30.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/24


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 7 november 2006 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof (Tyskland)) – F. Weissheimer Malzfabrik mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Mål C-151/05) (1)

(2006/C 331/45)

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 143, 11.6.2005.