26.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/51


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 296/2014 HATÁROZATA

(2014. december 12.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról [2015/2163]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1418/2007/EK rendeletnek az egyes hulladékoknak egyes nem OECD-országokba irányuló, hasznosítási célú kivitele tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i 733/2014/EU bizottsági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás XX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XX. mellékletének 32cb. pontja (1418/2007/EK bizottsági rendelet) a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

32014 R 0733: a Bizottság 2014. június 24-i 733/2014/EU rendelete (HL L 197., 2014.7.4., 10. o.)”.

2. cikk

A 733/2014/EU rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2014. december 13-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (2).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 12-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Kurt JÄGER


(1)  HL L 197., 2014.7.4., 10. o.

(2)  Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.