ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.242.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 242

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 11. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 242/01

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

1

2012/C 242/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6594 – Aegon/Liberbank/Liberbank Vida) (1)

5

2012/C 242/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6647 – Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Electric Corporation/Mitsubishi Elevator (Singapore)) (1)

5

2012/C 242/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6528 – Dow Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon/JV) (1)

6

2012/C 242/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) (1)

6


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 242/06

Euro maiņas kurss

7

2012/C 242/07

Komisijas paziņojums par nepieprasītajiem daudzumiem, kuri jāpieskaita apjomam, kas noteikts apakšperiodam no 2012. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 31. decembrim saskaņā ar kvotām, kuras Savienība atvērusi cūkgaļas nozares produktiem

8

2012/C 242/08

Komisijas paziņojums par nepieprasītajiem daudzumiem, kuri jāpieskaita apjomam, kas noteikts apakšperiodam no 2012. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 31. decembrim saskaņā ar kvotām, kuras Savienība atvērusi mājputnu gaļas, olu un olu albumīna nozares produktiem

9


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 242/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6664 – Al Safi Danone/NDL International/ND Logistics LLC JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

10

2012/C 242/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6660 – Louis Dreyfus Commodities Suisse/Ecoval Holding BV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

12

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2012/C 242/11

Grozījumu pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

13


 

Labojumi

2012/C 242/12

Labojums MEDIA Mundus – Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2013. gadā (OV C 199, 7.7.2012.)

20


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV