26.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/51


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 296/2014

av den 12 december 2014

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2015/2163]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 733/2014 av den 24 juni 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1418/2007 vad gäller export för återvinning av visst avfall till vissa länder som inte ingår i OECD (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 32cb (kommissionens förordning (EG) nr 1418/2007) i bilaga XX till EES-avtalet:

”—

32014 R 0733: Kommissionens förordning (EU) nr 733/2014 av den 24 juni 2014 (EUT L 197, 4.7.2014, s. 10)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 733/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 13 december 2014 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2014.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Kurt JÄGER

Ordförande


(1)  EUT L 197, 4.7.2014, s. 10.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.