ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 324

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

47. årgang
30. december 2004


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Revisionsretten

2004/C 324/1

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2003 med Arbejdsmiljøagenturets svar

1

2004/C 324/2

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2003 med Luftfartssikkerhedsagenturets svar

9

2004/C 324/3

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2003 med Søfartssikkerhedsagenturets svar

16

2004/C 324/4

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2003 med Miljøagenturets svar

23

2004/C 324/5

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering for regnskabsåret 2003 med Lægemiddelagenturets svar

30

2004/C 324/6

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2003 med Fødevaresikkerhedsautoritetens svar

39

2004/C 324/7

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2003 med Oversættelsescentrets svar

46

2004/C 324/8

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2003 med centrets svar

53

2004/C 324/9

Beretning om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2003 med Eurojusts svar

61

2004/C 324/0

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2003 med Erhvervsuddannelsesinstituttets svar

68

2004/C 324/1

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2003 med instituttets svar

75

2004/C 324/2

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2003 med Narkotikacentrets svar

83

2004/C 324/3

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad for regnskabsåret 2003 med Observationscentrets svar

91

2004/C 324/4

Beretning om årsregnskabet for EF-Sortsmyndigheden for regnskabsåret 2003 med Sortsmyndighedens svar

99

2004/C 324/5

Beretning om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2003 med Harmoniseringskontorets svar

106

DA

 


I Meddelelser

Revisionsretten

30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/1


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2003 med Arbejdsmiljøagenturets svar

(2004/C 324/01)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6-11

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Arbejdsmiljøagenturets svar

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (herefter: Arbejdsmiljøagenturet) blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 (1). Arbejdsmiljøagenturet har til opgave at indsamle og formidle oplysninger om nationale prioriteter og EF's prioriteter på arbejdsmiljøområdet samt at støtte de berørte nationale instanser og fællesskabsinstanser i udformningen og gennemførelsen af politikker og at oplyse om forebyggende aktiviteter. Tabel 1 viser i oversigtsform Arbejdsmiljøagenturets kompetenceområde og aktiviteter ifølge oplysninger fra Arbejdsmiljøagenturet.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne revisionserklæring afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2).

3.

Retten har revideret Arbejdsmiljøagenturets årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2003. Direktøren er i henhold til artikel 14, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 ansvarlig for budgettets gennemførelse. Direktøren skal udarbejde og opstille regnskabet (3) i overensstemmelse med Arbejdsmiljøagenturets interne finansielle bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 2062/94. Retten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere regnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af de almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Retten gennemgik Arbejdsmiljøagenturets regnskaber og udførte i forbindelse hermed det revisionsarbejde, den skønnede var nødvendigt.

5.

Revisionen har givet Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2003, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Bemærkningerne i det følgende har ikke indskrænkende virkning på Rettens revisionserklæring i denne beretning.

BEMÆRKNINGER

6.

Udnyttelsen af bevillingerne for regnskabsåret 2003 og af bevillingerne fremført fra det forudgående regnskabsår fremgår af tabel 2. Forvaltningsregnskabet og balancen, som Arbejdsmiljøagenturet har udarbejdet for regnskabsåret 2003, vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

De fleste af de fremførte bevillinger hidrører fra budgetafsnit III, og selv om der er fremført et betydeligt mindre beløb end året før, udgør det over 45 % af de indgåede forpligtelser. Retten skal igen gøre Arbejdsmiljøagenturet opmærksomt på, at det bør overvåge sine aktiviteter bedre.

8.

Arbejdsmiljøagenturet begyndte at anvende de regnskabsprincipper, der er fastsat i dets nye finansforordning, på regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2003. Men tallene for regnskabsåret 2002 er ikke blevet berigtiget, og derfor kan de to regnskabsår ikke kan sammenlignes.

9.

I beretningen om regnskabet for regnskabsåret 2002 (4) bemærkede Retten, at den havde konstateret mangler ved kontrollen af et støtteprogram for udarbejdelse og formidling af god praksis, der kan nedsætte sundheds- og sikkerhedsrisiciene i små og mellemstore virksomheder. I 2003 udbetalte Arbejdsmiljøagenturet 3,1 million euro på grundlag af en analyse af aktivitetsrapporter og finansielle rapporter om 53 projekter under programmet. Retten har revideret udgiftsanmeldelserne vedrørende 20 af disse projekter. Efterhånden som programmets udløbsdato nærmede sig, slækkede Arbejdsmiljøagenturet på sine krav til den finansielle dokumentation til underbygning af anmodningerne om endelige betalinger. Derfor var betalingerne på i alt 348 000 euro vedrørende fem af de 20 reviderede dossierer afholdt på grundlag af en udgiftsanmeldelse uden tilstrækkelig dokumentation eller helt uden dokumentation (5). Ifølge svaret til Rettens beretning om regnskabet for regnskabsåret 2002 (6) ville Arbejdsmiljøagenturet undersøge muligheden for at foretage kontrol hos de projektansvarlige. Der er ikke foretaget sådan kontrol i 2003.

10.

Retten bemærkede i beretningen for regnskabsåret 2002 (7), at de forudgående finansielle kontroller ikke var formaliseret og defineret godt nok. Ved revisionen i 2003 af budgetregnskabet konstateredes disse mangler på ny.

11.

I overensstemmelse med artikel 4 i oprettelsesforordningen skal de nationale myndigheder underrette Arbejdsmiljøagenturet om de organer, som Arbejdsmiljøagenturet kan samarbejde med, og som kan fungere som temacentre. Arbejdsmiljøagenturet har finansieret to centre (8), som dækker et bredt udvalg af temaer, og hvoraf det ene omfatter 14 organer, det andet 12. Den væsentligste merværdieffekt af centrenes undersøgelser er, at der indsamles data, det undertiden er vanskeligt at få adgang til, og der foretages en sammenlignende analyse af dem på europæisk plan. Arbejdsmiljøagenturet bør udbygge sit system til kontrol af de udgifter, temacentrene anmelder, og det bør blandt andet forlange, at udgifterne attesteres af en ekstern revisor.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1. Ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1654/2003 af 18. juni 2003, EUT L 245 af 29.9.2003, s. 38.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  I overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i Arbejdsmiljøagenturets finansforordning er det endelige årsregnskab for regnskabsåret 2003, dateret den 27. juli 2004, sendt til Revisionsretten. Retten modtog regnskabet den 24. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises regnskabet i oversigtsform.

(4)  Jf. punkt 12 i beretningen om regnskabet for regnskabsåret 2002, EUT C 319 af 30.12.2003, s. 10.

(5)  I fire tilfælde var anmodningen indsendt uden dokumentation, og i et tilfælde dækkede dokumentationen kun delvis det beløb, der anmodedes om.

(6)  Punkt 13 i svaret til beretningen om regnskabet for regnskabsåret 2002, EUT C 319 af 30.12.2003, s. 14.

(7)  Jf. punkt 9 i beretningen om regnskabet for regnskabsåret 2002, EUT C 319 af 30.12.2003, s. 9.

(8)  Et tredje center blev oprettet i juni 2003, udelukkende med henblik på dataindsamling i kandidatlandene; dette center ophørte med sin virksomhed i april 2004.


Tabel 1

Det Europæiske arbejdsmiljøagentur (Bilbao)

Fællesskabets kompetenceomåde i henhold til traktaten

Arbejdsmiljøagenturets kompetenceområde som fastlagt i Rådets forordning

(EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994

Ledelse

Arbejdsmiljøagenturets disponible ressourcer i 2003 (data vedrørende 2002)

Produkter og tjenesteydelser i 2003

Sociale bestemmelser

Fællesskabet og medlemsstaterne (…) har som mål (…) en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for herigennem at muliggøre en udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende niveau (…).

Med henblik på at virkeliggøre de i artikel 136 fastlagte mål støtter og supplerer Fællesskabet medlemsstaternes indsats på følgende områder:

a)

forbedring af især arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed

b)

arbejdsvilkårene (…)

(Uddrag af traktatens artikel 136 og 137)

Mål

At give fællesskabsinstanserne, medlemsstaterne og de berørte kredse alle relevante informationer, der er nyttige inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed

Opgaver

At indsamle og formidle oplysninger om de nationale og EF's prioriteter samt om forskning

At fremme samarbejde og udveksling af informationer, herunder information om uddannelsesprogrammer

At skaffe fællesskabsinstanserne og medlemsstaterne oplysninger, der er nødvendige for udformningen og gennemførelsen af en politik, navnlig hvad angår virkningen for de små og mellemstore virksomheder

At stille oplysninger fra og til tredjelande og internationale organisationer til rådighed

At skaffe oplysninger om forebyggende aktiviteter

At bidrage til udviklingen af de fremtidige fællesskabs-handlingsprogrammer

At oprette et net, som skal omfatte nationale knudepunkter og temacentre.

1

Bestyrelsen

Sammensætning

1 repræsentant for hver medlemsstat

1 repræsentant for arbejdsgiverorganisationerne i hver medlemsstat

1 repræsentant for arbejdstagerorganisationerne i hver medlemsstat

3 repræsentanter for Kommissionen

Opgaver

At vedtage arbejdsprogrammet og årsberetningen om agenturets virksomhed

2

Direktøren

Udnævnes efter indstilling fra Kommissionen af bestyrelsen

3

Udvalg

Obligatorisk samråd om arbejdsprogrammet med Kommissionen og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen

4

Ekstern revision

Revisionsretten

5

Decharge

Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Endeligt budget:

14,6 millioner euro (13,2 millioner euro)

heraf EF-tilskud:

Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold 91,58 % (98,41 %)

Generaldirektoratet for Udvidelse 7,19 % (0 %)

andre indtægter: 1,23 % (1,59 %)

Ansatte pr. 31. december 2003:

33 (31) stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen

antal besatte stillinger: 29 (29)

25 (21) andre stillinger (hjælpeansatte, udstationerede nationale eksperter, lokalt ansatte, vikarer)

Ansatte i alt: 54 (50)

der varetager følgende opgaver

operationelle: 34 (32)

administrative: 12 (9)

blandede: 8 (9)

Udvikling af nettet

ca. 600 partnere gennem de nationale knudepunkter, ni ekspertgrupper, tre temacentre, deltagelse af Phare- og EFTA-landene

Formidling af information

Den europæiske arbejdsmiljøuge: »farlige stoffer«

Deltagelse i 58 udstillinger/konferencer

Elektroniske medier: nyhedsbrev to gange ugentlig til 20 000 abonnenter, internetside (1,7 millioner besøgende)

Publikationer: 9 rapporter og arbejdspapirer, 11 faktablade, 1 nummer af bladet »Forum«, 3 nyhedsbreve i papirudgave, 19 pressemeddelelser.

3. SMV-program (2003-2004): 40 udvalgte projekter

2. SMV-program (2002-2003): 51 afsluttede projekter

Kilde:Arbejdsmiljøagenturet.


Tabel 2

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(millioner euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført på regnskabsårets endelige budget

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger opført på det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Disponible bevillinger

(2003-budgettet og regnskabsåret 2002)

bevillinger

forplig-telser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

uindfriede forpligtelser

betalinger

bortfaldne bevillinger

bevillinger

forplig-telser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

13,4

11,6

Afsnit I

Personale

3,7

3,5

3,2

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

3,9

3,6

3,3

0,1

0,5

Egne indtægter

0,0

0,0

Afsnit II

Driftsudgifter

1,4

1,4

1,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,1

1,6

1,6

1,3

0,2

0,1

Andre tilskud

0,2

0,1

Afsnit III

Aktionsudgifter

8,5

8,3

2,6

5,9

0,0

5,8

5,2

0,6

14,3

14,1

7,8

5,9

0,6

Andre indtægter

p.m.

0,2

Phare-udgifter

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

Phare-indtægter

1,1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

14,6

12,7

I alt

14,6

14,1

7,5

6,6

0,5

6,2

5,5

0,8

20,8

20,3

13,0

6,6

1,2

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellerne kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Arbejdsmiljøagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af tallene i Arbejdsmiljøagenturets eget regnskab.


Tabel 3

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — Forvaltningsregnskab for regnskabsårene 2003 og 2002

(tusind euro)

 

2003

2002

Indtægter

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

11 641

12 324

Andre tilskud

66

252

Andre indtægter

157

81

Phare-indtægter

824

0

Indtægter i alt (a)

12 688

12 657

Udgifter

Personale — Budgetafsnit I

Betalinger

3 245

3 024

Fremførte bevillinger

87

136

Driftsudgifter — Budgetafsnit III

Betalinger

1 146

1 140

Fremførte bevillinger

186

247

Aktionsudgifter — Budgetafsnit III

Betalinger

2 559

2 030

Fremførte bevillinger

5 859

5 623

Phare-udgifter

Betalinger

548

0

Fremførte bevillinger

502

0

Udgifter i alt (b)

14 131

12 199

Regnskabsårets resultat (c = a – b) (1)

–1 443

458

Saldo fremført fra det foregående regnskabsår

–1 108

–2 185

Bevillinger, der er fremført fra det foregående regnskabsår og bortfaldet

766

609

Indtægter fra det foregående regnskabsår, som kan anvendes på ny, men ikke er blevet det

1

0

Betalinger over forpligtelser, der blev annulleret i 2002

– 191

0

Kursdifferencer

4

4

Periodeafgrænsningsposter

–16

7

Regnskabsårets resultat før regnskabskorrektion (d)

–1 987

–1 108

Budgetindtægter at inkassere

850

0

Diverse indtægter at inkassere

3

0

Erhvervelse af ejendom

207

0

Afskrivninger (2)

– 186

0

Diverse udgifter

–1

0

Regnskabskorrektion (e)

873

0

Regnskabsårets saldo (d + e) (3)

–1 113

–1 108

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellerne kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Arbejdsmiljøagenturet. Tabellerne er udarbejdet på grundlag af tallene i Arbejdsmiljøagenturets eget regnskab.


Tabel 4

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — Balance pr. 31. december 2003 og pr. 31. december 2002

(tusind euro)

Aktiver

2003

2002

Passiver

2003

2002

Anlægsaktiver

 

 

Egenkapital

 

 

Edb-programmel

95

145

Egenkapital (4)

431

1 229

Edb-udstyr

136

428

Regnskabsårets saldo

–1 113

–1 108

Anlæg og inventar

215

614

Subtotal

– 682

121

Rullende materiel

0

26

Mellem- og langfristet gæld

 

 

Subtotal

445

1 214

Gæld vedrørende formålsbestemte indtægter

0

369

Mellem- og langfristede tilgodehavender

 

 

Subtotal

0

369

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

0

369

Kortfristet gæld

 

 

Subtotal

0

369

Ikkeautomatisk fremførte bevillinger

135

193

Lagre

 

 

Automatisk fremførte bevillinger

6 498

5 813

Kontorudstyr

6

15

Kommissionen

282

7

Subtotal

6

15

Diverse kreditorer

128

19

Kortfristede tilgodehavender

 

 

Sociale bidrag

73

24

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

1 035

681

Gæld vedrørende formålsbestemte indtægter

0

736

Diverse debitorer

62

53

Subtotal

7 117

6 791

Momstilgodehavender

0

5

Gennemgangs- og periodeafgrænsningskonti

 

 

Subtotal

1 097

739

Indtægtsordrer

11

21

Likvid beholdning

 

 

Indtægter at genanvende

0

17

Bank og kassebeholdning

4 889

4 922

Subtotal

11

37

Forskudsforvaltning

1

61

 

 

 

Subtotal

4 890

4 982

 

 

 

Gennemgangs- og periodeafgrænsningskonti

 

 

 

 

 

Forskud

6

0

 

 

 

Subtotal

6

0

 

 

 

I alt

6 445

7 319

I alt

6 445

7 319

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellerne kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Arbejdsmiljøagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af tallene i Arbejdsmiljøagenturets eget regnskab.


(1)  Beregnet efter principperne i artikel 15 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 8).

(2)  Arbejdsmiljøagenturet har i 2003 for første gang foretaget afskrivninger af anlægsaktiverne.

(3)  Regnskabets negative saldo skyldes, at fremførsler fortsat er betragtet som udgifter, og at der ikke er foretaget en korrektion af regnskabet. Efter et groft skøn vil regnskabsårets saldo efter korrektion af regnskabet være på ca. 1 million euro.

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellerne kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Arbejdsmiljøagenturet. Tabellerne er udarbejdet på grundlag af tallene i Arbejdsmiljøagenturets eget regnskab.

(4)  Kapitalen pr. 31. december 2003 er den samlede bruttoværdi af anlægsaktiverne pr. 31. december 2002 minus afskrivninger for perioden 1996-2002. Hertil kommer ændring af værdien af lagre fra den 31.12.2002 til den 31.12.2003 og justeringer af anlægsaktivernes værdiansættelse og bogførte værdi samt aktiver, der er udgået af formuen. Afskrivningerne i regnskabsåret 2003 er inkluderet i resultatet og dermed ikke trukket direkte fra egenkapitalen.

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellerne kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Arbejdsmiljøagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af tallene i Arbejdsmiljøagenturets eget regnskab.


ARBEJDSMILJØAGENTURETS SVAR

7.

Agenturet bekræfter sit fortsatte engagement med hensyn til at reducere antallet af fremførsler i overensstemmelse med princippet om budgettets etårighed. Agenturet har sammenlignet med 2002 reduceret fremførslerne betydeligt i 2003 (fra 60 til 45 %). Fremførslerne skyldes som i 2002 hovedsagelig korrekt gennemførelse af SMV-finansieringsordningen, som har en klar toårig gennemførelsescyklus.

8.

Efter forskellige møder mellem Kommissionen og regnskabsførere fra samtlige agenturer blev det besluttet, at annulering af bevilliger fremført ved årets udgang krævede anvendelse af særlige it-værktøjer, der ikke var tilgængelige, men nu er under udvikling af agenturet.

9.

I forbindelse med SMV-programmets projekter udbetalte agenturet ikke fuldt støttebeløb til mere end halvdelen af de projektansvarlige, og der blev udstedt seks indtægtsordrer efter den interne vurdering, som agenturets personale gennemførte af aktivitetsrapporter og finansielle rapporter og bilag, som de 53 støttemodtagere indgav. Forskellen mellem det beregnede samlede beløb og det samlede udbetalte støttebeløb var 382 377 euro. Agenturet understreger, at fire af de fem projektansvarlige, som Revisionsretten nævner, indgav oplysninger på agenturets anmodning efter revisorernes besøg, som bekræftede de oplysninger, der var indgivet tidligere i den finansielle oversigt, og en ændring var ikke nødvendig. Den femte projektansvarlige indgav nogle af de krævede oplysninger, som berettigede en udbetaling på i alt 11 000 euro. Agenturet ansatte i 2004 en kontrahent til at gennemføre fem efterfølgende finansielle revisioner — herunder inspektioner på stedet af SMV-projektansvarliges regnskaber. De endelige rapporter skal foreligge i oktober 2004. En uafhængig evaluering af de første to SMV-ordninger har desuden påvist bæredygtigheden og merværdien af de udvalgte projekter, såvel som den forsvarlige forvaltning af ordningerne.

10.

Agenturet tager Rettens bemærkning til efterretning. Ved udgangen af 2003 blev den interne omstrukturering af ressource- og servicecentret afsluttet —alle transaktioner kontrolleres nu forudgående (operationelle og finansielle aspekter).

11.

Agenturet ønsker at bemærke, at for at styrke kontrollen med udgifterne indeholder alle kontrakter, der er underskrevet med temacentrene fra september 2003, en klausul, ifølge hvilken støttemodtageren skal gennemføre en ekstern revision af anvendelsen af de midler, der stilles til rådighed med støtteaftalen. Revisorerne skal fremlægge deres sagkyndige bedømmelse, idet formålet med revisionen er at attestere, at de finansielle dokumenter, som modtageren forelægger agenturet, er i overensstemmelse med aftalens finansielle bestemmelser, at de angivne udgifter er reelle, og at alle indtægter er angivet.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/9


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2003 med Luftfartssikkerhedsagenturets svar

(2004/C 324/02)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6–10

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Luftfartssikkerhedsagenturets svar

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (herefter: Luftfartssikkerhedsagenturet) blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 (1). Regnskabsåret 2003 er det regnskabsår, hvor Luftfartssikkerhedsagenturet startede sine aktiviteter. Luftfartssikkerhedsagenturets mål er at opretholde et højt sikkerhedsniveau for civil luftfart og at sikre, at sikkerhedsreglerne for civil luftfart overholdes, og at udviklingen på dette område foregår korrekt. Endvidere skal det udstede certificeringsspecifikationer og udstede certifikater for luftfartsmateriel. Tabel 1 viser i oversigtsform Luftfartssikkerhedsagenturets kompetenceområde og aktiviteter ifølge Luftfartssikkerhedsagenturet selv.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne revisionserklæring afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2).

3.

Retten har revideret Luftfartssikkerhedsagenturets årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2003. Den administrerende direktør er i henhold til artikel 49, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 ansvarlig for budgettets gennemførelse. Den administrerende direktør skal udarbejde og opstille regnskabet (3) i overensstemmelse med agenturets finansforordning, som er vedtaget i henhold til nævnte forordnings artikel 52. Retten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere regnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, det gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af de almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Retten gennemgik Luftfartssikkerhedsagenturets regnskaber og udførte i forbindelse hermed det revisionsarbejde, den skønnede var nødvendigt.

5.

Revisionen gav Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2003, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Bemærkningerne i det følgende har ikke indskrænkende virkning på Rettens revisionserklæring i denne beretning.

BEMÆRKNINGER

6.

Udnyttelsen af bevillingerne for regnskabsåret 2003 fremgår af tabel 2. Forvaltningsregnskabet og balancen, som Luftfartssikkerhedsagenturet har udarbejdet for regnskabsåret 2003, vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

Den administrerende direktør, som er anvisningsberettiget, har også fuldmagt til at underskrive bankordrer, hvad der er i strid med artikel 37 i Luftfartssikkerhedsagenturets finansforordning.

8.

I henhold til artikel 43, stk. 1, litra e), i Luftfartssikkerhedsagenturets finansforordning skal regnskabsføreren godkende »de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at levere eller dokumentere regnskabsmæssige oplysninger«. Denne godkendelse fandt ikke sted i regnskabsåret.

9.

En gennemgang af ansættelsesdossierer viste, at de ikke var systematisk opbygget, og dokumentationen ikke var i orden. I betragtning af, hvor mange der planlægges ansat frem til 2006 (ca. 300 personer), er det vigtigt, at der træffes foranstaltninger til at sikre en bedre kontrol af, at bestemmelserne overholdes.

10.

Edb-system-kontrolmiljøet burde ifølge revisionen styrkes i betragtning af den forventede vækst i Luftfartssikkerhedsagenturets aktiviteter.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  I overensstemmelse med artikel 83, stk. 3, i Luftfartssikkerhedsagenturets finansforordning er de endelige regnskaber for regnskabsåret 2003, dateret den 31. marts 2004, sendt til Revisionsretten. Retten modtog regnskaberne den 20. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises regnskabet i oversigtsform.


Tabel 1

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (midlertidigt hjemsted: Bruxelles, flytning planlagt til Köln)

Fællesskabets kompetenceområde i henhold til traktaten

Luftfartssikkerhedsagenturets kompetenceområde

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002)

Ledelse

Luftfartssikkerhedsagenturets disponible ressourcer i 2003

Produkter og tjenesteydelser i 2003

Den fælles transportpolitik

»Rådet kan med kvalificeret flertal træffe beslutning om, hvorvidt, i hvilket omfang og på hvilken måde passende bestemmelser vil kunne fastsættes for sø- og luftfart«

(Traktatens artikel 80)

Mål

At opretholde et højt ensartet sikkerhedsniveau for civil luftfart i Europa

At sikre, at sikkerhedsbestemmelserne for civil luftfart overholdes, og at udviklingen på dette område foregår korrekt

At fremme den frie bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser

At fremme omkostningseffektiv regulering og certificering og at undgå overlapning på nationalt og europæisk plan.

Opgaver

At afgive udtalelser til Kommissionen

At udstede certificeringsspecifikationer og udarbejde vejledende materiale om gennemførelsen af fællesskabspolitikken

At udstede luftdygtigheds- og miljøcertifikater for luftfartsmateriel

At foretage inspektioner i medlemsstaterne af, at Luftfartssikkerhedsagenturets sikkerhedsbestemmelser for civil luftfart overholdes

At foretage de nødvendige undersøgelser i virksomhederne

På medlemsstaternes vegne at udføre funktioner og opgaver, som er pålagt dem ved gældende internationale konventioner, herunder navnlig Chicago-konventionen (konventionen angående civil luftfart, som blev undertegnet den 7. december 1944).

1

Bestyrelsen

Sammensætning

En repræsentant for hver medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen

Opgaver

At vedtage arbejdsprogrammet og overvåge gennemførelsen af det

At vedtage retningslinjer for certificeringsopgavernes fordeling på medlemsstaterne eller på kompetente organer

At oprette et rådgivende organ bestående af de berørte parter

2

Den administrerende direktør

Udnævnes af bestyrelsen på forslag af Kommissionen

3

Klagenævn

4

Ekstern revision

Revisionsretten

5

Decharge

Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Endeligt budget

4,75 millioner euro, heraf EF-tilskud: 100 %

Ansatte pr. 31. december 2003:

80 stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen,

antal besatte stillinger: 1

+16 andre stillinger (hjælpeansatte)

Ansatte i alt: 17,

der varetager følgende opgaver

operationelle: 1

administrative: 4

blandede: 12

Antal

afgivne udtalelser: 2

specificeringer og vejledende materiale: 19

certificeringsafgørelser:2 132 (1 606 vedrørende mindre ændringer)

inspektioner: ingen

undersøgelser: ingen

Kilde:Luftfartssikkerhedsagenturet.


Tabel 2

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(millioner euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført i det endelige budget for regnskabsåret

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger i det endelige budget

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

4,7

3,7

Afsnit I

Personale

0,9

0,7

0,7

0,0

0,2

Andre tilskud

Afsnit II

Driftsudgifter

0,8

0,5

0,1

0,4

0,3

Andre indtægter

Afsnit III

Aktionsudgifter

3,0

2,7

0,2

2,5

0,3

I alt

4,7

3,7

I alt

4,7

3,9

1,0

2,9

0,8

Kilde:Luftfartssikkerhedsagenturet — Tabellen er udarbejdet på grundlag af Luftfartssikkerhedsagenturets eget regnskab.


Tabel 3

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur — Forvaltningsregnskab for regnskabsåret 2003

(tusind euro)

 

2003

Indtægter

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

3 725

Indtægter i alt (a)

3 725

Udgifter

Personale — Budgetafsnit I

Betalinger

680

Fremførte bevillinger

27

Driftsudgifter — Budgetafsnit II

Betalinger

153

Fremførte bevillinger

396

Aktionsudgifter — Budgetafsnit III

Betalinger

197

Fremførte bevillinger

2 486

Udgifter i alt (b)

3 939

Regnskabsårets saldo (a – b)

– 214

Kilde:Luftfartssikkerhedsagenturet.


Tabel 4

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur — Balance pr. 31. december 2003

(tusind euro)

Aktiver

2003

Passiver

2003

Anlægsaktiver

 

Anlægskapital

 

Immaterielle anlægsaktiver

10

Egenkapital

16

Edb-udstyr

11

Regnskabsårets saldo

– 214

Afskrivninger

–5

Subtotal

– 198

Subtotal

16

Kortfristet gæld

 

Kortfristede tilgodehavender

 

Kommissionen

8

Andre forskud

5

Automatisk fremførte bevillinger

2 909

Diverse debitorer

1

Diverse kreditorer

18

Subtotal

6

Sociale bidrag

12

Likvide beholdninger

 

Subtotal

2 947

Bank og kassebeholdning

2 727

 

 

Subtotal

2 727

 

 

I alt

2 749

I alt

2 749

Kilde:Luftfartssikkerhedsagenturet.


DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR SVAR

7.

Indtil udgangen af 2003 var den administrerende direktør den eneste midlertidigt ansatte, som agenturet havde ansat. Han var i realiteten tilknyttet regnskabsføreren ved underskrivning af banktransaktioner. Ansættelsen af andre midlertidigt ansatte gjorde det muligt at afhjælpe uforeneligheden i løbet af andet halvår af 2004.

8.

De finansielle systemer blev godkendt af regnskabsføreren i begyndelsen af februar 2004. Der er ved at blive indkøbt et edb-system til forvaltning af anlægsaktiver, som den anvisningsberettigede skal indføre, og dette vil blive godkendt efterfølgende.

9.

Manglerne, som Retten fremhæver, er knyttet til agenturets etableringsfase. I februar 2004 blev der oprettet en personaleafdeling, der omfatter en enhed med speciale i ansættelse, som har indført procedurer og værktøjer. Fra januar 2005 påregner agenturet at indføre et edb-system til ansættelsesstyring.

10.

Agenturets edb-miljø har i høj grad været betinget af agenturets indkvartering i Kommissionens lokaler. Flytningen af agenturet i november 2004 til nye lokaler i Køln vil gøre det muligt i væsentlig grad at forbedre edb-miljøet og indføre en ny edb-struktur.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/16


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2003 med Søfartssikkerhedsagenturets svar

(2004/C 324/03)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6-10

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Søfartssikkerhedsagenturets svar

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (herefter: Søfartssikkerhedsagenturet) blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 (1). Regnskabsåret 2003 er det regnskabsår, hvor Søfartssikkerhedsagenturet startede sine aktiviteter. Søfartssikkerhedsagenturets mål er at sikre et højt niveau for søfartssikkerhed og for forebyggelse af forurening fra skibe, at bistå Kommissionen og medlemsstaterne på det tekniske plan, at overvåge gennemførelsen af fællesskabsretten og vurdere effektiviteten af den. Tabel 1 viser i oversigtsform Søfartssikkerhedsagenturets kompetenceområde og aktiviteter ifølge Søfartssikkerhedsagenturet selv.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne revisionserklæring afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2).

3.

Retten har revideret Søfartssikkerhedsagenturets årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2003. Den administrerende direktør er i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002, ansvarlig for budgettets gennemførelse. Den administrerende direktør skal udarbejde og opstille regnskabet (3) i overensstemmelse med Luftfartssikkerhedsagenturets finansforordning, der er vedtaget i henhold til artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002. Retten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere regnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af de almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Retten gennemgik Luftfartssikkerhedsagenturets regnskaber og udførte i forbindelse hermed det revisionsarbejde, den skønnede var nødvendigt.

5.

Revisionen har givet Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2003, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Bemærkningerne i det følgende har ikke indskrænkende virkning på Rettens revisionserklæring i denne beretning.

BEMÆRKNINGER

6.

Udnyttelsen af bevillingerne for regnskabsåret 2003 fremgår af tabel 2. Forvaltningsregnskabet og balancen, som Søfartssikkerhedsagenturet har udarbejdet for regnskabsåret 2003, vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

Den administrerende direktør, som er anvisningsberettiget, har også fuldmagt til at underskrive bankordrer, hvad der er i strid med artikel 37 i Søfartssikkerhedsagenturets finansforordning.

8.

I henhold til artikel 43, stk. 1, litra e), i Søfartssikkerhedsagenturets finansforordning skal regnskabsføreren godkende »de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at levere eller dokumentere regnskabsmæssige oplysninger«. Denne godkendelse er endnu ikke formaliseret.

9.

Søfartssikkerhedsagenturet bør udføre systematisk kontrol af lønudbetalingerne til de ansatte.

10.

Edb-system-kontrolmiljøet burde ifølge revisionen styrkes i betragtning af den forventede vækst i Luftfartssikkerhedsagenturets aktiviteter.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  EFT L 201 af 31.7.2002, s. 8.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  I overensstemmelse med artikel 82 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2343/2002 er Søfartssikkerhedsagenturets endelige årsregnskab over samtlige indtægter og udgifter for regnskabsåret 2003, dateret den 1. marts 2004, sendt til Revisionsretten. Retten modtog regnskabet den 20. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises regnskabet i oversigtsform.


Tabel 1

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (midlertidigt hjemsted: Bruxelles, flytning planlagt til Lissabon)

Fællesskabets kompetenceområde i henhold til traktaten

Søfartssikkerhedsagenturets kompetenceområde

som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002

Ledelse

Søfartssikkerhedsagenturets disponible ressourcer i 2003

Produkter og tjenesteydelser i 2003 (1)

Fælles transportpolitik

»Rådet kan med kvalificeret flertal træffe beslutning om, hvorvidt, i hvilket omfang og på hvilken måde passende bestemmelser vil kunne fastsættes for sø- og luftfart«

(Traktatens artikel 80)

Mål

At sikre et højt, ensartet og effektivt niveau for søfartssikkerhed og for forebyggelse af forurening fra skibe

At yde medlemsstaterne og Kommissionen teknisk og videnskabelig støtte

At overvåge gennemførelsen af fællesskabsretten på området og vurdere effektiviteten af de gældende foranstaltninger.

Opgaver

At bistå Kommissionen i forberedelsen og gennemførelsen af fællesskabsretten

At kontrollere, hvordan Fællesskabets havnestatskontrolordning fungerer, eventuelt ved besøg i medlemsstaterne

At yde Kommissionen teknisk bistand ved havnestatskontrol

At samarbejde med medlemsstaterne om tekniske løsninger og at yde dem støtte i forbindelse med gennemførelsen af fællesskabsretten

At fremme samarbejdet mellem kyststaterne i de berørte farvande

At udvikle informationssystemer

At lette samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen ved at udvikle en fælles metodologi for undersøgelse af søulykker

At forsyne Kommissionen og medlemsstaterne med pålidelige oplysninger om søfartssikkerhed og om forurening fra skibe

At bistå Kommissionen og medlemsstaterne med identifikation og forfølgelse af skibe, der har foretaget ulovlige udledninger.

1

Bestyrelsen

Sammensætning

En repræsentant for hver medlemsstat, fire repræsentanter for Kommissionen, fire sagkyndige uden stemmeret fra de berørte sektorer

Opgaver

At vedtage budgettet og arbejdsprogrammet

At behandle medlemsstaternes anmodninger om støtte

2

Den administrerende direktør

Udnævnes af bestyrelsen på forslag af Kommissionen

3

Ekstern revision

Revisionsretten

4

Decharge

Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Endeligt budget:

4,5 millioner euro, heraf EF-tilskud: 100 %

Ansatte pr. 31. december 2003:

Oplysningerne ikke modtaget

Antal afgivne udtalelser: 2

Inspektioner: 4

Kilde:Søfartssikkerhedsagenturet.


Tabel 2

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(tusind euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført i det endelige budget for regnskabsåret

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger i det endelige budget

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

4 500

2 630

Afsnit I

Personale

1 552

713

647

66

838

Andre indtægter

 

2

Afsnit II

Driftsudgifter

848

553

238

315

295

 

 

 

Afsnit III

Aktionsudgifter

230

167

13

155

63

I alt

4 500

2 632

I alt

2 630

1 434

898

536

1 196

NB:Tallene er afrundet, og derfor kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen.

Kilde:Søfartssikkerhedsagenturet — Tabellen er udarbejdet på grundlag af Søfartssikkerhedsagenturets eget regnskab.


Tabel 3

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur — Forvaltningsregnskab for regnskabsåret 2003

(tusind euro)

 

2003

Indtægter

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

2 630

Andre indtægter

2

Indtægter i alt (a)

2 632

Udgifter

Personale — Budgetafsnit I

Betalinger

647

Fremførte bevillinger

66

Driftsudgifter — Budgetafsnit II

Betalinger

238

Fremførte bevillinger

315

Aktionsudgifter — Budgetafsnit III

Betalinger

13

Fremførte bevillinger

155

Udgifter i alt (b)

1 434

Regnskabsårets saldo (a – b)

1 198

NB:Tallene er afrundet, og derfor kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen.

Kilde:Søfartssikkerhedsagenturet.


Tabel 4

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur — Balance pr. 31. december 2003

(tusind euro)

Aktiver

2003

Passiver

2003

Anlægsaktiver

 

Egenkapital

 

Programmel

11

Egenkapital

8

Afskrivninger

–3

Regnskabsårets saldo

1 198

Subtotal

8

Subtotal

1 206

Kortfristede tilgodehavender

 

Kortfristet gæld

 

Forskud til personalet

17

Automatisk fremførte bevillinger

536

Diverse debitorer

3

Diverse kreditorer

29

Subtotal

20

Subtotal

566

Likvide beholdninger

 

 

 

Banker

1 744

 

 

Subtotal

1 744

 

 

I alt

1 772

I alt

1 772

NB:Tallene er afrundet, og derfor kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen.

Kilde:Søfartssikkerhedsagenturet.


(1)  Søfartssikkerhedsagenturet kunne først starte sine operationelle aktiviteter i november 2003.

Kilde:Søfartssikkerhedsagenturet.


SØFARTSSIKKERHEDAGENTURETS SVAR

7.

Det har ikke været muligt at sikre adskillelsen af funktioner på grund af, at agenturet manglede personale. Siden januar 2004 er den interne kontrol blevet styrket efter ansættelsen af nye medarbejdere, og adskillelsen af funktioner er nu sikret.

8.

Som følge af Revisionsrettens bemærkninger godkendte regnskabsføreren regnskabs- og budgetsystemerne i marts 2004.

9.

Det er Kommissionens betalingskontor, som udregner lønningerne til EMSA’s ansatte. Som følge af udvidelsen af personaleafdelingen er lønkontrollen blevet skærpet.

10.

Agenturet har styrket sit it-team betydeligt. I slutningen af 2003 var der en ansat, og i slutningen af 2004 skal der efter planen være fem ansatte. Dette vil muliggøre en bedre opdeling af opgaver og ansvar og dermed forbedre kontrollen med computersystemet.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/23


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2003 med Miljøagenturets svar

(2004/C 324/04)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6-8

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Miljøagenturets svar

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Miljøagentur (herefter: Miljøagenturet) blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 (1). Miljøagenturets opgave er at indføre et overvågningsnet, der kan forsyne Kommissionen, medlemsstaterne og offentligheden mere generelt med pålidelige oplysninger om miljøsituationen. På grundlag af disse oplysninger skal Unionen og medlemsstaterne kunne træffe miljøbeskyttelsesforanstaltninger og evaluere, hvor effektivt disse foranstaltninger virker. Tabel 1 viser i oversigtsform Miljøagenturets kompetenceområde og aktiviteter ifølge Miljøagenturet selv.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne revisionserklæring afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2).

3.

Retten har revideret Miljøagenturets årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2003. Direktøren er i henhold til artikel 13 i Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 ansvarlig for budgettets gennemførelse. Direktøren skal udarbejde og opstille regnskabet (3) i overensstemmelse med Miljøagenturets finansielle bestemmelser, som er vedtaget i henhold til artikel 14 i Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90. Retten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere regnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af de almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Retten gennemgik Miljøagenturets regnskaber og udførte i forbindelse hermed det revisionsarbejde, den skønnede var nødvendigt.

5.

Revisionen har givet Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2003, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Bemærkningerne i det følgende har ikke indskrænkende virkning på Rettens revisionserklæring i denne beretning.

BEMÆRKNINGER

6.

Udnyttelsen af bevillingerne for regnskabsåret 2003 og af bevillingerne fremført fra det forudgående regnskabsår fremgår af tabel 2  (4). Forvaltningsregnskabet og balancen, som Miljøagenturet har udarbejdet for regnskabsåret 2003, vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

I strid med Miljøagenturets finansforordning (5) udstedes der ikke systematisk indtægtsordrer ved fastlæggelsen af fordringer. I regnskabsåret var der ikke udstedt indtægtsordrer på fordringer på i alt 2 539 000 euro, hvoraf 1 472 000 euro allerede var inkasseret.

8.

I regnskabsåret 2003 blev der ikke foretaget afstemning af Miljøagenturets syv bankkonti med saldoen på de tilsvarende konti i regnskabet. Sådanne afstemninger bør foretages hver måned og meddeles den ansvarlige i forvaltningen.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  EFT L 120 af 11.5.1990.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  I overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 er Miljøagenturets endelige samlede regnskab (indtægter og udgifter) for regnskabsåret 2003, dateret den 6. august 2004, sendt til Revisionsretten. Retten modtog regnskabet den 22. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises regnskabet i oversigtsform.

(4)  Tallene i alle tabeller i beretningen er beregnet med størst mulig nøjagtighed på grundlag af de foreliggende data. Tallene er afrundede, hvad der kan give små forskelle mellem totalerne og summen af tallene i tabellen. En streg angiver, at der ikke er nogen talværdi, eller at talværdien er nul, og 0,0 angiver en talværdi, der er lavere end afrundingsgrænsen.

(5)  Artikel 53, stk. 2.


Tabel 1

Det Europæiske Miljøagentur (København)

Fællesskabets kompetenceområde i henhold til traktaten

Miljøagenturets kompetenceområde som fastlagt iRådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990

Ledelse

Miljøagenturets disponible ressourcer (data vedrørende 2002)

Produkter og tjenesteydelser i 2003

Miljøpolitik

Fællesskabets politik på miljøområdet tager sigte på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til de forskelligartede forhold, der gør sig gældende i de forskellige områder i Fællesskabet. Den bygger på forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler. (…) Ved udarbejdelsen af Fællesskabets politik (…) tages der hensyn til eksisterende videnskabelige og tekniske data (…)

(Traktatens artikel 174)

Mål

At indføre et europæisk miljøovervågningsnet for at forsyne Fællesskabet og dets medlemsstater med pålidelige oplysninger, således at de kan:

a)

træffe de nødvendige miljøbeskyttelsesforanstaltninger

b)

vurdere deres gennemførelse

c)

sikre, at offentligheden oplyses på tilfredsstillende vis om miljøforholdene.

Opgaver

At skaffe Fællesskabet og medlemsstaterne de nødvendige oplysninger

At registrere og vurdere data om miljøsituationen og udarbejde rapporter om miljøets kvalitet

At sikre, at miljødata på europæisk plan er sammenlignelige

At fremme integreringen af europæiske miljøoplysninger i internationale programmer

At offentliggøre en rapport hvert femte år om miljøsituationen og om ændringer i og fremtidsudsigterne for miljøet

At fremme udviklingen af fremtidsstudieteknikker i miljøspørgsmål og af metoder til vurdering af omkostningerne i forbindelse med miljøskader samt udvekslingen af oplysninger om teknologi til at forebygge miljøskader.

1

Bestyrelsen

Sammensætning

En repræsentant for hver medlemsstat

To repræsentanter for Kommissionen

To videnskabsmænd udpeget af Europa-Parlamentet

Opgaver

At vedtage arbejdsprogrammet og overvåge gennemførelsen af det

2

Direktøren

Udnævnes på Kommissionens forslag af bestyrelsen

3

Det Rådgivende Forum

Er sammensat af en repræsentant for hver medlemsstat og rådgiver direktøren

4

Det Videnskabelige Udvalg

Sammensat af medlemmer, der er kvalificerede på miljøområdet, og som udpeges af bestyrelsen

5

Ekstern revision

Revisionsretten

6

Decharge

Parlamentet efter henstilling fra Rådet

Endeligt budget

27,5 millioner euro (25,1 million euro), heraf EF-tilskud: 77 % (76 %):

Ansatte pr. 31. december 2003

111 (106) stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen,

antal besatte stillinger: 95 (85)

+16 (26) andre stillinger (hjælpeansatte, udstationerede nationale eksperter, lokalt ansatte, vikarer)

Ansatte i alt: 111 (111)

der varetager følgende opgaver:

operationelle: 69 (69)

administrative: 41 (41)

blandede: 1 (1)

Levering af materiale og indikatorer til den sammenfattende rapport om bæredygtig udvikling

Indikatorer for miljøsituationen i 2003

Analyse og fremtidsstudier af drivhusgasudledninger (1990-2020)

Færdiggørelse af Kiev-rapporten (miljøsituationen i kandidatlandene i Central- og Østeuropa)

Tre seminarer afholdt inden for rammerne af det græske formandskab for Rådet

Udarbejdelse af miljøindikatorer på særlige områder (transportsektoren i kandidatlandene, Donau-Sortehavs-området)

Bistand til harmonisering af oplysninger

Forvaltning af informationsnettet Miljønettet (Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet).

Kilde:Miljøagenturet.


Tabel 2

Det Europæiske Miljøagentur — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(millioner euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført på regnskabsårets endelige budget

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger opført på det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Disponible bevillinger

(2003-budgettet og regnskabsåret 2002)

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

bevillinger

forpligtelser

betalinger

bevillinger at fremføre

bortfaldne bevillinger

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

21,4

21,4

Afsnit I

Personale

11,5

11,5

11,1

0,3

0,1

1,4

1,4

0,8

0,3

0,3

13,0

13,0

11,9

0,7

0,4

Andre tilskud

6,1

8,4

Afsnit II

Driftsudgifter

2,9

2,8

2,4

0,4

0,0

0,3

0,2

0,2

0,0

0,1

3,1

3,1

2,6

0,4

0,1

Andre indtægter

0,0

0,1

Afsnit III

Aktionsudgifter

13,1

13,0

6,0

7,0

0,1

5,9

5,6

4,9

0,8

0,3

19,0

18,6

10,9

7,8

0,4

I alt

27,5

29,9

I alt

27,5

27,4

19,6

7,7

0,2

7,6

7,3

5,8

1,1

0,6

35,1

34,6

25,4

8,9

0,9

NB:Tallene er afrundet, og derfor kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen.

Kilde:Miljøagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af tallene i Miljøagenturets eget regnskab.


Tabel 3

Det Europæiske Miljøagentur — Forvaltningsregnskab for regnskabsårene 2003 og 2002

(tusind euro)

 

2003

2002

Indtægter

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

21 380

18 749

Andre tilskud

8 423

1 136

Andre indtægter

89

198

Indtægter i alt (a)

29 891

20 083

Udgifter

Personale — Budgetafsnit I

Betalinger

11 123

9 714

Fremførte bevillinger

315

1 018

Driftsududgifter — Budgetafsnit II

Betalinger

2 447

2 054

Fremførte bevillinger

395

247

Aktionsudgifter — Budgetafsnit III

Betalinger

5 997

6 493

Fremførte bevillinger

7 008

5 611

Udgifter i alt (b)

27 284

25 136

Regnskabsårets resultat (a – b)

2 607

–5 053

Saldo fremført fra det foregående regnskabsår

–7 427

–3 275

Bevillinger, der er fremført og bortfaldet

617

889

Indtægter fra det foregående regnskabsår, som kan anvendes på ny, men ikke er blevet det

36

8

Kursdifferencer

–4

4

Periodeafgrænsningsposter

–18

0

Regnskabsårets saldo

–4 190

–7 427

NB:Tallene er afrundet, og derfor kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen.

Kilde:Miljøagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Miljøagenturets eget regnskab.


Tabel 4

Det Europæiske Miljøagentur — Balance pr. 31. december 2003 og 31. december 2002

(tusind euro)

Aktiver

2003

2002

Passiver

2003

2002

Anlægsaktiver

 

 

Egenkapital

 

 

Edb-udstyr

1 366

1 847

Egenkapital

1 265

1 295

Anlæg og inventar

2 302

2 254

Regnskabsårets saldo

–4 190

–7 427

Finansielle anlægsaktiver

425

405

Subtotal

–2 925

–6 133

Afskrivninger

–2 860

–3 237

Kortfristet gæld

 

 

Subtotal

1 232

1 269

Kommissionen

3 124

5 263

Lagre

 

 

Andre tilskudsgivere

1 066

2 270

Kontorartikler

33

26

Automatisk fremførte bevillinger

8 852

7 591

Subtotal

33

26

Diverse kreditorer

0

769

Kortfristede tilgodehavender

 

 

Sociale bidrag

417

111

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

3 124

5 263

Subtotal

13 460

16 003

Andre tilskud

1 066

2 270

Gennemgangs- og periodeafgrænsningskonti

 

 

Indtægtsordrer

65

226

Indtægter at genanvende

212

175

Diverse debitorer

127

153

Indtægtsordrer

65

226

Momstilgodehavender

232

266

Subtotal

277

400

Subtotal

4 614

8 178

 

 

 

Likvide beholdninger

 

 

 

 

 

Banker

4 892

740

 

 

 

Forskudsforvaltning

40

40

 

 

 

Subtotal

4 932

780

 

 

 

Gennemgangs- og periodeafgrænsningskonti

 

 

 

 

 

Gennemgangskonti

0

18

 

 

 

Subtotal

0

18

 

 

 

I alt

10 811

10 271

I alt

10 811

10 271

NB:Tallene er afrundet, og derfor kan summen af tallene i tabellen afvige fra totalen.

Kilde:Miljøagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Miljøagenturets eget regnskab.


MILJØAGENTURETS SVAR

7 og 8.

 Det Europæiske Miljøagentur erkender, at der er behov for at styrke forvaltningen af indtægtsordrer og behov for regelmæssig afstemning af konti.

For at afhjælpe de ressourcebegrænsninger, der er opstået, og øge kapaciteten er det blevet besluttet på forvaltningsplanet at ansætte en regnskabsfører i overensstemmelse med organisationsplanen for 2004.

På kort sigt nedsættes der en EEA-taskforce vedrørende regnskabsføring for at sikre regelmæssige og behørige transaktioner hele året, for at indføre et periodiseret regnskab og for at forberede regnskabsafslutningen i overensstemmelse med de fornødne standarder og krav.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/30


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering for regnskabsåret 2003 med Lægemiddelagenturets svar

(2004/C 324/05)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6-14

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-5

Lægemiddelagenturets svar

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (herefter: Lægemiddelagenturet) blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 af 22. juli 1993 (1). Lægemiddelagenturet arbejder via netværk og koordinerer de videnskabelige ressourcer, som de nationale kompetente myndigheder stiller til dets rådighed til vurdering og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler. Tabel 1 viser i oversigtsform Lægemiddelagenturets kompetenceområde og aktiviteter ifølge Lægemiddelagenturet selv.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne revisionserklæring afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2).

3.

Retten har revideret Lægemiddelagenturets årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 2003. Direktøren er i henhold til artikel 57a, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 ansvarlig for budgettets gennemførelse. Direktøren skal udarbejde og opstille regnskabet (3) i overensstemmelse med Lægemiddelagenturets finansielle bestemmelser, der er vedtaget i henhold til nævnte forordnings artikel 57a, stk. 11. Retten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere årsregnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Retten gennemgik Lægemiddelagenturets regnskaber og udførte i den forbindelse det revisionsarbejde, den skønnede var nødvendigt.

5.

Revisionen gav Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 2003, er rigtigt. Retten skal dog gøre opmærksom på det forhold, der beskrives i punkt 10. Når der ses bort fra de forhold, der beskrives i punkt 7 og 12, har Retten fået rimelig sikkerhed for, at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige.

BEMÆRKNINGER

6.

Udnyttelsen af bevillingerne for regnskabsåret 2003 og af bevillingerne fremført fra det forudgående regnskabsår fremgår af tabel 2. Resultatopgørelsen og balancen, som Lægemiddelagenturet har udarbejdet for regnskabsåret 2003, vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

Den 5. juni 2003 vedtog Lægemiddelagenturets styrelse med forbehold for Kommissionens godkendelse en ny finansforordning og gennemførelsesbestemmelser hertil, som trådte i kraft fra andet halvår af regnskabsåret 2003 (4). I udtalelse nr. 6/2003 af 17. juli 2003 havde Retten peget på nogle punkter, hvor Lægemiddelagenturets finansforordning fraviger rammefinansforordningen for fællesskabsorganerne. I udtalelsens punkt 7 understregede Retten specielt, at Lægemiddelagenturets gennemførelsesbestemmelser vedrørende indgåelse af offentlige indkøbsaftaler skal være i overensstemmelse med finansforordningen vedrørende det almindelige budget og gennemførelsesbestemmelserne hertil. I henhold til bestemmelserne vedrørende det almindelige budget nedsættes der et bedømmelsesudvalg for bud vedrørende alle aftaler til en værdi af over 13 800 euro, mens Lægemiddelagenturet har fastsat denne beløbsgrænse til 75 000 euro (i tabel 5 vises de punkter, hvor Lægemiddelagenturets gennemførelsesbestemmelser fraviger de almindelige gennemførelsesbestemmelser).

8.

Agenturets regnskab for 2003 er opstillet efter de regnskabsprincipper, der er nedfældet i Lægemiddelagenturets nye finansforordning (5). Regnskabstallene for regnskabsåret 2002 er ikke blevet berigtiget efter de regnskabsregler, der er anvendt ved opstillingen af regnskabet for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2003.

9.

I henhold til artikel 43, stk. 1, litra e), i Lægemiddelagenturets finansforordning skal regnskabsføreren "godkende de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at levere eller dokumentere regnskabsmæssige oplysninger". Denne godkendelse har ikke fundet sted.

10.

Lægemiddelagenturet har i 2003 foretaget en inventaropgørelse af anlægsaktiverne på basis af aktivernes art. Regnskabet over anlægsaktiverne følger imidlertid aktivernes anskaffelsesår, og det gør det vanskeligt at afstemme inventarlisten med regnskabet. Desuden optræder nogle aktiver hverken på inventarlisten eller i regnskabet over anlægsaktiver. Deres samlede værdi efter afskrivning er ansat til 4 188 000 euro (6) og inkluderet i posten »Anlægsaktiver« på balancen. Lægemiddelagenturet bør anskaffe et system til forvaltning af anlægsaktiverne, som sikrer, at inventarlisten er fuldstændig udtømmende og stemmer overens med regnskabet.

11.

Det er ikke sikret, at foranstaltningerne til intern kontrol anvendes kontinuerligt. Således indeholder en række dossierer ikke alle de bilag, som skal være der, før der kan indgås en forpligtelse eller udstedes en betalingsordre.

12.

Ved bestemte procedurer med forhandling vælges leverandøren på grundlag af kriteriet »erfaringer med kontrahenten«. Denne regel findes ikke i gennemførelsesbestemmelserne (7) til finansforordningen.

13.

Ved gennemgangen af ansættelsesdossiererne fandt Retten mange formelle fejl og huller i dokumentationen: Valget af ansøgere, der skulle indkaldes til samtale, var ikke dokumenteret. Der var opstillet tjeklister, der skulle anvendes ved kontrollen af, om ansøgerne opfyldte kriterierne, men disse lister omfattede ikke alle de udvælgelseskriterier, der var fastlagt i stillingsopslagene.

14.

Lægemiddelagenturets enhed for kvalitetssikring fungerer som intern revisor. Ved to af de revisioner, den gennemførte i 2002 af indførelsen af et elektronisk dokumentationssystem, konstaterede enheden, at omkostningerne og tidsforbruget var øget ganske betydeligt, fordi projektet ikke blev styret godt nok. En senere revision gennemført i 2003 af en ekstern konsulent har bekræftet de svagheder, den interne revisor havde konstateret. Projektet startede ved udgangen af 2000, og systemet skulle have været operationelt først i 2002. Omkostningerne var anslået til 1,2 millioner euro. I 2004 var systemet stadig ikke operationelt, og der var allerede indgået forpligtelser for 1,7 millioner euro.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  EFT L 214 af 24.8.1993, s. 18; ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1), har Lægemiddelagenturet fået ændret navn til: Det Europæiske Lægemiddelagentur.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  I overensstemmelse med artikel 83, stk. 3, i agenturets finansforordning blev Lægemiddelagenturets endelige regnskab for regnskabsåret 2003, dateret den 14. maj 2004, sendt til Revisionsretten. Retten modtog regnskabet den 24. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises regnskabet i oversigtsform.

(4)  Kommissionen afgav udtalelse i begyndelsen af 2004.

(5)  Artikel 78 i Lægemiddelagenturets finansforordning.

(6)  Beløbet er værdien af programmel og indretning af lokaler.

(7)  Artikel 86 i gennemførelsesbestemmelserne til Lægemiddelagenturets finansforordning.


Tabel 1

Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (London)

Fællesskabets kompetenceområde i henhold til traktaten

Lægemiddelgenturets kompetenceområde som fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 2309/93 af 22. juli 1993

Ledelse

Lægemiddelgenturets disponible ressourcer

(data vedrørende 2002)

Produkter og tjenesteydelser

(data vedrørende 2002)

Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelses-niveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter.

Fællesskabets indsats, der skal være et supplement til de nationale politikker, skal være rettet mod at forbedre folkesundheden og forebygge sygdomme hos mennesker samt imødegå forhold, der kan indebære risiko for menneskers sundhed. (…)

(Traktatens artikel 152)

Mål

At koordinere de videnskabelige ressourcer, som medlemsstaternes myndigheder stiller til dets rådighed med henblik på godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler.

At yde medlemsstaterne og Unionens institutioner videnskabelig rådgivning om human- og veterinærmedicinske lægemidler.

Opgaver

At samordne den videnskabelige vurdering af lægemidler, som er omfattet af Fællesskabets procedurer for markedsføringstilladelse

At samordne overvågningen af lægemidler, som er godkendt i Fællesskabet (lægemiddelovervågning)

At rådgive om de maksimumsgrænser for restkoncentrationer af veterinærlægemidler, som kan accepteres i levnedsmidler af animalsk oprindelse

At samordne kontrollen med overholdelsen af principperne for god fremstillingspraksis, god laboratoriepraksis og god klinisk praksis

At føre et register over tilladelser til markedsføring af lægemidler

(1)

Udvalget for Farmaceutiske Specialiteter, bestående af to medlemmer udpeget af hver medlemsstat, udarbejder udtalelser om spørgsmål vedrørende vurderingen af humanmedicinske lægemidler.

(2)

Udvalget for Veterinærlægemidler, bestående af to medlemmer udpeget af hver medlemsstat, udarbejder udtalelser om spørgsmål vedrørende vurderingen af veterinærlægemidler.

(3)

Styrelsen, bestående af to repræsentanter for hver medlemsstat, to repræsentanter for Kommissionen og to repræsentanter udpeget af Europa-Parlamentet, vedtager arbejdsprogrammet og årsrapporten.

(4)

Direktøren udpeges af styrelsen på forslag af Kommissionen.

(5)

Ekstern revision: Revisionsretten

(6)

Decharge meddeles af Parlamentet efter henstilling fra Rådet

Endeligt budget:

84,2 millioner euro (61,3 millioner euro) heraf EF-tilskud (ekskl. bidrag til lægemidler til sjældne sygdomme): 22,9 % (27,9 %)

Ansatte pr. 31. december 2003:

287 (251) stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen,

antal besatte stillinger: 256 (227)

+48 (37) andre stillinger (hjælpeansatte, udstationerede nationale eksperter, lokalt ansatte, vikarer)

Ansatte i alt: 304 (264),

der varetager følgende opgaver

operationelle: 242 (211)

administrative: 62 (53)

Humanmedicinske lægemidler

Ansøgninger om salgstilladelse: 39 (31)

Positive udtalelser: 39 (24)

Gennemsnitligt tidsforbrug pr. vurdering: 190 (192) dage

Udtalelse efter godkendelse: 941 (746)

Lægemiddelovervågning: 45 538 (42 608) rapporter

Regelmæssige sikkerhedsrapporter: 276 (223)

Overvågningsforanstaltninger: 1 025 (738)

Videnskabelige udtalelser: 65 (75)

Procedurer for gensidig anerkendelse: 4 080 (3 501)

Veterinærmedicinske lægemidler

Nye ansøgninger: 10 (3)

Ansøgninger vedrørende varianter: 64 (33)

Inspektioner: 76 (75)

Kilde:Lægemiddelagenturet.


Tabel 2

Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(millioner euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført på regnskabsårets endelige budget

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillingerne på det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Disponible bevillinger

(2003-budgettet og regnskabsåret 2002)

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

uindfriede forpligtelser

betalinger

bortfaldne bevillinger

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab (1)

23,0

22,5

Afsnit I

Personale

31,5

29,7

29,2

0,5

1,8

0,4

0,3

0,1

31,9

30,1

29,5

0,5

1,9

Egne indtægter

59,0

60,1

Afsnit II

Driftsudgifter

19,7

19,2

11,9

7,3

0,5

1,9

1,5

0,4

21,6

21,1

13,4

7,3

0,9

Andre indtægter

2,2

1,8

Afsnit III

Aktionsudgifter

33,0

32,8

24,5

8,3

0,2

4,5

4,2

0,3

37,5

37,3

28,7

8,3

0,5

I alt

84,2

84,4

I alt

84,2

81,7

65,6

16,1

2,5

6,8

6,0

0,8

91,0

88,5

71,6

16,1

3,3

Kilde:Lægemiddelagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Lægemiddelagenturets eget regnskab.


Tabel 3

Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering — Resultatopgørelse for regnskabsårene 2003 og 2002

(tusind euro)

 

2003

2002 (2)

Indtægter

Gebyrer for markedsføringstilladelser

58 657

38 372

Tilskud fra Kommissionen, herunder EØS-bidrag

19 786

14 846

Fællesskabstilskud til lægemidler til sjældne sygdomme

2 814

2 407

Bidrag til fællesskabsprogrammer

1 208

9

Indtægter vedrørende administrativt arbejde

2 153

1 688

Diverse indtægter

848

54

I alt (a)

85 466

57 376

Udgifter (3)

Personaleudgifter

29 663

26 216

Driftsudgifter

10 905

10 718

Aktionsudgifter

32 838

21 467

Afskrivninger

2 364

0

I alt (b)

75 770

58 401

Resultat (c = a – b)

9 696

–1 025

Andre elementer

Bevillinger, der er fremført fra det foregående regnskabsår og bortfaldet (d)

823

1 377

Kursdifferencer og andre justeringer (e)

413

– 352

Regnskabsårets resultat (c + d + e)

10 932

0

Kilde:Lægemiddelagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Lægemiddelagenturets eget regnskab.


Tabel 4

Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering — Balance pr. 31. december 2003 og pr. 31. december 2002 (4)

(tusind euro)

Aktiver

2003

2002

Passiver

2003

2002

Immaterielle anlægsaktiver

3 401

0

Egenkapital

 

 

 

 

 

Rsultatet af budgetgennemførelsen (a)

4 037

Materielle anlægsaktiver

 

 

Resultatet af justeringer (b)

6 895

Tekniske anlæg, maskiner og driftsmidler

1 635

146

Regnskabsårets resultat (a + b)

10 932

Inventar og rullende materiel

1 011

991

Resultater fremført fra de foregående regnskabsår (5)

6 872

2 684

Edb-udstyr

2 548

1 547

Subtotal

17 804

2 684

Subtotal

5 194

2 684

 

 

 

 

 

 

Kortfristet gæld

 

 

Kortfristede tilgodehavender

 

 

Gæld til EU-institutioner og -organer

479

444

Momstilgodehavender

1 105

571

Betalingsbevillinger at fremføre

11 936

6 811

Fordringer på EU-institutioner og -organer

107

3 744

Anden gæld

127

603

Diverse debitorer

1 034

2 854

Forskud fra brugere

8 845

9 293

Diverse fordringer

64

0

Subtotal

21 387

17 151

Subtotal

2 310

7 169

 

 

 

Likvide midler

28 286

9 982

 

 

 

I alt

39 191

19 835

I alt

39 191

19 835

Kilde:Lægemiddelagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Lægemiddelagenturets eget regnskab.


Tabel 5

Punkter, hvor agenturets gennemførelsesbestemmelser fraviger de almindelige gennemførelsesbestemmelser

Bedømmelsesudvalg for bud (6)

 

artikel 145 og 146 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser

artikel 107 i Lægemiddelagenturets gennemførelsesbestemmelser

Beløbsgrænse:

13 800 euro

75 000 euro

Bestemmelser om proceduren med forhandling for aftaler af beskeden værdi

Aftaleværdi

artikel 129 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser

artikel 89 i Lægemiddelagenturets gennemførelsesbestemmelser

under 200 euro

betaling mod forelæggelse af faktura

fastsat i artikel 82, men beløbsgrænsen ikke præciseret

under 1 050 euro: procedure med forhandling …

1 bud er nok

under 1 500 euro: 1 bud er nok

fra 1 050 til 13 800 euro: procedure med forhandling med …

mindst 3 ansøgere

1 500-13 800 euro: mindst 3 ansøgere

fra 13 800 til 50 000 euro: begrænset udbud uden IIT (7) med …

mindst 5 ansøgere

mindst 3 ansøgere

Kilde:Revisionsretten.


(1)  Herunder tilskud fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kilde:Lægemiddelagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Lægemiddelagenturets eget regnskab.

(2)  Tallene for regnskabsåret 2002 er ikke blevet berigtiget efter de regnskabsprincipper, der er anvendt ved opstillingen af regnskabet for regnskabsåret 2003 (jf. beretningens punkt 8).

(3)  Hvor stor en del af de fremførte bevillinger der skal betragtes som regnskabsårets udgifter, er baseret på en samlet vurdering og ikke på en undersøgelse af de enkelte transaktioner.

Kilde:Lægemiddelagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Lægemiddelagenturets eget regnskab.

(4)  Fordi der er anvendt en model, som Kommissionen har foreslået, er der flyttet rundt på nogle af saldiene.

(5)  For 2002 svarer beløbet til de samlede nettoanlægsaktiver. For 2003 omfatter beløbet også 4 188 000 euro der vedrører aktiver, som er anskaffet i de foregående regnskabsår og opført på balancens aktivside i 2003 (jf. beretningens punkt 10).

Kilde:Lægemiddelagenturet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Lægemiddelagenturets eget regnskab.

(6)  Det eneste bedømmelsesudvalg for bud, Lægemiddelagenturet foreslår, er Det Rådgivende Udvalg for Indkøb og Aftaler i forbindelse med kontraktbeløb på over 75 000 euro (artikel 107), mens beløbsgrænsen herfor er 13 800 euro i gennemførelsesbestemmelserne.

(7)  IIT: Indkaldelse af interessetilkendegivelse.

Kilde:Revisionsretten.


LÆGEMIDDELAGENTURETS SVAR31. DECEMBER 2003

7.

Agenturet har rettet henvendelse til Kommissionen for endelig godkendelse af finansforordningen. De ændringer, der er foretaget, imødekommer Kommissionens og Revisionsrettens bemærkninger. Navnlig er tærskelværdierne for kontrakter og indkøb blevet justeret i gennemførselsesbestemmelserne.

8.

I overensstemmelse med tredje version af de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (IPSA) præsenteres reguleringer som følge af en ændring i anvendt regnskabspraksis som en regulering primo. Sammenligningstal for 2002 er ikke tilpasset, da det ikke ville have bidraget med yderligere oplysninger af betydning. Eftersom de europæiske institutioner og agenturer skal fremlægge regnskaber for 2005 i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor vil agenturet i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat af Europa-Kommissionens regnskabsfører, senest 1. januar 2005 have indført systemer, som sikrer overensstemmelse med disse standarder, herunder også præsentation af sammenligningstal for 2004.

9.

Revisionsrettens bemærkning er på en måde relevant, men det var ikke en prioritet for EMEA velvidende at de nuværende systemer, herunder procedurer og software, har eksisteret siden 1998 og har givet den nøjagtige information, der var nødvendig for at etablere årsopgørelsen. Disse systemer er ikke ændret siden indførelsen af den nye finansforordning.

De systemer, der er beskrevet af den anvisningsberettigede, vil formelt blive vedtaget af regnskabsførereren i løbet af 2004.

10.

I 2003 kapitaliserede agenturet immaterielle anlægsaktiver (navnlig software-licenser og visse udgifter til udvikling af software) i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat af Udvalget for Regnskabsstandarder. For at kunne udarbejde en mængde- og værdifortegnelse over udgifter til immaterielle anlægsaktiver og til indretning for tidligere år er der udarbejdet en detaljeret analyse af udgifter til immaterielle anlægsaktiver og indretning for 2000-2003. I løbet af 2004 indføres alle aktiver, både materielle og immaterielle aktiver, i det nye forvaltningssystem for aktiver, og regnskabsføringen baseres på klassifikation efter art som anført i den harmoniserede regnskabsplan, der er fastlagt af Kommissionens regnskabsfører.

11.

Agenturet har noteret sig Revisionsrettens bemærkninger. Agenturet har truffet korrigerende foranstaltninger for at undgå sådanne situationer i fremtiden.

12.

Agenturet har noteret sig Revisionsrettens bemærkninger om kriterierne for udvælgelse af kontrahenter.

13.

Agenturet følger udvælgelsesprocedurerne meget nøje. For hver kandidat, der gives adgang til udvælgelsesproceduren, kontrolleres det altid ved hjælp af en tjekliste, som indeholder alle punkter i bekendtgørelsen, om den pågældende opfylder udvælgelseskriterierne. Dette noteres på hvert enkelt dossier. Med hensyn til begrundelsen for valg af de kandidater, der er indkaldt til samtale vil agenturet træffe foranstaltninger for at forbedre proceduren og undgå de problemer, som Revisionsretten påpeger.

14.

Med hensyn til de alvorlige problemer der opstod i forbindelse med gennemførelsen af projektet tog agenturets ledelse initiativ til som det første at bestille en ekstern revision i begyndelsen af 2003. Specificeringen er blevet forbedret, og det elektroniske dokumentationssystem er siden taget i brug på baggrund heraf.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/39


BERETNING

om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2003 med Fødevaresikkerhedsautoritetens svar

(2004/C 324/06)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6-9

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Fødevaresikkerhedsautoritetens svar

INDLEDNING

1.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (herefter: Fødevaresikkerhedsautoriteten) blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 (1). I 2002 varetog Kommissionen Fødevaresikkerhedsautoritetens finansforvaltning, og Fødevaresikkerhedsautoriteten havde ikke udarbejdet et særskilt regnskab. Regnskabsåret 2003 er altså det første regnskabsår, hvor Fødevaresikkerhedsautoriteten havde det fulde finansielle ansvar. Fødevaresikkerhedsautoritetens væsentligste opgaver er at afgive ekspertudtalelser med henblik på udarbejdelsen af fællesskabslovgivningen, at indsamle og analysere data, hvormed risici kan beskrives og kontrolleres, og at give uafhængig information om risici. Tabel 1 viser i oversigtsform Fødevaresikkerhedsautoritetens kompetenceområde og aktiviteter ifølge Fødevaresikkerhedsautoriteten selv.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne revisionserklæring afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2).

3.

Retten har revideret Fødevaresikkerhedsautoritetens årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2003. Den administrerende direktør er i henhold til artikel 44, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (1) ansvarlig for budgettets gennemførelse. Den administrerende direktør skal udarbejde og opstille regnskabet (3) i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser, som er vedtaget i henhold til artikel 44, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002. Retten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere regnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af de almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Retten gennemgik Fødevaresikkerhedsautoritetens regnskaber og udførte i forbindelse hermed det revisionsarbejde, den skønnede var nødvendigt.

5.

Revisionen har givet Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2003, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Bemærkningerne i det følgende har ikke indskrænkende virkning på Rettens revisionserklæring i denne beretning.

BEMÆRKNINGER

6.

Udnyttelsen af bevillingerne for regnskabsåret 2003 og af bevillingerne fremført fra det forudgående regnskabsår fremgår af tabel 2. Forvaltningsregnskabet og balancen, som Fødevaresikkerhedsautoriteten har udarbejdet for regnskabsåret 2003, vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

I henhold til artikel 43, stk. 1, litra e), i Fødevaresikkerhedsautoritetens finansforordning skal regnskabsføreren godkende» de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at levere eller dokumentere regnskabsmæssige oplysninger«. Denne godkendelse har ikke fundet sted.

8.

Personaleafdelingen kontrollerer ikke systematisk lønfastsættelsen, navnlig kontrollerer den ikke de ansattes indplacering på lønskalaen, og nyansattes finansielle rettigheder.

9.

Edb-system-kontrolmiljøet burde ifølge revisionen styrkes i betragtning af den forventede vækst i Fødevaresikkerhedsautoritetens aktiviteter.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  I overensstemmelse med artikel 83, stk. 3, i Fødevaresikkerhedsautoritetens finansforordning er det endelige regnskab for regnskabsåret 2003, dateret den 14. september 2004, sendt til Revisionsretten. Retten modtog regnskabet den 17. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises regnskabet i oversigtsform.


Tabel 1

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (midlertidigt hjemsted: Bruxelles, flytning planlagt til Parma)

Fællesskabets kompetenceområde i henhold til traktaten

Fødevaresikkerhedsautoritetens kompetence

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002)

Ledelse

Fødevaresikkerhedsautoritetens disponible ressourcer i 2003

Produkter og tjenesteydelser i 2003

Fri bevægelighed for fødevarer (Traktatens artikel 37)

[…] højt beskyttelsesniveau [inden for sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse] under hensyntagen til enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger (Traktatens artikel 95)

[…] fælles handelspolitik (Traktatens artikel 133)

Folkesundhed (Traktatens artikel 152, stk. 4, litra b))

Mål

At udarbejde videnskabelige vurderinger og yde videnskabelig og teknisk bistand i forbindelse med Fællesskabets lovgivning og politikker på alle områder, som har direkte eller indirekte indflydelse på fødevare- og fodersikkerheden

At give uafhængig information om risici vedrørende fødevaresikkerheden

At bidrage til at sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers liv og sundhed

At indsamle og analysere data, så risici kan beskrives og overvåges.

Opgaver

At afgive ekspertudtalelser og få udført videnskabelige undersøgelser

At fremme udviklingen af ensartede metoder til risikovurdering

At yde støtte til Kommissionen

At søge, analysere og opsummere videnskabelige og tekniske data

At konstatere og beskrive nye risici

At etablere et netværk af organisationer inden for lignende områder

At stille videnskabelig og teknisk bistand til rådighed som led i krisestyring

At forbedre det internationale samarbejde

At sikre offentligheden og interesserede parter pålidelige, objektive og forståelige informationer

At deltage i Kommissionens hurtige varslingssystem.

1

Bestyrelsen

Sammensætning

14 medlemmer udpeget af Rådet i samråd med Europa-Parlamentet og Kommissionen og 1 repræsentant for Kommissionen

Opgave

At vedtage arbejdsprogrammet og overvåge gennemførelsen af det

2

Den administrerende direktør

udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen har foreslået, og efter høring i Europa-Parlamentet

3

Det rådgivende forum

Sammensætning

Én repræsentant for hver medlemsstat

Opgave

At rådgive direktøren

4

Den videnskabelige komité og ekspertpaneler

afgiver ekspertudtalelser på Fødevaresikkerhedsautoritetens vegne

5

Ekstern revision

Revisionsretten

6

Decharge:

Parlamentet efter henstilling fra Rådet

Endeligt budget:

12,6 millioner euro, heraf EF-tilskud: 99,7 %

Ansatte pr. 31. december 2003:

49 stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen,

antal besatte stillinger: 27

+36 andre stillinger (hjælpeansatte, udstationerede nationale eksperter, lokalt ansatte, vikarer)

Ansatte i alt: 63,

der varetager følgende opgaver

operationelle: 33

administrative: 30

Fødevaresikkerhedsautoriteten nedsatte den videnskabelige komité og alle ekspertpanelerne i juni 2003. Siden da og frem til årets udgang har Fødevaresikkerhedsautoriteten offentliggjort 23 udtalelser.

Fødevaresikkerhedsautoriteten afholdt i oktober et kollokvium i Oostende (Belgien) med alle interesserede parter. Sigtet var at få fastlagt, hvordan mandatet skal udøves i fremtiden.

Det rådgivende forum har holdt 6 møder for at oprette netværket mellem de nationale myndigheder. Det har forbedret informationsudvekslingen med Fødevaresikkerhedsautoriteten og mellem de involverede nationale tjenester.

Kilde:Fødevaresikkerhedsautoriteten.


Tabel 2

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(millioner euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført i det endelige budget for regnskabsåret

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger i det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår (1)

Disponible bevillinger

(2003-budgettet og fremført fra regnskabsåret 2002)

bevillinger

forpligtel-ser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

bevillinger

betalinger

bortfaldne bevillinger

bevillinger

forpligtel-ser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

12,6

10,0

Afsnit I

Personale

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

Andre tilskud

0,0

0,0

Afsnit II 

Driftsudgifter

2,8

2,2

1,0

1,2

0,6

0,3

0,1

0,2

3,1

2,2

1,1

1,2

0,8

Andre indtægter

p.m

0,0

Afsnit III

Aktionsudgifter

5,7

4,0

1,1

2,9

1,7

0,1

0,1

0,0

5,8

4,0

1,2

2,9

1,7

I alt

12,6

10,0

I alt

12,6

9,9

5,7

4,2

2,7

0,4

0,2

0,2

13,0

9,9

5,9

4,2

2,9

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellen kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Fødevaresikkerhedsautoriteten — Tabellen er udarbejdet på grundlag af tallene i Fødevaresikkerhedsautoritetens eget regnskab.


Tabel 3

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet — Forvaltningsregnskab for regnskabsåret 2003

(tusind euro)

 

2003

Indtægter

Tilskud fra Kommissionen

10 284

Andre indtægter

33

Indtægter i alt (a)

10 317

Udgifter

Personale — Budgetafsnit I

Betalinger

3 567

Fremførte bevillinger

149

Driftsudgifter — Budgetafsnit II

Betalinger

1 092

Fremførte bevillinger

1 189

Aktionsudgifter — Budgetafsnit III

Betalinger

1 278

Fremførte bevillinger

2 895

Udgifter i alt (b)

10 171

Regnskabsårets resultat (a – b)

146

Kursdifferencer

0

Regnskabsårets saldo

146

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellen kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Fødevaresikkerhedsautoriteten.


Tabel 4

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet — Balance pr. 31. december 2003

(tusind euro)

Aktiver

2003

Passiver

2003

Anlægsaktiver

 

Anlægskapital

 

Immaterielle anlægsaktiver

362

Egenkapital

769

Anlæg og inventar

106

Regnskabsårets saldo

146

Edb-udstyr

701

Subtotal

915

Afskrivninger

– 401

Kortfristet gæld

 

Subtotal

769

Automatisk fremførte bevillinger

4 233

Kortfristede tilgodehavender

 

Sociale bidrag

8

Indtægtsordrer

1

Subtotal

4 241

Diverse debitorer

2

Gennemgangskonti

 

Subtotal

3

Indtægter at genanvende

6

Likvide beholdninger

 

Subtotal

6

Banker

4 342

 

 

Forskudsforvaltning

15

 

 

Subtotal

4 357

 

 

Gennemgangskonti

33

 

 

I alt

5 162

I alt

5 162

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellen kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Fødevaresikkerhedsautoriteten.


(1)  Med henvisning til, at Kommissionen i regnskabsåret 2002 var den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, har Fødevaresikkerhedsautoriteten ikke medtaget de automatisk fremførte bevillinger og anvendelsen heraf i årsregnskabet. Fødevaresikkerhedsautoriteten har selv kun forvaltet og regnskabsført de ikkeautomatisk fremførte bevillinger fra regnskabsåret 2002.

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellen kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Fødevaresikkerhedsautoriteten — Tabellen er udarbejdet på grundlag af tallene i Fødevaresikkerhedsautoritetens eget regnskab.


DEN EUROPÆISKE FØDEVARESIKKERHEDSAUTORITETS

7.

Beskrivelsen og godkendelsen af de systemer, som indvirker på regnskabet vil ske i løbet af regnskabsåret 2004.

8.

Som følge af Revisionsrettens bemærkninger kontrolleres og tidsbestemmes indplaceringen på lønskalaen af nyansatte af chefen for personaleafdelingen. De ansattes individuelle rettigheder kontrolleres ligeledes.

9.

Styrkelsen af edb-systemet blev påbegyndt i marts 2004. Systemet blev styrket inden for følgende hovedområder:

1)

edb-strukturens pålidelighed

2)

udarbejdelse, dokumentation og iværksættelse af operative procedurer

3)

rationalisering af edb-programmel, arbejdsprocesser og informationsstrømme

Dette vil kunne sikre Fødevaresikkerhedsautoriteten et effektivt edb-system, som er tilpasset stigningen i aktiviterne.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/46


BERETNING

om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2003 med Oversættelsescentrets svar

(2004/C 324/07)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6-8

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Oversættelsescentrets svar

INDLEDNING

1.

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (herefter: Oversættelsescentret) blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 (1). Oversættelsescentrets opgave er at udføre det nødvendige oversættelsesarbejde for fællesskabskontorerne og -agenturerne samt eventuelt for de fællesskabsinstitutioner og -organer, der måtte ønske det. Tabel 1 viser i oversigtsform Oversættelsescentrets kompetenceområde og aktiviteter ifølge Oversættelsescentret selv.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne revisionserklæring afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2).

3.

Retten har revideret Oversættelsescentrets årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2003. Direktøren er i henhold til artikel 14, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 ansvarlig for budgettets gennemførelse. Direktøren skal udarbejde og opstille regnskabet (3) i overensstemmelse medOversættelsescentrets interne finansielle bestemmelser, som er vedtaget i henhold til nævnte forordnings artikel 15. Retten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere årsregnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af de almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Retten gennemgik Oversættelsescentrets regnskaber og udførte i forbindelse hermed det revisionsarbejde, den skønnede var nødvendigt.

5.

Revisionen har givet Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2003, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Bemærkningerne i det følgende har ikke indskrænkende virkning på Rettens revisionserklæring i denne beretning.

BEMÆRKNINGER

6.

Gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2003 og udnyttelsen af bevillingerne fremført fra det forudgående regnskabsår fremgår af tabel 2. Resultatopgørelsen og balancen, som Oversættelsescentret har udarbejdet for regnskabsåret 2003, vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

Oversættelsescentrets regnskab for 2003 er udarbejdet efter de regnskabsprincipper, der er fastlagt i dets nye finansforordning (4). Oversættelsescentret har ikke berigtiget samtlige regnskabstal for regnskabsåret 2002 efter de regnskabsregler, der er anvendt ved udarbejdelsen af årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2003.

8.

Hensættelserne til risici og forpligtelser er pr. udgangen af 2003 på 8 601 000 euro, og det er en forhøjelse på 2 195 000 euro i forhold til 2002. Hovedparten (6 071 000 euro) vedrører de beløb, som ifølge Kommissionen er Oversættelsescentrets arbejdsgiverandel af pensionsbidragene for de ansatte i Oversættelsescentret, og som Oversættelsescentret anfægter. Resten (2 530 000 euro) er en reserve til dækning af skyldig husleje til de luxembourgske myndigheder, der skal betales, når den endelige husleje er fastsat. Oversættelsescentret bør sørge for at få løst disse problemer (5).

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  I overensstemmelse med artikel 83, stk. 3, i Oversættelsescentrets finansforordning er det endelige årsregnskab for regnskabsåret 2003, dateret den 14. september 2004, sendt til Revisionsretten. Retten modtog dette regnskab den 27. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises regnskabet i oversigtsform.

(4)  Artikel 78 i Oversættelsescentrets finansforordning.

(5)  Jf. beretningen for regnskabsåret 2001 (punkt 7, EFT C 326 af 27.12.2002, s. 22).


Tabel 1

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg)

Fællesskabets kompetenceområde i henhold til traktaten

Oversættelsescentrets kompetenceområde som fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994

Ledelse

Oversættelsescentrets disponible ressourcer (data vedrørende 2002)

Produkter og tjenesteydelser i 2003 (data vedrørende 2002 i parentes)

[…] repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer […] vedtog […] ved fælles aftale en erklæring om oprettelse under Kommissionens oversættelsestjeneste i Luxembourg af et oversættelsescenter for Unionens organer, der skal udføre det nødvendige oversættelsesarbejde for de organer, hvis hjemsted fastlægges ved afgørelsen af 29. oktober 1993.

Rådets afgørelse truffet med retsgrundlag i traktatens artikel 235).

Mål

At udføre det nødvendige oversættelsesarbejde for følgende organer:

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Det Europæiske Narkotikaovervågningscenter

Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Europol og Europols narkotikaenhed.

Andre kontorer og agenturer, der nedsættes af Rådet, ud over de ovennævnte, kan også benytte sig af centret; de af Den Europæiske Unions institutioner og organer, der allerede råder over deres egen oversættelsestjeneste, kan eventuelt, på et frivilligt grundlag, benytte sig af Oversættelsescentrets tjenester.

Opgaver

At samarbejde med kontorer og agenturer, organer og institutioner i henhold til særlige ordninger

At deltage i arbejdet i Det Interinstitutionelle Oversættelsesudvalg.

1

Bestyrelsen

Sammensætning

en repræsentant for hver medlemsstat

to repræsentanter for Kommissionen, hvoraf den ene varetager formandskabet

en repræsentant for hvert kontor, agentur eller organ eller hver institution, som Oversættelsescentret yder tjenesteydelser

Opgaver

At vedtage Oversættelsescentrets årlige arbejdsprogram og årsberetning

2

Direktøren

Udnævnes af bestyrelsen efter indstilling fra Kommissionen

3

Ekstern revision

Revisionsretten

4

Decharge

Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Endeligt budget

29 millioner euro (24 millioner euro)

Ansatte pr. 31. december 2003

158 (158) stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen,

antal besatte stillinger: 132 (136)

+15 (5) andre stillinger

Ansatte i alt: 147 (141),

der varetager følgende opgaver:

operationelle: 95 (91)

administrative: 48 (46)

blandede: 4 (4).

Antal oversatte sider

238 399 (227 783)

Antal sider pr. sprog

de officielle sprog: 221 127 (224 190)

andre sprog: 17 272 (3 593)

Antal sider pr. kundekategori

organer: 215 992 (218 532)

institutioner og andre: 22 407 (9 521)

Antal kontrakter med freelanceoversættere: 245 (215)

Antal freelanceoversatte sider: 94 355 (86 826)

Kilde:Oversættelsescentret.


Tabel 2

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(millioner euro)

Indtægter

Udgifter

 

Indtægter opført i det endelige budget for regnskabsåret

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger i det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Disponible bevillinger

(2003-budgettet og regnskabsåret 2002)

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

uindfriede forpligtelser

betalinger

bortfaldne bevillinger

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Indtægter fra agenturer og organer

20,6

19,8

Afsnit I

Personale

12,5

10,3

10,2

0,1

2,2

0,1

0,1

0,0

12,6

10,4

10,3

0,1

2,2

Finansielle indtægter

0,1

0,4

Afsnit II

Bygninger, materiel og diverse driftsudgifter

3,2

1,9

1,3

0,6

1,3

0,7

0,6

0,1

3,9

2,6

1,9

0,6

1,4

Diverse indtægter

0,0

0,1

Afsnit III

Operationelle udgifter

7,0

3,9

3,4

0,5

3,1

0,4

0,4

0,0

7,4

4,3

3,8

0,5

3,1

Saldo fra det foregående regnskabsår

8,3

0,0

Afsnit X

Reserve til uforudsete udgifter

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

I alt

29,0

20,3

I alt

29,0

16,1

14,9

1,2

12,9

1,2

1,1

0,1

30,2

17,3

16,0

1,2

13,0

Kilde:Oversættelsescentret — Tabellen er udarbejdet på grundlag af Oversættelsescentrets eget regnskab.


Tabel 3

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer — Resultatopgørelse for regnskabsårene 2003 og 2002

(tusind euro)

 

2003

2002

Indtægter

Regnskabsårets faktureringer

22 075

18 113

Diverse indtægter

223

291

I alt (a)

22 298

18 404

Driftsudgifter

Løbende omkostninger

18 255

18 446

Total (b)

18 255

18 446

Driftsresultat (c = a – b)

4 043

–42

Finansielle indtægter

Bankrenter

387

495

Kursgevinster

1

2

I alt (d)

388

497

Finansielle omkostninger

Bankomkostninger

10

0

I alt (e)

10

0

Økonomisk resultat (f = d – e)

378

497

Resultat af den ordinære drift (g = c + f)

4 421

455

Ekstraordinære indtægter (h)

19

0

Ekstraordinære omkostninger (i)

9

0

Ekstraordinært resultat (j = h – i)

10

0

Regnskabsårets resultat (g + j)

4 431

455

Kilde:Oversættelsescentret.


Tabel 4

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer — Balance pr. 31. december 2003 og pr. 31. december 2002 (1)

(tusind euro)

Aktiver

2003

2002

Passiver

2003

2002

Immaterielle anlægsaktiver

760

889

Egenkapital

 

 

 

 

 

Resultat af budgetgennemførelsen (a)

4 404

8 330

Materielle anlægsaktiver

 

 

Resultat af justeringer (b)

27

 

Inventar og rullende materiel

219

267

Økonomisk resultat (a + b)

4 431

8 330

Edb-udstyr

398

486

Resultat fremført fra de tidligere regnskabsår (2)

1 642

1 642

Anlæg under opførelse og forudbetalinger

35

0

Permanent forhåndsfinansieringsfond

8 330

 

Subtotal

652

753

Subtotal

14 403

9 972

Kortfristede tilgodehavender

 

 

Hensættelser til risici og forpligtelser

8 601

6 406

Betalt moms, som medlemsstaterne skal refundere

3

25

Kortfristet gæld

 

 

Fordringer på fællesskabsinstitutioner og -organer

2 676

3 360

Gæld til fællesskabsinstitutioner og -organer

0

3 360

Diverse tilgodehavender

10

26

Betalingsbevillinger at fremføre

784

1 247

Subtotal

2 689

3 411

Diverse kreditorer

162

15

Likvide beholdninger

20 354

16 126

Anden gæld

5

15

 

 

 

Forskud fra kunder

500

164

 

 

 

Subtotal

1 451

4 801

I alt

24 455

21 179

I alt

24 455

21 179

Kilde:Oversættelsescentret — Tabellen er udarbejdet på grundlag af Oversættelsescentrets eget regnskab.


(1)  Fordi der er anvendt en model, som Kommisionen har foreslået, er der flyttet rundt på nogle af saldiene.

(2)  Dette beløb er faktisk beløbet for nettoanlægsaktiver efter afskrivninger pr. 31. december 2002 (jf. tabel 3 i beretningen for regnskabsåret 2002, EFT C 319 af 30.12.2003, s. 29).

Kilde:Oversættelsescentret — Tabellen er udarbejdet på grundlag af Oversættelsescentrets eget regnskab.


OVERSÆTTELSESCENTRETS SVAR

7.

Da der er indført en ny regnskabsmetode, skal tidligere års regnskaber i princippet opstilles efter den nye metode. Det har imidlertid ikke været muligt for centret at foretage en objektiv vurdering af ændringens virkning for de foregående år. Konsekvensanalysen af overgangen til periodiserede regnskaber for regnskabsåret 2003 findes i bilagene til centrets årsregnskaber.

8.

I juli 2004 underskrev centret en protokolaftale med de luxembourgske myndigheder. Aftalen løser problemet vedrørende udgifter for benyttelse af Nouvel Hémicycle-bygningen. Med hensyn til bidragene til pensionsordningen for centrets ansatte vil der blive arbejdet med sagen igen for at finde en løsning.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/53


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2003 med centrets svar

(2004/C 324/08)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6-12

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Centrets svar

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (herefter »centret«) blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 (1). Centrets vigtigste opgave er at bidrage til udviklingen af erhvervsuddannelse på fællesskabsplan. Centret skal med henblik herpå tilvejebringe og videreformidle dokumentation om erhvervsuddannelsessystemerne. Tabel 1 viser i oversigtsform centrets kompetenceområde og aktiviteter ifølge centret selv.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne erklæring afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2).

3.

Retten har revideret centrets årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 2003. Centrets direktør er i henhold til artikel 12a, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 ansvarlig for budgettets gennemførelse. Direktøren skal også udarbejde og opstille regnskabet (3) i overensstemmelse med de interne finansielle bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 12 i samme forordning. Retten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere årsregnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Retten gennemgik centrets regnskaber og udførte i den forbindelse det revisionsarbejde, den skønnede var nødvendigt.

5.

Revisionen har givet Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 2003, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Bemærkningerne i det følgende har ikke indskrænkende virkning på Rettens revisionserklæring i denne beretning.

BEMÆRKNINGER

6.

Udnyttelsen af bevillingerne for regnskabsåret 2003 og af de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår, fremgår af tabel 2. Forvaltningsregnskabet og balancen for regnskabsåret 2003 vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

I 2003 modtog centret 791 844 euro i Phare-tilskud og bidrag fra tredjelande (4). Disse tilskud blev ikke opført på centrets budget for 2003 ved hjælp af et ændringsbudget, hvilket er i strid med enhedsprincippet og princippet om et realistisk budget.

8.

Centrets nye finansielle bestemmelser og gennemførelsesbestemmelserne hertil blev vedtaget af bestyrelsen den 31. marts 2003. I henhold til disse bestemmelser (5) skal der etableres et nyt internt kontrolsystem. Ved regnskabsårets udgang var centrets finansielle struktur og dets regnskabssystem endnu ikke blevet fuldt ud tilpasset det nye kontrolsystem.

9.

I henhold til artikel 28, stk. 2, litra e), i centrets finansielle bestemmelser skal regnskabsføreren »godkende de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at levere og dokumentere regnskabsmæssige oplysninger«. Dette er ikke sket.

10.

Centret har etableret en »kontraktafdeling«, som skal sørge for, at kontrakter om gennemførelse af undersøgelser indgås i overensstemmelse med bestemmelserne, men afdelingen orienteres først om de igangværende procedurer, efter at udvælgelsesrapporten er underskrevet. Den kan således intet gøre for at forhindre uregelmæssigheder i procedurens indledende fase (valg af procedure, gennemgang af udbuddene og foranstaltningerne til offentliggørelse). Afdelingen bør tildeles yderligere beføjelser, navnlig fordi der ved gennemgangen af forskellige sager blev konstateret uoverensstemmelser og formelle fejl i forvaltningen af procedurerne for indgåelse af kontrakter.

11.

I 2003 havde centret en liste over potentielle kontrahenter, der var opstillet på grundlag af interessetilkendegivelser, der var indkaldt i 2000. Bedømmelsesudvalgenes faste formand var ansvarlig for opstillingen og centraliseringen af denne liste. I forbindelse med kontrakter på omkring 163 000 euro eller derunder (6) havde centret mulighed for at anvende begrænset udbud blandt de potentielle kontrahenter på listen, uden at offentliggøre eller angive udvælgelseskriterierne. Retten reviderede fem sager, hvor kontrakten var blevet tildelt ved anvendelse af begrænset udbud efter indkaldelse af interessetilkendegivelser. I tre tilfælde (samlet kontraktbeløb: 79 800 euro), hvor der var afholdt betalinger i 2003, figurerede de udvalgte kontrahenter ikke på denne liste, men det blev ikke forklaret hvorfor. Spørgsmålet er derfor, hvor relevant en sådan liste over potentielle kontrahenter er. Retten bemærker endvidere, at centrets udvælgelsesprocedurer virker noget usammenhængende, for listen er ikke blevet ajourført.

12.

I forbindelse med revisionen konstaterede Retten formelle fejl i sagsakterne vedrørende ansættelse og i en række personlige sagsakter og også mangelfuld dokumentation. Det var derfor ikke umiddelbart klart, på hvilket grundlag ansættelsesbeslutningerne var truffet og heller ikke, hvordan disse beslutninger havde indvirket på beregningen af vederlagene.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  I overensstemmelse med artikel 63 i centrets finansielle bestemmelser er centrets endelige regnskab for regnskabsåret 2003, dateret den 1. september 2004, sendt til Revisionsretten. Retten modtog regnskabet den 17. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises regnskabet i oversigtsform.

(4)  Norges bidrag.

(5)  Artikel 25 i centrets nye finansielle bestemmelser.

(6)  Jf. artikel 128, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen.


Tabel 1

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Thessaloniki)

Fællesskabets kompetenceområde i henhold til traktaten

Centrets kompetenceområde som fastlagt i artikel 2 og 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975

Ledelse

Centrets disponible ressourcer

(data vedrørende 2002)

Produkter og tjenesteydelser i 2003

Fællesskabet iværksætter en erhvervsudannelsespolitik, der støtter og supplerer medlems- staternes aktioner.

Målene er:

at stimulere samarbejdet om erhvervsuddannelse mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder

at fremme udvekslingen af oplysninger og erfaringer om spørgsmål, der er fælles for medlemsstaternes uddannelsessystemer.

(Uddrag af traktatens artikel 150)

Mål

At bistå Kommissionen med på fællesskabsplan at fremme og udvikle grundlæggende og efterfølgende erhvervsuddannelse og at medvirke til gennemførelsen af en fælles politik for erhvervsuddannelse.

Opgaver

At tilvejebringe en selektiv dokumentation

at bidrage til forskning

at sikre udbredelse af oplysninger

at tilskynde til en samordnet behandling af problemerne i forbindelse med erhvervsuddannelse

at være mødested for de implicerede parter.

1

Bestyrelsen

Fra hver medlemsstat:

en repræsentant for regeringen

en repræsentant for arbejdsgivernes faglige organisationer

en repræsentant for arbejdstagernes faglige organisationer

tre repræsentanter for Kommissionen.

2

Direktøren

Udnævnes af Kommissionen på grundlag af en kandidatliste, der forelægges af bestyrelsen. Direktøren gennemfører bestyrelsens beslutninger og er ansvarlig for centrets daglige ledelse.

3

Ekstern revision:

Revisionsretten.

4

Decharge

Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Endeligt budget:

14,7 millioner euro (14,2 millioner euro),

heraf EF-tilskud: 98,6 % (96,5 %):

Ansatte pr. 31. december 2003:

83 (83) stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen, antal besatte stillinger 77 + 2 (79)

+46 (32) andre stillinger (hjælpeansatte, udstationerede nationale eksperter, lokalt ansatte og vikarer)

Ansatte i alt: 125 (111),

der varetager følgende opgaver

operationelle: 66 (59)

administrative: 38 (33)

blandede: 21 (19)

Konferencer og seminarer: 72

Undersøgelser: 65

Projekter: 23

Deltagelse i:

København-processen,

E-learning-programmet,

Leonardo da Vinci-programmet, fælles aktioner for arbejdsmarkedets parter.

Publikationer:

68 publikationer,

Cedefop info, et elektronisk newsletter.

Udbredelse af dokumentationsmateriale:

10 244 efter anmodning, 2 346 abonnenter på det elektroniske newsletter, 8 523 abonnenter på Cedefop info.

Vedligeholdelse og videreudvikling af den elektroniske European Training Village.

Deltagere i programmet for studiebesøg: 773

Kilde:Centret.


Tabel 2

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(millioner euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført i det endelige budget for regnskabsåret

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger i det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Disponible bevillinger

(2003-budgettet og regnskabsåret 2002)

bevillinger

forplig-telser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

bevillinger

betalinger

at fremføre

bortfaldne bevillinger

bevillinger

forplig-telser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

14,5

14,5

Afsnit I

Personale

8,0

8,0

7,6

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

8,3

8,3

7,8

0,4

0,1

Finansielle og andre indtægter

0,2

0,0

Afsnit II

Driftsudgifter

1,2

1,1

0,8

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

1,5

1,5

1,1

0,4

0,0

Tilskud fra tredjelande

pm (1)

0,2

Afsnit III

Aktionsudgifter

5,5

5,5

2,4

3,1

0,0

2,2

1,8

0,0

0,3

7,7

7,7

4,2

3,1

0,3

Formålsbestemte indtægter Phare

 (2)

0,6

Formålsbestemte indtægter Phare og tredjelande

 (2)

0,8

0,5

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2

1,0

0,6

0,4

0,0

I alt

14,7

15,3

I alt

14,7

15,4

11,3

4,2

0,0

3,1

2,5

0,1

0,4

17,8

18,5

13,8

4,3

0,4

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellen kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Centret — Tabellen er udarbejdet på grundlag af centrets eget regnskab.


Tabel 3

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse — Forvaltningsregnskab for regnskabsårene 2003 og 2002

(tusind euro)

 

2003

2002

Indtægter

Tilskud fra Kommissionen

14 500

12 135

Indtægter vedrørende forudgående regnskabsår

0

25

Diverse indtægter

3

3

Formålsbestemte indtægter (Phare + tredjemand)

792

333

Finansielle indtægter

0

50

Indtægter i alt (a)

15 295

12 546

Udgifter

Personale – Budgetafsnit I

Betalinger

7 554

7 570

Fremførte bevillinger

443

298

Driftsudgifter – Budgetafsnit II

Betalinger

778

767

Fremførte bevillinger

358

345

Aktionsudgifter – Budgetafsnit III (eksklusive formålsbestemte indtægter)

Betalinger

2 381

2 491

Fremførte bevillinger

3 138

2 189

Formålsbestemte indtægter (Phare + tredjemand)

Betalinger

546

0

Fremførte bevillinger

246

187

Udgifter i alt (b)

15 444

13 847

Regnskabsårets resultat (a – b)

– 149

–1 301

Saldo fremført fra det foregående regnskabsår

– 545

532

Bevillinger, der er fremført og bortfaldet

399

215

Indtægter fra det foregående regnskabsår, som kan anvendes på ny, men ikke er blevet det

10

8

Tilbagebetaling til Kommissionen

– 716

0

Kursdifferencer

8

1

Regnskabsårets saldo

– 993

– 545

Kilde:Centret — Tabellen er udarbejdet på grundlag af centrets eget regnskab.


Tabel 4

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse — Balance pr. 31. december 2003 og pr. 31. december 2002

(tusind euro)

Aktiver

2003

2002

Passiver

2003

2002

Anlægsaktiver  (3)

 

 

Anlægskapital

 

 

Immaterielle anlægsaktiver

14

0

Egenkapital

5 704

6 007

Bygninger

5 179

5 351

Regnskabsårets saldo

– 993

– 545

Installationer og inventar

471

616

Subtotal

4 711

5 462

Finansielle anlægsaktiver, garanti

5

5

Langfristet gæld

 

 

Subtotal

5 669

5 972

Gæld vedrørende formålsbestemte indtægter

277

Lagre

 

 

Subtotal

277

Kontorartikler

35

35

Kortfristet gæld

 

 

Subtotal

35

35

Gæld vedrørende formålsbestemte indtægter, der ikke er inkasseret

315

661

Langfristede tilgodehavender

 

 

Bevillinger fremført under budgetafsnit I, II og III

3 939

2 832

Personalelån

3

9

Bevillinger fremført under formålsbestemte indtægter

382

238

Tilskud fra Kommissionen

0

277

Beløb, der skal inkasseres

0

1 615

Subtotal

3

286

Diverse kreditorer

86

121

Kortfristede tilgodehavender

 

 

Moms/andre afgifter

90

73

Kommissionen

315

2 276

Bankrenter, der skal tilbagebetales til EU

64

0

Andre forskud

37

94

Subtotal

4 876

5 540

Momstilgodehavender

34

23

Gennemgangskonti

 

 

Diverse debitorer

81

124

Igangværende betalinger

0

226

Subtotal

467

2 517

Indtægter at genanvende

157

229

Likvide beholdninger

 

 

Subtotal

157

455

Banker (4)

3 532

2 830

 

 

 

Kassebeholdning

5

4

 

 

 

Forskudsforvaltning

33

90

 

 

 

Subtotal

3 570

2 924

 

 

 

I alt

9 744

11 734

I alt

9 744

11 734

Kilde:Centret — Tabellen er udarbejdet på grundlag af centrets eget regnskab.


(1)  pm: pro memoria.

(2)  De formålsbestemte Phareindtægter var ikke opført på centrets oprindelige budget, og der blev ikke forelagt et ændringsbudget (jf. punkt 7 i beretningen).

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellen kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Centret — Tabellen er udarbejdet på grundlag af centrets eget regnskab.

(3)  Anlægsaktiverne er opgjort netto. Tallene for 2002 er blevet tilpasset, så de to regnskabsår kan sammenholdes.

(4)  De betydelige bankindeståender pr. regnskabsårets udgang er beløb, som Kommissionen har betalt til finansiering af aktioner, hvor bevillingerne er blevet fremført til det efterfølgende regnskabsår.

Kilde:Centret — Tabellen er udarbejdet på grundlag af centrets eget regnskab.


CENTRETS SVAR

7.

Centret burde have opført bidrag fra tredjelande og Phare-tilskud på et tillægs- og ændringsbudget.

8.

Den nødvendige finansielle tilpasning som følge af den finansielle reform påbegyndtes i 2003 og forventes afsluttet i 2005. Med hensyn til tilpasningen af regnskabssystemet foretager centret de nødvendige ændringer i overensstemmelse med de opstillede prioriteter.

9.

Det er korrekt, at regnskabssystemet endnu ikke er blevet godkendt. Dette skyldes de ændringer, der skal foretages, for at regnskabsreformen kan gennemføres i fuldt omfang. Godkendelsen vil finde i løbet af 2005.

10.

Reformen og de komplekse indkøbs- og kontraktforvaltningsprocedurer samt problemerne med hensyn til den decentraliserede funktionsmåde øgede behovet for et centraliseret system for indkøb og kontraktforvaltning. I denne forbindelse og efter direktørens beslutning (2004/1) er afdelingen for kontraktforvaltning og tekniske tjenester alene ansvarlig for direkte centraliserede indkøb og kontraktforvaltning i Cedefop og varetager og udfører alle formelle, juridiske og administrative opgaver vedrørende alle faser og aspekter af indkøb i Cedefop. Som dokumenteret over for Revisionsretten vil centret endvidere gerne understrege, at de procedurer, der lå til grund for tildelingen af kontrakterne var i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

11.

Med hensyn til kontrakt nr. 2002/0117 (EUR 22 483), nr. 2002/0143 (EUR 25 000) og nr. 2003/0069 (EUR 32 257,50) vil Cedefop gerne understrege, at a) kontrakterne nr. 2002/0117 og nr. 2002/0143 vedrører 2002 b) kontrakterne nr. 2002/0117 og nr. 2003/0069 blev tildelt den samme kontrahent c) alle de omhandlede kontrakter er af beskeden værdi

Listerne over ansøgere opfordret til at afgive bud, som lå til grund for tildelingen af de tre ovennævnte kontrakter, var baseret på hele puljen af kvalificerede potentielle kontrahenter fra indkaldelsen af interessetilkendegivelser Cedefop nr. AMI/VET/2000-1. Som oplysningerne forelagt for revisorerne dokumenterer blev disse indkaldelser af bud adresseret til organisationer/enkeltpersoner udvalgt efter objektive og ikke-diskriminatoriske kriterier, som er specifikke for hver kontrakttype i henhold til de gældende bestemmelser, og ikke til alle potentielle kontrahenter fra ovennævnte indkaldelse af interessetilkendegivelser. Som dokumenteret de jure og de facto af de oplysninger, der er indsendt til Revisionsretten, er de her omhandlede kontrahenter blevet godkendt som kvalificerede potentielle kontrahenter på grundlag af førnævnte indkaldelse af interesser. Selvom deres navne ikke figurerede på listen forlagt for Revisionsretten (pga. problemer med den decentraliserede funktionsmåde på daværende tidspunkt), kan deres status som kvalificerede potentielle kontrahenter ikke betvivles. Centret vil gerne understrege, at de procedurer, som lå til grund for tildelingen af kontrakterne, var i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

12.

Der vil blive taget hensyn til Rettens bemærkninger, når de interne procedurer udarbejdes eller tilpasses af administrationen.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/61


BERETNING

om årsregnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2003 med Eurojusts svar

(2004/C 324/09)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6-9

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Eurojusts svar

INDLEDNING

1.

Eurojust, som kom i gang i slutningen af 2002, blev oprettet ved Rådets afgørelse 2002/187/RIA (1) for at styrke bekæmpelsen af organiseret grov kriminalitet. Eurojust har til opgave at forbedre koordineringen af efterforskning og retsforfølgning i to eller flere medlemmer af Den Europæiske Union og også i tredjelande. Tabel 1 viser i oversigtsform Eurojusts kompetenceområde og aktiviteter ifølge oplysninger fra Eurojust selv.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne revisionserklæring afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 36 i Rådets afgørelse 2002/187/RIA ().

3.

Retten har revideret Eurojusts årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2003. Den administrerende direktør er i henhold til artikel 36 i Rådets afgørelse 2002/187/RIA () af 28. februar 2002 ansvarlig for Eurojust-budgettets gennemførelse. Den administrerende direktør skal udarbejde og opstille regnskabet (2) i overensstemmelse med Eurojusts finansforordning, der er vedtaget i henhold til artikel 37 i Rådets afgørelse. Retten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere årsregnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af de almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Retten gennemgik Eurojusts regnskaber og udførte i forbindelse hermed det revisionsarbejde, den skønnede var nødvendigt.

5.

Revisionen har givet Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2003, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Bemærkningerne i det følgende har ikke indskrænkende virkning på Rettens revisionserklæring i denne beretning.

BEMÆRKNINGER

6.

Udnyttelsen af bevillingerne for regnskabsåret 2003 og af bevillingerne fremført fra det forudgående regnskabsår fremgår af tabel 2. Resultatopgørelsen og balancen, som Eurojust har udarbejdet for regnskabsåret 2003, vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

Eurojust har ikke kunnet vedtage sin nye finansforordning i regnskabsåret. Indtil den gør det, vil den anvende rammefinansforordningen for de decentrale organer (3). Beskrivelsen af, hvilken funktion og hvilke opgaver de forskellige aktører i ordningen for intern kontrol har, er stadig upræcis. Dokumentationen for bestillinger på og modtagelse af varer og tjenesteydelser var ikke fuldstændig.

8.

I henhold til artikel 43, stk. 1, litra e), i finansforordningen skal regnskabsføreren godkende »de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at levere eller dokumentere regnskabsmæssige oplysninger«. Denne godkendelse fandt ikke sted i regnskabsåret.

9.

Forvaltningen af bevillingsoverførsler bør overvåges nøjere. Eurojust-kollegiet fik meddelelse om en overførsel af 349 500 euro, selv om dette beløb allerede indgik i det ændringsbudget, der var forelagt nogle få uger tidligere. En overførsel af 8 500 euro var blevet registreret i budgetregnskabet, uden at kollegiet havde fået meddelelse om den.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  Afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1).

(2)  I overensstemmelse med artikel 36 i afgørelsen om oprettelse af Eurojust er Eurojusts endelige årsregnskab for regnskabsåret 2003, dateret den 7. september 2004, sendt til Parlamentet, Kommissionen og Revisionsretten. Retten modtog regnskabet den 24. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises regnskabet i oversigtsform.

(3)  Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. december 2002 (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72).


Tabel 1

Eurojust (Haag)

Kompetenceområde i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

Eurojusts kompetenceområde som fastlagt i Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002

Ledelse

Eurojusts disponible ressourcer

(data vedrørende 2002)

Aktiviteter og tjenesteydelser

(data vedrørende 2002)

Unionen [har] som mål at give borgerne et højt tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Rådet skal fremme samarbejdet via Eurojust ved at sætte Eurojust i stand til at bidrage til en passende koordinering mellem medlemsstaternes nationale retsforfølgende myndigheder. (Uddrag af artikel 29 og 31)

Eurojusts væsentligste kompetenceområde svarer til Europols, nemlig bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet og mere specifikt af narkotikahandel, menneskesmuglerorganisationer, handel med stjålne motorkøretøjer, menneskehandel, falskmøntneri, handel med radioaktive stoffer, edb-kriminalitet, handlinger, der skader Unionens finansielle interesser og hvidvaskning af penge.

Mål

At fremme og forbedre koordineringen mellem medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder af efterforskningen og retsforfølgningen, navnlig ved at gøre det lettere at udveksle oplysninger, yde gensidig retshjælp og efterkomme anmodninger om udlevering.

At yde støtte til medlemsstaternes kompetente myndigheder med henblik på at gøre deres efterforskning og retsforfølgning mere effektiv

At yde støtte til efterforskning og retsforfølgning, som vedrører en medlemsstat og et tredjeland.

At yde støtte til efterforskning og retsforfølgning, som vedrører en medlemsstat og Fællesskabet.

Opgaver

Når Eurojust organiserer samarbejdet mellem de forskellige nationale jurisdiktioner handler den gennem

sine nationale medlemmer

eller som et kollegium.

Hvis en berørt medlemsstats kompetente myndigheder beslutter ikke at efterkomme en anmodning, som Eurojust fremsætter som et kollegium, skal de begrunde deres beslutning over for Eurojust.

(1)

Kollegiet er ansvarligt for Eurojusts organisation og funktion.

(2)

Kollegiet består af nationale medlemmer, som hver medlemsstat udstationerer i overensstemmelse med sit retssystem, og som er offentlig anklager, dommer eller polititjenestemand med tilsvarende kompetence.

(3)

Kollegiet vælger en formand blandt de nationale medlemmer.

(4)

Den fælles kontrolinstans overvåger behandlingen af personoplysninger.

(5)

Den administrerende direktør udnævnes af kollegiet med enstemmighed.

(6)

Ekstern revision: Revisionsretten.

(7)

Decharge: Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Endeligt budget:

8 millioner euro (2,8 millioner euro), heraf EF-tilskud: 100 % (100 %):

Ansatte pr. 31. december 2003:

53 (46) stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen,

antal besatte stillinger: 28 (5)

+15 (7) andre stillinger (hjælpeansatte, udstationerede nationale eksperter, lokalt ansatte, vikarer).

Ansatte i alt: 43 (12),

der varetager følgende opgaver:

operationelle: 18 (3)

administrative: 20 (6)

blandede: 5 (3).

Antal møder: 26 (20)

bilaterale sager: 222 (144)

multilaterale sager: 78 (70)

sager i alt: 300 (214)

Svig: 22 % (30 %)

Narkotikahandel: 22 % (16 %)

Terrorisme: 6 % (9 %)

Manddrab: 4 % (7 %)

Smugleri: 3 % (6 %)

Menneskehandel: 4 % (6 %)

Hvidvaskning af penge: 8 % (2 %)

Andet: 31 % (24 %)

Kilde:Eurojust.


Tabel 2

Eurojust — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(millioner euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført i det endelige budget for regnskabsåret

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger i det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Disponible bevillinger

(2003-budgettet og regnskabsåret 2002)

bevillinger

forpligtel-ser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

uindfriede forpligtelser

betalinger

bortfaldne bevillinger

bevillinger

forpligtel-ser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

8,0

7,2

Afsnit I

Personale

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

Finansielle indtægter

0,0

0,0

Afsnit II

Driftsudgifter

4,0

3,0

2,3

1,0

0,7

0,3

0,3

0,0

4,3

3,3

2,6

1,0

0,7

Diverse indtægter

0,1

0,0

Afsnit III

Aktionsudgifter

1,6

1,0

0,9

0,1

0,6

0,1

0,1

0,0

1,7

1,1

1,0

0,1

0,6

I alt

8,1

7,2

I alt

8,1

6,2

5,2

1,3

1,6

0,4

0,4

0,0

8,5

6,6

5,6

1,3

1,6

Kilde:Eurojust — Tabellen er udarbejdet på grundlag af Eurojusts eget regnskab.


Tabel 3

Eurojust — Resultatopgørelse for regnskabsårene 2003 og 2002

(tusind euro)

 

2003

2002

Indtægter

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

7 125

1 478

Diverse indtægter

12

0

I alt (a)

7 137

1 478

Driftsudgifter

Køb af varer og tjenester

3 228

378

Personaleudgifter

2 112

256

Afskrivninger

211

29

I alt (b)

5 551

663

Regnskabsårets resultat (a – b)

1 586

815

Kilde:Eurojust.


Tabel 4

Eurojust — Balance pr. 31. december 2003 og pr. 31. december 2002

(tusind euro)

Aktiver

2003

2002

Passiver

2003

2002

Immaterielle anlægsaktiver  (1)

62

6

Egenkapital

 

 

 

 

 

Resultat af budgetgennemførelsen (a)

778

-80

Materielle anlægsaktiver  (1)

 

 

Justeringer (b)

808

895

Tekniske anlæg, maskiner og driftsmidler

114

20

Økonomisk resultat (a + b)

1 586

815

Inventar og rullende materiel

492

207

Resultat fremført fra de foregående regnskabsår

815

0

Edb-udstyr

460

451

Subtotal

2 401

815

Subtotal

1 066

678

 

 

 

 

 

 

Hensættelser til risici og forpligtelser

396

0

Finansielle anlægsaktiver

1

0

 

 

 

 

 

 

Kortfristet gæld

 

 

Kortfristede tilgodehavender

 

 

Kortfristet gæld

24

173

Kortfristede tilgodehavender

232

158

Anden gæld

305

125

Diverse tilgodehavender

34

30

Subtotal

329

298

Subtotal

266

188

 

 

 

Likvide beholdninger

1 731

241

 

 

 

I alt

3 126

1 113

I alt

3 126

1 113

Kilde:Eurojust — Tabellen er udarbejdet på grundlag af Eurojusts eget regnskab.


(1)  De immaterielle og materielle anlægsaktiver er afskrevet på et månedligt grundlag.

Kilde:Eurojust — Tabellen er udarbejdet på grundlag af Eurojusts eget regnskab.


EUROJUSTS SVAR

7.

Den 11. november 2003 vedtog Eurojusts kollegium den administrerende direktørs forslag til en ny finansforordning, og teksten var blevet forelagt Kommissionen med henblik på godkendelse.

Eurojust har revideret de direktiver, der vedrører de finansielle kredsløb og adskillelsen af arbejdsopgaverne, og har ajourført lister over specifik kontrol med de enkelte finansielle områder.

For at undgå risikoen for, at bilagene spredes i driftsafdelingerne, har Eurojust besluttet at samle bilagene i den afdeling, der har ansvaret for de budgetmæssige og finansielle anliggender.

8.

Eurojusts regnskabsfører tiltrådte sin stilling i september 2003. Den nødvendige tidsfrist for ajourføringen og afprøvningen af regnskabssystemerne har medført, at det først er muligt at validere disse i 2004.

9.

Erfaringerne fra regnskabsåret 2003, som var det første hele regnskabsår for Eurojust, viste, at der er mangler inden for kontrollen med budgettransaktionerne. Kontrollen er blevet skærpet for at undgå gentagelse af de problemer, Revisionsretten konstaterede.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/68


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2003 med Erhvervsuddannelsesinstituttets svar

(2004/C 324/10)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6-11

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Erhvervsuddannelsesinstituttets svar

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (herefter: Erhvervsuddannelsesinstituttet) blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90 af 7. maj 1990 (1). Erhvervsuddannelsesinstituttets opgave er at støtte erhvervsuddannelsesreformen i Den Europæiske Unions partnerlande. Det bistår i den forbindelse Kommissionen ved implementeringen af forskellige programmer (Phare, Tacis, Cards, Meda). Tabel 1 viser i oversigtsform Erhvervsuddannelsesinstituttets kompetenceområde og aktiviteter ifølge Erhvervsuddannelsesinstituttet selv.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne revisionserklæring afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2).

3.

Retten har revideret Erhvervsuddannelsesinstituttets årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2003. Direktøren er i henhold til artikel 11, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90 ansvarlig for budgettets gennemførelse. Direktøren skal udarbejde og opstille det endelige årsregnskab (3) i overensstemmelse med Erhvervsuddannelsesinstituttets finansielle bestemmelser, som er vedtaget i henhold til nævnte forordnings artikel 12. Revisionsretten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere årsregnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af de almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet.

5.

Revisionen har givet Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2003, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Bemærkningerne i det følgende har ikke indskrænkende virkning på Rettens revisionserklæring i denne beretning.

BEMÆRKNINGER

6.

Udnyttelsen af bevillingerne for regnskabsåret 2003 og af bevillingerne fremført fra det forudgående regnskabsår fremgår af tabel 2. Forvaltningsregnskabet og balancen, som Erhvervsuddannelsesinstituttet har udarbejdet for regnskabsåret 2003, vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

På grundlag af aftaler indgået med Kommissionen forvalter Erhvervsuddannelsesinstituttet Tempus-programmer og yder også teknisk bistand. I 2003 udbetalte Erhvervsuddannelsesinstituttet på Kommissionens vegne 23,1 million euro til disse programmer, og pr. 31. december 2003 var saldoen på de bankkonti, der blev benyttet, på 24,2 millioner euro. Ca. 20 % af de ansatte i Erhvervsuddannelsesinstituttet arbejder på fuldtid på disse programmer. Som Retten har anført i tidligere beretninger (4), figurerer der ingen oplysninger om disse programmer i budgettet eller i balancen. Erhvervsuddannelsesinstituttet har fremlagt de finansielle oplysninger om disse programmer i et bilag til årsregnskabet. Det er i strid med principperne om enhed og et realistisk budget (5).

8.

I 2003 indgik Erhvervsuddannelsesinstituttet to aftaler med donorer (på tilsammen 0,5 millioner euro). Årsregnskabet giver et retvisende billede af disse aftaler, men Erhvervsuddannelsesinstituttet udarbejdede ikke et tillægs- og ændringsbudget.

9.

Tilskuddet fra Kommissionen blev udbetalt for sent, og derfor kunne Erhvervsuddannelsesinstituttet ikke opfylde sine finansielle forpligtelser. Erhvervsuddannelsesinstituttet var nødt til midlertidigt at overføre 1 million euro fra Tempus-program-bankkonti til sine egne bankkonti i november 2003. Hverken bestyrelsen eller Kommissionen fik meddelelse om denne transaktion.

10.

I overensstemmelse med artikel 43, stk. 1, i Erhvervsuddannelsesinstituttets finansforordning skal regnskabsføreren godkende de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet til regnskabsmæssige oplysninger. En sådan godkendelse fandt ikke sted i regnskabsåret.

11.

Retten har analyseret fem procedurer for udvælgelse af stillingsansøgere. Der var ikke fastlagt en klar procedure for udvælgelse af ansøgere til samtale (den forudgående udvælgelse). I mange tilfælde var der ikke fastlagt udvælgelseskriterier forud for samtalen, og når der var, var der ikke dokumentation på sagerne for, at de var anvendt.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  EFT L 131 af 23.5.1990.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  I overensstemmelse med artikel 83, stk. 3, i Erhvervsuddannelsesinstituttets finansforordning er Erhvervsuddannelsesinstituttets endelige årsregnskab for regnskabsåret 2003, dateret den 8. september 2004, sendt til Revisionsretten. Retten modtog årsregnskabet den 20. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises årsregnskabet i oversigtsform.

(4)  Punkt 9 i beretningen for regnskabsåret 2002 (EUT C 319 af 30.12.2003, s. 48), jf. også punkt 8 i beretningen for regnskabsåret 2001 (EFT C 326 af 27.12.2002, s. 51) og punkt 11 i beretningen for regnskabsåret 1999 (EFT C 373 af 27.12.2000, s. 34).

(5)  Artikel 6 i Erhvervsuddannelsesinstituttets finansforordning.


Tabel 1

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (Torino)

Fællesskabets kompetenceområde i henhold til traktaten

Erhvervsuddannelsesinstituttets kompetenceområde som fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90 af 7. maj 1990

Ledelse

Erhvervsuddannelsesinstituttets disponible ressourcer (data vedrørende 2002)

Produkter

Fællesskabet [iværksætter] inden for sine kompetenceområder samarbejdsaktioner med tredjelande på det økonomiske, finansielle og tekniske område. Disse aktioner supplerer de aktioner, som iværksættes af medlemsstaterne, og er i overensstemmelse med Fællesskabets udviklingspolitik.

(Artikel 181 A)

Mål

At bidrage til at yde erhvervsuddannelsesbi-stand til landene i Central- og Østeuropa og Mongoliet, nogle lande i Balkan-området og til de lande og territorier, der er berettigede til Meda-programmer

At bidrage til koordineringen af bistanden til de bistandsberettigede lande.

Opgaver

At bistå ved fastlæggelsen af erhvervsuddannelsesbehov og -prioriteter

At give information om foranstaltninger og fremtidige behov

At finansiere pilotprojekter

At gennemføre programmer på Kommissionens vegne i de bistandsberettigede lande.

Bestyrelsen

1 repræsentant for hver medlemsstat

2 repræsentanter for Kommissionen.

Direktøren

udnævnt af bestyrelsen på forslag af Kommissionen.

Gruppen af rådgivere

udnævnt af bestyrelsen

2 sagkyndige fra hver medlemsstat

2 sagkyndige fra hvert af de bistandsberettigede lande

2 sagkyndige fra arbejdsmarkedets parter på europæisk plan.

Ekstern revision

Revisionsretten.

Decharge

Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Budget:

17,2 millioner euro (16,8 millioner euro) udelukkende finansieret af Kommissionen.

Ansatte pr. 31. december 2003:

104 (130) stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen; antal besatte stillinger: 99 (94)

31 (35) andre stillinger (hjælpeansatte, udstationerede nationale eksperter, vikarer). Ansatte i alt: 130 (129), der varetager følgende opgaver:

operationelle: 80 (78)

administrative: 35 (33)

blandede: 15 (18).

Bistand til Kommissionen:

Støtte fra Erhvervsuddannelsesinstituttet dækker en bred vifte af områder, herunder: grundlæggende erhvervsuddannelse, livslang uddannelse, efter- og videreuddannelse, personaleudvikling i virksomheder, beskæftigelsespolitik, uddannelse af arbejdsløse, fattigdomsbekæmpelse og social integration samt uddannelse som tilskyndelse til lokal udvikling.

Observationscentre i de bistandsberettigede lande:

Nationale sektorundersøgelser, uddannelsesstatistikker, politikrådgivning til lande.

Aftaler om teknisk bistand med Cards, Meda og Tacis om dækning af Tempus-ordningen:

Fælleseuropæiske projekter (JEP): 507 ansøgninger, 129 projekter finansieret

Strukturforanstaltninger og supplerende foranstaltninger: 36 ansøgninger, 12 projekter finansieret

Individuelle mobilitetsstipendier: 1 246 ansøgninger, 286 stipendier finansieret.

Forvaltningen af Tempus-aktiviteter omfatter standardfunktionerne kontraktforvaltning, overvågning af projekter fra skrivebordet og generel støtte til igangværende projekter. Der blev givet 1 149 etårstilskud til Tempus-projekter og vurderet 255 rapporter; desuden fik flere hundrede Tempus-projekter støtte og rådgivning.

Kilde:Erhvervsuddannelsesinstituttet.


Tabel 2

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(millioner euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført i det endelige budget for regnskabs-året

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger i det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Disponible bevillinger

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

uindfriede forpligtelser

betalinger

bortfaldne bevillinger

bevillinger

forpligtelser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

17,2

18,1

Afsnit I

Personale

11,2

11,1

10,8

0,3

0,1

0,2

0,2

0,0

11,4

11,3

11,0

0,3

0,1

Andre tilskud

0,0

0,5

Afsnit II

Driftsudgifter

1,4

1,4

1,1

0,3

0,0

0,6

0,5

0,1

2,0

2,0

1,6

0,3

0,1

Andre indtægter

 (1)

0,0

Afsnit III

Aktionsudgifter

4,6

4,5

3,4

1,1

0,1

2,6

2,3

0,3

7,2

7,1

5,7

1,1

0,4

 

 

 

Øremærkede indtægter (1)

0,5

0,5

0,2

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,8

0,5

0,5

0,3

0,0

I alt

17,2

18,6

I alt

17,7

17,5

15,5

2,0

0,2

3,7

3,3

0,4

21,4

20,9

18,8

2,0

0,6

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellen kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Erhvervsuddannelsesinstituttet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Erhvervsuddannelsesinstituttets eget regnskab.


Tabel 3

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut — Forvaltningsregnskab for regnskabsårene 2003 og 2002 (2)

(tusind euro)

 

2003

2002

Indtægter

Tilskud fra Kommissionen

18 100

13 179

Andre donorer

523

Diverse indtægter

17

23

Finansielle indtægter

140

Indtægter i alt (a)

18 640

13 342

Udgifter

Personale – Budgetafsnit I

Betalinger

10 771

10 153

Fremførte bevillinger

329

215

Driftsudgifter – Budgetafsnit II

Betalinger

1 076

805

Fremførte bevillinger

310

559

Aktionsudgifter – Budgetafsnit III

Betalinger

3 396

2 307

Fremførte bevillinger

1 087

2 591

Øremærkede indtægter

Betalinger

237

Fremførte bevillinger

286

Udgifter i alt (b)

17 492

16 631

Regnskabsårets resultat (a – b)

1 148

–3 289

Saldo fremført fra det foregående regnskabsår

–2 155

4 055

Bevillinger, der er fremført og bortfaldet

375

424

Tilbagebetalinger til Kommissionen

– 703

– 352

Kursdifferencer

17

6

Regnskabsårets saldo

–1 318

–2 155

Kilde:Erhvervsuddannelsesinstituttet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Erhvervsuddannelsesinstituttets eget regnskab.


Tabel 4

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut — Balance pr. 31. december 2003 og pr. 31. december 2002 (3)

(tusind euro)

Aktiver

2003

2002

Passiver

2003

2002

Immaterielle anlægsaktiver  (4)

 

 

Anlægskapital

 

 

Rettigheder vedrørende bygning

5 000

5 000

Egenkapital

3 852

4 059

Edb-licenser

146

Regnskabsårets saldo

–1 318

–2 155

Afskrivninger

–1 611

–1 333

Subtotal

2 534

1 904

Subtotal

3 535

3 667

Kortfristet gæld

 

 

Materielle anlægsaktiver

 

 

Automatisk fremførte bevillinger

1 726

3 366

Anlæg og inventar

273

618

Automatisk fremførsel af øremærkede indtægter

286

273

Edb-udstyr

1 438

1 235

Andre bidragydere

30

85

Afskrivninger

–1 444

–1 521

Diverse kreditorer

1

28

Subtotal

267

332

Udskudte indtægter

83

3 537

Lagre

 

 

Subtotal

2 126

7 289

Kontorudstyr

50

60

 

 

 

Subtotal

50

60

 

 

 

Kortfristede tilgodehavender

 

 

 

 

 

Tilskud fra Kommissionen

0

3 366

 

 

 

Andre forskud

4

2

 

 

 

Indtægtsordrer

43

171

 

 

 

Diverse debitorer

39

30

 

 

 

Subtotal

86

3 569

 

 

 

Likvid beholdning

 

 

 

 

 

Banker

719

1 524

 

 

 

Forskudsforvaltning

3

41

 

 

 

Subtotal

722

1 565

 

 

 

I alt

4 660

9 193

I alt

4 660

9 193

Kilde:Erhvervsuddannelsesinstituttet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Erhvervsuddannelsesinstituttets eget regnskab.


(1)  Øremærkede indtægter er ikke opført i budgettet (jf. beretningens punkt 8).

NB:Tallene er afrundet, og summen af tallene i tabellen kan derfor afvige fra totalen.

Kilde:Erhvervsuddannelsesinstituttet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Erhvervsuddannelsesinstituttets eget regnskab.

(2)  Forvaltningsregnskabet og balancen omfatter kun Erhvervsuddannelsesinstituttets specifikke aktiviteter og ikke programmer, der forvaltes på Kommissionens vegne.

Kilde:Erhvervsuddannelsesinstituttet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Erhvervsuddannelsesinstituttets eget regnskab.

(3)  Forvaltningsregnskabet og balancen omfatter kun Erhvervsuddannelsesinstituttets specifikke aktiviteter og ikke programmer, der forvaltes på Kommissionens vegne.

(4)  Erhvervsuddannelsesinstituttet betalte ejeren af den bygning, det har lejet, 5 millioner euro vedrørende renovering af bygningen. Betalingen af dette beløb giver Erhvervsuddannelsesinstituttet brugsret til bygningen for 1 euro årlig i 30 år fra 1995. Denne post er for første gang medtaget i regnskabsåret 2003. Posten for regnskabsåret 2002 er korrigeret i overensstemmelse hermed.

Kilde:Erhvervsuddannelsesinstituttet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af Erhvervsuddannelsesinstituttets eget regnskab.


DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUTS SVAR

7.

På tidspunktet for opstillingen af årsregnskabet for 2003 var det endnu ikke klart, i henhold til hvilke bestemmelser Tempus-aftalerne skulle opføres på budgettet og i andre regnskaber. Instituttet besluttede at redegøre nøje for disse beløb i et bilag i afventning af indgåelsen af en klar aftale med Kommissionens tjenestegrene om regnskabsaflæggelsen for 2005.

På et møde for agenturernes regnskabsførere, som Kommissionen havde tilrettelagt den 11. juni 2004 i Bruxelles, blev der givet klare retningslinjer for de nye regnskabsmetoder, som finder anvendelse på midler forvaltet på vegne af Kommissionen, og som skal følges fra og med den 1. januar 2005.

8.

Instituttet tager Rettens bemærkning til efterretning. Fra 2004 og fremefter vil ethvert tilskud blive tilføjet i et ændret budget som vil blive fremlagt til Styrelsens godkendelse og dernæst offentliggjort.

9.

Instituttet tager Rettens bemærkning til efterretning. En anden hændelse fand sted i januar 2004, da den første overførsel af ETF 2004 subventionen ikke kunne blive betalt til Instituttet i tide. Instituttet måtte igen ty til en midlertidig overførsel fra TEMPUS midler for at afværge en pludselig pengemangel.

Efter at have taget ved lære af den tidligere hændelse, informerede Instituttet formelt Kommissionen og formanden for Styrelsen i et brev dateret d. 16. januar 2004. Siden da er en ordning aftalt med Kommissionen for at mindske risikoen for at sådanne situationer opstår i fremtiden.

10.

Regnskabsføreren godkendte systemerne i en skrivelse af juni 2004.

11.

Ansøgningerne er siden april 2004 blevet lagret i en computerdatabase, hvor man registrerer bedømmelsen af ansøgerne på grundlag af berettigelseskriterierne. Ansøgere, der opfylder berettigelseskriterierne, vurderes dernæst uafhængigt af hvert af Udvælgelseskomitéens medlemmer ud fra på forhånd fastlagte kriterier. Der opstilles en shortliste over ansøgere, som skal til samtale, på grundlag af resultatet af den enkeltes gennemsnitlige score ved disse uafhængige vurderinger. Resultaterne af samtalerne med ansøgerne bedømmes også uafhængigt af hvert medlem af Udvælgelseskomitéen ud fra på forhånd fastlagte kriterier. Der opbevares mere systematisk og omfattende dokumentation for alle trin.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/75


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2003 med instituttets svar

(2004/C 324/11)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6-12

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Instituttets svar

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (herefter "instituttet") blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 (1). Instituttet skal bidrage til planlægning og tilvejebringelse af bedre leve- og arbejdsvilkår i Den Europæiske Union gennem udvikling og udbredelse af viden inden for dette område. Tabel 1 viser i oversigtsform instituttets kompetenceområde og aktiviteter ifølge instituttet selv.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne beretning afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2).

3.

Retten har revideret instituttets årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 2003. Instituttets direktør er i henhold til artikel 16 i Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75, ansvarlig for budgettets gennemførelse. Direktøren skal udarbejde og opstille regnskabet (3) i overensstemmelse med de interne finansielle bestemmelser, der er vedtaget i henhold til denne artikel. Retten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere årsregnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af de almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Retten gennemgik instituttets regnskaber og udførte i forbindelse hermed det revisionsarbejde, den skønnede var nødvendigt.

5.

Revisionen har givet Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31. december 2003, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Bemærkningerne i det følgende har ikke indskrænkende virkning på Rettens revisionserklæring i denne beretning.

BEMÆRKNINGER

6.

Udnyttelsen af bevillingerne for regnskabsåret 2003 og af de bevillinger, der er fremført fra det foregående regnskabsår, fremgår af tabel 2. Instituttets forvaltningsregnskab og balance for regnskabsåret 2003 vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

Instituttet har underskrevet en aftale med Kommissionen inden for rammerne af Phare-programmet. I overensstemmelse med denne aftale blev Instituttet tildelt 1 million euro, hvoraf 639 000 euro blev inkasseret i 2003. Disse midler er blevet forvaltet uden for budgettet. Der burde have været udarbejdet et ændringsbudget.

8.

Forvaltningsregnskabet viser et underskud, som er akkumuleret over flere regnskabsår, og som instituttet har anmodet Kommissionen om at dække. Kommissionen har betragtet dækningen af underskuddet som en del af tilskuddet for regnskabsåret 2003, hvilket betyder, at underskuddet ikke er blevet afviklet. I henhold til instituttets nye finansielle bestemmelser skal der vedtages et ændringsbudget for det følgende regnskabsår, hvis saldoen på resultatopgørelsen for regnskabsåret er negativ (4).

9.

Instituttets nye finansielle bestemmelser og gennemførelsesbestemmelserne hertil blev vedtaget af bestyrelsen den 28. marts 2003. I henhold til disse bestemmelser (5) skal der etableres et nyt internt kontrolsystem (herunder intern revision). Systemet blev først færdiggjort i begyndelsen af 2004.

10.

I henhold til artikel 43, stk. 1, litra e), i instituttets finansielle bestemmelser skal regnskabsføreren »godkende de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at levere og dokumentere regnskabsmæssige oplysninger«. Det er ikke sket i regnskabsåret.

11.

I henhold til grundforordningen fra 1975 har instituttet primært til opgave at bidrage til tilvejebringelse af bedre leve- og arbejdsvilkår gennem udvikling og udbredelse af viden inden for dette område. Instituttet skal navnlig beskæftige sig med følgende områder: menneskets vilkår på arbejdspladsen, tilrettelæggelsen af arbejdet, problemer, der er specielle for visse arbejdstagerkategorier, betydningen på lang sigt af forbedringer på miljøområdet samt de menneskelige aktiviteters stedlige og tidsmæssige fordeling. I praksis behandles visse aspekter af ovennævnte emner af andre agenturer, der er oprettet efterfølgende (Det Europæiske Miljøagentur, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur). Instituttet har til gengæld koncentreret sit arbejde om specifikke aspekter som for eksempel arbejdsmarkedsforhold.

12.

Instituttets aktiviteter fastlægges i fireårige programmer, hvoraf det seneste omfatter perioden 2001-2004. Selv om det ledende princip for det seneste program var, at instituttet i højere grad skulle koncentrere sig om en række nøgleområder, tilføjede instituttet i 2002 et nyt område til de tre hidtidige områder. Planlægningen af instituttets arbejdsprogram bør tages op til revision i samråd med de andre agenturer, som beskæftiger sig med områder, der ligger tæt op ad instituttets kompetenceområde, så det sikres, at de prioriterede områder dækkes ind, at der opnås en synergieffekt, og at dobbeltarbejde undgås. Dette bør ske, når instituttets grundforordning — som foreslået af Kommissionen — tages op til revision.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  I overensstemmelse med artikel 83, stk. 3, i instituttets finansielle bestemmelser, er instituttets endelige årsregnskab for regnskabsåret 2003, dateret den 3. september 2004, sendt til Revisionsretten. Retten modtog dette regnskab den 24. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises regnskabet i oversigtsform.

(4)  Artikel 16 i de nye finansielle bestemmelser.

(5)  Artikel 38 i instituttets nye finansielle bestemmelser.


Tabel 1

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Dublin)

Fællesskabets kompetenceområde i henhold til traktaten

Instituttets kompetenceområde som fastlagt i Rådets forordning

(EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975

Ledelse

Instituttets disponible ressourcer (data vedrørende 2002)

Produkter og tjenesteydelser

Fællesskabet og medlemsstaterne, der er opmærksomme på de grundlæggende arbejdsmarkedsmæs-sige og sociale rettigheder, har som mål (…) en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene, (…) Fællesskabet støtter og supplerer medlemsstaternes indsats på følgende områder: (…) b) arbejdsvilkårene, c) arbejdstagernes sociale sikring og sociale beskyttelse, d) beskyttelse af arbejdstagere ved ophævelse af en arbejdskontrakt, e) information og høring af arbejdstagerne, f) repræsentation af og kollektivt forsvar for arbejdstagernes og arbejdsgivernes interesser, herunder medbestemmelse, g) beskæftigelsesvilkår for tredjelandsstatsborgere, h) integration af personer, der er udstødt af arbejdsmarkedet, i) lige muligheder for mænd og kvinder (…)

(Uddrag af traktatens artikel 136 og 137)

Mål

At bidrage til tilvejebringelse af bedre leve- og arbejdsvilkår gennem udvikling og udbredelse af viden inden for dette område. Instituttet skal navnlig beskæftige sig med følgende spørgsmål:

menneskets vilkår på arbejdspladsen

tilrettelæggelsen af arbejdet og navnlig medarbejdernes placering i dette

problemer, der er specielle for visse arbejdstagerkategorier

betydningen på lang sigt af forbedringer på miljøområdet

de menneskelige aktiviteters stedlige og tidsmæssige fordeling.

Opgaver

At fremme udveksling af oplysninger og erfaring inden for disse områder

At lette kontakten mellem universiteter, undersøgelses- og forskningsinstitutter, forvaltningsorganer og økonomiske og sociale organisationer

At gennemføre eller stå for gennemførelsen af undersøgelser samt bidrage til gennemførelsen af forsøgsprojekter

At samarbejde så tæt som muligt med de eksisterende specialiserede institutter og organer.

1

Bestyrelsen

Fra hver medlemsstat: en repræsentant for regeringen, en repræsentant for arbejdsgiverorganisationerne og en repræsentant for arbejdstagerorganisationerne

3 repræsentanter for Kommissionen

2

Direktøren

Udnævnes af Kommissionen på grundlag af en kandidatliste, der forelægges af bestyrelsen. Direktøren leder instituttet og gennemfører de afgørelser, der træffes af bestyrelsen.

3

Ekspertudvalget Består af 15 medlemmer, der udnævnes af Rådet på forslag af Kommissionen. Det afgiver udtalelser blandt andet om arbejdsprogrammet.

4

Ekstern revision:

Revisionsretten

5

Decharge Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Endeligt budget

16,8 millioner euro (17,39 millioner euro) heraf EF-tilskud: 98,2 % (98,3 %):

Ansatte pr. 31. december 2003:

88 (88) stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen,

antal besatte stillinger 76 (77).

+16 (20) andre stillinger (hjælpeansatte, udstationerede nationale eksperter, lokalt ansatte, vikarer)

Ansatte i alt: 92 (97)

der varetager følgende opgaver:

60 (61) operationelle,

28 (32) administrative

4 (4) blandede

Levevilkår

Undersøgelse af levevilkårene i Europa (undersøgelsen omfattede 28 lande og 26 000 interview)

Ajourføring og videreudvikling af en base med sammenlignelige data (medlemsstaterne og kandidatlande)

Undersøgelse af beskæftigelsen i plejesektoren.

Undersøgelse af tidstilrettelæggelse i de forskellige livsfaser

Arbejdsvilkår

Rapport om arbejdsvilkårene i de kommende medlemsstater

Etablering af et ekspertnetværk til det nye Europæiske Observationsorgan for Arbejdsvilkår (EWCO)

Undersøgelse af hotel- og restaurationssektoren og sektoren for landevejstransport

Oversigt over eksisterende undersøgelser af leve- og arbejdsvilkårene.

Arbejdsmarkedsforhold

Udvikling af indikatorer på området økonomisk medbestemmelse

Undersøgelse vedrørende migration og beskæftigelse

Udvikling af netværket »Det Europæiske Observationsorgan for Forbindelserne på Arbejdsmarkedet« (EIRO)

Rapport udarbejdet i samarbejde med Kommissionen »Industrial relations developments in Europe 2002«

Case-studies af europæiske samarbejdsudvalg i 37 multinationale virksomheder.

Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer (EMCC)

Udarbejdelse af elektroniske publikationer

Afholdelse af fire seminarer og to workshopper.

Tværgående projekter

Rapport om virksomheders sociale ansvar

Oplysningsvirksomhed

Informationsaktiviteter i medlemsstaterne og kandidatlandene

Oprettelse af syv nationale forbindelsescentre

91 publikationer (oversættelserne ikke medregnet).

Kilde:Instituttet.


Tabel 2

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(millioner euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført på regnskabsårets endelige budget

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger på det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår

Disponible bevillinger

(regnskabsårets bevillinger og bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår)

bevillinger

forplig- telser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

uindfriede forpligtelser

betalinger

bortfaldne bevillinger

bevillinger

forplig- telser

betalinger

fremførte bevillinger

bortfaldne bevillinger

Tilskud fra Fællesskabet

16,5

17,1

Afsnit I

Personale

9,0

9,0

8,9

0,1

0,0

0,2

0,2

0,0

9,2

9,2

9,1

0,1

0,0

Andre tilskud

Afsnit II

Driftsudgifter

1,2

1,2

1,0

0,2

0,0

0,7

0,7

0,0

1,9

1,9

1,7

0,2

0,0

Andre indtægter

0,3

0,1

Afsnit III

Aktionsudgifter

6,6

6,6

3,8

2,8

0,0

3,1

3,0

0,1

9,7

9,7

6,8

2,8

0,1

I alt

16,8

17,2

I alt

16,8

16,8

13,7

3,1

0,0

4,0

3,9

0,1

20,8

20,8

17,6

3,1

0,1

Kilde:Instituttet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af instituttets eget regnskab.


Tabel 3

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — Forvaltningsregnskab for regnskabsårene 2003 og 2002

(tusind euro)

 

2003

2002

Indtægter

Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

17 090

16 500

Diverse indtægter

47

62

Finansielle indtægter

35

57

Indtægter i alt (a)

17 172

16 619

Udgifter

Personale – Budgetafsnit I

Betalinger

8 927

9 111

Fremførte bevillinger

109

216

Driftsudgifter – Budgetafsnit II

Betalinger

968

938

Fremførte bevillinger

224

683

Aktionsudgifter – Budgetafsnit III

Betalinger

3 733

3 290

Fremførte bevillinger

2 817

3 105

Udgifter i alt (b)

16 778

17 343

Regnskabsårets resultat (a – b)

394

- 724

Saldo fremført fra det foregående regnskabsår

–1 836

–1 209

Bevillinger, der er fremført og bortfaldet

118

81

Indtægter fra det foregående regnskabsår, som kan anvendes på ny, men som ikke er blevet det

19

13

Phare-indtægter

639

0

Phare-indtægter, der endnu ikke er inkasseret

361

0

Phare-udgifter

–1 000

0

Kursdifferencer

9

3

Regnskabsårets saldo

–1 296

–1 836

Kilde:Instituttet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af instituttets eget regnskab.


Tabel 4

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — Balance pr. 31. december 2003 og pr. 31. december 2002

(tusind euro)

Aktiver

2003

2002

Passiver

2003

2002

Anlægsaktiver  (1)

 

 

Anlægskapital

 

 

Immaterielle anlægsaktiver

27

31

Egenkapital

4 389

4 294

Bygninger (2)

15 682

3 826

Opskrivningsreserve

12 094

0

Inventar og rullende materiel

142

139

Regnskabsårets saldo

-1 296

-1 836

Edb-udstyr

107

149

Subtotal

15 187

2 458

Teknisk udstyr og andet udstyr

105

518

Kortfristet gæld

 

 

Anlæg under opførelse

0

31

Automatisk fremførte bevillinger

3 150

3 940

Subtotal

16 476

4 281

Ikke-automatisk fremførte bevillinger

0

64

Lagre

 

 

Phare-gæld

329

0

Kontorartikler

7

13

Sociale bidrag mv.

0

139

Subtotal

7

13

Subtotal

3 479

4 143

Kortfristede tilgodehavender

 

 

Gennemgangskonti

 

 

Kommissionen — Phare-fordringer

361

0

Indtægter at genanvende

22

150

Forskud

2

11

Udskudte indtægter

2

1 840

Momstilgodehavender

281

274

Igangværende betalinger

0

30

Indtægtsordrer, der skal inkasseres

5

1 840

Subtotal

24

2 020

Diverse debitorer

41

13

 

 

 

Subtotal

690

2 138

 

 

 

Likvid beholdning

 

 

 

 

 

Banker

1 331

1 960

 

 

 

Kassebeholdning

3

1

 

 

 

Forskudsforvaltning

183

228

 

 

 

Subtotal

1 517

2 189

 

 

 

I alt

18 690

8 621

I alt

18 690

8 621

Kilde:Instituttet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af instituttets eget regnskab.


(1)   Anlægsaktiverne er opgjort netto. Tallene for 2002 er blevet tilpasset, så de to regnskabsår kan sammenholdes.

(2)  Instituttet har besluttet at opskrive den faste ejendom, som det ejer (12,1 million euro).

Kilde:Instituttet. Tabellen er udarbejdet på grundlag af instituttets eget regnskab.


INSTITUTTET TIL FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILKÅRENES SVAR

7.

Instituttets grundforordning, blev det vurderet, at de ikke skulle medtages i Instituttets budget. Instituttet noterer sig Revisionsrettens bemærkning og vil fremover optage Phare-midlerne i Instituttets budget.

8.

Instituttet har taget kontakt med Kommissionens tjenestegrene for at afklare spørgsmålet med de akkumulerede underskud samt håndteringen af fremtidige underskud og overskud.

9.

Den interne kontrolfunktion var færdigetableret, idet en funktion til kontrol af finansielle og operationelle aspekter blev indført i november 2003. Denne funktion samt andet tilsynsarbejde udføres af en specialenhed. Den interne revision udføres af Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste.

10.

Regnskabsføreren henviser til de godkendelser, der er givet af Kommissionen, idet Instituttet anvender Kommissionens regnskabssystem.

12.

Instituttet har indgået samarbejde med andre agenturer, således at hver enkelt varetager kompletterende aspekter inden for de fælles temarammer for at undgå dobbeltarbejde. Dette er formaliseret i fælles erklæringer med blandt andet Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao.


30.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/83


BERETNING

om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2003 med Narkotikacentrets svar

(2004/C 324/12)

INDHOLD

1

INDLEDNING

2-5

REVISIONSERKLÆRING

6-11

BEMÆRKNINGER

Tabel 1-4

Narkotikacentrets svar

INDLEDNING

1.

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (herefter: Narkotikacentret) blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 af 8. februar 1993 (1). Narkotikacentrets væsentligste opgave er at indsamle oplysninger om narkotika- og narkotikamisbrugsproblemerne med henblik på at udarbejde og formidle pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan. Oplysningerne skal anvendes til analyser af narkotikaefterspørgslen og af, hvordan den kan begrænses samt af narkotika- og narkotikamisbrugsproblemerne generelt. Tabel 1 viser i oversigtsform Narkotikacentrets kompetenceområde og aktiviteter ifølge Narkotikacentret selv.

REVISIONSERKLÆRING

2.

Denne revisionserklæring afgives til Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med artikel 185, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2).

3.

Retten har revideret Narkotikacentrets årsregnskab for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2003. Direktøren er i henhold til artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 ansvarlig for budgettets gennemførelse. Direktøren skal udarbejde og opstille regnskabet (3) i overensstemmelse med Narkotikacentrets interne finansielle bestemmelser, som er vedtaget i henhold til nævnte artikel. Retten skal i henhold til artikel 248 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab revidere regnskabet.

4.

Revisionen blev gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder for Rettens revision. Disse er udarbejdet på grundlag af de almindeligt anerkendte internationale revisionsstandarder og tilpasset, så der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Fællesskabet. Rettens gennemgik Narkotikacentrets regnskaber og udførte i forbindelse hermed det revisionsarbejde, den skønnede var nødvendigt.

5.

Revisionen har givet Retten rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 2003, er rigtigt, og at de underliggende transaktioner som helhed betragtet er lovlige og formelt rigtige. Bemærkningerne i det følgende har ikke indskrænkende virkning på Rettens revisionserklæring i denne beretning.

BEMÆRKNINGER

6.

Udnyttelsen af bevillingerne for regnskabsåret 2003 og af bevillingerne fremført fra det forudgående regnskabsår fremgår af tabel 2. Forvaltningsregnskabet og balancen, som Narkotikacentret har udarbejdet for regnskabsåret 2003, vises i oversigtsform i tabel 3 og 4.

7.

Funktionerne som anvisningsberettiget vedrørende hovedparten af Narkotikacentrets budget (afsnit I og II) og som ansvarlig for den forudgående kontrol vedrørende det samlede budget varetages af én enkelt ansat, som desuden fungerer som leder af administrationen og af kvalitetskontrollen. En sådan kumulering af beføjelser medfører en alvorlig svækkelse af den interne kontrol, som bl.a. bygger på princippet om funktionsadskillelse.

8.

Efter at have vedtaget sin nye finansforordning (4) har Narkotikacentret udsendt interne instrukser om kontrollen af forpligtelser, betalinger og indtægtsordrer. Dossiererne omfatter imidlertid ikke et dokument, hvormed den anvisningsberettigede kan sikre sig, at alle disse instrukser faktisk er blevet fulgt.

9.

I henhold til artikel 42, stk. 1, litra e), i Narkotikacentrets finansforordning skal regnskabsføreren godkende »de systemer, som den anvisningsberettigede har udformet med henblik på at levere eller dokumentere regnskabsmæssige oplysninger«. Denne godkendelse havde ikke fundet sted ved udgangen af regnskabsåret 2003.

10.

Inden for rammerne af det årlige arbejdsprogram indgår Narkotikacentret og de nationale centre kontrakter med den 31. december som sidste frist for udførelse. Kontrakterne vedrørende arbejdsprogrammet for 2003 (om i alt 1,5 millioner euro) blev først undertegnet i juli 2003. I maj 2004 havde der endnu ikke fundet endelig betaling sted for det arbejde, kontrakterne omfattede, og der var ikke undertegnet nogen tillægskontrakt om forlængelse af kontrakternes løbetid. I øvrigt var der allerede indgået kontrakter vedrørende arbejdsprogrammet for 2004. Når sådanne kontrakter fornyes, bør der tages hensyn til, hvor langt man faktisk er nået med det arbejde, der blev bestilt udført året før, og kvaliteten af dette arbejde bør evalueres.

11.

I svaret (5) til Rettens årsberetning for regnskabsåret 2002 meddelte Narkotikacentret, at der ville blive ført en fysisk fortegnelse i slutningen af 2003. Denne fortegnelse var stadig ikke ført ved udgangen af første kvartal 2004. I øvrigt er beføjelserne i forbindelse med procedurerne for føring af inventarfortegnelsen endnu ikke fastlagt skriftligt.

Vedtaget af Revisionsretten i Luxembourg på mødet den 29. og 30. september 2004.

På Revisionsrettens vegne

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Formand


(1)  EFT L 36 af 12.2.1993, som ændret ved forordning (EF) nr. 3294/94 af 22. december 1994 (EFT L 341 af 30.12.1994, s. 7) og forordning (EF) nr. 1651/2003 af 18. juni 2003 (EUT L 245 af 29.9.2003).

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  I overensstemmelse med artikel 82 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2343/2002 er Narkotikacentrets endelige årsregnskab for regnskabsåret 2003, dateret den 15. september 2004, sendt til Revisionsretten. Retten modtog dette regnskab den 21. september 2004. I tabellerne, der er vedføjet som bilag til denne beretning, vises regnskabet i oversigtsform.

(4)  Vedtaget af bestyrelsen på mødet den 15., 16. og 17. januar 2003.

(5)  EUT C 319 af 30.12.2003, punkt 11, s. 68.


Tabel 1

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (Lissabon)

Fællesskabets kompetenceområde i henhold til traktaten

Narkotikacentrets kompetenceområde som fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 302/93

Ledelse

Narkotikacentrets disponible ressourcer i 2003

(data vedrørende 2002)

Produkter og tjenesteydelser i 2003

Fællesskabet supplerer medlemsstaternes indsats for at begrænse narko-tikarelaterede helbredsskader, herunder oplysning og forebyggelse.

(Traktatens artikel 152)

Mål

At forsyne Unionen og dens medlemsstater med pålidelige oplysninger på europæisk plan om narkotika- og narkotikamisbrugsproblemerne og konsekvenserne heraf.

Narkotikacentret skal først og fremmest analysere:

(1)

narkotikaefterspørg-slen og hvordan den kan begrænses

(2)

strategier og politikker på nationalt plan og på fællesskabsplan

(3)

internationalt samarbejde og den geopolitiske fordeling af udbuddet

(4)

kontrollen med handelen med narkotika, psykotrope stoffer og prækursorer

(5)

narkotikaproblematikkens indvirkninger i producent-, forbruger- og transitlandene, herunder hvidvaskning af penge.

Opgaver

(1)

At indsamle og analysere oplysninger

(2)

At iværksætte rundspørger og indledende projekter

(3)

At sikre, at dataene på europæisk plan bliver mere pålidelige

(4)

At formidle pålidelige oplysninger

(5)

At forbedre koordineringen mellem nationale foranstaltninger og fællesskabsforanstaltninger

(6)

At fremme integreringen af oplysninger om narkotika i internationale programmer.

1

Bestyrelsen

En repræsentant for hver medlemsstat, to repræsentanter for Kommissionen og to kvalificerede videnskabsmænd udpeget af Europa-Parlamentet. Bestyrelsen vedtager arbejdsprogrammet, den almindelige årsberetning samt budgettet.

2

Direktøren: udpeget af bestyrelsen efter indstilling fra Kommissionen.

3

Det Videnskabelige Udvalg: afgiver udtalelser. Udvalget er sammensat af en repræsentant for hver medlemsstat. Bestyrelsen kan udpege yderligere højst seks medlemmer på grundlag af disses særlige kvalifikationer.

4

Ekstern revision: Revisionsretten.

5

Decharge: Parlamentet efter henstilling fra Rådet.

Budget:

10,45 millioner euro (10,36 millioner euro), heraf EF-tilskud: 89 % (87 %)

Ansatte pr. 31. december 2003:

63 (59) stillinger i henhold til stillingsfortegnelsen,

antal besatte stillinger: 54 (57)

+18 (16) andre stillinger (hjælpeansatte, udstationerede nationale eksperter, lokalt ansatte og vikarer).

Ansatte i alt: 72 (73),

der varetager følgende opgaver:

operationelle: 46,5 (46)

administrative: 18 (19)

blandede: 7,5 (8)

Netværk:

Narkotikacentret driver et informationsnet til indsamling og udveksling af information, benævnt »europæisk informationsnet for narkotika og narkotikamisbrug« (Reitox); dette net forbinder de nationale narkotikainformationsnet, de specialiserede centre i medlemsstaterne og informationssystemerne under de internationale organisationer, der samarbejder med Narkotikacentret.

Publikationer:

Årsberetning om narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Almindelig aktivitetsrapport (årlig)

Nyhedsbreve hver anden måned (Drugnet Europe)

Briefinger hver anden måned (Drugs in focus).

Kilde:Narkotikacentret.


Tabel 2

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug — Budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2003

(millioner euro)

Indtægter

Udgifter

Indtægternes art

Indtægter opført i regnskabsårets endelige budget

Oppebårne indtægter

Udgifternes fordeling

Bevillinger i det endelige budget

Bevillinger fremført fra det foregående regnskabs