31. decembrī

(EUR 1000)

Aktīvi

2003

2002

Pasīvi

2003

2002

Pamatlīdzekļi (3)

 

 

Pamatkapitāls

 

 

Nemateriālie pamatlīdzekļi

14

0

Pašu kapitāls

5 704

6 007

Ēkas

5 179

5 351

Finanšu gada atlikums

– 993

– 545

Aprīkojums un mēbeles

471

616

Starpsumma

4 711

5 462

Finansiālie pamatlīdzekļi, garantija

5

5

Ilgtermiņa saistības

 

 

Starpsumma

5 669

5 972

Saistības par piešķirtajiem ieņēmumiem

0

277

Krājumi

 

 

Starpsumma

0

277

Biroja aprīkojums

35

35

Īstermiņa saistības

 

 

Starpsumma

35

35

Saistības par nesaņemtajiem piešķirtajiem ieņēmumiem

315

661

Ilgtermiņa līdzekļi

 

 

Pārnestās apropriācijas no I, II un III sadaļas

3 939

2 832

Darbinieku aizņēmumi

3

9

Pārnestās apropriacijas no piešķirtajiem ieņēmumiem

382

238

Komisijas subsīdija

0

277

Atgūstamās summas

0

1 615

Starpsumma

3

286

Dažādi debitori

86

121

Apgrozāmie līdzekļi

 

 

PVN/citi nodokļi

90

73

Komisija

315

2 276

ES atmaksājamie banku procenti

64

0

Citi avansi

37

94

Starpsumma

4 876

5 540

Atgūstamais PVN

34

23

Pagaidu konti

 

 

Dažādi debitori

81

124

Kārtējie maksājumi

0

226

Starpsumma

467

2 517

Atkārtoti izlietojamās summas

157

229

Naudas konti

 

 

Starpsumma

157

455

Bankas konti (4)

3 532

2 830

 

 

 

Skaidra nauda

5

4

 

 

 

Avansu konts

33

90

 

 

 

Starpsumma

3 570

2 924

 

 

 

Kopā

9 744

11 734

Kopā

9 744

11 734

Avots: Centra sniegtā informācija. Šajā tabulā apkopoti dati, ko Centrs sniedzis savos gada pārskatos.


(1)  pm: atgādinājumam.

(2)  PHARE piešķirtie ieņēmumi netika iegrāmatots Centra sākotnējā budžetā un netika veikti budžeta grozījumi (sk. ziņojuma 7. punktu).

NB: Kopsummas var atšķirties noapaļošanas dēļ.

Avots: Centra sniegtā informācija. Šajā tabulā apkopoti dati, ko Centrs sniedzis savos gada pārskatos.

(3)  Doti tīrie pamatlīdzekļi. Tādēļ salīdzinašanas nolūkā skaitļi par 2002. gadu pārrēķināti.

(4)  Ievērojamais līdzekļu daudzums bankas kontos finanšu gada beigās ir tādēļ, ka Komisija veikusi maksājumus to darījumu finansēšanai, par kuriem apropriācijas bija pārnestas uz nākamo finanšu gadu.

Avots: Centra sniegtā informācija. Šajā tabulā apkopoti dati, ko Centrs sniedzis savos gada pārskatos.


CENTRA ATBILDES

7.

Piekrītu, ka Centram būtu nepieciešams izstrādāt formālu procedūru par līdzekļu saņemšanu, kas attiecas uz subsīdijām no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un Phare līgumu, papildinot un grozot budžetu.

8.

Nepieciešamā finansiālā pielāgošana, kas tiek veikta sakarā ar finanšu reformu, sākās 2003. gadā, un tai jābūt pabeigtai 2005. gadā. Attiecībā uz grāmatvedības sistēmas pielāgošanu, Centrs veic nepieciešamās izmaiņas saskaņā ar noteiktajām prioritātēm.

9.

Piekrītu, ka grāmatvedības sistēma vēl nav apstiprināta, jo vēl ir jāizdara izmaiņas, lai varētu pilnībā īstenot grāmatvedības reformu. Apstiprināšana ir plānota 2005. gadā.

10.

Reforma un valsts un pašvaldību iepirkumu un līgumu pārvaldības jautājumu sarežģītība saistībā ar grūtībām, kas rodas dēļ decentralizēta modus operandi, vēlreiz apliecināja centralizētas sistēmas nepieciešamību valsts un pašvaldību iepirkumu un līgumu pārvaldības jomā. Šajā sakarā, kā arī ievērojot direktora lēmumu Nr. 2004/1, Juridiskais un līgumu pārvaldības dienests ir atbildīgs par tiešiem centralizētiem valsts un pašvaldību iepirkumiem un līgumu pārvaldību Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrā; tam ir šādas pilnvaras, un tas izpilda formālos, juridiskos un administratīvos uzdevumus, kas attiecas uz visiem valsts un pašvaldību iepirkumu aspektiem Centrā. Visbeidzot, kā noteikts dokumentos, kas iesniegti Revīzijas palātai, Centrs vēlētos uzsvērt, ka procedūras, kas saistītas ar līgumu piešķiršanu, bija atbilstīgas piemērojamiem noteikumiem.

11.

Par līgumiem 2002/0117 (EUR 22 483), 2002/0143 (EUR 25 000) un 2003/0069 (EUR 32 257,50), Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs paskaidro, ka: a) līgumi 2002/0117 un 2002/0143 attiecas uz 2002. gadu; b) līgumi 2002/0117 un 2003/0069 bija piešķirti vienam darbuzņēmējam; un c) visi šeit pieminētie līgumi ir līgumi ar zemu vērtību.

Saraksts, kurā iekļauti tie, kas uzaicināti uz konkursu un kuriem tika piešķirti trīs iepriekš minētie līgumi, ir balstīts uz visu kvalificējamo potenciālo darbuzņēmēju kopumu, kas izriet no paziņotās ieinteresētības gadījumiem Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs Nr. AMI/VET/2000-1. Kā pamatots ar datiem, kas iesniegti revīzijai, uzaicinājumi uz konkursu tika adresēti organizācijām/indivīdiem, kas atlasīti, balstoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, kas ir dažādi atkarībā no līguma veida, kā to pieprasa piemērojamie noteikumi; un tie nebija izsūtīti visiem augstāk minētiem potenciāliem darbuzņēmējiem. Šeit apskatītie darbuzņēmēji, kā pierāda jure et facto dati, kas iesniegti Revīzijas palātai, tika apstiprināti kā kvalificējami potenciālie darbuzņēmēji augstāk minētājā paziņotās ieinteresētības gadījumā. Lai gan to vārdi un nosaukumi neparādījās revidentiem iesniegtajā sarakstā (dēļ grūtībām, kas saistītas ar decentralizētām darbībām tajā laikā), viņu kvalificējamo potenciālo darbuzņēmēju status nevar būt apstrīdams. Centrs vēlētos uzsvērt, ka procedūras, kas saistītas ar līgumu piešķiršanu, bija atbilstīgas piemērojamiem noteikumiem.

12.

Novērojumi tiks ņemti vērā, kad administrācija izstrādās vai pielāgos iekšējās procedūras.


30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/61


ZIŅOJUMS

par Eurojust 2003. finanšu gada pārskatiem ar Eurojust atbildēm

(2004/C 324/09)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-9.

APSVĒRUMI

1.-4. tabula

Eurojust atbildes

IEVADS

1.

Eurojust, kurš sāka darboties 2002. gada beigās, tika izveidots ar Padomes Lēmumu Nr. 2002/187/TI (1) nolūkā pastiprināt cīņu pret nopietniem noziegumiem. Tā mērķis ir uzlabot sadarbību izmeklēšanas un kriminālvajāšanas jomā vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā, kā arī valstīs, kas nav ES dalībvalstis. Pamatojoties uz Eurojust sniegto informāciju, tā kompetences un darbības apkopotā veidā ir izklāstītas 1. tabulā.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir adresēts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes Lēmuma Nr. 2002/187/TI () 36. pantu.

3.

Palāta ir izskatījusi Eurojust pārskatu par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu. Saskaņā ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmuma Nr. 2002/187/TI () 36. pantu par budžeta izpildi atbild Eurojust administratīvais direktors. Atbildība par budžeta izpildi ietver atbildību par gada pārskatu (2) sagatavošanu un prezentēšanu saskaņā ar Padomes lēmuma 37. pantā izklāstītajiem iekšējiem finanšu noteikumiem. Palātai šie gada pārskati jārevidē saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu.

4.

Palāta veica revīziju saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem, kas ir balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem. Palāta pārbaudīja grāmatvedības dokumentus un piemēroja citas revīzijas procedūras, ko tā uzskatīja par vajadzīgām konkrētajā gadījumā.

5.

Tādējādi Palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi. Turpmāk izklāstītie apsvērumi nav pretrunā šajā ziņojumā sniegtajam Palātas atzinumam.

APSVĒRUMI

6.

Apropriāciju izpilde 2003. gadā un no iepriekšējā finanšu gada pārnesto apropriāciju izpilde ir parādīta 2. tabulā. Eurojust ekonomisko rezultātu pārskats un bilance 2003. finanšu gadam apkopotā veidā sniegta 3. un 4. tabulā.

7.

Finanšu gada laikā Eurojust nespēja pieņemt jaunus finanšu noteikumus. Līdz to pieņemšanai tas ir izmantojis finanšu pamatregulu par decentralizētām iestādēm (3). Joprojām nav skaidras dokumentācijas, kurā būtu aprakstīts par iekšējo kontroli atbildīgo personu pienākumu sadalījums un uzdevumi. Nav saglabāti visi apliecinošie dokumenti par rīkojumiem un par preču vai pakalpojumu saņemšanu.

8.

Finanšu pamatregulas 43. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteikts, ka grāmatvedim jāapstiprina sistēmas, ko izveidojis kredītrīkotājs, lai sniegtu vai pamatotu grāmatvedības uzskaites informāciju. Finanšu gada laikā šāda apstiprināšana nav notikusi.

9.

Apropriāciju pārvietošanas pārvaldība ir jākontrolē daudz stingrāk. Vienā gadījumā Eurojust Kolēģijai tika paziņots par 349 500 EUR pārvedumu, lai gan šī summa bija daļa no budžeta grozījumiem, ko iesniedza pirms dažām nedēļām. Budžeta uzskaitē tika iegrāmatoti 8 500 EUR, Kolēģiju par to neinformējot.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  2002. gada 28. februāra lēmums par Eurojust izveidi (OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.).

(2)  Atbilstīgi 36. pantam Lēmumā par Eurojust izveidi pārskati par 2003. finanšu gadu tika pabeigti 2004. gada 7. septembrī un nosūtīti Parlamentam, Komisijai un Revīzijas palātai. Palāta iepriekš minētos pārskatus saņēma 2004. gada 24. septembrī. Šo pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.

(3)  Komisijas 2002. gada 19. decembra Regula (EK, Euratom) Nr.2343/2002 (OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.).


1. tabula

Eurojust (Hāga) Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmums (2002/187/TI)

Līgumā par Eiropas Savienību paredzētās kompetences jomas

Eurojust pilnvaras, kas definētas Padomes 2002. gada 28. februāra lēmumā (2002/187/TI)

Pārvaldība

Eurojust pieejamie resursi

(iekavās dati par 2002. gadu)

Darbības un sniegtie pakalpojumi

(iekavās dati par 2002. gadu)

Savienības mērķis ir nodrošināt pilsoņiem augstu aizsardzības līmeni teritorijā, kur valda brīvība, drošība un tiesiskums.

Padome veicina sadarbību ar Eurojust starpniecību, gādājot par to, lai Eurojust spētu veicināt pietiekamu koordinēšanu starp dalībvalstu kriminālvajāšanas iestādēm. (izraksti no 29. un 31. panta)

Eurojust galvenās kompetences jomas ir tās pašas, kas Eiropolam, t. i., cīņa pret terorismu, organizēto noziedzību, jo īpaši narkotiku kontrabandu, nelegālu migrāciju, nelegālu transportu un tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību un kontrabandu, naudas viltošanu, radioaktīvu vielu nelegālu tirdzniecību un kontrabandu, datornoziegumiem, Savienības finanšu intereses apdraudošu rīcību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

Mērķi

Sekmēt un uzlabot izmeklēšanas un kriminālvajāšanas koordināciju starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un uzlabot sadarbību, jo īpaši veicinot informācijas apmaiņu, savstarpēju juridisko palīdzību un izdošanas pieprasījumu realizāciju

Atbalstīt dalībvalstu kompetentās iestādes, lai padarītu efektīvāku to veikto izmeklēšanu un kriminālvajāšanu

Sniegt atbalstu procedūrās, kurās iesaistīta dalībvalsts un valsts, kas nav dalībvalsts

Sniegt atbalstu procedūrās, kurās iesaistīta dalībvalsts un Kopiena

Uzdevumi

Lai organizētu sadarbību starp dažādām valstu tiesību sistēmam, Eurojust darbojas:

ar attiecīgo valstu locekļu starpniecību

vai kā kolēģija.

Ja attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes nolemj neatbildēt uz lūgumiem, kurus Eurojust iesniedzis kā kolēģija, tās informē Eurojust par saviem iemesliem.

1.

Par Eurojust organizāciju un darbību atbild Kolēģija.

2.

Kolēģiju veido valstu locekļi, ko katra dalībvalsts norīkojusi atbilstoši savi tiesību sistēmai, un kas ir vai nu prokurori, vai tiesneši vai policijas darbinieki ar attiecīgu kompetenci.

3.

No valstu locekļu vidus kolēģija ievēl savu priekšsēdētāju.

4.

Apvienotā uzraudzības iestāde kontrolē personas datu apstrādi.

5.

Kolēģija vienbalsīgi ieceļ administratīvo direktoru.

6.

Ārējais revidents Revīzijas palāta.

7.

Budžeta izpildes apstiprinātāja iestāde ir Parlaments pēc Padomes ieteikuma.

Galīgais budžets:

8 miljoni EUR (2,8 milj. EUR) ko pilnībā (100 %) finansē ES (100 %).

Darbinieku skaits 2003. gada 31. decembrī:

53 (46) uzņēmuma plānā minētās štata vietas,

aizņemtās štata vietas: 28 (5)

+15 (7) pārējie darbinieki (palīgdarbinieku līgumi, darbā norīkotie valstu eksperti, vietējie darba ņēmēji, pagaidu darbinieki)

Kopējais darbinieku skaits: 43 (12)

šādu pienākumu izpildei

pamatdarbībām: 18 (3)

administrācijā: 20 (6)

dažādiem uzdevumiem: 5 (3)

Sēžu skaits: 26 (20)

Divpusējas lietas: 222 (144)

Daudzpusējas lietas: 78 (70)

Lietu skaits kopā: 300 (214)

Krāpšana: 22 % (30 %)

Narkotiku kontrabanda: 22 % (16 %)

Terorisms: 6 % (9 %)

Slepkavības: 4 % (7 %)

Kontrabanda: 3 % (6 %)

Cilvēku tirdzniecība: 4 % (6 %)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija: 8 % (2 %)

Citas: 31 % (24 %)

Avots: Eurojust sniegtā informācija.


2. tabula

Eurojust – budžeta izpilde 2003. finanšu gadā

(milj. EUR)

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumu avots

Finanšu gada galīgajā budžetā iegrāmatotie ieņēmumi

Saņemtie ieņēmumi

Izdevumu sadalījums

Finanšu gada apropriācijas

No iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas

Pieejamās apropriācijas

(2003. gada budžets un 2002. finanšu gads)

iegrāmatotas

paredzētas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

neizpildītās saistības

izmaksātas

atceltas

apropriācijas

paredzētas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

Kopienas subsīdijas

8,0

7,2

I sadaļa

Personāls

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

Finanšu procenti

0,0

0,0

II sadaļa

Administrācija

4,0

3,0

2,3

1,0

0,7

0,3

0,3

0,0

4,3

3,3

2,6

1,0

0,7

Dažādi ieņēmumi

0,1

0,0

III sadaļa

Pamatdarbības

1,6

1,0

0,9

0,1

0,6

0,1

0,1

0,0

1,7

1,1

1,0

0,1

0,6

Kopā

8,1

7,2

Kopā

8,1

6,2

5,2

1,3

1,6

0,4

0,4

0,0

8,5

6,6

5,6

1,3

1,6

Avots: Eurojust sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Eurojust ir sniedzis savos gada pārskatos.


3. tabula

Eurojust – ekonomisko rezultātu pārskats 2003. un 2002. finanšu gadam

(milj. EUR)

 

2003.

2002.

Pamatdarbības ieņēmumi

Kopienas subsīdijas

7 125

1 478

Dažādi ieņēmumi

12

0

Kopā (a)

7 137

1 478

Pamatdarbības izdevumi

Preču un pakalpojumu iegāde

3 228

378

Personāla izmaksas

2 112

256

Amortizācija

211

29

Kopā (b)

5 551

663

Finanšu gada rezultāts (a – b)

1 586

815

Avots: Eurojust sniegtie dati.


4. tabula

Eurojust – bilance 2003. gada 31. decembrī un 2002. gada 31. decembrī

(EUR 1000)

Aktīvi

2003

2002

Pasīvi

2003

2002

Nemateriālie aktīvi (1)

62

6

Pašu kapitāls

 

 

 

 

 

Budžeta izpildes rezultāti (a)

778

–80

Pamatlīdzekļi (1)

 

 

Korekciju rezultāti (b)

808

895

Aprīkojums, iekārtas un ierīces

114

20

Ekonomiskie rezultāti (a + b)

1 586

815

Mēbeles un transporta līdzekļi

492

207

No iepriekšējiem gadiem pārnestie rezultāti

815

0

Datortehnika

460

451

Starpsumma

2 401

815

Starpsumma

1 066

678

 

 

 

 

 

 

Uzkrājumi riskiem un maksājumiem

396

0

Finanšu līdzekļi

1

0

 

 

 

 

 

 

Īstermiņa saistības

 

 

Apgrozāmie līdzekļi

 

 

Īstermiņa saistības

24

173

Apgrozāmie līdzekļi

232

158

Citas saistības

305

125

Pārējie debitori

34

30

Starpsumma

329

298

Starpsumma

266

188

 

 

 

Likvīdie līdzekļi

1 731

241

 

 

 

Kopā

3 126

1 113

Kopā

3 126

1 113

Avots: Eurojust sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Eurojust ir sniedzis savos gada pārskatos.


(1)  Nemateriālie aktīvi un pamatlīdzekļi tiek amortizēti katru mēnesi.

Avots: Eurojust sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Eurojust ir sniedzis savos gada pārskatos.


GALĪGĀ ATBILDE UZ REVĪZIJAS PALĀTAS NOVĒROJUMIEM PAR 2003. FINANŠU GADU

7.

2003. gada 11. novembrīEurojust Kolēģija pieņēma priekšlikumu par jauno finanšu regulu, ko tai iesniedza administratīvais direktors, un tās teksts tika nodots apstiprināšanai Komisijai.

Eurojust ir rediģējissavas direktīvas par finanšu apriti un pienākumu sadalīšanu un ir izstrādājis īpašus pārbaužu sarakstus katrai finanšu nozarei.

Lai novērstu riskus saistībā ar apliecinošo dokumentu izkliedi operatīvajos dienestos, Eurojust ir pieņēmis lēmumu tos centralizēt dienestā, kas atbildīgs par budžeta un finanšu darījumiem.

8.

Eurojust grāmatvedisir uzsācis darba pienākumus 2003. gada septembrī. Laiks, kas bija nepieciešams, lai ieviestu un pārbaudītu grāmatvedības sistēmas, nozīmēja, ka tās tika apstiprinātas ne agrāk kā 2004. gadā.

9.

Pieredze, kas gūta 2003. finanšu gadā, Eurojust pirmajā pilnā finanšu gadā, atklāja atsevišķas nepilnības attiecībā uz budžeta darījumu kontroli. Kopš tā laika ir pastiprināta kontrole, lai novērstu Revīzijas palātas novēroto problēmu atkārtošanos.


30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/68


ZIŅOJUMS

par Eiropas Izglītības fonda 2003. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildēm

(2004/C 324/10)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-11.

APSVĒRUMI

1.-4. tabula

Fonda atbildes

IEVADS

1.

Eiropas Izglītības fonds, turpmāk tekstā “Fonds”, tika izveidots ar Padomes 1990. gada 7. maija Regulu (EEK) Nr 1360/90 (1) Fonda mērķis ir atbalstīt arodizglītības reformu Eiropas Savienības partnervalstīs. Fonds palīdz Komisijai īstenot vairākas Komisijas programmas (PHARE, TACIS, CARDS, MEDA). Pamatojoties uz Fonda sniegto informāciju, 1. tabula apkopotā veidā sniedz pārskatu par Fonda pilnvarām un darbībām.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir adresēts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2) 185. panta 2. punktu.

3.

Palāta ir izskatījusi Fonda pārskatus par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 1360/90 11. panta 1. punktu par Fonda budžeta izpildi atbild tā direktors. Viņa pienākumos ietilpst sagatavot un izklāstīt finanšu pārskatus (3) atbilstīgi iekšējiem finanšu noteikumiem, kas pieņemti, piemērojot iepriekš minētās regulas 12. pantu. Palātai šie pārskati jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu.

4.

Palāta revīziju veica saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem. Šī politika un standarti ir balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem.

5.

Tādējādi Palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi. Turpmāk izklāstītie apsvērumi nav pretrunā šajā ziņojumā sniegtajam Palātas atzinumam.

APSVĒRUMI

6.

Apropriāciju izpilde 2003. finanšu gadā un apropriāciju pārnešana no iepriekšējā finanšu gada ir parādīta 2. tabulā. Fonda pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem un bilance 2003. finanšu gadam apkopotā veidā sniegta 3. un 4 tabulā.

7.

Pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar Komisiju, Fonds pārvalda TEMPUS programmas, kas ietver arī tehnisko palīdzību. Saistībā ar šīm programmām 2003. gadā Fonds veica maksājumus Komisijas vārdā 23,1 miljona EUR apmērā un 2003. gada 31. decembrī atiecīgo bankas kontu atlikums bija 24,2 miljoni EUR. Šajās programmās aptuveni 20 % no Fonda darbiniekiem strādā pilnu darba laiku. Kā jau Palāta minēja iepriekšējos ziņojumos (4), par šīm programmām nav sniegti dati ne budžetā, ne bilancē. Fonds sniedz attiecīgo finanšu informāciju gada pārskata pielikumā. Tas neabilst vienotības un budžeta precizitātes principiem (5).

8.

Fonds 2003. gadā noslēdza divus līgumus ar donoriem (kopējā summa 0,5 milj. EUR). Šie līgumi ir pareizi atspoguļoti pārskatos, bet Fonds neveica budžeta papildinajumus vai grozījumus.

9.

Sakarā ar maksājumu kavējumiem no Komisijas puses Fonds nevarēja izpildīt savas finanšu saistības. Fondam 2003. gada novembrī bija jāveic pagaidu pārskaitījums viena miljona EUR apmērā no TEMPUS programmai paredzētajiem bankas kontiem uz saviem bankas kontiem. Šī bankas operācija tika veikta, neinformējot par to ne Valdi, ne Komisiju.

10.

Saskaņā ar Fonda finanšu noteikumu 43. panta 1. punktu grāmatvedis apstiprina sistēmas, ko izveido kredītrīkotājs, lai sniegtu vai pamatotu grāmatvedības uzskaites datus. Šajā finanšu gadā apstiprinājums nav sniegts.

11.

Veicot piecu personāla atlases procedūru analīzi, tika konstatēts, ka kandidātu atlases process intervijām (personāla atlases sākotnējais posms) nav noformēts caurredzami. Daudzos gadījumos atlases kritēriji nebija izklāstīti pirms intervijas, kā arī to izmantošana nav dokumentēta lietās.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  OV L 131, 23.5.1990.

(2)  OV L 248, 16.9.2002, 1. lpp.

(3)  Atbilstīgi Fonda finanšu noteikumu 83. panta 3. punktam 2003. finanšu gada pārskati tika pabeigti 2004. gada 8. septembrī. Tie tika nosūtīti Revīzijas palātai, kura tos saņēma 2004. gada 20. septembrī. Šo pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.

(4)  2002. finanšu gada ziņojuma 9. punkts (OV C 319, 30.12.2003., 48. lpp.), sk. arī 2001. finanšu gada ziņojuma 8. punktu (OV C 326, 27.12.2002., 51. lpp.) un 1999. gada ziņojuma 11. punktu (OV C 373, 27.12.2000., 34. lpp.).

(5)  Fonda finanšu noteikumu 6. punkts.


1. tabula

Eiropas Izglītības fonds (Turīna)

Kopienas kompetences jomas saskaņā ar Līgumu

Fonda kompetence, kā noteikts Padomes 1990. gada 7. maija Regulā (EK) Nr. 1360/90

Pārvaldība

Fondam pieejamie resursi (2002. gada dati)

Produkti

Kopiena saskaņā ar savu kompetenci īsteno pasākumus, kas saistīti ar ekonomisku, finansiālu un tehnisku sadarbību ar trešām valstīm. Minētie pasākumi papildina dalībvalstu īstenotus pasākumus un ir saderīgi ar Kopienas attīstības politiku.

(181. A pants)

Mērķi

Dot ieguldījumu profesionālās izglītības sistēmu attīstībā Centrālās un Austrumeiropas valstīs un Mongolijā, dažās Balkānu reģiona valstīs un valstīs un teritorijās, uz kurām attiecas MEDA programmas

Veicināt palīdzības koordinēšanu valstīs, kurām ir tiesības saņemt palīdzību

Uzdevumi

Nodrošināt palīdzību izglītības vajadzību un prioritāšu noteikšanā

Sniegt informāciju par esošajām ierosmēm un tālākām vajadzībām

Finansēt pilotprojektus

Īstenot Komisijas programmas valstīs, kurām ir tiesības saņemt palīdzību

Valde

1 pārstāvis no katras dalībvalsts

2 pārstāvji no Komisijas

Direktors

Ieceļ Valde pēc Komisijas priekšlikuma

Padomdevējs forums

Ieceļ valde

2 eksperti no katras dalībvalsts

2 eksperti no katras valsts, kurai ir tiesības saņemt palīdzību

2 eksperti no sociālajiem partneriem Eiropas līmenī

Finanšu ārēja kontrole

Eiropas Revīzijas palāta

Budžeta izpildes apstiprinātāja iestāde

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma.

Budžets

17,2 milj. EUR (16,8 milj. EUR), ko pilnībā finansē Komisija.

Darbinieku skaits 2003. gada 31. decembrī:

plānotais štata vietu skaits: 104 (130), no kurām aizņemtās štata vietas: 99 (94)

31 (35) pārējie darbinieki (palīgdarbinieku līgumi, darbā norīkotie valstu eksperti, pagaidu darbinieki) Kopējais darbinieku skaits: 130 (129), kas norīkoti šādu pienākumu izpildei:

pamatdarbībām: 80 (78)

administratīviem uzdevumiem: 35 (33)

dažādiem uzdevumiem: 15 (18).

Palīdzība Komisijai:

EIF atbalsts aptver plaša diapazona jomas, tostarp sākotnējo arodizglītību, mūžizglītību; talākizglītību pieaugušajiem; cilvēkresursu attīstību uzņēmumos; nodarbinātības politiku; bezdarbnieku mācības; nabadzības mazināšanu un sociālo integrāciju un mācību pasākumus, lai veicinātu attīstību vietējā mērogā.

Novērojumu centru tīkls valstīs, kurām ir tiesības saņemt palīdzību:

valsts nozaru pētījumi, statistika par izglītību, konsultācijas valstīm par politikas izveidi.

Tehniskā palīdzības nolīgumi ar Cards, Meda un Tacis Tempus programmai, kas ietver:

Kopējos Eiropas projektus: saņemto pieteikumu skaits: 507; finansējums piešķirts:129

strukturālie un komplementārie pasākumi: saņemto pieteikumu skaits: 36; finansējums piešķirts: 12

Individuālās apmaiņas stipendijas: saņemto pieteikumu skaits: 1 246; finansējums piešķirts: 286.

Tempus darbības pārvaldība ietver standarta līgumu pārvaldības funkcijas, centralizētu pārraudzību un vispārējo atbalstu notiekošajiem projektiem. 1 149 gada stipendijas tika izsniegtas, lai īstenotu Tempus projektus, un tika pārbaudīti 255 ziņojumi. Vairāki simti Tempus programmas projektu saņēma atbalstu un padomu.

Avots: Fonda sniegtā informācija.


2. tabula

Eiropas Izglītības fonds – budžeta izpilde 2003. finanšu gadā

(milj. EUR)

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumu avots

Finanšu gada galīgajā budžetā iegrāmatotie ieņēmumi

Saņemtie ieņēmumi

Izdevumu sadalījums

Galīgā budžeta apropriācijas

No iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas

Pieejamās apropriācijas

iegrāmatotas

piešķirtas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

neizpildītās saistības

izmaksātas

atceltas

Apropriācijas

piešķirtas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

Kopienas subsīdijas

17,2

18,1

I sadaļa

Personāls

11,2

11,1

10,8

0,3

0,1

0,2

0,2

0,0

11,4

11,3

11,0

0,3

0,1

Citas subsīdijas

0,0

0,5

II sadaļa

Administrācija

1,4

1,4

1,1

0,3

0,0

0,6

0,5

0,1

2,0

2,0

1,6

0,3

0,1

Citi ieņēmumi

 (1)

0,0

III sadaļa –

Pamatdarbība

4,6

4,5

3,4

1,1

0,1

2,6

2,3

0,3

7,2

7,1

5,7

1,1

0,4

 

 

 

Īpašiem mērķiem paredzētie ieņēmumi (1)

0,5

0,5

0,2

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,8

0,5

0,5

0,3

0,0

Kopā

17,2

18,6

Kopā

17,7

17,5

15,5

2,0

0,2

3,7

3,3

0,4

21,4

20,9

18,8

2,0

0,6

NB: Kopsummu atšķirības ir noapaļošanas dēļ.

Avots: Fonda sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Fonds ir noradījis savos pārskatos.


3. tabula

Eiropas Izglītības fonds – ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2003. un 2002. finanšu gadu (2)

(EUR 1000)

 

2003

2002

Ieņēmumi

Komisijas subsīdijas

18 100

13 179

Citi donori

523

Dažādi ieņēmumi

17

23

Finanšu ieņēmumi

140

Ieņēmumi kopā (a)

18 640

13 342

Izdevumi

Personāls – budžeta I sadaļa

Maksājumi

10 771

10 153

Pārnestās apropriācijas

329

215

Administrācija – budžeta II sadaļa

Maksājumi

1 076

805

Pārnestās apropriācijas

310

559

Pamatdarbība – budžeta III sadaļa

Maksājumi

3 396

2 307

Pārnestās apropriācijas

1 087

2 591

Īpašiem mērķiem paredzētie ieņēmumi

Maksājumi

237

Pārnestās apropriācijas

286

Kopā (b)

17 492

16 631

Finanšu gada rezultāti (a – b)

1 148

–3 289

No iepriekšējā finanšu gada pārnestais atlikums

–2 155

4 055

Pārnestās un atceltās apropriācijas

375

424

Komisijai atlīdzināmās summas

– 703

–3 352

Valūtas kursa atšķirības

17

6

Finanšu gada atlikums

–1 318

–2 155

Avots: Fonda sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Fonds ir norādījis savos pārskatos.


4. tabula

Eiropas Izglītības fonds – bilance 2003. gada 31. decembrī un 2002. gada 31. decembrī (3)

(EUR 1000)

Aktīvi

2003

2002

Pasīvi

2003

2002

Nemateriālie pamatlīdzekļi  (4)

 

 

Pamatkapitāls

 

 

Arodtiesības

5 000

5 000

Pašu kapitāls

3 852

4 059

Programmatūras licences

146

Finanšu gada atlikums

–1 318

–2 155

Amortizācija

–1 611

–1 333

Starpsumma

2 534

1 904

Starpsumma

3 535

3 667

Īstermiņa saistības

 

 

Pamatlīdzekļi

 

 

Apropriāciju automātiski pārnesumi

1 726

3 366

Aprīkojums un mēbeles

273

618

Īpašiem mērķiem paredzēto ieņēmumu automātiski pārnesumi

286

273

Datortehnika

1 438

1 235

Citi ziedotāji

30

85

Amortizācija

–1 444

–1 521

Pārējie kreditori

1

28

Starpsumma

267

332

Atliktie ieņēmumi

83

3 537

Krājumi

 

 

Starpsumma

2 126

7 289

Biroja aprīkojums

50

60

 

 

 

Starpsumma

50

60

 

 

 

Apgrozāmie līdzekļi

 

 

 

 

 

Komisijas subsīdijas parāds

0

3 366

 

 

 

Citi avansi

4

2

 

 

 

Iekasēšanas rīkojumi

43

171

 

 

 

Pārējie debitori

39

30

 

 

 

Starpsumma

86

3 569

 

 

 

Likvīdie līdzekļi

 

 

 

 

 

Bankas konti

719

1 524

 

 

 

Avansu konts

3

41

 

 

 

Starpsumma

722

1 565

 

 

 

Kopā

4 660

9 193

Kopā

4 660

9 193

Avots: Fonda sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Fonds ir norādījis savos pārskatos.


(1)  Budžetā nav iekļauti īpašiem mērķiem paredzētie ieņēmumi (sk. pārskata 8. punktu).

NB: Kopsummu atšķirības ir noapaļošanas dēļ.

Avots: Fonda sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Fonds ir noradījis savos pārskatos.

(2)  Ieņēmumu un izdevumu pārskatā un bilancē ir ņemta vērā tikai Fonda konkrētās darbības — tajos nav ietvertas programmas, kas vadītas Komisijas uzdevumā.

Avots: Fonda sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Fonds ir norādījis savos pārskatos.

(3)  Ieņēmumu un izdevumu pārskatā un bilancē ir ņemta vērā tikai Fonda konkrētās darbības – tajos nav ietvertas programmas, kas vadītas Komisijas uzdevumā.

(4)  Fonds ir samaksājis īpašniekam par ēkas renovāciju piecus miljonus EUR. Šis maksājums dod Fondam tiesības 30 gadus, sākot no 1995. gada, izmantot šo ēku par vienu EUR. Šo pozīciju pirmo reizi ņēma vēra 2003. gadā, attiecīgi apstiprinot šo skaitli 2002. gadam.

Avots: Fonda sniegtie dati. Šī tabula sniedz kopsavilkumu par datiem, ko Fonds ir norādījis savos pārskatos.


EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (ETF) ATBILDE UZ REVĪZIJAS PALĀTAS PIEZĪMĒM SAISTĪBĀ AR 2003. FINANŠU GADU

7.

Laikā, kad sākotnēji tika izstrādāti ikgadējie finanšu pārskati par 2003. gadu, vēl nebija skaidrs, saskaņā ar kādiem noteikumiem gan budžeta, gan citos finanšu pārskatos jāziņo par Tempus līgumiem. ETF nolēma par šīm summām sīkāk ziņot pielikumā, kamēr ar Komisijas dienestiem tika skaidri nolemts par 2005. gada pārskatu iesniegšanu.

Komisijas organizētā aģentūru grāmatvežu sanāksme, kas noritēja 2004. gada 11. jūnijā Briselē, sniedza noteiktas pamatnostādnes par jaunām grāmatvedības metodoloģijām, ko piemērot attiecībā uz naudas līdzekļiem, kas tiek vadīti Komisijas vārdā. Darbs atbilstoši šīm metodoloģijām tiks uzsākts 2005. gada 1. janvārī.

8.

ETF ņem vērā Tiesas komentāru. No 2004. gada visas dotācijas integrē budžeta grozījumos, ko iesniedz apstiprināšanai Vadības padomē un pēc tam publicē.

9.

ETF ņem vērā Tiesas komentāru. Vēl viens gadījums, kad ETF 2004. gada mērķfinansējuma pirmo maksājumu nevarēja laikus nomaksāt ETF, bija 2004. gada janvārī. ETF atkal bija jāpaļaujas uz TEMPUS līdzekļu pagaidu pārskaitījumu, lai pārvarētu pēkšņu finansējuma nepietiekamību.

Ņemot vērā iepriekšējo gadījumu, ETF ar 2004. gada 16. janvāra vēstuli oficiāli informēja Komisiju un Vadības padomes priekšsēdētāju. Kopš tā laika ar Komisiju ir panākta vienošanās par šādu situāciju iespējamības mazināšanu turpmāk.

10.

Grāmatvedis apstiprināja attiecīgās sistēmas par derīgām ar 2004. gada jūnija piezīmi.

11.

Kopš 2004. gada aprīļa lietojumprogrammas tiek glabātas datorizētā datubāzē, kur tiek ierakstīta kandidātu pārbaude attiecībā uz tiesību pretendēt kritērijiem. Tiesīgos kandidātus atlases komitejas locekļi tad neatkarīgi novērtē, ņemot vērā iepriekš noteiktus kritērijus. Saraksts ar atlasītajiem kandidātiem, kas jāintervē, ir šo neatkarīgo novērtējumu vidējo rādītāju rezultāti. Tāpat intervēto kandidātu sniegumu katrs atlases komitejas loceklis novērtē neatkarīgi, ņemot vērā iepriekš noteiktos kritērijus. Datnē tiek saglabāta visu pakāpju sistemātiskāka un izsmeļošāka dokumentācija.


30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/75


ZIŅOJUMS

par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2003. finanšu gada pārskatiem ar Fonda atbildēm

(2004/C 324/11)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-12.

APSVĒRUMI

1.-4. tabula

Fonda atbildes

IEVADS

1.

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (turpmāk tekstā – “Fonds”) tika izveidots ar Padomes 1975. gada 26. maija Regulu (EEK) Nr. 1365/75 (1). Fonda mērķis ir veicināt labāku dzīves un darba apstākļu plānošanu un nodrošināšanu Eiropas Savienībā, vairojot un izplatot ar šo tēmu saistītas zināšanas. Pamatojoties uz Fonda sniegto informāciju, Fonda pilnvaras un darbības ir apkopotas 1. tabulā.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir adresēts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 185. panta 2. punktu (2).

3.

Palāta ir izskatījusi Fonda pārskatus par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 1365/75 16. pantu par Fonda budžeta izpildi atbild tā direktors. Atbildība par budžeta izpildi ietver pārskatu sagatavošanu un prezentēšanu (3) saskaņā ar iekšējiem finanšu noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi iepriekš minētās regulas 16. pantam. Palātai šie pārskati jārevidē saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu.

4.

Palāta revīziju veica saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem, kas balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem. Palāta pārbaudīja grāmatvedības dokumentus un piemēroja citas revīzijas procedūras, ko tā uzskatīja par vajadzīgām konkrētajā gadījumā.

5.

Tādējādi Palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi kopumā ir likumīgi un pareizi. Turpmāk izklāstītie apsvērumi nav pretrunā šajā ziņojumā sniegtajam Palātas atzinumam.

APSVĒRUMI

6.

Apropriācijas 2003. finanšu gadam un no iepriekšējā gada pārnestās apropriācijas tika izpildītas tā, kā tas ir parādīts 2. tabulā. Fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats un bilance 2003. finanšu gadam apkopotā veidā sniegta 3. un 4. tabulā.

7.

Fonds parakstīja nolīgumu ar Komisiju saskaņā ar PHARE programmu. Atbilstīgi šim nolīgumam Fondam tika piešķirts viens miljons euro, no kuriem 639 000 EUR – 2003. gadā. Šie līdzekļi tika pārvaldīti ārpus budžeta. Vajadzēja sagatavot budžeta grozījumus.

8.

Ieņēmumu un izdevumu pārskatā ir atspoguļoti zaudējumi, kas uzkrājušies vairākos finanšu gados un ko Fonds lūdzis Komisijai atlīdzināt. Komisija attiecīgo maksājumu ir uzskatījusi par daļu no subsīdijas 2003. finanšu gadam. Tas nozīmē, ka šiem zaudējumiem nav piešķirts budžeta izpildes apstiprinājums. Saskaņā ar Fonda jaunajiem finanšu noteikumiem gadījumā, ja budžeta izpildes rezultāts kādam gadam ir negatīvs, tad nākamajam gadam ir jāsagatavo budžeta grozījumi (4).

9.

Fonda jaunos finanšu noteikumus un to īstenošanas kārtību Valde pieņēma 2003. gada 28. martā. Šī kārtība (5) paredz jaunas iekšējās kontroles (tostarp iekšējās revīzijas) sistēmas izveidi, kas līdz 2004. gada sākumam vēl nebija pabeigta.

10.

Saskaņā ar Fonda finanšu noteikumu 43. panta 1. punkta e) apakšpunktu grāmatvedim ir jāapstiprina kredītrīkotāja noteiktās sistēmas, lai sniegtu vai pamatotu uzskaites informāciju. Finanšu gada laikā šāda apstiprināšana nenotika.

11.

Saskaņā ar 1975. gadā pieņemto pamatregulu Fonda galvenais mērķis ir veicināt labāku dzīves un darba apstākļu nodrošināšanu, vairojot un izplatot ar šo tēmu saistītas zināšanas. Fondam ir uzdots darboties, cita starpā, šādās jomās: cilvēku darba apstākļi, darba organizācija, noteiktām darba ņēmēju kategorijām raksturīgi jautājumi, vides uzlabošanas ilgtermiņa aspekti un cilvēka darbības sadalījums telpā un laikā. Faktiski dažus uzskaitīto jomu aspektus ir risinājušas citas vēlāk izveidotas aģentūras (Eiropas Vides aģentūra, Eiropas Aģentūra drošībai un veselības aizsardzībai darbā). Savukārt Fonds ir izvērstāk analizējis citus konkrētākus aspektus, piemēram, rūpnieciskās attiecības.

12.

Fonda darbības regulāri tiek plānotas uz četriem gadiem. Nesenākā no šīm četru gadu programmām aptver laiku no 2001. līdz 2004. gadam. Lai gan šīs nesenākās programmas galvenais mērķis bija panākt lielāku pievēršanos svarīgākajām jomās, tomēr 2002. gadā Fonds savām trim svarīgākajām jomām pievienoja vēl vienu jaunu jomu. Fonda darba programmas plānošana būtu jāpārskata, apspriežoties ar pārējām aģentūrām, kuras nodarbojas ar šo tēmu. Šāda pārskatīšana nodrošinātu to, ka pamatprioritātes tiek labi risinātas, ka attiecīgos gadījumos tiek veikti kopīgi pasākumi un ka viens un tas pats darbs netiek darīts vairākkārt. Komisijas ierosinātā Fonda pamatregulas pārskatīšana būtu laba iespēja īstenot minētos uzlabojumus.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(2)  OV L 248,16.9.2002., 1. lpp.

(3)  Atbilstīgi Fonda finanšu noteikumu 83. panta 3. punktam pārskati par 2003. finanšu gadu tika pabeigti 2004. gada 3. septembrī un nosūtīti Palātai, kura tos saņēma 2004. gada 24. septembrī. Šo pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.

(4)  Jauno finanšu noteikumu 16. pants.

(5)  Fonda jauno finanšu noteikumu 38. pants.


1. tabula

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Dublina)

Kopienas kompetences jomas saskaņā ar Līgumu

Fonda kompetence, kā noteikts Padomes 1975. gada 26. maija

Regulā (EEK) Nr. 1365/75

Pārvaldība

Fondam pieejamie līdzekļi (2002. gada dati)

Produkti un pakalpojumi

“Kopiena un dalībvalstis, apzinoties sociālās pamattiesības … par saviem mērķiem izvirza … dzīves un darba apstākļu uzlabošanu … Kopiena atbalsta un papildina dalībvalstu darbību šādās jomās:… b) darba apstākļi; c) darba ņēmēju sociālais nodrošinājums un sociālā aizsardzība; d) darba ņēmēju aizsardzība darba līgumu izbeigšanas gadījumos; e) darba ņēmēju informēšana un apspriešanās ar tiem; f) darba ņēmēju un darba devēju pārstāvība un kolektīva interešu aizsardzība, tostarp kopīgu lēmumu pieņemšana; g) nodarbinātības nosacījumi trešo valstu pilsoņiem; h) no darba tirgus atstumtu personu integrācija; i) vīriešu un sieviešu vienlīdzība …”

(no Līguma 136. un 137. panta)

Mērķi

Fonda mērķis ir veicināt labāku dzīves un darba apstākļu nodrošināšanu, vairojot un izplatot zināšanas par šo tēmu. Fonds jo īpaši nodarbojas ar šādiem jautājumiem:

Cilvēka darba apstākļi

Darba organizācija un jo īpaši darba vietu izveide

Jautājumi, kas ir īpaši raksturīgi noteiktām darba ņēmēju kategorijām

Vides uzlabošanas ilgtermiņa aspekti

Cilvēka darbības sadalījums telpā un laikā

Uzdevumi

Veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu minētajās jomās

Veicināt kontaktus starp universitātēm, pētniecības institūtiem, ekonomiskām un sociālām pārvaldēm un organizācijām

Veikt pētījumus vai slēgt līgumus par pētījumiem, kā arī sniegt palīdzību eksperimentālos projektos

Cik cieši vien iespējams sadarboties ar specializētiem institūtiem

1.

Administratīvā valde

No katras dalībvalsts: viens valdības pārstāvis, viens darba devēju organizāciju pārstāvis un viens darba ņēmēju pārstāvis;

3 Komisijas pārstāvji

2.

Direktors

Ieceļ Komisija no kandidātu saraksta, ko iesniegusi Administratīvā valde; izpilda Administratīvās valdes lēmumus un vada fondu

3.

Ekspertu komiteja

Sastāv no 15 locekļiem, kurus ieceļ Padome pēc Komisijas priekšlikuma; sniedz atzinumus, jo īpaši, par darba programmu.

4.

Ārējais revidents

Revīzijas palāta

5.

Budžeta izpildi apstiprina

Parlaments pēc Padomes ieteikuma

Galīgais budžets

16,8 miljoni EUR (17,39 miljoni EUR), ieskaitot Kopienas ieguldījumu: 98,2 % (98,3 %):

Darbinieku skaits 2003. gada 31. decembrī:

88 (88) štata vietas personāla plānā,

no kurām aizpildītas: 76 (77)

+16 (20) pārējās darba vietas (palīgdarbinieku līgumi, valstu eksperti norīkojumā, vietējais personāls, darba aģentūru darbinieki)

Personāls kopā: 92 (97)

šādu pienākumu izpildei:

pamatdarbības: 60 (61)

administrācija: 28 (32)

dažādi: 4 (4)

Dzīves apstākļi

Apsekojums par dzīves kvalitāti Eiropā (apsekotas 28 valstis; veiktas 26 000 intervijas)

Salīdzināmo datu bāzes uzturēšana un paplašināšana (dalībvalstis un kandidātvalstis)

Pētījums par nodarbinātību veselības aprūpē

Pētījums par jaunu laika organizēšanu darba dzīves gaitā

Darba apstākļi

Pārskats par darba apstākļiem pievienošanās procesā esošās valstīs un kandidātvalstīs

Ekspertu tīkla veidošana jaunajam Eiropas Darba apstākļu novērošanas centram (EWCO)

Pētījumi par viesnīcu, sabiedriskās ēdināšanas un autotransporta nozarēm

Jau veikto pētījumu par dzīves un darba apstākļiem pārskatīšana

Industriālās attiecības

Rādītāju izstrāde finansiālās līdzdalības jomā

Pētījums par migrāciju un nodarbinātību

“Eiropas Rūpniecisko attiecību novērošanas centra” tīkla (EIRO) paplašināšana

Kopīgi ar Komisiju sagatavots pārskats “Industriālo attiecību attīstība 2002. gadā”

Eiropas uzņēmējsabiedrību komiteju gadījumu izpēte 37 daudznacionālos uzņēmumos.

Eiropas Izmaiņu uzraudzības centrs (EMCC)

Elektronisko publikāciju sagatavošana;

Četru semināru un divu darba sanāksmju rīkošana

Starpdisciplīnu projekti

Pārskats par uzņēmumu sociālo atbildību.

Informācija

Informatīvi pasākumi dalībvalstīs un kandidātvalstīs;

Septiņu valsts sadarbības centru izveide;

91 publikācija (neskaitot tulkojumus)

Avots: Fonda sniegtā informācija.


2. tabula

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds – budžeta izpilde 2003. finanšu gadā

(milj. EUR)

Ieņēmumi

Izdevumi

Ieņēmumu avots

Finanšu gada galīgajā budžetā iegrāmatotie ieņēmumi

Iekasētie ieņēmumi

Izdevumu sadalījums

Galīgā budžeta apropriācijas

No iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas

Pieejamās apropriācijas

(kārtējā finanšu gada apropriācijas un no iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas)

iegrāmatotas

paredzētas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

neizpildītās saistības

izmaksātas

atceltas

apropriācijas

paredzētas

izmaksātas

pārnestas

atceltas

Kopienas subsīdijas

16,5

17,1

I sadaļa

Personāls

9,0

9,0

8,9

0,1

0,0

0,2

0,2

0,0

9,2

9,2

9,1

0,1

0,0

Citas subsīdijas

II sadaļa

Administrācija

1,2

1,2

1,0

0,2

0,0

0,7

0,7

0,0

1,9

1,9

1,7

0,2

0,0

Citi ieņēmumi

0,3

0,1

III sadaļa

Pamatdarbības

6,6

6,6

3,8

2,8

0,0

3,1

3,0

0,1

9,7

9,7

6,8

2,8

0,1

Kopā

16,8

17,2

Kopā

16,8

16,8

13,7

3,1

0,0

4,0

3,9

0,1

20,8

20,8

17,6

3,1

0,1

Avots: Fonda sniegtie dati. Šajā tabulā apkopoti dati, ko Fonds sniedzis savos finanšu pārskatos.


3. tabula

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds – ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2002. un 2003. finanšu gadu

(EUR 1000)

 

2003

2002

Ieņēmumi

Komisijas subsīdijas

17 090

16 500

Dažādi ieņēmumi

47

62

Finanšu ieņēmumi

35

57

Ieņēmumi kopā (a)

17 172

16 619

Izdevumi

Personāls – budžeta I sadaļa

Maksājumi

8 927

9 111

Pārnestās apropriācijas

109

216

Administrācija – budžeta II sadaļa

Maksājumi

968

938

Pārnestās apropriācijas

224

683

Pamatdarbības – budžeta III sadaļa

Maksājumi

3 733

3 290

Pārnestās apropriācijas

2 817

3 105

Kopā (b)

16 778

17 343

Finanšu gada rezultāts (a – b)

394

– 724

No iepriekšējā finanšu gada pārnestais atlikums

–1 836

–1 209

Pārnestās un atceltās apropriācijas

118

81

Atkārtoti izlietojamās summas, kas netika izlietotas iepriekšējā finanšu gadā

19

13

Iekasētie PHARE ieņēmumi

639

0

Iekasējamie PHARE ieņēmumi

361

0

PHARE izdevumi

–1 000

0

Valūtas kursa atšķirības

9

3

Finanšu gada atlikums

–1 296

–1 836

Avots: Fonda sniegtie dati. Šajā tabulā apkopoti dati, ko Fonds sniedzis savos finanšu pārskatos.


4. tabula

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds – bilance 2003. gada 31. decembrī un 2002. gada 31. decembrī

(EUR 1000)

Aktīvi

2003

2002

Pasīvi

2003

2002

Pamatlīdzekļi (1)

 

 

Pamatkapitāls

 

 

Nemateriālie pamatlīdzekļi

27

31

Pašu kapitāls

4 389

4 294

Ēkas (2)

15 682

3 826

Pārvērtēšanas rezerve

12 094

0

Mēbeles un transporta līdzekļi

142

139

Finanšu gada atlikums

–1 296

–1 836

Datortehnika

107

149

Starpsumma

15 187

2 458

Tehniskais un cits aprīkojums

518

105

Īstermiņa saistības

 

 

Pamatlīdzekļi būvēšanas procesā

0

31

Apropriāciju automātiski pārnesumi

3 150

3 940

Starpsumma

16 476

4 281

Apropriāciju neautomātiski pārnesumi

0

64

Krājumi

 

 

PHARE saistības

329

0

Biroja piegādes

7

13

Atvilkumi no algām

0

139

Starpsumma

7

13

Starpsumma

3 479

4 143

Apgrozāmie līdzekļi

 

 

Pagaidu konti

 

 

PHARE parādi Komisijai

361

0

Atkārtoti izmantojamās summas

22

150

Avansi

2

11

Atliktie ieņēmumi

2

1 840

Atgūstamais PVN

281

274

Notiekošie maksājumi

0

30

Izpildāmie iekasēšanas rīkojumi

5

1 840

Starpsumma

24

2 020

Pārējie debitori

41

13

 

 

 

Starpsumma

690

2 138

 

 

 

Likvīdie līdzekļi

 

 

 

 

 

Bankas konti

1 331

1 960

 

 

 

Skaidra nauda

3

1

 

 

 

Avansu konts

183

228

 

 

 

Starpsumma

1 517

2 189

 

 

 

Kopā

18 690

8 621

Kopā

18 690

8 621

Avots: Fonda sniegtie dati. Šajā tabulā apkopoti dati, ko Fonds sniedzis savos finanšu pārskatos.


(1)  Parādīta pamatlīdzekļu tīrā vērtība. Dati par 2002.gadu ir atkārtoti apstradāti to salīdzināšanas nolūkos.

(2)  Fonds ir nolēmis pārvērtēt tā pamatlīdzekļus (12,1 milj. EUR).

Avots: Fonda sniegtie dati. Šajā tabulā apkopoti dati, ko Fonds sniedzis savos finanšu pārskatos.


EIROPAS DZĪVES UN DARBA APSTĀKĻU UZLABOŠANAS FONDA ATBILDE UZ REVĪZIJAS PALĀTAS NOVĒROJUMIEM PAR 2003. GADA PĀRSKATIEM

7.

PHARE darbība, tā kā tā nav skaidri noteikta regulā par fonda izveidi, tika novērtēta kā nepiemērota iekļaušanai fonda budžetā. Fonds ņem vērā palātas novērojumu un ietvers PHARE finansējumu savos turpmākajos budžetos.

8.

Fonds sazinās ar Komisijas dienestiem, lai precizētu jautājumu par uzkrājušos deficītu, kā arī turpmāko rīcību deficīta vai pārpalikumu gadījumā.

9.

Ieviešot finanšu un darbības novērtēšanas procedūru 2003. gada novembrī, tika galīgi noformēts noteikums par iekšējo kontroli. Šo funkciju un citu kontroli veic specializēta vienība. Iekšējās revīzijas nodrošina Komisijas Iekšējās revīzijas dienests.

10.

Grāmatvedis paļaujas uz Komisijas dienestu veikto novērtēšanu, uz ko balstās fondā izmantotās grāmatvedības sistēmas.

12.

Fonds, izstrādājot savas programmas, ir panācis saskaņotu rīcību ar citām aģentūrām, jo katra no tām veic savstarpēji papildinošu darbu, balstoties uz kopējo kompetences jomu, lai novērstu darba dublēšanos. Minētais fakts ir formāli atrunāts kopīgās deklarācijās, piemēram, deklarācijā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru, kas atrodas Bilbao.


30.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/83


ZIŅOJUMS

par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2003. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildēm

(2004/C 324/12)

SATURS

1.

IEVADS

2.-5.

PALĀTAS ATZINUMS

6.-11.

APSVĒRUMI

1.-4. tabula

Centra atbildes

IEVADS

1.

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru, turpmāk tekstā – “Centrs”, izveidoja saskaņā ar Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 302/93 (1). Tā galvenais mērķis ir vākt datus par narkotikām un narkomāniju, lai sagatavotu un publicētu objektīvu, ticamu un Eiropas līmenī salīdzināmu informāciju. Šī informācija paredzēta, lai analizētu pieprasījumu pēc narkotikām un samazinātu to, kā arī narkotiku tirdzniecību kopumā. Pamatojoties uz Centra sniegto informāciju, tā kompetences un darbības ir apkopotā veidā izklāstītas 1. tabulā.

PALĀTAS ATZINUMS

2.

Šis atzinums ir adresēts Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2) 185. panta 2. punktu.

3.

Palāta ir izskatījusi Uzraudzības centra pārskatus par 2003. gada 31. decembrī slēgto finanšu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 302/93 11. pantu par budžeta izpildi atbild Centra direktors. Atbildība par budžeta izpildi ietver pārskatu (3) sagatavošanu un izklāstīšanu saskaņā ar iekšējiem finanšu noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi iepriekš minētās regulas 11. pantam. Palātai šie pārskati jārevidē saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu.

4.

Palāta revīziju veica saskaņā ar savu revīzijas politiku un standartiem, kas ir balstīti uz vispārpieņemtajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, tomēr pielāgoti Kopienas īpašajiem apstākļiem. Palāta pārbaudīja grāmatvedības dokumentus un piemēroja citas revīzijas procedūras, ko tā uzskatīja par vajadzīgām konkrētajā gadījumā.

5.

Tādējādi Palāta ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka 2003. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir kopumā likumīgi un pareizi. Turpmāk izklāstītie apsvērumi nav pretrunā šajā ziņojumā sniegtajam Palātas atzinumam.

APSVĒRUMI

6.

Apropriāciju izpilde 2003. finanšu gadā un apropriāciju pārnešana no iepriekšējā gada ir parādīta 2. tabulā. Centra pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem un bilance 2003. finanšu gadam apkopotā veidā sniegta 3. un 4. tabulā.

7.

Kredītrīkotāja pienākumus, kā arī iepriekšēju kontroli par Centra budžeta lielāko daļu (I un II sadaļu) veic viena un tā pati persona, kas veic arī Administrācijas un Kvalitātes kontroles vadītāja pienākumus. Šāds pienākumu apvienojums ievērojami samazina iekšējo kontroli, kas jo īpaši pamatojas uz pienākumu nošķiršanas principu.

8.

Pēc jauno finanšu noteikumu pieņemšanas (4), Centrs pieņēma iekšējās instrukcijas saistību, maksājumu un līdzekļu atgūšanas pārbaudīšanai. Tomēr lietās nav dokumentu, kas kredītrīkotājam ļautu gūt pārliecību par to, vai visas instrukcijas faktiski ievērotas.

9.

Centra finanšu noteikumu 42. panta 1. punkta e) apakšpunkts nosaka, ka grāmatvedim jāapstiprina sistēmas, ko izveidojis kredītrīkotājs un kas paredzētas, lai sniegtu vai pamatotu grāmatvedības uzskaites informāciju. Šāds sistēmu apstiprinājums vēl nav sniegts 2003. finanšu gada beigās.

10.

Saskaņā ar savu gada darba programmu Centrs slēdz līgumus ar valstu centriem. Šo līgumu izpildes termiņš ir 31. decembris. Līgumi attiecībā uz 2003. gada programmu (kopumā par 1,5 milj. EUR) nebija parakstīti līdz 2003. gada jūlijam. Galīgie maksājumi nebija vēl veikti par plānotajiem darbiem un līgumu grozījumi par termiņu pagarinājumu nebija parakstīti 2004. gada maijā. Turklāt līgumi saistībā ar 2004. gada programmu bija jau noslēgti. Attiecībā uz šāda veida līgumu atjaunošanu, pienācīga uzmanība jāpievērš iepriekšējā gadā pasūtīto darbu faktiskai izpildei un tās kvalitātes novērtēšanai.

11.

Atbildot (5) uz Palātas gada pārskatu par 2002. finanšu gadu, Centrs norādīja, ka fiziska inventarizācija būs veikta līdz 2003. gada beigām. Līdz 2004. gada pirmajam ceturksnim tas vēl jo projām nav izdarīts. Turklāt nav dokumenta, kurā būtu skaidri noteikti pienākumi un procedūras saistībā ar inventarizācijas veikšanu.

Šo ziņojumu Revīzijas palāta ir pieņēmusi 2004. gada 29. un 30. septembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā —

priekšsēdētājs

Juan Manuel FABRA VALLÉS


(1)  OV L 36, 12.2.1993. Šo regulu grozīja ar 1994. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3294/94 (OV L 341, 30.12.1994., 7. lpp.) un 2003. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1651/2003, (OV L 245, 29.9.2003.).

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  Atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 2343/2002 82. pantam Centra pārskati par 2003. finanšu gadu tika pabeigti 2004. gada 15. septembrī un nosūtīti Palātai, kura tos saņēma 2004. gada 21. septembrī. Šo pārskatu kopsavilkumi ir sniegti šim ziņojumam pievienotajās tabulās.

(4)  Administratīvā valde tos pieņēma sēdē, kas notika no 2003. gada 15. līdz 17. janvārim.

(5)  OV C 319, 30.12.2003, 68. lpp., 11. punkts.


1. tabula

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (Lisabona)

Kopienas kompetences jomas saskaņā ar Līgumu

Centra kompetence, kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 302/93

Pārvaldība

Centram pieejamie resursi 2003. gadā

(2002. gada dati)

2003. gada produkti un pakalpojumi

Kopiena papildina dalībvalstu rīcību, kas mazina narkotiku izraisīto kaitējumu veselībai, arī informējot un veicot profilakses pasākumus.

(Līguma 152. pants)

Mērķi:

Nodrošināt Kopienu un tās dalībvalstis ar objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju Eiropas līmenī par narkotikām, narkomāniju un tās sekām.

Centra veiktajai analīzei jāattiecas uz šādām prioritārām jomām:

1)

narkotiku pieprasījums un narkotiku pieprasījuma samazināšana;

2)

valstu un Kopienas stratēģija un politika;

3)

starptautiskā sadarbība un piegādes ģeopolitisko izpēte;

4)

narkotiku, psihotropo vielu un narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības kontrole;

5)

narkotiku problēmas saistība ar izgatavotājām, patērētājām un tranzīta valstīm, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana.

Uzdevumi:

1)

Apkopot un analizēt datus.

2)

Veikt izpēti un sagatavošanas darbības.

3)

Nodrošināt ticamākus datus Eiropas līmenī.

4)

Publicēt ticamu informāciju.

5)

Uzlabot atsevišķas valsts un Kopienas darbības koordināciju.

6)

Sekmēt ar narkotikām saistītu datu iekļaušanu attiecīgās starptautiskās programmās.

1.

Administratīvā valde

Administratīvajā valdē ir viens pārstāvis no katras dalībvalsts, divi Komisijas pārstāvji un divi Eiropas Parlamenta iecelti zinātnieki. Tā apstiprina darba programmu un gada ziņojumu un pieņem budžetu.

2.

Direktors

Ieceļ Administratīvā valde pēc Komisijas priekšlikuma.

3.

Zinātniskā komiteja

Tā sniedz atzinumus. Zinātniskajā komitejā ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts. Administratīvā valde var iecelt sešus citus locekļus, ņemot vērā viņu attiecīgo kvalifikāciju.

4.

Ārējais revidents

Revīzijas palāta.

5.

Budžeta izpildes apstiprinātāja iestāde

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma.

Budžets:

10,45 milj. EUR (10,46 milj. EUR), tostarp Kopienas subsīdijas: 89 % (87 %)

Darbinieku skaits 2003. gada 31. decembrī:

Plānotais štata vietu skaits: 63 (59)

Aizņemtās štata vietas: 54 (57)

+18 (16) pārējie darbinieki (palīgdarbinieku līgumi, darbā norīkotie valstu eksperti, vietējie darba ņēmēji un pagaidu darbinieki)

Kopējais darbinieku skaits: 72 (73)

norīkoti šādu pienākumu izpildei:

pamatdarbībām: 46,5 (46)

administrācijā: 18 (19)

dažādi: 7,5 (8)

Tīkls

Centra rīcībā ir Eiropas Informācijas tīkls par narkotikām un narkomāniju (Reitox) – datortīkls, kas veido infrastruktūru informācijas un dokumentācijas apkopošanai un apmaiņai. Tas izmanto datorsistēmu, kas saistīta ar valsts informācijas tīklu par narkotikām, specializētajiem centriem dalībvalstīs un starptautisko vai Eiropas organizāciju vai to institūciju informācijas sistēmām, kuras sadarbojas ar Centru.

Publikācijas:

Gada pārskats par narkotiku problēmām Eiropas Savienībā.

Gada darbības pārskats.

2 reizes mēnesī iznākošs periodisks biļetens (Drugnet Europe).

2 reizes mēnesī informācija presei (Drugs in focus).

Avots: Centra sniegtā informācija.


2. tabula

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs – budžeta izpilde 2003. finanšu gadā

(milj. EUR)