1.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 113/46


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 15. marta rīkojums — GL2006 Europe/Komisija un OLAF

(Lieta T-435/09 R)

(Pagaidu noregulējums - Kopienas programmas pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei - Šķīrējtiesas klauzula - Iekasēšanas rīkojums - Paziņojums par parādu - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Finansiāls kaitējums - Izņēmuma apstākļu neesamība - Steidzamības neesamība)

2010/C 113/76

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: GL2006 Europe Ltd (Birmingham, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — M. Gardenal un E. Belinguier-Raiz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — S. Delaude un N. Bambara, pārstāvji, kam palīdz R. Van der Hout, avocat)

Priekšmets

Pieteikums par Komisijas 2009. gada 10. jūlija vēstulē ietvertā lēmuma, ar kuru tā pārtrauca prasītājas dalību divos Kopienas projektos, un 2009. gada 7. augustā izdoto paziņojumu par parādu izpildi, ar kuriem tā pieprasīja prasītājai atmaksāt Kopienas projektu ietvaros, kuros prasītāja bija piedalījusies, saņemto summu atmaksu, piemērošanas apturēšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Komisiju atzīt par vienīgo atbildētāju;

2)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

3)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.