9.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 360/6


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 360/02

Valtion tuen viitenumero

SA.31302 (X 308/10)

Jäsenvaltio

Saksa

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Yhdistelmäalue

Myöntävä viranomainen

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover

www.nbank.de

Tukitoimenpiteen nimike

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Nds. MBl 2010, S. 593

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

XS 290/2007

Kesto

1.1.2009 - 31.12.2015

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

EUR 2,39 (miljoonaa)

Takaukset

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007 - EUR 2,19 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki (26 artikla)

50 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

Valtion tuen viitenumero

SA.31320 (X 311/10)

Jäsenvaltio

Bulgaria

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

Bulgaria

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

Агенция по заетоста

гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

http://www.az.government.bg

Tukitoimenpiteen nimike

Схема BG051PO001-1.1.03 - „Развитие“, проект „Нов избор – развитие и реализация“ по ОП „РЧР“

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf

Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf

Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf

Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf

ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

30.12.2009 - 31.12.2012

Toimiala(t)

Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto, Metallimalmien louhinta, Muu kaivostoiminta ja louhinta, Kaivostoimintaa palveleva toiminta, TEOLLISUUS, SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO, VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO, RAKENTAMINEN, TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS, KULJETUS JA VARASTOINTI, MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA, INFORMAATIO JA VIESTINTÄ, RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA, KIINTEISTÖALAN TOIMINTA, AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA, HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA, JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTU3S; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS, KOULUTUS, TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT, TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS, MUU PALVELUTOIMINTA, KOTITALOUKSIEN TOIMINTA TYÖNANTAJINA; KOTITALOUKSIEN ERIYTTÄMÄTÖN TOIMINTA TAVAROIDEN JA PALVELUJEN TUOTTAMISEKSI OMAAN KÄYTTÖÖN, KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

BGN 250,00 (miljoonaa)

Takaukset

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, одобрена от Европейската комисия - № CCI: 2007BG051PO001 - BGN 212,50 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden työhönottoon (40 artikla)

50 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm

Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню „Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се избира BG051PO001-1.1.03 - „Развитие“

Valtion tuen viitenumero

SA.31323 (X 312/10)

Jäsenvaltio

Viro

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

Estonia

107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A

10117 TALLINN

http://www.kik.ee

Tukitoimenpiteen nimike

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

1)

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)

2)

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

17.7.2010 - 31.8.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

Takaukset

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni. Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi vahendeid. - EUR 0,00 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Investointituki yrityksille yhteisön normit ylittävään ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen yhteisön normien puuttuessa (18 artikla)

(Asianomaisten normien viitetiedot: veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ")

35 %

20 %

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki (26 artikla)

50 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

Valtion tuen viitenumero

SA.31464 (X 335/10)

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

SCOTLAND

Yhdistelmäalue

Myöntävä viranomainen

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Tukitoimenpiteen nimike

Scottish Rural Deevolopment Programme - measure code 312 (Support for the creation and development of micro enterprises)

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

16.8.2010 - 31.12.2013

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

GBP 4,20 (miljoonaa)

Takaukset

GBP 0,00 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) - GBP 2.60 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Tuki vastaperustetuille pienille yrityksille (14 artikla)

20 %

Pk-yrityksille myönnettävä investointi- ja työllisyystuki (15 artikla)

20 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Valtion tuen viitenumero

SA.31465 (X 336/10)

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS)

SCOTLAND

Yhdistelmäalue

Myöntävä viranomainen

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Tukitoimenpiteen nimike

Scottish Rural Development Programme - measure code 124 ( cooperation for development of new products, process and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Toimenpiteen tyyppi

Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos

Kesto

16.8.2010 - 31.12.2013

Toimiala(t)

Ravitsemistoiminta

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

GBP 2,60 (miljoonaa)

Takaukset

GBP 0,00 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla)

Suora avustus

Viittaus komission päätökseen

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for rural development (EAFRD) - GBP 1,60 (miljoonaa)

Tavoitteet

Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai enimmäismäärä kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille myönnet-tävät lisät prosentteina

Kokeellinen kehittäminen (31 artiklan 2 kohdan c alakohta)

25 %

20 %

Perustutkimus (31 artiklan 2 kohdan a alakohta)

100 %

Teollinen tutkimus (31 artiklan 2 kohdan b alakohta)

50 %

20 %

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP