31.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 266/1


Europees Milieuagentschap — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2005

(2006/C 266/01)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

http://www.eea.europa.eu/documents

Bron: Gegevens van het Agentschap — Deze tabellen vormen een samenvatting van de gegevens die het Agentschap in zijn jaarrekening heeft verstrekt.

Tabel 1

Begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2005

(1000 euro)

Ontvangsten

Uitgaven

Herkomst van de ontvangsten

In de definitieve begroting van het begrotingsjaar opgenomen ontvangsten

Geïnde ontvangsten

Bestemming van de uitgaven

Kredieten van de definitieve begroting

Uit het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten

Kredieten van het begrotingsjaar en het vorige begrotingsjaar

opgevoerd

vastgelegd

betaald

overgedragen

geannuleerd

beschikbaar

betaald

geannuleerd

beschikbaar

vastgelegd

betaald

overgedragen

geannuleerd

Communautaire subsidies

26 900

26 900

Titel I

Personeel

14 468

14 468

13 958

508

2

436

319

117

14 904

14 904

14 277

508

119

Overige subsidies

4 444

7 438

Titel II

Administratie

3 857

3 856

2 960

895

2

396

346

50

4 253

4 252

3 306

895

52

Andere ontvangsten

p.m

218

Titel III

Beleidsactiviteiten

13 019

13 018

8 942

4 069

8

4 853

4 647

206

17 872

17 871

13 589

4 069

214

 

800

745

Ontvangsten met een bestemming

800

720

277

523

0

2 208

536

28

3 008

2 928

813

2 167

28

Totaal

32 144

35 301

Totaal

32 144

32 062

26 137

5 995

12

7 893

5 848

401

40 037

39 955

31 985

7 639

413


Tabel 2

Economische resultatenrekening over het begrotingsjaar 2005 (1)

(1000 euro)

 

2005

Exploitatieontvangsten

Communautaire subsidies

26 900

Overige subsidies/ontvangsten

5 633

Totaal (a)

32 533

Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven

13 423

Administratieve uitgaven

5 321

Beleidsuitgaven

15 618

Totaal (b)

34 362

Exploitatieresultaat (c = a - b)

– 1 829

Overige opbrengsten (d)

29

Overige kosten (e)

– 7

Economisch resultaat (f = c + d + e)

– 1 807


Tabel 3

Balans per 31 december 2005 en 31 december 2004 (2)

(1000 euro)

 

2005

2004

Activa

Vaste activa

2 105

1 710

Vorderingen

2 661

5 839

Kasmiddelen

4 491

1 181

Totaal

9 257

8 730

Passiva

Gecumuleerd overschot/tekort

6 050

6 050

Economisch resultaat van het begrotingsjaar

– 1 808

0

Schulden op korte termijn

5 015

2 680

Totaal

9 257

8 730


(1)  De gegevens over het begrotingsjaar 2004 zijn niet weergegeven omdat zij, vanwege wijzigingen in de toegepaste boekhoudmethoden, niet vergelijkbaar zijn met die over het begrotingsjaar 2005.

(2)  Om de gegevens over het begrotingsjaar 2004 vergelijkbaar te maken met die over het begrotingsjaar 2005, zijn ze opnieuw bewerkt.