26.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/51


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 296/2014

от 12 декември 2014 година

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП [2015/2163]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 733/2014 на Комисията от 24 юни 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР (1), следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Поради това приложение XX към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 32вб (Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията) от приложение XX към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32014 R 0733: Регламент (ЕС) № 733/2014 на Комисията от 24 юни 2014 г. (ОВ L 197, 4.7.2014 г., стр. 10).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 733/2014 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 13 декември 2014 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2014 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Kurt JÄGER


(1)  ОВ L 197, 4.7.2014 г., стр. 10.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.