26.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 311/51


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 296/2014

van 12 december 2014

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2015/2163]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (de „EER-overeenkomst”), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 733/2014 van de Commissie van 24 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1418/2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde afvalstoffen naar bepaalde niet-OESO-landen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage XX bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XX bij de EER-overeenkomst wordt in punt 32cb (Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32014 R 0733: Verordening (EU) nr. 733/2014 van de Commissie van 24 juni 2014 (PB L 197 van 4.7.2014, blz. 10).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) nr. 733/2014 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 13 december 2014, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (2).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 12 december 2014.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kurt JÄGER


(1)  PB L 197 van 4.7.2014, blz. 10.

(2)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.