ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 324

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

47. évfolyam
2004. december 30.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Számvevőszék

2004/C 324/1

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Ügynökség válaszaival együtt

1

2004/C 324/2

Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Ügynökség válaszaival együtt

9

2004/C 324/3

Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Ügynökség válaszaival együtt

16

2004/C 324/4

Jelentés az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Ügynökség válaszaival együtt

23

2004/C 324/5

Jelentés az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Ügynökség válaszaival együtt

30

2004/C 324/6

Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról a Hatóság válaszaival együtt

39

2004/C 324/7

Jelentés az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról a Központ válaszaival együtt

46

2004/C 324/8

Jelentés az Európai Szakképzés-fejlesztési Központnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról a Központ válaszaival együtt

53

2004/C 324/9

Jelentés az Eurojustnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Eurojust válaszaival együtt

61

2004/C 324/0

Jelentés az Európai Képzési Alapítványnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Alapítvány válaszaival együtt

68

2004/C 324/1

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Alapítvány válaszaival együtt

75

2004/C 324/2

Jelentés a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról a Központ válaszaival együtt

83

2004/C 324/3

Jelentés a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról a Központ válaszaival együtt

91

2004/C 324/4

Jelentés a Közösségi Növényfajta-hivatalnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról a Hivatal válaszaival együtt

99

2004/C 324/5

Jelentés a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról a Hivatal válaszaival együtt

106

HU

 


I Tájékoztatások

Számvevőszék

30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/1


JELENTÉS

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Ügynökség válaszaival együtt

(2004/C 324/01)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–11

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

(1)

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséget (a továbbiakban: „Ügynökség”) a Tanács 1994. július 18-i 2062/94/EK rendelete (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség feladata információk gyűjtése és terjesztése a nemzeti és közösségi prioritásokról a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén, a politikák kialakításában és végrehajtásában érdekelt nemzeti és közösségi szervezetek támogatása és információk szolgáltatása a megelőző intézkedésekről. Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze az Ügynökség által megadott adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta az Ügynökségnek a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásait. A 2062/94/EK tanácsi rendelet 14. cikke (1) bekezdésének megfelelően a költségvetés végrehajtása az igazgató felelősségi körében történt. A 2062/94/EK tanácsi rendelet 15. cikke alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (3). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai. A Számvevőszék megvizsgálta a számviteli bizonylatokat, és alkalmazta a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható, és az alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek. Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék e jelentésben kifejtett véleményének érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat tartalmazza a 2003-as pénzügyi év előirányzatainak és az azt megelőző pénzügyi évről áthozott előirányzatok végrehajtását. Az Ügynökség által a 2003-as pénzügyi évről összeállított eredménykimutatást és beszámolót a 3. és 4. táblázat foglalja össze.

(7)

Az áthozott előirányzatok főleg a költségvetés III. címét érintik, és a jelentős csökkenés ellenére a bevállalt kötelezettségvállalásoknak még mindig több mint 45 százalékát képezik. A Számvevőszék ismét felhívja az Ügynökség figyelmét, hogy javítania kell a tevékenységek ellenőrzését.

(8)

A 2003. december 31-én véget ért pénzügyi év során az Ügynökség elkezdte az új pénzügyi szabályzatban lefektetett számviteli alapelvek alkalmazását. Az Ügynökség ugyanakkor nem dolgozta át a 2002-es pénzügyi év számviteli adatait, így a két pénzügyi évet nem lehet összehasonlítani.

(9)

A 2002-es pénzügyi évről szóló jelentésében (4) a Számvevőszék hiányosságokat állapított meg egy program ellenőrzésében, amely a kis- és középvállalkozások egészségügyi és biztonsági kockázatainak csökkentésével kapcsolatos helyes gyakorlatok kidolgozásának és elterjesztésének támogatására irányult. 2003-ban az Ügynökség 3,1 millió EUR-t fizetett ki egy elemzés alapján, amely a program 53 projektjének tevékenységi és pénzügyi jelentéseiről szólt. A Számvevőszék ezen projektek közül húsznak ellenőrizte a kiadásigazoló nyilatkozatait. Amint a program záródátuma közeledett, az Ügynökség úgy csökkentette követeléseit a végső kifizetési kérelmeket alátámasztó pénzügyi dokumentációval kapcsolatban. Ez azzal az eredménnyel járt, hogy a 20 megvizsgált aktából öt esetben 348 000 EUR összegig terjedő kifizetésekre pusztán a kiadásigazoló nyilatkozat alapján került sor, megfelelő alátámasztó iratok nélkül, néhány esetben pedig egyáltalán semmilyen iratot sem csatoltak (5). A Számvevőszék 2002-es pénzügyi évről szóló jelentésére adott válaszában (6) az Ügynökség fontolóra vette a projekttulajdonosi szinten történő ellenőrzések lehetőségét. Ilyesfajta ellenőrzésre nem került sor 2003-ban.

(10)

Amint azt a Számvevőszék a 2002-es pénzügyi évről szóló jelentésében (7) is megfogalmazta, a költségvetési számlák ellenőrzése ismét hiányosságokat állapított meg az előzetes pénzügyi ellenőrzések meghatározásával és szabályokba foglalásával kapcsolatban.

(11)

Az Ügynökség alaprendeletének 4. cikke szerint a nemzeti hatóságok tájékoztatják az Ügynökséget azon intézményekről, amelyekkel az Ügynökség együttműködhet és amelyek témaközpontok lehetnek. Az Ügynökség finanszírozott két olyan központot (8), amelyek számos témával foglalkoznak. Az egyik ezek közül 14, a másik 12 intézményt egyesít. A központok által végzett tanulmányok fő hozzáadott értéke, hogy néha nehezen beszerezhető adatokat gyűjtenek össze és elemeznek európai szinten. Az Ügynökségnek szigorítania kellene a témaközpontok által bejelentett költségek ellenőrzési rendszerét, elsősorban azáltal, hogy külső ellenőr általi hitelesítés végeztetésére kéri fel a témaközpontokat.

Ezt a jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  HL L 216., 1994.8.20., 1. o. A rendeletet a 2003. június 18-i 1654/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 245., 2003.9.29., 38. o.) módosította.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  Az Ügynökség pénzügyi szabályzata 14. cikke (3) bekezdésének megfelelően a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolót 2004. július 27-én állították össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 24-én kapta kézhez. A beszámolóról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.

(4)  Lásd a 2002-es pénzügyi évről szóló jelentés (12) bekezdését (HL C 319., 2003.12.30., 10. o.).

(5)  Négy esetben semmilyen alátámasztó iratot nem csatoltak a kérelemhez, egy esetben pedig az iratok a követelt összegnek csak egy részére vonatkoztak.

(6)  Lásd a 2002-es pénzügyi évről szóló jelentésre adott válaszok (13) bekezdését (HL C 319., 2003.12.30., 14. o.).

(7)  Lásd a 2002-es pénzügyi évről szóló jelentés (9) bekezdését (HL C 319., 2003.12.30., 9. o.).

(8)  2003 júniusában kizárólag a tagjelölt országokból történő adatgyűjtés céljából létrehoztak egy harmadik központot, amely 2004 áprilisában beszüntette működését.


1. táblázat

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (Bilbao)

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

A Tanács 1994. július 18-i 2062/94/EK

rendeletében meghatározott ügynökségi hatáskör

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott eszközök (2002-es adat)

Termékek és szolgáltatások 2003-ban

Szociális rendelkezések

Célkitűzés

Feladatok

1.

Igazgatótanács

Teljes költségvetés

A hálózat kiépítése:

Közösség és a tagállamok célkitűzése (…) az élet- és munkakörülmények javítása – lehetővé téve ezáltal a fejlődési folyamat fenntartása mellett ezek összehangolását (…).

A 136. cikkben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében a Közösség a következő területeken támogatja és egészíti ki a tagállamok tevékenységeit:

a)

különösen a munkakörnyezet javítása a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében;

b)

munkafeltételek; (…)

(Kivonatok a Szerződés 136. és 137. cikkéből)

A közösségi szervek, a tagállamok és a témában érintettek hasznos információkkal való ellátása a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről a fejlődés ösztönzésének érdekében, különösen a munkakörnyezet területén, a munkavállalók biztonságának és egészségének védelme céljából.

Információk gyűjtése és terjesztése a nemzeti és közösségi prioritásokról és a kutatásokról

az együttműködés és az információcsere elősegítése, többek között a képzési programokról

a közösségi szervek és a tagállamok ellátása politikák kialakításához és végrehajtásához szükséges információkkal, különösen azok hatásáról a kis- és középvállalkozásokra

információk rendelkezésre bocsátása harmadik országokról és nemzetközi szervezetekről és azok számára

információk szolgáltatása a megelőző tevékenységekről

hozzájárulás jövőbeli közösségi cselekvési programok kialakításához

a nemzeti tájékoztatási központokat és témaközpontokat egyesítő hálózat felállítása.

Összetétel:

a tagállamok egy-egy képviselője

a tagállamok munkáltatói szervezeteinek egy-egy képviselője

a tagállamok munkavállalói szervezeteinek egy-egy képviselője

a Bizottság 3 képviselője.

Feladatok:

Az Ügynökség munkaprogramjának és általános éves jelentésének elfogadása

2.

Igazgató

A Bizottság javaslata alapján az igazgatótanács nevezi ki

3.

Bizottságok

Kötelező konzultáció a munkaprogramról a Bizottsággal és a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal

4.

Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék

5.

A költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament

14,6 millió EUR (13,2 millió EUR),

amiből közösségi hozzájárulás:

foglalkoztatási főigazgatóság: 91,58 % (98,41 %)

bővítési főigazgatóság: 7,19 % (%),

egyéb bevételek: 1,23 % (1,59 %)

A személyzet tagjainak száma 2003. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 33 (31),

ebből betöltött: 29 (29)

+ 25 (21) egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak)

A teljes létszám: 54 (50) fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 34 (32) fő, adminisztratív feladatok: 12 (9) fő,

vegyes feladatok: 8 (9) fő.

körülbelül 600 partner a nemzeti tájékoztató központokon keresztül, kilenc szakértői csoport, három témaközpont, részt vesznek benne a PHARE és EFTA országok.

Információ terjesztése:

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem európai hete: „veszélyes anyagok”;

Részvétel 58 kiállításon/konferencián,

Elektronikus média:

kétheti hírlevél 20 000 feliratkozott felhasználónak, website (1,7 millió látogató)

Kiadványok: 9 tájékoztató jelentés és munkadokumentum, 11 adatlap, a „Forum” magazin egy száma, 3 papírformátumú hírlevél,

19 sajtóközlemény

A kis- és középvállalkozások harmadik programja (2003–2004): 40 kiválasztott projekt

A kis- és középvállalkozások második programja (2002–2003): 51 befejezett projekt

Forrás: az Ügynökség által közölt adatok.


2. táblázat

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – A 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(millió EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A költségek eloszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

Rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok

(2003-as költségvetés és 2002-es pénzügyi év)

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

fennálló kötelezettségvállalások

kifizetett

törölt

előirányzatok

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

Közösségi támogatások

13,4

11,6

I. cím

Személyi juttatások

3,7

3,5

3,2

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

3,9

3,6

3,3

0,1

0,5

Saját bevételek

0,0

0,0

II. cím

Működési kiadások

1,4

1,4

1,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,1

1,6

1,6

1,3

0,2

0,1

Egyéb támogatások

0,2

0,1

III. cím

Tevékenységi kiadások

8,5

8,3

2,6

5,9

0,0

5,8

5,2

0,6

14,3

14,1

7,8

5,9

0,6

Egyéb bevételek

p.m.

0,2

PHARE kiadások

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

PHARE bevételek

1,1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

14,6

12,7

Összesen

14,6

14,1

7,5

6,6

0,5

6,2

5,5

0,8

20,8

20,3

13,0

6,6

1,2

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


3. táblázat

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – A 2003-as és 2002-es pénzügyi év eredménykimutatása

(1000 EUR)

 

2003

2002

Bevételek

Közösségi támogatások

11 641

12 324

Egyéb támogatások

66

252

Egyéb bevételek

157

81

PHARE bevételek

824

0

Összes bevétel (a)

12 688

12 657

Kiadások

Személyi juttatások – a költségvetés I. címe

Kifizetések

3 245

3 024

Átvitt előirányzatok

87

136

Működési kiadások – a költségvetés II. címe

Kifizetések

1 146

1 140

Átvitt előirányzatok

186

247

Tevékenységi kiadások – a költségvetés III. címe

Kifizetések

2 559

2 030

Átvitt előirányzatok

5 859

5 623

PHARE kiadások

Kifizetések

548

0

Átvitt előirányzatok

502

0

Összes kiadás (b)

14131

12199

Pénzügyi év eredménye (c = a – b) (1)

–1 443

458

Az előző pénzügyi évről áthozott egyenleg

–1 108

–2 185

Átvitt és törölt előirányzatok

766

609

Előző év igénybe nem vett újra felhasználható összegei

1

0

Kifizetések a 2002-ben törölt kötelezettségvállalás ellenében

– 191

0

Árfolyam-különbözet

4

4

Kiigazítások

–16

7

Pénzügyi év eredménye gazdasági kiigazítások nélkül (d)

–1 987

–1 108

Behajtandó költségvetési bevételek

850

0

Egyéb behajtandó bevételek

3

0

Befektetett eszközök beszerzése

207

0

Értékcsökkenési leírás (2)

– 186

0

Egyéb kiadások

–1

0

Gazdasági kiigazítások (e)

873

0

Pénzügyi év mérlege (d + e) (3)

–1 113

–1 108

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


4. táblázat

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – 2002. és 2003. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

Eszközök

2003

2002

Források

2003

2002

Befektetett eszközök

 

 

Saját tőke

 

 

Számítógépes programok

95

145

Saját tőke (4)

431

1 229

Befektetett eszközök

136

428

Pénzügyi év mérlege

–1 113

–1 108

Berendezések és felszerelések

215

614

Részösszeg

– 682

121

Szállítási eszközök

0

26

Közép- és hosszú távú kötelezettségek

 

 

Részösszeg

445

1 214

Kötelezettségek célhoz kötött bevételek ellenében

0

369

Közép- és hosszú távú eszközök

 

 

Részösszeg

0

369

Közösségi támogatások

0

369

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

Részösszeg

0

369

Nem automatikus áthozatalok

135

193

Készletek

 

 

Automatikus áthozatalok

6 498

5 813

Irodaberendezés

6

15

Bizottság

282

7

Részösszeg

6

15

Egyéb kötelezettségek

128

19

Forgóeszközök

 

 

Levonások fizetésekből

73

24

Közösségi támogatások

1 035

681

Kötelezettségek célhoz kötött bevételek ellenében

0

736

Egyéb követelések

62

53

Részösszeg

7 117

6 791

Visszaigényelhető hozzáadottérték-adó

0

5

Átmenő tétel számla

 

 

Részösszeg

1 097

739

Visszafizetési felszólítások

11

21

Pénzeszközök

 

 

Újra felhasználható összegek

0

17

Bankszámlák és pénztár

4 889

4 922

Részösszeg

11

37

Előlegszámlák

1

61

 

 

 

Részösszeg

4 890

4 982

 

 

 

Aktív pénzügyi elszámolások és elhatárolások

 

 

 

 

 

Előlegek

6

0

 

 

 

Részösszeg

6

0

 

 

 

Összesen

6 445

7 319

Összesen

6 445

7 319

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


(1)  A 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet alapján számítva (HL L 130., 2000.5.31., 8. o.).

(2)  Az Ügynökség 2003-ban számolt el először értékcsökkenési leírást a befektetett eszközökre.

(3)  A mérleg azért negatív, mert az áthozatalokat továbbra is kiadásokként tartják nyilván, gazdasági kiigazítás nélkül. A szükséges kiigazítás durva becslése alapján a pénzügyi év valódi mérlege 1 millió EUR körül van.

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.

(4)  2003. december 31-én a tőke összege a 2002. december 31-i befektetett eszközök bruttó értékének felel meg, mínusz az 1996 és 2002 közötti időszak értékcsökkenési leírásai. Ehhez adódik a készletek 2002.12.31. és 2003.12.31. közötti állományváltozása, illetve a befektetett eszközök értékhelyesbítése, nyilvántartása és értékvesztése. A 2003-as év értékcsökkenési leírásait az éves eredmény tartalmazza, tehát nem közvetlenül a tőkéből vonták le.

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


A ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

(7)

Az Ügynökség meg kívánja erősíteni az átvitt összegek csökkentése iránti folyamatos elkötelezettségét a költségvetés évenkéntiségének elve szerint. 2002-höz képest az ügynökség jelentősen csökkentette az átvitt összegeket (60-ról 45 %-ra). Miként 2002-ben is, az átvitt összegekre a KKV-támogatási rendszer szabályos végrehajtása miatt került sor, amelynek nyilvánvalóan kétéves végrehajtási ciklusa van.

(8)

A Bizottság és az összes ügynökség könyvelői között lefolyt különféle megbeszélések nyomán az a döntés született, hogy az év végén átvitt hitelek visszavonása olyan specifikus információ-technológiai eszközök használatát igényli, amelyek nem álltak rendelkezésre, de kifejlesztésüket az Ügynökség jelenleg már megkezdte.

(9)

A KKV-program projektjeit illetően az Ügynökség a teljes támogatást a projekttulajdonosok felénél kevesebbnek fizette ki, és hat beszedési utalványt adott ki, miután az Ügynökség alkalmazottai elvégezték az 53 kedvezményezett által benyújtott pénzügyi jelentések és igazoló okiratok belső értékelését. Az előrevetített és a végül kifizetett teljes támogatási összeg különbsége 382 377 EUR volt. Az ügynökség hangsúlyozni kívánja, hogy az a kiegészítő információ, amelyet a Számvevőszék által említett öt projekttulajdonos közül négy adott az Ügynökségnek a könyvvizsgálói látogatást követő kérésére, megerősítette a pénzügyi kimutatásban korábban közölt információt, és az nem szorult kiigazításra. Az ötödik projekttulajdonos részben megadta a kért információt, amely igazolta a 11 000 EUR kifizetését. 2004-ben az Ügynökség megbízott egy ajánlattevőt, hogy végezzen el öt utólagos pénzügyi ellenőrzést – beleértve a KKV-projekttulajdonosok könyvvitelének helyszíni vizsgálatát is. A végső jelentések 2004 októberére várhatók, ezen túlmenően azonban a két első KKV-rendszer független vizsgálata a támogatott projektek fenntarthatóságát és hozzáadott értékét, illetve a rendszerek megfelelő irányítását igazolta.

(10)

Az Ügynökség tudomásul veszi a Számvevőszék megállapításait. 2003 végén befejeződött a Források- és Szolgáltatási Központ belső átszervezése – jelenleg minden művelet előzetes (ex-ante) igazoló vizsgálat alá esik (operatív és pénzügyi vonatkozások szempontjából).

(11)

Az Ügynökség meg kívánja jegyezni, hogy a kiadások ellenőrzésének megerősítése érdekében a 2003 szeptemberétől aláírt minden, a témaközpontokkal kötött szerződés kiköti, hogy a kedvezményezett köteles a támogatási megállapodással rendelkezésre bocsátott források felhasználásáról külső ellenőrzést készíttetni. A könyvvizsgálók beterjesztik szakvéleményüket, mivel az ellenőrzés célja annak igazolása, hogy a kedvezményezett által az ügynökségnek átadott pénzügyi dokumentumok megfelelnek a megállapodásban foglalt pénzügyi rendelkezéseknek, hogy a bevallott költségek a valóságos költségeket képezik, és hogy minden bevétel bevallása megtörtént.


30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/9


JELENTÉS

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Ügynökség válaszaival együtt

(2004/C 324/02)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–10

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

(1)

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: „Ügynökség”) a Tanács 2002. július 15-i 1592/2002/EK rendelete (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség a 2003-as pénzügyi évben kezdte meg tényleges működését. Az Ügynökség feladata, hogy tartósan biztosítsa a polgári repülés magas szintű biztonságát, szavatolja a polgári repülés biztonságának helyes működését és fejlesztését, valamint hogy típusalkalmassági előírásokat és repüléstechnikai termékekre szóló bizonyítványokat adjon ki. Az 1. táblázat az Ügynökség illetékességi körét és tevékenységét foglalja össze az Ügynökség által közölt adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta az Ügynökségnek a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolását. A 2002. július 15-i 1592/2002/EK tanácsi rendelet 49. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Ügynökség költségvetésének végrehajtása az ügyvezető igazgató felelősségi körében történt. Az ugyanezen rendelet 52. cikke alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az ügyvezető igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (3). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai. A Számvevőszék megvizsgálta a számviteli bizonylatokat, és alkalmazta a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható, és az alapjául szolgáló ügyletek összeségükben jogszerűek és szabályszerűek. Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék e jelentésben kifejtett véleményének érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat tartalmazza a 2003-as pénzügyi év előirányzatainak végrehajtását és az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokat. Az Ügynökség eredménykimutatásáról és a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó mérlegről a 3. és 4. táblázat ad összefoglalót.

(7)

Az ügyvezető igazgatónak, aki az engedélyezésre jogosult tisztviselő, felhatalmazása van a banki műveletek jóváhagyására is. Ez ellentétes az Ügynökség pénzügyi szabályzatának 37. cikkével.

(8)

Az Ügynökség pénzügyi szabályzata 43. cikke (1) bekezdése e) pontjának értelmében a számvitelért felelős tisztviselőnek jóvá kell hagynia az engedélyező tisztviselő által a számviteli információ beszerzésére vagy megalapozására kijelölt rendszereket. A pénzügyi évben erre nem került sor.

(9)

A munkaerőfelvételi iratok megvizsgálása során némelyeknél alaki hibákra derült fény, mások pedig hiányosak voltak. Tekintettel arra, hogy 2006-ig nagy számban vesznek majd fel új alkalmazottakat (kb. 300 főt), fontos, hogy megfelelő intézkedések biztosítsák a jogszabályi rendelkezések betartásának jobb ellenőrzését.

(10)

A számítógépes ellenőrzési környezet vizsgálata arra mutatott rá, hogy az Ügynökség tevékenységének várható növekedésére való tekintettel a rendszer javításra szorul.

Ezt a jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  HL L 240., 2002.9.7., 1. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  Az Ügynökség pénzügyi szabályzata 83. cikke (3) bekezdésének alapján a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolót 2004. március 31-én állították össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 20-án kapta kézhez. A beszámolóról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.


1. táblázat

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (ideiglenes székhelye: Brüsszel, át fogják helyezni Kölnbe)

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

A Tanács 2002. július 15-i 1592/2002/EK

rendeletében meghatározott ügynökségi hatáskör

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott eszközök (2003-as adat)

Termékek és szolgáltatások 2003-ban

Közös közlekedéspolitika

Célkitűzés

Feladatok

1.

Igazgatótanács

Végleges költségvetés

Kiadott vélemények száma: 2

„A Tanács minősített többséggel határozhat arról, hogy lehet-e, és ha igen, milyen mértékben és milyen eljárással, a tengeri és légiközlekedésre vonatkozóan megfelelő rendelkezéseket hozni.”

(A Szerződés 80. cikke)

A polgárirepülés-biztonság egységesen magas szintjének fenntartása Európában

A polgárirepülés-biztonság megfelelő működésének és fejlesztésének biztosítása

Az áruk, a személyek és a szolgáltatások szabad mozgásának megkönnyítése

A szabályozási és típusalkalmassági vizsgálati eljárásokban a költséghatékonyság elősegítése, valamint nemzeti és európai szinten az ismétlődések elkerülése

Véleményeket fogalmaz meg a Bizottság számára

Típusalkalmassági előírásokat, valamint a közösségi politika alkalmazására vonatkozó útmutató dokumentumokat ad ki

A légialkalmasság és a környezetvédelmi követelmények szempontjából hitelesíti a repüléstechnikai termékeket

A tagállamokban ellenőrzi az Ügynökség által meghatározott polgárirepülés-biztonsági szabályok betartását

Elvégzi a vállalkozásoknál szükségesnek mutatkozó vizsgálatokat

A tagállamok nevében elvégzi a nemzetközi egyezmények, különösen a Chicagói Egyezmény (a polgári repülésre vonatkozó, 1944. december 7-én aláírt egyezmény) által ezeknek tulajdonított teendőket és feladatokat

Felépítés

A tagállamok egy-egy, illetve a Bizottság egy képviselője

Feladatok

Jóváhagyja a munkaprogramot és gondoskodik annak végrehajtásáról

Elfogadja a tagállamok vagy minősített szervezetek típusalkalmassági vizsgálati feladatainak kijelölésére vonatkozó iránymutatásokat

Tanácsadó szervet hoz létre az érintett felekből

2.

Ügyvezető igazgató

Az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság javaslatára

3.

Fellebbezési tanácsok

4.

Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék

5.

A költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament

4,75 millió EUR, amiből a Közösség hozzájárulása: 100 %

A személyzet tagjainak száma 2003. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 80

ebből betöltött: 1

+16 egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak)

A teljes létszám: 17

foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok:1

adminisztratív feladatok: 4

vegyes feladatok:12

Kiadott típusalkalmassági előírások és útmutató dokumentumok száma: 19

Típusalkalmassági vizsgálati döntések: 2 132 (ebből 1 606 kisebb módosításokra vonatkozik)

Ellenőrzések: nincs

Vizsgálatok: nincs

Forrás: Az Ügynökség által közölt adatok.


2. táblázat

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség – A 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(millió EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A költségek eloszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitelre

törölt

Közösségi támogatások

4,7

3,7

I. cím

Személyi juttatások

0,9

0,7

0,7

0,0

0,2

Egyéb támogatások

II. cím

Működési kiadások

0,8

0,5

0,1

0,4

0,3

Egyéb bevétel

III. cím

Tevékenységi kiadások

3,0

2,7

0,2

2,5

0,3

Összesen

4,7

3,7

Összesen

4,7

3,9

1,0

2,9

0,8

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi jelentéseiben közölt adatainak összegzése.


3. táblázat

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség – A 2003-as pénzügyi év eredménykimutatása

(1000 EUR)

 

2003

Bevételek

Bizottsági támogatások

3 725

Összes bevétel (a)

3 725

Kiadások

Személyi juttatások – a költségvetés I. címe

Kifizetések

680

Átvitt előirányzatok

27

Működési kiadások – a költségvetés II. címe

Kifizetések

153

Átvitt előirányzatok

396

Tevékenységi kiadások – a költségvetés III. címe

Kifizetések

197

Átvitt előirányzatok

2 486

Összes kiadás (b)

3 939

A pénzügyi év egyenlege (a – b)

– 214

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok.


4. táblázat

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség – 2003. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

Eszközök

2003

Források

2003

Befektetett eszközök

 

Állótőke

 

Immateriális javak

10

Saját tőke

16

Számítástechnikai felszerelések

11

Pénzügyi év mérlege

– 214

Értékcsökkenési leírás

–5

Részösszeg

– 198

Részösszeg

16

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

Forgóeszközök

 

Bizottság

8

Egyéb előlegek

5

Automatikus áthozatalok

2 909

Egyéb követelések

1

Egyéb kötelezettségek

18

Részösszeg

6

Levonások fizetésekből

12

Függő számlák

 

Részösszeg

2 947

Bankszámlák és pénztár

2 727

 

 

Részösszeg

2 727

 

 

Összesen

2 749

Összesen

2 749

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok.


A ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

(7)

2003 végéig az ügyvezető igazgató volt az Ügynökség egyetlen határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkatársa. A gyakorlatban ő írta alá a banki átutalások jóváhagyását a könyvelővel együtt. További, határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottak 2004 második felében lezajlott felvételével ez az összeférhetetlenség megszűnt.

(8)

A pénzügyi rendszereket a könyvelő hagyta jóvá 2004. február elején. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő által beindítandó állóeszközöket kezelő számítógépes rendszer jelenleg beszerzés alatt áll és a későbbiekben lesz jóváhagyva.

(9)

A Számvevőszék által megjelölt hiányosságok abból erednek, hogy az Ügynökséget abban az időszakban hozták létre, ez volt működésének kezdeti szakasza. A speciális munkaerő-felvételi csoporttal kiegészített Humán erőforrások osztály 2004 februárjában állt fel. Azóta az osztály már hajtott végre eljárásokat és alkalmazta a rendelkezésére álló eszközöket. Az Ügynökség egy, 2005 januárjától működő számítógépesített munkaerő-felvételi rendszer felállítását vette tervbe.

(10)

Az Ügynökségnek a Bizottság helyiségeibe történt beköltöztetése nagymértékben befolyásolta informatikai környezetét. Az Ügynökség 2004 novemberében Kölnbe helyezi át székhelyét, az új saját helyiségekbe való költözés révén, az új számítógépes architektúra létrehozásával informatikai környezetében jelentős javulás fog bekövetkezni.


30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/16


JELENTÉS

az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Ügynökség válaszaival együtt

(2004/C 324/03)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–10

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

(1)

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: „Ügynökség”) az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendelete (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség a 2003-as pénzügyi évben kezdte meg tényleges működését. Az Ügynökség feladata, hogy tartósan és magas szinten biztosítsa a tengeri biztonságot, illetve a hajók okozta szennyezés megelőzését, hogy műszaki támogatást adjon a Bizottságnak és a tagállamoknak, valamint hogy ellenőrizze a közösségi politika alkalmazását és felmérje annak hatékonyságát. Az 1. táblázat az Ügynökség illetékességi körét és tevékenységét foglalja össze az Ügynökség által közölt adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta az Ügynökségnek a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolását. Az 1406/2002/EK tanácsi rendelet 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Ügynökség költségvetésének végrehajtása az igazgató felelősségi körében történt. Az 1406/2002/EK tanácsi rendelet 21. cikke alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (3). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai. A Számvevőszék megvizsgálta a számviteli bizonylatokat, és alkalmazta a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható, és az alapjául szolgáló ügyletek összeségükben jogszerűek és szabályszerűek. Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék e jelentésben kifejtett véleményének érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat tartalmazza a 2003-as pénzügyi év előirányzatainak végrehajtását és az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokat. Az Ügynökség eredménykimutatásáról és a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó mérlegről a 3. és 4. táblázat ad összefoglalót.

(7)

Az ügyvezető igazgatónak, aki az engedélyezésre jogosult tisztviselő, joga van a banki műveletek jóváhagyására is. Ez ellentétben áll az Ügynökség pénzügyi szabályzatának 37. cikkével.

(8)

Az Ügynökség pénzügyi szabályzata 43. cikke (1) bekezdése e) pontjának értelmében a számvitelért felelős tisztviselőnek jóvá kell hagynia az engedélyező tisztviselő által a számviteli információ beszerzésére vagy alátámasztására kijelölt rendszereket. A jóváhagyásra vonatkozó szabályokat még nem dolgozták ki.

(9)

Az Ügynökségnek rendszeresen ellenőrzéseket kellene végeznie a munkatársainak kifizetett javadalmazással kapcsolatban.

(10)

A számítógépes ellenőrzési környezet vizsgálata arra mutatott rá, hogy az Ügynökség tevékenységének várható növekedésére való tekintettel ez javulásra szorul.

Ezt a jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  HL L 201., 2002.7.31., 8. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A 2343/2002/EK tanácsi rendelet 82. cikkének alapján az Ügynökségnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási beszámolóját 2004. március 1-jén állították össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 20-án kapta kézhez. A beszámolóról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.


1. táblázat

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (ideiglenes székhelye: Brüsszel, át fogják helyezni Lisszabonba)

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 1406/2002/EK

rendeletében meghatározott ügynökségi hatáskör

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott eszközök (2003-as adat)

Termékek és szolgáltatások 2003-ban (1)

Közös közlekedéspolitika

Célkitűzés

Feladatok

1.

Igazgatótanács

Végleges költségvetés:

Kiadott vélemények száma: 2

„A Tanács minősített többséggel határozhat arról, hogy lehet-e, és ha igen, milyen mértékben és milyen eljárással, a tengeri és légiközlekedésre vonatkozóan megfelelő rendelkezéseket hozni.”

(A Szerződés 80. cikke)

Biztosítani a tengeri biztonság magas, egységes és hatékony szintjét és a hajók által okozott szennyezés megelőzését

Műszaki és tudományos támogatással ellátni a tagállamokat és a Bizottságot

Ellenőrizni a közösségi politika alkalmazását és felmérni a bevezetett intézkedések hatékonyságát

Segíti a Bizottságot a közösségi jogszabályok kidolgozásában és végrehajtásában

Ellenőrzi a közösségi ellenőrző rendszernek a kikötő szerinti állam általi működtetését, beleértve a tagállamokba tett esetleges látogatásokat

Műszaki támogatással látja el a Bizottságot a hajóknak a kikötő szerinti illetékes állam által végzett ellenőrzésekor

Együttműködik a tagállamokkal műszaki megoldások kidolgozásában, illetve a közösségi jogszabályok végrehajtásában

Elősegíti az együttműködést a parti államok között az érintett tengeri térségekben

Kifejleszti a szükséges információs rendszereket

Elősegíti a tagállamok és a Bizottság együttműködését a balesetek kivizsgálására vonatkozó közös módszertan kifejlesztésében

Megbízható információkkal látja el a Bizottságot és a tagállamokat a tengeri biztonságra és a hajók által okozott szennyezésre vonatkozóan

Segíti a Bizottságot és a tagállamokat a jogellenes kirakodásokat végző hajók azonosításában és felkutatásában

Felépítés

A tagállamok egy-egy képviselője, a Bizottság négy képviselője, az érintett ágazatok négy szavazati jog nélküli képviselője

Feladat

Jóváhagyja a kölltségvetést és a munkaprogramot

Megvizsgálja a tagállamok technikai segítségnyújtás iránti kérelmeit

2. 

Ügyvezető igazgató

Az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság javaslatára

3.

Külső elenőrzés

Európai Számvevőszék

4.

A költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament

4,5 millió EUR, amiből a Közösség hozzájárulása: 100 %

A személyzet tagjainak száma 2003. december 31-én:

Nincs adat

Helyszíni szemlék: 4

Forrás: Az Ügynökség által közölt adatok.


2. táblázat

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség – A 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(1000 EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A költségek eloszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

Közösségi támogatások

4 500

2 630

I. cím

Személyi juttatások

1 552

713

647

66

838

Egyéb bevételek

 

2

II. cím

Működési kiadások

848

553

238

315

295

 

 

 

III. cím

Tevékenységi kiadások

230

167

13

155

63

Összesen

4 500

2 632

Összesen

2 630

1 434

898

536

1 196

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


3. táblázat

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség – A 2003-as pénzügyi év eredménykimutatása

(1000 EUR)

 

2003

Bevételek

Közösségi támogatások

2 630

Egyéb bevételek

2

Összes bevétel (a)

2 632

Kiadások

Személyi juttatások – a költségvetés I. címe

Kifizetések

647

Átvitt előirányzatok

66

Működési kiadások – a költségvetés II. címe

Kifizetések

238

Átvitt előirányzatok

315

Tevékenységi kiadások – a költségvetés III. címe

Kifizetések

13

Átvitt előirányzatok

155

Összes kiadás (b)

1 434

Pénzügyi év mérlege (a – b)

1 198

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok.


4. táblázat

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség – 2003. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

Eszközök

2003

Források

2003

Befektetett eszközök

 

Saját tőke

 

Számítógépes programok

11

Saját tőke

8

Értékcsökkenés

–3

Pénzügyi év mérlege

1 198

Részösszeg

8

Részösszeg

1 206

Forgóeszközök

 

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

Személyzetnek kifizetett előleg

17

Automatikus áthozatalok

536

Egyéb követelések

3

Egyéb kötelezettségek

29

Részösszeg

20

Részösszeg

566

Pénzeszközök

 

 

 

Bankszámlák

1 744

 

 

Részösszeg

1 744

 

 

Összesen

1 772

Összesen

1 772

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: az Ügynökségtől származó adatok.


(1)  Az Ügynökség csak 2003 novemberében kezdte meg tényleges működését.

Forrás: Az Ügynökség által közölt adatok.


A ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

(7)

Az Ügynökség humán erőforrások szintjén jelentkező hiányosságai miatt a munkakörök megfelelő elkülönítése nem volt lehetséges. 2004 januárja óta, az újabb tisztviselők munkába állását követően, erősödött a belső ellenőrzés és biztosított a betöltött funkciók megfelelő elkülönítése.

(8)

A Számvevőszék észrevételeinek hatására a számviteli és költségvetési eszközöket a könyvelő 2004 márciusában már érvényesítette.

(9)

A Bizottság mellett működő Pay Master Office (PMO) feladata az EMSA tisztviselői fizetéseinek meghatározása. A humán erőforrások osztályon történt létszámemelést követően a fizetések ellenőrzési folyamatait megerősítették.

(10)

Az Ügynökség jelentősen növelte informatikai munkaerőbázisát, amely egy főről (2003. év végi létszám) öt főre nő (2004. év végére előirányzott létszám), ezáltal lehetővé válik a munka- és felelősségi körök szétválasztása és így az informatikai rendszer ellenőrzésének javítása.


30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/23


JELENTÉS

az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Ügynökség válaszaival együtt

(2004/C 324/04)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–8

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

(1)

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget (a továbbiakban: „Ügynökség”) az 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelete (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség feladata olyan megfigyelési hálózat létrehozása, amely a Bizottságot, a tagállamokat és általában a nyilvánosságot megbízhatóan tájékoztatja a környezet állapotáról. Ezeknek az információknak különösen azt kell elősegíteniük, hogy az Unió és a tagállamok megtehessék a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket, és fel tudják mérni ezek eredményességét. Az 1. táblázat az Ügynökség illetékességi körét és tevékenységét foglalja össze az Ügynökség által közölt adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta az Ügynökségnek a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolását. Az 1210/90/EGK tanácsi rendelet 13. cikkének megfelelően az Ügynökség költségvetésének végrehajtása az igazgató felelősségi körében történt. Az 1210/90/EGK tanácsi rendelet 14. cikkének alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (3). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai. A Számvevőszék megvizsgálta a számviteli bizonylatokat, és alkalmazta a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható, és az alapjául szolgáló ügyletek összeségükben jogszerűek és szabályszerűek. Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék e jelentésben kifejtett véleményének érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat  (4) tartalmazza a 2003-as pénzügyi év előirányzatait, illetve az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatok végrehajtását. Az Ügynökség eredménykimutatásáról és a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó mérlegről a 3. és 4. táblázat ad összefoglalót.

(7)

Az Ügynökség pénzügyi szabályzatában (5) foglaltakkal ellentétben a visszafizetési felszólításokat nem következetesen akkor állítják ki, amikor a követelések felmerülnek. A pénzügyi év során 2 539 000 EUR értékű követelés esetében történt ez, amiből 1 472 000 EUR korábban már beszedtek.

(8)

A 2003-as év során az elszámolásban szereplő számlaegyenlegeket nem egyeztették az Ügynökség hét bankszámlájának megfelelő kivonataival. Az egyeztetésre havi rendszerességgel kell sort keríteni, majd annak eredményét a titkárság illetékes dolgozójához kell továbbítani.

Ezt a jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  HL L 120., 1990.5.11.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A 1210/90/EGK tanácsi rendelet 13. cikke (3) bekezdésének alapján az Ügynökségnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó bevételeit és kiadásait tartalmazó részletes pénzügyi elszámolást 2004. augusztus 6-án állították össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 22-én kapta kézhez. Az elszámolásról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.

(4)  A jelentésben szereplő összes táblázatot a felhasznált adatok lehető legpontosabb értékeit alapul véve állítottuk össze. Mivel a számadatokat az egyszerűség kedvéért kerekítve adtuk meg, a végösszegekben előfordulhatnak apróbb eltérések. A gondolatjel nem létező értéket vagy nullát, a 0,0 pedig a kerekítési küszöbnél alacsonyabb értéket jelöl.

(5)  53. cikk (2) bekezdés.


1. táblázat

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (Koppenhága)

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendeletben meghatározott ügynökségi hatáskör

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott eszközök (2002-es adat)

Termékek és szolgáltatások 2003-ban

Környezetvédelmi politika

Célkitűzés

Feladatok

1.

Igazgatótanács

Teljes költségvetés

 

A Közösség környezetpolitikájának célja a magas szintű védelem, figyelembe véve ugyanakkor a Közösség különböző régióinak helyzetében mutatkozó különbségeket. Ez a politika az elővigyázatosság és a megelőzés elvén alapul, valamint azon az elven, hogy a környezeti károkat elsődlegesen a forrásuknál kell elhárítani, továbbá a „szennyező fizet”-elven. (…) Környezetpolitikája kidolgozása során a Közösség figyelembe veszi a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatokat (…)

(a Szerződés 174. cikke)

Olyan megfigyelési hálózat létrehozása, amely a Bizottságot és a tagállamokat megbízhatóan tájékoztatja a környezet állapotáról, hogy azok:

a)

megtehessék a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket;

b)

értékelhessék azok végrehajtását, és

c)

biztosítsák, hogy a nyilvánosság megfelelően tájékozott a környezeti állapotokról.

Ellátni a Közösséget és a tagállamokat a szükséges információkkal

Rögzíteni és értékelni a környezet állapotát leíró adatokat, továbbá jelentéseket készíteni a környezet minőségéről

Biztosítani, hogy a környezeti adatokat európai szinten is össze lehet hasonlítani

Előmozdítani az európai környezeti adatok nemzetközi programokba történő integrálhatóságát

Ötévente jelentést tenni közzé a környezet állapotáról, változásairól és a környezeti kilátásokról

Ösztönözni környezeti előrejelző technológiák és a környezeti károk költségeit felmérő módszerek fejlesztését, valamint az információcserét a kármegelőző technológiákról

Felépítés

a tagállamok egy-egy képviselője

a Bizottság két képviselője

az Európai Parlament által kinevezett két tudományos szakértő

Feladatok

Jóváhagyja a munkaprogramot és gondoskodik annak végrehajtásáról

2.

Igazgató

A Bizottság javaslata alapján az igazgatótanács nevezi ki

3.

Tanácsadó fórum

Tagállamonként egy-egy képviselő alkotja, az ügyvezető igazgatót látja el tanácsokkal

4.

Tudományos bizottság

Környezetvédelmi téren jártas szakértők, akiket az igazgatótanács nevez ki

5.

Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék

6.

A költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament

27,5 millió EUR (25,1 millió EUR), amiből a Közösség hozzájárulása: 77 % (76 %)

A személyzet tagjainak száma 2003. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 111 (106),

ebből betöltött: 95 (85)

+16 (26) egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak)

A teljes létszám: 111 (111) fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 69 (69) fő,

adminisztratív feladatok: 41 (41) fő,

vegyes feladatok:1 (1) fő.

A fenntartható fejlődésről szóló összefoglaló jelentés elkészítését támogató munka és a jelentés mutatóinak szolgáltatása

A 2003-as környezeti állapotok mutatói

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának elemzése és becslése (1990–2020)

A kijevi jelentés véglegesítése (a környezet állapota a kelet- és közép-európai tagjelölt országokban)

Három szeminárium szervezése a Tanács görög elnöksége során

Környezeti mutatók szolgáltatása meghatározott területekről (a tagjelölt országok közlekedési ágazata, Duna – Fekete-tenger régió)

Segítségnyújtás az adatok egyeztetésében

Az EIONET (európai környezeti információs és megfigyelőhálózat) működtetése.

Forrás: Az Ügynökség által közölt adatok.


2. táblázat

Európai Környezetvédelmi Ügynökség – A 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(millió EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A költségek eloszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

Rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok

(2003-as költségvetés és 2002-es pénzügyi év)

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitelre

törölt

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitelre

törölt

felhasználható

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

Közösségi támogatások

21,4

21,4

I. cím

Személyi juttatások

11,5

11,5

11,1

0,3

0,1

1,4

1,4

0,8

0,3

0,3

13,0

13,0

11,9

0,7

0,4

Egyéb támogatások

6,1

8,4

II. cím

Működési kiadások

2,9

2,8

2,4

0,4

0,0

0,3

0,2

0,2

0,0

0,1

3,1

3,1

2,6

0,4

0,1

Egyéb bevétel

0,0

0,1

III. cím

Tevékenységi kiadások

13,1

13,0

6,0

7,0

0,1

5,9

5,6

4,9

0,8

0,3

19,0

18,6

10,9

7,8

0,4

Összesen

27,5

29,9

Összesen

27,5

27,4

19,6

7,7

0,2

7,6

7,3

5,8

1,1

0,6

35,1

34,6

25,4

8,9

0,9

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi jelentéseiben közölt adatainak összegzése.


3. táblázat

Európai Környezetvédelmi Ügynökség – A 2003-as és 2002-es pénzügyi év eredménykimutatása

(1000 EUR)

 

2003

2002

Bevételek

Közösségi támogatások

21 380

18 749

Egyéb támogatások

8 423

1 136

Egyéb bevételek

89

198

Összes bevétel (a)

29 891

20 083

Kiadások

Személyi juttatások – a költségvetés I. címe

Kifizetések

11 123

9 714

Átvitt előirányzatok

315

1 018

Működési kiadások – a költségvetés II. címe

Kifizetések

2 447

2 054

Átvitt előirányzatok

395

247

Tevékenységi kiadások – a költségvetés III. címe

Kifizetések

5 997

6 493

Átvitt előirányzatok

7 008

5 611

Összes kiadás (b)

27 284

25 136

A pénzügyi év eredménye (a – b)

2 607

–5 053

Az előző pénzügyi évről áthozott egyenleg

–7 427

–3 275

Átvitt és törölt előirányzatok

617

889

Az előző év igénybe nem vett újra felhasználható összegei

36

8

Árfolyam-különbözet

–4

4

Kiigazítások

–18

0

A pénzügyi év egyenlege

–4 190

–7 427

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


4. táblázat

Európai Környezetvédelmi Ügynökség – 2003. december 31-i és 2002. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

Eszközök

2003

2002

Források

2003

2002

Befektetett eszközök

 

 

Saját tőke

 

 

Számítástechnikai felszerelések

1 366

1 847

Saját tőke

1 265

1 295

Berendezések és felszerelések

2 302

2 254

Pénzügyi év mérlege

–4 190

–7 427

Befektetett pénzügyi eszközök

425

405

Részösszeg

–2 925

–6 133

Értékcsökkenési leírás

–2 860

–3 237

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

Részösszeg

1 232

1 269

Bizottság

3 124

5 263

Készletek

 

 

Egyéb hozzájárulók

1 066

2 270

Irodai felszerelések

33

26

Automatikus áthozatalok

8 852

7 591

Részösszeg

33

26

Egyéb kötelezettségek

0

769

Forgóeszközök

 

 

Levonások fizetésekből

417

111

Közösségi támogatások

3 124

5 263

Részösszeg

13 460

16 003

Egyéb támogatások

1 066

2 270

Passzív pénzügyi elszámolások és elhatárolások

 

 

Visszafizetési felszólítások

65

226

Újra felhasználható összegek

212

175

Egyéb követelések

127

153

Visszafizetési felszólítások

65

226

Visszaigényelhető hozzáadottérték-adó

232

266

Részösszeg

277

400

Részösszeg

4 614

8 178

 

 

 

Pénzeszközök

 

 

 

 

 

Bankszámlák

4 892

740

 

 

 

Előlegszámlák

40

40

 

 

 

Részösszeg

4 932

780

 

 

 

Aktív pénzügyi elszámolások és elhatárolások

 

 

 

 

 

Függő számlák

0

18

 

 

 

Részösszeg

0

18

 

 

 

Összesen

10 811

10 271

Összesen

10 811

10 271

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját pénzügyi jelentéseiben közölt adatainak összegzése.


A ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

(7) és (8)

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség elismeri, hogy szükség van a beszedéskezelés megerősítésére és az elszámolások rendszeres összehangolására.

A kialakult erőforrás-szűkösség megszüntetése és kapacitásbővítés céljából az EEA elhatározta, hogy a 2004-es létszámterv terhére tisztviselőként („A” kategória) felvesz egy könyvvizsgálót.

Rövid távon az EEA számviteli munkacsoportot hoz létre, amely gondoskodik a rendszeres és korrekt műveletekről az egész év során, elvégzi az elhatárolási elszámolásokat, és előkészül az elszámolások lezárására a szükséges normáknak és kívánalmaknak megfelelően.


30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/30


JELENTÉS

az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Ügynökség válaszaival együtt

(2004/C 324/05)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–14

ÉSZREVÉTELEK

1–5. táblázat

Az Ügynökség válaszai

BEVEZETÉS

(1)

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökséget (a továbbiakban: „Ügynökség”) az 1993. július 22-i 2309/93/EGK tanácsi rendelet (1) alapján hozták létre. Az Ügynökség hálózaton keresztül működik és a tagállamok illetékes hatóságai által az emberi és állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek értékeléséhez és felügyeletéhez rendelkezésre bocsátott, meglévő tudományos forrásokat hangolja össze. Az 1. táblázat az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze az Ügynökség által megadott adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta az Ügynökségnek a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolását. A 2309/93/EGK tanácsi rendelet 57a. cikke (1) bekezdésének megfelelően a költségvetés végrehajtása az ügyvezető igazgató felelősségi körében történt. Az ugyanezen rendelet 57a. cikke (11) bekezdésének alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az ügyvezető igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (3). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai. A Számvevőszék megvizsgálta a számviteli bizonylatokat, és alkalmazta a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható. A Számvevőszék mindazonáltal felhívja a figyelmet a (10) bekezdésben leírt tényállásra. A (7) és (12) bekezdésekben leírt tényállásoktól eltekintve a vizsgálat megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve is, hogy az elszámolás alapjául szolgáló ügyletek összeségükben jogszerűek és szabályszerűek.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat tartalmazza a 2003-as pénzügyi év előirányzatainak, illetve az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatok végrehajtását. Az Ügynökség eredménykimutatásáról és a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó mérlegről a 3. és 4. táblázat ad összefoglalót.

(7)

2003. június 5-én az Ügynökség igazgatótanácsa – a Bizottság jóváhagyásának függvényében – új pénzügyi szabályzatot és ahhoz tartozó végrehajtási szabályokat fogadott el, amelyek a 2003-as pénzügyi év második felétől léptek hatályba (4). 2003. július 17-i 2003/6. számú véleményében a Számvevőszék felhívta a figyelmet az Ügynökség saját pénzügyi szabályzata és az ügynökségekre általában érvényes pénzügyi keretszabályzat közötti különbségekre. Véleményének (7) bekezdésében a Számvevőszék hangsúlyozta, hogy az Ügynökség végrehajtási szabályainak különösen a szerződések odaítélése tekintetében kell összhangban lenniük az általános pénzügyi szabályzat rendelkezéseivel és az általános végrehajtási szabályokkal. Noha például az általános szabályok azt írják elő, hogy a 13 800 EUR-t meghaladó értékű szerződésekre benyújtott tenderek értékelésére bizottságot kell felállítani, az Ügynökség ezt a határértéket 75 000 EUR-ban állapítja meg (az 5. táblázat tartalmazza a megállapított eltéréseket).

(8)

Az Ügynökség 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolását az új pénzügyi szabályzatban meghatározott számviteli alapelveknek (5) megfelelően fogadták el. A 2002-es évre vonatkozó számviteli adatokat nem dolgozták át a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi év elszámolása során használt elszámolási szabályoknak megfelelően.

(9)

Az Ügynökség pénzügyi szabályzata 43. cikke (1) bekezdése e) pontjának értelmében a számvitelért felelős tisztviselőnek jóvá kell hagynia az engedélyező tisztviselő által a számviteli információ beszerzésére vagy alátámasztására kijelölt rendszereket. Erre a jóváhagyásra nem került sor.

(10)

2003-ban az Ügynökség tényleges leltárt készített a befektetett eszközökről, amely az egyes eszközök jellegén alapult, holott a befektetett eszköz számlákat az eszközök bekerülési éve alapján tartják nyilván. Ennek következtében nehéz egyeztetni a tényleges adatokat a számviteli adatokkal. Néhány eszköz ugyanakkor nem szerepel sem a tényleges leltárban, sem a befektetett eszköz számlákon. A befektetett eszközök értékcsökkenés utáni összértékét 4 188 000 EUR-ban (6) állapították meg, és a mérlegben „befektetett eszközök” címen szerepeltették. Az Ügynökségnek rendszert kell létrehoznia a befektetett eszközök kezelésére, amely biztosítja, hogy a leltárban szereplő adatok teljes körűek és megegyeznek a számviteli adatokkal.

(11)

Nem biztosított a belső ellenőrzési módszerek alkalmazásának folyamatossága. Néhány ügy aktája például nem tartalmazza a kötelezettségvállalások vagy kifizetési utalványok kiállításához szükséges valamennyi alátámasztó dokumentumot.

(12)

Néhány tárgyalásos eljárás során a beszállítók kiválasztását az „ajánlattevővel való előzetes tapasztalatra” alapozták, noha erre a pénzügyi szabályzat végrehajtási szabályai (7) nem adnak lehetőséget.

(13)

A munkaerőfelvételi iratok vizsgálata számos hiányosságra derített fényt a szabályok kialakításával és a dokumentálással kapcsolatban: nem indokolják meg például az interjúra behívott jelentkezők kiválasztását, továbbá a jelentkezők alkalmasságának vizsgálatára összeállított ellenőrzési lista sem tartalmazza az álláshirdetésben közzétett valamennyi kiválasztási szempontot.

(14)

Az Ügynökség „minőségbiztosítási” egysége végzi a belső ellenőrzést. Az egység 2002-ben kétszer ellenőrizte egy elektronikus dokumentációs rendszer üzembe helyezését, ami során jelentős költségnövekedést és időveszteséget mutattak ki a projekt felügyeletének elégtelensége miatt. Egy külső szaktanácsadó által később, 2003-ban végzett ellenőrzés megerősítette a belső ellenőrzés által feltárt gyengeségeket. A 2000 végén elindított projektnek 2002 elején kellett volna megkezdenie a működést, körülbelül 1,2 millió EUR költség ráfordításával. 2003-ban a rendszer még nem működött, a felmerült költségek azonban már elérték az 1,7 millió EUR-t.

Ezt a jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  HL L 214., 1993.8.24., 18. o. A 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.) elfogadását követően az Ügynökség új neve Európai Gyógyszerügynökség.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  Az Ügynökség pénzügyi szabályzata 83. cikke (3) bekezdésének megfelelően a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolót 2004. május 14-én állították össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 24-én kapta kézhez. A beszámolóról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.

(4)  A Bizottság 2004 elején nyilvánított véleményt.

(5)  Az Ügynökség pénzügyi szabályzatának 78. cikke.

(6)  Az összeg szoftvereket és a helyszínen végzett átalakításokat foglal magában.

(7)  Az Ügynökség pénzügyi szabályzatának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 86. cikke.


1. táblázat

Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (London)

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

A Tanács 1993. július 22-i 2309/93/EK rendeletében meghatározott ügynökségi hatáskör

Irányítás

Az Alapítvány rendelkezésére bocsátott eszközök

(2002-es adat)

Termékek és szolgáltatások 2003-ban

(2002-es adat)

Valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét.

A Közösség fellépése, amely kiegészíti a nemzeti politikákat, a népegészségügyi helyzet javítására, az emberi megbetegedések és betegségek, valamint az emberi egészséget fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul.

(A Szerződés 152. cikke)

Célkitűzés

A tagállamok illetékes hatóságai által az emberi és állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek értékeléséhez és felügyeletéhez rendelkezésre bocsátott, meglévő tudományos források koordinálása.

Tudományos tanácsadás a tagállamok és az Unió intézményei számára az emberi és állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerekről.

Feladatok

A közösségi forgalomba hozatali engedélyezési eljárás alá tartozó gyógyszerek minőségére, biztonságosságára és hatásosságára vonatkozó tudományos értékelés koordinálása.

A Közösségen belül engedélyezett gyógyszerek felügyeletének koordinálása (farmakovigilancia).

Tanácsadás az állatgyógyászati készítmények szermaradványainak azon maximális szintjére vonatkozóan, amelyek az állati eredetű élelmiszerekben elfogadhatóak.

A helyes gyártási gyakorlat, a helyes laboratóriumi gyakorlat és a helyes klinikai gyakorlat elveinek betartására vonatkozó ellenőrzés koordinálása.

A gyógyszerekre a közösségi eljárásoknak megfelelően kiadott forgalomba hozatali engedélyek nyilvántartása.

1.

A törzskönyvezett gyógyszerkészítmények bizottsága tagországonként két-két tagból áll, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek értékelésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó véleményeket készíti elő.

2.

Az állatgyógyászati készítmények bizottsága tagországonként két-két tagból áll, az állatgyógyászati készítmények értékelésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó véleményeket készíti elő.

3.

Az igazgatótanácsot tagállamonként két képviselő, a Bizottság két képviselője és az Európai Parlament által kinevezett két képviselő alkotja, az Ügynökség munkaprogramját és éves jelentését fogadja el.

4.

Az ügyvezető igazgatót a Bizottság javaslata alapján az igazgatótanács nevezi ki.

5.

Külső ellenőrzés:

Európai Számvevőszék.

6.

A költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóság:

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Teljes költségvetés:

84,2 millió EUR (61,3 millió EUR), amiből a Közösség hozzájárulása (a ritka betegségek gyógyszereire adott támogatás nélkül): 22,9 % (27,9 %)

A személyzet tagjainak száma 2003. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 287 (251),

ebből betöltött: 256 (227)

+48 (37) egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak)

A teljes létszám: 304 (264) fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 242 (211) fő,

adminisztratív feladatok: 62 (53) fő.

Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek

Forgalomba hozatali engedélyek iránti kérelmek: 39 (31)

Kedvező vélemények: 39 (24)

Átlagos értékelési idő: 190 nap (192 nap)

Engedélyezést követő vélemények: 941 (746)

Farmakovigilancia: 45 538 jelentés (42 608 jelentés)

Rendszeres megbízhatósági jelentések: 276 (223)

Felügyeleti eszközök: 1 025 (738)

Tudományos vélemények: 65 (75)

Kölcsönös elismerési eljárások: 4 080 (3 501)

Állatgyógyászati termékek

Új kérelmek: 10 (3)

Új változatokkal kapcsolatos kérelmek: 64 (33)

Vizsgálatok: 76 (75)

Forrás: Az Ügynökség által közölt adatok.


2. táblázat

Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség – A 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(millió EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A költségek eloszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

Rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok

(2003-as költségvetés és 2002-es pénzügyi év)

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

fennálló kötelezettségvállalások

kifizetett

törölt

előirányzatok

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

Közösségi támogatások (1)

23,0

22,5

I. cím

Személyi juttatások

31,5

29,7

29,2

0,5

1,8

0,4

0,3

0,1

31,9

30,1

29,5

0,5

1,9

Saját bevételek

59,0

60,1

II. cím

Működési kiadások

19,7

19,2

11,9

7,3

0,5

1,9

1,5

0,4

21,6

21,1

13,4

7,3

0,9

Egyéb bevételek

2,2

1,8

III. cím

Tevékenységi kiadások

33,0

32,8

24,5

8,3

0,2

4,5

4,2

0,3

37,5

37,3

28,7

8,3

0,5

Összesen

84,2

84,4

Összesen

84,2

81,7

65,6

16,1

2,5

6,8

6,0

0,8

91,0

88,5

71,6

16,1

3,3

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


3. táblázat

Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség – A 2002-es és 2003-as pénzügyi év eredménykimutatása

(1000 EUR)

 

2003

2002 (2)

Bevételek

Forgalomba hozatali engedélyekkel kapcsolatos díjak

58 657

38 372

Bizottsági támogatások az Európai Gazdasági Térségből érkező támogatásokkal együtt

19 786

14 846

Ritka betegségek gyógyszereire adott közösségi támogatások

2 814

2 407

Hozzájárulások közösségi programokhoz

1 208

9

Adminisztratív bevételek

2 153

1 688

Egyéb bevételek

848

54

Összesen (a)

85 466

57 376

Kiadások (3)

Személyi juttatások

29 663

26 216

Működési kiadások

10 905

10 718

Tevékenységi kiadások

32 838

21 467

Értékcsökkenési leírás

2 364

0

Összesen (b)

75 770

58 401

Eredmény (c = a – b)

9 696

–1 025

Egyéb tényezők

Az előző pénzügyi évről áthozott és törölt költségvetési előirányzatok (d)

823

1 377

Árfolyam-különbözet és egyéb kiigazítások (e)

413

– 352

A pénzügyi év eredménye (c + d + e)

10 932

0

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


4. táblázat

Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség – 2002 és 2003 december 31-i mérleg (4)

(1000 EUR)

Eszközök

2003

2002

Források

2003

2002

Immateriális javak

3 401

0

Saját tőke

 

 

 

 

 

A költségvetés eredménye (a)

4 037

Tárgyi eszközök

 

 

Kiigazítások utáni eredmény (b)

6 895

Berendezés, gépezet és eszközök

1 635

146

Gazdasági eredmény (a + b)

10 932

Bútorok és járműflotta

1 011

991

Előző pénzügyi évről áthozott eredmény (5)

6 872

2 684

Számítástechnikai felszerelés

2 548

1 547

Részösszeg

17 804

2 684

Részösszeg

5 194

2 684

 

 

 

 

 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

Forgóeszközök

 

 

Tartozások közösségi intézményeknek és szerveknek

479

444

Kifizetett és visszaigényelhető hozzáadottérték-adó

1 105

571

Átvivendő kifizetési előirányzatok

11 936

6 811

Közösségi intézmények és szervek tartozásai

107

3 744

Egyéb kötelezettségek

127

603

Egyéb követelések

1 034

2 854

Előlegek ügyfelektől

8 845

9 293

Egyéb vegyes kintlevőségek

64

0

Részösszeg

21 387

17 151

Részösszeg

2 310

7 169

 

 

 

Rendelkezésre álló eszközök

28 286

9 982

 

 

 

Összesen

39 191

19 835

Összesen

39 191

19 835

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


5. táblázat

Különbségek az általános végrehajtási szabályok és az Ügynökség eljárási szabályai között

Tenderértékelési bizottság (6)

 

Az általános végrehajtási szabályok 145. és 146. cikke

Az Ügynökség végrehajtási szabályainak 107. cikke

A szerződés értékhatára:

13 800 EUR

75 000 EUR

A tárgyalásos eljárások szabályai kis értékű szerződések esetében

Szerződések értéke

Az általános végrehajtási szabályok 129. cikke

Az Ügynökség végrehajtási szabályainak 89. cikke

kevesebb, mint 200 EUR

a költségek kifizetése számla ellenében

rendelkezés a 82. cikkben, értékhatár nélkül

kevesebb, mint 1 050 EUR: tárgyalásos eljárás

egyetlen ajánlat elegendő

1 500 EUR alatt: egyetlen ajánlat elegendő

1 050 és 13 800 EUR között: tárgyalásos eljárás mellett

legalább 3 ajánlat bekérése

1 500 és 13 800 között: legalább 3 ajánlat bekérése

13 800 és 50 000 EUR között tárgyalásos eljárás CEI (7) nélkül, de

legalább 5 ajánlat bekérése

legalább 3 ajánlat bekérése

Forrás: Számvevőszék.


(1)  Az Európai Gazdasági Térségből kapott támogatásokkal együtt.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.

(2)  A 2002-es évre vonatkozó számviteli adatokat nem dolgozták át a 2003-as pénzügyi év elszámolása során használt elszámolási szabályoknak megfelelően (lásd a jelentés (8) bekezdését).

(3)  Általányban, nem pedig az egyes műveletek elemzése alapján értékelték az áthozott előirányzatok azon részét, amely a pénzügyi év kiadásaként kezelendő.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.

(4)  A Bizottság által javasolt modell használata egyenlegek újraelosztását eredményezte a már létező fejezetekben.

(5)  A 2002-es összeg a befektetett eszközök nettó értékének felel meg. A 2003-as összeg tartalmazza a korábbi években beszerzett és 2003-ban aktivált eszközök értékének megfelelő 4 188 000 EUR-t is (lásd a jelentés (10) bekezdését).

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok. – A táblázat az Ügynökség saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.

(6)  Az Ügynökség által a tenderek értékelésére feljogosított egyetlen bizottság a Közbeszerzési és szerződési tanácsadó bizottság, amelynek a 75 000 EUR-t meghaladó értékű szerződésekről kell véleményt nyilvánítania (107. cikk), holott az általános végrehajtási szabályokban ez az értékhatár 13 800 EUR.

(7)  CEI: felhívás szándéknyilatkozat benyújtására.

Forrás: Számvevőszék.


A ÜGYNÖKSÉG VÁLASZAI

(7)

Az Ügynökség érintkezésbe lépett a Bizottsággal a pénzügyi szabályzat véglegesítése érdekében. A változtatások olyan irányt követtek, amely megfelel a Bizottság és a Számvevőszék megjegyzéseiben foglaltaknak. Különösen a szerződések és a beszerzések küszöbértékeinek összehangolása történt meg a végrehajtási szabályokban.

(8)

Az Ügynökség az így keletkező kiigazításokat a 3. számú nemzetközi közszektor-költségvetési számviteli standarddal (IPSAS) összhangban a kezdőtőke kiigazításaiként jelentette. A 2002. évre vonatkozó összehasonlító információk újbóli kimutatására nem került sor, mert abból nem származott volna lényeges pótlólagos információ. Minthogy az európai uniós intézményeknek és ügynökségeknek számvitelüket az IPSAS-szokkal összhangban kell elkészíteniük a 2005. évre, az Ügynökség az Európai Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által meghatározott naptárt követve alkalmazza azokat a rendszereket, amelyek 2005. január 1-től biztosítják a megfelelést, beleértve a 2004. évre vonatkozó összehasonlító számadatok bemutatását.

(9)

A Számvevőszék észrevétele bizonyos értelemben lényeges, de a benne foglaltakat az EMEA nem kezelte prioritásként, mert tudta, hogy a jelenlegi rendszerek, mind az eljárások, mind pedig a számítógépes programok 1998 óta léteznek, és azóta is biztosítják a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez szükséges pontos adatokat. Ezeket a rendszereket az új költségvetési rendeletek alkalmazása óta nem módosította az Ügynökség.

Az engedélyező tisztviselő által meghatározott rendszereket a 2004. év folyamán jóváhagyja a könyvelő.

(10)

2003-ban az Ügynökség a Számviteli Standard Bizottság által kibocsátott standardokkal összhangban tőkésített bizonyos immateriális javakat (főként számítógépes programok licenceit és bizonyos számítógépes programfejlesztések költségeit). Az immateriális javak és a felszerelési költségek korábbi évekre vonatkozó leltárának összeállítása érdekében részletes elemzés készült a számítógépes programok és a felszerelés 2000 és 2003 közötti költségeiről. A 2004. év folyamán az Ügynökség mind a tárgyi eszközöket, mind pedig az immateriális javakat új aktívakezelési rendszerbe viszi be, és a könyvelés a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által meghatározott, összehangolt könyvelési tervben foglalt típus szerinti osztályozáson alapul.

(11)

Az Ügynökség tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzéseit. A helyreigazításról intézkedett, hogy hasonló helyzet ne alakulhasson ki a jövőben.

(12)

Az Ügynökség tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzéseit az ajánlattevők kiválasztásának kritériumait illetően.

(13)

Az Ügynökség gondosan betartja a felvételi eljárások szabályait. A pályázók felvételi eljárásban való részvételének engedélyezése minden egyes esetben végigveszi a hirdetményben foglalt összes mozzanatot felölelő kérdéssort. Ezt a pályázókról készült egyéni ügyiratok dokumentálják. A pályázók interjúra való kiválasztásának eddigi indoklásán túlmenően az Ügynökség az eljárást javító intézkedéseket vezet be, hogy elkerülje a Számvevőszék által említett problémákat.

(14)

A projekt végrehajtása során tapasztalt súlyos problémákat felismerve, az Ügynökség vezetése lépéseket tett először is azzal, hogy 2003 elején külső vizsgálatot vett igénybe. Az elemzés nyomán azóta az előírások finomítása megtörtént, illetve az elektronikus dokumentumkezelő rendszer kivitelezése megkezdődött.


30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/39


JELENTÉS

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról a Hatóság válaszaival együtt

(2004/C 324/06)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–9

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

A Hatóság válaszai

BEVEZETÉS

(1)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: „Hatóság”) az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete (1) alapján hozták létre. A Hatóság pénzügyi gazdálkodását 2002-ben a Bizottság végezte, így nem volt saját külön könyvelése. Ezért a Hatóság a 2003-as pénzügyi évben volt először teljes mértékben felelős saját pénzügyi gazdálkodásáért. A Hatóság legfontosabb feladatai a közösségi joganyag kidolgozásához szükséges tudományos információk szolgáltatása, adatok gyűjtése és vizsgálata kockázatelemzés és -kezelés céljából és független információk szolgáltatása ezen kockázatokról. Az 1. táblázat a Hatóság hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze a Hatóság által megadott adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta a Hatóságnak a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolását. A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 44. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Hatóság költségvetésének végrehajtása az igazgató felelősségi körében történt. A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. cikke (3) bekezdésének alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (3). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai. A Számvevőszék megvizsgálta a számviteli bizonylatokat, és alkalmazta a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható, és az alapjául szolgáló ügyletek összeségükben jogszerűek és szabályszerűek. Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék e jelentésben kifejtett véleményének érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat tartalmazza a 2003-as pénzügyi év előirányzatainak és az azt megelőző pénzügyi évről áthozott előirányzatoknak a végrehajtását. A Hatóságnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és beszámolóját a 3. és 4. táblázat foglalja össze.

(7)

A Hatóság pénzügyi szabályzata 43. cikke (1) bekezdése e) pontjának értelmében a számvitelért felelős tisztviselőnek jóvá kell hagynia az engedélyező tisztviselő által a számviteli információ beszerzésére vagy alátámasztására kijelölt rendszereket. Erre a jóváhagyásra nem került sor.

(8)

A személyzeti osztály nem ellenőrizte rendszeresen sem a javadalmazások (különösen a fizetések) megállapítását, sem az újonnan felvett személyzet anyagi jogosultságait.

(9)

A számítógépes ellenőrzési környezet vizsgálata arra mutatott rá, hogy a Hatóság tevékenységének várható növekedésére való tekintettel ez javításra szorul.

E jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A Hatóság pénzügyi szabályzata 83. cikke (3) bekezdésének alapján a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolót 2004. szeptember 14-én állították össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 17-én kapta kézhez. A beszámolóról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.


1. táblázat

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (ideiglenes székhelye: Brüsszel, át fogják helyezni Parmaba)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

A Hatóság hatásköre

(az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete)

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott eszközök

Termékek és szolgáltatások 2003-ban

Az élelmiszerek szabad mozgása (A Szerződés 37. cikke)

Az egészségügyre, a biztonságra, a környezetvédelemre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó védelem magas szintje, különös figyelemmel a tudományos tényeken alapuló új fejleményekre (A Szerződés 95. cikke)

Közös kereskedelempolitika (A Szerződés 133. cikke)

Közegészségügy (A Szerződés 152. cikke (4) bekezdése (b) pontja)

Célkitűzés

Tudományos vélemények megfogalmazása és tudományos és szakmai segítségnyújtás azon közösségi jogszabályokhoz és politikákhoz, amelyek közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolnak az élelmiszerek és takarmányok biztonságára

Független információk szolgáltatása az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kockázatokról

Hozzájárulás az emberi élet és egészség magas szintű védelmének kialakításához

A kockázatelemzéshez és -kezeléshez szükséges adatok összegyűjtése és vizsgálata

Feladatok

Tudományos szakvélemények és tanulmányok készítése

Egységes kockázatértékelési módszerek kidolgozásának ösztönzése

A Bizottság támogatása

A szükséges tudományos és szakmai adatok felkutatása, elemzése és összegzése

A felmerülő kockázatok felismerése és jellemzése

A hasonló területen működő szervezetek közötti hálózat kiépítése

Tudományos és szakmai segítségnyújtás a válságkezelési eljárásokban

A nemzetközi együttműködés fejlesztése

A nyilvánosság és az érdekelt felek ellátása megbízható, tárgyilagos és közérthető információkkal

Részvétel a Bizottság gyors riasztási rendszerében

1.

Igazgatótanács

Felépítés

A Tanács által (az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal együttműködésben) kinevezett 14 tag és a Bizottság egy képviselője

Feladatok

Munkaprogramot fogad el és gondoskodik annak végrehajtásáról

2.

Ügyvezető igazgató

Az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltlista alapján, európai parlamenti meghallgatást követően

3.

Tanácsadó fórum

Felépítés

A tagállamok egy-egy képviselője

Feladatok

Tanácsadás az ügyvezető igazgatónak

4.

Tudományos Bizottság és tudományos testületek:

A Hatóság tudományos szakvéleményeinek kialakítása

5.

Külső ellenőrzés:

Európai Számvevőszék

6.

A költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament

Teljes költségvetés:

12,6 millió EUR, amiből a Közösség hozzájárulása: 99,7 %

A személyzet tagjainak száma 2003. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 49

ebből betöltött: 27

+36 egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak)

A személyzet teljes létszáma: 63 fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 33

adminisztratív feladatok: 30

A Hatóság a Tudományos Bizottságot és a tudományos testületeket 2003 júniusában állította fel. Az év fennmaradó részében a Hatóság 23 nyilvános szakvéleményt adott ki.

Októberben a Hatóság konferenciát rendezett az érdekelt felekkel Ostendében (Belgium), azzal a céllal, hogy meghatározzák a Hatóság megbízatásának jövőbeni kivitelezését.

A tanácsadó fórum hatszor gyűlt össze a nemzeti hatóságokat összekötő hálózat kiépítése céljából. Ennek eredményeképp nőtt az információcsere a Hatósággal és az illetékes nemzeti intézmények között.

Forrás: Az Ügynökség által közölt adatok.


2. táblázat

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság – A 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(millió EUR)

Bevételek

Kiadások

Bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A költségek eloszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok (1)

Rendelkezésre álló előirányzatok (a 2003-as költségvetés és a 2002-es pénzügyi év áthozatalai)

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

bevállalt

kifizetett

törölt

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

Közösségi támogatások

12,6

10,0

I. cím

Személyi juttatások

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

Egyéb támogatások

0,0

0,0

II. cím

Működési kiadások

2,8

2,2

1,0

1,2

0,6

0,3

0,1

0,2

3,1

2,2

1,1

1,2

0,8

Egyéb bevételek

p.m

0,0

III. cím

Tevékenységi kiadások

5,7

4,0

1,1

2,9

1,7

0,1

0,1

0,0

5,8

4,0

1,2

2,9

1,7

Összesen

12,6

10,0

Összesen

12,6

9,9

5,7

4,2

2,7

0,4

0,2

0,2

13,0

9,9

5,9

4,2

2,9

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: A Hatóságtól származó adatok. – A táblázat a Hatóság saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


3. táblázat

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság – A 2003-as pénzügyi év eredménykimutatása

(1000 EUR)

 

2003

Bevételek

A Bizottság hozzájárulása

10 284

Egyéb bevételek

33

Összes bevétel (a)

10 317

Kiadások

Személyi jutattások – A költségvetés I. címe

Kifizetések

3 567

Átvitt előirányzatok

149

Működési kiadások – A költségvetés II. címe

Kifizetések

1 092

Átvitt előirányzatok

1 189

Tevékenységi kiadások – A költségvetés III. címe

Kifizetések

1 278

Átvitt előirányzatok

2 895

Összes kiadás (b)

10 171

A pénzügyi év eredménye (a – b)

146

Árfolyam-különbözet

0

Pénzügyi év mérlege

146

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: A Hatóságtól származó adatok.


4. táblázat

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság – 2003. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

Eszközök

2003

Források

2003

Befektetett eszközök

 

Befektetett tőke

 

Immateriális javak

362

Saját tőke

769

Berendezések és felszerelések

106

Pénzügyi év mérlege

146

Számítástechnikai felszerelések

701

Részösszeg

915

Értékcsökkenési leírás

– 401

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

Részösszeg

769

Automatikus áthozatalok

4 233

Forgóeszközök

 

Levonások fizetésekből

8

Visszafizetési felszólítások

1

Részösszeg

4 241

Egyéb követelések

2

Függő számlák

 

Részösszeg

3

Újra felhasználható összegek

6

Készpénzkövetelés bankszámlán

 

Részösszeg

6

Bankszámlák

4 342

 

 

Előlegszámla

15

 

 

Részösszeg

4 357

 

 

Függő számlák

33

 

 

Összesen

5 162

Összesen

5 162

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: A Hatóságtól származó adatok.


(1)  A hatóság arra hivatkozva nem szerepeltette az automatikus áthozatalokat és azok felhasználását a könyvelésben, hogy a 2002-es pénzügyi évben az engedélyezésre jogosult tisztviselő hatáskör-átruházás útján a Bizottság volt. A Hivatal a 2002-es pénzügyi évnek csak azon előirányzatait kezelte és szerepeltette a könyvelésben, amelyeket nem automatikusan hoztak át.

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: A Hatóságtól származó adatok. – A táblázat a Hatóság saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


A HATÓSÁG VÁLASZAI

(7)

A számviteli rendszerek meghatározására és jóváhagyására a 2004-es pénzügyi év folyamán kerül sor.

(8)

A küldött észrevételek alapján, az újonnan felvett munkatársak kategóriáinak és fokozatainak meghatározása kapcsán végzett ellenőrzéseket a Humán Erőforrások osztály jóváhagyta és dátummal ellátta. A munkatársak személyes jogaihoz kapcsolódó adatokat is jóváhagyták.

(9)

Az informatikai rendszer megerősítése 2004 márciusában kezdődött. A főbb célok a következők:

1.

gondoskodni az IT infrastruktúra megbízhatóságáról;

2.

az operatív eljárások meghatározása, dokumentálása és bevezetése;

3.

az IT szoftverrendszerek, a munkafolyamatok és az információáramlás racionalizálása.

A felsorolt feladatok elvégzése lehetővé teszi a Hatóság számára, hogy hatékony IT rendszere segítségével megfeleljen a tevékenységeinek bővülése által jelentett kihívásoknak.


30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/46


JELENTÉS

az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról a Központ válaszaival együtt

(2004/C 324/07)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–8

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

A Központ válaszai

BEVEZETÉS

(1)

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontját (a továbbiakban: „Központ”) a 2965/94/EK tanácsi rendelet (1) alapján hozták létre. A Központ feladata fordítói szolgáltatások nyújtása az EU szervei és a Központ szolgálataira igényt tartó egyéb EU-intézmények és szervek tevékenységei számára. Az 1. táblázat a Központ hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze a Központ által megadott adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolását. A 2965/94/EK tanácsi rendelet 14. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Központ költségvetésének végrehajtása az igazgató felelősségi körében történt. Az ugyanezen rendelet 15. cikke alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (3). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai. A Számvevőszék megvizsgálta a számviteli bizonylatokat, és alkalmazta a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható, és az alapjául szolgáló ügyletek összeségükben jogszerűek és szabályszerűek. Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék e jelentésben kifejtett véleményének érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat tartalmazza a 2003-as pénzügyi év költségvetésének és az azt megelőző pénzügyi évről áthozott előirányzatok végrehajtását. Az Ügynökségnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és beszámolóját a 3. és 4. táblázat foglalja össze.

(7)

A Központ elszámolását a 2003-as pénzügyi évről az új pénzügyi szabályzatban (4) meghatározott számviteli alapelveknek megfelelően fogadták el. A Központ ugyanakkor nem dolgozta át a 2002-es pénzügyi év összes számviteli adatát a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi év elszámolásában használt elszámolási szabályoknak megfelelően.

(8)

A kockázatokra és kiadásokra képzett céltartalék öszege 2003 végén elérte a 8 601 000 EUR-t, ami 2 195 000 EUR növekedést jelent 2002-höz képest. Ezen összeg túlnyomó részét (6 071 000 EUR) a Bizottság által a Központtól az alkalmazottak nyugdíjjárulékához való munkáltatói hozzájárulás címén követelt összegek teszik ki, amely összegeket a Központ vitat. A fennmaradó részt (2 530 000 EUR) a luxembourgi hatóságoknak járó bérleti díj fizetésére határolták el, amelyre a bérleti díj végösszegének megállapításakor fog sor kerülni. A Központnak növelnie kell erőfeszítéseit ezen problémák megoldására (5).

Ezt a jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  HL L 314., 1994.12.7., 1. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A Központ pénzügyi szabályzata 83. cikke (3) bekezdésének megfelelően a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolót 2004. szeptember 14-én állították össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 27-én kapta kézhez. A beszámolóról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.

(4)  A Központ pénzügyi szabályzatának 78. cikke.

(5)  Lásd a 2001-es pénzügyi évről szóló jelentést ((7) bekezdés, HL C 326., 2002.12.27., 22. o.)


1. táblázat

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Luxembourg)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

A Központ hatásköre a Tanács és a Parlament 1994. november 28-i 2965/94/EK rendelete szerint

Irányítás

A Központ rendelkezésére bocsátott eszközök (2002-es adat)

Termékek és szolgáltatások 2003-ban (zárójelben a 2002-es adatok)

A tagállamok kormányainak képviselői közös megegyezéssel nyilatkozatot fogadtak el az Unió szerveit kiszolgáló, a Bizottság Luxembourgban székelő fordító részlegei mellett működő Fordítóközpont létesítéséről abból a célból, hogy az megfelelő fordítói szolgáltatásokat nyújtson azon szervek tevékenysége számára, amelyeknek székhelyeit az 1993. október 29-i határozat állapította meg.

(A Szerződés 235. cikke alapján hozott tanácsi határozat)

Célkitűzések

Az alábbi szervek tevékenységének ellátásához szükséges fordítási szolgáltatások biztosítása:

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Európai Képzési Alapítvány

a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség

Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) és az Europol Kábítószeregysége.

A Tanács által létrehozott, fentebb nem említett szervek szintén igénybe vehetik a Központ szolgáltatásait; továbbá az Unió intézményei és szervei, amelyeknek ugyan van saját fordítószolgálatuk, szükség esetén szintén önként igénybe vehetik a Központot.

Feladatok

Intézkedések kivitelezése a szervekkel és intézményekkel történő együttműködés érdekében

Részvétel az intézményközi fordítási bizottság munkájában

1.

Igazgatóság

Felépítés:

tagállamok egy-egy képviselője

a Bizottság két képviselője, akik közül az egyik az igazgatóság elnöke

mindazon szervek és intézmények egy-egy képviselője, amelyek a Központ szolgáltatásait igénybe vehetik

Feladatok

Elfogadja az éves munkatervet és a Központ éves jelentését

2.

Igazgató

A Bizottság javaslata alapján az igazgatóság nevezi ki

3.

Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék

4.

A költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament

Teljes költségvetés

29 millió EUR (24 millió EUR),

A személyzet tagjainak száma 2003. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 158 (158),

ebből betöltött: 132 (136)

+15 (5) egyéb alkalmazott

A személyzet teljes létszáma: 147 (141) fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 95 (91) fő,

adminisztratív feladatok: 48 (46) fő,

vegyes feladatok: 4 (4) fő.

Lefordított oldalak száma:

238 399 (227 783) oldal

Lefordított oldalak száma nyelvenként:

hivatalos nyelvek: 221 127 (224 190) oldal

egyéb nyelvek: 17 272 (3 593) oldal

Lefordított oldalak száma ügyféltípus szerint:

szervek: 215 992 (218 532) oldal

intézmények és egyéb: 22 407 (9 521) oldal

Külső fordításra kötött szerződések száma: 245 (215)

Külső fordítók által lefordított oldalak száma: 94 355 (86 826) oldal

Forrás: Az Ügynökség által szolgáltatott információk.


2. táblázat

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – A 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(millió EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A költségek eloszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

Rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok

(2003-as költségvetés és 2002-es pénzügyi év)

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

fennálló kötelezettségvállalások

kifizetett

törölt

előirányzatok

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

A szervek és intézmények által fizetett bevételek

20,6

19,8

I. cím

Személyi juttatások

12,5

10,3

10,2

0,1

2,2

0,1

0,1

0,0

12,6

10,4

10,3

0,1

2,2

Pénzügyi bevételek

0,1

0,4

II. cím

Működési kiadások

3,2

1,9

1,3

0,6

1,3

0,7

0,6

0,1

3,9

2,6

1,9

0,6

1,4

Egyéb bevételek

0,0

0,1

III. cím

Tevékenységi kiadások

7,0

3,9

3,4

0,5

3,1

0,4

0,4

0,0

7,4

4,3

3,8

0,5

3,1

Az előző év pénzügyi mérlege

8,3

0,0

X. cím

Tartalékok és céltartalékok

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

Összesen

29,0

20,3

Összesen

29,0

16,1

14,9

1,2

12,9

1,2

1,1

0,1

30,2

17,3

16,0

1,2

13,0

Forrás: A Központtól származó adatok. – A táblázat a Központ saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


3. táblázat

Az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja – A 2002-es és 2003-as pénzügyi év eredménykimutatása

(1000 EUR)

 

2003

2002

Működési bevételek

A pénzügyi évben kiállított számlák

22 075

18 113

Egyéb bevételek

223

291

Összes (a)

22 298

18 404

Működési kiadások

Folyó kiadások

18 255

18 446

Összes (b)

18 255

18 446

Működési eredmény (c = a – b)

4 043

–42

Pénzügyi bevételek

Banki kamat

387

495

Árfolyam-különbözetből származó bevételek

1

2

Összes (d)

388

497

Pénzügyi kiadások

Bankköltségek

10

0

Összes (e)

10

0

Pénzügyi műveletek eredménye (f = d – e)

378

497

Szokásos műveletek eredménye (g = c + f)

4 421

455

Rendkívüli bevételek (h)

19

0

Rendkívüli kiadások (i)

9

0

Rendkívüli eredmény (j = h – i)

10

0

A pénzügyi év eredménye (g + j)

4 431

455

Forrás: A Központtól származó adatok.


4. táblázat

Az Európai Unió Szervei Fordítóközpontja – 2002. és 2003. december 31-i mérlege (1)

(1000 EUR)

Eszközök

2003

2002

Források

2003

2002

Immateriális javak

760

889

Saját tőke

 

 

 

 

 

A költségvetés eredménye (a)

4 404

8 330

Tárgyi eszközök

 

 

Kiigazítások utáni eredmény (b)

27

 

Felszerelések és gépjárművek

219

267

Gazdasági eredmény (a + b)

4 431

8 330

Számítástechnikai felszerelések

398

486

Az előző pénzügyi évről áthozott eredmény (2)

1 642

1 642

Kivitelezés alatt álló befektetett eszközök és kifizetett előlegek

35

0

Állandó előfinanszírozási pénzeszközök

8 330

 

Részösszeg

652

753

Részösszeg

14 403

9 972

Forgóeszközök

 

 

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

8 601

6 406

Kifizetett és a tagállamoktól visszaigényelhető hozzáadottérték-adó

3

25

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

Közösségi intézmények és szervek tartozásai

2 676

3 360

Tartozások közösségi intézményeknek és szerveknek

0

3 360

Egyéb vegyes kintlevőségek

10

26

Átvivendő kifizetési előirányzatok

784

1 247

Részösszeg

2 689

3 411

Egyéb kötelezettségek

162

15

Rendelkezésre álló eszközök

20 354

16 126

Egyéb tartozások

5

15

 

 

 

Előlegek ügyfeleknek

500

164

 

 

 

Részösszeg

1 451

4 801

Összesen

24 455

21 179

Összesen

24 455

21 179

Forrás: A Központtól származó adatok. – A táblázat a Központ saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


(1)  A Bizottság által javasolt modell használatának eredményeképp az egyenlegeket már létező tételekhez sorolták át.

(2)  Ez az összeg megegyezik a 2002. december 31-i befektetett eszközök értékcsökkentett értékével (lásd a 2002-es pénzügyi évről szóló jelentést, HL C 319., 2003.12.30., 29. o.).

Forrás: A Központtól származó adatok. – A táblázat a Központ saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


A KÖZPONT VÁLASZAI

(7)

A módszerekben bekövetkező változások esetén a korábbi pénzügyi évekre vonatkozó elszámolásokat elvileg az új módszer szerint kell elkészíteni. A Központnak azonban nem volt lehetősége arra, hogy a korábbi évekre vonatkozóan objektívan felmérje a változás hatását. A 2003-as pénzügyi évre vonatkozóan az eredményelszámolás elvére történő átmenet hatásának elemzése megtalálható a Központ elszámolásainak melllékleteiben.

(8)

2004 júliusában a Központ megállapodási jegyzőkönyvet írt alá a luxemburgi hatóságokkal, ami megoldja a Nouvel Hémicycle épület használati költségeinek problémáját. Ami a Központ munkatársainak nyugdíjához való hozzájárulásokat illeti, ismét lépéseket teszünk annak érdekében, hogy megoldást találjunk.


30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/53


JELENTÉS

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról a Központ válaszaival együtt

(2004/C 324/08)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–12

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

A Központ válaszai

BEVEZETÉS

(1)

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot (a továbbiakban: „Központ”) a 337/75/EGK tanácsi rendelet (1) alapján hozták létre. A Központ legfontosabb feladata a szakképzés közösségi szinten történő fejlesztése. E célkitűzés megvalósítása éredekében a Központ szakképzési rendszerekről szóló anyagokat gyűjt össze és terjeszt. Az 1. táblázat a Központ hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze a Központ által megadott adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta a Központnak a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolását. A 337/75/EGK tanácsi rendelet 12a. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Központ költségvetésének végrehajtása az igazgató felelősségi körében történt. Az ugyanezen rendelet 12. cikke alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (3). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai. A Számvevőszék megvizsgálta a számviteli bizonylatokat, és alkalmazta a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható, és az alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek. Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék e jelentésben kifejtett véleményének érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat tartalmazza a 2003-as pénzügyi év előirányzatainak és az azt megelőző pénzügyi évről áthozott előirányzatok végrehajtását. A Központnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és beszámolóját a 3. és 4. táblázat foglalja össze.

(7)

2003-ban a Központ 791 844 euro értékben kapott PHARE támogatásokat és hozzájárulásokat harmadik országoktól (4). A Központ ugyanakkor nem fogadott el költségvetés-módosítást annak érdekében, hogy e 2003-as támogatásokat költségvetésébe illessze, ellentmondva ezáltal az egységes és teljes költségvetés elvének.

(8)

Az igazgatóság 2003. március 31-én fogadta el a Központ új pénzügyi szabályzatát és az annak végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. E szabályok (5) kikötik, hogy új belső ellenőrzési rendszert kell kialakítani. A Központ pénzügyi szervezetében és elszámolási rendjében eszközölt változtatások az év végére még nem zárultak le.

(9)

A Központ pénzügyi szabályzata 28. cikke (2) bekezdése e) pontjának értelmében a számvitelért felelős tisztviselőnek jóvá kell hagynia az engedélyező tisztviselő által a számviteli információ beszerzésére vagy alátámasztására kijelölt rendszereket. Ilyesfajta jóváhagyásra nem került sor.

(10)

Noha a Központ „szerződéskötő egységet” hozott létre annak érdekében, hogy biztosítsák a tanulmányok készítésére kötendő szerződések kifogástalanságát, az egységet egészen a kiválasztási jelentések aláírásáig nem tájékoztatják a folyamatban levő eljárásokról. A kezdeti szakaszokban (az eljárások kiválasztása, az ajánlati felhívások és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedések vizsgálata) ezért az egység semmit sem tehet a rendellenességek megelőzéséért. Az egység hatáskörének bővítése azért is elengedhetetlennek tűnik, mivel számos irat vizsgálata során fedeztek fel következetlenségeket és formai hibákat a szerződés-odaítélési eljárások bonyolításában.

(11)

Egy 2000-ben közétett szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás (CEI) eredményeképp a Központnak 2003-ban jegyzék állt rendelkezésére a potenciális ajánalattevőkről. A jegyzéket az értékelőbizottságok állandó elnökének felügyelete alatt állították össze és összesítették. A jegyzék segítségével a Központ a jegyzékben szereplő potenciális ajánlattetvőkre korlátozódó eljárást indíthatott, kiválasztási kritériumok megállapítása és közzététele nélkül, egészen körülbelül 163 000 EUR (6) értékig. Öt olyan dossziét vizsgáltunk meg, amelyek CEI-n alapuló zárt eljárásokban vettek részt. Három esetben (a szerződések összértéke 79 800 EUR), amelyek kifizetéseire 2003-ban került sor, a nyertes ajánlattevő nem szerepel a CEI-jegyzékben, amire nem kaptunk magyarázatot. Eme felfedezés fényében az ajánlattevők jegyzékének jelentősége megkérdőjelezhető. A Számvevőszék megjegyzi továbbá, hogy mivel a jegyzéket nem frissítették, a Központ kiválasztási eljárásai következetlennek tűnnek.

(12)

A munkaerőfelvételi iratok és néhány egyedi irat megvizsgálása során alaki és dokumentációs hiányosságokra derült fény, amelyek átláthatatlanná tették a felvételi döntéseket, illetve ezen döntéseknek a fizetések számítására gyakorolt anyagi következményeit.

Ezt a jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  HL L 39., 1975.2.13., 1. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A Központ pénzügyi szabályzata 63. cikkének megfelelően a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolót 2004. szeptember 1-jén állították össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 17-én kapta kézhez. A beszámolóról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.

(4)  Norvégia részvétele.

(5)  A Központ új pénzügyi szabályzatának 25. cikke.

(6)  Lásd a pénzügyi szabályzat végrehajtásának részletes szabályait lefektető rendelet 128. cikkének (1) bekezdését.


1. táblázat

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Thesszaloniki)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet 2. és 3. cikkeiben meghatározott hatáskör

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott eszközök

(2002-es adat)

Termékek és szolgáltatások 2003-ban

A Közösség olyan szakképzési politikát folytat, amely támogatja és kiegészíti a tagállamok ezirányú tevékenységét.

A Közösség fellépésének célja:

az oktatási vagy szakképző intézmények és a vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése a képzés területén,

a tagállamok képzési rendszereit egyaránt érintő kérdésekre vonatkozó információ- és tapasztalatcsere fejlesztése.

(Az Amszterdami Szerződés 150. cikkéből)

A Központ megbízása

A Bizottság támogatása a szakképzés és a továbbképzés közösségi szinten történő fejlesztésének ösztönzésében és a közösségi szakképzési politika végrehajtásában.

Feladatok

Válogatott anyagok begyűjtése

Hozzájárulás kutatásokhoz

Információk terjesztése

Bármilyen kezdeményezés bátorítása és támogatása, amely közös álláspont létrejöttét segíti elő

Fórum biztosítása minden érintettnek.

1.

Igazgatótanács

Tagállamonként:

a kormány egy képviselője

a munkaadói szervezetek egy képviselője

a szakszervezetek egy képviselője

A Bizottságot képviselő három tag

2.

Igazgató:

A Bizottság nevezi ki az igazgatótanács által benyújtott jelöltlista alapján; kivitelezi az igazgatótanács döntéseit és felel a Központ napi adminisztrációjáért.

3.

Külső ellenőrzés:

Európai Számvevőszék

4.

A költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Teljes költségvetés

14,7 (14,2 millió EUR), amiből a Közösség hozzájárulása: 98,6 % (96,5 %)

A személyzet tagjainak száma 2003. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 83 (83), ebből betöltött: 77+2 (79)

+46 (32) egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak)

A személyzet teljes létszáma: 125 (111) fő

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 66 (59) fő,

adminisztratív feladatok: 38 (33) fő,

vegyes feladatok: 21 (19) fő.

Konferenciák és szemináriumok: 72

Tanulmányok: 65

Projektek: 23

Részvétel a koppenhágai

folyamatban,

e-Learning program,

Leonardo da Vinci program, a szociális partnerek együttes fellépésének keretrendszere

Kiadványok:

68 féle kiadvány,

CEDEFOP tájékoztató, elektromos hírlevél

Anyagok terjesztése:

10 244 dokumentum kérésre, 2 346 előfizetés az elektromos hírlevélre, 8 523 előfizetés a CEDEFOP tájékoztatóra

Az Elektronikus Képzési Falu fenntartása és fejlesztése

A tanulmányút (study visit) programban résztvevők száma: 773 fő

Forrás: Az Ügynökség által szolgáltatott információk


2. táblázat

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ – A 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(millió EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A költségek eloszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

Rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok

(2003-as költségvetés és 2002-es pénzügyi év)

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitelre

törölt

eredeti

kifizetett

átvitelre

törölt

előirányzatok

előirányzott

kifizetett

átvitelre

törölt

Közösségi támogatások

14,5

14,5

I. cím

Személyi juttatások

8,0

8,0

7,6

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

8,3

8,3

7,8

0,4

0,1

Pénzügyi és egyéb bevételek

0,2

0,0

II. cím

Működési kiadások

1,2

1,1

0,8

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

1,5

1,5

1,1

0,4

0,0

Nem EU-tag országok támogatásai

p. m. (1)

0,2

III. cím

Tevékenységi kiadások

5,5

5,5

2,4

3,1

0,0

2,2

1,8

0,0

0,3

7,7

7,7

4,2

3,1

0,3

Phare célhoz kötött bevételek

 (2)

0,6

Phare és nem EU-tag országokbeli célokhoz kötött bevételek

 (2)

0,8

0,5

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2

1,0

0,6

0,4

0,0

Összesen

14,7

15,3

Összesen

14,7

15,4

11,3

4,2

0,0

3,1

2,5

0,1

0,4

17,8

18,5

13,8

4,3

0,4

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: A Központtól származó adatok. – A táblázat a Központ saját elszámolásában közölt adatainak összegzése.


3. táblázat

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ – A 2003-as és 2002-es pénzügyi év eredménykimutatása

(1000 EUR)

 

2003

2002

Bevételek

A Bizottság hozzájárulása

14 500

12 135

Előző pénzügyi évek bevételei

0

25

Egyéb bevételek

3

3

Célhoz kötött bevételek (Phare + harmadik országok)

792

333

Pénzügyi bevételek

0

50

Összes bevétel (a)

15 295

12 546

Költségvetési kiadások a pénzügyi évre

Személyi juttatások – a költségvetés I. címe

Kifizetések

7 554

7 570

Átvitt előirányzatok

443

298

Működési költségek – a költségvetés II. címe

Kifizetések

778

767

Átvitt előirányzatok

358

345

Tevékenységi kiadások – a költségvetés III. címe

Kifizetések

2 381

2 491

Átvitt előirányzatok

3 138

2 189

Célhoz kötött bevételek (Phare + harmadik országok)

Kifizetések

546

0

Átvitt előirányzatok

246

187

Összes kiadás (b)

15 444

13 847

A pénzügyi év eredménye (a – b)

– 149

–1 301

Az előző pénzügyi évről áthozott egyenleg

– 545

532

Átvitt és törölt előirányzatok

399

215

Az előző pénzügyi évben fel nem használt újra felhasználható összegek

10

8

Visszatérítések a Bizottságnak

– 716

0

Árfolyam-különbözet

8

1

A pénzügyi év egyenlege

– 993

– 545

Forrás: A Központtól származó adatok. – A táblázat a Központ saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


4. táblázat

Európai Szakképzés-fejlesztési Központ – A 2002. és 2003. december 31-i mérlegek

(1000 EUR)

Eszközök

2003

2002

Források

2003

2002

Befektetett eszközök (3)

 

 

Befektetett tőke

 

 

Immateriális javak

14

0

Saját tőke

5 704

6 007

Ingatlanok

5 179

5 351

Pénzügyi év mérlege

– 993

– 545

Berendezések és felszerelések

471

616

Részösszeg

4 711

5 462

Befektetett pénzügyi eszközök, biztosítékok

5

5

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

Részösszeg

5 669

5 972

Célhoz kötött bevételekhez kapcsolódó kötelezettségek

0

277

Készletek

 

 

Részösszeg

0

277

Irodai felszerelések

35

35

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

Részösszeg

35

35

Nem beérkezett célhoz kötött jövedelmekhez kapcsolódó kötelezettségek

315

661

Hosszú lejáratú követelések

 

 

Az I., II. és III. címek ellenében átvitt előirányzatok

3 939

2 832

Alkalmazottaknak adott kölcsönök

3

9

A célhoz kötött bevételek ellenében átvitt előirányzatok

382

238

A Bizottság hozzájárulása

0

277

visszaigényelhető összegek

0

1 615

Részösszeg

3

286

Egyéb kötelezettségek

86

121

Forgóeszközök

 

 

ÁFA/Egyéb adók

90

73

Bizottság

315

2 276

Az EU-nak visszafizetendő banki kamatok

64

0

Egyéb előlegek

37

94

Részösszeg

4 876

5 540

Visszaigényelhető hozzáadottérték-adó

34

23

Függő számlák

 

 

Egyéb követelések

81

124

Folyamatban levő kifizetések

0

226

Részösszeg

467

2 517

Újra felhasználható összegek

157

229

Pénzeszközök

 

 

Részösszeg

157

455

Bankszámlák (4)

3 532

2 830

 

 

 

Pénztár

5

4

 

 

 

Előlegszámlák

33

90

 

 

 

Részösszeg

3 570

2 924

 

 

 

Összesen

9 744

11 734

Összesen

9 744

11 734

Forrás: A Központtól származó adatok. – A táblázat a Központ saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


(1)  p.m.: pro memoria bejegyzés.

(2)  A Phare célokhoz kötött bevételek nem szerepelnek a Központ eredeti költségvetésében és nem képezték költségvetésmódosítás tárgyát (lásd a jelentés 7. bekezdését).

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: A Központtól származó adatok. – A táblázat a Központ saját elszámolásában közölt adatainak összegzése.

(3)  A befektetett eszközök nettó értéken szerepelnek. A 2002-es számadatokat összehasonlítás céljából átszámoltuk.

(4)  A pénzügyi év végén a bankszámlákon található jelentős mennyiségű pénzeszközök a Bizottság kifizetéseiből származnak, amelyeket olyan ügyletek finanszírozására eszközölt, amelyek előirányzatait a következő pénzügyi évre vitték át.

Forrás: A Központtól származó adatok. – A táblázat a Központ saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


A KÖZPONT VÁLASZAI

(7)

A Központnak a nem tagállam országokból érkező anyagi támogatáshoz és a „Phare” szerződéshez kapcsolódó pénzalapok átvételét pótköltségvetés és költségvetés-módosítás révén kellett kialakítania.

(8)

A pénzügyi reform miatt 2003-ban megkezdett pénzügyi harmonizációnak 2005-re kell befejeződnie. A számviteli rendszerek harmonizációját illetően, a Központ a szükséges változtatásokat a meghatározott prioritásokkal összhangban végzi el.

(9)

Az észrevétel helytálló, a számviteli rendszer még mindig nincsen jóváhagyva. Ennek oka az, hogy még további változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a számviteli reform teljes mértékben megvalósítható legyen. A rendszer jóváhagyására 2005 folyamán kerül sor.

(10)

A Reform és a közbeszerzési és szerződéskötési ügyek összetettsége a decentralizált végrehajtási mód által jelentett nehézségekkel együtt megerősítették, hogy a közbeszerzési és szerződéskezelési tevékenységek központosított rendszerére van szükség. Ennek kapcsán és az igazgató 2004/1. sz. határozatát követően, a CEDEFOP-nál közvetlenül a Jogi és Szerződéskötő részleg felelőssége alá tartozik a közbeszerzés és szerződéskötés központosított rendszere, ebben a hatáskörben ez a részleg foglalkozik a CEDEFOP közbeszerzéseinek összes szakaszához és vonatkozásaihoz kapcsolódó előírásbeli, jogi és adminisztratív feladatokkal. Végezetül – ahogy azt a Számvevőszéknek átadott dokumentáció is tanúsítja – a Központ szeretné kijelenteni, hogy az összes szerződéskötéshez vezető döntési eljárást az érvényes szabályokkal összhangban folytatták le.

(11)

A következő szerződésekkel kapcsolatban: 2002/0117 (22 483 EUR), 2002/0143 (25 000 EUR) és 2003/0069 (32 257,50 EUR), a CEDEFOP szeretné pontosítani a következőket a) a 2002/0117 és 2002/0143 2002-re vonatkoznak, b) a 2002/0117 és 2003/0069 szerződéseket ugyanazzal a vállalakozóval kötötték, továbbá c) mindhárom megjelölt szerződés alacsony értéket képvisel.

A három fent említett szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési pályázatra meghívottak listái az összes olyan számba vehető minősített vállalkozót tartalmazták, akik a CEDEFOP AMI/VET/2000-1 sz. érdekeltség kinyilvánítására való felhívására válaszoltak. Ahogy azt a számvevők részére átadott adatok is bizonyítják, ezek a tenderfelhívások az egyes szerződések természetének megfelelően az alkalmazandó szabályokban előírt módon, objektív és diszkriminációtól mentes alapon kiválasztott szervezeteknek/egyéneknek lettek elküldve, és nem a fenti vállalkozói kör minden egyes tagja részére. A fentebb említett vállalkozókat – ahogy azt a Számvevőszéknek benyújtott adatok jogilag és tényszerűen alátámasztják – az előzőekben említett érdekeltség kinyilvánítására való felhívás keretében fogadták el, mint minősített lehetséges vállalkozókat. Annak ellenére, hogy a neveik nem szerepelnek a számvevőknek küldött felsorolásban (az ebben az időben előfordult decentralizált tevékenységekhez kapcsolódó nehézségek miatt), minősített lehetséges vállalkozói státuszukhoz nem férhet kétség. A Központ szeretné megerősíteni, hogy az említett szerződéskötésekhez vezető döntési eljárásokat az érvényes szabályokkal összhangban folytatták le.

(12)

Az észrevételeket az igazgatási tanács figyelembe fogja venni a belső eljárások kidolgozásánál és harmonizálásánál.


30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/61


JELENTÉS

az Eurojustnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Eurojust válaszaival együtt

(2004/C 324/09)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–9

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Eurojust válaszai

BEVEZETÉS

(1)

A működését 2002 végén megkezdő Eurojustot a 2002/187/IB tanácsi határozat (1) alapján hozták létre a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából. Az Eurojust célja az Európai Unió számos tagállamára, valamint a tagsággal nem rendelkező országok területére kiterjedő nyomozások és büntetőeljárások összehangolásának fejlesztése. Az Eurojust hatáskörét és tevékenységeit az 1. táblázat foglalja össze az Eurojust által megadott adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt a 2002/187/IB tanácsi határozat () 36. cikkének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta az Eurojustnak a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolását. A 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozat () 36. cikkének megfelelően az Eurojust költségvetésének végrehajtása az igazgató felelősségi körében történt. A tanácsi határozat 37. cikke alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az ügyvezető igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (2). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai. A Számvevőszék megvizsgálta a számviteli bizonylatokat, és alkalmazta a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható, és az alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek. Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék e jelentésben kifejtett véleményének érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat tartalmazza a 2003-as pénzügyi év előirányzatainak és az azt megelőző pénzügyi évről áthozott előirányzatoknak a végrehajtását. Az Eurojustnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és beszámolóját a 3. és 4. táblázat foglalja össze.

(7)

Az Eurojust a pénzügyi év során nem tudta elfogadni az új pénzügyi szabályzatot. Az új szabályzat elfogadásának ideje alatt az Eurojust a decentralizált szervek pénzügyi keretszabályzatát (3) alkalmazta. A belső ellenőrzési rendszerért felelős személyek szerepét és kötelességeit leíró dokumentáció továbbra sem pontos. Nem őrzik meg a megrendeléseket, illetve a javak és szolgáltatások átvételét alátámasztó valamennyi dokumentumot.

(8)

A pénzügyi keretszabályzat 43. cikke (1) bekezdése e) pontjának értelmében a számvitelért felelős tisztviselőnek jóvá kell hagynia az engedélyező tisztviselő által a számviteli információ beszerzésére vagy alátámasztására kijelölt rendszereket. A pénzügyi év során erre a jóváhagyásra nem került sor.

(9)

Szorosabban kell felügyelni az előirányzatok átcsoportosításainak irányítását. Egy esetben az Eurojust testületét 349 500 EUR összegű átcsoportosításról értesítették, noha ez az összeg a néhány héttel korábbi költségvetésmódosításban már szerepelt. Egy 8 500 EUR összegű átcsoportosítást anélkül könyveltek le a költségvetési jogcímre, hogy erről a testületet értesítették volna.

Ezt a jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  2002. február 28-i határozat az Eurojust létrehozásáról (HL L 63., 2002.3.6., 1. o.).

(2)  Az Eurojustot létrehozó határozat 36. cikkének alapján a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolót 2004. szeptember 7-én állították össze, majd megküldték a Parlamentnek, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 24-én kapta kézhez. A beszámolóról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.

(3)  A 2002. december 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (HL L 357., 2002.12.31., 72. o.).


1. táblázat

Eurojust (Hága) A 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozat

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az Eurojust hatásköre a Tanács 2002. február 28-i határozata (2002/187/IB) alapján

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott eszközök

(zárójelben a 2002-es adat)

Termékek és szolgáltatások 2003-ban

(zárójelben a 2002-es adat)

Az Unió célja, hogy a polgárok magas szintű biztonságát biztosítsa egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul.

A Tanács előmozdítja az Europolon keresztüli együttműködést, mivel lehetővé teszi számára a tagállamok nemzeti bűnüldöző hatóságai közötti megfelelő koordináció megkönnyítését. (29. és 31. cikk)

Az Eurojust általános hatásköre megegyezik az Europoléval, azaz a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, különös tekintettel a kábítószerkereskedelemre, az illegális bevándorlásra, a tiltott járműkereskedelemre, az emberkereskedelemre, a pénzhamisításra, a radioaktív anyagok kereskedelmére, a számítógépes bűnözésre, az Unió pénzügyi érdekeit sértő cselekedetekre és a pénzmosásra.

Célkitűzés

A tagállamokban a nyomozások és a büntetőeljárások összehangolásának ösztönzése és fokozása a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai között és az együttműködés fejlesztése különösen az információcsere, a kölcsönös nemzetközi jogsegély és a kiadatási kérelmek teljesítésének előmozdításával.

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak támogatása, a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyabbá tétele céljából.

Segítséget nyújtása olyan eljárásokhoz, amelyek egy tagállamot és egy harmadik államot érintenek.

Segítséget nyújtása olyan eljárásokhoz, amelyek egy tagállamot és a Közösséget érintik.

Feladatok

A különböző nemzeti jogrendszerek közötti együttműködés megszervezése során az Eurojust a következő módokon lép fel:

nemzeti tagjai révén

vagy testületként.

Amennyiben az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai úgy döntenek, hogy nem tesznek eleget az Eurojust testületként kiadott kérésnek, döntésükről és annak indokairól tájékoztatják az Eurojustot

1.

Az Eurojust szervezetéért és működéséért a testület felelős.

2.

A testület az egyes tagállamok által jogrendszerüknek megfelelően kinevezett egy-egy nemzeti tagból áll, akik azonos jogosultságokkal rendelkező ügyészek, bírák vagy rendőrségi tisztviselők.

3.

A testület a nemzeti tagok közül elnököt választ.

4.

A közös felügyeleti szerv ellenőrzi a személyes adatok feldolgozását.

5.

Az ügyvezető igazgatót a testület egyhangúlag nevezi ki.

6.

Külső ellenőrzés: Európai Számvevőszék.

7.

A költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament.

Teljes költségvetés

8 millió EUR (2,8 millió EUR), amiből az EU hozzájárulása: 100 % (100 %)

A személyzet tagjainak száma 2003. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 53 (46),

ebből betöltött: 28 (5)

+15 (7) egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak)

A teljes létszám: 43 (12) fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 18 (3) fő,

adminisztratív feladatok: 20 (6) fő,

vegyes feladatok:5 (3) fő.

Ülések száma: 26 (20)

Kétoldalú ügyek: 222 (144)

Többoldalú ügyek: 78 (70)

Ügyek száma összesen: 300 (214)

Csalás: 22 % (30 %)

Kábítószerkereskedelem: 22 % (16 %)

Terrorizmus: 6 % (9 %)

Gyilkosság: 4 % (7 %)

Csempészet: 3 % (6 %)

Emberkereskedelem: 4 % (6 %)

Pénzmosás: 8 % (2 %)

Egyéb: 31 % (24 %)

Forrás: Az Eurojust által közölt adatok.


2. táblázat

Eurojust – A 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(millió EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A költségek eloszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

Rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok

(2003-as költségvetés és 2002-es pénzügyi év))

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

fennálló kötelezettség- vállalások

kifizetett

törölt

előirányzatok

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

Közösségi támogatások

8,0

7,2

I. cím

Személyi juttatások

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

Pénzügyi bevétel

0,0

0,0

II. cím

Működési kiadások

4,0

3,0

2,3

1,0

0,7

0,3

0,3

0,0

4,3

3,3

2,6

1,0

0,7

Egyéb bevételek

0,1

0,0

III. cím

Tevékenységi kiadások

1,6

1,0

0,9

0,1

0,6

0,1

0,1

0,0

1,7

1,1

1,0

0,1

0,6

Összesen

8,1

7,2

Összesen

8,1

6,2

5,2

1,3

1,6

0,4

0,4

0,0

8,5

6,6

5,6

1,3

1,6

Forrás: Az Eurojusttól származó adatok. – A táblázat az Eurojust saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


3. táblázat

Eurojust – A 2002-es és 2003-as pénzügyi év eredménykimutatása

(1000 EUR)

 

2003

2002

Működési bevételek

Közösségi támogatások

7 125

1 478

Egyéb bevételek

12

0

Összesen (a)

7 137

1 478

Működési kiadások

Javak és szolgáltatások beszerzése

3 228

378

Személyzeti költségek

2 112

256

Értékcsökkenési leírás

211

29

Összesen (b)

5 551

663

A pénzügyi év eredménykimutatása (a – b)

1 586

815

Forrás: Az Eurojusttól származó adatok.


4. táblázat

Eurojust – 2002. és 2003. december 31-i mérleg

(1000 EUR)

Eszközök

2003

2002

Források

2003

2002

Immateriális javak (1)

62

6

Saját tőke

 

 

 

 

 

A költségvetés eredménye (a)

778

–80

Tárgyi eszközök (1)

 

 

Kiigazítások utáni eredmény (b)

808

895

Berendezések, gépek és szerszámok

114

20

Gazdasági eredmény (a + b)

1 586

815

Felszerelések és járművek

492

207

Az előző pénzügyi évről áthozott eredmény

815

0

Számítástechnikai felszerelések

460

451

Részösszeg

2 401

815

Részösszeg

1 066

678

 

 

 

 

 

 

Céltartalékok kockázatokra és kötelezettségekre

396

0

Befektetett pénzügyi eszközök

1

0

 

 

 

 

 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

Forgóeszközök

 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek

24

173

Forgóeszközök

232

158

Egyéb kötelezettségek

305

125

Egyéb követelések

34

30

Részösszeg

329

298

Részösszeg

266

188

 

 

 

Rendelkezésre álló eszközök

1 731

241

 

 

 

Összesen

3 126

1 113

Összesen

3 126

1 113

Forrás: Az Eurojusttól származó adatok. – A táblázat az Eurojust saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


(1)  A tárgyi eszközök és az immateriális javak értékcsökkenését havi alapon számolják el.

Forrás: Az Eurojusttól származó adatok. – A táblázat az Eurojust saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


AZ EUROJUST VÁLASZAI

(7)

2003. november 11-én az Eurojust Testülete elfogadta az új pénzügyi szabályzat tervezetét, melyet az ügyvezető igazgató terjesztett elő, és szövegét jóváhagyásra továbbította a Bizottságnak.

Az Eurojust felülvizsgálta a pénzügyi hálózatokkal és a feladatok elkülönítésével kapcsolatos irányelveit, és minden pénzügyi szektor számára egyedi ellenőrzési listákat dolgozott ki.

Annak érdekében, hogy megelőzhetők legyenek az igazoló okmányok operatív részlegekhez történő kerülésével járó kockázatok, az Eurojust úgy döntött, hogy ezeket az iratokat a költségvetési és pénzügyi részlegnél helyezi el.

(8)

Az Eurojust számvitelért felelős tisztviselője 2003 szeptemberében foglalta el állását. A számviteli rendszerek beállításához és kipróbálásához szükséges idő miatt jóváhagyásukra csak 2004-ben kerülhetett sor.

(9)

Azok a tapasztalatok, melyeket a 2003-as pénzügyi évben, az Europol első teljes pénzügyi évében szereztünk, feltártak bizonyos hiányosságokat a költségvetési ügyletek ellenőrzése terén. Az ellenőrzést megerősítettük, hogy elkerülhessük a Számvevőszék által észlelt problémák megismétlődését.


30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/68


JELENTÉS

az Európai Képzési Alapítványnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Alapítvány válaszaival együtt

(2004/C 324/10)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–11

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Alapítvány válaszai

BEVEZETÉS

(1)

Az Európai Képzési Alapítványt (a továbbiakban: „Alapítvány”) a Tanács 1990. május 7-i 1360/90/EGK rendelete (1) alapján hozták létre. Az Alapítvány célja a szakképzés reformjának támogatása az Európai Unió partnerországaiban, ezért segítséget nyújt a Bizottságnak számos program (PHARE, TACIS, CARDS, MEDA) végrehajtásában. Az 1. táblázat az Alapítvány hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze az Alapítvány által megadott adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta az Alapítványnak a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolását. Az 1360/90/EGK tanácsi rendelet 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően az alapítvány költségvetésének végrehajtása az igazgató felelősségi körében történt. Az ugyanezen rendelet 12. cikke alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (3). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést, amelyek általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardokat igazítanak a közösségi környezethez.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható, és az alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek. Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék e jelentésben kifejtett véleményének érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat tartalmazza a 2003-as pénzügyi év előirányzatainak, illetve az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatok végrehajtását. Az Alapítványnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és beszámolóját a 3. és 4. táblázat foglalja össze.

(7)

A Bizottsággal kötött egyezmények alapján az Alapítvány technikai segítségnyújtást is magukban foglaló TEMPUS programokat irányít. 2003-ban az Alapítvány 23,1 millió EUR-t fizetett ki a Bizottság nevében ezekre a programokra, 2003. december 31-én pedig az ezekkel a kifizetésekkel érintett bankszámlák egyenlege elérte a 24,2 millió EUR-t. Az Alapítvány alkalmazottainak körülbelül 20 százaléka foglalkozik teljes munkaidőben ezekkel a programokkal. Amint azt a Számvevőszék korábban is megállapította (4), a költségvetés vagy a beszámoló semmilyen adatot sem tartalmaz ezekről a programokról, az Alapítvány az éves beszámolóhoz csatolt mellékletben teszi közzé a vonatkozó pénzügyi információkat. Ez azonban sérti a költségvetés egységességének és teljességének elvét (5).

(8)

2003-ban az Alapítvány két egyezményt kötött (összesen 0,5 millió EUR értékben) adományozókkal. Noha a beszámoló helyesen tartalmazza ezeket az egyezményeket, az Alapítvány nem fogadott el költségvetésmódosítást és pótköltségvetést.

(9)

A Bizottság kifizetési késedelmei miatt az Alapítvány képtelen volt eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek. Az Alapítványnak ezért 2003 novemberében 1 millió EUR-t időszakosan át kellett utalnia a TEMPUS program bankszámláiról a saját bankszámláira. Erről a műveletről sem az Igazgatótanácsot, sem a Bizottságot nem értesítették.

(10)

Az Alapítvány pénzügyi szabályzata 43. cikke (1) bekezdése e) pontjának értelmében a számvitelért felelős tisztviselőnek jóvá kell hagynia az engedélyező tisztviselő által a számviteli információ beszerzésére vagy alátámasztására kijelölt rendszereket. A jóváhagyásra a pénzügyi év folyamán nem került sor.

(11)

Egy öt felvételi eljárás alapján végzett elemzés kimutatta, hogy az interjúra behívott jelentkezők kiválasztására (előválogatás) szolgáló eljárást nem átlátható módon foglalják szabályokba. Sok esetben nem állapítanak meg kiválasztási kritériumokat az interjú előtt, majd azok használatát sem rögzítik a dossziékban.

E jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  HL L 131., 1990.5.23.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  Az Alapítvány pénzügyi szabályzata 83. cikke (3) bekezdésének megfelelően a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolót 2004. szeptember 8-án állították össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 20-án kapta kézhez. A beszámolóról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.

(4)  A 2002-es pénzügyi évről szóló jelentés (9) bekezdése (HL C 319., 2003.12.30., 48. o.), továbbá a 2001-es pénzügyi évről szóló jelentés (8) bekezdése (HL C 326, 2002.12.27., 51. o.) és a 1999-es pénzügyi évről szóló jelentés (11) bekezdése (HL C 373., 2000.12.27., 34. o.).

(5)  Az Alapítvány pénzügyi szabályzatának 6. cikke.


1. táblázat

Európai Képzési Alapítvány (Torino)

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

A Tanács 1990. május 7-i 1360/90/EK rendeletében meghatározott hatáskör

Irányítás

Az Ügynökség rendelkezésére bocsátott eszközök (2002-es adat)

Termékek

A Közösség hatáskörének keretén belül gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködési intézkedéseket hajt végre harmadik országokkal. Ezek az intézkedések kiegészítik a tagállamok által végrehajtott intézkedéseket és összhangban állnak a Közösség fejlesztési politikájával.

(181a. cikk)

Célkitűzés

Hozzájárulás szakképzési támogatás nyújtásához az alábbi országokban: Kelet- és Közép-Európa, Mongólia, a balkáni térség néhány országa és a MEDA programok keretében támogatható országok és területek

A támogatható országok számára nyújtott segítség összehangolásának előmozdítása.

Feladatok

Hozzájárulás a szakképzés kiemelt feladatainak és szükségleteinek meghatározásához

Információk szolgáltatása a kezdeményezésekről és jövőbeni szükségletekről

Kísérleti projektek finanszírozása

Bizottsági programok végrehajtása a támogatható országokban.

Igazgatótanács:

a tagállamok egy-egy képviselője

a Bizottság két képviselője.

Igazgató

az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság javaslata alapján

Tanácsadó fórum

az igazgatótanács nevezik ki,

tagállamonként 2 szakértő,

a támogatható országok két-két szakértője,

az európai szintű szociális partnerek 2 szakértője.

Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék

A költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament

Teljes költségvetés:

17,2 millió EUR (16,8 millió EUR), amit teljes egészében a Bizottság finanszíroz

A személyzet tagjainak száma 2003. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 104 (130), ebből betöltött: 99 (94)

+31 (35) egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak) A teljes létszám: 130 (129) fő, amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 80 (78) fő,

adminisztratív feladatok: 35 (33) fő,

vegyes feladatok: 15 (18) fő.

Segítségnyújtás a Bizottságnak:

Az Alapítvány számos területen nyújt segítséget, többek között: szakmai alapképzés, élethosszig tartó tanulás, szakmai (felnőtt) továbbképzés, humánerőforrás-fejlesztés vállalatoknál, foglalkoztatáspolitikák, munkanélküliek szakképzése, a szegénység enyhítése és társadalmi integráció és a helyi fejlődést ösztönző szakképzés.

A támogatható országok megfigyelőközpontjainak hálózata:

országonkénti ágazati tanulmányok, oktatási statisztikák és szakpolitikai tanácsadás az országoknak.

Műszaki segítségnyújtási egyezmények a CARDS, a MEDA és a TACIS révén az alábbiakat magában foglaló TEMPUS program keretében:

Közös európai projektek (JEP): beérkezett igénylések: 507; ebből finanszírozott: 129

Strukturális és kiegészítő intézkedések (SCM): beérkezett igénylések 36; ebből finanszírozott 12

Egyedi mobilitást segítő támogatások: beérkezett igénylések: 1 246; ebből finanszírozott: 286.

A TEMPUS tevékenységeinek irányítása a szerződéskezeléssel kapcsolatos általános feladatokra, az irodavezetésre és általában a folyamatban levő projektek támogatására terjed ki. 1 149 éves támogatást utaltak ki TEMPUS projektek végrehajtására és 255 jelentést értékeltek. Több száz TEMPUS projekt részesült támogatásban és tanácsadásban.

Forrás: az Alapítvány által közölt adatok.


2. táblázat

Európai Képzési Alapítvány – A 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(millió EUR)

Bevételek

Kiadások

A bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A költségek eloszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

Rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitelre

törölt

fennálló kötelezettség- vállalások

kifizetett

törölt

előirányzatok

bevállalt

kifizetett

átvitt

törölt

Közösségi támogatások

17,2

18,1

I. cím

Személyi juttatások

11,2

11,1

10,8

0,3

0,1

0,2

0,2

0,0

11,4

11,3

11,0

0,3

0,1

Egyéb támogatások

0,0

0,5

II. cím

Működési kiadások

1,4

1,4

1,1

0,3

0,0

0,6

0,5

0,1

2,0

2,0

1,6

0,3

0,1

Egyéb bevételek

 (1)

0,0

III. cím

Tevékenységi kiadások

4,6

4,5

3,4

1,1

0,1

2,6

2,3

0,3

7,2

7,1

5,7

1,1

0,4

 

 

 

Meghatározott rendeltetésű bevételek (1)

0,5

0,5

0,2

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,8

0,5

0,5

0,3

0,0

Összesen

17,2

18,6

Összesen

17,7

17,5

15,5

2,0

0,2

3,7

3,3

0,4

21,4

20,9

18,8

2,0

0,6

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Alapítványtól származó adatok. – A táblázat az Alapítvány saját pénzügyi jelentéseiben közölt adatainak összegzése.


3. táblázat

Európai Képzési Alapítvány – A 2003-as és 2002-es pénzügyi év eredménykimutatása (2)

(1000 EUR)

 

2003

2002

Bevételek

Támogatások a Bizottságtól

18 100

13 179

Egyéb adományozók

523

Egyéb bevételek

17

23

Pénzügyi bevételek

140

Összes bevétel (a)

18 640

13 342

Kiadások

Személyi juttatások – a költségvetés I. címe

Kifizetések

10 771

10 153

Átvitt előirányzatok

329

215

Működési kiadások – a költségvetés II. címe

Kifizetések

1 076

805

Átvitt előirányzatok

310

559

Tevékenységi kiadások – a költségvetés III. címe

Kifizetések

3 396

2 307

Átvitt előirányzatok

1 087

2 591

Meghatározott rendeltetésű bevételek

Kifizetések

237

Átvitt előirányzatok

286

Összes kiadás (b)

17 492

16 631

A pénzügyi év eredménye (a – b)

1 148

–3 289

Az előző pénzügyi évről áthozott egyenleg

–2 155

4 055

Átvitt és törölt előirányzatok

375

424

Visszatérítések a Bizottságnak

– 703

–3 352

Árfolyamkülönbözet

17

6

A pénzügyi év egyenlege

–1 318

–2 155

Forrás: Az Alapítványtól származó adatok. – A táblázat az Alapítvány saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


4. táblázat

Európai Képzési Alapítvány – 2003. december 31-i és 2002. december 31-i mérleg (3)

(1000 EUR)

Eszközök

2003

2002

Források

2003

2002

Immateriális javak (4)

 

 

Befektetett tőke

 

 

Foglalkoztatási jogok

5 000

5 000

Saját tőke

3 852

4 059

Szoftverhasználati engedélyek

146

A pénzügyi év egyenlege

–1 318

–2 155

Értékcsökkenési leírás

–1 611

–1 333

Részösszeg

2 534

1 904

Részösszeg

3 535

3 667

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

Tárgyi eszközök

 

 

Automatikusan átvitt előirányzatok

1 726

3 366

Berendezések és felszerelések

273

618

Automatikusan átvitt meghatározott rendeltetésű bevételek

286

273

Számítástechnikai felszerelések

1 438

1 235

Egyéb hozzájárulás-befizetők

30

85

Értékcsökkenési leírás

–1 444

–1 521

Egyéb kötelezettségek

1

28

Részösszeg

267

332

Elhalasztott bevételek

83

3 537

Készletek

 

 

Részösszeg

2 126

7 289

Irodafelszerelés

50

60

 

 

 

Részösszeg

50

60

 

 

 

Forgóeszközök

 

 

 

 

 

Követelések bizottsági támogatásokból

0

3 366

 

 

 

Egyéb előlegek

4

2

 

 

 

Visszafizetési felszólítások

43

171

 

 

 

Egyéb követelések

39

30

 

 

 

Részösszeg

86

3 569

 

 

 

Pénzeszközök

 

 

 

 

 

Bankszámlák

719

1 524

 

 

 

Előlegszámlák

3

41

 

 

 

Részösszeg

722

1 565

 

 

 

Összesen

4 660

9 193

Összesen

4 660

9 193

Forrás: Az Alapítványtól származó adatok. – A táblázat az Alapítvány saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


(1)  A meghatározott rendeltetésű bevételek nem szerepelnek a költségvetésben (lásd a jelentés 8. bekezdését).

Megjegyzés: Az összegekben a kerekítés miatt eltérések fordulhatnak elő.

Forrás: Az Alapítványtól származó adatok. – A táblázat az Alapítvány saját pénzügyi jelentéseiben közölt adatainak összegzése.

(2)  Az eredménykimutatás és a beszámoló csak az Alapítvány saját tevékenységeiről ad számot, nem tartalmazza a Bizottság nevében irányított programokat.

Forrás: Az Alapítványtól származó adatok. – A táblázat az Alapítvány saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.

(3)  Az eredménykimutatás és a beszámoló csak az Alapítvány saját tevékenységeiről ad számot, nem tartalmazza a Bizottság nevében irányított programokat.

(4)  Az Alapítvány épületének renoválására 5 millió EUR-t fizettek ki az épület tulajdonosának. Ezért az összegért az Alapítvány 1995-től kezdődően évi 1 euróért használhatja az épületet 30 éven keresztül. Ezt a tételt először 2003-ban szerepeltették, a 2002-es összeget pedig ennek megfelelően átszámították.

Forrás: Az Alapítványtól származó adatok. – A táblázat az Alapítvány saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


AZ ALAPÍTVÁNY VÁLASZAI

(7)

Amikor a 2003-ra vonatkozó Éves Pénzügyi Beszámolók készültek, még nem tisztázódott, hogy a Tempus-szal kapcsolatos megállapodásokról mely szabályok alapján kell jelentést készíteni a költségvetésben és a többi pénzügyi kimutatásban. Ezért az Alapítvány úgy döntött, hogy ezen összegekről mellékletben tesz részletes jelentést, amíg egyértelmű megállapodásra nem jut a Bizottság megfelelő részlegeivel a 2005-ös elszámolások módjáról.

Az ügynökségek könyvvizsgálóinak értekezlete, melyet a Bizottság szervezett, és 2004. június 11-én, Brüsszelben zajlott le, konkrét útmutatást adott a Bizottság nevében kezelt anyagi eszközökre alkalmazandó új könyvviteli módszerekről, amelyek 2005. január 1-jétől kezdve követésre kerülnek.

(8)

Az Alapítvány figyelembe veszi az Európai Számvevőszék megjegyzését. 2004-től kezdve minden hozzájárulás a kiegészített költségvetésbe kerül, amelyet beterjeszt elfogadásra a Felügyelő Bizottsághoz és ennek döntését követően közzétesz.

(9)

Az Alapítvány figyelembe veszi az Európai Számvevőszék megjegyzését. 2004 januárban fordult elő a második eset, amikor az ETF részére megállapított 2004-es támogatás első részlete nem került átutalásra a megadott határidőben. Ezért az ETF-nek megint a TEMPUS-alapok által nyújtott átmeneti átutalásra kellett támaszkodnia, hogy a sürgős pénzügyi hiányt pótolni tudja.

Az ETF tanult a korábbi esetből, ezért 2004. január 16-i keltezésű levélben hivatalosan értesítette az Európai Bizottságot és a Felügyelő Bizottság elnökét. Azóta megegyezés született az Európai Bizottsággal a hasonló helyzetek előfordulásának elkerülése érdekében.

(10)

A számvitelért felelős tisztviselő 2004. júniusi feljegyzésében jóváhagyta a módszereket.

(11)

2004 áprilisa óta a jelentkezések számítógépes adatbázisba kerülnek, ahol a pályázók alkalmassági kritériumok szerinti válogatását is rögzítik. Az alkalmasnak tartott pályázókat ezután a felvételi bizottság minden tagja előre meghatározott kritériumok szerint önállóan értékeli. Az interjúra hívandó pályázók listája ezen önálló értékelések pontszámainak átlaga alapján jön létre. Az interjún részt vett pályázók teljesítményét előre meghatározott kritériumok alapján a felvételi bizottság minden tagja szintén önállóan osztályozza. Az összes lépésre vonatkozóan rendszerezettebb, átfogó dokumentáció is rendelkezésre áll.


30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/75


JELENTÉS

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2003-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról az Alapítvány válaszaival együtt

(2004/C 324/11)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–12

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

Az Alapítvány válaszai

BEVEZETÉS

(1)

Az Európai Alapítványt az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (a továbbiakban: „Alapítvány”) az 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendelet (1) alapján hozták létre. Az Alapítvány feladata, hogy jobb élet- és munkakörülmények tervezését és kialakítását tegye lehetővé az Európai Unióban a témához kapcsolódó tudás gyarapításával és terjesztésével. Az 1. táblázat az Alapítvány hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze az Alapítvány által megadott adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta az Alapítványnak a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját. Az 1365/75/EGK tanácsi rendelet 16. cikkének megfelelően a költségvetés végrehajtása az igazgató felelősségi körében történt. Az ugyanezen cikk alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (3). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai. A Számvevőszék megvizsgálta a számviteli bizonylatokat, és alkalmazta a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárásokat.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható, és az alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek. Az alábbi észrevételek nem érintik a Számvevőszék e jelentésben kifejtett véleményének érvényét.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat tartalmazza a 2003-as pénzügyi év előirányzatait, illetve az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatok végrehajtását. Az Alapítványnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és beszámolóját a 3. és 4. táblázat foglalja össze.

(7)

Az Alapítvány megállapodást kötött a Bizottsággal a PHARE-program keretében. A megállapodás értelmében az Alapítvány egymillió euro értékű támogatásban részesült, amelyből 639 000 eurót kapott meg 2003-ban. Ezeket a pénzeszközöket a költségvetésen kívül kezelték. A kapott támogatás következményeképp költségvetés-módosítást kellett volna elfogadni.

(8)

Az eredménykimutatásban szerepel egy veszteség, amely több pénzügyi év óta halmozódik, és amelynek megtérítését az Alapítvány a Bizottságtól kérvényezte. A Bizottság a megfelelő kifizetést a 2003-as pénzügyi évre adott támogatás részének tekintette, aminek eredményeképp a veszteség nem szűnt meg. Az Alapítvány pénzügyi szabályzatának új rendelkezései szerint ha egy pénzügyi évben az eredménykimutatás negatív, a rákövetkező évben költségvetés-módosítást kell elfogadni (4).

(9)

Az Alapítvány új pénzügyi szabályzatát és annak végrehajtó szabályait az igazgatótanács 2003. március 28-án fogadta el. Ezek a szabályok (5) új belső ellenőrzési rendszer (beleértve a számviteli belső ellenőrzést) bevezetését írják elő, ami 2004 elején még nem fejeződött be.

(10)

Az Alapítvány pénzügyi szabályzata 43. cikke (1) bekezdése e) pontjának értelmében a számvitelért felelős tisztviselőnek jóvá kell hagynia az engedélyező tisztviselő által a számviteli információ beszerzésére vagy alátámasztására kijelölt rendszereket. A jóváhagyásra a pénzügyi év folyamán nem került sor.

(11)

Az 1975-ben elkészített alaprendelet értelmében az Alapítvány kiemelt feladata, hogy jobb élet- és munkakörülmények kialakítását tegye lehetővé az Európai Unióban a témához kapcsolódó tudás gyarapításával és terjesztésével. Az Alapítványnak különösen az alábbi területekkel kell foglalkoznia: a dolgozó ember, munkaszervezés, a dolgozók bizonyos csoportjaira jellemző problémák, a környezet fejlődésének hosszú távú hatásai és az emberi tevékenységek tér- és időbeli elosztása. A gyakorlatban ezeknek a témáknak bizonyos részleteivel az azóta létrehozott egyéb ügynökségek foglalkoznak (Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség). Az Alapítvány ugyanakkor más, speciálisabb altémák elemzésébe kezdett, mint például a munkaügyi kapcsolatok.

(12)

Az Alapítvány tevékenységeit négyéves programok szabják meg, amelyek közül a legutolsó a 2001–2004-es időszakra vonatkozik. Noha a legutolsó program fő célként a bizonyos kulcsfontosságú területekre történő nagyobb összpontosítást tűzte ki, az Alapítvány 2002-ben a három, már kiválasztott területhez még egy újabbat adott. Felül kell vizsgálni az Alapítvány munkaprogramjának kialakítását azon egyéb ügynökségekkel tanácskozva, amelyek az Alapítvány tevékenységi köréhez kapcsolódó témákkal foglalkoznak, hogy az alapvető fontosságú feladatokat biztosan elvégezzék, esetleges együttműködés alakuljon ki, és ne végezzék el ugyanazt a munkát kétszer. Az Alapítvány alaprendeletének Bizottság által javasolt felülvizsgálata erre jó alkalom lenne.

E jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  Az Alapítvány pénzügyi szabályzata 83. cikke (3) bekezdésének megfelelően a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolót 2004. szeptember 3-án állították össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 24-én kapta kézhez. A beszámolóról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.

(4)  Az új pénzügyi szabályzat 16. cikke.

(5)  Az Alapítvány új pénzügyi szabályzatának 38. cikke.


1. táblázat

Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Dublin)

A Szerződésből eredő közösségi hatáskör

Az 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi

rendeletben meghatározott alapítványi hatáskör

Irányítás

Az Alapítvány rendelkezésére bocsátott eszközök (2002-es adat)

Termékek és szolgáltatások

„Az alapvető szociális jogokat szem előtt tartva, a Közösség és a tagállamok célkitűzése a foglalkoztatás, az élet- és munkakörülmények javítása… a Közösség a következő területeken támogatja és egészíti ki a tagállamok tevékenységeit: b) munkafeltételek; c) a munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme; d) a munkavállalók védelme munkaviszonyuk megszüntetése esetén; e) a munkavállalók tájékoztatása és véleményük meghallgatása; f) a munkavállalók és munkaadók érdekeinek képviselete és kollektív védelme, beleértve a vállalatvezetésben való részvételt; g) harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának feltételei; h) a munkaerőpiacról kirekesztett személyek beilleszkedésének lehetővé tétele; i) férfiak és nők közötti egyenlőség…”

(Szemelvények a Szerződés 136. és 137. cikkéből)

Célkitűzés

Az Alapítvány feladata, hogy jobb élet- és munkakörülmények tervezését és kialakítását tegye lehetővé az Európai Unióban a témához kapcsolódó tudás gyarapításával és terjesztésével. Az Alapítványnak különösen az alábbi területekkel kell foglalkoznia:

a dolgozó ember

munkaszervezés, különös tekintettel a munkaerő tervezésre

a dolgozók bizonyos csoportjaira jellemző problémák

a környezet fejlődésének hosszú távú hatásai és

az emberi tevékenységek tér- és időbeli elosztása.

Feladatok

Az információ- és tapasztalatcsere előmozdítása ezen a területen

Az egyetemek, tanulmányi és kutatóközpontok és gazdasági és szociális közigazgatási szervek és szervezetek közötti együttműködés támogatása

Tanulmányok készítése vagy készíttetése és segítség nyújtása kísérleti projektek kivitelezéséhez

A lehető legnagyobb mértékű együttműködés a már létező szakosított intézetekkel.

1.

Igazgatótanás Tagjai:

a tagállamok részéről: a kormány egy képviselője, a munkáltatói szervezetek egy képviselője és a szakszervezetek egy képviselője

a Bizottság 3 képviselője.

2.

Igazgató

A Bizottság nevezi ki az igazgatótanács által benyújtott jelöltlista alapján, feladata az igazgatótanács döntéseinek végrehajtása és az Alapítvány igazgatása.

3.

Szakértői bizottság

Tagjai a Bizottság ajánlása alapján a Tanács által kijelölt 15 tag, véleményeket alakít ki, különösen a munkaprogramról.

4.

Külső ellenőrzés

Európai Számvevőszék

5.

A költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóság

A Tanács javaslata alapján eljáró Parlament

Teljes költségvetés

16,8 millió EUR (17,39 millió EUR), amiből a Közösség hozzájárulása: 98,2 % (98,3 %)

A személyzet tagjainak száma 2003. december 31-én:

A létszámtervben szereplő állások száma: 88 (88),

ebből betöltött: 76 (77)

+16 (20) egyéb alkalmazott (kisegítő alkalmazottak, kiküldött nemzeti szakértők, helyi és ideiglenes alkalmazottak)

A teljes létszám: 92 (97) fő,

amely foglalkoztatási terület szerint a következőképpen oszlik meg:

operatív feladatok: 60 (61) fő,

adminisztratív feladatok: 28 (32) fő,

vegyes feladatok: 4 (4) fő.

Életfeltételek

Felmérés az életminőségről Európában (28 országot vizsgál, 26 000 interjú)

Összehasonlítható adatokat tartalmazó adatbázis fenntartása és bővítése (tagállamok és tagjelölt országok)

Tanulmány az egészségügyi szolgáltatásokban való foglalkoztatásról

Tanulmány az új időbeosztásról a munkás élet során.

Munkafeltételek

Jelentés a csatlakozó és a tagjelölt országok munkafeltételeiről

Szakértői hálózat léterhozása az új Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja (EWCO) számára

Tanulmányok a szálloda- és vendéglátóiparról és a közúti fuvarozási iparágról

Az élet- és munkafeltételekről készült felmérések gyűjteménye.

Munkaügyi kapcsolatok

Mutatók készítése a pénzügyi együttműködésről

Tanulmány a migrációról és a foglalkoztatásról

Az Európai Munakügyi Kapcsolatok Figyelője hálózat (EIRO) kibővítése

Közös jelentés a Bizottsággal: „A munkaügyi kapcsolatok fejlődése 2002-ben”

Esettanulmányok Európai Vállalati Bizottságokról 37 multinacionális vállalatnál.

Változások Európai Megfigyelőközpontja (EMCC)

Elektronikus kiadványok készítése

Négy szeminárium és két műhely szervezése.

Keresztirányú (több szakmai területre kiterjedő) projektek

Jelentés a vállalatok szociális felelősségvállalásáról (CSR).

Tájékoztatás és kommunikáció

Kommunikációs tevékenységek a tagállamokban és a tagjelölt országokban

Hét nemzeti összekötő központ létrehozása

91 kiadvány (ebben az összegben nem szerepelnek a fordítások).

Forrás: Az Alapítvány által közölt adatok.


2. táblázat

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért – A 2003-as pénzügyi év költségvetésének végrehajtása

(millió EUR)

Bevételek

Kiadások

Bevételek forrása

A pénzügyi év végleges költségvetésében szereplő bevétel

Beszedett bevétel

A költségek eloszlása

Előirányzatok a végleges költségvetésben

Az előző pénzügyi évről áthozott költségvetési előirányzatok

Rendelkezésre álló előirányzatok

(a pénzügyi év előirányzatai és az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatok)

bevállalt

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

fennálló kötelezettségvállalások

kifizetett

törölt

előirányzatok

előirányzott

kifizetett

átvitt

törölt

Közösségi támogatások

16,5

17,1

I. cím

Személyi juttatások

9,0

9,0

8,9

0,1

0,0

0,2

0,2

0,0

9,2

9,2

9,1

0,1

0,0

Egyéb támogatások

II. cím

Működési kiadások

1,2

1,2

1,0

0,2

0,0

0,7

0,7

0,0

1,9

1,9

1,7

0,2

0,0

Egyéb bevételek

0,3

0,1

III. cím

Tevékenységi kiadások

6,6

6,6

3,8

2,8

0,0

3,1

3,0

0,1

9,7

9,7

6,8

2,8

0,1

Összesen

16,8

17,2

Összesen

16,8

16,8

13,7

3,1

0,0

4,0

3,9

0,1

20,8

20,8

17,6

3,1

0,1

Forrás: Az Alapítványtól származó adatok. A táblázat az Alapítvány saját pénzügyi kimutatásaiban közölt adatainak összegzése.


3. táblázat

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért – A 2002-es és 2003-as pénzügyi év eredménykimutatása

(1000 EUR)

 

2003

2002

Bevételek

A Bizottság hozzájárulása

17 090

16 500

Egyéb bevételek

47

62

Pénzügyi bevételek

35

57

Összes bevétel (a)

17 172

16 619

Kiadások

Személyi jutattások – A költségvetés I. címe

Kifizetések

8 927

9 111

Átvitt előirányzatok

109

216

Működési kiadások – A költségvetés II. címe

Kifizetések

968

938

Átvitt előirányzatok

224

683

Tevékenységi kiadások – A költségvetés III. címe

Kifizetések

3 733

3 290

Átvitt előirányzatok

2 817

3 105

Összes kiadás (b)

16 778

17 343

A pénzügyi év eredménye (a – b)

394

– 724

Az előző pénzügyi évről áthozott egyenleg

–1 836

–1 209

Átvitt és törölt előirányzatok

118

81

Az előző év igénybe nem vett újra felhasználható összegei

19

13

Beszedett PHARE-bevételek

639

0

Behajtandó PHARE-bevételek

361

0

PHARE-kiadások

–1 000

0

Árfolyam-különbözet

9

3

Pénzügyi év mérlege

–1 296

–1 836

Forrás: Az Alapítványtól származó adatok. A táblázat az alapítvány saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


4. táblázat

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért – 2002. és 2003. december 31-i mérlege

(1000 EUR)

Eszközök

2003

2002

Források

2003

2002

Befektetett eszközök (1)

 

 

Befetetett tőke

 

 

Immateriális javak

27

31

Saját tőke

4 389

4 294

Ingatlanok (2)

15 682

3 826

Értékelési tartalék

12 094

0

Ingóságok és közlekedési berendezések

142

139

Pénzügyi év mérlege

–1 296

–1 836

Számítástechnikai felszerelések

107

149

Részösszeg

15 187

2 458

Műszaki és egyéb felszerelések

518

105

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

Beruházások

0

31

Automatikus áthozatalok

3 150

3 940

Részösszeg

16 476

4 281

Nem automatikus áthozatalok

0

64

Készletek

 

 

Phare-kötelezettségek

329

0

Irodafelszerelések

7

13

Levonások fizetésekből

0

139

Részösszeg

7

13

Részösszeg

3 479

4 143

Forgóeszközök

 

 

Függő számlák

 

 

Bizottsággal szembeni PHARE-követelések

361

0

Újra felhasználható összegek

22

150

Beruházásokra adott előlegek

2

11

Elhalasztott bevételek

2

1 840

Visszaigényelhető hozzáadottérték-adó

281

274

Folyamatban levő kifizetések

0

30

Behajtandó visszafizetési felszólítások

5

1 840

Részösszeg

24

2 020

Egyéb követelések

41

13

 

 

 

Részösszeg

690

2 138

 

 

 

Készpénzkövetelés bankszámlán

 

 

 

 

 

Bankszámlák

1 331

1 960

 

 

 

Pénztár

3

1

 

 

 

Előlegszámlák

183

228

 

 

 

Részösszeg

1 517

2 189

 

 

 

Összesen

18 690

8 621

Összesen

18 690

8 621

Forrás: Az Alapítványtól származó adatok. A táblázat az alapítvány saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


(1)   A befektetett eszközöket nettó értéken szerepeltetjük. A 2002-es adatokat összehasonlítás céljából átszámítottuk.

(2)  Az Alapítvány a tulajdonában levő ingatlanjavak értékhelyesbítését határozta el (12,1 millió EUR).

Forrás: Az Alapítványtól származó adatok. A táblázat az alapítvány saját éves elszámolásában közölt adatainak összegzése.


AZ ALAPÍTVÁNY VÁLASZAI

(7)

Mivel a PHARE-ral kapcsolatos tevékenységre explicit módon nem tér ki az Alapítvány alapító szabályzata, úgy tartottuk helyesnek, hogy ne kerüljön be az Alapítvány költségvetésébe. Az Alapítvány tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, és jövőbeli költségvetéseiben szerepeltetni fogja a PHARE finanszírozását.

(8)

Az Alapítvány kapcsolatba lépett a Bizottság illetékes részlegeivel, hogy tisztázza a felhalmozódott deficitnek, illetve a jövőbeli deficitek vagy többletek kezelésének a kérdését.

(9)

A belső ellenőrző rendszer a pénzügyi és működési ellenőrző funkció 2003. novemberi bevezetésével kapta meg végleges formáját. Ezt a feladatot és a többi ellenőrző munkát egy szakosított egység látja el. A belső ellenőrzést a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata végzi.

(10)

A számvitelért felelős tisztviselő a Bizottság azon szolgálatai által végzett validációkra támaszkodik, amelyek az Alapítvány számviteli rendszereiről gondoskodtak.

(12)

Programjainak kialakítása során az Alapítvány együttműködik más ügynökségekkel: közös tematikai kompetenciákon belül mindegyik ügynökség egymást kiegészítő aspektusokkal foglalkozik, hogy ne végezzék el kétszer ugyanazt a munkát. Ezt együttes nyilatkozatokban is megfogalmaztuk, pl. a bilbaói Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel.


30.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/83


JELENTÉS

a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról a Központ válaszaival együtt

(2004/C 324/12)

TARTALOMJEGYZÉK

1

BEVEZETÉS

2–5

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

6–11

ÉSZREVÉTELEK

1–4. táblázat

A Központ válaszai

BEVEZETÉS

(1)

A Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontját (a továbbiakban: „Megfigyelőközpont”) az 1993. február 8-i 302/93/EGK tanácsi rendelet (1) alapján hozták létre. A Megfigyelőközpont legfontosabb célkitűzése a kábítószerekkel és kábítószerfüggőséggel kapcsolatos adatok gyűjtése objektív, megbízható és európai szinten összehasonlítható információk készítése és közzététele céljából. Ezek az információk képezik az alapot a kábítószerkereslet és azon módszerek elemzéséhez, amelyekkel a kábítószerkeresletet és általában a kábítószerpiaccal kapcsolatos jelenségeket csökkenteni lehet. Az 1. táblázat a Megfigyelőközpont hatáskörét és tevékenységeit foglalja össze az Megfigyelőközpont által megadott adatok alapján.

A SZÁMVEVŐSZÉK VÉLEMÉNYE

(2)

Ezt a véleményt az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 185. cikke (2) bekezdésének értelmében az Európai Parlament és a Tanács kapják.

(3)

A Számvevőszék megvizsgálta a Megfigyelőközpontnak a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját. A 302/93/EGK tanácsi rendelet 11. cikkének megfelelően a költségvetés végrehajtása az igazgató felelősségi körében történt. Az ugyanezen cikk alapján elfogadott belső pénzügyi rendelkezések értelmében az igazgató felel az éves elszámolás összeállításáért és benyújtásáért (3). A Számvevőszék az Európai Közösséget létrehozó szerződés 248. cikkének megfelelően köteles megvizsgálni ezt az elszámolást.

(4)

A Számvevőszék saját ellenőrzési irányelvei és standardjai szerint végezte az ellenőrzést. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai. Ezek az általánosan elfogadott nemzetközi ellenőrzési standardoknak a közösségi környezet sajátosságaihoz igazított változatai.

(5)

A Számvevőszék vizsgálata megfelelő bizonyossággal szolgált arra nézve, hogy a 2003. december 31-én véget ért pénzügyi évre vonatkozó elszámolás megbízható, és az alapjául szolgáló ügyletek összességükben jogszerűek és szabályszerűek. A Számvevőszék megvizsgálta a számviteli bizonylatokat, és alkalmazta a körülményeknek megfelelõ ellenõrzési eljárásokat.

ÉSZREVÉTELEK

(6)

A 2. táblázat tartalmazza a 2003-as pénzügyi év előirányzatainak és az azt megelőző pénzügyi évről áthozott előirányzatok végrehajtását. A Megfigyelőközpontnak a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatását és beszámolóját a 3. és 4. táblázat foglalja össze.

(7)

A Megfigyelőközpont költségvetésének túlnyomó része esetében (I. és II. cím) az engedélyezésre jogosult tisztviselői, valamint a teljes költségvetésre vonatkozólag az előzetes ellenőri szerepkört egyazon személy tölti be, aki ugyanakkor igazgatási és minőségellenőrzési vezető is. A kötelességek ilyesfajta halmozása aláaknázza a belső ellenőrzést, amely különösen a feladatok elkülönítésének elvén alapszik.

(8)

Az új pénzügyi szabályzat (4) elfogadása után a Megfigyelőközpont belső utasításokat adott ki a kötelezettségvállalások, a kifizetések és a visszafizetések ellenőrzésére. Ezen iratok közt azonban nincs olyan dokumentum, melynek segítségével a kifizetésre jogosult tisztviselő meggyőződhetne arról, hogy az utasításokat ténylegesen betartották.

(9)

A Megfigyelőközpont pénzügyi szabályzata 42. cikke (1) bekezdése e) pontjának értelmében a számvitelért felelős tisztviselőnek jóvá kell hagynia az engedélyező tisztviselő által a számviteli információ beszerzésére vagy alátámasztására kijelölt rendszereket. Erre a jóváhagyásra a 2003-as pénzügyi év végén még nem került sor.

(10)

Éves munkaprogramjának keretében a Megfigyelőközpont szerződéseket köt nemzeti központokkal. Ezen szerződések teljesítésének határidejét december 31-re tűzték ki. A 2003-as program szerződéseit (melyek összértéke 1,5 millió EUR) csak 2003 júliusában írták alá. 2004 májusában még nem került sor a beütemezett munkák végső kifizetéseire, és nem írtak alá kiegészítő záradékot a szerződések határidejének meghosszabbítására. A 2004-es program szerződéseit ugyanakkor már megkötötték. Az ilyen típusú szerződések megújításakor figyelembe kell venni, hogy hol tart valójában az előző évben megrendelt munkák kivitelezése, és hogy milyen a kivitelezés minősége.

(11)

A Számvevőszéknek a 2002-es pénzügyi évről szóló jelentésére adott válaszában (5) a Megfigyelőközpont ígéretet tett arra, hogy 2003 végéig tényleges leltárt készít. 2004 első negyedévének végéig erre még nem került sor. Továbbra sem létezik olyan dokumentum, amely világosan meghatározná a leltárral kapcsolatos eljárásokat és kötelezettségeket.

E jelentést a Számvevőszék 2004. szeptember 29–30-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék részéről

Juan Manuel FABRA VALLÉS

elnök


(1)  HL L 36., 1993.2.12. Az 1994. december 22-i 3294/94/EK rendelettel (HL L 341., 1994.12.30., 7. o.) és a 2003. június 18-i 1651/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29.) módosított rendelet.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  A 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 82. cikkének megfelelően a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó végleges beszámolót 2004. szeptember 15-én állították össze, majd megküldték a Számvevőszéknek, amely azt 2004. szeptember 21-én kapta kézhez. A beszámolóról a jelentéshez csatolt táblázatok adnak összefoglaló bemutatást.

(4)  Az igazgatótanács 2003. január 15–17-i ülésén fogadta el.

(5)  HL C 319., 2003.12.30., 68. o., (11) bekezdés.


1. táblázat

A Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (Lisszabon)

Szerződésből eredő közösségi hatáskör

A 302/93/EK tanácsi rendeletben meghatározott megifgyelőközponti hatáskör

Irányítás

A Megfigyelőközpont rendelkezésére bocsátott eszközök

(2002-es adat)