9.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 360/6


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2011/C 360/02

Referencenummer til statsstøtte

SA.31302 (X 308/10)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Blandede

Støtteydende myndighed

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover

www.nbank.de

Støtteordningens navn

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Nds. MBl 2010, S. 593

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

XS 290/2007

Varighed

1.1.2009 - 31.12.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 2,39 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007 — EUR 2,19 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.31320 (X 311/10)

Medlemsstat

Bulgarien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Bulgaria

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Агенция по заетоста

гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

http://www.az.government.bg

Støtteordningens navn

Схема BG051PO001-1.1.03 — „Развитие“, проект „Нов избор — развитие и реализация“ по ОП „РЧР“

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf

Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf

Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf

Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf

ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

30.12.2009 - 31.12.2012

Erhvervssektor(er)

Indvinding af råolie og naturgas, Brydning af metalmalme, Anden råstofindvinding, Serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding, FREMSTILLINGSVIRKSOMHED, EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING, VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND, BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED, HOVEDAFDEL ING G ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER, TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING, OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED, INFORMATION OG KOMMUNIKATION, PENGEINSTITUT- OG FINANSVIRKSOMHED, FORSIKRING, FAST EJENDOM, LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER, ADMINISTRATIVE TJENESTEYDELSER OG HJÆLPETJENESTER, OFFENTLIG FORVALTNING OG FORSVAR; SOCIALSIKRING, UNDERVISNING, SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER, KULTUR, FORLYSTELSER OG SPORT, ANDRE SERVICEYDELSER, PRIVATE HUSHOLDNINGER MED ANSAT MEDHJÆLP; HUSHOLDNINGERS PRODUKTION AF VARER OG TJENESTEYDELSER TIL EGET BRUG, I.A.N., EKSTRATERRITORIALE ORGANISATIONER OG ORGANER

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

BGN 250,00 (mio.)

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, одобрена от Европейската комисия — № CCI: 2007BG051PO001 — BGN 212,50 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte i form af løntilskud til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere (artikel 40)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm

Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню „Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се избира BG051PO001-1.1.03 — „Развитие“

Referencenummer til statsstøtte

SA.31323 (X 312/10)

Medlemsstat

Estland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Estonia

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A

10117 TALLINN

http://www.kik.ee

Støtteordningens navn

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

1)

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)

2)

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

17.7.2010 - 31.8.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

For garantier

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni. Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi vahendeid. – EUR 0,00 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Investeringsstøtte, der sætter virksomheder i stand til at gå videre end fællesskabs-standarderne for miljøbeskyttelse eller øge miljøbeskyttelses-niveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (artikel 18).

(Henvisning til de relevante standarder: veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ")

35 %

20 %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

Referencenummer til statsstøtte

SA.31464 (X 335/10)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

SCOTLAND

Blandede

Støtteydende myndighed

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Støtteordningens navn

Scottish Rural Deevolopment Programme — measure code 312 (Support for the creation and development of micro enterprises)

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

16.8.2010 - 31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

GBP 4,20 (mio.)

For garantier

GBP 0,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) — GBP 2,60 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til nyoprettede små virksomheder (artikel 14)

20 %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Referencenummer til statsstøtte

SA.31465 (X 336/10)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

SCOTLAND

Blandede

Støtteydende myndighed

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Støtteordningens navn

Scottish Rural Development Programme — measure code 124 ( cooperation for development of new products, process and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

16.8.2010 - 31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Restaurationsvirksomhed

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

GBP 2,60 (mio.)

For garantier

GBP 0,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for rural development (EAFRD) — GBP 1,60 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Grundforskning (artikel 31, stk. 2, litra a)

100 %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP