30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 331/24


Tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 7. novembra rīkojums (Bundesfiananzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — F. Weissheimer Malzfabrik pret Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Lieta C-151/05) (1)

(2006/C 331/45)

Tiesvedības valoda — vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 143, 11.6.2005.