8.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 88/256


(2004/C 88 E/0261)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-0958/04

af Manuel dos Santos (PSE) til Kommissionen

(23. marts 2004)

Om:   Risikooverdragelse ved den portugisiske regerings securitisation

Ifølge medierne har Kommissionen efter Eurostats undersøgelse af de offentlige regnskaber valideret et budgetunderskud på 2,8 % af BNP (i 2003) forelagt af den portugisiske regering.

Dette budgetunderskud fremkommer kun ved, at der i de offentlige regnskaber medtages resultatet af en operation med securitisation af statslån foretaget i overensstemmelse med Citigroup.

Det er ikke klart, om denne aftale sikrer overdragelse af hele risikoen fra staten til investorerne i denne securitisationsoperation, hvilket i givet fald vil gøre det forelagte underskuds størrelse ugyldig.

Kommissionen bedes derfor besvare følgende:

1.

Kan Kommissionen forsikre, at securitisationsoperationen ikke indebærer nogen risiko for den portugisiske stat, og at alle de ekstraordinære indtægter, der er bogført for 2003, faktisk vil blive indkasseret?

2.

Har Kommissionen kendskab til den udtalelse, der er udarbejdet af IDEFE (organ tilknyttet Instituto Superior de Economia e Gestão (Institut for Økonomi og Ledelse)), hvoraf det fremgår, at 19 % af de lån, der nu er overført, kan annulleres?

3.

Er Kommissionen blevet informeret om (og i givet fald med hvilken garanti?) eksistensen af andre statslån, som eventuelt kan erstatte dem, der annulleres?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Pedro Solbes Mira

(19. april 2004)

Efter adfærdskodeksen om medlemsstaternes udarbejdelse og indberetning af data til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der blev vedtaget af Økofin-Rådet den 18. februar 2003, bør medlemsstaterne rådføre sig med Eurostat, hvis der er tvivl om bogføringen af specifikke eller komplekse transaktioner.

Den 6. oktober 2003 henvendte de portugisiske myndigheder sig til Eurostat med henblik på at få dets mening om bogføringen af en transaktion, som de havde planer om at gennemføre, nemlig salg af nødlidende skattefordringer.

For at kunne besvare denne forespørgsel mødtes Eurostat med en delegation af portugisiske embedsmænd i Luxembourg den 13. oktober 2003. Ud fra oplysningerne fra de portugisiske myndigheder meddelte Eurostat den 4. november 2003, at salget af udestående skatter og bidrag til sociale ordninger skulle betragtes som provenu, dvs. som en ikke-finansiel transaktion.

Eurostat baserede sit svar på følgende:

a)

På den portugisiske stats konti bogføres skatter og bidrag til sociale ordninger som kontante betalinger eller periodeafgrænsede kontante betalinger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2516/2000 (1). De solgte skattefordringer er derfor aldrig blevet registreret som provenu.

b)

Den portugisiske stat ville ikke over for erhververen yde nogen eksplicit eller implicit garanti med hensyn til inddrivelse af skattefordringerne eller finansiering af købet.

c)

Forskellen mellem den oprindelige betaling og den markedsbaserede prisvurdering var mindre end 15 %, hvilket er udtryk for en faktisk overdragelse af risikoen til erhververen. Dette er i overensstemmelse med Eurostats rammebeslutning af 3. juli 2002 om værdipapirisering.

Den 16. februar 2004 tilstillede Portugal Eurostat kopier af kontrakten og tilhørende dokumenter, herunder den uafhængige rapport fra IDEFE som omtalt af det ærede medlem.

Kommissionen er klar over, at der blandt de solgte nødlidende krav er fordringer, som er genstand for en retssag. Hvis en skattefordring anses for at være helt eller delvist ikke-eksisterende (og kun i det tilfælde), skal den portugisiske stat finde en erstatning for den fordring. Dette indebærer dog ikke nogen garanti for de inddrevne beløb eller skatteyderens betalingsevne. Det eneste formål hermed er at sikre, at den solgte fordringsportefølje er komplet.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2516/2000 af 7. november 2000 om ændring af de fælles principper i det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (ENS 95) for så vidt angår skatter og bidrag til sociale ordninger og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96, EFT L 290 af 17.11.2000.