10.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 170/7


Likvidačné konanie

Rozhodnutie o začatí likvidačného konania týkajúceho sa spoločnosti Eurostar E.A.E.A.Z.

(Uverejnenie podľa článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

2011/C 170/04

Poisťovňa

Eurostar E.A.E.A.Z., so sídlom v

Mesogion Avenue 133

115 26 Athens

GREECE

Dátum, nadobudnutie účinnosti a druh rozhodnutia

Rozhodnutie Výboru pre úvery a poistenie č. 9/2 z 2. mája 2011 o trvalom odobratí prevádzkovej licencie spoločnosti a o jej likvidácii

Nadobudnutie účinnosti: 2. mája 2011

Príslušný orgán

Grécka banka, Oddelenie dohľadu nad súkromným poisťovníctvom

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Athens

GREECE

Orgán dohľadu

Grécka banka, Oddelenie dohľadu nad súkromným poisťovníctvom

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Athens

GREECE

Vymenovaný likvidátor

Antigoni K. Vafidou (Orgán dohľadu nad likvidačným konaním)

L. Syngrou 248

176 72 Kallithea

Athens

GREECE

Platné právne predpisy

Grécke právne predpisy: článok 3 ods. 3, články 7 až 9 a článok 17 písm. a) až c) vyhlášky č. 400/1970