26.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/51


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 296/2014

z dne 12. decembra 2014

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP [2015/2163]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo Komisije (EU) št. 733/2014 z dne 24. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1418/2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo v nekatere države, ki niso članice OECD (1), je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 32cb (Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007) Priloge XX k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32014 R 0733: Uredba Komisije (EU) št. 733/2014 z dne 24. junija 2014 (UL L 197, 4.7.2014, str. 10).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 733/2014 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 13. decembra 2014 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. decembra 2014

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kurt JÄGER


(1)  UL L 197, 4.7.2014, str. 10.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.