9.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 360/6


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 360/02

Referensnummer för statligt stöd

SA.31302 (X 308/10)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover

www.nbank.de

Stödåtgärdens titel

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Nds. MBl 2010, S. 593

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

XS 290/2007

Varaktighet

1.1.2009 - 31.12.2015

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 2,39 (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007 - EUR 2,19 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

Referensnummer för statligt stöd

SA.31320 (X 311/10)

Medlemsstat

Bulgarien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

Bulgaria

Artikel 107.3 a

Stödbeviljande myndighet

Агенция по заетоста

гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

http://www.az.government.bg

Stödåtgärdens titel

Схема BG051PO001-1.1.03 - „Развитие“, проект „Нов избор – развитие и реализация“ по ОП „РЧР“

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf

Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf

Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf

Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf

ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

30.12.2009 - 31.12.2012

Berörda ekonomiska sektorer

Utvinning av råpetroleum och naturgas, Utvinning av metallmalmer, Annan utvinning av mineral, Service till utvinning, TILLVERKNING, FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA, VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING, BYGGVERKSAMHET, HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR, TRANSPORT OCH MAGASINERING, HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET, INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET, FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET, FASTIGHETSVERKSAMHET, VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK, UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER, OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING, UTBILDNING, VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER, KULTUR, NÖJE OCH FRITID, ANNAN SERVICEVERKSAMHET, FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK, VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D.

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

BGN 250,00 (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, одобрена от Европейската комисия - № CCI: 2007BG051PO001 - BGN 212,50 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd i form av lönesubventioner för rekrytering av arbetstagare med sämre förutsättningar (artikel 40)

50 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm

Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню „Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се избира BG051PO001-1.1.03 - „Развитие“

Referensnummer för statligt stöd

SA.31323 (X 312/10)

Medlemsstat

Estland

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

Estonia

Artikel 107.3 a

Stödbeviljande myndighet

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A

10117 TALLINN

http://www.kik.ee

Stödåtgärdens titel

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

1)

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)

2)

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

17.7.2010 - 31.8.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni. Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi vahendeid. - EUR 0,00 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Investeringsstöd till företag som går längre än gemenskapsnormerna eller höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av gemenskapsnormer (artikel 18)

(Hänvisning till relevanta normer: veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ")

35 %

20 %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

Referensnummer för statligt stöd

SA.31464 (X 335/10)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

SCOTLAND

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Stödåtgärdens titel

Scottish Rural Deevolopment Programme - measure code 312 (Support for the creation and development of micro enterprises)

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

16.8.2010 - 31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

GBP 4,20 (i miljoner)

För garantier

GBP 0,00 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) - GBP 2,60 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till nystartade små företag (artikel 14)

20 %

Investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstora företag (artikel 15)

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Referensnummer för statligt stöd

SA.31465 (X 336/10)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

SCOTLAND

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Stödåtgärdens titel

Scottish Rural Development Programme - measure code 124 ( cooperation for development of new products, process and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

16.8.2010 - 31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Restaurang-, catering- och barverksamhet

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

GBP 2,60 (i miljoner)

För garantier

GBP 0,00 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for rural development (EAFRD) - GBP 1,60 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

20 %

Grundforskning (artikel 31.2 a)

100 %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP