20.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 317/50


Определение на Съда на публичната служба от 16 септември 2010 г. — Avendano и др./Комисия

(Дело F-45/06) (1)

()

2010/C 317/92

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 143, 17.6.2006 г., стр. 39.