26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/51


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 296/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa „Keskkond” [2015/2163]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 24. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 733/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, mis käsitleb teatavate jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse OECD-välistesse riikidesse (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XX lisa punkti 32cb (komisjoni määrus (EÜ) nr 1418/2007) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0733: komisjoni määrus (EL) nr 733/2014, 24. juuni 2014 (ELT L 197, 4.7.2014, lk 10).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 733/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 197, 4.7.2014, lk 10.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.