1.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/46


Postanowienie prezesa Sądu z dnia 15 marca 2010 r. — GL2006 Europe przeciwko Komisji i OLAF

(Sprawa T-435/09 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Wspólnotowe programy badań i rozwoju technologicznego - Klauzula arbitrażowa - Nakaz zwrotu - Nota debetowa - Wniosek o zawieszenie wykonania - Szkoda finansowa - Brak wyjątkowych okoliczności - Brak pilnego charakteru)

2010/C 113/76

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: GL2006 Europe Ltd (Birmingham, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci M. Gardenal i E. Belinguier-Raiz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Delaude i N. Bambara, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata R. Van der Hout)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji zawartej w piśmie Komisji z dnia 10 lipca 2009 r., na mocy której Komisja wypowiada skarżącej udział w dwóch projektach wspólnotowych, oraz not debetowych wystawionych w dniu 7 sierpnia 2009 r., na podstawie których Komisja żąda zwrotu kwot wypłaconych w ramach projektów wspólnotowych, w których uczestniczyła skarżąca.

Sentencja

1)

Komisja Europejska zostaje uznana za jedyną stronę pozwaną.

2)

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

3)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.