26.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/51


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 296/2014

od 12. prosinca 2014.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2015/2163]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) br. 733/2014 od 24. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1418/2007 o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu u određene zemlje koje nisu članice OECD-a (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XX. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 32.cb (Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007) Priloga XX. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32014 R 0733: Uredbom Komisije (EU) br. 733/2014 od 24. lipnja 2014. (SL L 197, 4.7.2014., str. 10.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) br. 733/2014 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 13. prosinca 2014. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (2).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 197, 4.7.2014., str. 10.

(2)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.