ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.028.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 28

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
4 lutego 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisji Europejskiej

2010/C 028/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

1

2010/C 028/02

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

4

2010/C 028/03

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

8

2010/C 028/04

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5759 – Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) (1)

12

2010/C 028/05

Układ monetarny pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim

13


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisji Europejskiej

2010/C 028/06

Kursy walutowe euro

19

2010/C 028/07

Powiadomienie o wspólnotowych wytycznych dobrej praktyki

20

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2010/C 028/08

Lista organizacji międzybranżowych uznawanych w sektorze tytoniu

21

 

ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

Komisji Europejskiej

2010/C 028/09

Zmiany do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

23

2010/C 028/10

Wykaz naturalnych wód mineralnych w Islandii i Norwegii zgodnie z art. 1 dyrektywy Rady 80/777/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dz.U. C 23 z 29.1.2009, s. 11 i Suplemencie EOG nr 4 z 29.1.2009, s. 1)

24


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisji Europejskiej

2010/C 028/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5768 – Klöckner/Becker) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

25

 

INNE AKTY

 

Komisji Europejskiej

2010/C 028/12

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

26


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL