9.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 360/6


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 360/02

Valsts atbalsta numurs

SA.31302 (X 308/10)

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover

www.nbank.de

Atbalsta pasākuma nosaukums

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Nds. MBl 2010, S. 593

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

XS 290/2007

Ilgums

1.1.2009.-31.12.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 2,39 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007- EUR 2,19 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

Valsts atbalsta numurs

SA.31320 (X 311/10)

Dalībvalsts

Bulgārija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Bulgaria

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Агенция по заетоста

гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

http://www.az.government.bg

Atbalsta pasākuma nosaukums

Схема BG051PO001-1.1.03 - „Развитие“, проект „Нов избор – развитие и реализация“ по ОП „РЧР“

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf

Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf

Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf

Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf

ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

30.12.2009.-31.12.2012.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve, Metāla rūdu ieguve, Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības, APSTRĀDES RŪPNIECĪBA, ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA, ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA, BŪVNIECĪBA, VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS, TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA, IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI, INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI, FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS, OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU, PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI, ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA, VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA, IZGLĪTĪBA, VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE, MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA, CITI PAKALPOJUMI, MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA; PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS, ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN INSTITŪCIJU DARBĪBA

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

BGN 250,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, одобрена от Европейската комисия - № CCI: 2007BG051PO001 - BGN 212,50 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā, piešķirot subsīdijas algām (40. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm

Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню „Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се избира BG051PO001-1.1.03 - „Развитие“

Valsts atbalsta numurs

SA.31323 (X 312/10)

Dalībvalsts

Igaunija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Estonia

107. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A

10117 TALLINN

http://www.kik.ee

Atbalsta pasākuma nosaukums

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

1)

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)

2)

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

17.7.2010.-31.8.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni. Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi vahendeid. – EUR 0,00 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, kas uzņēmumiem dod iespēju noteikt vides aizsardzībai augstākas prasības par Kopienas standartiem vai kas paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Kopienas standartu nav (18. pants)

(Atsauce uz attiecigajiem standartiem: veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ")

35 %

20 %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

Valsts atbalsta numurs

SA.31464 (X 335/10)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

SCOTLAND

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Atbalsta pasākuma nosaukums

Scottish Rural Deevolopment Programme — measure code 312 (Support for the creation and development of micro enterprises)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

16.8.2010.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

GBP 4,20 (miljonos)

Garantijām

GBP 0,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) - GBP 2,60 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts jaunizveidotiem maziem uzņēmumiem (14. pants)

20 %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Valsts atbalsta numurs

SA.31465 (X 336/10)

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

SCOTLAND

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Atbalsta pasākuma nosaukums

Scottish Rural Development Programme — measure code 124 ( cooperation for development of new products, process and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

16.8.2010.-31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Ēdināšanas pakalpojumi

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

GBP 2,60 (miljonos)

Garantijām

GBP 0,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Tieša dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for rural development (EAFRD) - GBP 1,60 (miljonos)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Fundamentālie pētījumi (31. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

100 %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP