9.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 360/6


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 360/02

Numărul de referință al ajutorului

SA.31302 (X 308/10)

Stat membru

Germania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover

www.nbank.de

Denumirea măsurii de ajutor

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Nds. MBl 2010, S. 593

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

XS 290/2007

Durata

1.1.2009-31.12.2015

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 2,39 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007 — EUR 2,19 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 26)

50 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

Numărul de referință al ajutorului

SA.31320 (X 311/10)

Stat membru

Bulgaria

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

Bulgaria

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

Агенция по заетоста

гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

http://www.az.government.bg

Denumirea măsurii de ajutor

Схема BG051PO001-1.1.03 – „Развитие“, проект „Нов избор – развитие и реализация“ по ОП „РЧР“

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf

Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf

Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf

Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf

ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

30.12.2009-31.12.2012

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Extracția petrolului brut și a gazelor naturale, Extracția minereurilor metalifere, Alte activități extractive, Activități de servicii anexe extracției, INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE, PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT, DISTRIBUȚIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEȘEURILOR, ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE, CONSTRUCȚII, COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE, HOTELURI ȘI RESTAURANTE, INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII, INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURARI, TRANZACȚII IMOBILIARE, ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE, ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE, ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII, ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU, ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

BGN 250,00 (în milioane)

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, одобрена от Европейската комисия — № CCI: 2007BG051PO001 — BGN 212,50 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați sub formă de subvenții salariale (articolul 40)

50 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm

Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню „Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се избира BG051PO001-1.1.03 — „Развитие“

Numărul de referință al ajutorului

SA.31323 (X 312/10)

Stat membru

Estonia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

Estonia

Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A

10117 TALLINN

http://www.kik.ee

Denumirea măsurii de ajutor

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

1)

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)

2)

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

17.7.2010-31.8.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM,întreprindere mare

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

Pentru garanții

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni. Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi vahendeid. – EUR 0,00 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru investiții care le permit întreprinderilor să aplice standarde de protecție a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare(articolul 18)

(Referința la standardele relevante: veeseaduse §40′ lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40′ lg 11 ja 13 ″)

35 %

20 %

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 26)

50 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

Numărul de referință al ajutorului

SA.31464 (X 335/10)

Stat membru

Marea Britanie

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

SCOTLAND

Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Denumirea măsurii de ajutor

Scottish Rural Deevolopment Programme — measure code 312 (Support for the creation and development of micro enterprises)

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

16.8.2010-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

GBP 4,20 (în milioane)

Pentru garanții

GBP 0,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) — GBP 2,60 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create (articolul 14)

20 %

Ajutoare pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă acordate IMM-urilor (articolul 15)

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Numărul de referință al ajutorului

SA.31465 (X 336/10)

Stat membru

Marea Britanie

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS)

SCOTLAND

Mixte

Autoritatea care acordă ajutorul

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Denumirea măsurii de ajutor

Scottish Rural Development Programme — measure code 124 ( cooperation for development of new products, process and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Tipul măsurii

Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata

16.8.2010-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Restaurante și alte activități de servicii de alimentație

Tipul de beneficiar

IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor

GBP 2,60 (în milioane)

Pentru garanții

GBP 0,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție directă

Trimitere la decizia Comisiei

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for rural development (EAFRD) — GBP 1,60 (în milioane)

Obiective

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

25 %

20 %

Cercetare fundamentală [articolul 31 alineatul (2) litera (a)]

100 %

Cercetare industrială [articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

50 %

20 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP