9.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 360/6


Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 360/02

Numer środka pomocy państwa

SA.31302 (X 308/10)

Państwo członkowskie

Niemcy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover

www.nbank.de

Nazwa środka pomocy

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Nds. MBl 2010, S. 593

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

XS 290/2007

Czas trwania pomocy

1.1.2009-31.12.2015

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

EUR 2,39 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007 – EUR 2,19 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

Numer środka pomocy państwa

SA.31320 (X 311/10)

Państwo członkowskie

Bułgaria

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Bulgaria

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

Агенция по заетоста

гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

http://www.az.government.bg

Nazwa środka pomocy

Схема BG051PO001-1.1.03 – „Развитие“, проект „Нов избор – развитие и реализация“ по ОП „РЧР“

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf

Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf

Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf

Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf

ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

30.12.2009-31.12.2012

Sektor(-y) gospodarki

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, Górnictwo rud metali, Górnictwo i wydobywanie pozostałe, Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH, DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ, BUDOWNICTWO, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI, TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, INFORMACJA I KOMUNIKACJA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI, DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, EDUKACJA, OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY, ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

BGN 250,00 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, одобрена от Европейската комисия — № CCI: 2007BG051PO001 — BGN 212,50 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)

50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm

Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню „Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се избира BG051PO001-1.1.03 — „Развитие“

Numer środka pomocy państwa

SA.31323 (X 312/10)

Państwo członkowskie

Estonia

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

Estonia

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A

10117 TALLINN

http://www.kik.ee

Nazwa środka pomocy

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

1)

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)

2)

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

17.7.2010-31.8.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

Przeznaczona na gwarancje

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni. Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi vahendeid. – EUR 0,00 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 18)

(Odeslanie do wlasciwych standardów: veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ")

35 %

20 %

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)

50 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

Numer środka pomocy państwa

SA.31464 (X 335/10)

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

SCOTLAND

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Nazwa środka pomocy

Scottish Rural Deevolopment Programme — measure code 312 (Support for the creation and development of micro enterprises)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

16.8.2010-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

GBP 4,20 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

GBP 0,00 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) — GBP 2,60 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw (art. 14)

20 %

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Numer środka pomocy państwa

SA.31465 (X 336/10)

Państwo członkowskie

Zjednoczone Królestwo

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS)

SCOTLAND

Obszary mieszane

Organ przyznający pomoc

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Nazwa środka pomocy

Scottish Rural Development Programme — measure code 124 ( cooperation for development of new products, process and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy

16.8.2010-31.12.2013

Sektor(-y) gospodarki

Działalność usługowa związana z wyżywieniem

Rodzaj beneficjenta

MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy

GBP 2,60 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

GBP 0,00 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja bezpośrednia

Odesłanie do decyzji Komisji

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for rural development (EAFRD) — GBP 1,60 (w mln)

Cele

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowej

MŚP –w %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))

25 %

20 %

Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))

100 %

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))

50 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP