ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.028.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 28

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
4. februar 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 028/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

1

2010/C 028/02

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

4

2010/C 028/03

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

8

2010/C 028/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5759 — Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) (1)

12

2010/C 028/05

Monetær konvention indgået mellem den europæiske union og vatikanstaten

13


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 028/06

Euroens vekselkurs

19

2010/C 028/07

Meddelelse om EF-retningslinjer for god praksis

20

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2010/C 028/08

Fortegnelse over anerkendte branscheorganisationer indenfor tobakssektoren

21

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

Europa-Kommissionen

2010/C 028/09

Ændringer i aftalen mellem EFTA-medlemsstaterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol

23

2010/C 028/10

Liste over naturligt mineralvand i Island og Norge i medfør af artikel 1 i Rådets direktiv 80/777/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (Denne tekst ophæver og erstatter teksten, der blev offentliggjort i EUT C 23 af 29.1.2009, s. 11, og EØS-tillæg nr. 4 af 29.1.2009, s. 1)

24


 

V   Udtalelser

 

PROCEDURER FOR GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2010/C 028/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5768 — Klöckner/Becker) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

25

 

ANDRE RETSAKTER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 028/12

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

26


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA