26.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/51


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 296/2014

2014 m. gruodžio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka) [2015/2163]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 733/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras EBPO nepriklausančias šalis (1);

(2)

todėl EEE susitarimo XX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo XX priedo 32cb punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007) papildomas šia įtrauka:

„—

32014 R 0733: 2014 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 733/2014 (OL L 197, 2014 7 4, p. 10).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) Nr. 733/2014 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. gruodžio 13 d., jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 12 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kurt JÄGER


(1)  OL L 197, 2014 7 4, p. 10.

(2)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.