9.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 360/6


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 360/02

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.31302 (X 308/10)

Κράτος μέλος

Γερμανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover

www.nbank.de

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Nds. MBl 2010, S. 593

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

XS 290/2007

Διάρκεια

1.1.2009-31.12.2015

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

EUR 2,39 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007 — EUR 2,19 (σε εκατ.)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 26)

50 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.31320 (X 311/10)

Κράτος μέλος

Βουλγαρία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Bulgaria

Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

Агенция по заетоста

гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

http://www.az.government.bg

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Схема BG051PO001-1.1.03 — „Развитие“, проект „Нов избор — развитие и реализация“ по ОП „РЧР“

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf

Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf

Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf

Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf

ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

30.12.2009-31.12.2012

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, Εξόρυξη μεταλλευμάτων, Λοιπά ορυχεία και λατομεία, Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ· ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΊΔΙΑ ΧΡΉΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ,Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

BGN 250,00 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, одобрена от Европейската комисия — № CCI: 2007BG051PO001 — BGN 212,50 (σε εκατ.)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενίσχυση για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού (άρθρο 40)

50 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm

Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню „Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се избира BG051PO001-1.1.03 — „Развитие“

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.31323 (X 312/10)

Κράτος μέλος

Εσθονία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

Estonia

Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A

10117 TALLINN

http://www.kik.ee

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

1)

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)

2)

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

17.7.2010-31.8.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ,Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

Για εγγυήσεις

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni. Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi vahendeid. – EUR 0,00 (σε εκατ.)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Επενδυτική ενίσχυση προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων (άρθρο 18)

(Αναφορά στα σχετικά πρότυπα: veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ")

35 %

20 %

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 26)

50 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.31464 (X 335/10)

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

SCOTLAND

Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Scottish Rural Deevolopment Programme — measure code 312 (Support for the creation and development of micro enterprises)

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

16.8.2010-31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

GBP 4,20 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

GBP 0,00 (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) — GBP 2,60 (σε εκατ.)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενισχύσεις προς νέες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14)

20 %

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 15)

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.31465 (X 336/10)

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

SCOTLAND

Μικτές περιφέρειες

Χορηγούσα αρχή

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Scottish Rural Development Programme — measure code 124 ( cooperation for development of new products, process and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια

16.8.2010-31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος

GBP 2,60 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

GBP 0,00 (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Άμεση επιδότηση

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for rural development (EAFRD) — GBP 1,60 (σε εκατ.)

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

25 %

20 %

Βασική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. α)]

100 %

Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

50 %

20 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP