ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 324

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
30. joulukuuta 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Tilintarkastustuomioistuin

2004/C 324/1

Kertomus Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä viraston vastaukset

1

2004/C 324/2

Kertomus Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä viraston vastaukset

9

2004/C 324/3

Kertomus Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä viraston vastaukset

16

2004/C 324/4

Kertomus Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä keskuksen vastaukset

23

2004/C 324/5

Kertomus Euroopan lääkearviointiviraston varainhoitovuoden 2003 tilinpäätöstä koskevaa kertomusta varten sekä viraston vastaukset

30

2004/C 324/6

Kertomus Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä viranomaisen vastaukset

39

2004/C 324/7

Kertomus Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä keskuksen vastaukset

46

2004/C 324/8

Kertomus Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä keskuksen vastaukset

53

2004/C 324/9

Kertomus Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä Eurojust-yksikön vastaukset

61

2004/C 324/0

Kertomus Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä säätiön vastaukset

68

2004/C 324/1

Kertomus Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä säätiön vastaukset

75

2004/C 324/2

Kertomus Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä keskuksen vastaukset

83

2004/C 324/3

Kertomus Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä keskuksen vastaukset

91

2004/C 324/4

Kertomus yhteisön kasvilajikeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä viraston vastaukset

99

2004/C 324/5

Kertomus sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä viraston vastaukset

106

FI

 


I Tiedonantoja

Tilintarkastustuomioistuin

30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/1


KERTOMUS

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä viraston vastaukset

(2004/C 324/01)

SISÄLLYS

1

JOHDANTO

2—5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6—11

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1—4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (jäljempänä ”virasto”) perustettiin 18 päivänä heinäkuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2062/94 (1). Viraston tehtävänä on koota ja levittää tietoja kansallisten ja yhteisön toimien painopistealueista työterveyden ja työturvallisuuden osalta, auttaa asianomaisia kansallisia ja yhteisön viranomaisia politiikkojen laadinnassa ja täytäntöönpanossa ja tiedottaa ennalta ehkäisevistä toimista. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston toimivaltuuksista ja tehtävistä viraston toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti talousarvion toteuttamisesta vastasi viraston johtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen (3) edellä mainitun asetuksen 15 artiklassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien sisäisten säännösten mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kirjanpitoaineiston ja soveltanut muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenetelmiä.

5.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja että tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset. Seuraavat huomautukset eivät aseta kyseenalaiseksi tässä kertomuksessa esitettyä tilintarkastustuomioistuimen kantaa.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuotta 2003 koskevien määrärahojen ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2. Viraston varainhoitovuotta 2003 koskevasta tulostilistä ja taseesta esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Suurin osa siirretyistä määrärahoista oli talousarvion III osaston määrärahoja. Siitä huolimatta, että niiden määrä on huomattavasti vähentynyt, niiden osuus tehdyistä maksusitoumuksista oli yli 45 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin kehottaa jälleen virastoa kiinnittämään huomiota toimintansa seurannan tehostamiseen.

8.

Virasto alkoi soveltaa sen uudessa varainhoitoasetuksessa vahvistettuja kirjanpitoperiaatteita 31. joulukuuta 2003 päättyvänä varainhoitovuonna. Varainhoitovuotta 2002 koskevia tietoja ei kuitenkaan käsitelty uudelleen, minkä vuoksi näitä varainhoitovuosia ei voida verrata toisiinsa.

9.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi varainhoitovuotta 2002 (4) koskevassa kertomuksessaan puutteita avustusohjelman valvonnassa. Kyseisen ohjelman tarkoituksena oli kehittää hyvät toimintatavat ja ottaa ne laajemmalti käyttöön pk-yrityksissä työterveys- ja työturvallisuusriskien pienentämiseksi. Virasto analysoi kyseisen ohjelman yhteydessä toteutettavien 53 hankkeen toimintakertomukset ja varainhoitoa koskevat kertomukset ja maksoi tämän analyysin perusteella 3,1 miljoonaa euroa vuonna 2003. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 20 hankkeen menoilmoitukset. Ohjelman päättymispäivän lähestyessä virasto vähensi vaatimuksia, jotka kohdistuvat loppusuorituspyyntöjen tueksi esitettäviin rahoitukseen liittyviin asiakirjoihin. Tämän seurauksena 20:stä tutkitusta asiakirja-aineistosta viiden osalta suoritettiin 348 000 euron maksut pelkän menoilmoituksen perusteella siitä huolimatta, että todistusasiakirjoja ei ollut riittävästi tai ne puuttuivat kokonaan (5). Vastauksessaan tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2002 (6) koskevaan kertomukseen, virasto harkitsi toteuttavansa edunsaajia koskevia tarkastuksia. Yhtäkään tällaista tarkastusta ei toimitettu vuonna 2003.

10.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomuksessa varainhoitovuodelta 2002 (7) mainitaan, että talousarviotilien valvonnassa ilmeni jälleen rahoituksen ennakkotarkastusten menettelymuotoihin ja määrittelyyn liittyviä puutteita.

11.

Kansalliset viranomaiset ilmoittavat perusasetuksen 4 artiklan mukaan niiden elinten nimet, joiden kanssa virastolla on lupa tehdä yhteistyötä aihekeskusten puitteissa. Virasto rahoitti kahta, useita eri aiheita käsittelevää keskusta (8), joista yksi toimi yhteistyössä 14 elimen ja toinen 12 elimen kanssa. Aihekeskusten tekemät tutkimukset tuottavat eniten lisäarvoa silloin, kun keskukset keräävät tietoja, joita aina ei ole helposti saatavilla, ja suorittavat niiden pohjalta vertailevia analyyseja Euroopan tasolla. Viraston olisi tehostettava aihekeskusten ilmoittamien menojen valvontaan tarkoitettua järjestelmää ja erityisesti vaadittava, että menot ovat ulkopuolisen tarkastajan vahvistamia.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1. Asetusta on muutettu 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetulla asetuksella (EY) N:o 1654/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 38).

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Viraston kaikkien tulojen ja menojen tilit varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 27. heinäkuuta 2004 ja toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle viraston varainhoitoasetuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai nämä tilit 24. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa.

(4)  Ks. varainhoitovuotta 2002 koskevan kertomuksen kohta 12 (EUVL C 319, 30.12.2003, s. 10).

(5)  Neljässä tapauksessa todentava aineisto puuttui hakemuksesta kokonaan, ja yhdessä tapauksessa todentava aineisto kattoi ainostaan osan haetusta määrästä.

(6)  Ks. viraston vastaus varainhoitovuotta 2002 koskevaan kertomukseen, kohta 13 (EUVL C 319, 30.12.2003, s. 14).

(7)  Ks. varainhoitovuotta 2002 koskevan kertomuksen kohta 9 (EYVL C 319, 30.12.2003, s. 9).

(8)  Kolmas keskus perustettiin kesäkuussa 2003 yksinomaan jäsenvaltioissa tapahtuvaa tietojenkeräystä varten. Kyseinen keskus lopetti toimintansa huhtikuussa 2004.


Taulukko 1

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivaltuuksien ala

Viraston toimivaltuudet

(18 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94)

Hallinto

Viraston käyttöön asetetut varat vuonna 2003 (tiedot vuodelta 2002)

Vuonna 2003 toimitetut tuotteet ja palvelut

Sosiaaliset määräykset

Yhteisön ja jäsenvaltioiden tavoitteena on (…) elin- ja työolojen kohentaminen siten, että olojen yhtenäistäminen olisi mahdollista (…).

Edellä 136 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi yhteisö tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa seuraavilla aloilla:

a)

erityisesti työympäristön parantaminen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi,

b)

työehdot (…)

(Otteet perustamissopimuksen artikloista 136 ja 137)

Tavoitteet

antaa yhteisön laitoksille, jäsenvaltioille ja muille asianomaisille tarvittavia työturvallisuuden ja -terveyden alan tietoja erityisesti edistääkseen työympäristön parantamista työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi

Tehtävät

kerätä ja jakaa tietoja kansallisen tason ja yhteisön toimien painopistealueista ja tutkimustoiminnasta

edistää yhteistyötä sekä tietojen vaihtoa, mukaan lukien koulutusohjelmia koskevat tiedot

toimittaa yhteisön laitoksille ja jäsenvaltioille tietoja, joita tarvitaan politiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon, erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvien vaikutusten osalta

kerätä tietoja kolmansista maista ja kansainvälisistä järjestöistä ja antaa tällaisia tietoja niiden käyttöön

antaa tietoja ennalta ehkäisevistä toimista

osallistua tulevien yhteisön toimintaohjelmien kehittämiseen

laatia verkosto, johon kuuluvat kansalliset tietokeskukset ja aihekeskukset

1

Hallintoneuvosto

Kokoonpano

yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta

yksi edustaja kunkin jäsenvaltion työnantajajärjestöistä

yksi edustaja kunkin jäsenvaltion työntekijäjärjestöistä

kolme komission edustajaa

Tehtävät

hyväksyä viraston työohjelma ja yleinen vuosikertomus

2

Johtaja

Hallintoneuvosto nimittää johtajan komission ehdotuksen perusteella

3

Komiteat

Komission ja työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyden neuvoa-antavan komitean pakollinen kuuleminen työohjelmasta

4

Ulkoinen tarkastus

Tilintarkastustuomioistuin

5

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Parlamentti neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio:

14,6 miljoonaa euroa (13,2 miljoonaa euroa)

josta:

yhteisön tukea työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosastolle: 91,58 % (98,41 %)

yhteisön tukea laajentumisasioiden pääosastolle: 7,19 % (0 %)

muut tulot: 1,23 % (1,59 %)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003:

henkilöstötaulukossa 33 (31) virkaa,

joista täytettyjä: 29 (29)

ja 25 (21) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö, tilapäistyöntekijät)

Yhteensä: 54 (50) virkaa

joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 34 (32)

hallinnolliset tehtävät: 12 (9)

sekalaiset tehtävät: 8 (9)

Verkoston kehittäminen

Noin 600 yhteistyökumppania kansallisista tietokeskuksista, yhdeksän asiantuntijaryhmää, kolme aihekeskusta. Phare- ja Efta -maiden osallistuminen

Tiedon levittäminen

Euroopan työturvallisuuden ja työterveyden teemaviikko ”Vaaralliset aineet”

osallistuminen 58 näyttelyyn/konferenssiin

sähköiset viestintävälineet: kahdesti viikossa ilmestyvä tiedotuslehti, jolla 20 000 tilaajaa, Internet-sivusto (1,7 miljoonaa käyntikertaa)

julkaisut: 9 tiedonantoa ja valmisteluasiakirjaa, 11 tiedotetta ja 1 Forum-lehden numero, 3 tiedotetta (paperiversiona) ja 19 lehdistötiedotetta.

Kolmanteen pk-yritysten rahoitusohjelmaan (2003–2004) on valittu 40 hanketta.

Toisessa pk-yritysten rahoitusohjelmassa (2002–2003) on saatu päätökseen 51 hanketta.

Lähde:Viraston toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003

(miljoonaa euroa)

Tulot

Menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Lopullisen talousarvion määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

Käytettävissä olevat määrärahat

(talousarvio 2003 ja varainhoitovuosi 2002)

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

maksattamatta olevat maksusitoumukset

maksetut

peruuntuneet

määrärahat

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Yhteisön tuet

13,4

11,6

I osasto

Henkilöstö

3,7

3,5

3,2

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

3,9

3,6

3,3

0,1

0,5

Omat tulot

0,0

0,0

II osasto

Hallinto

1,4

1,4

1,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,1

1,6

1,6

1,3

0,2

0,1

Muut tuet

0,2

0,1

III osasto

Toiminta

8,5

8,3

2,6

5,9

0,0

5,8

5,2

0,6

14,3

14,1

7,8

5,9

0,6

Muut tulot

p.m.

0,2

Phare-menot

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

Phare-tulot

1,1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

14,6

12,7

Yhteensä

14,6

14,1

7,5

6,6

0,5

6,2

5,5

0,8

20,8

20,3

13,0

6,6

1,2

Huom.Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto viraston omaan tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


Taulukko 3

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto — Tulostili varainhoitovuosilta 2003 ja 2002

(1000 euroa)

 

2003

2002

Tulot

Yhteisön tuet

11 641

12 324

Muut tuet

66

252

Muut tulot

157

81

Phare-tulot

824

0

Tulot yhteensä (a)

12 688

12 657

Menot

Henkilöstö — talousarvion I osasto

Maksut

3 245

3 024

Siirretyt määrärahat

87

136

Hallinto — talousarvion II osasto

Maksut

1 146

1 140

Siirretyt määrärahat

186

247

Toiminta — talousarvion III osasto

Maksut

2 559

2 030

Siirretyt määrärahat

5 859

5 623

Phare-menot

Maksut

548

0

Siirretyt määrärahat

502

0

Menot yhteensä (b)

14 131

12 199

Varainhoitovuoden tulos (c = a – b) (1)

–1 443

458

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty saldo

–1 108

–2 185

Siirretyt ja peruuntuneet määrärahat

766

609

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt uudelleen käytettäväksi tarkoitetut tulot, joita ei käytetty uudelleen

1

0

Vuonna 2002 peruuntunutta sitoumusta koskevat maksut

– 191

0

Kurssierot

4

4

Siirtovelat ja siirtosaamiset

–16

7

Varainhoitovuoden tulos ilman oikaisuja (d)

–1 987

–1 108

Takaisin perittävät talousarviotulot

850

0

Takaisin perittävät muut tulot

3

0

Irtaimen omaisuuden hankinta

207

0

Poistot (2)

– 186

0

Sekalaiset menot

–1

0

Oikaisut (e)

873

0

Varainhoitovuoden saldo (d + e) (3)

–1 113

–1 108

Huom.Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto viraston omaan tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


Taulukko 4

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto — Tase 31. joulukuuta 2003 ja 31. joulukuuta 2002

(1000 euroa)

Vastaavaa

2003

2002

Vastattavaa

2003

2002

Käyttöomaisuus

 

 

Oma pääoma

 

 

Atk-ohjelmat

95

145

Oma pääoma (4)

431

1 229

Atk-laitteisto

136

428

Varainhoitovuoden saldo

–1 113

–1 108

Koneet ja kalusto

215

614

Yhteensä

– 682

121

Kuljetuskalusto

0

26

Keskipitkän ajan ja pitkäaikaiset velat

 

 

Yhteensä

445

1 214

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin liittyvät velat

0

369

Keskipitkän ajan ja pitkäaikaiset saamiset

 

 

Yhteensä

0

369

Yhteisön tuet

0

369

Lyhytaikaiset velat

 

 

Yhteensä

0

369

Ei-automaattiset määrärahojen siirrot

135

193

Varastot

 

 

Automaattisesti siirretyt määrärahat

6 498

5 813

Toimistotarvikkeet

6

15

Komissio

282

7

Yhteensä

6

15

Muut velat

128

19

Lyhytaikaiset saamiset

 

 

Pidätykset palkoista

73

24

Yhteisön tuet

1 035

681

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin liittyvät velat

0

736

Muut saamiset

62

5

Yhteensä

7 117

6 791

Alv-saamiset

0

5

Väliaikaistilit sekä ennakkomaksut ja siirtosaamiset

 

 

Yhteensä

1 097

739

Perintämääräykset

11

21

Rahat ja pankkisaamiset

 

 

Uudelleen käytettävissä olevat tulot

0

17

Pankkitilit ja kassa

4 889

4 922

Yhteensä

11

37

Ennakkomaksujärjestelmä

1

61

 

 

 

Yhteensä

4 890

4 982

 

 

 

Väliaikaistilit sekä ennakkomaksut ja siirtosaamiset

 

 

 

 

 

Ennakot

6

0

 

 

 

Yhteensä

6

0

 

 

 

Yhteensä

6 445

7 319

Yhteensä

6 445

7 319

Huom.Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto virastolta tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


(1)  Laskettu 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 15 artiklan periaatteiden mukaisesti (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 8).

(2)  Virasto teki vuonna 2003 ensimmäistä kertaa käyttöomaisuutta koskevia poistoja.

(3)  Kirjanpidon negatiivinen saldo johtuu siitä, että siirrot rinnastetaan edelleen kuluihin ilman oikaisuja. Kyseistä oikaisua koskevan karkean arvion mukaan varainhoitovuoden todellinen saldo on miljoona euroa.

Huom.Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto viraston omaan tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.

(4)  Pääoman määrä 31. joulukuuta 2003 vastaa kokonaisuudessaan käyttöomaisuuden bruttoarvoa 31. joulukuuta 2002, josta on vähennetty kautta 1996—2002 koskevat poistot. Tähän lisätään vaihto-omaisuuden arvon vaihtelu 31.12.2002 ja 31.12.2003 välisena aikana sekä käyttöomaisuuden arvostamista, kirjaamista ja arvon alentamista koskevat oikaisut. Varainhoitovuotta 2003 koskevat poistot on otettu huomioon tuloksessa, joten niitä ei ole vähennetty suoraan pääomasta.

Huom.Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto virastolta tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Virasto ilmoittaa olevansa sitoutunut jatkuvasti vähentämään siirrettyjen määrärahojen määrää vuotuisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti. Verrattuna vuoteen 2002 virasto on vuoden 2003 aikana merkittävästi vähentänyt määrärahojen siirtoa (60 prosentista 45 prosenttiin). Siirretyt määrärahat on tarkoitettu, kuten myös vuonna 2002, pääasiassa pk-yritysten rahoitusohjelmaan, jonka toimintakausi on 2 vuotta.

8.

Komission ja kaikkien virastojen tilinpitäjien välisten eri kokousten tuloksena tultiin siihen tulokseen, että vuoden lopussa siirrettyjen määrärahojen peruuttaminen vaatisi tietotekniikan erityisvälineitä, joita ei ollut käytettävissä, mutta joita virasto kehittää.

9.

Pk-yritysten ohjelmaan liittyvien hankkeiden osalta virasto jätti maksamatta tuen kokonaisena puolelle hankkeen toteuttajista ja lähetti kuusi perintämääräystä viraston henkilöstön tekemien sisäisten arviointien perusteella, jotka koskivat 53 edunsaajan toimittamia toimintakertomuksia, varainhoidon kertomuksia sekä liiteasiakirjoja. Arvioidun ja maksetun kokonaisumman välinen erotus oli 382 377 euroa. Virasto haluaisi korostaa, että tilintarkastustuomioistumien mainitsemasta viidestä hankkeen toteuttajista neljän toimittamat lisätiedot, jotka toimitettiin viraston pyynnöstä tilintarkastajien vierailun jälkeen, vahvistivat aikaisemmin toimitetut tilinpäätöstä koskevat tiedot, joten oikaisuja ei tarvittu tehdä. Viidennen hankkeen toteuttaja toimitti osan 11 000 euron kokonaismaksua koskevista tiedoista. Vuonna 2004 virasto antoi ulkopuoliselle toimeksisaajalle tehtäväksi tehdä viisi varainhoitoa koskevaa tarkastusta ex post, mukaan lukien pk-yritysten hankkeeseen osallistuvien yritysten tilintarkastukset paikan päällä. Lopulliset kertomukset valmistuvat lokakuussa 2004. Pk-yritysten kahta ensimmäistä ohjelmaa koskevassa riippumattomassa arvioinnissa tehtyjen johtopäätösten mukaan voittaneet hankkeet ovat kestäviä, ne antavat lisäarvoa ja niiden hallinta on moitteetonta.

10.

Virasto ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen. Vuoden 2003 lopussa resurssi- ja palvelukeskuksen sisäiset uudelleenjärjestelyt saatiin päätökseen, ja koko toiminta on nykyään ex-ante tarkistusten alaista (varsinainen toiminta ja taloudelliset näkökohdat).

11.

Virasto haluaa huomauttaa, että voidakseen lujittaa menojen valvontaa kaikki aihekeskusten kanssa vuoden 2003 syyskuusta alkaen allekirjoitetut sopimukset sisältävät lauseen, jonka mukaan edunsaajat velvoitetaan järjestämään avustussopimuksen mukaisesti osoitettuja varoja koskeva ulkopuolinen tarkastus. Tilintarkastajien on annettava ammatillinen mielipiteensä ja tilintarkastuksen tarkoituksena on vahvistaa, että avustuksen saajan virastolle toimittamat rahoitusasiakirjat ovat sopimuksen rahoitusmääräysten mukaisia, että kustannustilityksen kustannukset ovat todellisia ja että kaikki tulot on ilmoitettu.


30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/9


KERTOMUS

Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä viraston vastaukset

(2004/C 324/02)

SISÄLLYS

1

JOHDANTO

2—5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6—10

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1—4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (jäljempänä ”virasto”) perustettiin 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1592/2002 (1). Virasto aloitti varsinaisten toimintojensa hoitamisen varainhoitovuonna 2003. Viraston tehtäviä ovat siviili-ilmailun korkean turvallisuustason säilyttäminen, siviili-ilmailun turvallisuuden asianmukaisen toteuttamisen ja kehityksen varmistaminen sekä hyväksyntäeritelmien ja ilmailuun liittyvien tuotteiden todistusten antaminen. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston toimivaltuuksista ja tehtävistä viraston toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Heinäkuun 15 päivänä 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti talousarvion toteuttamisesta huolehti viraston pääjohtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen (3) kyseisen asetuksen 52 artiklassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien sisäisten sääntöjen mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kirjanpitoaineiston ja soveltanut muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenetelmiä.

5.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset. Seuraavat huomautukset eivät aseta kyseenalaiseksi tässä kertomuksessa esitettyä tilintarkastustuomioistuimen kantaa.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuoden 2003 määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2. Viraston varainhoitovuotta 2003 koskevista tulostilistä ja taseesta esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Tulojen ja menojen hyväksyjänä toimivalla pääjohtajalla on valtuudet allekirjoittaa maksumääräyksiä, mikä on viraston varainhoitoasetuksen 37 artiklan säännösten vastaista.

8.

Virastoa koskevan varainhoitoasetuksen 43 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetään, että tilinpitäjä hyväksyy sellaiset tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemät järjestelmät, joiden tarkoituksena on tuottaa tai perustella kirjanpitotietoja. Tätä hyväksyntää ei annettu varainhoitovuoden aikana.

9.

Palvelukseen ottamiseen liittyvien asiakirjojen tarkastuksessa havaittiin, että niissä oli muodollisia puutteita tai asiakirjoja puuttui. Koska on odotettavissa, että vuoteen 2006 mennessä palvelukseen otetaan runsaasti henkilöstöä (noin 300 henkilöä), olisi toteutettava toimia säädösten noudattamisen valvonnan tehostamiseksi.

10.

Tietojärjestelmän valvontaympäristön tarkastus osoitti, että järjestelmää olisi tehostettava viraston toiminnan odotettavissa olevan kasvun vuoksi.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Viraston lopullinen tilinpäätös varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 31. maaliskuuta 2004 ja toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle viraston varainhoitoasetuksen 83 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai tilinpäätöksen 20. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa.


Taulukko 1

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (väliaikainen toimipaikka Bryssel, odotettavissa oleva siirto Kölniin)

Perustamis sopimuksen mukainen yhteisön toimivaltuuksien ala

Viraston toimivaltuudet

(15 päivänä heinäkuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002)

Hallinto

Viraston käyttöön asetetut varat vuodelle 2003

Vuonna 2003 toimitetut tuotteet ja palvelut

Yhteinen liikennepolitiikka

”Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää, annetaanko meri- ja lentoliikennettä koskevia aiheellisia säännöksiä sekä missä laajuudessa ja mitä menettelyä noudattaen niitä annetaan”

(perustamis sopimuksen 80 artikla)

Tavoitteet

Ylläpitää yhtenäinen ja korkea siviili-ilmailun turvallisuuden taso Euroopassa

Varmistaa siviili-ilmailun turvallisuuden asianmukainen toteuttaminen ja kehitys

Helpottaa tavaroiden, henkilöiden ja organisaatioiden vapaata liikkuvuutta

Edistää sääntely- ja hyväksyntämenettelyjen kustannustehokkuutta sekä välttää päällekkäisyyttä kansallisella ja Euroopan tasolla

Tehtävät

antaa lausuntoja komissiolle

antaa hyväksyntäeritelmiä sekä kaikenlaista ohjeaineistoa yhteisön politiikan soveltamista varten

antaa ilmailualan tuotteille lentokelpoisuusvaatimuksia ja ympäristövaatimuksia koskevia hyväksyntöjä

toteuttaa viraston määrittelemien siviili-ilmailun turvallisuussääntöjen noudattamista koskevia tarkastuksia jäsenvaltioissa

toteuttaa tarvittavia yrityksiä koskevia tutkintatoimia

toteuttaa jäsenvaltioiden puolesta tehtäviä, jotka sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten ja erityisesti Chicagon yleissopimuksen nojalla kuuluvat niille (7. joulukuuta 1944 allekirjoitettu siviili-ilmailua koskeva yleissopimus)

1

Hallintoneuvosto

Kokoonpano

Yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja yksi komission edustaja

Tehtävät

hyväksyy työohjelman ja valvoo sen toteuttamista

hyväksyy suuntaviivat, joiden mukaisesti hyväksyntätehtäviä siirretään jäsenvaltioille tai päteville yksiköille

perustaa asianomaisten osapuolten edustajista koostuva neuvoa-antava elin

2

Pääjohtaja

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission ehdotuksesta

3

Valituslautakunnat

4

Ulkoinen tarkastus

Tilintarkastustuomioistuin

5

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Parlamentti neuvoston suosituksesta

Lopullinen talousarvio

4,75 miljoonaa euroa, josta yhteisön tukea 100 %

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003:

henkilöstötaulukossa 80 virkaa,

joista täytettyjä 1 virka

+16 muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimuksia)

Yhteensä: 17

joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 1

hallinnolliset tehtävät: 4

sekalaiset tehtävät: 12

Annettujen lausuntojen lukumäärä: 2

Julkaistujen eritelmien ja ohjeaineistojen lukumäärä: 19

Hyväksyntää koskevat päätökset:2 132 (joista 1 606 sisälsi pienempiä muutoksia)

Tarkastuksia: ei yhtään

Tutkintatoimia: ei yhtään

Lähde:Viraston toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Euroopan lentoturvallisuusvirasto — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003

(miljoonaa euroa)

Tulot

Menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Lopullisen talousarvion määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Yhteisön tuki

4,7

3,7

I osasto

Henkilöstö

0,9

0,7

0,7

0,0

0,2

Muut tuet

II osasto

Hallinto

0,8

0,5

0,1

0,4

0,3

Muut tulot

III osasto

Toiminta

3,0

2,7

0,2

2,5

0,3

Yhteensä

4,7

3,7

Yhteensä

4,7

3,9

1,0

2,9

0,8

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


Taulukko 3

Euroopan lentoturvallisuusvirasto — Tulostili varainhoitovuodelta 2003

(1000 euroa)

 

2003

Tulot

Komissiolta saatu tuki

3 725

Tulot yhteensä (a)

3 725

Menot

Henkilöstö — talousarvion I osasto

Maksut

680

Siirretyt määrärahat

27

Hallinto — talousarvion II osasto

Maksut

153

Siirretyt määrärahat

396

Toiminta — talousarvion III osasto

Maksut

197

Siirretyt määrärahat

2 486

Menot yhteensä (b)

3 939

Varainhoitovuoden saldo (a – b)

– 214

Lähde:Virastolta saadut tiedot.


Taulukko 4

Euroopan lentoturvallisuusvirasto — Tase 31. joulukuuta 2003

(1000 euroa)

Vastaavaa

2003

Vastattavaa

2003

Käyttöomaisuus

 

Pysyvä pääoma

 

Aineettomat hyödykkeet

10

Oma pääoma

16

Atk-laitteisto

11

Varainhoitovuoden saldo

– 214

Poistot

–5

Yhteensä

– 198

Yhteensä

16

Lyhytaikaiset velat

 

Lyhytaikaiset saamiset

 

Komissio

8

Muut ennakot

5

Automaattisesti siirretyt määrärahat

2 909

Muut saamiset

1

Muut velat

18

Yhteensä

6

Pidätykset palkoista

12

Rahat ja pankkisaamiset

 

Yhteensä

2 947

Pankkitilit ja kassa

2 727

 

 

Yhteensä

2 727

 

 

Yhteensä

2 749

Yhteensä

2 749

Lähde:Virastolta saadut tiedot.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Vuoden 2003 lokakuun loppuun asti pääjohtaja oli viraston ainoa väliaikainen toimenhaltija. Käytännössä hän allekirjoitti tilinpitäjän kanssa kaikki pankkisiirrot. Muiden väliaikaisten toimenhaltioiden palvelukseen ottaminen mahdollisti tämän epäkohdan poistumisen vuoden 2004 jälkipuoliskolla.

8.

Tilinpitäjä vahvisti rahoitusjärjestelmät helmikuun alussa 2004. Tulojen ja menojen hyväksyjän perustamaa käyttöomaisuuden hallinnan tietojärjestelmää hankitaan parhaillaan ja se vahvistetaan myöhemmin.

9.

Tilintarkastustuomioistuimen esiin nostamat puutteet liittyivät viraston perustamiseen. Helmikuussa 2004 perustettiin henkilöstöosasto, jossa on rekrytointiin erikoistunut yksikkö, sekä otettiin käyttöön menettelyitä ja välineitä. Tammikuusta 2005 lähtien viraston tarkoitus on ottaa käyttöön tietokoneistettu rekrytointijärjestelmä.

10.

Oleskelu komission tiloissa on vaikuttanut viraston tietotekniikkaympäristöön. Viraston siirtyminen marraskuussa 2004 uusiin tiloihin Kölniin mahdollistaa tietoympäristön merkittävän parantamisen ja uuden informaatioarkkitehtuurin käyttöönoton.


30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/16


KERTOMUS

Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä viraston vastaukset

(2004/C 324/03)

SISÄLLYS

1

JOHDANTO

2—5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6—10

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1—4

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan meriturvallisuusvirasto (jäljempänä ”virasto”) perustettiin 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1406/2002 (1). Virasto aloitti varsinaisesti toimintansa varainhoitovuonna 2003. Viraston tehtävänä on varmistaa meriturvallisuuden ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisen korkea taso, tarjota jäsenvaltioille ja komissiolle tarvittavaa teknistä tukea sekä valvoa yhteisön lainsäädännön soveltamista ja arvioida säännösten tehokkuutta. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston toimivaltuuksista ja tehtävistä viraston toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan meriturvallisuusviraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti talousarvion toteuttamisesta vastasi viraston pääjohtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen (3) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1406/2002 21 artiklassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien sisäisten säännösten mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kirjanpitoaineiston ja soveltanut muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenetelmiä.

5.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset. Seuraavat huomautukset eivät aseta kyseenalaiseksi tässä kertomuksessa esitettyä tilintarkastustuomioistuimen kantaa.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuotta 2003 koskevien määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2 ja viraston varainhoitovuotta 2003 koskevista tulostilistä ja taseesta esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Tulojen ja menojen hyväksyjänä toimivalla pääjohtajalla on oikeus allekirjoittaa maksumääräyksiä, mikä on viraston varainhoitoasetuksen 37 artiklan säännösten vastaista.

8.

Viraston varainhoitoasetuksen 43 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetään, että tilinpitäjä hyväksyy sellaiset tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemät järjestelmät, joiden tarkoituksena on tuottaa tai perustella kirjanpitotietoja. Tämä hyväksyntä on vielä laadittava muodollisesti.

9.

Viraston olisi tarkastettava järjestelmällisesti toimihenkilöiden palkkojen maksaminen.

10.

Tietojärjestelmän valvontaympäristön tarkastus osoitti, että järjestelmää olisi tehostettava viraston toiminnan odotettavissa olevan kasvun vuoksi.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  EYVL L 201, 31.7.2002, s. 8.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Meriturvallisuusviraston kaikkien tulojen ja menojen lopulliset tilit varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 1. maaliskuuta 2004 ja toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle komission asetuksen (EY) N:o 2343/2002 83 artiklan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai nämä tilit 20. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa.


Taulukko 1

Euroopan meriturvallisuusvirasto (väliaikainen toimipaikka Bryssel, tuleva toimipaikka oletettavasti Lissabon)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivaltuuksien ala

Viraston toimivaltuudet

(27 päivänä kesäkuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002)

Hallinto

Viraston käyttöön asetetut varat vuodelle 2003

Vuonna 2003 toimitetut tuotteet ja palvelut (1)

Yhteinen liikennepolitiikka

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää, annetaanko meri- ja lentoliikennettä koskevia aiheellisia säännöksiä sekä missä laajuudessa ja mitä menettelyä noudattaen niitä annetaan

(perustamissopimuksen 80 artikla)

Tavoitteet

varmistaa meriturvallisuuden ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyn korkea, yhdenmukainen ja tehokas taso

tarjota jäsenvaltioille ja komissiolle teknistä ja tieteellistä tukea

seurata yhteisön lainsäädännön soveltamista ja arvioida voimassa olevien säännösten tehokkuutta.

Tehtävät

avustaa komissiota yhteisön lainsäädäntöön liittyvässä valmistelutyössä ja täytäntöönpanossa

valvoa satamavaltioiden suorittamaan valvontaan liittyvän yhteisön järjestelmän toimintaa, mihin sisältyy myös tarkastuskäynnit jäsenvaltioissa

tarjota komissiolle teknistä tukea satamavaltion suorittamassa alusten valvonnassa

toimia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kehitelläkseen teknisiä ratkaisuja ja antaakseen tukea yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanolle

edistää rantavaltioiden välistä yhteistyötä asianomaisilla merialueilla

kehittää tarvittavia tietojärjestelmiä

helpottaa jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä yhteisen menettelytavan kehittämisessä onnettomuuksien tutkintaa varten

tarjota komissiolle ja jäsenvaltioille luotettavaa informaatiota meriturvallisuudesta ja alusten aiheuttamasta pilaantumisesta

avustaa komissiota ja jäsenvaltioita laittomia päästöjä tekevien alusten tunnistamisessa ja jäljittämisessä.

1

Hallintoneuvosto

Kokoonpano

Yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, neljä komission edustajaa, neljä komission nimeämää sellaisten alojen ammattilaista, joita asia koskee, mutta joilla ei ole äänioikeutta

Tehtävät

Vahvistaa talousarvio ja toimintaohjelma,

tutkia tukea koskevat jäsenvaltioiden pyynnöt

2

Pääjohtaja

Hallintoneuvosto nimittää komission ehdotuksesta

3

Ulkoinen tarkastus

Tilintarkastustuomioistuin

4

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Parlamentti neuvoston suosituksesta

Lopullinen talousarvio:

4,5 miljoonaa euroa, josta yhteisön tukea 100 %

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003:

Tietoja ei toimitettu.

Annettujen lausuntojen lukumäärä: 2

Tarkastuksia:4

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Euroopan meriturvallisuusvirasto — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003

(1000 euroa)

Tulot

Menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Lopullisen talousarvion määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Yhteisön tuki

4 500

2 630

I osasto

Henkilöstö

1 552

713

647

66

838

Muut tulot

 

2

II osasto

Hallinto

848

553

238

315

295

 

 

 

III osasto

Toiminta

230

167

13

155

63

Yhteensä

4 500

2 632

Yhteensä

2 630

1 434

898

536

1 196

Huom.Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto viraston tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


Taulukko 3

Euroopan meriturvallisuusvirasto — Tulostili varainhoitovuodelta 2003

(1000 euroa)

 

2003

Tulot

Yhteisön tuki

2 630

Muut tulot

2

Tulot yhteensä (a)

2 632

Menot

Henkilöstö — talousarvion I osasto

Maksut

647

Siirretyt määrärahat

66

Hallinto — talousarvion II osasto

Maksut

238

Siirretyt määrärahat

315

Toiminta — talousarvion III osasto

Maksut

13

Siirretyt määrärahat

155

Menot yhteensä (b)

1 434

Varainhoitovuoden saldo (a – b)

1 198

Huom.Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Virastolta saadut tiedot.


Taulukko 4

Euroopan meriturvallisuusvirasto — Tase 31. joulukuuta 2003

(1000 euroa)

Vastaavaa

2003

Vastattavaa

2003

Käyttöomaisuus

 

Oma pääoma

 

Atk-ohjelmistot

11

Oma pääoma

8

Poistot

–3

Varainhoitovuoden saldo

1 198

Yhteensä

8

Yhteensä

1 206

Lyhytaikaiset saamiset

 

Lyhytaikaiset velat

 

Ennakot henkilöstölle

17

Automaattiset siirrot

536

Muut saamiset

3

Muut velat

29

Yhteensä

20

Yhteensä

566

Rahat ja pankkisaamiset

 

 

 

Pankkitilit

1 744

 

 

Yhteensä

1 744

 

 

Yhteensä

1 772

Yhteensä

1 772

Huom.Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Virastolta saadut tiedot.


(1)  Virasto pystyi aloittamaan toimintansa vasta marraskuussa 2003.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Tehtävien erottamista ei ole voitu toteuttaa viraston henkilöstöresurssien riittämättömyyden vuoksi. Vuoden 2004 tammikuusta lähtien, kun rekrytoitiin muita toimihenkilöitä, voitiin vahvistaa sisäistä tarkastusta ja erottaa nämä tehtävät toisistaan.

8.

Tilintarkastustuomioistuimen huomautusten johdosta tilinpitäjä hyväksyi kirjanpito- ja talousarviojärjestelmät vuoden 2004 maaliskuussa.

9.

Komission ”Pay Master Office” (PMO) vastaa EMSA:n toimihenkilöiden palkkojen laskemisesta. Koska henkilöstöosaston henkilöstön määrä on kasvanut, palkanmaksun valvontaa on lisätty.

10.

Virasto on vahvistanut huomattavasti tietoteknistä henkilöstöään, jonka on määrä kasvaa yhdestä henkilöstä (vuoden 2003 lopussa) viiteen henkilöön (vuoden 2004 lopussa), minkä ansiosta voidaan jakaa tehtäviä ja vastuuta ja siten parantaa tietoteknisen järjestelmän valvontaa.


30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/23


KERTOMUS

Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä keskuksen vastaukset

(2004/C 324/04)

SISÄLLYS

1

JOHDANTO

2—5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6—8

HUOMAUTUKSET

Taulukko 1–4

Keskuksen vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan ympäristökeskus (jäljempänä ”keskus”) perustettiin 7 päivänä toukokuuta 1990 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1210/90 (1). Keskuksen tehtävänä on toteuttaa seurantaverkosto, jonka tarkoituksena on toimittaa komissiolle, jäsenvaltioille ja yleisemmin kansalaisille luotettavia tietoja ympäristön tilasta. Näiden tietojen avulla on erityisesti mahdollistettava se, että unioni ja jäsenvaltiot voivat toteuttaa ympäristönsuojelutoimia sekä arvioida näiden toimien toteuttamisen vaikutuksia. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto keskuksen toimivaltuuksista ja tehtävistä keskuksen toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/90 13 artiklan mukaisesti talousarvion toteuttamisesta vastasi keskuksen johtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen (3) neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 14 artiklassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien sisäisten säännösten mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kirjanpitoaineiston ja soveltanut muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenetelmiä.

5.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset. Seuraavat huomautukset eivät aseta kyseenalaiseksi tässä kertomuksessa esitettyä tilintarkastustuomioistuimen kantaa.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuoden 2003 määrärahojen ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2  (4). Keskuksen varainhoitovuotta 2003 koskevasta tulostilistä ja taseesta esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Perintämääräyksiä ei laadittu keskuksen varainhoitoasetuksen (5) säännösten mukaisesti järjestelmällisesti saamisten toteamisen yhteydessä. Tämä koski varainhoitovuoden aikana 2 539 000 euron suuruisia saamisia, joista 1 472 000 euroa oli jo peritty.

8.

Kirjanpidossa ei vuoden 2003 aikana täsmäytetty lainkaan keskuksen seitsemän tilin tiliotteita ja tilien saldoja. Täsmäytykset olisi tehtävä kuukausittain ja toimitettava hallinnoinnista vastaavalle taholle.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  EYVL L 120, 11.5.1990.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Keskuksen kaikkien tulojen ja menojen tilit varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 6. elokuuta 2004 ja toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai nämä tilit 22. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa.

(4)  Kaikki kertomuksen taulukot on laadittu käytettyjen tietojen mahdollisimman tarkkojen arvojen perusteella. Taulukkojen loppusummissa voi olla pyöristämisestä johtuvia vähäisiä eroja. Viiva tarkoittaa sitä, että arvoa ei ole tai se on nolla, ja luku 0,0 sitä, että pyöristämisessä käytetty kynnysarvo ei ole ylittynyt.

(5)  Asetuksen 53 artiklan 2 kohta.


Taulukko 1

Euroopan ympäristökeskus (Kööpenhamina)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivaltuuksien ala

Keskuksen toimivaltuudet (7 päivänä toukokuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90)

Hallinto

Keskuksen käyttöön asetetut varat (tiedot vuodelta 2002)

Vuonna 2003 toimitetut tuotteet ja palvelut

Ympäristöpolitiikka

Yhteisönympäristöpolitiikalla pyritään suojelun korkeaan tasoon yhteisön eri alueiden tilanteiden erilaisuus huomioon ottaen. Yhteisön ympäristöpolitiikka perustuu ennalta varautumisen periaatteelle sekä periaatteille, joiden mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja saastuttajan olisi maksettava. (…) Ympäristöpolitiikkaansa valmistellessaan (…) yhteisö ottaa huomioon saatavilla olevat tieteelliset ja tekniset tiedot (…)

(Otteet perustamissopimuksen 174 artiklasta)

Tavoitteet

Euroopan laajuisen ympäristöä koskevan seurantaverkon toteuttaminen luotettavien tietojen toimittamiseksi yhteisölle ja sen jäsenvaltioille, jotta voidaan

(a)

toteuttaa tarvittavat toimet ympäristön suojelemiseksi,

(b)

arvioida toimien toteuttamista, ja

(c)

varmistaa, että yleisölle tiedotetaan asianmukaisesti ympäristön tilaa koskevista asioista.

Tehtävät

toimittaa tarvittavat tiedot yhteisölle ja sen jäsenvaltioille

tallentaa ja arvioida ympäristön tilaa koskevia tietoja ja antaa selvitys niiden laadusta

varmistaa ympäristöä koskevien tietojen vertailukelpoisuus Euroopan tasolla

edistää yhteisön ympäristöä koskevien tietojen sisällyttämistä kansainvälisiin ohjelmiin

julkaista ympäristön kehityksen tilaa ja tulevaisuudennäkymiä koskeva kertomus viiden vuoden välein

edistää ympäristöalan ennakointimenetelmien sekä ympäristövahinkojen kustannusten arviointi menetelmien kehittämistä ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseen käytettävää tekniikkaa koskevien tietojen vaihtoa.

1

Johtokunta

Kokoonpano

yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta

kaksi komission edustajaa

kaksi Euroopan parlamentin nimeämää tieteellistä erityisasiantuntijaa

Tehtävät

Työohjelman hyväksyminen ja sen täytäntöönpanon valvonta

2

Toiminnanjohtaja

Johtokunta nimittää toiminnanjohtajan komission ehdotuksen perusteella

3

Neuvoa-antava foorumi

Koostuu kunkin jäsenvaltion edustajasta ja toimii toiminnanjohtajan neuvonantajana

4

Tieteellinen komitea

Koostuu johtokunnan nimittämistä ympäristöalan erityisasiantuntijoista

5

Ulkoinen tarkastus

Tilintarkastustuomioistuin

6

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Parlamentti neuvoston suosituksesta

Lopullinen talousarvio

27,5 miljoonaa euroa (25,1 miljoonaa euroa), josta yhteisön tukea 77 % (76 %)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003

henkilöstötaulukossa 111 (106) virkaa,

joista täytettyjä 95 (85)

+16 (26) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö, tilapäistyöntekijät)

Yhteensä: 111 (111) virkaa, joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 69 (69)

hallinnolliset tehtävät: 41 (41)

sekalaiset tehtävät: 1 (1)

tukitoiminnot ja indikaattorien laadinta kestävää kehitystä koskevaa yhteenvetokertomusta varten

ympäristön tilaa vuonna 2003 mittaavat indikaattorit

kasvihuonekaasupäästöjä koskeva analyysi ja arvio (1990–2020)

Kiovan raportin viimeistely (ympäristön tila Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaissa)

kolmen seminaarin järjestäminen Kreikan puheenjohtajakaudella

ympäristöä koskevien indikaattorien laadinta erityisaloilla (liikenneala ehdokasmaissa, Tonavan ja Mustanmeren alue)

tietojen yhdenmukaistamista koskeva tuki

EIONET-tieto- ja seurantaverkon (European Environment Information and Observation Network) hallinnointi.

Lähde:Keskuksen toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Euroopan ympäristökeskus — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003

(miljoonaa euroa)

Tulot

Menot

Tulojen alkuperä

Varainhoito- vuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojenkohdentaminen

Lopullisen talousarvion määrärahat

Aikaisemmilta varainhoitovuosilta siirretyt määrärahat

Käytettävissä olevat määrärahat

(talousarvio 2003 ja varainhoitovuosi 2002)

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

käytettävissä olevat

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Yhteisön tuet

21,4

21,4

I osasto

Henkilöstö

11,5

11,5

11,1

0,3

0,1

1,4

1,4

0,8

0,3

0,3

13,0

13,0

11,9

0,7

0,4

Muut tuet

6,1

8,4

II osasto

Hallinto

2,9

2,8

2,4

0,4

0,0

0,3

0,2

0,2

0,0

0,1

3,1

3,1

2,6

0,4

0,1

Muut tulot

0,0

0,1

III osasto

Toiminta

13,1

13,0

6,0

7,0

0,1

5,9

5,6

4,9

0,8

0,3

19,0

18,6

10,9

7,8

0,4

Yhteensä

27,5

29,9

Yhteensä

27,5

27,4

19,6

7,7

0,2

7,6

7,3

5,8

1,1

0,6

35,1

34,6

25,4

8,9

0,9

Huom:Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Keskukselta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto keskuksen omaan tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


Taulukko 3

Euroopan ympäristökeskus — Tulostili varainhoitovuosilta 2003 ja 2002

(1000 euroa)

 

2003

2002

Tulot

Yhteisön tuki

21 380

18 749

Muut tuet

8 423

1 136

Muut tulot

89

198

Tulot yhteensä (a)

29 891

20 083

Menot

Henkilöstö — talousarvion I osasto

Maksut

11 123

9 714

Siirretyt määrärahat

315

1 018

Hallinto — talousarvion II osasto

Maksut

2 447

2 054

Siirretyt määrärahat

395

247

Toiminta — talousarvion III osasto

Maksut

5 997

6 493

Siirretyt määrärahat

7 008

5 611

Menot yhteensä (b)

27 284

25 136

Varainhoitovuoden tulos (a – b)

2 607

–5 053

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty saldo

–7 427

–3 275

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt ja peruuntuneet määrärahat

617

889

Edelliseltä varainhoitovuodelta käytettävissä olevat varat

36

8

Kurssierot

–4

4

Siirtovelat ja siirtosaamiset

–18

0

Varainhoitovuoden saldo

–4 190

–7 427

Huom:Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde: Keskukselta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto keskuksen omaan tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


Taulukko 4

Euroopan ympäristökeskus — Tase 31. joulukuuta 2003 ja 31. joulukuuta 2002

(1000 euroa)

Vastaavaa

2003

2002

Vastattavaa

2003

2002

Käyttöomaisuus

 

 

Oma pääoma

 

 

Atk-laitteisto

1 366

1 847

Oma pääoma

1 265

1 295

Koneet ja kalusto

2 302

2 254

Varainhoitovuoden saldo

–4 190

–7 427

Pitkäaikaiset sijoitukset

425

405

Yhteensä

–2 925

–6 133

Poistot

–2 860

–3 237

Lyhytaikaiset velat

 

 

Yhteensä

1 232

1 269

Komissio

3 124

5 263

Varastot

 

 

Muut tuet

1 066

2 270

Toimistotarvikkeet

33

26

Automaattisesti siirretyt määrärahat

8 852

7 591

Yhteensä

33

26

Muut velat

0

769

Lyhytaikaiset saamiset

 

 

Pidätykset palkoista

417

111

Yhteisön tuet

3 124

5 263

Yhteensä

13 460

16 003

Muut tuet

1 066

2 270

Väliaikaistilit ja ennakkomaksut ja siirtosaamiset

 

 

Perintämääräykset

65

226

Uudelleen käytettävissä olevat varat

212

175

Muut saamiset

127

153

Perintämääräykset

65

226

Alv-saamiset

232

266

Yhteensä

277

400

Yhteensä

4 614

8 178

 

 

 

Käteisvarat

 

 

 

 

 

Pankkitilit

4 892

740

 

 

 

Kassa

40

40

 

 

 

Yhteensä

4 932

780

 

 

 

Väliaikaistilit ja ennakkomaksut ja siirtosaamiset

 

 

 

 

 

Väliaikaistilit

0

18

 

 

 

Yhteensä

0

18

 

 

 

Yhteensä

10 811

10 271

Yhteensä

10 811

10 271

Huom:Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Keskukselta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto keskuksen omaan tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


KESKUKSEN VASTAUKSET

7. ja 8.

Euroopan ympäristökeskus tunnustaa perintämääräyksiä koskevan hallinnan lujittamisen tarpeen ja kirjanpidon täsmäytyksiä koskevat vaatimukset.

Henkilöstövajeen korjaamiseksi ja voimavarojen lisäämiseksi on päätetty ottaa palvelukseen tilinpitäjä hallintotasolla vuoden 2004 henkilöstötaulukon mukaisesti.

Lyhyellä aikavälillä perustetaan EYK:n tilinpitoa käsittelevä työryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa toiminnan säännöllisyys ja oikeellisuus kautta vuoden ja kirjanpidon suoriteperusteisuus sekä valmistella tilinpäätös vaadittavien standardien ja vaatimusten mukaisesti.


30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/30


KERTOMUS

Euroopan lääkearviointiviraston varainhoitovuoden 2003 tilinpäätöstä koskevaa kertomusta varten sekä viraston vastaukset

(2004/C 324/05)

SISÄLLYS

1

JOHDANTO

2—5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6—14

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–5

Viraston vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan lääkearviointivirasto (jäljempänä ”virasto”) perustettiin 22 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2309/93 (1). Virasto toimii osana verkostoa ja sovittaa yhteen kansallisten viranomaisten sen käyttöön asettamia tieteellisiä voimavaroja ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden arvioimiseksi ja valvomiseksi. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viraston toimivaltuuksista ja tehtävistä viraston toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti viraston tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93 57 a artiklan 1 kohdan mukaisesti talousarvion toteuttamisesta vastasi viraston johtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen (3) kyseisen asetuksen 57 a artiklan 11 kohdassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien sisäisten sääntöjen mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kirjanpitoaineiston ja soveltanut muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenetelmiä.

5.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava. Tilintarkastustuomioistuin kehottaa kuitenkin kiinnittämään huomiota kohdassa 10 esitettyyn asiaan. Lukuun ottamatta kohdissa 7 ja 12 esitettyjä varaumia tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuoden 2003 määrärahojen ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2. Viraston varainhoitovuotta 2003 koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Viraston hallintoneuvosto hyväksyi 5. kesäkuuta 2003 uuden varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissäännöt, jotka tulivat voimaan varainhoitovuoden puolivälissä ja joita varten on saatava komissiolta hyväksyntä (4). Tilintarkastustuomioistuin toi esiin 17. heinäkuuta 2003 antamassaan lausunnossa nro 6/2003 viraston varainhoitoasetuksen sekä erityisvirastoihin sovellettavan varainhoidon puiteasetuksen väliset eroavaisuudet. Tilintarkastustuomioistuin korosti lausunnon kohdassa 7 erityisesti sitä, että viraston hyväksymien soveltamissääntöjen on hankintoihin liittyvien sopimusten osalta oltava yleisen varainhoitoasetuksen säännösten ja sen soveltamissääntöjen mukaiset. Vaikka yleisten sääntöjen mukaan arviointikomitean on käsiteltävä kaikki yli 13 800 euron suuruisia sopimuksia koskevat tarjoukset, virasto on asettanut kynnysarvoksi 75 000 euroa (havaitut eroavaisuudet esitetään taulukossa 5).

8.

Viraston tilit vuodelta 2003 hyväksyttiin viraston uuden varainhoitoasetuksen sisältämien kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti (5). Varainhoitovuotta 2002 koskevia kirjanpitotietoja ei käsitelty uudelleen 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätöksen laatimiseen sovellettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

9.

Viraston varainhoitoasetuksen 43 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetään, että tilinpitäjä hyväksyy tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemät järjestelmät, joiden tarkoituksena on tuottaa tai perustella kirjanpitotietoja. Tätä hyväksyntää ei annettu varainhoitovuoden aikana.

10.

Virasto laati vuonna 2003 käyttöomaisuutta koskevan fyysisen inventaarion inventoidun omaisuuden luonteen perusteella, vaikka kirjaukset käyttöomaisuustileille tehdään sinä kyseisenä vuonna, kun omaisuus on hankittu. Tämä tekee fyysisten seikkojen ja kirjanpitotietojen yhteensovittamisen vaikeaksi. Osaa omaisuudesta ei näy inventaariotiedoissa eikä käyttöomaisuustileillä. Omaisuuden poistojen jälkeisen kokonaisarvon arvioitiin olevan 4 188 000 euroa (6), ja se kirjattiin käyttöomaisuutta koskevaan tase-erään. Viraston olisi otettava käyttöön käyttöomaisuuden hallinnointijärjestelmä, jonka avulla voitaisiin varmistaa inventaariotietojen kattavuus sekä niiden yhdenmukaisuus kirjanpitotietojen kanssa.

11.

Sisäisen valvonnan toimien jatkuvuutta ei ole varmistettu. Joistakin asiakirja-aineistoista puuttui osa tositteista, joita maksusitoumuksen tai maksumääräyksen tekeminen edellyttää.

12.

Joidenkin neuvottelumenettelyiden osalta tavaroiden tai palvelujen toimittaja valittiin sen perusteella, että ”sopimuspuolesta oli aiempaa kokemusta”. Varainhoitoasetuksen soveltamissäännöissä (7) ei ole tällaista käytäntöä koskevia säännöksiä.

13.

Palvelukseen ottamista koskevien asiakirjojen tarkastelu toi esiin useita puutteita menettelymuodoissa ja dokumentoinnissa: Haastatteluun kutsuttavien hakijoiden valintaa ei ollut perusteltu tai tarkistuslistat oli laadittu hakijoiden hakukelpoisuuden tarkistamiseksi, mutta nämä listat eivät kattaneet kaikkia avointa tointa koskevassa ilmoituksessa lueteltuja valintakriteerejä.

14.

Viraston laadunvarmistusyksikkö toimii sisäisenä tarkastajana. Sähköisen dokumentointijärjestelmän käyttöönotosta toimitettiin vuonna 2002 kaksi tarkastusta, joissa ilmeni, että kulut olivat lisääntyneet ja määräajat pidentyneet huomattavasti, koska hankkeen hallinnointi oli ollut riittämätöntä. Ulkopuolinen konsultti toimitti myöhemmin vuonna 2003 tarkastuksen, jossa sisäisen tarkastajan havaitsemien heikkouksien olemassaolo sai vahvistuksen. Vuoden 2000 lopussa käynnistetyn hankkeen olisi pitänyt olla toteuttamiskelpoinen vuoden 2002 alussa. Hankkeen kustannusten arvioitiin olevan 1,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 järjestelmä ei edelleenkään ollut käytössä, ja tähän mennessä menoja oli aiheutunut 1,7 miljoonaa euroa.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  EYVL L 214, 24.8.1993, s. 18. Viraston uusi nimi on Euroopan lääkevirasto 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1) mukaisesti.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Viraston kaikkien tulojen ja menojen tilit varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 14. toukokuuta 2004 ja toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle viraston varainhoitoasetuksen 83 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai nämä tilit 24. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteinä olevissa taulukoissa.

(4)  Komissio antoi asiasta lausunnon vuoden 2004 alussa.

(5)  Viraston varainhoitoasetuksen 78 artikla.

(6)  Määrä koskee ohjelmistoja ja viraston tiloissa tehtyjä muutostöitä.

(7)  Viraston varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 86 artikla.


Taulukko 1

Euroopan lääkearviointivirasto (Lontoo)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivaltuuksien ala

Viraston toimivaltuudet (22 päivänä heinäkuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2309/93)

Hallinto

Viraston käyttöön asetetut varat

(tiedot vuodelta 2002)

Vuonna 2003 toimitetut tuotteet ja palvelut

(tiedot vuodelta 2002)

Kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Kansallista politiikkaa täydentävä yhteisön toiminta suuntautuu kansanterveyden parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen ja sekä ihmisten terveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaan. (…)

(perustamissopimuksen 152 artikla).

Tavoitteet

arvioida ja valvoa lääkkeitä sovittamalla yhteen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten viraston käyttöön asettamat olemassa olevat tieteelliset voimavarat

antaa jäsenvaltioille ja unionin toimielimille ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevia tieteellisiä lausuntoja

Tehtävät

sovittaa yhteen yhteisön markkinoille saattamista koskevien lupamenettelyjen alaisuuteen kuuluvien lääkkeiden tieteellistä arviointia

sovittaa yhteen yhteisössä sallittujen lääkkeiden valvontaa (lääkevalvonta)

antaa lausuntoja eläinlääkejäämien enimmäismäärästä eläinperäisissä elintarvikkeissa

yhteensovittaa hyvää valmistustapaa, hyvää laboratoriokäytäntöä ja hyvää kliinistä käytäntöä koskevien standardien noudattamisen valvontaa

pitää luetteloa annetuista lääkkeiden markkinoille saattamista koskevista luvista

(1)

Lääkevalmistekomitea koostuu kunkin jäsenvaltion nimittämästä kahdesta jäsenestä, ja se valmistelee lausuntoja kaikista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden arviointia koskevista kysymyksistä.

(2)

Eläinlääkekomitea koostuu kunkin jäsenvaltion nimittämästä kahdesta jäsenestä, ja se valmistelee lausuntoja kaikista eläimille tarkoitettujen lääkkeiden arviointia koskevista kysymyksistä.

(3)

Hallintoneuvosto koostuu kunkin jäsenvaltion kahdesta edustajasta, kahdesta komission edustajasta ja kahdesta Euroopan parlamentin nimeämästä edustajasta. Hallintoneuvosto hyväksyy työohjelman ja yleisen toimintakertomuksen.

(4)

Toimitusjohtajan nimittää hallintoneuvosto komission ehdotuksen perusteella.

(5)

Ulkoinen tarkastus: Tilintarkastustuomioistuin

(6)

Vastuuvapauden myöntää parlamentti neuvoston suosituksen perusteella.

Lopullinen talousarvio:

84,2 miljoonaa euroa (61,3 miljoonaa euroa), josta yhteisön tukea (ei sisällä harvinaislääkkeitä koskevaa tukea): 22,9 % (27,9 %)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003:

henkilöstötaulukossa 287 (251) virkaa,

joista täytettyjä: 256 (227)

+48 (37) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö, tilapäistyöntekijät)

Yhteensä: 304 (264)

joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 242 (211)

hallinnolliset tehtävät: 62 (53)

Ihmisille tarkoitetut lääkkeet

Myyntilupahakemukset: 39 (31)

Myönteiset lausunnot: 39 (24)

Keskimääräinen arviointiaika: 190 päivää (192 päivää)

Luvan myöntämisen jälkeen annetut lausunnot: 941 (746)

Lääkevalvonta: 45 538 kertomusta (42 608 kertomusta)

Turvallisuudesta säännöllisin väliajoin laadittavat kertomukset: 276 (223)

Seurantatoimet: 1 025 (738)

Tieteelliset lausunnot: 65 (75)

Vastavuoroista tunnustamista koskevat menettelyt: 4 080 (3 501)

Eläinlääkkeet

Uudet hakemukset: 10 (3)

Muutoksia koskevat hakemukset: 64 (33)

Tarkastus: 76 (75)

Lähde:Viraston toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Euroopan lääkearviointivirasto — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003

(miljoonaa euroa)

Tulot

Menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Lopullisen talousarvion määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

Käytettävissä olevat määrärahat

(talousarvio 2003 ja varainhoitovuosi 2002)

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

maksattamatta olevat sitoumukset

maksetut

peruuntuneet

määrä-rahat

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Yhteisön tuki (1)

23,0

22,5

I osasto

Henkilöstö

31,5

29,7

29,2

0,5

1,8

0,4

0,3

0,1

31,9

30,1

29,5

0,5

1,9

Omat tulot

59,0

60,1

II osasto

Hallinto

19,7

19,2

11,9

7,3

0,5

1,9

1,5

0,4

21,6

21,1

13,4

7,3

0,9

Muut tulot

2,2

1,8

III osasto

Toiminta

33,0

32,8

24,5

8,3

0,2

4,5

4,2

0,3

37,5

37,3

28,7

8,3

0,5

Yhteensä

84,2

84,4

Yhteensä

84,2

81,7

65,6

16,1

2,5

6,8

6,0

0,8

91,0

88,5

71,6

16,1

3,3

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Tässä taulukossa esitetään yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


Taulukko 3

Euroopan lääkearviointivirasto – Tuloslaskelma varainhoitovuosilta 2003 ja 2002

(1000 euroa)

 

2003

2002 (2)

Tulot

Markkinoille saattamista koskeviin lupiin liittyvät maksut

58 657

38 372

Komissiolta saatu tuki, mukaan lukien ETA-tuet

19 786

14 846

Harvinaislääkkeitä koskeva yhteisön tuki

2 814

2 407

Yhteisön ohjelmia koskeva tuki

1 208

9

Hallinnollisia toimia koskevat tulot

2 153

1 688

Muut tulot

848

54

Yhteensä (a)

85 466

57 376

Menot (3)

Henkilöstömenot

29 663

26 216

Hallintomenot

10 905

10 718

Toimintamenot

32 838

21 467

Poistot

2 364

0

Yhteensä (b)

75 770

58 401

Tulos (c = a – b)

9 696

–1 025

Muut

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt ja peruuntuneet määrärahat (d)

823

1 377

Kurssierot ja muut oikaisut (e)

413

– 352

Varainhoitovuoden tulos (c + d + e)

10 932

0

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


Taulukko 4

Euroopan lääkearviointivirasto — Tase 31. joulukuuta 2003 ja 31. joulukuuta 2002 (4)

(1000 euroa)

Vastaavaa

2003

2002

Vastattavaa

2003

2002

Aineettomat hyödykkeet

3 401

0

Oma pääoma

 

 

 

 

 

Talousarvion toteutuma (a)

4 037

Aineelliset hyödykkeet

 

 

Oikaisut (b)

6 895

Laitteistot, koneet ja laitteet

1 635

146

Taloudellinen tulos (a + b)

10 932

Irtaimisto ja kuljetuskalusto

1 011

991

Voittovarat edellisiltä varainhoitovuosilta (5)

6 872

2 684

Atk-laitteisto

2 548

1 547

Yhteensä

17 804

2 684

Yhteensä

5 194

2 684

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

Lyhytaikaiset saamiset

 

 

Toimielimiin ja muihin yhteisön elimiin liittyvät velat

479

444

Maksettu ja takaisin perittävä alv

1 105

571

Siirrettävät maksumäärärahat

11 936

6 811

Toimielimiin ja muihin yhteisön elimiin liittyvät saamiset

107

3 744

Muut velat

127

603

Muut velat

1 034

2 854

Ennakot asiakkailta

8 845

9 293

Muut saamiset

64

0

Yhteensä

21 387

17 151

Yhteensä

2 310

7 169

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

28 286

9 982

 

 

 

Yhteensä

39 191

19 835

Yhteensä

39 191

19 835

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


Taulukko 5

Yleisten soveltamissääntöjen ja viraston soveltamissääntöjen väliset erot

Tarjousten arviointikomitea (6)

 

Yleisten soveltamissääntöjen 145 ja 146 artikla

Viraston soveltamissääntöjen 107 artikla

Hankintojen kynnysarvo:

13 800 euroa

75 000 euroa

Arvoltaan vähäisten sopimusten neuvottelumenettelyjä koskevat säännöt

Hankintojen arvo

Yleisten soveltamissääntöjen 129 artikla

Viraston soveltamissääntöjen 89 artikla

alle 200 euroa

maksu pelkän laskun perusteella

säädetty 82 artiklassa, mutta kynnysarvoa ei määritelty

alle 1 050 euroa: neuvottelumenettely…

yhden ainoan tarjouksen perusteella

alle 1 500 euroa: yhden ainoan tarjouksen perusteella

1 050 — 13 800 euroa: neuvottelumenettely, jos…

vähintään 3 ehdokasta

1 500 — 13 800 euroa: vähintään 3 ehdokasta

13 800 — 50 000 euroa: rajoitettu tarjouskilpailumenettely ilman KIP:ä (7), jos…

vähintään 5 ehdokasta

vähintään 3 ehdokasta

Lähde:Tilintarkastustuomioistuin.


(1)  Mukaan luettuna Euroopan talousalueen tuki.

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Tässä taulukossa esitetään yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.

(2)  Varainhoitovuotta 2002 koskevia tietoja ei ole käsitelty uudelleen varainhoitovuonna 2003 noudatettujen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti (ks. kertomuksen kohta 8).

(3)  Varainhoitovuonna menoiksi kirjatut siirretyt määrärahat on arvioitu yleisellä tasolla eikä yksittäisinä toimina.

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.

(4)  Komission ehdottaman toimintamallin käyttö johti saldojen uudelleen ryhmittelyyn olemassa olevien otsakkeiden välillä.

(5)  Vuoden 2002 osalta määrä koskee nettomääräistä käyttöomaisuutta. Vuoden 2003 osalta 4 188 000 euron määrä koskee edellisinä vuosina hankitun omaisuuden aktivointia vuonna 2003 (ks. kertomuksen kohta 10).

Lähde:Virastolta saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto viraston tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.

(6)  Virasto esittää ainoaksi tarjousten arviointikomiteaksi hankintoja ja sopimuksia käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa niiden sopimusten osalta, joiden arvo on yli 75 000 euroa (107 artikla), kun taas soveltamissääntöjen mukaisesti kynnysarvo on 13 800 euroa.

(7)  KIP: kiinnostuksenilmaisupyyntö.

Lähde:Tilintarkastustuomioistuin.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Virasto on ollut yhteydessä komissioon varainhoitoasetuksen päätökseen saattamiseksi. Muutokset on tehty silmällä pitäen komission samoin kuin tilintarkastustuomioistuimen huomautusten noudattamista. Erityisesti sopimusten ja hankintojen kynnysrajat on linjattu soveltamissäännöissä.

8.

Kansainvälisten julkishallinnon kirjanpitosääntöjen (International Public Sector Accounting Standard, IPSA) nro 3 mukaan aiheutuvista muutoksista raportoidaan muutoksena alkupääomaan. Vertailevia tietoa vuodelta 2002 ei ole mainittu, koska niissä ei ole merkittäviä lisätietoja. EU:n toimielinten ja virastojen on laadittava tilinpäätökset vuoden 2005 kansainvälisten julkishallinnon kirjanpitosääntöjen (IPSAS) mukaan. Euroopan komission tilinpitäjän laatiman kalenterin mukaan 1. tammikuuta 2005 mennessä virastolla onkin järjestelmät käytössä, mikä takaa yhdenmukaisuuden sekä vuoden 2004 vertailulukujen esittämisen.

9.

Tilintarkastustuomioistuimen havainto on tavallaan asianmukainen. Asia ei kuitenkaan ole ollut EMEA:n prioriteeteissa, koska nykyiset järjestelmät, mukaan lukien molemmat menettelyt ja ohjelmistot, ovat olleet olemassa vuodesta 1998 ja tarjonneet tarvittavat ja oikeat tiedot tilinpäätöksen laatimiselle. Näitä järjestelmiä ei ole muutettu sen jälkeen, kun uutta varainhoitoasetusta alettiin soveltaa.

Tilinpitäjä hyväksyy tulojen ja menojen hyväksyjän määrittämät järjestelmät vuoden 2004 kuluessa.

10.

Vuonna 2003 virasto kapitaloi aineettomat hyödykkeet (etupäässä ohjelmistolisenssit ja tietyt ohjelmistokehittämisen kustannukset) kansainvälisen kirjanpitostandardikomitean (IASC) standardien mukaan. Jotta voitaisiin laatia inventaario aineettomista hyödykkeistä ja varustekuluista edeltävinä vuosina, laadittiin vuosien 2000–2003 ohjelmistoista ja varustekuluista yksityiskohtainen analyysi. Vuonna 2004 koko omaisuus, kiinteä ja aineeton, on kirjattu uuteen omaisuudenhallinnointijärjestelmään, ja tilinpito perustuu tyypin mukaiseen luokitteluun komission tilinpitäjän yhdenmukaistetun kirjanpitojärjestelmän menettelytavoissa määrittelemällä tavalla.

11.

Virasto on merkinnyt tiedoksi tilintarkastustuomioistuimen huomautukset. Se on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin kyseisten tilanteiden välttämiseksi tulevaisuudessa.

12.

Virasto on merkinnyt tiedoksi tilintarkastustuomioistuimen huomautukset toimeksisaajien valintaperusteista.

13.

Virasto noudattaa tarkasti valintamenettelyjä. Ehdokkaiden hyväksymisessä valintamenettelyyn edetään kunkin tapauksen osalta tarkistuslistan mukaan, joka kattaa kaikki ilmoituksessa mainitut kohdat. Dokumentointi on kunkin henkilökansiossa. Ehdokkaiden haastatteluun pääsyn nykyisten kriteerien lisäksi virasto toteuttaa toimenpiteitä parantaakseen menettelyä ja välttääkseen tilintarkastustuomioistuimen mainitsemat ongelmat.

14.

Kun hankkeen toteuttamisessa tunnistettiin vakavia vaikeuksia, viraston johto ryhtyi toimenpiteisiin ja teetti aluksi ulkopuolisen tarkastuksen vuoden 2003 alkupuolella. Määrittelyä on parannettu, ja sähköinen asiankirjanhallintajärjestelmä on toimeenpantu sen jälkeen kyseisen analyysin lähtökohdista.


30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/39


KERTOMUS

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä viranomaisen vastaukset

(2004/C 324/06)

SISÄLLYS

1

JOHDANTO

2—5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6—9

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1—4

Viranomaisen vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (jäljempänä ”viranomainen”) perustettiin 28 päivänä tammikuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 (1). Vuonna 2002 viranomaisen varainhoidosta vastasi komissio, eikä viranomaisella ollut erillistä kirjanpitoa. Näin ollen varainhoitovuosi 2003 on ensimmäinen, jona viranomainen vastasi varainhoidostaan itsenäisesti. Viranomaisen pääasiallisia tehtäviä on toimittaa yhteisön lainsäädännön laatimisessa tarvittavaa tieteellistä tietoa ja kerätä ja analysoida tietoja, joilla voidaan kuvata ja valvoa riskejä sekä tiedottaa näistä riippumattomasti. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto viranomaisen toimivaltuuksista ja tehtävistä viranomaisen toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (3) 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti talousarvion toteuttamisesta huolehti viranomaisen toiminnanjohtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen (4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen mukaisten varainhoitoa koskevien sisäisten sääntöjen mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kirjanpitoaineiston ja soveltanut muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenetelmiä.

5.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset. Seuraavat huomautukset eivät aseta kyseenalaiseksi tässä kertomuksessa esitettyä tilintarkastustuomioistuimen kantaa.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuoden 2003 määrärahojen ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2. Viranomaisen varainhoitovuotta 2003 koskevasta tulostilistä ja taseesta on esitetty yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Viranomaista koskevan varainhoitoasetuksen 43 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetään, että tilinpitäjä hyväksyy sellaiset tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemät järjestelmät, joiden tarkoituksena on tuottaa tai perustella kirjanpitotietoja. Tätä hyväksyntää ei ole annettu.

8.

Henkilöstöosasto ei tarkasta järjestelmällisesti äskettäin palvelukseen otettujen henkilöstön jäsenten palkkojen, ja erityisesti palkkaluokituksen, tai taloudellisten etuuksien määrittelyä.

9.

Tietojärjestelmän valvontaympäristön tarkastus osoitti, että järjestelmää olisi tehostettava viranomaisen toiminnan odotettavissa olevan kasvun vuoksi.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  Viranomaisen lopullinen tilinpäätös varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 14. syyskuuta 2004 ja toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle viranomaisen varainhoitoasetuksen 83 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai tilinpäätöksen 17. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa.


Taulukko 1

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (väliaikainen toimipaikka Bryssel, tuleva toimipaikka oletettavasti Parma)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivaltuuksien ala

Viranomaisen toimivaltuudet

(28 päivänä tammikuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002)

Hallinto

Viranomaisen käyttöön asetetut varat vuodelle 2003

Vuonna 2003 toimitetut tuotteet ja palvelut

Elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus (perustamissopimuksen 37 artikla)

Terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua tai kuluttajansuojaa koskevan suojelun korkea taso ottaen huomioon kaiken tieteelliseen tietoon perustuvan uuden kehityksen (perustamissopimuksen 95 artikla)

Yhteinen kauppapolitiikka (perustamissopimuksen 133 artikla)

Kansanterveys (perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan b alakohta)

Tavoitteet

antaa tieteellisiä neuvoja sekä tieteellistä ja teknistä tukea yhteisön lainsäädännön ja politiikkojen tarpeisiin kaikilla aloilla, joilla on välitön tai välillinen vaikutus elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen

tuottaa riippumatonta tietoa elintarvikkeiden turvallisuuden riskeistä

myötävaikuttaa ihmisten elämän ja terveyden korkeatasoiseen suojeluun

koota ja analysoida tietoa riskien hahmottamiseksi ja seuraamiseksi

Tehtävät

tuottaa tieteellisiä lausuntoja ja tutkimuksia

edistää yhdenmukaisia riskinarviointimenetelmiä

avustaa komissiota

etsiä ja analysoida tieteellisiä ja teknisiä tietoja ja tehdä niistä yhteenveto

havaita ja kuvata kehittymässä olevia riskejä

perustaa samoilla aloilla toimivien organisaatioiden verkosto

antaa tieteellistä ja teknistä tukea kriisinhallinnassa

parantaa kansainvälistä yhteistyötä

antaa luotettavaa, objektiivista ja ymmärettävää tietoa yleisölle ja asianomaisille osapuolille

osallistua komission nopeaan hälytysjärjestelmään.

1

Johtokunta

Kokoonpano

14 neuvoston (yhteistyössä Euroopan parlamentin ja komission kanssa) nimittämää jäsentä ja 1 komission edustaja,

Tehtävä

Vahvistaa työohjelma ja varmistaa sen noudattaminen

2

Toiminnanjohtaja

Johtokunta nimittää toiminnanjohtajan komission ehdottaman hyväksyttyjen hakijoiden luettelon perusteella ja sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on kuullut hakijaa

3

Neuvoa-antava ryhmä

Kokoonpano

Yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta

Tehtävä

Avustaa toiminnanjohtajaa

4

Tiedekomitea ja tiedelautakunnat:

Laatia viranomaisen tieteelliset lausunnot

5

Ulkoinen tarkastus

Tilintarkastustuomioistuin

6

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen:

Euroopan parlamentti neuvoston suosituksesta

Lopullinen talousarvio:

12,6 miljoonaa euroa, josta yhteisön tukea 99,7 %

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003:

henkilöstötaulukossa 49 virkaa,

joista täytettyjä 27 virkaa

+36muuta tointa (ylimääräiset toimihenkilöt, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikalliset toimihenkilöt, tilapäistyöntekijät)

Yhteensä: 63

joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 33

hallinnolliset tehtävät: 30

Viranomainen perusti tiedekomitean ja tiedelautakunnat kesäkuussa 2003. Vuoden loppuun mennessä se oli antanut 23 julkista lausuntoa.

Viranomainen piti lokakuussa Ostendessä (Belgia) asianomaisten osapuolten kanssa keskustelutilaisuuden määritelläkseen sille osoitettujen tehtävien toteuttamisen tulevaisuudessa.

Neuvoa-antava ryhmä on kokoontunut kuusi kertaa kansallisista viranomaisista koostuvan verkoston luomiseksi. Sen seurauksena viranomaisen ja alan kansallisten viranomaisten välinen tietojenvaihto on parantunut.

Lähde:Viranomaisen toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuodelta 2003

(miljoonaa euroa)

Tulot

Menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Lopullisen talousarvion määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (1)

Käytettävissä olevat määrärahat

(talousarvio 2003 ja varainhoitovuosi 2002)

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

kirjatut

maksetut

peruuntuneet

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Yhteisön tuki

12,6

10,0

I osasto

Henkilöstö

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

Muut tuet

0,0

0,0

II osasto

Hallinto

2,8

2,2

1,0

1,2

0,6

0,3

0,1

0,2

3,1

2,2

1,1

1,2

0,8

Muut tulot

p.m.

0,0

III osasto

Toiminta

5,7

4,0

1,1

2,9

1,7

0,1

0,1

0,0

5,8

4,0

1,2

2,9

1,7

Yhteensä

12,6

10,0

Yhteensä

12,6

9,9

5,7

4,2

2,7

0,4

0,2

0,2

13,0

9,9

5,9

4,2

2,9

Huom:Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Viranomaiselta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto viranomaisen tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


Taulukko 3

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen — Tulostili varainhoitovuodelta 2003

(1000 euroa)

 

2003

Tulot

Komissiolta saatu tuki

10 284

Muut tulot

33

Tulot yhteensä (a)

10 317

Menot

Henkilöstö — talousarvion I osasto

Maksut

3 567

Siirretyt määrärahat

149

Hallinto — talousarvion II osasto

Maksut

1 092

Siirretyt määrärahat

1 189

Toiminta — talousarvion III osasto

Maksut

1 278

Siirretyt määrärahat

2 895

Menot yhteensä (b)

10 171

Varainhoitovuoden tulos (a – b)

146

Kurssierot

0

Varainhoitovuoden saldo

146

Huom:Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Viranomaiselta saadut tiedot.


Taulukko 4

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen — Tase 31. joulukuuta 2003

(1000 euroa)

Vastaavaa

2003

Vastattavaa

2003

Käyttöomaisuus

 

Pysyvä pääoma

 

Aineettomat hyödykkeet

362

Oma pääoma

769

Koneet ja kalusto

106

Varainhoitovuoden saldo

146

Atk-laitteisto

701

Yhteensä

915

Poistot

– 401

Lyhytaikaiset velat

 

Yhteensä

769

Automaattisesti siirretyt määrärahat

4 233

Lyhytaikaiset saamiset

 

Pidätykset palkoista

8

Perintämääräykset

1

Yhteensä

4 241

Muut saamiset

2

Väliaikaistilit

 

Yhteensä

3

Uudelleen käytettävissä olevat tulot

6

Rahat ja pankkisaamiset

 

Yhteensä

6

Pankkitilit

4 342

 

 

Ennakkomaksujärjestelmä

15

 

 

Yhteensä

4 357

 

 

Väliaikaistilit

33

 

 

Yhteensä

5 162

Yhteensä

5 162

Huom:Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Viranomaiselta saadut tiedot.


(1)  Viranomainen ei ole esittänyt tilinpäätöksessään automaattisesti siirrettyjä määrärahoja tai niiden käyttöä, koska komissio oli viranomaisen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä varainhoitovuonna 2002. Viranomainen on hallinnoinut ja kirjannut ainoastaan erillisellä päätöksellä tehtyjä varainhoitovuoden 2002 määrärahojen siirtoja.

Huom:Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Viranomaiselta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto viranomaisen tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


VIRASTON VASTAUKSET

7.

Kirjanpitoon vaikuttavien järjestelmien kuvaus ja hyväksyntä suoritetaan varainhoitovuoden 2004 kuluessa.

8.

Huomautusten johdosta henkilöstöosaston vastaava on vahvistanut ja päivännyt uusiin työntekijöihin sovellettavan palkkaluokan ja -tason määrittelyn. Henkilöstön yksilöllisiä etuuksia koskevat tiedot on myös vahvistettu.

9.

Tietoteknisen järjestelmän tehostaminen aloitettiin maaliskuussa 2004. Pääasialliset toimenpiteet ovat

1)

tietoteknisen arkkitehtuurin luotettavuuden parantaminen

2)

käytön menettelyjen luominen, dokumentointi ja toteutus

3)

tietoteknisten ohjelmistojärjestelmien, työprosessien ja tiedonkulun rationalisointi.

Näiden toimenpiteiden ansiosta elintarviketurvallisuusviranomaisella pitäisi olla hyvin toimiva tietotekninen järjestelmä, joka on mukautettu sen toiminnan kasvuun.


30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/46


KERTOMUS

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä keskuksen vastaukset

(2004/C 324/07)

SISÄLLYS

1

JOHDANTO

2—5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6—8

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1—4

Keskuksen vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan unionin elinten käännöskeskus (jäljempänä ”keskus”) perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 2965/94 (1). Keskuksen tehtävänä on tuottaa käännöspalveluja, joita yhteisön elimet sekä tarvittaessa toimielimet ja yhteisön muut elimet tarvitsevat toiminnassaan. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto keskuksen toimivaltuuksista ja tehtävistä keskuksen toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94 14 artiklan 1 kohdan mukaan talousarvion toteuttamisesta vastasi käännöskeskuksen johtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen (3) kyseisen asetuksen 15 artiklassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien sisäisten säännösten mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kirjanpitoaineiston ja soveltanut muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenetelmiä.

5.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset. Seuraavat huomautukset eivät aseta kyseenalaiseksi tässä kertomuksessa esitettyä tilintarkastustuomioistuimen kantaa.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuoden 2003 määrärahojen ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2. Keskuksen varainhoitovuotta 2003 koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Keskuksen tilinpäätös varainhoitovuodelta 2003 tehtiin ottaen huomioon keskuksen uudessa varainhoitoasetuksessa (4) vahvistetut kirjanpitoperiaatteet. Keskus ei käsitellyt uudelleen kaikkia varainhoitovuotta 2002 koskevia kirjanpitotietoja 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätöksen laadintaan sovellettavien kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

8.

Menovaraukset olivat vuoden 2003 lopussa 8 601 000 euroa, mikä tarkoittaa 2 195 000 euron lisäystä vuoteen 2002 verrattuna. Suurin osa menovarauksista (6 071 000 euroa) koski komission keskukselta vaatimaa rahoitusosuutta keskuksen toimihenkilöille maksettavista eläkemaksuista. Keskus on esittänyt eriävän mielipiteen kyseisestä asiasta. Loput (2 530 000 euroa) oli varattu luxemburgilaisille viranomaisille maksettaviin vuokriin, joiden lopullinen määrä on vielä vahvistamatta. Keskuksen on tehostettava toimintaansa näiden ongelmien ratkaisemiseksi (5).

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Keskuksen kaikkien tulojen ja menojen tilit varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 14. syyskuuta 2004 ja toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle keskuksen varainhoitoasetuksen 83 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai nämä tilit 27. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa.

(4)  Keskuksen varainhoitoasetuksen 78 artikla.

(5)  Ks. varainhoitovuotta 2001 koskevan kertomuksen kohta 7 (EYVL C 326, 27.12.2002, s. 22).


Taulukko 1

Euroopan unionin elinten käännöskeskus (Luxemburg)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivaltuuksien ala

Keskuksen toimivaltuudet (28 päivänä marraskuuta 1994 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94)

Hallinto

Keskuksen käyttöön asetetut varat (tiedot vuodelta 2002)

Vuonna 2003 toimitetut tuotteet ja palvelut (tiedot vuodelta 2002)

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajat antoivat yhteisen julistuksen Luxemburgissa sijaitsevan komission käännösyksikön yhteyteen perustettavasta Euroopan unionin elinten käännöskeskuksesta, joka huolehtii käännös palveluista, joita toiminnassaan tarvitsevat laitokset ja yksiköt, joiden toimipaikat on vahvistettu 29 päivänä lokakuuta 1993 tehdyssä päätöksessä.

(perustamissopimuksen 235 artiklan perusteella tehty neuvoston päätös)

Tavoitteet

Tuottaa käännöspalveluja, joita seuraavat laitokset tarvitsevat toiminnassaan:

Euroopan ympäristökeskus,

Euroopan koulutussäätiö,

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus,

Euroopan lääkearviointivirasto,

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto,

Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit, piirustukset ja mallit),

Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö.

Neuvoston perustamat, muut kuin edellä tarkoitetut elimet voivat käyttää keskuksen palveluita. Euroopan unionin toimielimet ja virastot, joilla on jo oma käännösyksikkö, voivat mahdollisesti halutessaan käyttää keskuksen palveluja.

Tehtävät

sopia toimielinten ja muiden yhteisön elinten kanssa tehtävää yhteistyötä koskevista järjestelyistä

osallistua toimielinten välisen käännöskomitean toimintaan

1

Johtokunta

Kokoonpano

yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta

kaksi komission edustajaa, joista yksi toimii puheenjohtajana

yksi edustaja kustakin keskuksen palveluita käyttävästä toimielimestä tai muista yhteisön elimistä

Tehtävät

Keskuksen vuosittaisen toimintaohjelman ja vuosikertomuksen hyväksyminen

2

Johtaja

Johtokunta nimeää johtajan komission ehdotuksesta

3

Ulkoinen tarkastus

Tilintarkastustuomioistuin

4

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Parlamentti neuvoston suosituksen perusteella

Lopullinen talousarvio

29 miljoonaa euroa (24 miljoonaa euroa)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003

henkilöstötaulukossa 158 (158)

virkaa, joista täytettyjä: 132 (136)

+15 (5) muuta tointa

Henkilöstön kokonaismäärä: 147 (141)

joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 95 (91)

hallinnolliset tehtävät: 48 (46)

sekalaiset tehtävät: 4 (4)

Käännösten sivumäärä

238 399(227 783)

Kielikohtainen sivumäärä

viralliset kielet: 221 127(224 190)

muut kielet: 17 272(3 593)

Asiakasryhmäkohtainen sivumäärä

elimet: 215 992(218 532)

toimielimet ja muut: 22 407(9 521)

Freelance-käännössopimusten määrä: 245 (215)

Freelance-käännösten sivumäärä: 94 355 (86 826)

Lähde:Keskuksen toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Euroopan unionin elinten käännöskeskus — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003

(miljoonaa euroa)

Tulot

Menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Lopullisen talousarvion määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

Käytettävissä olevat määrärahat

(talousarvio 2003 ja varainhoitovuosi 2002)

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

maksattamatta olevat sitoumukset

maksetut

peruuntuneet

määrärahat

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Erillisvirastoilta ja toimielimiltä saadut tulot

20,6

19,8

I osasto

Henkilöstö

12,5

10,3

10,2

0,1

2,2

0,1

0,1

0,0

12,6

10,4

10,3

0,1

2,2

Rahoitustuotot

0,1

0,4

II osasto

Hallinto

3,2

1,9

1,3

0,6

1,3

0,7

0,6

0,1

3,9

2,6

1,9

0,6

1,4

Muut tulot

0,0

0,1

III osasto

Toiminta

7,0

3,9

3,4

0,5

3,1

0,4

0,4

0,0

7,4

4,3

3,8

0,5

3,1

Edeltävän varainhoitovuoden saldo

8,3

0,0

X osasto

Varaus

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

Yhteensä

29,0

20,3

Yhteensä

29,0

16,1

14,9

1,2

12,9

1,2

1,1

0,1

30,2

17,3

16,0

1,2

13,0

Lähde:Keskukselta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto keskuksen tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


Taulukko 3

Euroopan unionin elinten käännöskeskus — Tuloslaskelma varainhoitovuosilta 2003 ja 2002

(1000 euroa)

 

2003

2002

Toiminnan tuotot

Varainhoitovuoden laskutus

22 075

18 113

Muut tulot

223

291

Yhteensä (a)

22 298

18 404

Toiminnan kulut

Juoksevat menot

18 255

18 446

Yhteensä (b)

18 255

18 446

Toiminnan tulos (c = a – b)

4 043

–42

Rahoitustuotot

Pankkikorot

387

495

Kurssivoitot

1

2

Yhteensä (d)

388

497

Rahoituskulut

Pankkikulut

10

0

Yhteensä (e)

10

0

Rahoitustulos (f = d – e)

378

497

Tavanomaisen toiminnan tulos (g = c + f)

4 421

455

Muun kuin tavanomaisen toiminnan tuotot (h)

19

0

Muun kuin tavanomaisen toiminnan kulut (i)

9

0

Satunnaiset erät (j = h – i)

10

0

Varainhoitovuoden tulos (g + j)

4 431

455

Lähde:Keskukselta saadut tiedot.


Taulukko 4

Euroopan unionin elinten käännöskeskus — Tase 31. joulukuuta 2003 ja 31. joulukuuta 2002 (1)

(1000 euroa)

Vastaavaa

2003

2002

Vastattavaa

2003

2002

Aineettomat hyödykkeet

760

889

Oma pääoma

 

 

 

 

 

Talousarvion toteutuma (a)

4 404

8 330

Aineelliset hyödykkeet

 

 

Oikaisut (b)

27

 

Kalusto ja ajoneuvokanta

219

267

Taloudellinen tulos (a + b)

4 431

8 330

Atk-laitteisto

398

486

Voittovarat edellisiltä varainhoitovuosilta (2)

1 642

1 642

Keskeneräiset rakennukset ja ennakkomaksut

35

0

Pysyvä ennakkomaksurahasto

8 330

 

Yhteensä

652

753

Yhteensä

14 403

9 972

Lyhytaikaiset saamiset

 

 

Menovaraukset

8 601

6 406

Jäsenvaltioilta takaisin perittävä maksettu arvonlisävero

3

25

Lyhytaikaiset velat

 

 

Saamiset toimielimiltä ja yhteisöiltä

2 676

3 360

Velat toimielimille ja yhteisön elimille

0

3 360

Muut saamiset

10

26

Siirrettävät maksumäärärahat

784

1 247

Yhteensä

2 689

3 411

Muu vieras pääoma

162

15

Rahat ja pankkisaamiset

20 354

16 126

Muut velat

5

15

 

 

 

Asiakkaille suoritettavat ennakkomaksut

500

164

 

 

 

Yhteensä

1 451

4 801

Yhteensä

24 455

21 179

Yhteensä

24 455

21 179

Lähde: Keskukselta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto keskuksen omaan tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


(1)  Komission ehdottaman toimintamallin käyttö johti saldojen uudelleen ryhmittelyyn olemassa olevien otsakkeiden välillä.

(2)  Tämä määrä vastaa nettomääräistä käyttöomaisuutta poistojen jälkeen 31. joulukuuta 2002 (ks. varainhoitovuotta 2002 koskevan kertomuksen taulukko 3, EUVL C 319, 30.12.2003, s. 29).

Lähde: Keskukselta saadut tiedot. Taulukoissa annetaan yhteenveto keskuksen omaan tilinpäätökseen sisältyvistä tiedoista.


KESKUKSEN VASTAUKSET

7.

Kun menetelmiä muutetaan, aiempien varainhoitovuosien tilinpäätökset tulisi periaatteessa tehdä uutta menetelmää käyttäen. Käännöskeskus ei kuitenkaan ole voinut tehdä objektiivista arviointia siitä, miten menetelmien muutokset vaikuttavat aiempiin vuosiin. Analyysi siitä, miten muutokset vaikuttavat varainhoitovuoden 2003 tilinpitoon, esitetään käännöskeskuksen tilinpäätöksen liitteissä.

8.

Vuoden 2004 heinäkuussa käännöskeskuksen ja Luxemburgin viranomaisten välillä allekirjoitettiin aiepöytäkirja, jolla keskuksen toimitilojen (Nouvel Hémicycle) vuokrasta aiheutunut ongelma ratkaistiin. Käännöskeskuksen toimihenkilöiden eläkemaksujen osalta ryhdytään toimenpiteisiin ratkaisun aikaansaamiseksi.


30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/53


KERTOMUS

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä keskuksen vastaukset

(2004/C 324/08)

SISÄLLYS

1

JOHDANTO

2—5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6—12

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1—4

Keskuksen vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (jäljempänä ”keskus”) perustettiin neuvoston asetuksella (ETY) N:o 337/75 (1). Keskuksen päätavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä yhteisössä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi se kokoaa ammatillisen koulutuksen järjestelmiin liittyvää aineistoa ja levittää sitä. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto keskuksen toimivaltuuksista ja tehtävistä keskuksen toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut keskuksen tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/75 12 a artiklan 1 kohdan mukaisesti talousarvion toteuttamisesta vastasi viraston johtaja. Hänen vastuualuueseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen (3) kyseisen asetuksen 12 artiklassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien sisäisten säännösten mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kirjanpitoaineiston ja soveltanut muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenetelmiä.

5.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja että tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset. Seuraavat huomautukset eivät aseta kyseenalaiseksi tässä kertomuksessa esitettyä tilintarkastustuomioistuimen kantaa.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuoden 2003 määrärahojen ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2. Keskuksen varainhoitovuotta 2003 koskevasta tulostilistä ja taseesta esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Keskus sai vuonna 2003 Phare-tukea ja kolmansia maita koskevaa tukea (4)791 844 euroa. Keskus ei laatinut lisätalousarviota sisällyttääkseen kyseiset määrät vuoden 2003 talousarvioon, mikä on vastoin talousarvion yhtenäisyyden ja totuudenmukaisuuden periaatteita.

8.

Hallintoneuvosto hyväksyi keskuksen uuden varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissäännöt 31. maaliskuuta 2003. Asetuksessa (5) säädetään uuden sisäisen valvontajärjestelmän käyttöönotosta. Keskuksen varainhoidon ja kirjanpidon järjestelmään tehtäviä muutoksia ei kuitenkaan ollut vielä saatu kokonaan toteutetuksi varainhoitovuoden loppuun mennessä.

9.

Keskuksen varainhoitoasetuksen 28 artiklan 2 kohdan e) alakohdassa säädetään, että tilinpitäjä hyväksyy tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemät järjestelmät, joiden tarkoituksena on tuottaa ja perustella kirjanpitotietoja. Tätä hyväksyntää ei ole vielä annettu.

10.

Keskus perusti erillisen ”sopimuksista vastaavan yksikön” varmistaakseen, että tutkimuksia koskevat sopimukset tehdään asianmukaisesti. Yksikölle annetaan meneillä olevat menettelyt tiedoksi vasta sen jälkeen kun valintaa koskevat asiakirjat on allekirjoitettu, joten yksikkö ei voi tehdä mitään estääkseen sääntöjenvastaisuuksia esiintymästä menettelyn alkuvaiheessa (menettelyn valinnassa, tarjouspyyntöjen arvioinnissa ja julkistamistoiminnassa). Yksikön toimivaltuuksien laajentaminen on tarpeen etenkin siitä syystä, että eri asiakirjojen tarkastelussa ilmeni sopimuksentekomenettelyjen hallinnointiin liittyviä epäjohdonmukaisuuksia ja muodollisia virheitä.

11.

Vuonna 2003 keskuksella oli käytössään vuonna 2000 esitetyn kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella laadittu luettelo mahdollisista sopimuspuolista. Luettelo oli laadittu ja sitä hallinnoitiin keskitetysti arviointikomiteoiden pysyvän puheenjohtajan alaisuudessa. Tämän luettelon perusteella keskus voi käynnistää rajoitetun menettelyn luetteloon merkittyjen mahdollisten sopimuspuolten kesken julkaisematta valintakriteerejä tai ilmoittamatta niistä, jos kyse oli alle 163 000 euron (6) hankinnoista. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti asiakirjat viiden kiinnostuksenilmaisupyyntöön perustuvan rajoitetun menettelyn osalta. Kolmessa tapauksessa (sopimusten yhteisarvo: 79 800 euroa), joista aiheutui maksuja vuonna 2003, luettelossa ei mainittu valittuja sopimuspuolia eikä nimien puuttumista selitetty millään lailla. Tämän havainnon perusteella sopimuspuolten luettelon merkitys voitaisiin kyseenalaistaa. Tilintarkastustuomioistuin huomauttaa lisäksi, että mikäli luetteloa ei saateta ajan tasalle, keskus antaa valintamenettelyistään epäjohdonmukaisen kuvan.

12.

Palvelukseen ottamista koskevien asiakirjojen sekä joidenkin yksittäisten asiakirjojen tarkastelu osoitti sekä muodollisia että dokumentointiin liittyviä puutteita. Palvelukseen ottoa koskevia päätöksiä ja näiden päätösten taloudellisia vaikutuksia palkkatason määrittelyyn ei näin ollen käsitelty riittävän avoimesti.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Keskuksen kaikkien tulojen ja menojen tilit varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 1. syyskuuta 2004 ja toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle keskuksen varainhoitoasetuksen 63 artiklan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai nämä tilit 17. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa.

(4)  Norjan rahoitusosuus.

(5)  Keskuksen uuden varainhoitoasetuksen 25 artikla.

(6)  Ks. varainhoitoasetuksen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 128 artiklan 1 kohta.


Taulukko 1

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Thessaloniki)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivaltuuksien ala

Keskuksen toimivaltuudet (10 päivänä helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 2 ja 3 artikla)

Hallinto

Keskuksen käyttöön asetetut varat

(tiedot vuodelta 2002)

Vuonna 2003 toimitetut tuotteet ja palvelut

Yhteisö toteuttaa ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa, joka tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia.

Toiminnalla pyritään:

kannustamaan koulutuslaitosten tai ammatillisten koulutuslaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä ammatillista koulutusta koskevissa asioissa

kehittämään tietojen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden ammatillisten koulutusjärjestelmien yhteisissä kysymyksissä.

(Otteet perustamissopimuksen 150 artiklasta)

Keskuksen tehtävä

Komission avustaminen ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen edistämisessä ja kehittämisessä yhteisössä sekä yhteisen ammattikoulutuspolitiikan toteuttaminen.

Tehtävät

koota valikoitua aineistoa

myötävaikuttaa tutkimuksen kehittämiseen

varmistaa tiedon levittäminen

tukea aloitteita, jotka edistävät yhteisen lähestymistavan löytämistä

olla kaikkien asianomaisten kohtaamispaikkana.

1

Hallintoneuvosto

Kustakin jäsenvaltiosta:

yksi edustaja

yksi työnantajajärjestöjen edustaja

yksi työntekijäjärjestöjen edustaja

ja kolme komissiota edustavaa jäsentä.

2

Johtaja

Komissio nimittää johtajan hallintoneuvoston esittämän ehdokaslistan perusteella. Johtaja panee täytäntöön hallintoneuvoston päätökset ja vastaa keskuksen päivittäisestä hallinnosta.

3

Ulkoinen tarkastus

Tilintarkastustuomioistuin

4

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen

Parlamentti neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio:

14,7 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa),

josta yhteisön tukea 98,6 % (96,5 %)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003:

henkilöstötaulukossa 83 (83) virkaa joista täytettyjä 77 + 2 (79)

+46 (32) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö ja tilapäistyöntekijät)

Yhteensä: 125 (111) virkaa,

joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 66 (59)

hallinnolliset tehtävät: 38 (33)

sekalaiset tehtävät: 21 (19)

Konferenssit ja seminaarit: 72

Tutkimukset: 65

Hankkeet: 23

Osallistumiset:

Kööpenhaminan prosessi,

E-learning -ohjelma,

Leonardo da Vinci -ohjelma, työmarkkinaosapuolten yhteistoimet.

Julkaisut:

68 julkaisua,

Cedefop-tiedote, sähköinen tiedote.

Asiakirjojen levittäminen:

10 244 asiakirjaa lähetetty pyynnöstä, 2 346 sähköisen tiedotteen tilausta, 8 523 Cedefop-tiedotteen tilausta.

Elektroninen koulutuskylä — internet-sivuston ylläpito ja kehittäminen.

Opintomatkaohjelman osallistujamäärä: 773

Lähde:Keskuksen toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003

(miljoonaa euroa)

Tulot

Menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Lopullisen talousarvion määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

Käytettävissä olevat määrärahat

(talousarvio 2003 ja varainhoitovuosi 2002)

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntu-neet

alkuperäiset

maksetut

siirrettävät

peruuntu-neet

määrä-rahat

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntu-neet

Yhteisön tuet

14,5

14,5

I osasto

Henkilöstö

8,0

8,0

7,6

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

8,3

8,3

7,8

0,4

0,1

Rahoitustuotot ja muut tulot

0,2

0,0

II osasto

Hallinto

1,2

1,1

0,8

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

1,5

1,5

1,1

0,4

0,0

Yhteisön ulkopuolisten maiden tuet

p.m. (1)

0,2

III osasto

Toiminta

5,5

5,5

2,4

3,1

0,0

2,2

1,8

0,0

0,3

7,7

7,7

4,2

3,1

0,3

Phare-ohjelmaan sidotut tulot

 (2)

0,6

Phare-ohjelmaan ja kolmansiin valtioihin sidotut tulot

 (2)

0,8

0,5

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2

1,0

0,6

0,4

0,0

Yhteensä

14,7

15,3

Yhteensä

14,7

15,4

11,3

4,2

0,0

3,1

2,5

0,1

0,4

17,8

18,5

13,8

4,3

0,4

Huom. Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Keskukselta saadut tiedot. Tässä taulukossa esitetään yhteenveto keskuksen tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


Taulukko 3

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus — Tulostili varainhoitovuosilta 2003 ja 2002

(1000 euroa)

 

2003

2002

Tulot

Komissiolta saatu tuki

14 500

12 135

Edeltävien varainhoitovuosien tulot

0

25

Muut tulot

3

3

Tiettyihin käyttötarkoituksiin sidotut tulot (Phare + kolmannet osapuolet)

792

333

Rahoitustuotot

0

50

Tulot yhteensä (a)

15 295

12 546

Varainhoitovuoden menot

Henkilöstö – talousarvion I osasto

Maksut

7 554

7 570

Siirretyt määrärahat

443

298

Hallinto – talousarvion II osasto

Maksut

778

767

Siirretyt määrärahat

358

345

Toiminta – talousarvion III osasto (lukuun ottamatta tiettyihin käyttötarkoituksiin sidottuja tuloja)

Maksut

2 381

2 491

Siirretyt määrärahat

3 138

2 189

Tiettyihin käyttötarkoituksiin sidotut tulot (Phare + kolmannet osapuolet)

Maksut

546

0

Siirretyt määrärahat

246

187

Menot yhteensä (b)

15 444

13 847

Varainhoitovuoden tulos (a – b)

– 149

–1 301

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty saldo

– 545

532

Siirretyt ja peruuntuneet määrärahat

399

215

Uudelleen käytettäväksi tarkoitetut edellisen varainhoitovuoden määrärahat, joita ei käytetty uudelleen

10

8

Palautukset komissiolle

– 716

0

Kurssierot

8

1

Varainhoitovuoden saldo

– 993

– 545

Lähde: Keskukselta saadut tiedot. Tässä taulukossa esitetään yhteenveto keskuksen tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


Taulukko 4

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus – Tase 31. joulukuuta 2003 ja 31. joulukuuta 2002

(1000 euroa)

Vastaavaa

2003

2002

Vastattavaa

2003

2002

Käyttöomaisuus  (3)

 

 

Pysyvä pääoma

 

 

Aineettomat hyödykkeet

14

0

Oma pääoma

5 704

6 007

Kiinteistöt

5 179

5 351

Varainhoitovuoden saldo

– 993

– 545

Koneet ja kalusto

471

616

Yhteensä

4 711

5 462

Rahoitusomaisuusarvopaperit, takuu

5

5

Pitkäaikaiset velat

 

 

Yhteensä

5 669

5 972

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin liittyvät velat

0

277

Varastot

 

 

Yhteensä

0

277

Toimistotarvikkeet

35

35

Lyhytaikaiset velat

 

 

Yhteensä

35

35

Maksamattomat käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin liittyvät velat

315

661

Pitkäaikaiset saamiset

 

 

Osastoon I, II ja III siirretyt määrärahat

3 939

2 832

Lainat henkilöstölle

3

9

Käyttötarkoitukseen sidottuja tuloja koskevat siirretyt määrärahat

382

238

Komissiolta saatu tuki

0

277

Perimättä olevat määrät

0

1 615

Yhteensä

3

286

Muut velat

86

121

Lyhytaikaiset saamiset

 

 

Alv/muut verot

90

73

Komissio

315

2 276

EU:lle palautettavat pankkikorot

64

0

Muut ennakot

37

94

Yhteensä

4 876

5 540

Alv-saamiset

34

23

Väliaikaistilit

 

 

Muut saamiset

81

124

Vireillä olevat maksut

0

226

Yhteensä

467

2 517

Uudelleen käytettävissä olevat varat

157

229

Rahat ja pankkisaamiset

 

 

Yhteensä

157

455

Pankkitilit (4)

3 532

2 830

 

 

 

Kassa

5

4

 

 

 

Ennakkomaksujärjestelmä

33

90

 

 

 

Yhteensä

2 924

3 570

 

 

 

Yhteensä

9 744

11 734

Yhteensä

9 744

11 734

Lähde:Keskukselta saadut tiedot. Tässä taulukossa esitetään yhteenveto keskuksen tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


(1)  p.m.: pro memoria.

(2)  Phare-ohjelmaan sidottuja tuloja ei ole sisällytetty keskuksen talousarvioon eikä niiden perusteella laadittu lisätalousarviota (ks. kertomuksen kohta 7).

Huom. Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Keskukselta saadut tiedot. Tässä taulukossa esitetään yhteenveto keskuksen tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.

(3)  Käyttöomaisuuden arvo on nettoarvo. Vuoden 2002 tietoja on muokattu vertailun helpottamiseksi.

(4)  Pankkivarojen suuri määrä varainhoitovuoden lopussa johtuu komission suorittamista maksuista sellaisten toimien rahoittamiseen, joita koskevat määrärahat on siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle.

Lähde:Keskukselta saadut tiedot. Tässä taulukossa esitetään yhteenveto keskuksen tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


KESKUKSEN VASTAUKSET

7.

Kehittämiskeskuksen olisi pitänyt virallistaa lisätalousarvion avulla tukeen ja Phare-sopimukseen liittyvien varojen vastaanottaminen muilta kuin jäsenvaltioilta.

8.

Taloudellisten uudistusten vuoksi tarvittava taloudellinen mukauttaminen aloitettiin vuonna 2003, ja se pitäisi saada päätökseen vuonna 2005. Kirjanpitojärjestelmän mukauttamisen osalta keskus tekee tarvittavat muutokset annettujen prioriteettien mukaisesti.

9.

Pitää paikkansa, että kirjanpitojärjestelmää ei ole vielä hyväksytty. Tämä johtuu muutoksista, joita on yhä tehtävä kirjanpitojärjestelmän uudistuksen toteuttamiseksi kokonaan. Hyväksyntä pitäisi tehdä vuoden 2005 kuluessa.

10.

Uudistus sekä hankintojen ja sopimushallinnan kysymysten monimutkaisuus hajautetusta toimintatavasta johtuvien vaikeuksien takia vahvisti tarvetta saada keskitetty järjestelmä hankintoja ja sopimushallintaa varten. Seurauksena johtajan päätöksestä 2004/1 oikeudellinen ja sopimushallinnan yksikkö vastaa yksinomaan suoraan keskitetystä hankintojen ja sopimusten hallinnasta Cedefopissa ja huolehtii tässä tehtävässä kaikista hankinnan eri vaiheisiin ja näkökohtiin liittyvistä virallisista, oikeudellisista ja hallinnollisista tehtävistä sekä toteuttaa ne Cedefopissa. Keskus haluaa korostaa, että menettelyt, jotka johtivat kaikkien sopimusten tekemiseen, olivat sovellettavien säännösten mukaisia, kuten tilintarkastustuomioistuimelle annettu aineisto osoittaa.

11.

Sopimuksista 2002/0117 (22 483 €), 2002/0143 (25 000 €) ja 2003/0069 (32 257,50 €) Cedefop haluaa tuoda esiin, että a) sopimukset 2002/0117 ja 2002/0143 koskevat vuotta 2002, b) sopimukset 2002/0117 ja 2003/0069 myönnettiin samalle toimeksisaajalle ja c) kaikki sopimukset ovat arvoltaan vähäisiä.

Niistä tehdyt luettelot, joilta tarjouksia pyydettiin ja joista kolmen edellä mainitun kanssa lopulta tehtiin sopimus, perustuivat kokonaiseen joukkoon päteviä mahdollisia toimeksisaajia, jotka saatiin Cedefopin kiinnostuksenilmaisupyynnön No AMI/VET/2000-1 tuloksena. Kuten tilintarkastajille toimitetut tiedot vahvistavat, nämä tarjouspyynnöt osoitettiin sovellettavia säännöksiä noudattaen organisaatioille/henkilöille puolueettomin ja erottelemattomin perustein erityisesti kunkin sopimuksen luonteen mukaisesti eikä kaikille luettelossa oleville mahdollisille toimeksisaajille. Kyseiset toimeksisaajat hyväksyttiin pätevinä mahdollisina toimeksisaajina edellä mainitun kiinnostuksenilmaisupyynnön puitteissa, mikä osoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle toimitetuissa tiedoissa lain kannalta ja tosiasiassa. Vaikka niiden nimet eivät olleet tilintarkastajille esitetyssä luettelossa (mikä johtuu hajauttamiseen liittyvistä vaikeuksista tuohon aikaan), niiden asemasta pätevänä mahdollisena toimeksisaajana ei voi kiistellä. Keskus haluaisi korostaa, että menettelyt, jotka johtivat kyseisten sopimusten tekemiseen, olivat noudatettavien säännösten mukaiset.

12.

Huomautukset otetaan huomioon hallinnon laatiessa tai muuttaessa sisäisiä menettelyitä.


30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/61


KERTOMUS

Eurojust-yksikön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä Eurojust-yksikön vastaukset

(2004/C 324/09)

SISÄLLYS

1

JOHDANTO

2—5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6—9

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1—4

Eurojust-yksikön vastaukset

JOHDANTO

1.

Vuoden 2002 lopussa toimintansa aloittanut Eurojust perustettiin neuvoston päätöksellä 2002/187/YOS (1) vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi. Eurojust-yksikön tavoitteena on parantaa usean jäsenvaltion ja jopa yhteisön ulkopuolisten valtioiden alueelle ulottuvien tutkinta- ja syytetoimien koordinointia. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto Eurojust-yksikön toimivaltuuksista ja tehtävistä Eurojust-yksikön toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston päätöksen 2002/187/YOS () 36 artiklan mukaisesti.

3.

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Eurojust-yksikön tilinpäätöksen sen ensimmäiseltä, 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä, varainhoitovuodelta. Helmikuun 28 päivänä 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS () 36 artiklan säännösten mukaisesti Eurojustin talousarvion toteuttamisesta vastasi hallinnollinen johtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen (2) neuvoston päätöksen 37 artiklassa määrättyjen varainhoitoa koskevien sisäisten sääntöjen mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kirjanpitoaineiston ja soveltanut muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenetelmiä.

5.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset. Seuraavat huomautukset eivät aseta kyseenalaiseksi tässä kertomuksessa esitettyä tilintarkastustuomioistuimen kantaa.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuoden 2003 määrärahojen ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2. Eurojust-yksikön varainhoitovuotta 2003 koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Eurojust ei pystynyt hyväksymään uutta varainhoitoasetustaan varainhoitovuoden aikana. Eurojust soveltaa hajautettuihin erillisvirastoihin (3) varainhoidon puiteasetusta siihen saakka, kunnes varainhoitoasetus hyväksytään. Sisäisen valvontajärjestelmän toimijoiden asemaa ja tehtäviä kuvaavat asiakirjat ovat yhä epätarkkoja. Kaikkia tilauksia tai tavaroiden ja palveluiden vastaanottoa koskevia tositteita ei ole säilytetty.

8.

Varainhoidon puiteasetuksen 43 artiklan 1 kohdan e) alakohdassa säädetään, että tilinpitäjä hyväksyy tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemät järjestelmät, joiden tarkoituksena on tuottaa tai perustella kirjanpitotietoja. Tätä hyväksyntää ei annettu varainhoitovuoden aikana.

9.

Määrärahasiirtojen hallinnointia on seurattava entistä tarkemmin. Eurojust-yksikön kollegiolle ilmoitettiin 349 500 euron siirrosta, vaikka se sisältyi jo muutamaa viikkoa aiemmin esitettyyn lisätalousarvioon. Talousarviokirjanpitoon tehtiin 8 500 euron siirto kollegiolle ilmoittamatta.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  Eurojust-yksikön perustamisesta 28 päivänä helmikuuta 2002 tehty päätös (EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1).

(2)  Eurojust-yksikön kaikkien tulojen ja menojen tilit varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 7. syyskuuta 2004 ja toimitettiin parlamentille, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle Eurojust-yksikön perustamisesta tehdyn päätöksen 36 artiklan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai nämä tilit 24. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa.

(3)  Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72).


Taulukko 1

Eurojust (Haag) — Helmikuun 28 päivänä 2002 tehty neuvoston päätös (2002/187/YOS)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukainen toimivaltuuksien ala

Eurojust-yksikön toimivaltuudet (28 päivänä helmikuuta tehty neuvoston päätös 2002/187/YOS)

Hallinto

Eurojust-yksikön käyttöön asetetut varat

(tiedot vuodelta 2002)

Vuonna 2003 toimitetut tuotteet ja palvelut

(tiedot vuodelta 2002)

Unionin tavoitteena on antaa kansalaisille korkeatasoinen suoja vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella.

Neuvosto edistää Eurojustin kautta tapahtuvaa yhteistyötä mahdollistamalla Eurojustin osallistumisen jäsenvaltioiden kansallisten syyttäjäviranomaisten toiminnan yhteensovittamiseen. (otteet 29 ja 31 artiklasta)

Tärkeimmät Eurojust-yksikön toimivaltaan kuuluvat alat vastaavat Europolin toimivaltuuksien aloja; terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta sekä erityisesti huumekaupan, laittoman maahantulon järjestämisen, varastettujen kulkuneuvojen laittoman kaupan, ihmiskaupan, rahan väärentämisen, radioaktiivisten aineiden kaupan, atkrikollisuuden ja rahanpesun torjunta sekä unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvat loukkaukset.

Tavoitteet

edistää ja helpottaa tutkinta- ja syytetoimien koordinointia jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä, edistää yhteistyötä, erityisesti helpottamalla tietojen vaihtoa, oikeusavun antamista ja luovuttamispyyntöjen täytäntöönpanoa

tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia näiden tutkinta- ja syytetoimien tehostamiseksi

avustaa tutkinta- ja syytetoimissa, jotka koskevat jäsenvaltiota ja kolmatta valtiota

avustaa tutkinta- ja syytetoimissa, jotka koskevat jäsenvaltiota ja yhteisöä.

Tehtävät

Kansallisten tuomioistuinten välisen yhteistyön organisoimiseksi Eurojust toimii, tapauskohtaisesti,

kansallisten jäsenten välityksellä

tai kollegiona.

Jos kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset päättävät olla täyttämättä Eurojust-yksikön kollegiona esittämiä pyyntöjä, niiden on ilmoitettava päätöksensä perusteluineen Eurojustille.

(1)

Kollegio vastaa Eurojustin organisaatiosta ja toiminnasta.

(2)

Kollegio koostuu kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti lähettämistä kansallisista jäsenistä, jotka ovat syyttäjiä, tuomareita tai vastaavaa toimivaltaa käyttäviä poliiseja.

(3)

Kollegio valitsee kansallisista jäsenistä puheenjohtajan.

(4)

Yhteinen valvontaviranomainen valvoo henkilötietojen käsittelyä.

(5)

Kollegio nimittää hallinnollisen johtajan yksimielisesti.

(6)

Ulkoinen tarkastus: Tilintarkastustuomioistuin

(7)

Vastuuvapauden antaa parlamentti neuvoston suosituksesta.

Lopullinen talousarvio:

8 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), josta yhteisön tukea: 100 % (100 %):

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003:

Henkilöstötaulukossa 53 (46) virkaa,

joista täytettyjä: 28 (5)

+15 (7) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö, tilapäistyöntekijät)

Yhteensä: 43 (12) virkaa, joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 18 (3)

hallinnolliset tehtävät: 20 (6)

sekalaiset tehtävät: 5 (3)

Kokousten määrä: 26 (20)

Kahdenväliset tapaukset: 222 (144)

Useita maita koskevat tapaukset: 78 (70)

Tapausten kokonaismäärä: 300 (214)

Petokset: 22 % (30 %)

Huumekauppa: 22 % (16 %)

Terrorismi: 6 % (9 %)

Murhat: 4 % (7 %)

Salakuljetus: 3 % (6 %)

Ihmiskauppa: 4 % (6 %)

Rahanpesu: 8 % (2 %)

Muu: 31 % (24 %)

Lähde:Eurojust-yksikön toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Eurojust-yksikkö — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003

(miljoonaa euroa)

Tulot

Menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Lopullisen talousarvion määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

Käytettävissä olevat määrärahat

(talousarvio 2003 ja varainhoitovuosi 2002)

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

maksattamatta olevat sitoumukset

maksetut

peruuntuneet

määrärahat

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Yhteisön tuet

8,0

7,2

I osasto

Henkilöstö

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

Rahoitustuotot

0,0

0,0

II osasto

Hallinto

4,0

3,0

2,3

1,0

0,7

0,3

0,3

0,0

4,3

3,3

2,6

1,0

0,7

Muut tulot

0,1

0,0

III osasto

Toiminta

1,6

1,0

0,9

0,1

0,6

0,1

0,1

0,0

1,7

1,1

1,0

0,1

0,6

Yhteensä

8,1

7,2

Yhteensä

8,1

6,2

5,2

1,3

1,6

0,4

0,4

0,0

8,5

6,6

5,6

1,3

1,6

Lähde:Eurojust-yksiköltä saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto Eurojust-yksikön tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


Taulukko 3

Eurojust-yksikkö — Tuloslaskelma varainhoitovuodelta 2003 ja 2002

(1000 euroa)

 

2003

2002

Toiminnan tuotot

Yhteisöltä saatu tuki

7 125

1 478

Muut tulot

12

0

Yhteensä (a)

7 137

1 478

Toiminnan kulut

Tavaroita ja palveluja koskevat hankinnat

3 228

378

Henkilöstömenot

2 112

256

Poistot

211

29

Yhteensä (b)

5 551

663

Varainhoitovuoden tulos (a — b)

1 586

815

Lähde:Eurojust-yksiköltä saadut tiedot.


Taulukko 4

Eurojust-yksikkö — Tase 31. joulukuuta 2003 ja 31. joulukuuta 2002

(1000 euroa)

Vastaavaa

2003

2002

Vastattavaa

2003

2002

Aineettomat hyödykkeet  (1)

62

6

Oma pääoma

 

 

 

 

 

Talousarvion toteutuma (a)

778

–80

Aineelliset hyödykkeet  (1)

 

 

Oikaisut (b)

808

895

Laitteisto, koneet ja kalusto

114

20

Taloudellinen tulos (a + b)

1 586

815

Irtaimisto ja kuljetuskalusto

492

207

Edellisiltä varainhoitovuosilta siirretyt tulokset

815

0

Atk-laitteisto

460

451

Yhteensä

2 401

815

Yhteensä

1 066

678

 

 

 

 

 

 

Menovaraukset

396

0

Rahoitusomaisuus

1

0

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

Lyhytaikaiset saamiset

 

 

Juoksevat velat

24

173

Toistuvat saamiset

232

158

Muut velat

305

125

Sekalaiset saamiset

34

30

Yhteensä

329

298

Yhteensä

266

188

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

1 731

241

 

 

 

Yhteensä

3 126

1 113

Yhteensä

3 126

1 113

Lähde:Eurojust-yksiköltä saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto Eurojust-yksikön tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


(1)  Aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä tehdään poistot kuukausittain.

Lähde:Eurojust-yksiköltä saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto Eurojust-yksikön tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


EUROJUST-YKSIKÖN VASTAUKSET

7.

Eurojustin kollegio hyväksyi 11. marraskuuta 2003 hallintojohtajan sille toimittaman ehdotuksen uudeksi varainhoitoasetukseksi, ja teksti on lähetetty komissiolle hyväksyttäväksi.

Eurojust on tarkistanut ohjeensa, jotka koskevat varojen kulkua ja tehtävien erottamista, ja on laatinut erityiset tarkistuslistat kutakin varainhoidon sektoria varten.

Välttääkseen riskit, jotka liittyvät tositteiden hajautumiseen eri toimintayksiköihin, Eurojust on tehnyt päätöksen niiden keskittämisestä siihen yksikköön, joka vastaa talousarvio- ja varainhoitoasioista.

8.

Eurojustin tilinpitäjä tuli palvelukseen vuoden 2003 syyskuussa. Tilinpitojärjestelmien laatimiseen ja testaamiseen tarvittavan ajan vuoksi niitä ei voitu vahvistaa ennen vuotta 2004.

9.

Kokemus varainhoitovuodesta 2003, joka oli Eurojustin ensimmäinen kokonainen varainhoitovuosi, on osoittanut puutteita talousarviotoimien valvonnassa. Valvontaa on vahvistettu, jotta vältettäisiin tilintarkastustuomioistuimen toteamien ongelmien toistuminen.


30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/68


KERTOMUS

Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä säätiön vastaukset

(2004/C 324/10)

SISÄLTÖ

1

JOHDANTO

2–5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6–11

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Säätiön vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan koulutussäätiö (jäljempänä ”säätiö”) perustettiin 7 päivänä toukokuuta 1990 annetulla asetuksella (ETY) N:o 1360/90 (1). Säätiön tehtävänä on tukea ammatillisen koulutuksen uudistamista Euroopan unionin kumppanimaissa. Tässä yhteydessä säätiö avustaa komissiota Phare-, Tacis-, Cards- ja Meda-ohjelmien toteuttamisessa. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto säätiön toimivaltuuksista ja tehtävistä säätiön toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti säätiön tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1360/90 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti talousarvion toteuttamisesta vastasi säätiön johtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen (3) kyseisen asetuksen 12 artiklassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien sisäisten säännösten mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta.

5.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset. Seuraavat huomautukset eivät aseta kyseenalaiseksi tässä kertomuksessa esitettyä tilintarkastustuomioistuimen kantaa.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuoden 2003 määrärahojen ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2. Säätiön varainhoitovuotta 2003 koskevasta tulostilistä ja taseesta esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Säätiö hallinnoi komission kanssa tehtyjen sopimusten perusteella Tempus-ohjelmia, joihin sisältyy myös tekninen apu. Säätiö maksoi vuonna 2003 komission puolesta yhteensä 23,1 miljoonaa euroa näiden ohjelmien toteuttamista varten, ja ohjelmiin liittyvien pankkitilien saldo oli 31. joulukuuta 2003 yhteensä 24,2 miljoonaa euroa. Nämä ohjelmat työllistävät kokopäivätoimisesti noin 20 prosenttia säätiön henkilökunnasta. Kuten tilintarkastustuomioistuin on aiemmissa kertomuksissaan maininnut (4), ohjelmiin liittyviä tietoja ei mainita talousarviossa tai taseessa, vaan säätiö esittää ohjelmien rahoitusta koskevat tiedot vuotuisen tilinpäätöksensä liitteessä. Tämä on ristiriidassa talousarvion yhtenäisyyden ja totuudenmukaisuuden periaatteiden kanssa (5).

8.

Säätiö teki vuonna 2003 kaksi sopimusta rahoittajien kanssa (kokonaismäärä 0,5 miljoonaa euroa). Nämä sopimukset käyvät asianmukaisesti ilmi säätiön tileista, mutta säätiö ei esittänyt niitä koskevaa lisätalousarviota.

9.

Säätiö ei pystynyt suoriutumaan taloudellisista sitoumuksistaan komission maksuviiveiden vuoksi. Säätiön täytyi tehdä marraskuussa 2003 väliaikainen miljoonan euron siirto Tempus-ohjelman tileiltä omille tileilleen. Tämä toimenpide tehtiin tiedottamatta asiasta hallitukselle tai komissiolle.

10.

Säätiön varainhoitoasetuksen 43 artiklan 1 kohdan nojalla tilinpitäjän on hyväksyttävä tulojen ja menojen hyväksyjän käyttöönottamat kirjanpitotietojärjestelmät. Tätä hyväksyntää ei kuitenkaan annettu varainhoitovuoden aikana.

11.

Viittä valintamenettelyä koskeva analyysi osoitti, että menettelyä, jonka avulla valitaan haastatteluun kutsuttavat hakijat (esivalintavaihe), ei ole vakiinnutettu eikä sitä sovelleta avoimesti. Useissa tapauksissa valintaperusteita ei vahvistettu ennen haastattelua eikä niiden soveltamista dokumentoitu.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  EYVL L 131, 23.5.1990.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Säätiön kaikkien tulojen ja menojen tilit varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 8. syyskuuta 2004 ja toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle säätiön varainhoitoasetuksen 83 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai nämä tilit 20. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa.

(4)  Varainhoitovuotta 2002 koskeva kertomus (EUVL C 319, 30.12.2003, s. 48), kohta 9; varainhoitovuotta 2001 koskeva kertomus (EYVL C 326, 27.12.2002, s. 51), kohta 8, ja varainhoitovuotta 1999 koskeva kertomus (EYVL C 373, 27.12.2000, s. 34), kohta 11.

(5)  Säätiön varainhoitoasetuksen 6 artikla.


Taulukko 1

Euroopan koulutussäätiö (Torino)

Perustamissopimuksen mukaiset toimivaltuudet

Säätiön toimivaltuudet (7 päivänä toukokuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1360/90)

Hallinto

Säätiön käyttöön asetetut varat (tiedot vuodelta 2002)

Vuonna 2003 toimitetut tuotteet ja palvelut

Yhteisö tekee kolmansien maiden kanssa toimivaltaansa kuuluvaa taloudellista, teknistä ja rahoitustyhteistyötä. Tällä yhteistyöllä täydennetään jäsenvaltioiden toimia ja se on yhdenmukaista yhteisön kehitysyhteistyö politiikan kanssa.

(otteet perustamissopimuksen 181 a artiklasta)

Tavoitteet

edistää koulutusavun antamista Keski- ja Itä-Euroopan maille ja Mongolialle, joillekin Balkanin alueen maille sekä Meda-ohjelman avustuskelpoisille maille ja alueille.

edistää avustuskelpoisille maille annettavan tuen yhteensovittamista.

Tehtävät

auttaa määrittelemään koulutustarpeita ja koulutuksen painopistealueita

antaa tietoja nykyisistä aloitteista ja tulevista tarpeista

rahoittaa kokeiluhankkeita

panna täytäntöön ohjelmia niiden maiden osalta, jotka eivät voi saada komission tukea.

Hallitus

yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta

kaksi komission edustajaa

Johtaja

hallitus nimittää johtajan komission ehdotuksen perusteella

Neuvoa-antava kokous

hallitus nimittää neuvoa-antavan kokouksen

kaksi asiantuntijaa kustakin jäsenvaltiosta

kaksi asiantuntijaa kustakin avustuskelpoisesta maasta

kaksi Euroopan tason työmarkkinaosapuolten asiantuntijaa

Ulkoinen tarkastus

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti neuvoston suosituksesta.

Talousarvio:

17,2 miljoonaa euroa (16,8 miljoonaa euroa); rahoitus kokonaisuudessaan komissiolta

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003:

henkilöstötaulukossa 104 (130) virkaa, joista täytettyjä 99 (94) virkaa

31 (35) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, kansalliset asiantuntijat, tilapäistyöntekijät)

Yhteensä: 130 (129) virkaa, joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 80 (78)

hallinnolliset tehtävät: 35 (33)

sekalaiset tehtävät: 15 (18).

Komissiolle annettava tuki:

Euroopan koulutussäätiön antama tuki kattaa useita eri alueita, kuten seuraavat alat: ammatillinen peruskoulutus, elinikäinen oppiminen, täydennyskoulutus (aikuisille), yrityksissä toteutettava henkilöstökoulutus, työllisyyspolitiikat, työttömille järjestettävä koulutus, köyhyyden lievittäminen ja yhteiskunnallinen sopeuttaminen sekä paikalliskehitystä edistävä koulutus.

Avustuskelpoisten maiden seurantakeskusten verkosto:

Maiden alakohtaiset tutkimukset, koulutusta koskevat tilastotiedot ja toimintaohjeiden antaminen jäsenvaltioille.

Teknistä apua koskevat yleissopimukset Tempus-ohjelman toteuttamiseksi Cards-, Meda- ja Tacis-ohjelmien avulla. Yleissopimukset kattavat:

eurooppalaiset yhteishankkeet: 507 hakemusta, rahoitus 129:lle

rakenteelliset ja täydentävät toimet: 36 hakemusta, rahoitus 12:lle

henkilökohtaiset liikkuvuusapurahat: 1 246 hakemusta, rahoitus 286:lle.

Tempus-ohjelmaa koskevien toimien hallinnointi kattaa tavanomaiset tehtävät eli sopimusten hallinnoinnin ja asiakirjaseurannan sekä käynnissä olevin hankkeiden yleisen tukemisen. Tempus-hankkeille myönnettiin 1 149 vuotuista apurahaa, ja 255 tilanneraporttia arvioitiin. Tukea ja neuvontaa saaneita Tempus-hankkeita oli useita satoja.

Lähde:Koulutussäätiön toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Euroopan koulutussäätiö — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003

(miljoonaa euroa)

Tulot

Menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Lopullisen talousarvion määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

Käytettävissä olevat määrärahat

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntu-neet

maksattamatta olevat sitoumukset

maksetut

peruuntu-neet

määrärahat

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntu-neet

Yhteisön tuet

17,2

18,1

I osasto

Henkilöstö

11,2

11,1

10,8

0,3

0,1

0,2

0,2

0,0

11,4

11,3

11,0

0,3

0,1

Muut tuet

0,0

0,5

II osasto

Hallinto

1,4

1,4

1,1

0,3

0,0

0,6

0,5

0,1

2,0

2,0

1,6

0,3

0,1

Muut tulot

 (1)

0,0

III osasto

Toiminta

4,6

4,5

3,4

1,1

0,1

2,6

2,3

0,3

7,2

7,1

5,7

1,1

0,4

 

 

 

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (1)

0,5

0,5

0,2

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,8

0,5

0,5

0,3

0,0

Yhteensä

17,2

18,6

Yhteensä

17,7

17,5

15,5

2,0

0,2

3,7

3,3

0,4

21,4

20,9

18,8

2,0

0,6

Huom.Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Säätiöltä saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto säätiön tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


Taulukko 3

Euroopan koulutussäätiö — Tulostili varainhoitovuosilta 2003 ja 2002 (2)

(1000 euroa)

 

2003

2002

Tulot

Komissiolta saatu tuki

18 100

13 179

Muu rahoitus

523

Muut tulot

17

23

Rahoitustuotot

140

Tulot yhteensä (a)

18 640

13 342

Menot

Henkilöstö — talousarvion I osasto

Maksut

10 771

10 153

Siirretyt määrärahat

329

215

Hallinto — talousarvion II osasto

Maksut

1 076

805

Siirretyt määrärahat

310

559

Toiminta — talousarvion III osasto

Maksut

3 396

2 307

Siirretyt määrärahat

1 087

2 591

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Maksut

237

Siirretyt määrärahat

286

Menot yhteensä (b)

17 492

16 631

Varainhoitovuoden tulos (a — b)

1 148

–3 289

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty saldo

–2 155

4 055

Siirretyt ja peruuntuneet määrärahat

375

424

Palautukset komissiolle

– 703

–3 352

Kurssierot

17

6

Varainhoitovuoden saldo

–1 318

–2 155

Lähde:Säätiöltä saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto säätiön tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


Taulukko 4

Euroopan koulutussäätiö — Tase 31. joulukuuta 2003 ja 31. joulukuuta 2002 (3)

(1000 euroa)

Vastaavaa

2003

2002

Vastattavaa

2003

2002

Aineettomat hyödykkeet  (4)

 

 

Pysyvä pääoma

 

 

Ammatilliset oikeudet

5 000

5 000

Oma pääoma

3 852

4 059

Ohjelmistolisenssit

146

Varainhoitovuoden saldo

–1 318

–2 155

Poistot

–1 611

–1 333

Yhteensä

2 534

1 904

Yhteensä

3 535

3 667

Lyhytaikaiset velat

 

 

Aineelliset hyödykkeet

 

 

Automaattisesti siirretyt määrärahat

1 726

3 366

Koneet ja kalusto

273

618

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen automaattiset siirrot

286

273

Atk-laitteisto

1 438

1 235

Muu rahoitus

30

85

Poistot

–1 444

–1 521

Muut velat

1

28

Yhteensä

267

332

Tuloennakko

83

3 537

Varastot

 

 

Yhteensä

2 126

7 289

Toimistotarvikkeet

50

60

 

 

 

Yhteensä

50

60

 

 

 

Lyhytaikaiset saamiset

 

 

 

 

 

Komissiolta saatavat tuet

0

3 366

 

 

 

Muut ennakot

4

2

 

 

 

Perintämääräykset

43

171

 

 

 

Muut saamiset

39

30

 

 

 

Yhteensä

86

3 569

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

 

 

 

 

 

Pankkitilit

719

1 524

 

 

 

Ennakkomaksujärjestelmä

3

41

 

 

 

Yhteensä

722

1 565

 

 

 

Yhteensä

4 660

9 193

Yhteensä

4 660

9 193

Lähde:Säätiöltä saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto säätiön tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


(1)  Talousarvio ei sisällä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja (ks. kertomuksen kohta 8).

Huom.Summissa voi olla pyöristämisestä johtuvia eroja.

Lähde:Säätiöltä saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto säätiön tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.

(2)  Tulostiliä ja tasetta laadittaessa on otettu huomioon ainoastaan säätiön erityinen toiminta, ei sen komission puolesta hallinnoimia ohjelmia.

Lähde:Säätiöltä saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto säätiön tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.

(3)  Tulostiliä ja tasetta laadittaessa on otettu huomioon ainoastaan säätiön oma toiminta: ne eivät sisällä sen komission puolesta hallinnoimia ohjelmia.

(4)  Säätiö maksoi käytössään olevan rakennuksen omistajalle viisi miljoonaa euroa rakennuksen kunnostamista varten. Näin säätiö sai oikeuden käyttää rakennusta vuodesta 1995 lähtien 30 vuoden ajan yhden euron vuosimaksua vastaan. Tämä määrä otettiin ensimmäistä kertaa huomioon vuonna 2003. Varainhoitovuotta 2002 koskeva luku on muutettu vastaavasti.

Lähde:Säätiöltä saadut tiedot. Taulukossa esitetään yhteenveto säätiön tilinpäätöksessä esitetyistä tiedoista.


SÄÄTIÖN VASTAUKSET

7.

Ajankohtana, jolloin vuoden 2003 tilinpäätös laadittiin, ei ollut vielä selvää, minkä sääntöjen mukaisesti Tempus-sopimuksista tuli raportoida budjetissa ja muissa rahoituskertomuksissa. ETF päätti raportoida näistä summista yksityiskohtaisesti liitteessä, samalla kun komission kanssa tehtiin selkeätä sopimusta vuoden 2005 tilien esittämisestä.

Komissio järjesti 11. kesäkuuta 2004 Brysselissä virastojen kirjanpitäjien kokouksen, jossa annettiin konkreettista ohjausta uusista kirjanpitomenetelmistä, joita sovellettaisiin komission puolesta hallinnoitaviin varoihin. Näitä ohjeita noudatetaan vuoden 2005 tammikuun alusta lähtien.

8.

ETF ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen. Vuodesta 2004 eteenpäin jokainen varojen lisäys liitetään korjattuun budjettiin, joka toimitetaan hallituksen hyväksyttäväksi ja vastaavasti julkaistavaksi.

9.

ETF ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen. Toinen tapaus sattui tammikuussa 2004, jolloin ensimmäistä vuoden 2004 ETF-sopimuksen mukaista rahansiirtoa ei voitu maksaa ajoissa ETFlle. ETFn oli jälleen pakko käyttää tilapäisesti Tempus-varoja suoriutuakseen äkillisestä rahoituspulastaan.

Aikaisemmista kokemuksistaan oppien ETF informoi muodollisesti komissiota ja hallituksen puheenjohtajaa 16. tammikuuta päivätyllä kirjeellä. Siitä päivästä lähtien komission kanssa on sovittu järjestelystä, joka vähentää tulevaisuudessa riskiä samanlaisten tilanteiden syntymisestä.

10.

Tilinpitäjä vahvisti järjestelmät kesäkuussa 2004 antamassaan tiedonannossa.

11.

Vuoden 2004 huhtikuusta lähtien hakemuksia on säilytetty tietokannassa, johon merkitään hakijoiden seulonta kelpoisuuskriteerien mukaan. Kukin valintakomitean jäsen tekee sitten itsenäisesti arvioinnin kyseeseen tulevista hakijoista ennalta määrättyjen kriteerien mukaan. Luettelo haastatteluun kutsuttavista hakijoista tehdään näiden riippumattomien arviointien pisteiden keskiarvojen perusteella. Kukin valintakomitean jäsen tekee itsenäisen arvioinnin myös haastateltavien hakijoiden suorituksesta ennalta määrättyjen kriteerien mukaan. Järjestelmällisempää ja kattavampaa aineistoa kaikista vaiheista säilytetään arkistossa.


30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/75


KERTOMUS

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä säätiön vastaukset

(2004/C 324/11)

SISÄLLYS

1

JOHDANTO

2—5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6—12

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1—4

Säätiön vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (jäljempänä ”säätiö”) perustettiin 26 päivänä toukokuuta 1975 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1365/75 (1). Säätiön tarkoituksena on edistää parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja luomista Euroopan unionissa kehittämällä ja levittämällä alan tietämystä. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto säätiön toimivaltuuksista ja tehtävistä säätiön toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti säätiön tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 16 artiklan mukaisesti talousarvion toteuttamisesta huolehti säätiön johtaja. Vastuu käsittää tilinpäätöksen laadinnan ja esittämisen (3) samassa artiklassa säädettyjen varainhoitoa koskevien sisäisten säännösten mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kirjanpitoaineiston ja soveltanut muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenetelmiä.

5.

Tilintarkastustuomioistuin sai tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset. Seuraavat huomautukset eivät aseta kyseenalaiseksi tässä kertomuksessa esitettyä tilintarkastustuomioistuimen kantaa.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuoden 2003 määrärahojen ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2. Säätiön varainhoitovuotta 2003 koskevasta tulostilistä ja taseesta on esitetty yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Säätiö allekirjoitti komission kanssa sopimuksen Phare-ohjelman yhteydessä. Säätiö sai sopimuksen mukaisesti miljoonan euron määrärahan, josta 639 000 euroa maksettiin varainhoitovuonna 2003. Näitä varoja on hallinnoitu talousarvion ulkopuolella. Varojen myöntämisestä olisi pitänyt laatia lisätalousarvio.

8.

Tulostilistä käy ilmi tappio, joka on kertynyt monilta varainhoitovuosilta ja josta säätiö on pyytänyt korvausta komissiolta. Komissio pitää suorittamaansa vastaavan suuruista maksua osana varainhoitovuonna 2003 maksettua avustusta, mikä ei kata menetystä. Säätiön uudessa varainhoitoasetuksessa säädetään, että mikäli varainhoitovuoden talousarvion toteuttamisen tulos on alijäämäinen, seuraavana vuonna on laadittava lisätalousarvio (4).

9.

Hallintoneuvosto hyväksyi 28. maaliskuuta 2003 säätiön uuden varainhoitoasetuksen ja sen soveltamista koskevat säännöt. Asetuksessa (5) säädetään sisäisen valvonnan järjestelmän (sisäinen tarkastus mukaan lukien) käyttöön ottamisesta. Järjestelmä saatiin valmiiksi vasta vuoden 2004 alusta.

10.

Säätiön varainhoitoasetuksen 43 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetään, että tilinpitäjä hyväksyy tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemät järjestelmät, joiden tarkoituksena on tuottaa tai perustella kirjanpitotietoja. Tätä hyväksyntää ei annettu varainhoitovuoden aikana.

11.

Vuonna 1975 annetun perusasetuksen mukaan säätiön tehtävänä on edistää parempien elin- ja työolojen luomista kehittämällä ja levittämällä alan tietämystä. Säätiön on analysoitava erityisesti ihmisten oloja työpaikalla, työn järjestämistä, tietyille työntekijäryhmille erityisesti ominaisia ongelmia, ympäristön kehittämisen merkitystä pitkällä aikavälillä sekä ihmisten toimintojen jakautumista paikallisesti ja ajallisesti. Eräitä näihin aihepiireihin liittyviä näkökohtia on käsitelty käytännössä muissa elimissä ja virastoissa (Euroopan ympäristökeskuksessa ja Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastossa), jotka on perustettu säätiön jälkeen. Toisaalta säätiö on analysoinut tiettyjä muita erityisnäkökohtia, kuten työmarkkinasuhteita.

12.

Säätiön toimintaa hallinnoidaan nelivuotisilla ohjelmilla, joista viimeisin kattaa jakson 2001—2004. Vaikka viimeisimmän ohjelman johtavana periaatteena oli keskittyä lähemmin tiettyjen keskeisten alojen toimiin, säätiö lisäsi vuonna 2002 uuden alan kolmen aikaisemmin valitun alan rinnalle. Säätiön toimintasuunnitelmaa olisi tarkasteltava uudelleen yhteistyössä muiden, säätiön toiminta-alaan kuuluvia näkökohtia käsittelevien elinten ja virastojen kanssa, jotta kaikki painopistealueet käsitellään kattavasti, hyödynnetään synergiamahdollisuudet ja vältetään toiminnan päällekkäisyydet. Toimintasuunnitelmaa olisi otollista tarkastella uudelleen komission ehdottaman säätiön perusasetusta koskevan uudistuksen yhteydessä.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Säätiön kaikkien tulojen ja menojen tilit varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 3. syyskuuta 2004 ja toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle säätiön varainhoitoasetuksen 83 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai nämä tilit 24. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa.

(4)  Säätiön uuden varainhoitoasetuksen 16 artikla.

(5)  Säätiön uuden varainhoitoasetuksen 38 artikla.


Taulukko 1

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Dublin)

Perustamissopimuksen mukainen yhteisön toimivaltuuksien ala

Säätiön toimivaltuudet (26 päivänä toukokuuta 1975 annettu

neuvoston asetus (ETY) N:o 1365/75)

Hallinto

Säätiön käyttöön asetut varat (tiedot vuodelta 2002)

Tuotteet ja palvelut

”Yhteisön ja jäsenvaltioiden tavoitteena on, ottaen huomioon sosiaaliset perusoikeudet (…), elin- ja työolojen kohentaminen, (…) yhteisö tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa seuraavilla aloilla: (…) b) työehdot; c) työntekijöiden sosiaaliturva ja sosiaalinen suojeleminen d) työntekijöiden suojelu työsopimuksen päättymisen yhteydessä e) tiedottaminen työntekijöille ja työntekijöiden kuuleminen f) työntekijöiden ja työnantajien edustaminen ja heidän etujensa kollektiivinen turvaaminen, mukaan lukien yhteistoiminta työpaikalla g) yhteisön alueella oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palvelussuhteen ehdot h) työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden integroiminen i) miesten ja naisten välinen tasa-arvo (…)”

(otteet perustamissopimuksen 136 ja 137 artiklasta)

Tavoitteet

Säätiön päämääränä on edistää parempien elin- ja työolojen luomista kehittämällä ja levittämällä alan tietämystä. Se käsittelee erityisesti seuraavia kysymyksiä:

ihmisten olot työpaikalla

työn järjestäminen ja erityisesti työntekijöiden keskinäisen sijoittautumisen suunnittelu työpaikalla

tietyille työntekijäryhmille erityisesti ominaiset ongelmat

ympäristön kehittämisen merkitys pitkällä aikavälillä

ihmisten toimintojen paikallinen ja ajallinen jakautuminen.

Tehtävät

edistää tietojen ja kokemusten vaihtoa näillä aloilla

tukea yhteistoimintaa yliopistojen, tutkimuslaitosten, hallintoviranomaisten sekä talous- ja sosiaalialan järjestöjen kesken

tehdä tai teettää tutkimuksia sekä tukea pilottihankkeiden toteuttamista

tehdä mahdollisimman laajaa yhteistyötä olemassa olevien elinten ja virastojen kanssa.

1

Hallintoneuvosto

jokaisella jäsenvaltiolla on: yksi hallituksen edustaja, yksi työnantajajärjestöjen edustaja, yksi työntekijäjärjestöjen edustaja

kolme komission edustajaa

2

Johtaja

komissio nimittää hallintoneuvoston esittämän ehdokasluettelon perusteella; johtaja panee täytäntöön hallintoneuvoston päätökset ja johtaa säätiötä.

3

Asiantuntijakomitea: 15 komission ehdotuksesta neuvoston nimittämää jäsentä, jotka antavat lausuntoja erityisesti toiminta-suunnitelmasta.

4

Ulkoinen tarkastus:

Tilintarkastustuomioistuin

5

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen: Parlamentti neuvoston suosituksesta

Lopullinen talousarvio

16,8 miljoonaa euroa (17,39 miljoonaa euroa), josta yhteisön tukea 98,2 % (98,3 %)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003:

henkilöstötaulukossa 88 (88) virkaa,

joista täytettyjä 76 (77) virkaa

+16 (20) muuta tointa (ylimääräiset toimihenkilöt, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikalliset toimihenkilöt, tilapäistyöntekijät)

Yhteensä: 92 (97)

joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 60 (61)

hallinnolliset tehtävät: 28 (32)

sekalaiset tehtävät: 4 (4)

Elinolot

Euroopan elämänlaatua käsittelevä tutkimus (tutkimus kattoi 28 maata, 26 000 haastateltua)

vertailukelpoisen tietokannan ylläpito ja laajentaminen (jäsenvaltiot ja ehdokasvaltiot)

tutkimus työvoiman tarjonnasta hoitopalvelujen alalla

tutkimus koko työelämän kattavasta uudenlaisesta ajankäytöstä

Työolot

kertomus tulevien jäsenvaltioiden työoloista

asiantuntijaverkoston perustaminen uutta Euroopan työolojen seurantakeskusta varten

hotelli- ja ravintola-alaa sekä tieliikennealaa koskevat tutkimukset

kartoitus elin- ja työolojen tutkimuksista.

Työmarkkinasuhteet

taloudelliseen osallistumiseen liittyvien indikaattorien kehittäminen

tutkimus maahanmuutosta ja työllisyydestä

Euroopan työmarkkinasuhteiden seurantakeskuksen (EIRO) verkoston laajentaminen

komission kanssa laadittu yhteinen kertomus työmarkkinasuhteiden kehityksestä vuonna 2002

tapaustutkimuksia, jotka tehtiin 37:ssä monikansallisessa yrityksessä, joissa toimii yritysneuvosto.

Euroopan muutoksenseurantakeskus

sähköisten julkaisujen kehittäminen

neljän seminaarin ja kahden työryhmän järjestäminen.

Laaja-alaiset hankkeet

Kertomus yritysten sosiaalisesta vastuusta

Tiedottaminen

tiedotustoimia jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa

seitsemän kansallisen yhteyskeskuksen perustaminen

91 julkaisua (luku ei sisällä käännöksiä).

Lähde: Säätiön toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003

(miljoonaa euroa)

Tulot

Menot

Tulojen alkuperä

Varainhoitovuoden lopulliseen talousarvioon kirjatut tulot

Saadut tulot

Määrärahojen kohdentaminen

Lopullisen talousarvion määrärahat

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

Käytettävissä olevat määrärahat

(varainhoitovuoden määrärahat ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat)

kirjatut

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

maksattamatta olevat sitoumukset

maksetut

peruuntuneet

määrä-rahat

sidotut

maksetut

siirretyt

peruuntuneet

Yhteisön tuet

16,5

17,1

I osasto

Henkilöstö

9,0

9,0

8,9

0,1

0,0

0,2

0,2

0,0

9,2

9,2

9,1

0,1

0,0

Muut tuet

II osasto

Hallinto

1,2

1,2

1,0

0,2

0,0

0,7

0,7

0,0

1,9

1,9

1,7

0,2

0,0

Muut tulot

0,3

0,1

III osasto

Toiminta

6,6

6,6

3,8

2,8

0,0

3,1

3,0

0,1

9,7

9,7

6,8

2,8

0,1

Yhteensä

16,8

17,2

Yhteensä

16,8

16,8

13,7

3,1

0,0

4,0

3,9

0,1

20,8

20,8

17,6

3,1

0,1

Lähde:Säätiöltä saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto säätiön omassa tilinpäätöksessään ilmoittamista tiedoista.


Taulukko 3

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö — Tulostili varainhoitovuosilta 2003 ja 2002

(1000 euroa)

 

2003

2002

Tulot

Komissiolta saatu tuki

17 090

16 500

Muut tulot

47

62

Rahoitustuotot

35

57

Tulot yhteensä (a)

17 172

16 619

Menot

Henkilöstö – talousarvion I osasto

Maksut

8 927

9 111

Siirretyt määrärahat

109

216

Hallinto – talousarvion II osasto

Maksut

968

938

Siirretyt määrärahat

224

683

Toiminta – talousarvion III osasto

Maksut

3 733

3 290

Siirretyt määrärahat

2 817

3 105

Menot yhteensä (b)

16 778

17 343

Varainhoitovuoden tulos (a – b)

394

– 724

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretty saldo

–1 836

–1 209

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt ja peruuntuneet määrärahat

118

81

Uudelleen käytettäväksi tarkoitetut edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat, joita ei käytetty uudelleen

19

13

Saadut Phare-tulot

639

0

Perittävät Phare-tulot

361

0

Phare-menot

–1 000

0

Kurssierot

9

3

Varainhoitovuoden saldo

–1 296

–1 836

Lähde:Säätiöltä saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto säätiön omassa tilinpäätöksessään ilmoittamista tiedoista.


Taulukko 4

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö — Tase 31. joulukuuta 2003 ja 31. joulukuuta 2002

(1000 euroa)

Vastaavaa

2003

2002

Vastattavaa

2003

2002

Käyttöomaisuus  (1)

 

 

Pysyvä pääoma

 

 

Aineettomat hyödykkeet

27

31

Oma pääoma

4 389

4 294

Kiinteistöt (2)

15 682

3 826

Arvostusvaraus

12 094

0

Kalusto ja kuljetuskalusto

142

139

Varainhoitovuoden saldo

–1 296

–1 836

Atk-laitteisto

107

149

Yhteensä

15 187

2 458

Tekniset laitteet ja muut laitteistot

518

105

Lyhytaikaiset velat

 

 

Keskeneräiset rakennukset

0

31

Automaattisesti siirretyt määrärahat

3 150

3 940

Yhteensä

16 476

4 281

Ei-automaattiset määrärahojen siirrot

0

64

Varastot

 

 

Phare-velat

329

0

Toimistotarvikkeet

7

13

Pidätykset palkoista

0

139

Yhteensä

7

13

Yhteensä

3 479

4 143

Lyhytaikaiset saamiset

 

 

Väliaikaistilit

 

 

Phare-saamiset komissiolta

361

0

Uudelleen käytettävissä olevat varat

22

150

Ennakot

2

11

Tuloennakot

2

1 840

Alv-saamiset

281

274

Vireillä olevat maksut

0

30

Saamatta olevat perintämääräykset

5

1 840

Yhteensä

24

2 020

Muut saamiset

41

13

 

 

 

Yhteensä

690

2 138

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

 

 

 

 

 

Pankkitilit

1 331

1 960

 

 

 

Kassa

3

1

 

 

 

Ennakkomaksujärjestelmät

183

228

 

 

 

Yhteensä

1 517

2 189

 

 

 

Yhteensä

18 690

8 621

Yhteensä

18 690

8 621

Lähde:Säätiöltä saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto säätiön omassa tilinpäätöksessään ilmoittamista tiedoista.


(1)  Käyttöomaisuuden arvo on nettoarvo. Vuoden 2002 tietoja on muokattu vertailun helpottamiseksi.

(2)  Säätiö päätti määritellä omistamiensa kiinteistöjen arvot uudelleen (12,1 miljoonaa euroa).

Lähde:Säätiöltä saadut tiedot. Taulukossa annetaan yhteenveto säätiön omassa tilinpäätöksessään ilmoittamista tiedoista.


SÄÄTIÖN VASTAUKSET

7.

KohtaPHARE-toimintaa, johon kehittämissäätiön perustamisasetuksessa ei suoraan viitata, ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi liittää talousarvioon. Kehittämissäätiö ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen ja sisällyttää PHARE-rahoituksen tuleviin talousarvioihinsa.

8.

Kehittämissäätiö on yhteydessä komission yksiköihin selvittääkseen kertyneen alijäämän kysymystä sekä sitä, miten tulevat alijäämät ja ylijäämät käsitellään.

9.

Säännöt sisäisestä valvonnasta saatiin päätökseen, ja taloudellinen ja toiminnallinen tarkastaminen aloitettiin marraskuussa 2003. Tämän ja muun tarkastustyön suorittaa asiaan erikoistunut yksikkö. Sisäisestä tarkastuksesta huolehtii komission sisäisen tarkastuksen yksikkö.

10.

Tilinpitäjä tukeutuu niiden komission yksiköiden tekemiin hyväksyntöihin, jotka ovat toimittaneet kehittämissäätiön käytössä olevat tilinpitojärjestelmät.

12.

Kehittäessään ohjelmiaan kehittämissäätiö on hyötynyt yhteistyöstä niin, että kukin käsittelee yhteisten asioiden eri puolia, jotta vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä. Tämä on saatettu viralliseen muotoon yhteisissä julistuksissa esimerkiksi Bilbaossa sijaitsevan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa.


30.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 324/83


KERTOMUS

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2003 sekä keskuksen vastaukset

(2004/C 324/12)

SISÄLLYS

1

JOHDANTO

2–5

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

6–11

HUOMAUTUKSET

Taulukot 1–4

Keskuksen vastaukset

JOHDANTO

1.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (jäljempänä ”seurantakeskus”) perustettiin 8 päivänä helmikuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 302/93 (1). Seurantakeskuksen päätavoitteena on kerätä tietoja huumausaineiden ja niiden väärinkäytön ilmiöstä kootakseen ja levittääkseen luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja Euroopan tasolla. Näiden tietojen avulla on tarkoitus analysoida huumeiden kysyntää ja keinoja kysynnän vähentämiseen sekä yleisesti huumekauppaan liittyviä ilmiöitä. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto seurantakeskuksen toimivaltuuksista ja tehtävistä seurantakeskuksen toimittamien tietojen perusteella.

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS

2.

Tämä kertomus annetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklan 2 kohdan mukaisesti (2).

3.

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti seurantakeskuksen tilinpäätöksen 31. joulukuuta 2003 päättyneeltä varainhoitovuodelta. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 302/93 11 artiklan mukaisesti talousarvion toteuttamisesta vastasi seurantakeskuksen johtaja. Hänen vastuualueeseensa kuuluu tilinpäätöksen laatiminen ja esittäminen (3) kyseisessä artiklassa tarkoitettujen varainhoitoa koskevien sisäisten sääntöjen mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen on tarkastettava nämä tilit Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan nojalla.

4.

Tilintarkastustuomioistuin on toimittanut tarkastuksensa tarkastusperiaatteidensa ja -standardiensa mukaisesti. Niissä sovelletaan yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tarkastusstandardeja yhteisön näkökulmasta. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut kirjanpitoaineiston ja soveltanut muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastusmenetelmiä.

5.

Tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2003 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja että tilien perustana olevat toimet ovat kokonaisuudessaan lailliset ja asianmukaiset. Seuraavat huomautukset eivät aseta kyseenalaiseksi tässä kertomuksessa esitettyä tilintarkastustuomioistuimen kantaa.

HUOMAUTUKSET

6.

Varainhoitovuoden 2003 määrärahojen ja edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen toteuttamista kuvataan taulukossa 2. Seurantakeskuksen varainhoitovuotta 2003 koskevasta tulostilistä ja taseesta esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4.

7.

Seurantakeskuksen talousarvion valtaosan (I ja II osasto) kattavista tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävistä sekä koko talousarviota koskevista ennakkotarkastajan tehtävistä vastaa yksi henkilö, joka tämän lisäksi hoitaa hallintojohtajan ja laadun valvonnan tehtäviä. Tällainen vastuualueiden kasaantuminen heikentää huomattavasti sisäistä valvontaa, mikä perustuu pitkälti tehtävien erillään pitämisen periaatteeseen.

8.

Seurantakeskus antoi uuden varainhoitoasetuksen (4) hyväksymisen jälkeen maksusitoumusten, maksujen ja perintämääräysten tarkistamista koskevat sisäiset ohjeet. Asiakirjoihin ei kuitenkaan sisälly tositteita, joiden perusteella tulojen ja menojen hyväksyjä voisi varmistua, että kaikkia kyseisiä ohjeita on noudatettu asianmukaisella tavalla.

9.

Seurantakeskuksen varainhoitoasetuksen 42 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan tilinpitäjä hyväksyy tulojen ja menojen hyväksyjän määrittelemät järjestelmät, joiden tarkoituksena on tuottaa ja perustella kirjanpitotietoja. Tätä hyväksyntää ei ollut vielä annettu varainhoitovuoden 2003 loppuun mennessä.

10.

Seurantakeskus tekee vuotuista toimintaohjelmaansa toteuttaessaan kansallisten keskusten kanssa sopimuksia, joiden täytäntöönpanoaika päättyy 31. joulukuuta. Vuoden 2003 ohjelmaan liittyvät sopimukset (kokonaismäärältään 1,5 miljoonaa euroa) allekirjoitettiin vasta heinäkuussa 2003. Loppumaksuja ei suunniteltujen töiden osalta ollut vielä suoritettu toukokuussa 2004 eikä sopimusten pidentämisestä ollut tehty lisäsopimuksia. Vuoden 2004 sopimukset oli lisäksi jo tehty. Tällaisten sopimusten uusimisen yhteydessä olisi otettava huomioon edellisenä vuonna tilattujen töiden suorittamisessa tapahtunut tosiasiallinen edistyminen sekä niiden laadun arviointi.

11.

Seurantakeskus ilmoitti vastauksessaan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2002 (5), että fyysinen inventaari toteutetaan vuoden 2003 lopussa. Inventaaria ei ollut toteutettu vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Lisäksi asiakirja, jossa määritellään selkeästi inventaariin liittyvät vastuualueet ja menetelmät, puuttuu edelleen.

Tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 29. ja 30. syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Juan Manuel FABRA VALLÉS

presidentti


(1)  EYVL L 36, 12.2.1993. Asetusta on muutettu 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella (EY) N:o 3294/94 (EYVL L 341, 30.12.1994, s. 7) ja 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetulla asetuksella (EY) N:o 1651/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003).

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Seurantakeskuksen kaikkien tulojen ja menojen tilit varainhoitovuodelta 2003 laadittiin 15. syyskuuta 2004 ja toimitettiin tilintarkastustuomioistuimelle komission asetuksen (EY) N:o 2343/2002 82 artiklan mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin sai nämä tilit 21. syyskuuta 2004. Tilinpäätöksen lyhennetty versio esitetään tämän kertomuksen liitteenä olevissa taulukoissa.

(4)  Hyväksytty hallintoneuvoston 15—17. tammikuuta 2003 pitämässä kokouksessa.

(5)  EUVL C 319, 30.12.2003, s. 68, kohta 11.


Taulukko 1

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (Lissabon)

Perustamis sopimuksen mukainen yhteisön toimivaltuuksien ala

Seurantakeskuksen toimivaltuudet (neuvoston asetus (EY) N:o 302/93)

Hallinto

Seurantakeskuksen käyttöön asetetut varat vuonna 2003

(tiedot vuodelta 2002)

Vuonna 2003 toimitetut tuotteet ja palvelut

Yhteisö täydentää huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseen tähtäävää jäsenvaltioiden toimintaa, johon kuuluu tiedotus- ja ehkäisemistoimia.

(perustamissopimuksen 152 artikla)

Tavoitteet

Toimittaa yhteisölle ja sen jäsenvaltioille luotettavia tietoja eurooppalaisella tasolla huumausaineiden ja niiden väärinkäytön ilmiöstä ja niiden seurauksista.

Seurantakeskuksen on ensisijaisesti analysoitava seuraavia aloja:

1)

huumeiden kysyntä ja kysynnän vähentäminen

2)

kansalliset ja yhteisön strategiat ja politiikat

3)

kansainvälinen yhteistyö ja tarjonnan geopolitiikka

4)

huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden kaupan valvonta

5)

huumausaineilmiön seuraukset niitä tuottaville, kuluttaville ja kauttakuljetusmaille, mukaan lukien rahanpesu.

Tehtävät

1)

kerätä ja analysoida tietoja

2)

tehdä selvityksiä ja valmistelevia tutkimuksia

3)

huolehtia tietojen paremmasta luotettavuudesta eurooppalaisella tasolla

4)

levittää luotettavia tietoja

5)

edistää kansallisten ja yhteisön toimien yhteensovittamista

6)

edistää huumausaineita koskevien tietojen sisällyttämistä kansainvälisiin ohjelmiin.

1

Hallintoneuvosto

Muodostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta, kahdesta komission edustajasta ja kahdesta Euroopan parlamentin nimeämästä tieteenharjoittajasta, joilla on huumausainealan erityisasiantuntemus. Hallintoneuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman ja yleisen vuosikertomuksen sekä vahvistaa talousarvion.

2

Johtaja: Hallintoneuvosto nimittää johtajan komission ehdotuksen perusteella.

3

Tiedekomitea: Antaa lausuntoja. Muodostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta. Hallintoneuvosto voi lisäksi nimetä enintään kuusi muuta jäsentä heidän erityisasiantuntemuksensa huomioon ottaen.

4

Ulkoinen tarkastus: Tilintarkastustuomioistuin.

5

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen: Parlamentti neuvoston suosituksesta.

Talousarvio:

10,45 miljoonaa euroa (10,36 miljoonaa euroa), josta yhteisön tukea: 89 % (87 %)

Henkilöstö 31. joulukuuta 2003:

henkilöstötaulukossa 63 (59) virkaa,

joista täytettyjä: 54 (57)

+18 (16) muuta tointa (ylimääräisten toimihenkilöiden sopimukset, komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, paikallinen henkilöstö ja tilapäistyöntekijät)

Yhteensä: 72 (73),

joiden osalta tehtävät jakaantuivat seuraavasti:

operatiiviset tehtävät: 46,5 (46)

hallinnolliset tehtävät: 18 (19)

sekalaiset tehtävät: 7,5 (8)

Tietoverkko:

Seurantakeskuksella on käytettävissään tietoverkko, ”huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä koskeva eurooppalainen tietoverkko” (Reitox), tietojen keräämistä ja vaihtoa varten. Verkko yhdistää kansalliset huumausainetietoverkot, jäsenvaltioissa olevat alan erityiskeskukset ja seurantakeskuksen kanssa yhteistyössä toimivien kansainvälisten järjestöjen tietojärjestelmät.

Julkaisut:

Vuosiraportti huumeongelmasta Euroopan unionissa

Yleinen toimintakertomus (vuosittainen)

Joka toinen kuukausi ilmestyvä tiedote (Drugnet Europe)

Joka toinen kuukausi ilmestyvä tilannekatsaus (Drugs in focus).

Lähde:Seurantakeskuksen toimittamat tiedot.


Taulukko 2

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus — Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003