16.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 310/13


Förstainstansrättens dom av den 19 oktober 2006 – Buendía Sierra mot kommissionen

(Mål T-311/04) (1)

(Tjänstemän - Befordran - Befordringsomgången år 2003 - Tilldelning av prioritetspoäng)

(2006/C 310/25)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José Luis Buendía Sierra (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna M. van der Woude och V. Landes)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och V. Joris, biträdda av advokaten D. Waelbroeck)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av

beslutet som fattats av generaldirektören vid kommissionens rättstjänst om att tilldela sökanden endast en prioritetspoäng från generaldirektoratet för befordringsomgången år 2003, vilket delgavs den 2 juli 2003 och fastställdes genom ett beslut av tillsättningsmyndigheten som delgavs den 16 december 2003,

tillsättningsmyndighetens beslut att inte tilldela sökanden någon särskild prioritetspoäng för ytterligare aktiviteter i institutionens intresse för befordringsomgången år 2003, vilket delgavs genom Sysper-systemet den 16 december 2003,

följande beslut: tillsättningsmyndighetens beslut att tilldela sökanden totalt 20 poäng för befordringsomgången år 2003, förteckningen över meriterade tjänstemän i lönegrad A 5 för befordringsomgången år 2003, vilken offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 69-2003 av den 13 november 2003, förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad A 4 för befordringsomgången år 2003, vilken offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 73-2003 av den 27 november 2003, samt, under alla omständigheter, beslutet att inte skriva in sökandens namn i dessa förteckningar, och

om nödvändigt, tillsättningsmyndighetens beslut av den 15 juni 2004 om avslag på det klagomål som sökanden ingav den 12 februari 2004.

Domslut

1)

Kommissionens beslut att fastställa sökandens befordringspoäng till totalt 20 poäng och att inte skriva in sökanden i förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad A 4 för befordringsomgången år 2003 ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 262, 23.10.2004.