9.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 360/6


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

2011/C 360/02

Референтен номер на държавна помощ

SA.31302 (X 308/10)

Държава-членка

Германия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Смесени

Предоставящ орган

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover

www.nbank.de

Наименование на мярката за помощ

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Nds. MBl 2010, S. 593

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

XS 290/2007

Продължителност

1.1.2009 г.-31.12.2015 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

EUR 2,39 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007 — EUR 2,19 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

Номер на помощта

SA.31320 (X 311/10)

Държава-членка

България

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Bulgaria

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

Агенция по заетоста

гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

http://www.az.government.bg

Наименование на мярката за помощ

Схема BG051PO001-1.1.03 — „Развитие“, проект „Нов избор — развитие и реализация“ по ОП „РЧР“

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf

Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf

Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf

Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf

ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

30.12.2009 г.-31.12.2012 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Добив на нефт и природен газ, Добив на метални руди, Добив на неметални материали и суровини, Спомагателни дейности в добива, ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА, ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА, КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

BGN 250,00 (в млн.)

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, одобрена от Европейската комисия — № CCI: 2007BG051PO001 — BGN 212,50 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за наемане на работници в неравностойно положение под формата на субсидии за заплати (член 40)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm

Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню „Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се избира BG051PO001-1.1.03 — „Развитие“

Номер на помощта

SA.31323 (X 312/10)

Държава-членка

Естония

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

Estonia

Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A

10117 TALLINN

http://www.kik.ee

Наименование на мярката за помощ

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

1)

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)

2)

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

17.7.2010 г.-31.8.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

За гаранции

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni. Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi vahendeid. – EUR 0,00 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционна помощ, която дава възможност на предприятията да надвишават стандартите на Общността за опазване на околната среда или да повишават равнището на опазване на околната среда при отсъствие на стандарти на Общността (член 18)

(позоваване на съответните стандарти: veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40' lg 11 ja 13 ")

35 %

20 %

Помощ за консултантски услуги за МСП (член 26)

50 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

Номер на помощта

SA.31464 (X 335/10)

Държава-членка

Обединеното кралство

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

SCOTLAND

Смесени

Предоставящ орган

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Наименование на мярката за помощ

Scottish Rural Deevolopment Programme — measure code 312 (Support for the creation and development of micro enterprises)

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

16.8.2010 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

GBP 4,20 (в млн.)

За гаранции

GBP 0,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) — GBP 2,60 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощ за новосъздадени малки предприятия (член 14)

20 %

Инвестиционна помощ и помощ за заетост за МСП (член 15)

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

Номер на помощта

SA.31465 (X 336/10)

Държава-членка

Обединеното кралство

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS)

SCOTLAND

Смесени

Предоставящ орган

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Наименование на мярката за помощ

Scottish Rural Development Programme — measure code 124 ( cooperation for development of new products, process and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Национално правно основание (позоваване на съответната национална официална публикация)

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Вид на мярката

Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност

16.8.2010 г.-31.12.2013 г.

Засегнат/и икономически сектор/и

Ресторантьорство

Вид на получателя

МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата

GBP 2,60 (в млн.)

За гаранции

GBP 0,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5)

Директна безвъзмездна помощ

Позоваване на решението на Комисията

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for rural development (EAFRD) — GBP 1,60 (в млн.)

Цели

Максимален интензитет на помощта в % или Максимален размер на помощта в национална валута

Бонуси за МСП в %

Експериментално развитие (член 31, параграф 2, буква в))

25 %

20 %

Фундаментални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква а))

100 %

Индустриални научни изследвания (член 31, параграф 2, буква б))

50 %

20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP