26.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/51


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 296/2014,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2014,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2015/2163]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1418/2007 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi tiettyihin OECD:n ulkopuolisiin maihin 24 päivänä kesäkuuta 2014 annettu komission asetus (EU) N:o 733/2014 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevaan 32cb kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1418/2007) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32014 R 0733: komission asetus (EU) N:o 733/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014 (EUVL L 197, 4.7.2014, s. 10)”.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 733/2014 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2014, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (2).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 197, 4.7.2014, s. 10.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.