ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.028.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 28

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
4 februari 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 028/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1

2010/C 028/02

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

4

2010/C 028/03

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

8

2010/C 028/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5759 — Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) (1)

12

2010/C 028/05

Monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en Vaticaanstad

13


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2010/C 028/06

Wisselkoersen van de euro

19

2010/C 028/07

Informatie over communautaire gidsen voor goede praktijken

20

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2010/C 028/08

Lijst van erkende brancheorganisaties in de sector tabak

21

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Europese Commissie

2010/C 028/09

Wijzigingen van de Overeenkomst tussen de EVA-Staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie

23

2010/C 028/10

Lijst van natuurlijke mineraalwaters in IJsland en Noorwegen overeenkomstig artikel 1 van Richtlijn 80/777/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in PB C 23 van 29.1.2009, blz. 11 en EER-supplement nr. 4 van 29.1.2009, blz. 1)

24


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2010/C 028/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5768 — Klöckner/Becker) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

25

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2010/C 028/12

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

26


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL