ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 122

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
23 maj 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2006/C 122/1

Eurons växelkurs

1

2006/C 122/2

Tillkännagivande offentliggjort i enlighet med artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i ärende COMP/C.2/38.681 – Universal International Music BV/MCPS m. fl. (Avtal om förlängning av Cannesavtalet) (1)

2

2006/C 122/3

Sammanfattande information från medlemsstaterna om statliga stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 av den 23 december 2003 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

4

2006/C 122/4

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

9

2006/C 122/5

Meddelande från den franska regeringen om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Tillkännagivande av en ansökan om exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform [”Béarn des Gaves-tillstånd”])  (1)

11

2006/C 122/6

Meddelande från den franska regeringen om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Tillkännagivande av en ansökan om ett exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform ”Tarbes-Val d'Adour-tillstånd”)  (1)

13

2006/C 122/7

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4237 – Bouygues/Alstom) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (1)

16

2006/C 122/8

Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

17


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV