9.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 360/6


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2011/C 360/02

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31302 (X 308/10)

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

NIEDERSACHSEN

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover

www.nbank.de

Názov opatrenia pomoci

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Nds. MBl 2010, S. 593

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

XS 290/2007

Trvanie

1.1.2009-31.12.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 2,39 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007 – EUR 2,19 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31320 (X 311/10)

Členský štát

Bulharsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Bulgaria

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Агенция по заетоста

гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

http://www.az.government.bg

Názov opatrenia pomoci

Схема BG051PO001-1.1.03 – „Развитие“, проект „Нов избор – развитие и реализация“ по ОП „РЧР“

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf

Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf

Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf

Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf

ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

30.12.2009-31.12.2012

Príslušné odvetvia hospodárstva

Ťažba ropy a zemného plynu, Dobývanie kovových rúd, Iná ťažba a dobývanie, Pomocné činnosti pri ťažbe, PRIEMYSELNÁ VÝROBA, DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU, DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV, STAVEBNÍCTVO, VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV, DOPRAVA A SKLADOVANIE, UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY, INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA, FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI, ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ, ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY, ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY, VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE, VZDELÁVANIE, ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC, UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA, OSTATNÉ ČINNOSTI, ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIE, ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

BGN 250,00 (v mil.)

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, одобрена от Европейската комисия — № CCI: 2007BG051PO001 — BGN 212,50 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií (článok 40)

50 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm

Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню „Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се избира BG051PO001-1.1.03 — „Развитие“

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31323 (X 312/10)

Členský štát

Estónsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Estonia

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A

10117 TALLINN

http://www.kik.ee

Názov opatrenia pomoci

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

1)

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)

2)

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

17.7.2010-31.8.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

V rámci garancií

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni. Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi vahendeid. – EUR 0,00 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (čl. 18)

(Odkaz na príslušnú normu: veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ")

35 %

20 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31464 (X 335/10)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

SCOTLAND

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Názov opatrenia pomoci

Scottish Rural Deevolopment Programme — measure code 312 (Support for the creation and development of micro enterprises)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

16.8.2010-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

GBP 4,20 (v mil.)

V rámci garancií

GBP 0,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) — GBP 2,60 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre novozaložené malé podniky (článok 14)

20 %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.31465 (X 336/10)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

SCOTLAND

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Názov opatrenia pomoci

Scottish Rural Development Programme — measure code 124 ( cooperation for development of new products, process and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

16.8.2010-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výškarozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

GBP 2,60 (v mil.)

V rámci garancií

GBP 0,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for rural development (EAFRD) — GBP 1,60 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

20 %

Základný výskum (článok 31 ods. 2 písm. a))

100 %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP