26.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/51


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 296/2014

ze dne 12. prosince 2014,

kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [2015/2163]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 733/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití do některých nečlenských zemí OECD (1), má být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V Dohodě o EHP příloze XX se v bodě 32cb (nařízení Komise (ES) č. 1418/2007) doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32014 R 0733: nařízení Komise (EU) č. 733/2014 ze dne 24. června 2014 (Úř. věst. L 197, 4.7.2014, s. 10).“

Článek 2

Znění nařízení (EU) č. 733/2014 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 13. prosince 2014 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (2).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 12. prosince 2014.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kurt JÄGER


(1)  Úř. věst. L 197, 4.7.2014, s. 10.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.